Σιώκης Φώτιος
 • 2310 891.459
 • fsiokis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 200

  Σιώκης Φώτιος

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Μακροοικονομική πολιτική με έμφαση στα Βαλκάνια και στη ΝΑ Ευρώπη

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  Ph.D. in Economics, Graduate Center, City University of New York (1995)

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Χρηματοοικονομικές κρίσεις –Οικονοφυσική (EconoPhysics)
  Βιομηχανική οργάνωση τραπεζικού συστήματος
  Αλληλοεπίδραση πολιτικού συστήματος και μακροοικονομικών μεταβλητών
  Μακροοικονομική σταθερότητα και αναπτυξιακή προοπτική στη Βαλκανική
  ενδοχώρα
  Διεθνής Τραπεζική και Χρηματοδότηση
  Αγορές Κεφαλαίου και Χρήματος

  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
   (ΒΣ0631-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία των βασικών αρχών λειτουργίας μιας μακροοικονομικής ανοικτής οικονομίας και του διεθνούς χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται είναι η αγορά συναλλάγματος, παρεμβατική πολιτική, η σχέση μεταξύ επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών, οι συναλλαγματικές πρακτικές, ο διεθνής ανταγωνισμός και συνεργασία, η ανάλυση διεθνούς χαρτοφυλακίου και η αξιολόγηση επενδύσεων.

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (MIB0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΒΣΑ403-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
   (ΒΣ0521)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της τραπεζικής θεωρίας και πρακτικής. Εξετάζονται θέματα όπως η ατέλεια αγορών και η ασυμμετρία πληροφόρησης, η διαχείριση ενεργητικού-παθητικού, η ανατομία των χρηματοοικονομικών κρίσεων και η μορφολογία και διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Από πλευράς εποπτείας του τραπεζικού συστήματος εξετάζονται θέματα όπως το θεσμικό πλαίσιο της τραπεζικής εποπτείας, η πειθαρχία της αγοράς και οι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας. Τέλος, το μάθημα καταλήγει με τις σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (24 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2019

   • "Spillover effects of Great Recession on Hong-Kong’s Real Estate Market: An analysis based on Causality Plane and Tsallis Curves of Complexity–Entropy". (with G. Argyroudis). Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 524, 15 June 2019,

   2018

   • "Credit market Jitters in the course of the financial crisis: A permutation entropy approach in measuring informational efficiency in financial assets", Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 499, 1, 2018
   • "The complexity of the HANG SENG Index and its constituencies during the 2007-2008 Great Recession", (with G. Argyroudis). Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 495, 1

   2017

   • "Financial Markets during highly anxious time: Multifractal fluctuations in asset returns". Fractals, Vol. 25, No. 03, 1750032 (2017)

   2014

   • "European economies in crisis: A multifractal analysis of disruptive economic events and the effects of financial assistance" Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 395, 1 February 2014, Pages 283-292

   2013

   • "Multifractal Analysis of Stock Exchange Crashes", Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 392, 5, 1164-1171, March 2013

   2012

   • "The dynamics of a complex system: The exchange rate crisis in Southeast Asia", Economics Letters, Vol. 114, 1, pp. 98-101, Jan. 2012
   • "Stock Market Dynamics: Before and After Stock Market Crashes", Physica A, Vol. 391, 4, pp.1315-1322, Feb. 2012

   2007

   • "Parties, Elections and Stock Market Volatility: Evidence from a Small Open Economy", Economics & Politics, (με τον Π. Καπόπουλο), Vol. 19, Νο 1, pp. 123-134, Feb.2007

   2006

   • "Long Range Dependence in Stock Market Returns" Applied Financial Economics, (με τον Χ. Χριστοδούλου), Vol. 16, No 18, pp. 1331-1338, Dec. 2006.

   2005

   • "Policy Transmission and the Consumption- Wealth Channel" Applied Financial Economics Letters. Vol. 1, No 6, pp.349-353, 2005.
   • "Market Structure, Efficiency and Rising Consolidation of the Banking Industry in the EuroArea", (with P. Kapopoulos ), Bulletin of Economic Research, Vol. 57 (1) pp.67-91, 2005.
   • "Stock and real estate prices in Greece: wealth versus credit-rise effect" (with P. Kapopoulos) Applied Economics Letters, Vol. 12, No 2, pp.125-128, 2005.
   • "Stock Market Crashes and Dynamics of Aftershocks", (with P. Kapopoulos) Economics Letters, Vol. 49, Νο 1, pp. 48-54, Oct. 2005.

   2004

   • "Long memory and persistence in dollar-based real exchange rate", (with C. Christodoulou) International Journal of Theoretical and Applied Finance, , Vol. 7, No 1, pp.31-45, 2004.

   2003

   • "Electoral Management, Political Risk and Exchange Rate Dynamics: The Greek Experience", (with P. Kapopoulos ), Applied Financial Economics, Vol. 13, No 4, pp.279-285, 2003.
   • "Identification problems on minimum wage/job creation relationship" (with P. Kapopoulos ), Briefing Notes in Economics, Νο. 57 June/July 2003.
   • "Market share determination in marketing service industries-a demand side approach", (with H. Liu), Economics of Innovation and New Technology, Vol. 12, No 5, pp. 413-423, 2003.

   2002

   • "Δομή Αγοράς, Συγκέντρωση και Αποδοτικότητα στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα: Μία Οικονομετρική Διερεύνηση" (με τον Π. Καπόπουλο), Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Αρ. 28, Α' Τριμηνία 2002, 68-78.
   • "Distribution of price changes and alternative measures of underlying inflation", SPOUDAI, Quarterly Review, Vol. 52. No 4, pp. 3-17, 2002.
   • "Does the exchange rate depend upon relative monetary policies?" International Economics, Vol. LV, No 1, pp.55-68, 2002

   2000

   • "An Empirical Investigation on the effects of the monetary shock on the exchange rate", (with S. Neftci), SPOUDAI, Quarterly Review, Vol 50. No 3-4, pp. 73-105, 2000.
   • "The Conduct of Monetary Policy and Inflation Targeting: The Case of Greece", Southwestern Economic Review and Proceedings- Selected Papers, San Antonio Texas, Vol 28, 1, pp. 93-106, 2000.
   • "Minimum Wages and Employment Dynamics in Greek Manufacturing: A times series analysis", (with P. Kapopoulos, P Papadimitriou), Applied Economics Quarterly, 46, 4, pp. 357-373, 2000.
   • Συνέδρια (0 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

   Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
   • Άλλα (11 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

    2016

    • "The Determinants of the Foreign Banks' Expansion in South Eastern Europe: Do Greek Banks Still Follow Their Customers Abroad or Not ?", Advances in Economics and Business , 4 (11): 591-598, 2016, (with S. Fotopoulos and H. Papapanagos)

    2013

    • "IMF programs and policies assessment in the transition economies during the transition and the post-transition period" European Economics and Finance Society, EEFS (with S. Bellos), Berlin, 20-23-June 2013
    • "Is there long-term memory in European stock markets"? International Journal of Economic Research, Vol. 10, No. 2, pp. 335-348, July-December, 2013 (with C. Christodoulou-Volos and S. Zikos)

    2012

    • "Greek Banks' Expansion in South Eastern Europe: An Eclectic Approach” European Economics and Finance Society,( with S. Fotopoulos, H. Papapanagos), Istanbul, June 2012.

    2011

    • "Into the Bank Lending Channel of SEE: Greek Banks' Buffering Effects". World Academy of Science, Engineering and Technology, (with Fotopoulos and Papapanagos) proceedings, Issue 60, pp. 2271-2279, Venice Nov. 2011

    2010

    • "Determinants of the Foreign Banks' Expansion in South Eastern Europe; Do Greek Banks still Follow Their Customer Abroad or not?" Papers and Proceedings, ICEBM (with Fotopoulos and Papapanagos) Conference in Manila Philippines Dec 2010.
    • "The Expansion of Greek banks in South Eastern Europe: An eclectic approach" 18th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe. (with Fotopoulos and Papapanagos) Vienna, Austria, Dec. 4-5 2010.

    2009

    • "The Impact of Foreign Direct Investments (FDIs) on Economic Growth: The Role of Greek FDI in South East Europe", The Seventh Annual European Economics and Finance Society Conference, Prague, Czech Republic, 22nd -25th May 2009

    2000

    • "Κερδοφορία Προϊόντων Τραπεζικής Ηλεκτρονικής." Παρουσιάστηκε στο 3ο Συνέδριο Τραπεζικού Μάρκετινγκ, Σύγχρονες Τραπεζικές Μάρκετινγκ στην Εποχή της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, 31 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2000, Hilton Αθήνα, Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ) και Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

    1999

    • "Minimum Wages and Employment Dynamics in Greek Manufacturing: A times series Analysis" (με τους Π. Καπόπουλο και Π. Παπαδημητρίου). Παρουσιάστηκε στο Συνέδριο Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Διεθνούς Χρηματοοικονομικής, Μάιος, 1999, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

    1998

    • "The Adjustment Prospects of a fiscal weak economy: From Maastricht criteria to Stability Pact Requirements-A Note" Συλλογικός Τόμος Συνεδρίου, Υπουργείο Πολιτισμού, Ιούνιος 1998 (με τους Π. Καπόπουλο και Π. Παπαδημητρίου). Επίσης παρουσιάστηκε στο Συνέδριο Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Διεθνούς Χρηματοοικονομικής, Μάιος 1998, Πανεπιστήμιο Κρήτης).