Τσιμπιρίδου Φωτεινή
 • 2310 891.426
 • ft uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 233

  Τσιμπιρίδου Φωτεινή

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οικονομική και Πολιτική Ανθρωπολογία στην ΝΑ Ευρώπη

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • ΔΡ. Εθνολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales [Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών] Παρίσι, Γαλλία
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Μελέτη των σχέσεων εξουσίας και της πολιτικής οικονομίας, πολιτικές της θρησκείας (Ισλάμ) εθνοτικές, έμφυλες ταυτότητες και κοινωνικά κινήματα. Aσχολείται με ζητήματα κουλτούρας του κράτους και εμπειριών του πολίτη, έχοντας κάνει έρευνα στην Ελλάδα και στη Μέση Ανατολή (Σουλτανάτο του Ομάν), και συνεχίζοντας στην Τουρκία (Πόλη). Συνεργάστηκε στην παραγωγή εθνογραφικών ντοκυμαντέρ για μειονότητες και μετανάστες. 

  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • COMPARATIVE ISSUES IN GENDER AND CULTURAL DIVERSITY
   (HRMS205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  HURMIS

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN HUMAN RIGHTS AND MIGRATION STUDIES

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
   (ΒΑ303-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΑ303-ΙΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εθνογραφίες της Τουρκίας και της Μέσης Ανατολής

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL253/index.php

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Η εξοικείωση των φοιτητριών/ών με τη μεθοδολογία της εμπειρικής έρευνας στην Τουρκία και τη Μέση Ανατολή.
  • Η γνώση και η σημασία του Οριενταλισμού στη συγκρότηση του πεδίου των Ανατολικών Σπουδών.
  • Η ανάλυση των πραγματολογικών δεδομένων που συνθέτουν την καθημερινότητα των ανθρώπων του χώρου της Τουρκίας και της Μέσης Ανατολής στον δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο.
  • Η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των φοιτητών πάνω στα στερεότυπα και τις δυαδικές διακρίσεις: Δύση/Ανατολή, Ισλάμ/εκκοσμίκευση, παράδοση/νεωτερικότητα.
  • Η χρήση της διεπιστημονικότητας στο πεδίο των σπουδών περιοχών.

  Γενικές Ικανότητες

  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Ομαδική εργασία
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα περιλαμβάνει τρεις ενότητες:

  Α. Στην πρώτη ενότητα αναλύεται η μεθοδολογία της εθνογραφικής επιτόπιας έρευνας στην Τουρκία και τη Μέση Ανατολή και αναζητώνται τα όρια των διεπιστημονικών συνεργασιών της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με συναφείς κοινωνικές επιστήμες στο πλαίσιο των Ανατολικών σπουδών, καθώς και χρήση της εθνογραφίας και της κινηματογραφικής αναπαράστασης στην κατανόηση του χώρου και της καθημερινότητας των ανθρώπων. Εξετάζονται συστηματικά τα ζητήματα του οριενταλισμού, της αποικιοκρατίας, της ‘παράδοσης’ του Ισλάμ στις παραπάνω περιοχές, αλλά και το ζήτημα της κατά φυλές κοινωνικής οργάνωσης (4 ενότητες).

  Β. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται οι ειδικές θεματικές της ευρύτερης Μέσης Ανατολής (από τη λεκάνη της Μεσογείου μέχρι την κεντρική Ασία και το Ιράν), από τη σκοπιά της Ανθρωπολογίας. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από συγκεκριμένες εθνογραφίες και οπτικό υλικό αναλύεται η καθημερινότητα των ανθρώπων σε διαφορετικά εθνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, όπως Σουλτανάτο του Ομάν, Αίγυπτο, Ισραήλ-Παλαιστίνη, Ιράν, Τουρκία και Ιορδανία. Εξετάζονται ζητήματα που σχετίζονται με την κουλτούρα και το χώρο, την πολιτική οργάνωση του κράτους, τα θρησκευτικά βιώματα, τις πρακτικές της οικογενειακής και κρατικής πατριαρχίας, τα εγκλήματα τιμής και τις περιφράξεις σε βάρος των γυναικών. Όλα αυτά εξετάζονται μέσα από τις χρήσεις της  της παράδοσης, τις τοπικές και υπερτοπικές σχέσεις εξουσίας και παγκόσμιες ηγεμονίες. (5 ενότητες)

  Γ. Στην τρίτη ενότητα διερευνώνται οι πρακτικές αντίστασης και υπονόμευσης όσων υφίστανται τις σχέσεις εξουσίας και δρουν για ανατροπή των ηγεμονιών. Δίνεται έμφαση στα φεμινιστικά κινήματα, στα κοινωνικά κινήματα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση  και στις κοινωνικές εξεγέρσεις. (3 ενότητες)

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/ητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Ανάλυση βιβλιογραφίας για αναδίφηση συγγραφής εργασιών

  48

  Αναζήτηση, ανάλυση και μελέτη οπτικού υλικού τεκμηρίωσης

  44

  Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία, φεστιβάλ, εκθέσεις, διαλέξεις

  6

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων και φιλμικών κειμένων, Γραπτή εργασία, Δημόσια παρουσίαση.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Τσιμπιρίδου, Φ., και Δ. Σταματόπουλος (επιμ.) (2008) Οριενταλισμός στα Όρια. Από τα Οθωμανικά Βαλκάνια στη Σύγχρονη Μέση Ανατολή, Αθήνα: Κριτική.
  • Shankland, David (2003) Ισλάμ και Κοινωνία στην Τουρκία, Αθήνα: Κριτική.
  • Αναλυτική βιβλιογραφία και κείμενα βρίσκονται στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος

  Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

   

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟ
   (HAC304)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΙΑΠΑΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

  Περιγραφή

  Η διατομή της εμπειρίας του φύλου με τη θρησκεία και την πολιτική παρέχει τη δυνατότητα παρατήρησης για το πώς συγκροτούνται τα υποκείμενα μέσα από πολιτικές εξουσίας και διαχρονικές πρακτικές ηγεμονίας στις γειτονιές του Αιγαίου και τις παρυφές του.  Στόχος η κατανόηση της έμφυλης εμπειρίας σε σχέση  με το έθνος, το κράτος και τη θρησκεία, στη σύζευξη τοπικού/παγκόσμιου και πέρα από τις κυρίαρχες παραδοχές και τα στερεότυπα, του βαλκανισμού και του οριενταλισμού. Μέσα από εθνογραφικές μελέτες και οπτικό υλικό, με τα εργαλεία της πολιτικής ανθρωπολογίας, της πολιτισμικής κριτικής και της μετα-αποικιακής θεωρίας, το μάθημα εστιάζει σε δύο γειτονικές γεωγραφικά περιοχές (Βαλκάνια- Αν.Μεσόγειος).Επικεντρώνουμε σε ηθικές αξίες εσωτερικών και εξωτερικών ηγεμονιών που οδηγούν στην καθιέρωση δυαδικών διακρίσεων,  στερεότυπων αναπαραστάσεων και πολιτικών κατασκευών που αφορούν τις έμφυλες νοηματοδοτήσεις  της τιμής και της ντροπής στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, τις μεγάλες και μικρές παραδόσεις του Ισλάμ και της Ορθοδοξίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την εθνική κουλτούρα και την κομουνιστική κληρονομιά στα Δυτικά Βαλκάνια, τον Καύκασο και την Αν. Ευρώπη. Αναζητούμε τους τρόπους της συνάντησης των τοπικών κοινωνιών με τη φιλελεύθερη Δύση και την ευρωπαϊκή εκκοσμίκευση, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία, στη συγκυρία της μετασοσιαλιστικής συνθήκης, της παγκοσμιοποίησης και της μετααποικιακής κατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζουμε ομοιότητες και διαφορές σε έμφυλες πρακτικές και τελετουργίες του συλλογικού ανήκειν (στην κοινότητα, το έθνος, το κράτος, την θρησκευτική πίστη, τη μειονοτική κατάσταση, την αντίσταση και τη διαμαρτυρία). Αναδεικνύουμε την εργαλειακή χρήση της θηλυκότητας και του ανδρισμού υπό το καθεστώς διαρκούς υπαγωγής της πρώτης στο δεύτερο, όπως γίνεται αντιληπτή μέσα από τις πρακτικές αρνητικής αμοιβαιότητας, σύγκρουσης και διακρίσεων (κοινωνικός έλεγχος, μαγεία, θρησκευτική ιεραρχία, κοινωνική καταστολή, εθνικισμός), και αποδομείται μέσα από  τη φεμινιστική κριτική. Η τελευταία γίνεται αντιληπτή ως συστατικό κομμάτι της συνολικής μετα-αποικιακής και πολιτισμικής κριτικής που τροφοδοτεί την ανάλυση για τη συσχέτιση φύλου, θρησκείας και πολιτικής στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. 

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (25 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • F. Tsibiridou (2018) “An Ethnography of Space, Creative Dissent and Reflective Nostalgia in the City Centre of Global Istanbul”, in Pardo, I. and Prato, G. (eds) The Palgrave Handbook of Urban Ethnography (pp. 405-426). Palgrave-Macmillan.

   2016

   • F. Tsibiridou (2016) “Dissemination paper on NATIONLESS project”, NATIONLESS, Artan Sadiku and Gjorgje Jovanovik (eds), Institute of Social Sciences and Humanities-Skopje: 26-38.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • F. Tsibiridou (in Turkish) “Islamic Tradition and Minority Condition in the Balkan framework: Fieldwork motivations from Greek Thrace in a comparative perspective Balkan Ηerηevesinde İslami Gelenekler ve Azınlık Durumu: Karşılaştırmalı BirPerspektifle Yunan Trakyasından Saha Ηalışması Motivasyonlar”ı, Muhammet Savaş Kafkasyali (ed)Balkanlarda İslam / Islam in the Balkans. TIKA, Ankara: 2016: 317-350.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • F. Tsibiridou and M. Bartsidis (2016), “‘Dignity’ as glocal civic virtue: Redefining democracy in the era of neoliberal governmentality”, στο Sabah Alnasseri (ed.) Arab Revolutions and Beyond, New York: Macmillan-Palgrave: 31-54

   2015

   • F. Tsibiridou (2015) «Beyond the politics of religion: Rationalizing Popular Islam among the Slavonic-Speaking Muslims in Greece”, in Balkan Heritages. Negotiating History and Culture, edited by Maria Couroucli and Tchavdar Marinov. Surrey: Asghate : 209-228.
   • F. Tsibiridou (2015) “Lifestyle and Consumerism: Neoliberal Biopolitics and Islamist Experiences in the Muslim World” Semiotics and Hermeneutics of the Everyday Editor(s): Lia Yoka, Gregory Paschalidis. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing: 60-81.

   2014

   • F. Tsibiridou “State culture and Ibadhi tradition in the Sultanate of Oman”, στο Angeliki Ziaka (Ed.), On Ibadism. OLMS, Decembre 2014: 189-210.

   2013

   • Φ.Τσιμπιρίδου (2013) «Ανάμεσα στο «έθνος και το κράτος»: Η επαναδιαπραγμάτευση της ατελούς σχέσης πολίτη/κράτους στη Θράκη», στο Κ. Ροζάκου & Ε. Γκαρά (επιμ.) Ελληνικά παράδοξα. Πατρωνία, Κοινωνία πολιτών, βία. Αθήνα: Αλεξάνδρεια: 205-238.
   • Φ. Τσιμπιρίδου (2013) «Γίγνεσθαι μειονότητα»: βιοπολιτικές, εμπειρίες επισφάλειας και μεταιχμιακή τροπικότητα», στο Λόγοι, πολιτικές, ζωή τον καιρό της κρίσης. Κοινωνικό Εργαστήριο Θεσσαλονίκης [συλλογικό]. ΕΝΕΚΕΝ: Θεσσαλονίκη: 85-105.
   • F. Tsibiridou & N. Palantzas (eds) (2013) Myths of the Other in the Balkans. Representations, Social Practices, Performances. Thessaloniki: (eBook ISBN 978-960-8096-05-9) www.balkanmyth.com. 331 σελ. F. Tsibiridou & N. Palantzas, Introduction: The Balkans Narrate: The Myths, Histories and Texts", στο F. Tsibiridou & N. Palantzas (eds) (2013) Myths of the Other in the Balkans. Representations, Social Practices, Performances. Thessaloniki: (e

   2011

   • F. Tsibiridou (2011)“ Moslem Womanhood: Living under male, state, religious and secular hegemonies” in E. Eynikel, A. Ziaka (eds) Religion and Conflict. Essays on the origins of Religious Conflicts and Resolution Approaches. London: Harptree Pub.: 340-352.

   2009

   • Φ. Τσιμπιρίδου (επιμ.) (2009) Μειονοτικές και μεταναστευτικές εμπειρίες. Βιώνοντας την «κουλτούρα το&upsil

   2008

   • «Οριενταλισμός και πολιτικές της ανθρωπολογίας στη Μέση Ανατολή» στο Φ. Τσιμπιρίδου, Δ. Σταματόπ&omic
   • Φ. Τσιμπιρίδου, Δ. Σταματόπουλος (επιμ.) (2008) Οριενταλισμός στα όρια. Από τα Οθωμανικά Βαλκάνια στη σύγχρο&n

   2006

   • Φ. Τσιμπιρίδου (επιμ.) (2006), «Μουσουλμάνες της Ανατολής»: Αναπαραστάσεις, πολιτισμικές σημασίες και

   2004

   • «Μετανάστες και Πολιτισμός: Σκέψεις για την εννοιολόγηση και χρήση των αναλυτικών εργαλείων στ&omicr

   2003

   • Τσιμπιρίδου Φ., (εισαγωγή)F. Laburte-Tolra, J-P Warnier, Εθνολογία/Ανθρωπολογία, Αθήνα, Κριτική, 2003.

   2002

   • Τσιμπιρίδου Φ., (εισαγωγή-επιμέλεια) D. Shankland, Ισλάμ και Κοινωνία στη σύγχρονη Τουρκία, Αθήνα, Κριτική, 2002.
   • Τσιμπιρίδου Φ., (εισαγωγή-επιμέλεια) P. A. Erickson, L. D. Murphy, Ιστορία Ανθρωπολογικής θεωρίας, Αθήνα, Κριτική, 2002.

   2000

   • Τσιμπιρίδου Φ., «Πομάκος σημαίνει άνθρωπος του βουνού! Εννοιολογήσεις και βιώματα του “τόπου” στις κατασκευές και τις πολιτικές μειονοτικών περιθωριακών ταυτοτήτων», στο Β. Νιτσιάκος – Χ. Κασίμης (επιμ.), Ο ορεινός χώρος της Βαλκανικής. Συγκρότηση και μετασχηματισμοί, Αθήνα, Πλέθρον, σελ.35-52, 2000.
   • Tsimbiridou F., Les Pomak dans la Thrace grecque. Discours ethnique et pratiques socioculturelles, Paris L'Harmattan, 395 σελ., 2000.

   1996

   • Tsimbiridou F., "Nationalist Ideology in Collective Representations : Gender Roles and Sexuality Through the Language of Cultural Organisations in Rural Border Town", in Y. Kalogeras and D. Pastourmatzi (eds), Νationalism and Sexuality : Crises of Identity, Hellenic Association of American Studies, Aristotle University, pp.299-321, 1996.
   • Tsimbiridou F., (επιμ.) Les mécanismes de la transition dans l´Europe des transformations, Πρακτικά Διημέρου Εργασίας, Κομοτηνή 6-7 Απριλίου 1995, Sakkoulas, 188 σελ., 1996.

   1990

   • Tsimbiridou F., Tradition et transition: Etude de la formation économique et sociale d'une communauté mixte de refugiés (Thrace - Grèce), EHESS, Paris, 394 σελ., 1990. (Διατριβή)

   • F. Tsibiridou & G. Mavrommatis, Challenging the Bektashi tradition in the Greek Thrace: Anthropological and historical encounters", στο F. Tsibiridou & N. Palantzas (eds) Myths of the Other in the Balkans. Representations, Social Practices, Performances. Thessaloniki: (eBook ISBN: 978-960-8096-05-9) www.balkanmyth.com: 144-160."
   • Επιστημονικά Περιοδικά (40 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Φ. Τσιμπιρίδου (2019) «Εθνογραφία από το κέντρο μιας παγκόσμιας Πόλης: φεμινιστική κριτική και τέχνη, γυναικείες μνήμες, ευάλωτα σώματα και κοσμοπολιτική», Marginalia, τ. 5, αφιέρωμα Πένες γυναικών, ιστορίες (α)ορατότητας

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Φ. Τσιμπιρίδου (2018) «Η πατριαρχία ως αιχμαλωσία στη μετασοβιετική εποχή: βότκα ανδρισμός επί της οθόνης και θυμωμένες φεμινίστριες στην κάμερα», Φεμινιστιqά/Feministiqά, τεύχος 1

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • F. Tsibiridou (2017) “Creativity, Counterpublics and Çapulcu [looters] Cosmopolitics in Beyoǧlu (Istanbul)”, in E. Deltsou and F. Tsibiridou (guest editors), Urban lives and protests in neoliberal times: Art, aesthetics and solidarity as possibilities. The Greek Journal of Social Research (special issue, 149 B/)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • E. Deltsou and F. Tsibiridou (guest editors), Urban lives and protests in neoliberal times: Art, aesthetics and solidarity as possibilities. The Greek Journal of Social Research (special issue), 2017, 149, B΄

     Προβολή Δημοσίευσης

    • F. Tsibiridou (2017) “Creativity, Counterpublics and Çapulcu [looters] Cosmopolitics in Beyoǧlu (Istanbul)”, in E. Deltsou and F. Tsibiridou (guest editors), Urban lives and protests in neoliberal times: Art, aesthetics and solidarity as possibilities. The Greek Journal of Social Research (special issue, 149 B/)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Φ. Τσιμπιρίδου (2017) «Περί της πολιτικής και εργαλειακής χρήσης των συνόρων μεταξύ Ισλάμ και Δύσης, Θρησκείας και εκκοσμίκευσης», ΤΟΠΙΚΑ, τομ. 13ος, Σύνορα/Ορια Λ. Βεντούρα, Δ. Καρύδας, Γ. Κουζέλης (επιμ.) Eταιρία, Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου 2017: 117-137.

    2016

    • - E. Deltsou and F. Tsibiridou (guest editors), Semiotics and Fieldwork: On Critical Ethnographies, Punctum. International journal of semiotics 2:2 December 2016

     Προβολή Δημοσίευσης

    • E. Deltsou and F. Tsibiridou (guest editors), Introduction – Semiotics and Fieldwork: On Critical Ethnographies, Punctum. International journal of semiotics 2:2 (pp. 5-13) December 2016

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • F. Tsibiridou (στα Ρωσικά), Фотини Цибириду. Рационализация народного ислама у славяноязычных помаков Греции: религиозный опыт и религиозная политика, after invitation to the Journal of State, Religion and Church in Russia and Worldwide, ГОСУДАРСТВО РЕЛИГИЯ ЦЕРКОВЬ в россии и за рубежом 2 2014 Издается с 1968 года, выходит 4 раза в год Учредитель Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Москва, 2014: 74-92.
    • F. Tsibiridou, “Social Poetics, Emotional Engagement and Cultural Critique in Istanbul: When Liminality Matters in the Social Movements.” Urbanities, Vol. 4 • No 1 • May 2014: 26-44.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Μ. Μπαρτσίδης και Φ. Τσιμπιρίδου (2014), «Για την επιστροφή της “πολιτικής ηθικής”: Παγκοσμιοτοπικά κινήματα «αξιοπρέπειας»», Θέσεις, τ. 126 : 43-74.

    2013

    • Φ. Τσιμπιρίδου (2013), «Προς μια δημιουργική κριτική του «ανθρώπινου»: εμπειρίες επισφάλειας, συμμόρφωσης και υπονόμευσης από μια τραβεστί κούρδισα φεμινίστρια καλλιτέχνη της Πόλης», στο αφιέρωμα A. Αθανασίου και Γ. Τσιμουρής (επιμ.) Εκτοπίσεις και εντοπίσεις: Μετανάστευση, φύλο και επισφαλείς υποκειμενικότητες σε συνθήκες επιθετικού νεοφιλελευθερισμού Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 140-141 Β-Γ : 133-151.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • «Αδελφοί Μουσουλμάνοι και Χρυσή Αυγή: Συγκριτικά σχόλια για την τρομοκρατία των άκρων και τον αμ&
    • «Γίγνεσθαι μειονότητα»: βιοπολιτικές, εμπειρίες επισφάλειας και μεταιχμιακή τροπικότητα», στ&omicr
    • «Ανάμεσα στο «έθνος και το κράτος»: Η επαναδιαπραγμάτευση της ατελούς σχέσης πολίτη/κράτους στ&e

    2012

    • «Οι περιπέτειες της «αξιοπρέπειας» ως πολιτειακής αρετής», Ενθέματα, Αυγή 22/12/2012. http://enthemata.wordpress.com/2012/12/22/mih-fot/

    2011

    • F. Tsibiridou (2011) “Multiplying minoritizarion processes for new migrants. From legal positivism to creative hermeneutics”, Annuaire International des Droits de l’Homme, vol.: 293-313.
    • Multiplying minoritizarion processes for new migrants. From legal positivism to creative hermeneutics", Annuaire International des Droits de l'Homme, vol. (2011): 293-313."
    • Moslem Womanhood: Living under male, state, religious and secular hegemonies" in E. Eynikel, A. Ziaka (eds) Religion and Conflict. Essays on the origins of Religious Conflicts and Resolution Approaches. London: Harptree Pub. (2011): 340-352."

    2009

    • Βιβλιοκρισία, M. Xanthakou, Identités en souffrance. Une ethnologie de la Grèce. Paris : Odile Jacob Journal of Modern Greek Studies 27(1) 2009: 187-189.
    • Βιβλιοκρισία, M. Xanthakou, Identités en souffrance. Une ethnologie de la Grèce. Paris: Odile Jacob Journal of Modern Greek Studies 27(1) 2009: 187-189. http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_modern_greek_studies/v027/27.1.tsibiridou.html

    2008

    • Middle Eastern womanhood: Subaltern subjects or postmodern "oriental" citizens" in V. Nitsiakos, I. Manos, G. Aggelopoulos, A. Angelidou, V. Dalkavoukis (eds) Balkan Border Crossing. First Annual of the Konitsa Summer School. Lit Verlag, Berlin (2008): 105-125. The same in "Middle Eastern womanhood: Subaltern subjects or postmodern "oriental" citizens" in 30 Years of Arabic and Islamic Studies in Bulgaria. St. Kliment Ohridski University Press, (2008): 427-438.

    2007

    • «Ανθρωπολογία ως «ιστορία του παρόντος». Θρησκευτική και μειονοτική «παράδοση» του Ισλάμ στα Βαλκάνια», Αφιέρωμα Ιστορία και πολιτική, Χ. Κουλούρη (επιμ.) στο ΒΗΜΑ Ιδεών, Δεκέμβριος, τεύχος 8 (2007).
     www.vimaideon.gr/Article.aspx?d=20071207&nid=6794443&sn=ΚΥΡΙΟ ΤΕΥΧΟΣ&spid=1478
    • 'Silence' as an idiom of marginality among Greek Pomaks", in K. Steinke, C. Voss (eds), The Pomaks in Greece and Bulgaria. A model case for borderland minorities in the Balkans, Verlag Otto Sangher-München (2007): 49-73."

    2006

    • Writing about Turks and Powerful Others: Journalistic heteroglossia in Greek Thrace", in South European Society & Politics' 11(1), (2006): 129-143. 2.Το ίδιο δημοσιεύεται επίσης στο συλλογικό τόμο: D. Theodossopoulos (ed), When Greeks Think About Turks. The view from Anthropol
    • Α. Karakasidou, F. Tsibiridou (guest editors) (2006), Ehnograph-ing Greece in Late Modernity, Journal of Modern Greek Studies, Special Issue, 24 (2) Οκτώβριος. 217-445 σελ. Mirrors, Myths and Metaphors: Ehnograph-ing Greece in Late Modernity" Introductory reflections (βλ. κύριες συγγραφικές δρασ&t

    2005

    • 'Comment peut-on être Pomak' en Grece aujourd'hui?", Ethnologie Française 35 (2) (2005): 291-304. Φ. Τσιμπιρίδου, "Πώς μπορεί κανείς να είναι Πομάκος" στην Ελλάδα σήμερα. Αναστοχ&alpha
    • «Πολιτικές της ετερότητας στο τέλος του 20ου αι. Η πορεία προς την 'πολυπολιτισμικότητα' της ε&lamb

    2004

    • Muslim experience of 'fear and shame': The case of the Pomaks in Greece", in D. Shankland (ed), Archeology, Anthropology, and Heritage in the Balkans and Anatolia, or The life and Times of F.W. Hasluck (1878-1920), Istanbul, The Isis press, (2004): 345-361."

    2003

    • Τσιμπιρίδου Φ., «Αναγνώσεις του ‘κοινωνικού’ από την ανθρωπολογία στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης», Μνήμων 25, σελ.185-202, 2003.

    2000

    • M. Herzfeld, Ανθρωπολογία μέσα στον Καθρέπτη. Κριτική εθνογραφία της Ελλάδας και της Ευρώπης, Αθήνα Αλεξάνδ&rho

    1999

    • Τσιμπιρίδου Φ., «Μας λένε Πομάκους!». Κληρονομιές και πολιτικές, κατασκευές και βιώματα σε μειονοτικές, περιθωριακές ταυτότητες», Μνήμων 21, σελ.163-182, 1999.
    • Τσιμπιρίδου Φ., "Χώρος και συμβολικά συστήματα ταφής: Η περίπτωση του Νυμφαίου Φλώρινας", Μνημείο και Περιβάλλον, Νο 4-5, σελ. 11-21, 1999.

    1998

    • Tsimbiridou F., "Esquisse d´une problématique sur la construction des identités dans la région montagneuse du Rhodope en Grèce", Ethnologia Balkanica, vol. 2, pp.185-195, 1998.
    • Tsimbiridou F., «L’évolution des prestations matrimoniales en Thrace (Grèce) XIXe-XXe siècles», Droit et Cultures, vol. 15, pp.53-69, 1998.

    1997

    • Tsimbiridou F., "Woman΄s Alterity in Cultural Constructions of Identities : A case study from Greek Thrace", Mediterranean Journal of Human Rights, vol. 1, No 2, pp.217-237, 1997.

    1996

    • Τσιμπιρίδου Φ., «Η εθνικιστική ιδεολογία στις συλλογικές αναπαραστάσεις. Έμφυλοι ρόλοι και σεξουαλικότητα μέσα από το λόγο των πολιτιστικών φορέων μιας ακριτικής πόλης», Δίνη 8, σελ.153-179, 1995/6.
    • Tsimbiridou F., «De l'identité ethnique à l'identité politique : Rapports de collectivité et d’individualité dans un village de refugiés en Thrace occidentale, 1920-1990», Revue des Etudes Sud-Est Européennes, vol.1-2, pp.79-95, 1996.

    1994

    • Τσιμπιρίδου Φ., "Χώρος: Δομές και αναπαραστάσεις. Ανθρωπολογική πρόταση ανάγνωσης του χώρου στα πομακοχώρια του νομού Ροδόπης", Εθνολογία ΙΙΙ, σελ.5-31, 1994.

    1993

    • Βιβλιοκρισία, C. Stewart, Demons and Devil. Moral Imagination in Modern Greek, Culture, Princeton University Press, 1991, Εθνολογία ΙΙ, 1993
    • Συνέδρια (23 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2016

     • F. Tsibiridou (στα τουρκικά) “Nostanjinin siyasallasmasi ve vatandasligin duygusallastirimasi: Ynan-Turk nufus mubadelesi ve digger surun deneyimlerinin ardindan bir alan calismasi ve sinema”, Bilge Gonul, Hakan Uzbek, Sefer Guvenc, Suleyman Mazlum, Tutku Vardagli (eds) 90.Yilinda Turk-Yunan. Zorulnu Nufus Mubadelesi. Yeni Yaklasimlar, Yeni Bulgular, LoZAN Mubadilleri VAKFI 2016: 76-87.
     • F. Tsibiridou & N. Palantzas. “Becoming Istanbul: a dictionary problematics of a changing city; Inside critique of significant meanings” in Changing Worlds & Signs of the Times: Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society, 2016: 196-205.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2015

     • Φ. Τσιμπιρίδου, (2015) «Πέραν και Ταξίμ, Ταρλάμπασι και Γκεζί: Αμφίσημοι χώροι στην καρδιά της Πόλης», Πρακτικά Συνεδρίου, Ε.Γ. Γαβρά, Κ. Γκιουφή, Γ. Τσότσος (επιμ.) Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια, 17ος-20ος αι. Εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας : 365-382

     2013

     • F. Tsibiridou & G. Mavrommatis (2013), “Challenging the Bektashi tradition in the Greek Thrace: Anthropological and historical encounters”, στο F. Tsibiridou & N. Palantzas (eds) Myths of the Other in the Balkans. Representations, Social Practices, Performances. Thessaloniki: 144-160, eBook ISBN: 978-960-8096-05-9

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Fotini Tsibiridou & Nikitas Palantzas, 'Becoming Istanbul' a dictionary of the problematics of a changing city: inside critique of significant cultural meanings, 10th International Conference on Semiotics, 'Changing Worlds & Signs of the Times', 4-6 Οκτωβρίου 2013, Βόλος.
     • F. Tsibiridou & M. Bartsidis, 'Dignity' as a glocal civic virtue: redefining democracy at the era of neoliberal governmentality", International Conference, Crisis, Resistance and Prospects. Arab Revolutions and Beyond. 1-3 Μαρτίου 2013, Toronto, Καναδάς."

     2012

     • Liminal Embodied Spaces, Precarious Lives and Creative Critique in the Megacity of Istanbul", International conference, Anthropology and Urban Conflict. Desertions, counter-movements and forced mobilities in the contemporary city, 7 - 10 Νοεμβρίου 2012, Barcelona, Ισπανία. "

     2011

     • Κύρια ομιλήτρια, Reconsidering gendered practices in the broader Middle-East. Anthropology. Critical understanding within postcolonial and neoliberal conditions", International Conference, The Challenge of Gender in the Ottoman, Turkish and Μiddle-Eastern Studies: Attempting an Interdisciplinary Approach, National and Kapodistrian University of Athens, 1-2 Δεκεμβρίου 201
     • Fotini Tsimpiridou & Michalis Bartsidis, Αl Karama/dignitas: Negotiating traditions, subjectivities and civic virtue", Διεθνές Workshop "Karama/dignity and Tradition in the Middle East and North Africa: Negotiating subjectivity and civic virtue through social revolts", Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 9 Δεκεμ
     • Negotiating minority condition within the liminal neighbourhood of Beyoglu. Anthropological comments on the autobiographical documentary, Me and Nuri Bala", Space and Culture, International Conference, Kadir Has University, 8-10 Σεπτεμβρίου 2011, Istanbul, Τουρκία."

     2009

     • Islam and the Culture State in Oman", International Conference, Ibadhism, Ibadhi Studies and the Sultanate of Oman, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 9 Νοεμβρίου 2009, Θεσσαλονίκη."
     • F. Tsibiridou & G. Mavrommatis, Bektashi Identity politics and fieldwork experiences: challenging 'heterodoxy', 'difference' and 'tradition". International Conference, Bektashism. Between Religious Movement and Established Tradition, European University of Tirana, 23-24 Οκτωβρίου 2009, Tirana, Αλβανία."

     2008

     • Tehran Meetings: Discussing Womanhood through Globally Situated Contexts", LOVA International Conference, Ethnographies of Gender and Globalization, 3-4 Ιουλίου 2008, Amsterdam, Ολλανδία. "

     2007

     • «Ανάμεσα στο 'έθνος και το κράτος'. Η επαναδιαπραγμάτευση της ατελούς σχέσης πολίτη/κράτους στ&omi

     2006

     • Moslem Women of the Orient: Submission, Subversion or Alternative understanding?" 9th Biennial EASA Conference, Europe and the World, 18-21 Σεπτεμβρίου 2006, Bristol, Αγγλία."

     2005

     • 'Silence' and 'liminality' as idioms of marginal Moslem Pomak conduct in Greece?". Workshop, "Minority-building in the Greek-Bulgarian Rhodopes", 15-16 Ιουλίου 2005, Nurnberg, Γερμανία. "
     • Middle Eastern womanhood: Subaltern subjects or postmodern 'oriental' citizens?", International Conference, The Arab World and Islam- Identities and Intercultural Interactions, University of Sofia, 10-14 May 2005, Sofia, Βουλγαρία."

     2004

     • «Μουσουλμάνοι των Βαλκανίων. Συγ-κριτικό εγχείρημα για παλαιούς και νέους μύθους», Διεθνές Σ&upsil

     2002

     • Τσιμπιρίδου Φ., «Οι αποχρώσεις μιας «μειονοτικής κατάστασης». Η περίπτωση της ελληνικής Θράκης σήμερα», στο Μειονότητες στην Ελλάδα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1-9 Νοεμβρίου, σελ. 101-118, 2002.

     2001

     • Τσιμπιρίδου Φ., «Η λαογραφία ως ‘κληρονομιά’ στην κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία του ελλαδικού χώρου», στο συνέδριο για τη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος, Χ. Χατζητάκη-Καψωμένου (επιμ.), Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός, Λαογραφία και Ιστορία, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, σελ. 38-46, 2001.

     1998

     • Τσιμπιρίδου Φ., “Το κρασί σε ταφικά έθιμα του παραδοσιακού πολιτισμού της Μακεδονίας και της Θράκης”, Αμπελοοινική Ιστορία στο Χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης, Ε/ τριήμερο εργασίας, Νάουσα 17-19 Σεπτεμβρίου 1993, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ε.Τ.Β.Α., σελ. 280-293, 1998.

     1996

     • Tsimbiridou F., "Processus de modernisation et de marginalisation. Le cas d'une minorité", Πρακτικά Διημέρου Εργασίας, Les mécanismes de la transition dans l´Europe des transformations, Κομοτηνή 6-7 Απριλίου 1995, Sakkoulas, pp. 53-70, 1996.
     • Tsimbiridou F., "Les prestations matrimoniales en Grèce. Entre logique d'existence et usage stratégique", in Dot, Femme et Marriage, Les Annales de Clermont-Ferrand, vol.32, pp.203-224, 1996.
     • Άλλα (71 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • “Gender in the Balkan city : from male priority publics to sensitive feminist and artistic counterpublics”, Troisièmes Rencontres d'Etudes Balkaniques Villes des Balkans : Échelles locales, nationales, globales, 12-13 sept. 2019 Marseille (France)
      • Convivencia αλά βαλκανικά: Αντιστρέφοντας την ευρωπαϊκή φαντασίωση της σύγκρουσης», Ευρώπη: Η βαλκανική φαντασίωση. Σύγχρονα ζητήματα και η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων 12-13 Απριλίου 2019, ΠΑΜΑΚ.

      2018

      • «Κοσμοπολιτισμός και εναλλακτικές δημοσιότητες στο θαλάσσιο μέτωπο. Μια εθνογραφική διαδρομή από το Πέραν Παλλάς στο Ιστανμπουλ Μοντέρν» στο Διεθνές συνέδριο, Πόλεις - λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (18ος - 21oς αιώνας)“Port cities and maritime routes in Eastern Mediterranean and Black Sea(18th - 21th centuries)” Αθήνα 22-24/11/2018.
      • «Film and Irony, Ethnography and Cultural Critique for the study of Gender and Everyday life in the Middle East», WOCMES (World Congress for Middle Eastern Studies) Sevillia July 16th-20 nd 2018
      • Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα, «Σπουδές φύλου: Αφετηρίες, διαδρομές, αναπλαισιώσεις», 19/4/2018 Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
      • «Intimate stories, Everyday Memories and Creative Counterpublics: Ethnographing activists, writers and artists in Beyoǧlu», Urban Struggles, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Aθήνα 31/5-2/6 2018
      • «With the camera in polyvalent Balkan fields: How to teach/learn about reflexivity through filming experiences», Teaching and learning anthropology and ethnography in Southeastern Europe:Making sense of cultural difference in familiar and unfamiliar contexts, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εργαστήριο ΜΠΣΦ, 12-13/05/2018
      • «Εναλλακτικές δημοσιότητες και κοσμοπολιτική των αφανών πέρα από το πένθος», Ταυτότητες και ετερότητες στην περίοδο της κρίσης, συναντήσεις ΔΠΘ και ΟΠΙ, Κομοτηνή, Μάιος 2018.

      2017

      • Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα (2017) της Διεθνούς έκθεσης, "Shared Sacred Sites: Places and Practices in the Balkans and the Mediterranean" September 24th, 2017 at the Thessaloniki Museum of Photography.
      • Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα, «Η Ανθρωπολογία 30 χρόνια μετά την εισαγωγή της στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο», H κοινωνική ανθρωπολογία στην Ελλάδα και οι προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 10/3/2017. Αθήνα.
      • «Επιχειρηματικότητα και Φύλο», Ημερίδα Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία: Τάσεις, Ευκαιρίες, Προοπτικές, Εργαστήριο επιχειρηματικότητας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 10/2/2017. Θεσσαλονίκη.

      2016

      • « Citizenship and subjectivity of creative dissent: Reflective nostalgia and its trivial aesthetics from Istanbul to Thessaloniki, Skopje and Beograd», « Second Balkan Studies Meeting » AFELBALK, 3-4 Ιουνίου 2016, Marseille.
      • «Γίγνεσθαι μειονότητα στην Ελλάδα της κρίσης ή υπεράσπιση της διαφορετικότητας παγκοσμιοτοπικά;». 1996-2016. Είκοσι χρόνια μελέτης του μειονοτικού φαινόμενο, ΚΕΜΟ 13-14/5 2016. Αθήνα

      2015

      • Τσιμπιρίδου Φωτεινή & Μπαρτσίδης Μιχάλης «Για μια πολιτική ηθική του λαϊκισμού: βιωμένες εμπειρίες, τρόποι ζωής και πολιτικές των παθών στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης και της κρίσης», International Conference Populismus and Democracy, 26-27/7/2015 ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη
      • «Η γειτονιά του Μπέγιογλου: σημειωτικές της ετερότητας και διαπραγμάτευση της κουλτούρας» Ετερότητα και χώρος, 26/5/2015, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.Θεσσαλονίκη

      2014

      • «Κοινωνική οικονομία και γυναικεία επιχειρηματικότητα», Θέλω να γίνω επιχειρηματίας, μπορώ; Πανεπιστήμιο και γυναικεία επιχειρηματικότητα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 10/12/2014, Θεσσαλονίκη
      • F. Tsibiridou, E. Deltsou panel org. ““From civil society to new social movements and beyond: urban lives and experiences at the time of neoliberal governmentality”, Annual Conference of the Commission on Urban Anthropology [CUA-IUAES] Dreamed/planned cities and experienced cities. 8-10 July 2014 University Jean Monnet, St Etienne, France,

      2013

      • Κύρια ομιλήτρια, Κινήματα μέσα, γύρω και πάνω από την 'πόλη'. Από την συμμετοχική παρατήρηση στην ακτιβιστική &delt
      • Fotini Tsimpiridou & Michalis Bartsidis, Neoliberal Crisis as a Total Conflict Phenomenon, Dignity as a Global Civic Virtue?", Reconstructions Pre- And Post-Conflict: Emerging Powers And The Future Of The World Order, University of Nicosia, University of Toronto, University of Hull UK, 1-3 Σεπτεμβρίου 2013, Λευκωσία, Κύπρος."
      • Μπεκτασίδικη παράδοση, πολιτικές εξορθολογισμού της θρησκείας και πρακτικές μη συμμόρφωσης μ&omicron
      • Activism through social poetics and cultural critique. The autobiographical discourse of Esmeray". Art, aesthetics and power, One day Workshop. ACT, 22 Μαϊου 2013, Θεσσαλονίκη."
      • From Cosmopolitanism to cosmopolitics: Gender and religious trouble in female activism", International Workshop, Grounding cosmopolitanism: theory and practice through the prism of women's rights, Bahcesehir University, 8-19 Μαρτίου 2013, Τουρκία."

      2012

      • Σώματα, υποκείμενα, αγορές και φεμινισμοί σε μουσουλμανικές κοινωνίες", Έκθεση για τον EΒΛΙΓΙ&Al
      • Efi Voutira & Fotini Tsibiridou, From national minorities to contemporary migrants and refugees", Becoming a minority in the Greek-Bulgarian Context: Historical minorities and contemporary migrants, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 14 Δεκεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη."
      • Φ. Τσιμπιρίδου-Μ. Μπαρτσίδης «Η ανάκτηση του Al Karama/dignitas: Παραδόσεις, υποκείμενα και αρετές πολιτειότητας σ
      • Φωτεινή Τσιμπιρίδου & Μιχάλης Μπαρτσίδης, Περί αξιοπρέπειας: Λόγοι, πρακτικές και γνώση εν μέσω νεοφιλ&e
      • Myths of the Balkan Islam. Between Religious Tradition and Minority Condition", The Balkans: From academic field to international politics. A joint workshop, Ecole française d'Athènes and British School at Athens, 17-19 April 2012, Αθήνα.http://www.fahs.surrey.ac.uk/islamingreece/index.htm "

      2011

      • Το Ισλάμ, η Σαρία και τα Τζαμιά στην Ελλάδα: Ζητήματα έρευνας και πολιτικής", Ημερίδα AHRC funded project, Το Ισλάμ στην &Ep
      • Νομικός θετικισμός και πολιτισμική διαφορά: Η περίπτωση των Ρομά μουσουλμάνων", Διημερίδα: «Πολιτι
      • Υπό το βλέμμα των άλλων", Εθνογραφικές ταινίες στην Ελλάδα: φιλμικές αποτυπώσεις της ετερότητας, Π&alph
      • Embracing neoliberal ethics under a "charismatic" governance: Reflexions on govermentality, power and citizenship experiences in the Sultanate of Oman", Market vs Society?Human principles and economic rationale in changing times CUA Annual Conference, 27-29 Μαϊου 2011, Κόρινθος."

      2010

      • «Υπαγωγή σε γάμο ή σύγκρουση με διαζύγιο; Εμπειρίες περιθωριακότητας σε Ρομά μουσουλμάνους». ARSIS Οι γάμοι σε νεαρή ηλικία στις κοινότητες Ρομά και μουσουλμάνων και οι επιπτώσεις στη ζωή των νέων και της κοινότητας, 6 Δεκεμβρίου 2010.
      • Life style and consumption: biopolitics and experiences of new conservatism in the Muslim world", Το Καθημερινό, Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία και το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών κα&iot
      • 'In the Name of Islam' Critical Approach to the Politics of Islamic Feminism", Postcolonialism & Islam, University of Sunderland, 16-17 Απριλίου 2010."

      2008

      • "Moslem Womanhood: Living under male, state, religious and secular hegemonies", Open Lecture, Bilgi University, 17 Δεκεμβρίου 2008, Istanbul Τουρκία.
      • «Βλέποντας κάτω από το πέπλο: Γυναίκες του Ισλάμ ανάμεσα σε κοσμικές και θρησκευτικές ηγεμονίε&sigma

      2007

      • Ταυτότητες και ετερότητες στη μετανεωτερική εποχή. Θεωρητικοί προβληματισμοί και προτεινόμεν&alpha
      • Ισλάμ, οριενταλισμός και Ανθρωπολογία", Σεμινάρια της Ακαδημίας Βόλου για τη σχέση «Ισλάμ και Δύσ&et
      • Μουσουλμανικές περιθωριακές ταυτότητες", Ομιλία Φίλοι Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας, Φεβρο&upsilo
      • Constructing womanhood by Moslem experience", Διάλεξη στο Κέντρο Γυναικείων Σπουδών, Πανεπιστήμιο Τεχεράνης, Δεκέμβριος 2007, Ιράν. "
      • Η γυναίκα στο Ισλάμ: Δυτικές παραδοχές και πολιτικές", συμμετοχή στην Ημερίδα, Ισλάμ και Γυναίκα. Η άρ
      • «Ζητήματα θεωρίας και μεθοδολογίας για τις μειονότητες και το μεταναστευτικό φαινόμενο», Tα&upsi

      2006

      • «Η 'μειονότητα' ως αναλυτικό εργαλείο και ως πολιτικό διακύβευμα», στο Διεπιστημονικές προσ
      • «Σλαβόφωνοι μουσουλμάνοι της Θράκης. Εξουσία και ηγεμονία σε περιθωριακές μειονότητες», Μετ&
      • «Ελίτ και πολυπολιτισμικότητα: Μία κριτική από τη σκοπιά των μετα-αποικιακών σπουδών», Πολυπολιτι&
      • Orientalism and Oriental Studies in Greece", Διάλεξη, School of Arts and Humanities, Sultan Qaboos University Muskat, Iανουάριος 2006, Σουλτανάτο του Oman. "

      2005

      • Eπαναπροσδιορισμός της 'κοινωνίας πολιτών' στη Θράκη μέσα από τα δημόσια συμβάντα: «Ο φράχτης», «Ρήγματ&alpha
      • «Μειονοτικές πολιτικές και αναστοχασμοί πάνω στο εθνογραφικό ντοκυμαντέρ», Interdisciplinary workshop, EGNATIA, A Journey of displaced memories, 11-19 Φεβ&rh
      • «Μια ανθρωπολογική ματιά της σχέσης 'ιστορία-κινηματογράφος-επίκαιρα' πάνω στη μελέτη του Φ. Λαμπρι

      2003

      • Πομάκοι, οι περιθωριακοί μιας μειονότητας", Διάλεξη, University La Trobe, 16 Οκτωβρίου 2003, Μελβούρνη, Αυστραλία "
      • «Σκέψεις για την εννοιολόγηση και χρήση των αναλυτικών εργαλείων στο ζήτημα της 'μετανάστευσης�

      2002

      • Αξίες, νοοτροπίες και πολιτισμός της καθημερινότητας πάνω στο ζήτημα της μετανάστευσης", Ημερίδα &gamma
      • Tsimbiridou F., «Others inside, Turks outside: ‘Andifonitis’ and the subversive heteroglossia of the Thracean culture», in Friends and foes: Greeks views of Turkey in everyday life, memory and imagination, St Peter’s College, University of Oxford, England, May 11, Oxford 2002.
      • Tsimbiridou F., «Being Moslem and Marginal. A Pomak case from Greek Thrace», ομιλία στον κύκλο Boas lectures, του Department of Anthropology, σε συνδιοργάνωση με το Department of Classics and the Dep. of Middle East and Asian Languages and Cultures, Columbia University, New York, USA, December 3, 2002.

      2001

      • Τσιμπιρίδου Φ., «Πειραματικές προσεγγίσεις του ‘πολιτισμού’ στη Θράκη», Σεμινάρια του εργαστηρίου εθνογραφίας, Μυτηλίνη, 10 Οκτωβρίου 2001.
      • Τσιμπιρίδου Φ., «Αναπαραστάσεις της ‘διαφορετικότητας’ στο θρακικό πολιτισμικό τοπίο», Ο τόπος μας πεδία λαϊκού πολιτισμού, Κοζάνη 22 Σεπτεμβρίου 2001.
      • Tsimbiridou F., «Islam in European Lands. Deconstructing ‘otherness’», in A. Karakasidou and F. Tsimpiridou, Mirrors, Myths and Metaphors: Ethnographing Greece, American, Anthropological Association, Washington DC, USA, 28 November-2 December 2001.
      • Tsimbiridou F., «Experience fear and shame in a Moslem way. The Pomak case in Greece”, Anthropology, Archaeology and Heritage in the Balkans and Anatolia or The life and Times of F.W. Hasluck (1878-1920), University of Wales, Gregynog, England, 3-6 November 2001.

      2000

      • Tsimbiridou F., “The hodza and the old women. Politics of religion, magic and power in the Greek Pomaks”, 6th Biennial EASA Conference, Crossing Categorical Boundaries. Religion as Politics, Politics as Religion, Πολωνία, Κρακοβία 26-29 Ιουλίου 2000.
      • Tsimbiridou F., «Woman’s alterity and the transformation of her ‘power’ in our days. The Pomak case in Greece», She on the Balkans, 9th International Round Table, South-Western University “Neophit Rilski” Blagoevgrad, Βansko, Βουλγαρία, 27-29 Φεβρουαρίου 2000.

      1999

      • Tsimbiridou F., «Reconsider an ethnography through the Cultural Critique framework”, Σεμινάρια της Ερμούπολης, Η Ανθρωπολογία σήμερα στα σταυροδρόμια των επιστημών, Σύρος, 13-15 Ιουλίου 1999.

      1997

      • Τσιμπιρίδου Φ., "Ο κοινωνικός λόγος ως πεδίο μελέτης και κατασκευής της ταυτότητας στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες", Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας: Πολιτισμικές ταυτότητες, πολιτισμική συνύπαρξη : Η Θεσσαλονίκη ως πολυπολιτισμικό σταυροδρόμι, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 1997.
      • Tsimbiridou F., "Nationalist Ideology and Policies of Convergence in a Multi-cultural Society", 2ο συνέδριο της Association for Balkan Anthropology, Identity, Migration and Boundaries in the Balkans, Βουκουρέστι, Ρουμανία, 4-7 Σεπτεμβρίου 1997.

      1996

      • Τσιμπιρίδου Φ., "Η ετερότητα ως μηχανισμός ταυτότητας στις συλλογικές αναπαραστάσεις", Εταιρεία Εθνολογίας, Ανθρωπολογική προσέγγιση της ετερότητας, Αθήνα, Μάρτιος 1996.
      • Tsimbiridou F., "Politiques de l'identité minoritaire : Le cas des Pomak en Grèce", 1ο συνέδριο της Association for Balkan Anthropology, Ideology in Balkan Anthropological Research, Bankya, Bουλγαρία, 24-27 Αυγούστου 1996.
      • Tsimbiridou F., "Between Nation and State, the inner frontiers : Mecanisms of Identity and Alterity in the Collectivities of a multi-cultural Society", 4th Biennial EASA Conference, Culture and Economy: Conflicting Interests and Divided Loyalties, Βαρκελώνη, Ισπανία, 12-15 Ιουλίου 1996.

      1995

      • Tsimbiridou F., "Femmes et mariage dans la Grèce contemporaine”, Women of the Mediterranean: Towards Equality and Effective Citizenship–After Beining, Πανεπιστήμιο Μάλτας, Βαλέτα, Μάλτα, 30-31 Οκτωβρίου 1995.

      1994

      • Τσιμπιρίδου Φ., "Η οργάνωση του χώρου σε σχέση με τους συγγενικούς, θρησκευτικούς και κοινοτικούς θεσμούς στα πομακοχώρια της Ροδόπης", Εταιρεία Εθνολογίας, Ανθρωπολογία και χώρος, Αθήνα, Μάρτιος 1994.
      • Tsimbiridou F., "De l’identité ethnique à celle politique: l'exemple d'un village mixte de refugiés en Thrace (Grèce), 1920-1990", 5ο παγκόσμιο συνέδριο της Εthnologia Europea, Βιέννη, Αυστρία, 12-16 Σεπτεμβρίου 1994.

      1993

      • Τσιμπιρίδου Φ., "Ανθρωπολογική προσέγγιση συμβολικών συστημάτων ταφής : Η περίπτωση του Νυμφαίου Φλώρινας", Α’ Συμπόσιο Ανθρωπολογίας, Κομοτηνή, 4-7 Νοεμβρίου 1993.

      1991

      • Tsimbiridou F., «Exploitation du milieu et formes d'organisation sociale chez les Pomaques du Rhodope (Thrace, Grèce)», Il pastoralismo mediterraneo, 20-23 Νοεμβρίου, Nuoro, Σαρδηνία, 1991.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font