Μπορόβας Γεώργιος
 • 2310 891.784
 • gborovas uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 500 Γ

  Μπορόβας Γεώργιος

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 2008 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης,:  Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση της ΝΑ. Ευρώπης, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  • 2005 Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  • 1988 Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας “Ivo Andric” της Σερβίας
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
   (ΞΓ0407)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0407

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΣΗ ΛΟΓΟΥ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Ανάπτυξης δεξιοτήτων/Υποχρεωτικής επιλογής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Σερβική γλώσσα VI

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Σερβική,Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  • e-Οδηγός Σπουδών
  • Στον ιστοχώρο του Τμήματος
  • Open eClass
             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

   

  Στόχος του μαθήματος είναι να ενισχύσει τις δεξιότητες των φοιτητών/-τριών να προσλαμβάνουν και να βελτιώνουν το γραπτό και προφορικό λόγο τους  με την εισαγωγή στην υφολογική ανάλυση καθώς παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και τεχνικές και γίνονται εκ παραλλήλου ασκήσεις. Ως προς την ενίσχυση των δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου δίνεται έμφαση στη γλωσσική ποικιλία, στους ιδιωτισμούς, στις φρασεολογικές εκφράσεις, κ.ά. μέσα από συγκεκριμένα κείμενα και ασκήσεις. Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές/-τριες αναμένεται:

   

  • να αναγνωρίζουν και να αναπαράγουν τα επίπεδα λόγου
  • να χρησιμοποιούν  τις ρητορικές τεχνικές και τις τεχνικές διατύπωσης υφολογικής έκφρασης
  • να κατανοούν εκτεταμένο προφορικό λόγο και διαλέξεις και να παρακολουθούν ακόμα και σύνθετα επιχειρήματα
  • να γράφουν επιστολές τονίζοντας την προσωπική σημασία γεγονότων και εμπειριών
  • να κάνουν σαφείς, λεπτομερείς περιγραφές για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων
  • να εξηγούν μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επίλογων
  • να κατανοούν επιστημονικά άρθρα και αναφορές που σχετίζονται με σύγχρονα προβλήματα στα όποια οι συγγραφείς υιοθετούν συγκεκριμένες στάσεις ή απόψεις
  • να γράψουν σαφή κείμενα πάνω σε ζητήματα που έχουν σχέση με τα ενδιαφέροντά τους
  • να μπορούν να γράψουν μια αναφορά, παραθέτοντας πληροφορίες ή δίνοντας επιχειρήματα για να στηρίξουν ή να αντικρούσουν μια συγκεκριμένη άποψη

   

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

   

  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Αναζήτηση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Εφαρμογή της γνώσης στη πράξη

     (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το περιεχόμενο του μαθήματος βασίζεται στην περαιτέρω διεύρυνση γνώσεων και την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων μέσα από τη μελέτη και την ανάλυση των ρητορικών δομών που απαρτίζουν τις διάφορες μορφές του λόγου. Στόχος της ανάλυσης είναι η καταγραφή των δομών που συναντώνται σε διαφορετικά κειμενικά είδη (επιστημονικά δοκίμια, άρθρα, μελέτες, επιστολές, παρουσιάσεις,  κ.λπ.) και η αξιοποίηση των πληροφοριών που προκύπτουν για την οργάνωση του λόγου και το ύφος που πραγματώνει τις γλωσσικές επιλογές στο επίπεδο της σύνταξης και του λεξιλογίου. Παράλληλα αναπτύσσονται στρατηγικές για την κατανόηση και την παραγωγή λόγου οι οποίες είναι συνυφασμένες με την πολιτισμική και την πολιτική διάσταση της γλώσσας.

   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση του OpeneClassστη διδασκαλία και την επικοινωνία

  Επικοινωνία με τους/τις  φοιτητές/-τρίες μέσω e-mailκαιGoogleMeet

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

   

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Αυτοτελής μελέτη της ύλης των διαλέξεων

  30

  Παράδοση ασκήσεων που αφορούν την γραμματική ύλη και το λεξιλόγιο και συγγραφή εκθέσεων

  35

  Μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 

  35

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  152

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Η αξιολόγηση γίνεται με τελική γραπτή και προφορική εξέταση στη σερβική γλώσσα και αφορά όλη τη διδαχθείσα ύλη.

  Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει δοκιμασία πολλαπλής επιλογής και ασκήσεις για κατανόηση προφορικού λόγου (Listening), κατανόηση γραπτού λόγου (Reading)  και παραγωγή γραπτού λόγου (Writing).

  Τα προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους/τις φοιτητές/-τρίες στην περιγραφή του μαθήματος που υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών και στην ανακοίνωση της ύλης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης OpeneClass.

   

  Ο τελικός βαθμός προκύπτει  από:

  • την γραπτή εξέταση (50%)
  • την προφορική εξέταση (50%)

   

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Više od reči, srpski za strance, Smilja Zdravković, Ljubica Živanović, Branimir Putnik,Beograd 2012

   

  2. Srpski za strance , Jelica  V. Marković, Beograd 2001

   

  3. Έλληνο-Σερβικόλεξικό, Naučne terminologije, Nataša Ilić, Εκδ.IP SIGNATURE,BEOGRAD,2013

  4. Γραμματική Σερβικής γλώσσας, Ksenija Zmijanac,eκδ. Γερμανός,Θεσσαλονίκη

  5. Pravopis srpskog jezika , Matica Srpska, Novi Sad 2010

   

   

   

  • ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
   (ΞΓ0408)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0408

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Ανάπτυξης δεξιοτήτων/Υποχρεωτικής επιλογής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Σερβική γλώσσα –Είδη και ανάλυση λόγου

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Σερβική, Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  • e-Οδηγός Σπουδών
  • Στον ιστοχώρο του Τμήματος
  • Open eClass

   

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

   

   

  Στόχος του μαθήματος είναι η περαιτέρω εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τη μετάφραση κειμένων. Προσεγγίζονται κείμενα επιστημονικού (οικονομικού, κοινωνικοπολιτικού) και λογοτεχνικού περιεχομένου με σκοπό τη βελτίωση δεξιοτήτων των φοιτητών/-τριών που αφορούν στην χρήση βοηθημάτων ειδικού περιεχομένου, στην απόδοση όρων, στην διεύρυνση του γνωσιολογικού και πραγματολογικού υποβάθρου τους μέσω της έρευνας και κατανόησης των προς μετάφραση ειδικών κειμένων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να είναι σε θέση να:

   

  • Να αιτιολογούν τις μεταφραστικές επιλογές τους
  • Να αναπτύξουν ιδιαίτερες γλωσσικές ικανότητες και την ικανότητα στην έρευνα πηγών
  • Να ανατρέχουν σε διάφορα είδη λεξικών, εγκυκλοπαιδειών, γραμματικών, παράλληλων κειμένων, μηχανών αναζήτησης, εγχειριδίων με οδηγίες σύνταξης κειμένων και άλλα εργαλεία αναφοράς για να βελτιώσουν την τελική εικόνα του κειμένου
  • Να εντοπίζουν και να επιλύουν μεταφραστικά προβλήματα και δυσκολίες
  • Να επιλέγουν την κατάλληλη ορολογία για το θέμα το οποίο μεταφράζουν
  • Να εφαρμόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν ώστε να ελέγχουν, να διορθώνουν, να αναθεωρούν, να συνθέτουν κείμενα σε άρτια μορφή.

   

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

   

  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Αναζήτηση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Εφαρμογή της γνώσης στη πράξη

   

   

   

   

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζει στη μετάφραση επιλεγμένων κειμένων που εκπροσωπούν διαφορετικές γλωσσικές ποικιλίες του λόγου. Επιχειρείται η χρήση της μετάφρασης ως γλωσσική, πολιτισμική και διαμεσολαβητική διαδικασία στη μελέτη της λειτουργίας των γλωσσικών συστημάτων και την περαιτέρω διεύρυνση γνώσεων για την αυθεντική γλωσσική χρήση όπως αυτή αποτυπώνεται στα δείγματα του λόγου που αντλούνται από τα κείμενα. Στο στάδιο των μεταφραστικών δραστηριοτήτωνπροτείνονται δραστηριότητες κατανόησης, ακρόασης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, κυριολεκτικής μετάφρασης, συνοπτικής μετάφρασης, παράλληλα κείμενα, γραμματική επεξήγηση και λεξιλογική βοήθεια με στόχο να βελτιώνονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες και να καταδεικνύονται οι κοινωνικό-πολιτισμικές διαφορές μέσω των οποίων καλλιεργούνται η διαπολιτισμική ικανότητα και η γλωσσική ευχέρεια.

   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση του OpeneClassστη διδασκαλία και την επικοινωνία

  Επικοινωνία με τους/τις  φοιτητές/-τρίες μέσω e-mailκαιGoogleMeet

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

   

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Αυτοτελής μελέτη μέσω κειμένων και συγγραμμάτων και καθοδηγούμενη διερευνητική μελέτη μέσω διαδικτύου 

  35

  Εκπόνηση εργασίας

  35

  Μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις

  30

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  152

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Για την αξιολόγηση του μαθήματος λαμβάνονται υπόψη η εργασία που εκπονείται από τον/την φοιτητή/τρια κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (προϋπόθεση για συμμετοχή στις εξετάσεις), οι γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (50% της βαθμολογίας) και οι προφορικές εξετάσεις (50% της βαθμολογίας). Τα κριτήρια αξιολόγησης προσδιορίζονται κατά το πρώτο μάθημα και  αναφέρονται στην περιγραφή του μαθήματος στο πρόγραμμα Σπουδών και στην πλατφόρμα OpeneClass.

   

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Više od reči, Srpski za srance, Smiljana Zdravković, Ljubica Živanić, Branimir Putnik.Beograd 2012

   

  2. Govorimosrpski, Jelica Jokanović- Mihailov, Vesna Lompar,Beograd 2012

  3.Srpski za strance, Jelica V. Markovic, Beograd 2001

  4.Srpske narodne izreke 1, Đoko Stojičić

  4.Έλληνο-Σερβικόλεξικό,  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣΟΡΟΛΟΓΙΑΣ , ΝΑΤΑΣΑΙΛΙΤΣ, Signature, Beograd, 2013

  5. Pravopis Srpskoga jezika, Matica Srpska, Novi Sad 2010

   

  • ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ I
   (ΞΓ0401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0401

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Σερβική Γλώσσα Ι (Α΄ Τμήμα)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Σερβική, ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL343/index.php

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στόχοςτου μαθήματος είναι η αφομοίωση βασικών κανόνων γραμματικής της σερβικής γλώσσας και η εξοικείωση με το λεξιλόγιο του καθημερινού περιβάλλοντος. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές αποκτούν τις εξής δεξιότητες και ικανότητές στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου:

  • να ξεχωρίσουν το λεξιλόγιο υψηλής συχνότητας σε μία ομιλία με κανονικό ρυθμό
  • να κατανοήσουν  εκφράσεις, οι οποίες αφορούν στην  καθημερινότητα, τα προσωπικά και οικογενειακά
  • να συστηθούν ή να συστήσουν ανθρώπους, να προσφωνήσουν, να χαιρετήσουν, να ευχαριστήσουν, να ζητήσουν συγγνώμη, να εκφράσουν άρνηση, ασυμφωνία, αντίρρηση
  • να αναγνωρίσουν οικείο λεξιλόγιο και γραμματικές δομές σε ένα απλό κείμενο.
  • να παράγουν ένα απλό κείμενο, στο οποίο θα περιγράψουν πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις.

  Γενικές Ικανότητες

  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ορθογραφία και προφορά: τα βασικά της προφοράς όλων των φωνημάτων της σερβικής, κυριλλική και λατινική γραφή. Γραμματική: ενεστώτας, αόριστος, ονομαστική, γενική, αιτιατική και τοπική πτώση, ενικός και πληθυντικός αριθμός, βασικές έννοιες και χρήσεις, προσωπικές, κτητικές και δεικτικές αντωνυμίες, βαθμοί σύγκρισης επιθέτων. Λεξιλόγιο: τρόφιμα και ποτά, χρήματα και ψώνια, ρούχα, οικογένεια. Επικοινωνία: γνωριμία, τηλεφωνική συζήτηση, στο σούπερ μάρκετ, στο ανταλλακτήριο και στο εστιατόριο. Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση της σύγχρονης λόγιας σερβικής γλώσσας. Οι παραδόσεις καλύπτουν τα ακόλουθα: κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο, κλίση βοηθητικών ρημάτων jesam, hteti, imati στον ενεστώτα, καταφατικές και αρνητικές προτάσεις, είδη ρημάτων (συντελικό και μη συντελικό, προσωπικά και απρόσωπα, μεταβατικά και αμετάβατα, ενεργητική και παθητική διάθεση), σχηματισμός παρελθοντικών χρόνων, κλίση των ουσιαστικών, βασικό λεξιλόγιο.

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Διδασκαλία με χρήση PowerPoint

  Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας COMPUS

  Επικοινωνία μέσω e-mail και Skype

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις και ασκήσεις

  52

  Αυτόνομη μελέτη

  95

  Τελική γραπτή εξέταση

  2

  Τελική προφορική εξέταση

  1

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση γίνεται με τελική γραπτή και προφορική εξέταση στη σερβική γλώσσα και αφορά όλη τη διδαχθείσα ύλη.

  Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει τεστ γραμματικής  πολλαπλής επιλογής και ασκήσεις για κατανόηση προφορικού λόγου (Listening), κατανόηση γραπτού λόγου (Reading)  και παραγωγή γραπτού λόγου (Writing).

  Τα προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τις/τους φοιτήτριες/ητές στην περιγραφή του μαθήματος που υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών.

  Ο τελικός βαθμός προκύπτει  από:

  • τη γραπτή εξέταση (75%)
  • την προφορική εξέταση (25%)

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Научимосрпски – РЕЧ – ПО – РЕЧ, μαζί με το βιβλίο ασκήσεων και CD για ακουστικές ασκήσεις, το οποίο είναι γραμμένο από την ИСИДОРАБЈЕЛАКОВИЋ και ЈЕЛЕНАВОЈНОВИЋ, και εκδίδεται από τη Φιλοσοφική Σχολή.
  • (2013) Γραμματική της Σερβικής Γλώσσας, КСЕНИЈАЗМИЈАНАЦ, Γερμανός.
  • (2004) НАУЧИМОПАДЕЖЕ , ВЕСНАКРАЈИШНИК, БЕОГРАД.

   

   

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0401

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Σερβική Γλώσσα Ι (Β΄Τμήμα)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις (προφορικές και γραπτές)

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Σερβική, ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL304/index.php

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση της σύγχρονης λόγιας σερβικής γλώσσας. Στο Ά εξάμηνο οι παραδόσεις καλύπτουν τα ακόλουθα: κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο, κλήση βοηθητικών ρημάτων Jesam, Hteti, Biti στον ενεστώτα, καταφατικές και αρνητικές προτάσεις, είδη ρημάτων (συντελικό και μη συντελικό, προσωπικά και απρόσωπα, μεταβατικά και αμετάβατα, ενεργητική και παθητική διάθεση), σχηματισμός παρελθοντικών χρόνων, κλίση των ουσιαστικών, βασικό λεξιλόγιο και βασικές ικανότητες επικοινωνίας.

  Γενικές Ικανότητες

  • Λήψη αποφάσεων μέσα από τη αναζήτηση
  • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων στο πλαίσιο εργασίας σε ένα διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ορθογραφία και προφορά: τα βασικά της προφοράς όλων των φωνημάτων της σερβικής, κυριλλική και λατινική γραφή. Γραμματική: ενεστώτας, αόριστος, ονομαστική, γενική, αιτιατική και τοπική πτώση, ενικός και πληθυντικός αριθμός, βασικές έννοιες και χρήσεις, προσωπικές, κτητικές και δεικτικές αντωνυμίες, βαθμοί σύγκρισης επιθέτων. Λεξιλόγιο: τρόφιμα και ποτά, χρήματα και ψώνια, ρούχα, οικογένεια. Επικοινωνία: γνωριμία, τηλεφωνική συζήτηση, στο σούπερ μάρκετ, στο ανταλλακτήριο και στο εστιατόριο. Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση της σύγχρονης λόγιας σερβικής γλώσσας. Οι παραδόσεις καλύπτουν τα ακόλουθα: κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο, κλίση βοηθητικών ρημάτων jesam, hteti, imati στον ενεστώτα, καταφατικές και αρνητικές προτάσεις, είδη ρημάτων (συντελικό και μη συντελικό, προσωπικά και απρόσωπα, μεταβατικά και αμετάβατα, ενεργητική και παθητική διάθεση), σχηματισμός παρελθοντικών χρόνων, κλίση των ουσιαστικών, βασικό λεξιλόγιο.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  49

  Γλωσσικές ασκήσεις

  49

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η γλώσσα αξιολόγησης σερβική (κροατική/βοσνιακή)

  Γραπτή πρόοδος και στο τέλος του εξαμήνου γραπτή και προφορική εξέταση.

  Τα κριτήρια εξέτασης είναι προσβάσιμα στις/στους φοιτήτριες/ητές μέσω compus.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Selimović-Momčilović, Masa, andLjubicaŽivanić (2009) SRPSKI ZA STRANCE – REČ PO REČ Početnitečaj,Institutzastranejezike, Beograd
  • Selimović-Momčilović, Masa, andLjubicaŽivanić, SRPSKIZASTRANCEREČ POREČWorkBook.
  • Zmijanjac,Ksenija, Γραμματική της Σερβικής Γλώσσας με Ασκήσεις.

   

   

  • ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ II
   (ΞΓ0402)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0402

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  B΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Σερβική Γλώσσα II

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις (προφορικές και γραπτές)

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Σερβική, ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL304/index.php

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στο Β΄ εξάμηνο οι παραδόσεις καλύπτουν τα ακόλουθα: σχηματισμός και χρήση των μελλοντικών χρόνων, ομαλών και ανώμαλων ρημάτων, κλίση και χρήση της προστακτικής και ευκτικής, το γένος, ο αριθμός και οι πτώσεις των επιθέτων, βασική χρήση των πτώσεων της ονομαστικής, γενικής, δοτικής , αιτιατικής, οργανικής και τοπικής, παραθετικά επιθέτων, προσωπικές αναφορικές, κτητικές και αυτοπαθείς αντωνυμίες (δυνατοί και αδύνατοι τύποι), αριθμητικά απόλυτα και τακτικά, διεύρυνση λεξιλογίου.

  Γενικές Ικανότητες

  • Λήψη αποφάσεων μέσα από την αναζήτηση
  • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων στο πλαίσιο εργασίας σε ένα διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο Β΄ εξάμηνο οι παραδόσεις καλύπτουν τα ακόλουθα: σχηματισμός και χρήση των μελλοντικών χρόνων, ομαλών και ανώμαλων ρημάτων, κλίση και χρήση της προστακτικής και ευκτικής, το γένος, ο αριθμός και οι πτώσεις των επιθέτων, βασική χρήση των πτώσεων της ονομαστικής, γενικής, δοτικής, αιτιατικής, οργανικής και τοπικής, παραθετικά επιθέτων, προσωπικές αναφορικές, κτητικές και αυτοπαθείς αντωνυμίες (δυνατοί και αδύνατοι τύποι), αριθμητικά απόλυτα και τακτικά, διεύρυνση λεξιλογίου. Γραμματική: γενική πτώση (έκφραση χρόνου και τόπου), δοτική πτώση (ως αντικείμενο, έκφραση κατεύθυνσης), αιτιατική πτώση (έκφραση χρόνου και τόπου), οργανική πτώση (έκφραση τόπου, χρόνου, μέσου, λειτουργία ενός αντικειμένου, δήλωση παρέας και συνοδείας), τοπική πτώση (εκφράζοντας τον τόπο), θηλυκά ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο, δυνητικός, μέλλοντας, προστακτική, τακτικοί αριθμοί, υποθετικός λόγος. Λεξιλόγιο: διαβίωση, τουρισμός (ταξίδια, ζητώντας πληροφορίες, τελωνεία), υγεία, ελεύθερος χρόνος και χόμπι. Επικοινωνία: στη στάση τρένου/λεωφορείου, στο αεροδρόμιο, στο ταξιδιωτικό γραφείο, στον γιατρό, στο σουπερμάρκετ, στο ταχυδρομείο, στην τράπεζα, σύνταξη ανεπίσημων επιστολών.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  49

  Γλωσσικές ασκήσεις

  49

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η γλώσσα αξιολόγησης σερβική (κροατική/βοσνιακή).

  Γραπτή πρόοδος και στο τέλος του εξαμήνου γραπτή και προφορική εξέταση.

  Τα κριτήρια εξέτασης είναι προσβάσιμα στις/στους φοιτήτριες/ητές μέσω compus.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Selimović-Momčilović, Masa, andLjubicaŽivanić (2009) SRPSKI ZA STRANCE – REČ PO REČ Početnitečaj,Institutzastranejezike, Beograd
  • Selimović-Momčilović, Masa, andLjubicaŽivanić, SRPSKIZASTRANCEREČ POREČWorkBook.
   • Zmijanjac,Ksenija, Γραμματική της Σερβικής Γλώσσας με Ασκήσεις.

   

   

  • ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ III
   (ΞΓ0403)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0403

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Σερβική Γλώσσα III

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Σερβική Γλώσσα I-II

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Σερβική, ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι η πληρέστερη εκμάθηση των βασικών κανόνων της δομής και του λεξιλογίου της  γλώσσας και η ανάπτυξη επικοινωνιακής επάρκειας στο γραπτό λόγο.Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές αποκτούν τις εξής δεξιότητες και ικανότητές στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου :

  • να ταυτίζουν την προφορική πληροφορία με το γραπτό κείμενο σε διάλογους
  • να διαβάζουν και να κατανοούν το νόημα ενός μικρού κειμένου και διαλόγου
  • να περιγράφουν προφορικά πρόσωπα και αντικείμενα
  • να ξεχωρίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες, απόψεις και θέσεις που περιλαμβάνονται σε ένα κείμενο 
  • να γράφουν φράσεις και προτάσεις σε υπαγόρευση
  • να περιγράφουν γραπτώς πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις

  Γενικές Ικανότητες

  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Τα μαθήματα αντιστοιχούν στο επίπεδο Β1. Γραμματική: πτώσεις που εκφράζουν κτητικότητα, ποιότητα, χώρο, χρόνο, συμφωνία, σχετικές προτάσεις, επιρρήματα. Λεξιλόγιο: οικογενειακές σχέσεις, επαγγέλματα, μέρη του σώματος, περιγραφή ανθρώπων, ρούχα, ελεύθερος χρόνος, επίσημες και ανεπίσημες εκφράσεις σε μια τηλεφωνική συζήτηση. Επικοινωνία: συνέντευξη για δουλειά, συμπλήρωση εντύπων, εγγραφή σε σχολή, στο κομμωτήριο και στο ταξιδιωτικό γραφείο.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης διαλέξεις

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Διδασκαλία με χρήση PowerPoint

  Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας COMPUS

  Επικοινωνία μέσω e-mail και Skype

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις και ασκήσεις

  52

  Αυτοτελής μελέτη της ύλης των διαλέξεων

  30

  Παράδοση ασκήσεων που αφορούν την γραμματική ύλη και το λεξιλόγιο

  35

  Μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 

  35

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση γίνεται με τελική γραπτή και προφορική εξέταση στη  σερβική γλώσσα και αφορά όλη τη διδαχθείσα ύλη.

  Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει τεστ γραμματικής πολλαπλής επιλογής και ασκήσεις για κατανόηση προφορικού λόγου (Listening), κατανόηση γραπτού λόγου (Reading) και παραγωγή γραπτού λόγου (Writing).

  Τα προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τις/τους φοιτήτριες/ητές στην περιγραφή του μαθήματος που υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών και στην ανακοίνωση της ύλης στο Compus.

  Ο τελικός βαθμός προκύπτει από:

  • τη γραπτή εξέταση (55%)
  • την προφορική εξέταση (45%)

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • (2007) НАУЧИМО СРПСКИ , РЕЧ ПО РЕЧ, ИСИДОРА БЈЕЛАКОВИЋ, ЈЕЛЕНА ВОЈНОВИЋ, ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ, БЕОГРАД, 2007.
  • (2004) НАУЧИМО ПАДЕЖЕ, ВЕСНА КРАЈИШНИК, БЕОГРАД.
  • (2013) Γραμματική της Σερβικής Γλώσσας, КСЕНИЈАЗМИЈАНАЦ, Γερμανός.

   

  • ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ IV
   (ΞΓ0404)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0404

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Σερβική Γλώσσα IV

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Σερβική Γλώσσα I-II

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Σερβική, ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι η πληρέστερη εκμάθηση των βασικών κανόνων της δομής και του λεξιλογίου της  γλώσσας και η ανάπτυξη επικοινωνιακής επάρκειας στο γραπτό λόγο.Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές αποκτούν τις εξής δεξιότητες και ικανότητες στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου:

  • να κατανοούν συχνά χρησιμοποιούμενες εκφράσεις, προτάσεις και σημεία κειμένων που έχουν σχέση με καθημερινές εμπειρίες και καταστάσεις
  • να αναγνωρίζουν τα κύρια σημεία μιας ομιλίας, ενός διαλόγου ή μιας συζήτησης
  • να κατανοούν γραπτές οδηγίες, εντολές, υποδείξεις
  • να κατανοούν το περιεχόμενο ενός κειμένου και να απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις
  • να εκφράζουν βασικές επιθυμίες και συναισθήματα
  • να ανταλλάζουν πληροφορίες για τις συνήθειές τους, για ζητήματα άμεσης ανάγκης, για θέματα που αφορούν το περιβάλλον τους
  • να γράψουν μια μικρή έκθεση ή αναφορά που επικεντρώνεται σ’ ένα ζήτημα ή γεγονός
  • να γράψουν σύντομο κείμενο για ένα πρόσωπο, αντικείμενο, έργο ή μια πράξη.

  Γενικές Ικανότητες

  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Αυτόνομη εργασία

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Τα μαθήματα αντιστοιχούν στο επίπεδο B2. Γραμματική: γερούνδιο και ξένα ουσιαστικά, αιτιώδης γενική, λογικό υποκείμενο σε δοτική πτώση, αυτοπαθής παθητική φωνή, ρηματική όψη, επιρρηματικός ρηματικός τύπος ενεστώτα και παρακειμένου, τροπικότητα ρήματος, υποθετικές προτάσεις και αναφορικές προτάσεις. Λεξιλόγιο: τρόφιμα και ποτά, υγεία, αθλήματα, επαγγέλματα, ταξίδια, παραδόσεις και πεποιθήσεις. Επικοινωνία: σε ένα εστιατόριο, στο γιατρό, στο σουπερμάρκετ, στο ταξίδι.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης διαλέξεις

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Διδασκαλία με χρήση PowerPoint
  • Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας COMPUS
  • Επικοινωνία μέσω e-mail και Skype

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις και ασκήσεις

  52

  Αυτοτελής μελέτη της ύλης των διαλέξεων

  30

  Παράδοση ασκήσεων που αφορούν τη γραμματική ύλη και το λεξιλόγιο

  35

  Μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις

  33

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση γίνεται με τελική γραπτή και προφορική εξέταση στη  σερβική γλώσσα και αφορά όλη τη διδαχθείσα ύλη.

  Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει τεστ γραμματικής πολλαπλής επιλογής και ασκήσεις για κατανόηση προφορικού λόγου (Listening), κατανόηση γραπτού λόγου (Reading) και παραγωγή γραπτού λόγου (Writing).

  Τα προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τις/τους φοιτήτριες/ητές στην περιγραφή του μαθήματος που υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών και στην ανακοίνωση της ύλης στο Compus.

  Ο τελικός βαθμός προκύπτει  από:

  • τη γραπτή εξέταση (50%)
  • την προφορική εξέταση (50%)

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Κυριαζής, Δώρης Κ. (1994)Μέθοδος για την Εκμάθηση της Αλβανικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη: Μαλλιάρης.
  • (2012) ВИШЕОДРЕЧИ, СРПСКИЗАСТРАНЦЕ, СМИЉАЗДРАВКОВИЋ, ЉУБИЦАЖИВАНИЋИБРАНИМИРПУТНИК, ИНСТИТУТЗАСТРАНЕЈЕЗИКЕ, БЕОГРАД.
  • (2007) НАУЧИМО СРПСКИ 2, МИЛИВОЈ АЛАНОВИЋ, ИСИДОРА БЈЕЛАКОВИЋ, НАТАША БУГАРСКИ, ЈАСМИНА ДРАЖИЋ, МАРИНА КУРЕШЕВИЋ, ЈЕЛЕНА ВОЈНОВИЋ, ОДСЕК ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И ЛИНГВИСТИКУ – ЦЕНТАР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК КАО СТРАНИ, НОВИ САД.
  • Ίλιτς, Νατάσα (2013) Σερβο-Ελληνικό Λεξικό Επιστημονικής Ορολογίας, БЕОГРАД: СИГНАТУРЕ.

   

  • ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ V
   (ΞΓ0405)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0405

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Σερβική Γλώσσα V

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Σερβική Γλώσσα I-IV

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Σερβική, ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL304/index.php

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Πλήρης κατανόηση όλων των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων
  • Κατανόηση εξειδικευμένων κειμένων της σερβικής γλώσσας
  • Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου με τη χρήση πλούσιου και ειδικού λεξιλογίου

  Γενικές Ικανότητες

  • Λήψη αποφάσεων μέσα από την αναζήτηση
  • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων μέσα στο πλαίσιο εργασίας σε ένα διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο Ε΄ εξάμηνο ολοκληρώνεται η διδασκαλία των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων: σύνθετα ρήματα, αόριστος, παρακείμενος, υπερσυντέλικος, τετελεσμένος μέλλοντας στην ενεργητική και παθητική φωνή, ανώμαλα ουσιαστικά και επίθετα, ειδικές περιπτώσεις σύνταξης των πτώσεων, σύνδεσμοι, προθέσεις.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  38

  Συγγραφή εργασιών

  60

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Γλώσσα αξιολόγησης: Σερβική (Κροατική/Βοσνιακή).

  Συγγραφή εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και στο τέλος του εξαμήνου γραπτή και προφορική εξέταση.

  Τα κριτήρια εξέτασης είναι προσβάσιμα στις/στους φοιτήτριες/ητές μέσω compus.

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Mrazović, Pavica (2009) GramatikaSrrpskogJezikazaStrance, NoviSad: IzdavačkaKnjižarnicaZoranaStojanovica.
  • Zmijanjac,Ksenija,Γραμματική της Σερβικής Γλώσσας με Ασκήσεις.
  • MARKOVIC – KOVAC, ALEKSANDRA,Σερβοελληνικό Λεξικό.
  • Vićentijević, Gordana& Živanić, Ljubica (1998) SrpskiJeszikzaStrance, Beograd: TheInstituteforForeignLanguagesBelgrade.

   

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0405

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Σερβική Γλώσσα V

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Σερβική Γλώσσα I-IV

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Σερβική, ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι η πληρέστερη εκμάθηση των βασικών κανόνων της δομής και του λεξιλογίου της  γλώσσας και η ανάπτυξη επικοινωνιακής επάρκειας στο γραπτό λόγο.Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/ητές αποκτούν τις εξής δεξιότητες και ικανότητες στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου:

  • να κατανοούν συχνά χρησιμοποιούμενες εκφράσεις, προτάσεις και σημεία κειμένων που έχουν σχέση με καθημερινές εμπειρίες και καταστάσεις
  • να αναγνωρίζουν τα κύρια σημεία μιας ομιλίας, ενός διαλόγου ή μιας συζήτησης
  • να κατανοούν γραπτές οδηγίες, εντολές, υποδείξεις
  • να κατανοούν το περιεχόμενο ενός κειμένου και να απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις
  • να εκφράζουν βασικές επιθυμίες και συναισθήματα
  • να ανταλλάζουν πληροφορίες για τις συνήθειές τους, για ζητήματα άμεσης ανάγκης, για θέματα που αφορούν το περιβάλλον τους
  • να γράψουν μια μικρή έκθεση ή αναφορά που επικεντρώνεται σ’ ένα ζήτημα ή γεγονός
  • να γράψουν σύντομο κείμενο για ένα πρόσωπο, αντικείμενο, έργο ή μια πράξη

  Γενικές Ικανότητες

  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Αυτόνομη εργασία

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο Ε΄ εξάμηνο ολοκληρώνεται η διδασκαλία των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων: σύνθετα ρήματα, αόριστος, παρακείμενος, υπερσυντέλικος, τετελεσμένος μέλλοντας στην ενεργητική και παθητική φωνή, ανώμαλα ουσιαστικά και επίθετα, ειδικές περιπτώσεις σύνταξης των πτώσεων, σύνδεσμοι, προθέσεις.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης διαλέξεις

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Διδασκαλία με χρήση PowerPoint
  • Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας COMPUS
  • Επικοινωνία μέσω e-mail και Skype

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Αυτοτελής μελέτη της ύλης των διαλέξεων

  30

  Παράδοση ασκήσεων που τη γραμματική ύλη και το λεξιλόγιο

  35

  Μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις

  33

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση γίνεται με τελική γραπτή και προφορική εξέταση στη  σερβική γλώσσα και αφορά όλη τη διδαχθείσα ύλη.

  Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει τεστ γραμματικής πολλαπλής επιλογής και ασκήσεις για κατανόηση προφορικού λόγου (Listening), κατανόηση γραπτού λόγου (Reading) και παραγωγή γραπτού λόγου (Writing).

  Τα προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τις/τους φοιτήτριες/ητές στην περιγραφή του μαθήματος που υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών και στην ανακοίνωση της ύλης στο Compus.

  Ο τελικός βαθμός προκύπτει  από:

  • τη γραπτή εξέταση (50%)
  • την προφορική εξέταση (50%)

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • ДРАВКОВИЋ, СМИЉА, ЖИВАНИЋ, ЉУБИЦА И ПУТНИК, БРАНИМИР (2012) ВИШЕ ОД РЕЧИ, СРПСКИ ЗА СТРАНЦЕ, БЕОГРАД: ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ.
  • (2007) НАУЧИМО СРПСКИ 2, МИЛИВОЈ АЛАНОВИЋ, ИСИДОРА БЈЕЛАКОВИЋ, НАТАША БУГАРСКИ, ЈАСМИНА ДРАЖИЋ, МАРИНА КУРЕШЕВИЋ, ЈЕЛЕНА ВОЈНОВИЋ, ОДСЕК ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И ЛИНГВИСТИКУ – ЦЕНТАР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК КАО СТРАНИ, НОВИ САД.
  • Ίλιτς, Νατάσα (2013) Σερβο /Ελληνικο Λεξικό Επιστημονικής Ορολογίας, БЕОГРАД: СИГНАТУРЕ.

   

  • ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ VI
   (ΞΓ0406)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0406

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣT΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Σερβική Γλώσσα VI

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Σερβική Γλώσσα I-IV

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Σερβική, ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL304/index.php

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Εμβάθυνση στην κατανόηση εξειδικευμένων κειμένων της σερβικής γλώσσας
  • Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στη σερβική γλώσσα με τη χρήση πλούσιου και ειδικού λεξιλογίου

  Γενικές Ικανότητες

  • Λήψη αποφάσεων μέσα από την αναζήτηση
  • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων στο πλαίσιο εργασίας σε ένα διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο ΣΤ΄ εξάμηνο ολοκληρώνεται ο κύκλος γραμματικής και συντακτικού. Παράλληλα, εμπλουτίζονται οι γνώσεις των φοιτητριών/ητών στη σερβική γλώσσα με κείμενα ορολογίας που άπτονται ζητημάτων πολιτικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και ιστορίας και λογοτεχνίας.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωποσε αίθουσα διδασκαλίας

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  38

  Συγγραφή εργασιών

  60

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η γλώσσα αξιολόγησης σερβική (κροατική/βοσνιακή).

  Συγγραφή εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και στο τέλος του εξαμήνου γραπτή και προφορική εξέταση.

  Τα κριτήρια εξέτασης είναι προσβάσιμα στις/στους φοιτήτριες/ητές μέσω compus.

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Markovic-Kovac, Aleksandra, Σερβοελληνικό Λεξικό.
  • Vićentijević, Gordana&Živanić, Ljubica (1998) SrpskiJeszikzaStrance, Beograd: TheInstituteforForeignLanguagesBelgrade.

   

  • ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ II
   (ΞΓ0408)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0408

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Σερβική Ορολογία Οικονομικών και Κοινωνικοπολιτικών Επιστημών ΙI

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Σερβική Γλώσσα I-VI

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Σερβική, ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL304/index.php

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Κατάκτηση πλούσιου και εξειδικευμένου λεξιλογίου για την κατανόηση εξειδικευμένων οικονομικών και κοινωνικοπολιτικών κειμένων της σερβικής γλώσσας
  • Ανάλυση εξειδικευμένων οικονομικών και κοινωνικοπολιτικών κειμένων της σερβικής γλώσσας
  • Παραγωγή εξειδικευμένων οικονομικών και κοινωνικοπολιτικών κειμένων της σερβικής γλώσσας

  Γενικές Ικανότητες

  • Λήψη αποφάσεων μέσα από την αναζήτηση
  • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων στο πλαίσιο εργασίας σε ένα διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Κατά το εξάμηνο αυτό συνεχίζεται η περαιτέρω διεύρυνση και ανάπτυξη γνώσεων και γλωσσικών δυνατοτήτων στους τομείς των οικονομικών και κοινωνικοπολιτικών επιστημών. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές διδάσκονται ποικίλα κείμενα πολιτικού, οικονομικού και κοινωνιολογικού περιεχομένου, αποσπάσματα από βιβλία και άρθρα από περιοδικά και εφημερίδες που πραγματεύονται σχετικά θέματα. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές συνθήκες, στα ήθη και τα έθιμα, καθώς και στην καθημερινή ζωή των χωρών που προέκυψαν από τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, ώστε να γίνεται πλήρως κατανοητό το περιεχόμενο των κειμένων.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  38

  Συγγραφή εργασιών

  60

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η γλώσσα αξιολόγησης σερβική (κροατική/βοσνιακή).

  Συγγραφή εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και στο τέλος του εξαμήνου γραπτή και προφορική εξέταση.

  Τα κριτήρια εξέτασης είναι προσβάσιμα στις/στους φοιτήτριες/ητές μέσω compus.

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Marcovic-Kovac, Aleksandra, Σερβοελληνικό Λεξικό.
  • Εξειδικευμένα κείμενα οικονομικων και κοινωνικοπολιτικών επιστημών

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (3 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • GLOBAL ECONOMIC GOVERNANCE: BETWEEN A NEW COMPROMISE OR INTEGRATION Maria -Eleni Voutsa, George Borovas in A. Karasavvoglou at al (eds.) Economy, Finance and Business in Southeastern and Central, Springer International Publishing, pp.179-193, 2018.

   2014

   • THE DREAM STATES AND THE NIGHTMARE TO FOLLOW: ΤHE CASE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND FYR MACEDONIA. George Borovas LAP LAMBERT Academic Publishing.(23 Sept. 2014) ISBN-10: 3659599131 ISBN-13: 978-3659599132

   2012

   • ECONOMIC RELATIONS OF BOSNIA - HERZEGOVINA AND FYROM WITH THE OTHER STATES THAT EMERGED FROM THE BREAKUP OF YUGOSLAVIA IN LIGHT OF THE OHRID AND DAYTON AGREEMENTS: THE PHENOMENON OF YUGONOSTALGIA IN TRADE AND ECONOMIC RELATIONS OF THOSE COUNTRIES? , George Borovas , Contributions to Economics: Balkan and Eastern European Countries in the midst of the global economic crisis, Spriger , 1 , , 2012
   • Επιστημονικά Περιοδικά (7 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2015

    • THE OPERATION OF THE BRETT ON WOODS INSTITUTIONS IN THE MODERN GLOBALIZED ENVIRONMENT: PROBLEMS AND CHALLENGES Maria -Eleni Voutsa, George Borovas, Procedia Economics and Finance, Elsevier, Volume 33, 2015, pages 168-180.

    2014

    • THE ROLE OF THE BRETT ON WOODS INSTITUTIONS IN FORMING AND SPREADING EDUCATION POLICIES Maria -Eleni Voutsa, George Borovas, Nikos Fotopoulos, Procedia Economics and Finance, Elsevier, Volume 9, 2014, pages 83–97.

    2013

    • THE EUROPEAN DEBT CRISIS: UNIFICATION OR THE BALKANIZATION OF THE EU , George Borovas, Maria Eleni Voutsa , e-book, pages 233-242, 2013.

    2012

    • THE DEBT CRISIS IN THE EURO ZONE AS A FACTOR DEPLOYMENT OF THE ECONOMIC AND POLITICAL SYSTEM GOVERNANCE THROUGH THE THEORY OF 'WORLD -SYSTEM': THE CASE OF GREECE George Borovas, Maria -Eleni Voutsa, Proceedings of the 4th International Conference The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed World(EBEEC), e-book, pages 59-74, 2012.
    • FROM EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS TO BEHAVIORAL FINANCE: CAN BEHAVIORAL FINANCE BE THE NEW DOMINANT MODEL FOR INVESTING? , Anastasios Konstantinidis, Androniki Katarachia, George Borovas, Maria Eleni Voutsa scientific Bulletin - Economic Scieces- vol.11/ is 2 , Pitesti , , 2012

    2011

    • THE DEBT CRISIS IN THE EUROZONE AS A FACTOR DEPLOYMENT OF THE ECONOMIC AND POLITICAL SYSTEM GOVERNANCE THROUGH THE THEORY OF 'WORLD-SYSTEM': THE CASE OF GREECE , George Borovas, Maria Eleni Voutsa , International Review of Applied Economic Research (IRAER), , under publication
    • THE ESTABLISHMENT STABLISHMENT DIACHRONIC ORGANIZATION AND OPERATION OF THE BRETTONWOODS INSTITUTIONS THROUGH THE ECONOMIC THEORY: THE POWER OF THE SOUTHEAST EUROPEAN COUNTRIES INTO THE DECISION MAKING SYSTEM Maria -Eleni Voutsa, George Borovas, Anastasios Konstantinidis, Androniki Katarachia, International Review of Applied Economic Research (IRAER) under publication.
    • Συνέδρια (14 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2016

     • GLOBAL ECONOMIC GOVERNANCE: BETWEEN A NEW COMPROMISE OR INTEGRATION Maria -Eleni Voutsa, George Borovas, EBEEC 2016, Split, Croatia, 2016.

     2015

     • THE OPERATION OF THE BRETT ON WOODS INSTITUTIONS IN THE MODERN GLOBALIZED ENVIRONMENT: PROBLEMS AND CHALLENGES Maria -Eleni Voutsa, George Borovas, EBEEC 2015, Kavala, Greece, 2015.

     2014

     • THE STATES OF DREAM AND THE DREAM WHICH BECAME A NIGHTMARE:THE CASE OF BOSN IA AND HERZEGOVINA George Borovas, Maria -Eleni Voutsa, EBEEC 2014, Nis, Serbia, 2014.
     • THE ROLE OF THE BRETT ON WOODS INSTITUTION ING LOBAL ECONOMIC GOVERNANCE. Maria -Eleni Voutsa, George Borovas, EBEEC 2014, Nis, Serbia, 2014.

     2013

     • THE EUROPEAN DEBT CRISIS: UNIFICATION OR THE BALKANIZATION OF THE EU , George Borovas, Maria Eleni Voutsa , ΕΒEEC 2013 , Istanbul, , 2013
     • THE CHARACTERISTICS OF EDUCATION POLICY OF THE BRETT ON WOODS INSTITUTIONS George Borovas, Maria -Eleni Voutsa , Savremene Tendencije unastavnim i vannastavnim aktivnostima na Ucitelskim (Pedagoskim) Fakultetima, Vranje, Serbia, 2013.
     • THE ROLE OF THE BRETTON WOODS INSTITUTIONS IN FORMING AND SPREADING EDUCATION POLICIES , George Borovas, Maria Eleni Voutsa , ΕΒEEC 2013 , Istanbul, , 2013
     • THE CHARACTERISTICS OF EDUCATION POLICY OF THE BRETTON WOODS INSTITUTIONS , George Borovas, Maria Eleni Voutsa , Savremene Tendencije unastavnim i vannastavnim aktivnostima na Ucitelskim (Pedagoskim) Fakultetima, Vranje , , 2013
     • THE CHARACTERISTICS OF EDUCATION POLICY OF THE BRETTON WOODS INSTITUTIONS , George Borovas, Maria Eleni Voutsa , Savremene Tendencije unastavnim i vannastavnim aktivnostima na Ucitelskim (Pedagoskim) Fakultetima, Vranje , , 2013

     2012

     • THE DEBT CRISIS IN THE EUROZONE AS A FACTOR DEPLOYMENT OF THE ECONOMIC AND POLITICAL SYSTEM GOVERNANCE THROUGH THE THEORY OF 'WORLD-SYSTEM': THE CASE OF GREECE , George Borovas, Maria Eleni Voutsa , EBEEC 2012 , Sofia , , 2012
     • THE ESTABLISHMENT, DIACHRONIC ORGANIZATION AND OPERATION OF THE BRETTON WOODS INSTITUTIONS THROUGH THE ECONOMIC THEORY: THE POWER OF THE SOUTHEAST EUROPEAN COUNTRIES INTO THE DECISION MAKING SYSTEM , Maria Eleni Voutsa, Γεώργιος Μπορόβας, Anastasios Konstantinidis, Androniki Katarachia, , EBEEC 2012 , Sofia , , 2012
     • FROM EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS TO BEHAVIORAL FINANCE: CAN BEHAVIORAL FINANCE BE THE NEW DOMINANT MODEL FOR INVESTING? , Anastasios Konstantinidis, Androniki Katarachia, George Borovas, Maria Eleni Voutsa , ΕΒEEC 2012 , Sofia , , 2012

     2011

     • Economic Relations of Bosnia - Herzegovina and FYROM with the other states that emerged from the breakup of Yugoslavia in light of the Ohrid  and Dayton agreements: The phenomenon of Yugonostalgia in trade and economic relations of those countries? , George Borovas , EBEEC 2011 , Pitesti - Romania , 12 , 2011

     2010

     • Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος στην Ελληνική Βιβλιογραφία , Γεώργιος Μπορόβας , Το έργο των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου ως παράγοντας ενότητας των λαών των Βαλκανίων , Αμυνταιο , , 2010 Saints Cyril and Methodius in Greek Literature, George Borovo, The work of Saints Cyril and Methodius as a factor for unity of the peoples of the Balkans, AMINTEO, 2010
     • Άλλα (1 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2011

      • “Η Διδασκαλία της Σερβικής γλώσσας” , Γεώργιος Μπορόβας , Έθνος, Γλώσσα και Αυτοκρατορία, Τιμητική Ημερίδα για τον Καθηγητή Αναστάσιο Ιορδάνογλου, Φλώρινα, 2011, , Φλώρινα , , 2011
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font