Σιώκης Φώτιος
 • 2310 891.459
 • fsiokis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 200

  Σιώκης Φώτιος

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Μακροοικονομική πολιτική με έμφαση στα Βαλκάνια και στη ΝΑ Ευρώπη

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ph.D. in Economics, Graduate Center, City University of New York (1995)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Χρηματοοικονομικές κρίσεις –Οικονοφυσική (EconoPhysics)
  • Βιομηχανική οργάνωση τραπεζικού συστήματος
  • Αλληλοεπίδραση πολιτικού συστήματος και μακροοικονομικών μεταβλητών
  • Μακροοικονομική σταθερότητα και αναπτυξιακή προοπτική στη Βαλκανική
  • ενδοχώρα
  • Διεθνής Τραπεζική και Χρηματοδότηση
  • Αγορές Κεφαλαίου και Χρήματος
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
   (ΒΣΑ419-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ419-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ΄, Η΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Αγορές Κεφαλαίου και Χρήματος

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα, αλλά χρειάζονται γνώσεις Μακροοικονομικής και Ποσοτικών Μεθόδων (Οικονομικά Μαθηματικά, Στατιστική)

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL282/index.php

   2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της λειτουργίας της χρηματοοικονομικήςαγοράς. Η φοιτήτρια —με το πέρας των διαλέξεων— πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί:

  • τους μηχανισμούς που επικρατούν στις χρηματοοικονομικές αγορές χρήματος και κεφαλαίου, αναφορικά με την αποτίμηση κινητών αξιών, όπως μετοχών, ομολόγων, έντοκων γραμματίων, κτλ.,
  • τη διαδικασία λήψης και διαβίβασης εντολών, τον μηχανισμό εκκαθάρισης στις οργανωμένες αγορές,
  • τους κινδύνους που ενσωματώνονται στα προϊόντα των αγορών χρήματος και κεφαλαίου και τη σχέση κινδύνου και απόδοσης, όπως επίσης και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις χρημ/κές συναλλαγές,
  • Επίσης, να αξιολογεί ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο με βάση τον συναλλαγματικό κίνδυνο αλλά και τη σχέση κινδύνου ανά μονάδα απόδοσης.
  • Τέλος, να είναι σε θέση να υπολογίσει συνθήκες ισοδυναμίας, υποτίμησης ή ανατίμησης των συναλλαγματικών ισοτιμιών και την επίδραση που έχουν στις διεθνείς επενδύσεις.

  Γενικές Ικανότητες

  Η εκπόνηση ερευνητικής εργασίας και η παρουσίασή της κατά το τέλος του τετραμήνου δίδουν επιπλέον στη φοιτήτρια τη δυνατότητα να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας και της δόμησης της χρηματοοικονομικής αγοράς.

  Το μάθημα λοιπόν αποσκοπεί ώστε η φοιτήτρια να λάβει τα απαραίτητα εφόδια για:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και λήψη αποφάσεων
  • Δυνατότητα αυτόνομης  ατομικής ή ομαδικής εργασίας, σε διεθνές περιβάλλον  και κριτικό χαρακτήρα
  • Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα (Διεθνείς) Αγορές Κεφαλαίου και Χρήματος πραγματεύεται τις βασικές αρχές λειτουργίας μιας μακροοικονομικής ανοικτής οικονομίας και του διεθνούς χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάλυση της αγοράς συναλλάγματος, στις συναλλαγματικές πρακτικές και εξισορροπητικές κινήσεις, στον διεθνή ανταγωνισμό και συνεργασίες. Επίσης αναλύεται η βασική δομή της χρηματοοικονομικής αγοράς, τα χρηματοοικονομικά μέσα και οι διάφορες οργανωμένες και μη αγορές. Τέλος καταλήγουμε με την ανάλυση ενός διεθνούς χρηματοοικονομικού χαρτοφυλακίου.

   Περιεχόμενα Μαθήματος:

  1.   ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ και Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

  2.   ΕΙΔΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ)

  3.   ΣΧΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

  4.   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-Δείκτες Απόδοσης

  5.   ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΩΝ-Οργανωμένες, OTC, Ιδιωτικές Αγορές

  6.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-Λήψη, διαβίβαση, εκτέλεση εντολών, εκκαθάριση και διακανονισμός, καταχώριση ιδιοκτησίας

  7.   ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ & ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

  8.   ΤΙΤΛΟΙ ΟΣΕΚΑ & ΤΙΤΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  9.   ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ, ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

  10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

   4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία, εργαστηριακή εκπαίδευση (επικουρική) και επικοινωνία με φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Εργαστηριακές/φροντιστηριακές ασκήσεις

  10

  Φροντιστήριο

  9

  Συγγραφή εργασίας και παρουσίασή της

  29

  Αυτοτελής μελέτη

  50

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Γραπτή Εξέταση στο τέλος του μαθήματος με δοκιμασία πολλαπλής επιλογής και επίλυση προβλημάτων. Με τον τρόπο αυτό ο φοιτητής έχει πρόσβαση στο γραπτό του και μπορεί να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του ή ακόμη και τις αντιρρήσεις του.

  Ασφαλώς στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής και εφόσον η φοιτήτρια παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία, έχει το δικαίωμα της προφορικής εξέτασης.

  Επίσης υπάρχει μία πρόοδος στη μέση της περιόδου, ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν τον τρόπο και τη δομή της τελικής εξέτασης, αλλά και το στάδιο της προετοιμασίας τους. Συνιστάται εκπόνηση γραπτής εργασίας η οποία βαθμολογείται, όπως επίσης και η παρουσίασή της.

   5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  • ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

   – Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Άρθρα από περιοδικά όπως:

  • Journal of Financial Economics
  • Journal of Banking and Finance
  • Journal of Financial Stability

   

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (MIB0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΒΣΑ403-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ403-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μακροοικονομική

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL221/index.php

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση βασικών εννοιών της Μακροοικονομικής από την πλευρά της/του φοιτήτριας/ητή. Τις επιπτώσεις που έχουν συγκεκριμένα σημαντικά προβλήματα στις οικονομικές μονάδες μιας κοινωνίας αλλά και τις πολιτικές που χρησιμοποιούνται από τις οικονομικές αρχές για την θεραπεία αυτών. Η/Ο φοιτήτρια/ητής έχει την ευκαιρία να εμπλακεί σε μία βασική ερευνητική πρόταση όπου καλείται να χρησιμοποιήσει διάφορα εργαλεία για την διερεύνηση του ενλόγω θέματος.

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στην παραγωγή γνώσεων ώστε η/ο φοιτήτρια/ητής να είναι σε θέση να:

  -Αναζητεί, αναλύει και να συνθέτει δεδομένα και πληροφορίες με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων,

  - Να λαμβάνει αποφάσεις,

  -Να αναλαμβάνει αυτόνομη εργασία,

  -Να ασκεί κριτική και να παράγει ελεύθερη δημιουργική και επαγωγική σκέψη.

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Η μακροοικονομική αποτελεί το δεύτερο μάθημα στο τομέα της μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής και σκοπό έχει την κατανόηση συγκεκριμένων μικροοικονομικών εννοιών, όπως τη λογιστική του εγχώριου εισοδήματος και την αλληλεπίδραση των αγορών αγαθών, χρήματος και εργασίας. Συγκεκριμένη έμφαση αποδίδεται στους παράγοντες που προσδιορίζουν την οικονομική μεγέθυνση μιας οικονομίας, στη διαμόρφωση προσδοκιών αναφορικά με την λήψη οικονομικών αποφάσεων και ασφαλώς στην εξέταση των εργαλείων  άσκησης οικονομικής πολιτικής. Καταλήγουμε με την ανατομία των μακροοικονομικών κρίσεων και ιδιαίτερα με τις κρίσεις  δημοσίου χρέους και τις επιπτώσεις που έχουν στις διάφορες οικονομικές μονάδες.

  Περιεχόμενα μαθήματος

  Πρώτο Μέρος-Εισαγωγή στις Αγορές Αγαθών και Χρήματος

  Κεφάλαιο 1.            Η αγορά Αγαθών

  Κεφάλαιο 2.            Αγορά Χρήματος

  Κεφάλαιο 3.            Αγορές Αγαθών και  Χρήματος και το Υπόδειγμα IS-LM

  Δεύτερο Μέρος-Μεσοπρόθεσμα

  Κεφάλαιο 4.            Η αγορά Εργασίας

  Κεφάλαιο 5.            Το Υπόδειγμα AS-AD

  Κεφάλαιο 6.            Φυσιολογικό Ποσοστό Ανεργίας και Καμπύλη Phillips

  Κεφάλαιο 7.            Πληθωρισμός, Οικονομική Δραστηριότητα και Ονομαστική Αύξηση προσφοράς χρήματος

  Μακροπρόθεσμα-Οικονομική Μεγέθυνση/Ανάπτυξη

  Κεφάλαιο 10.          Ανάπτυξη

  Κεφάλαιο 11.          Αποταμίευση, Κεφάλαιο, Συσσώρευση και Προϊόν

  Κεφάλαιο 12.          Τεχνολογική Πρόοδος και Ανάπτυξη

  Κεφάλαιο 13.          Τεχνολογική Πρόοδος, Μισθοί και Ανεργία

  Ανοικτές Οικονομίες και Άσκηση Νομισματική και Δημοσιονομικής Πολιτικής

  Κεφάλαιο 20.          Προϊόν, Επιτόκια και Τιμή Συναλλάγματος

  Κεφάλαιο 25-26.     Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική

  Παράρτημα Ανατομία των Κρίσεων Δημοσίου Χρέου2-Μια απλή Αριθμητική

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. και ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Φροντιστήριο

  13

  Ασκήσεις

  10

  Αυτοτελής μελέτη

  75

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Γραπτή Εξέταση στο τέλος του μαθήματος, με ερωτήματα ανάπτυξης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων.

  Με το τρόπο αυτό η/ο φοιτήτρια/ητής έχει πρόσβαση στο γραπτό της/του και μπορεί να διατυπώσει παρατηρήσεις ή ακόμη και αντιρρήσεις. Ασφαλώς στα πλαίσια της ειδικής αγωγής και εφόσον η/ο φοιτήτρια/ητής παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία, έχει το δικαίωμα της προφορικής εξέτασης.

  Προαιρετική εκπόνηση γραπτής εργασίας για ενίσχυση του βαθμού και την ενδυνάμωση των γνώσεων σε συγκεκριμένα θέματα της μακροοικονομικής.

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Μακροοικονομική, του OlivierBlanchard, Εκδόσεις Επίκεντρο
  • Μακροοικονομική, (Α’ και Β’ Τόμοι) AndrewAbel&BenBernanke, Εκδόσεις Κριτική

  Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

   

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
   (ΒΣΑ422-ΙΙ)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ422-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Τραπεζική και Χρηματοδότηση

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα, αλλά χρειάζονται γνώσεις Μακροοικονομικής και Ποσοτικών Μεθόδων

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL236/index.php

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση της λειτουργίας μιας Εμπορικής Τράπεζας στο πλαίσιο της Χρηματοπιστωτικής Αγοράς.

  Η/Ο φοιτήτρια/ητής —με το πέρας των διαλέξεων— πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί:

  • Τη θέση της τράπεζας στην χρηματοοικονομική αγορά και τη συμβολή της στην οικονομική δραστηριότητα, χορηγώντας τα απαραίτητα επενδυτικά κεφάλαια
  • Τις βασικές πηγές εσόδων και εξόδων
  • Την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα στοιχεία του ενεργητικού
  • Τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η τράπεζα
  • Τους τρόπους διαχείρισης, όπως πχ. με τη διαδικασία της τιτλοποίησης

  Η εκπόνηση ερευνητικής εργασίας και παρουσίασή της κατά το τέλος του τετραμήνου, δίνει επιπλέον στη/στον φοιτήτρια/ητή τη δυνατότητα να αποκτήσει μία ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας και της δόμησης της χρηματοοικονομικής αγοράς.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και λήψη αποφάσεων
  • Δυνατότητα αυτόνομης  ατομικής ή ομαδικής εργασίας, σε διεθνές περιβάλλον
  • Κριτικό χαρακτήρα

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τη/τον φοιτήτρια/ητή στις βασικές έννοιες του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της τραπεζικής θεωρίας και πρακτικής. Εξετάζονται θέματα όπως η ατέλεια αγορών και η ασυμμετρία πληροφόρησης, η διαχείριση ενεργητικού-παθητικού, η ανατομία των χρηματοοικονομικών κρίσεων και η μορφολογία και διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Από πλευράς εποπτείας του τραπεζικού συστήματος, εξετάζονται θέματα όπως το θεσμικό πλαίσιο της τραπεζικής εποπτείας, η πειθαρχία της αγοράς και οι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας. Τέλος, το μάθημα καταλήγει με τις σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης.

  Περιεχόμενα Μαθήματος:

  • Το χρηματοοικονομικό σύστημα
  • Τραπεζική Διαμεσολάβηση
  • Τυπική αντιπροσωπευτική τράπεζα-περιθώριο κέρδους και πηγές κερδοφορίας
  • ΑτέλειαΑγορών - ΚόστοςΠληροφόρησης και ΑσυμμετρίαΠληροφόρησης
  • Ισολογισμός μιας τυπικής εμπορικής τράπεζας
  • Διαχείρισηστοιχείωνενεργητικού και παθητικού
  • Ανάπτυξη διεθνώνχρηματοοικονομικώναγορών& Διεθνής Τραπεζική
  • Απο-διαμεσολάβηση και Διαχείριση κινδύνων
  • Εποπτικόςέλεγχος και κεφαλαιακή επάρκεια
  • Τιτλοποίησηαπαιτήσεων (securitization)
  • Ανατομία των ΧρηματοοικονομικώνΚρίσεων-Κρίση δημοσίου χρέους και η επίπτωση στο τραπεζικό σύστημα
  • Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
  • Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, εργαστηριακή εκπαίδευση (επικουρική), επικοινωνία με φοιτήτριες/ητές.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Ασκήσεις

  29

  Φροντιστήριο

  9

  Συγγραφή και παρουσίαση εργασίας

  20

  Αυτοτελής μελέτη

  40

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Γραπτή εξέταση στο τέλος του μαθήματος, με ερωτήματα ανάπτυξης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και επίλυσης προβλημάτων.

  Με τον τρόπο αυτό η/ο φοιτήτρια/ητής έχει πρόσβαση στο γραπτό του και μπορεί να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του ή ακόμη και τις αντιρρήσεις του.  Ασφαλώς, στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής και εφόσον η/ο φοιτήτρια/ητής παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία, έχει το δικαίωμα της προφορικής εξέτασης.

  Επίσης υπάρχει μία πρόοδος στη μέση της περιόδου, ώστε οι φοιτήτιρες/ητές να κατανοήσουν το τρόπο και τη δομή της τελικής εξέτασης, αλλά και το στάδιο της προετοιμασίας τους. 

  Συνιστάται εκπόνηση γραπτής εργασίας, η οποία βαθμολογείται, όπως επίσης και η παρουσίασή της.

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Προβόπουλος και Καπόπουλος, Η Δυναμική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος.
  • Νούλας, Αθανάσιος, Χρήμα, Πίστη, Τράπεζες.
  • Σημειώσεις εισηγητή.
  • Το Χρονικό της Μεγάλης Κρίσης, Τράπεζα της Ελλάδος.

  Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  • Journal of Financial Economics
  • Journal of Banking and Finance
  • Journal of Financial Stability

   

  Δημοσιεύσεις


  • Επιστημονικά Περιοδικά (24 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2019

   • "Spillover effects of Great Recession on Hong-Kong’s Real Estate Market: An analysis based on Causality Plane and Tsallis Curves of Complexity–Entropy". (with G. Argyroudis). Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 524, 15 June 2019,

   2018

   • "Credit market Jitters in the course of the financial crisis: A permutation entropy approach in measuring informational efficiency in financial assets", Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 499, 1, 2018
   • "The complexity of the HANG SENG Index and its constituencies during the 2007-2008 Great Recession", (with G. Argyroudis). Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 495, 1

   2017

   • "Financial Markets during highly anxious time: Multifractal fluctuations in asset returns". Fractals, Vol. 25, No. 03, 1750032 (2017)

   2014

   • "European economies in crisis: A multifractal analysis of disruptive economic events and the effects of financial assistance" Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 395, 1 February 2014, Pages 283-292

   2013

   • "Multifractal Analysis of Stock Exchange Crashes", Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 392, 5, 1164-1171, March 2013

   2012

   • "The dynamics of a complex system: The exchange rate crisis in Southeast Asia", Economics Letters, Vol. 114, 1, pp. 98-101, Jan. 2012
   • "Stock Market Dynamics: Before and After Stock Market Crashes", Physica A, Vol. 391, 4, pp.1315-1322, Feb. 2012

   2007

   • "Parties, Elections and Stock Market Volatility: Evidence from a Small Open Economy", Economics & Politics, (με τον Π. Καπόπουλο), Vol. 19, Νο 1, pp. 123-134, Feb.2007

   2006

   • "Long Range Dependence in Stock Market Returns" Applied Financial Economics, (με τον Χ. Χριστοδούλου), Vol. 16, No 18, pp. 1331-1338, Dec. 2006.

   2005

   • "Policy Transmission and the Consumption- Wealth Channel" Applied Financial Economics Letters. Vol. 1, No 6, pp.349-353, 2005.
   • "Market Structure, Efficiency and Rising Consolidation of the Banking Industry in the EuroArea", (with P. Kapopoulos ), Bulletin of Economic Research, Vol. 57 (1) pp.67-91, 2005.
   • "Stock and real estate prices in Greece: wealth versus credit-rise effect" (with P. Kapopoulos) Applied Economics Letters, Vol. 12, No 2, pp.125-128, 2005.
   • "Stock Market Crashes and Dynamics of Aftershocks", (with P. Kapopoulos) Economics Letters, Vol. 49, Νο 1, pp. 48-54, Oct. 2005.

   2004

   • "Long memory and persistence in dollar-based real exchange rate", (with C. Christodoulou) International Journal of Theoretical and Applied Finance, , Vol. 7, No 1, pp.31-45, 2004.

   2003

   • "Electoral Management, Political Risk and Exchange Rate Dynamics: The Greek Experience", (with P. Kapopoulos ), Applied Financial Economics, Vol. 13, No 4, pp.279-285, 2003.
   • "Identification problems on minimum wage/job creation relationship" (with P. Kapopoulos ), Briefing Notes in Economics, Νο. 57 June/July 2003.
   • "Market share determination in marketing service industries-a demand side approach", (with H. Liu), Economics of Innovation and New Technology, Vol. 12, No 5, pp. 413-423, 2003.

   2002

   • "Δομή Αγοράς, Συγκέντρωση και Αποδοτικότητα στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα: Μία Οικονομετρική Διερεύνηση" (με τον Π. Καπόπουλο), Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Αρ. 28, Α' Τριμηνία 2002, 68-78.
   • "Distribution of price changes and alternative measures of underlying inflation", SPOUDAI, Quarterly Review, Vol. 52. No 4, pp. 3-17, 2002.
   • "Does the exchange rate depend upon relative monetary policies?" International Economics, Vol. LV, No 1, pp.55-68, 2002

   2000

   • "An Empirical Investigation on the effects of the monetary shock on the exchange rate", (with S. Neftci), SPOUDAI, Quarterly Review, Vol 50. No 3-4, pp. 73-105, 2000.
   • "The Conduct of Monetary Policy and Inflation Targeting: The Case of Greece", Southwestern Economic Review and Proceedings- Selected Papers, San Antonio Texas, Vol 28, 1, pp. 93-106, 2000.
   • "Minimum Wages and Employment Dynamics in Greek Manufacturing: A times series analysis", (with P. Kapopoulos, P Papadimitriou), Applied Economics Quarterly, 46, 4, pp. 357-373, 2000.
   • Άλλα (11 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

    2016

    • "The Determinants of the Foreign Banks' Expansion in South Eastern Europe: Do Greek Banks Still Follow Their Customers Abroad or Not ?", Advances in Economics and Business , 4 (11): 591-598, 2016, (with S. Fotopoulos and H. Papapanagos)

    2013

    • "IMF programs and policies assessment in the transition economies during the transition and the post-transition period" European Economics and Finance Society, EEFS (with S. Bellos), Berlin, 20-23-June 2013
    • "Is there long-term memory in European stock markets"? International Journal of Economic Research, Vol. 10, No. 2, pp. 335-348, July-December, 2013 (with C. Christodoulou-Volos and S. Zikos)

    2012

    • "Greek Banks' Expansion in South Eastern Europe: An Eclectic Approach” European Economics and Finance Society,( with S. Fotopoulos, H. Papapanagos), Istanbul, June 2012.

    2011

    • "Into the Bank Lending Channel of SEE: Greek Banks' Buffering Effects". World Academy of Science, Engineering and Technology, (with Fotopoulos and Papapanagos) proceedings, Issue 60, pp. 2271-2279, Venice Nov. 2011

    2010

    • "Determinants of the Foreign Banks' Expansion in South Eastern Europe; Do Greek Banks still Follow Their Customer Abroad or not?" Papers and Proceedings, ICEBM (with Fotopoulos and Papapanagos) Conference in Manila Philippines Dec 2010.
    • "The Expansion of Greek banks in South Eastern Europe: An eclectic approach" 18th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe. (with Fotopoulos and Papapanagos) Vienna, Austria, Dec. 4-5 2010.

    2009

    • "The Impact of Foreign Direct Investments (FDIs) on Economic Growth: The Role of Greek FDI in South East Europe", The Seventh Annual European Economics and Finance Society Conference, Prague, Czech Republic, 22nd -25th May 2009

    2000

    • "Κερδοφορία Προϊόντων Τραπεζικής Ηλεκτρονικής." Παρουσιάστηκε στο 3ο Συνέδριο Τραπεζικού Μάρκετινγκ, Σύγχρονες Τραπεζικές Μάρκετινγκ στην Εποχή της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, 31 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2000, Hilton Αθήνα, Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ) και Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

    1999

    • "Minimum Wages and Employment Dynamics in Greek Manufacturing: A times series Analysis" (με τους Π. Καπόπουλο και Π. Παπαδημητρίου). Παρουσιάστηκε στο Συνέδριο Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Διεθνούς Χρηματοοικονομικής, Μάιος, 1999, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

    1998

    • "The Adjustment Prospects of a fiscal weak economy: From Maastricht criteria to Stability Pact Requirements-A Note" Συλλογικός Τόμος Συνεδρίου, Υπουργείο Πολιτισμού, Ιούνιος 1998 (με τους Π. Καπόπουλο και Π. Παπαδημητρίου). Επίσης παρουσιάστηκε στο Συνέδριο Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Διεθνούς Χρηματοοικονομικής, Μάιος 1998, Πανεπιστήμιο Κρήτης).
    Wheelchair Blue
    Accessibility Tools
    Fonts PlusIncrease Text
    Fonts MinusDecrease Text
    ContrastHigh Contrast
    GrayscaleGrayscale
    Readable FontReadable Font