Μονάδα Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών


Σύσταση και καθορισμός του επιπέδου και της διοικητικής διάρθρωσης της Μονάδας Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Άρθρο 1
Σύσταση - Οργανωτική Δομή
Συστήνεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διοικητική δομή σε επίπεδο Γραφείου, με ονομασία «Μονάδα Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών».

Άρθρο 2
Αποστολή
Αποστολή της Μονάδας Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών είναι η υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών που εγγράφονται σε προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Μονάδας Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών

Αρμοδιότητες της Μονάδας Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών είναι:
α) Η υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών για την εγγραφή τους σε ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
β) η υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών για την έκδοση άδειας θεώρησης εισόδου και άδειας διαμονής στην ημεδαπή για λόγους σπουδών και η επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου για τα θέματα αυτά,
γ) η υποστήριξη της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων ταχείας χορήγησης αδειών διαμονής για λόγους σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4251/2014 (Α’ 80),
δ) η υποστήριξη των φοιτητών κατά την εγκατάστασή τους στην ημεδαπή,
ε) η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την εξυπηρέτηση των αλλοδαπών φοιτητών,
στ) η μέριμνα για την οργάνωση μαθημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή άλλων ξένων γλωσσών σε συνεργασία με τις αρμόδιες μονάδες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
ζ) η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που θα καθορίζεται στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι. και θα σχετίζεται με το αντικείμενο της Μονάδας Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών.

Άρθρο 4
Στελέχωση Μονάδας Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών
Η Μονάδα Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών στελεχώνεται ιδίως από επιστημονικό εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία στα θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενό της. Το προσωπικό δύναται να προέρχεται από τακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
καθώς και έκτακτο προσωπικό που απασχολείται δυνάμει σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή έργου, αν το τακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου δεν επαρκεί για τη στελέχωση της μονάδας. Το έκτακτο προσωπικό επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 243 του ν. 4957/2022 (Α’ 141). Η μισθοδοσία του έκτακτου προσωπικού βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό έργου/προγράμματος που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Άρθρο 5
Κάλυψη λειτουργικών αναγκών Μονάδας Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών
Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών δύναται να καθορίζεται το ποσοστό παρακράτησης επί των εσόδων τυχόν λειτουργούντων Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) για τη χρηματοδότηση έργου που θα έχει ως αντικείμενο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Μονάδας Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών και των κοινών λειτουργικών αναγκών των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (Ξ.Π.Σ). του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font