Σιώκης Φώτιος
 • 2310 891.459
 • fsiokis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 200

  Σιώκης Φώτιος

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Μακροοικονομική πολιτική με έμφαση στα Βαλκάνια και στη ΝΑ Ευρώπη

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ph.D. in Economics, Graduate Center, City University of New York (1995)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Χρηματοοικονομικές κρίσεις –Οικονοφυσική (EconoPhysics)
  • Βιομηχανική οργάνωση τραπεζικού συστήματος
  • Αλληλοεπίδραση πολιτικού συστήματος και μακροοικονομικών μεταβλητών
  • Μακροοικονομική σταθερότητα και αναπτυξιακή προοπτική στη Βαλκανική
  • ενδοχώρα
  • Διεθνής Τραπεζική και Χρηματοδότηση
  • Αγορές Κεφαλαίου και Χρήματος
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
   (ΒΣΑ419-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ419-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  ECLASS

   

   

             

   

  (2)      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

   

  Το μάθημα των Αγορών Χρήματος & Κεφαλαίου σκοπό έχει

  την κατανόηση 1. της λειτουργία της Χρηματοοικονομικής Αγοράς- οργανωμένων και μη αγορών 2.  της αποτίμησης των χρηματοοικονομικών μέσων και 3. της συμπεριφοράς των επενδυτών.

   

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

   

  Αυτόνομη Εργασία Αναζήτηση

   Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προαγωγή της ελεύθερης και επαγωγικής σκέψεις

   

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  1.   ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ                                        

  2.   Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

  3.  ΣΧΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

  4.  ΕΙΔΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ)

  5.  ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΩΝ-Οργανωμένες, OTC, Ιδιωτικές Αγορές

  6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ- Λήψη, Διαβίβαση και Εκτέλεση Εντολών

  7.  ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

  8.   ΜΕΤΟΧΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

  9. ΤΙΤΛΟΙ ΟΣΕΚΑ, ΤΙΤΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και   ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

  10. ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

  11. ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση διαδραστικού πίνακα, διαδίκτυο  και αναζήτηση πληροφοριών, χρήση η/υ.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Φροντιστήρια

  13

  Συγγραφή εργασίας

  40

  Επιλογή Χρημα/μικού χαρτοφυλακίου και ανάλυση  παιγνίου

   

  48

                      

  Μελέτη

  80

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  233

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

   

  Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική, και διαδικασία αξιολόγησης είναι η εξής. Πρόοδος ( με συντελεστή βαρύτητας 30%),  ερευνητική εργασία(+20%), Χρηματοοικονομικό Παίγνιο (10% bonus/δώρο) και στο τέλος του εξαμήνου γραπτή εξέταση με συντελεστή βαρύτητας  50%.  Η τελική εξέταση περιλαμβάνει, ερωτήσεις κρίσεως/ανάπτυξης, ασκήσεις και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  

   

  (5)  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Επενδυτικές Υπηρεσίες-Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς α1. Σιώκης Φώτιος, Εκδόσεις Μπένου,2022

  2. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου.  Νούλας Αθανάσιος, Εκδόσεις Τζιόλα, 2020

  3. Αγορές Κεφαλαίου και Συμπεριφορά Επενδυτή,  Σπύρου Σ. Εκδόσεις Γ. Μπένου,

   4.  Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Θωμαδάκης Σ. και Μ. Ξανθάκης, (2011), Εκδόσεις Σταμούλη, 2011.

   

       ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

      The Theory and Practice of Investment Management,  Fabozzi F. J. and H. M. Markowitz (eds.). John Wiley & Sons, 2011

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

   

   

   

   

             

   

   

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (MIB0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΒΣΑ403-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΏΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ403-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  ECLASS

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

   

  Το μάθημα της Μακροοικονομικής σκοπό έχει

  την κατανόηση συγκεκριμένων  μακροοικονομικών εννοιών, και την προετοιμασία των φοιτητών στην ανάλυση αποφάσεων που λαμβάνονται από νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις.

   

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

   

  Αυτόνομη Εργασία

  Προαγωγή της ελεύθερης και επαγωγικής σκέψης

  Αναζήτηση, ανάλυση δεδομένων

   

   

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   1.   Τι είναι η Μακροοικονομική. Επισκόπηση της Μακροοικονομικής. Μακροοικονομικά Ζητήματα

  2.    Μακροοικονομικοί Λογαριασμοί.   Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

  3.    Τα Θεμέλια της Οικονομικής Μεγέθυνσης.  Εξετάζοντας την Οικονομική Μεγέθυνση: Δεδομένα και Τυποποιημένα Δεδομένα

  4.    Αγορές Εργασίας και Ανεργία. Ζήτηση και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

  5.    Χρήμα, Τιμές και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες στη Μακροχρόνια Περίοδο. Το Χρήμα και η Αρχή της Ουδετερότητας

  6.    Δανεισμός και Εισοδηματικοί Περιορισμοί

  7.    Αγορές Περιουσιακών Στοιχείων. Πώς Λειτουργούν οι Αγορές Περιουσιακών Στοιχείων

  8.    Χρήμα και Επιτόκια. Η Ζήτηση Χρήματος και η Αγορά Χρήματος

  9.    Νομισματική  και Δημοσιονομική Πολιτική, Τράπεζες και Χρηματοοικονομική Σταθερότητα.  Τα Εργαλεία της Νομισματικής Πολιτικής: Τα Βασικά Στοιχεία

  10.  Μακροοικονομική Ισορροπία στη Βραχυχρόνια Περίοδο  Η Συναθροιστική  Ζήτηση και η Αγορά Αγαθών

  11.   Παραγωγή, Απασχόληση και Πληθωρισμός

  12.   Συναθροιστική Ζήτηση και Συναθροιστική Προσφορά

   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση διαδραστικού πίνακα, διαδίκτυο  και αναζήτηση πληροφοριών, χρήση η/υ.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Φροντιστήρια

  26

  Συγγραφή εργασίας

  40

  Μελέτη

  90

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  208

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

   

  Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική, και διαδικασία αξιολόγησης είναι η εξής. Πρόοδος ( σε ποσοστό έως 30%),  προαιρετική ερευνητική εργασία(με +20% bonus/χορηγία) και στο τέλος του εξαμήνου γραπτή εξέταση με συντελεστή βαρύτητας  70%.  Η τελική εξέταση περιλαμβάνει, ερωτήσεις κρίσεως/ανάπτυξης, ασκήσεις και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  

   

   

   

  (5)  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  M. Burda & C. WYPLOSZ  Εκδόσεις Τζιολας, 2023

  ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ,  AbelΑ., BernankeB., CroushoreD., Εκδόσεις Κριτική, 2010

  ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΝΟΜΙΚΗ   Blanchard Olivier, Εκδόσεις Επίκεντρο, 2021.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
   (ΒΣΑ422-ΙΙ)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΏΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ422-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  ECLASS

   

   

             

   

  (2)      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

   

  Το μάθημα της Τραπεζικής & Χρηματοδότησης σκοπό έχει

  την κατανόηση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ως προς τη χορήγηση και κατανομή των πόρων, αλλά και διαχείριση των κινδύνων που ελλοχεύουν στο σύστημα.

   

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

   

  Αυτόνομη Εργασία Αναζήτηση

   Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προαγωγή της ελεύθερης και επαγωγικής σκέψεις

   

   

   

   

     (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1.  Σύγχρονη τραπεζική θεωρία και πρακτική.

  2.  Το «νέο» χρηματοοικονομικό τοπίο.  Απελευθέρωση, τιτλοποίηση ενεργητικού και αποδιαμεσολάβηση.

  3.  Μορφολογία και διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η τράπεζα ως διαχειριστής κινδύνων.

  4.  Υποδείγματα διαχείρισης κινδύνων.

  5. Τιτλοποίηση απαιτήσεων και συνθετική τιτλοποίηση.    

  4.  Ανάλυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης των τραπεζών. Δείκτες Μόχλευσης, Ρευστότητας, Απόδοσης.

  5. Το θεσμικό πλαίσιο τραπεζικής εποπτείας και η διαχείριση κρίσεων.

  6. Η δομή του ελληνικού χρηματοοικονομικού συστήματος. Η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Η δυναμικότητα του κλάδου και μορφή της αγοράς-Ανταγωνισμός-Κερδοφορία.

  7.  Η ανατομία των χρηματοοικονομικών κρίσεων. Ευρωστία του τραπεζικού συστήματος και μακροοικονομική σταθερότητα. Μέτρηση και πρόβλεψη καταρρεύσεων τραπεζών.

  8.  Προληπτική εποπτεία της διεθνούς τραπεζικής.

  9.  Η πειθαρχία της αγοράς. Διαφάνεια και πειθαρχεία της αγοράς.

  10. Σύγχρονες Μορφές χρηματοδότησης.

  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση διαδραστικού πίνακα, διαδίκτυο  και αναζήτηση πληροφοριών, χρήση η/υ.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Φροντιστήρια

  13

  Συγγραφή εργασίας

  60

  Μελέτη

                         90

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  215

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

   

  Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική, και διαδικασία αξιολόγησης είναι η εξής. Πρόοδος ( σε ποσοστό έως 30%),  ερευνητική εργασία(+20%) και στο τέλος του εξαμήνου γραπτή εξέταση με συντελεστή βαρύτητας  50%.  Η τελική εξέταση περιλαμβάνει, ερωτήσεις κρίσεως/ανάπτυξης, ασκήσεις και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  

   

   

   

  (5)  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Χρήμα, Τράπεζες και Χρηματοοικονομικές Αγορές, Frederic Mishkin, Εκδόσεις Utopia, 2023

  Τραπεζική οικονομική, Γεράσιμος Σαπουντζόγλου, Εκδόσεις Μπένος 2017

  Εισαγωγή στην Τραπεζική, Casu B., Girardone C., Molyneux P., Εκδόσεις Τζιολας, 2017

          Η Δυναμική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος. Γ. Προβόπουλος, Π. Καπόπουλος. Κριτική 2002

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

   

   

  Δημοσιεύσεις


  • Επιστημονικά Περιοδικά (24 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2019

   • "Spillover effects of Great Recession on Hong-Kong’s Real Estate Market: An analysis based on Causality Plane and Tsallis Curves of Complexity–Entropy". (with G. Argyroudis). Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 524, 15 June 2019,

   2018

   • "Credit market Jitters in the course of the financial crisis: A permutation entropy approach in measuring informational efficiency in financial assets", Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 499, 1, 2018
   • "The complexity of the HANG SENG Index and its constituencies during the 2007-2008 Great Recession", (with G. Argyroudis). Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 495, 1

   2017

   • "Financial Markets during highly anxious time: Multifractal fluctuations in asset returns". Fractals, Vol. 25, No. 03, 1750032 (2017)

   2014

   • "European economies in crisis: A multifractal analysis of disruptive economic events and the effects of financial assistance" Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 395, 1 February 2014, Pages 283-292

   2013

   • "Multifractal Analysis of Stock Exchange Crashes", Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 392, 5, 1164-1171, March 2013

   2012

   • "The dynamics of a complex system: The exchange rate crisis in Southeast Asia", Economics Letters, Vol. 114, 1, pp. 98-101, Jan. 2012
   • "Stock Market Dynamics: Before and After Stock Market Crashes", Physica A, Vol. 391, 4, pp.1315-1322, Feb. 2012

   2007

   • "Parties, Elections and Stock Market Volatility: Evidence from a Small Open Economy", Economics & Politics, (με τον Π. Καπόπουλο), Vol. 19, Νο 1, pp. 123-134, Feb.2007

   2006

   • "Long Range Dependence in Stock Market Returns" Applied Financial Economics, (με τον Χ. Χριστοδούλου), Vol. 16, No 18, pp. 1331-1338, Dec. 2006.

   2005

   • "Policy Transmission and the Consumption- Wealth Channel" Applied Financial Economics Letters. Vol. 1, No 6, pp.349-353, 2005.
   • "Market Structure, Efficiency and Rising Consolidation of the Banking Industry in the EuroArea", (with P. Kapopoulos ), Bulletin of Economic Research, Vol. 57 (1) pp.67-91, 2005.
   • "Stock and real estate prices in Greece: wealth versus credit-rise effect" (with P. Kapopoulos) Applied Economics Letters, Vol. 12, No 2, pp.125-128, 2005.
   • "Stock Market Crashes and Dynamics of Aftershocks", (with P. Kapopoulos) Economics Letters, Vol. 49, Νο 1, pp. 48-54, Oct. 2005.

   2004

   • "Long memory and persistence in dollar-based real exchange rate", (with C. Christodoulou) International Journal of Theoretical and Applied Finance, , Vol. 7, No 1, pp.31-45, 2004.

   2003

   • "Electoral Management, Political Risk and Exchange Rate Dynamics: The Greek Experience", (with P. Kapopoulos ), Applied Financial Economics, Vol. 13, No 4, pp.279-285, 2003.
   • "Identification problems on minimum wage/job creation relationship" (with P. Kapopoulos ), Briefing Notes in Economics, Νο. 57 June/July 2003.
   • "Market share determination in marketing service industries-a demand side approach", (with H. Liu), Economics of Innovation and New Technology, Vol. 12, No 5, pp. 413-423, 2003.

   2002

   • "Δομή Αγοράς, Συγκέντρωση και Αποδοτικότητα στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα: Μία Οικονομετρική Διερεύνηση" (με τον Π. Καπόπουλο), Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Αρ. 28, Α' Τριμηνία 2002, 68-78.
   • "Distribution of price changes and alternative measures of underlying inflation", SPOUDAI, Quarterly Review, Vol. 52. No 4, pp. 3-17, 2002.
   • "Does the exchange rate depend upon relative monetary policies?" International Economics, Vol. LV, No 1, pp.55-68, 2002

   2000

   • "An Empirical Investigation on the effects of the monetary shock on the exchange rate", (with S. Neftci), SPOUDAI, Quarterly Review, Vol 50. No 3-4, pp. 73-105, 2000.
   • "The Conduct of Monetary Policy and Inflation Targeting: The Case of Greece", Southwestern Economic Review and Proceedings- Selected Papers, San Antonio Texas, Vol 28, 1, pp. 93-106, 2000.
   • "Minimum Wages and Employment Dynamics in Greek Manufacturing: A times series analysis", (with P. Kapopoulos, P Papadimitriou), Applied Economics Quarterly, 46, 4, pp. 357-373, 2000.
   • Άλλα (11 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

    2016

    • "The Determinants of the Foreign Banks' Expansion in South Eastern Europe: Do Greek Banks Still Follow Their Customers Abroad or Not ?", Advances in Economics and Business , 4 (11): 591-598, 2016, (with S. Fotopoulos and H. Papapanagos)

    2013

    • "IMF programs and policies assessment in the transition economies during the transition and the post-transition period" European Economics and Finance Society, EEFS (with S. Bellos), Berlin, 20-23-June 2013
    • "Is there long-term memory in European stock markets"? International Journal of Economic Research, Vol. 10, No. 2, pp. 335-348, July-December, 2013 (with C. Christodoulou-Volos and S. Zikos)

    2012

    • "Greek Banks' Expansion in South Eastern Europe: An Eclectic Approach” European Economics and Finance Society,( with S. Fotopoulos, H. Papapanagos), Istanbul, June 2012.

    2011

    • "Into the Bank Lending Channel of SEE: Greek Banks' Buffering Effects". World Academy of Science, Engineering and Technology, (with Fotopoulos and Papapanagos) proceedings, Issue 60, pp. 2271-2279, Venice Nov. 2011

    2010

    • "Determinants of the Foreign Banks' Expansion in South Eastern Europe; Do Greek Banks still Follow Their Customer Abroad or not?" Papers and Proceedings, ICEBM (with Fotopoulos and Papapanagos) Conference in Manila Philippines Dec 2010.
    • "The Expansion of Greek banks in South Eastern Europe: An eclectic approach" 18th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe. (with Fotopoulos and Papapanagos) Vienna, Austria, Dec. 4-5 2010.

    2009

    • "The Impact of Foreign Direct Investments (FDIs) on Economic Growth: The Role of Greek FDI in South East Europe", The Seventh Annual European Economics and Finance Society Conference, Prague, Czech Republic, 22nd -25th May 2009

    2000

    • "Κερδοφορία Προϊόντων Τραπεζικής Ηλεκτρονικής." Παρουσιάστηκε στο 3ο Συνέδριο Τραπεζικού Μάρκετινγκ, Σύγχρονες Τραπεζικές Μάρκετινγκ στην Εποχή της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, 31 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2000, Hilton Αθήνα, Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ) και Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

    1999

    • "Minimum Wages and Employment Dynamics in Greek Manufacturing: A times series Analysis" (με τους Π. Καπόπουλο και Π. Παπαδημητρίου). Παρουσιάστηκε στο Συνέδριο Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Διεθνούς Χρηματοοικονομικής, Μάιος, 1999, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

    1998

    • "The Adjustment Prospects of a fiscal weak economy: From Maastricht criteria to Stability Pact Requirements-A Note" Συλλογικός Τόμος Συνεδρίου, Υπουργείο Πολιτισμού, Ιούνιος 1998 (με τους Π. Καπόπουλο και Π. Παπαδημητρίου). Επίσης παρουσιάστηκε στο Συνέδριο Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Διεθνούς Χρηματοοικονομικής, Μάιος 1998, Πανεπιστήμιο Κρήτης).
    Wheelchair Blue
    Accessibility Tools
    Fonts PlusIncrease Text
    Fonts MinusDecrease Text
    ContrastHigh Contrast
    GrayscaleGrayscale
    Readable FontReadable Font