Συμβουλευτική στήριξη φοιτητών  1. Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής εφαρμόζει το θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή (Tutor), αναθέτοντας σε κάθε μέλος ΔΕΠ συγκεκριμένο αριθμό προπτυχιακών φοιτητών. Ο καθηγητής σύμβουλος, παρακολουθεί, καθοδηγεί και συμβουλεύει τον φοιτητή σε κάθε εκπαιδευτικό του πρόβλημα. Επίσης, οι καθηγητές-σύμβουλοι αναλαμβάνουν να προβάλουν τον Οδηγό Σπουδών καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφόρηση σε όλους τους νεοεισερχόμενους φοιτητές όπως και να προωθήσουν το πρόγραμμα σπουδών σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  2. Για την ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με το σύστημα σπουδών που καθιερώνεται από το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, τις βασικές του αρχές, το περιεχόμενο και τη σημασία των υποχρεωτικών μαθημάτων, των μαθημάτων επιλογής των επιμέρους κατηγοριών, το σύστημα ελέγχου των γνώσεων που καθιερώνεται από το νόμο, καθώς και για την καθοδήγηση τους σε όλα τα θέματα των προπτυχιακών τους σπουδών, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και το επιστημονικό προσωπικό υποχρεούνται να δέχονται τους φοιτητές και τους ορισμένους εκπροσώπους τους σε ακρόαση σε συγκεκριμένες ημέρες, ώρες και τόπο κατά την διάρκεια της εβδομάδας.
 
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος μπορούν επίσης να αναζητήσουν υποστήριξη για προσωπικά θέματα, πέραν των σπουδών, στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font