Ευαγγελίδης Γεώργιος
 • 2310-891844
 • gevan uom.gr
 • Γραφείο: Γ2, 228

  Ευαγγελίδης Γεώργιος

  Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών, Α.Π.Θ, (1987).
  • M.Sc. in Computer Science, Northeastern University Boston, U.S.A, (1990).
  • Ph.D. in Computer Science, Northeastern University, Boston, U.S.A, (1994).

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (ΠΣ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIS

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Περιγραφή

  Σκοπός-στόχοι μαθήματος:

  Θα αποκτηθούν γνώσεις σε θέματα όπως (α) σχεδιασμός βάσης δεδομένων σύμφωνα με την ανάλυση απαιτήσεων της εφαρμογής, (β) υλοποίηση της βάσης δεδομένων σε κάποιο σχεσιακό DBMS, (γ) διαχείριση των περιεχομένων της με τη γλώσσα SQL, (δ) Αποθήκες Δεδομένων και εφαρμογή σε αυτές ανάλυσης τύπου OLAP. Ο διδασκόμενος θα αποκτήσει γνώσεις και πρακτική εμπειρία σε ζητήματα σχεδιασμού, υλοποίησης και χρήσης μέσω της γλώσσας SQL σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων. Θα μελετηθούν τα παρακάτω αντικείμενα: Μοντέλο E-R, σχεσιακό μοντέλο, εργαλεία CASE για database forward και reverse engineering, SQL, κανονικοποίηση, θέματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, OLAP.

  Περίγραμμα μαθήματος:

  • Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων – Μοντελοποίηση Βάσεων Δεδομένων
  • Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ)- Case study
  • Σχεσιακό Μοντέλο – Μετατροπή μοντέλου ΟΣ σε σχεσιακούς πίνακες
  • Υλοποίηση σχεσιακού σχήματος – Εργαστηριακή άσκηση με το MySQL Workbench – SQL DDL
  • Κανονικοποίηση με διάσπαση
  • Σχεσιακή Άλγεβρα – SQL Απλά αιτήματα
  • SQL: Σύζευξη, Πράξεις συνόλων
  • SQL: Ταξινόμηση, Null Values, Εμφωλευμένα αιτήματα (IN, Any, All, Exists), Διαίρεση
  • SQL: Τελεστές Συνάθροισης, Ομαδοποίηση, Όψεις
  • SQL: Αποθηκευμένες Διαδικασίες και Εναύσματα
  • Τεχνολογία JDBC
  • Αποθήκες Δεδομένων – Ανάλυση τύπου OLAP.

  • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ I
   (ΠΛ0501-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 3ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Ευαγγελίδης Γεώργιος, Κολωνιάρη Γεωργία

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Ο φοιτητής θα μπορεί:
  (α) να σχεδιάζει διαγράμματα ER βάσεων δεδομένων που να είναι σύμφωνα με την ανάλυση απαιτήσεων συγκεκριμένων εφαρμογών,
  (β) να μετατρέπει τα διαγράμματα ER σε σχεσιακά σχήματα,
  (γ) να μπορεί να εκτελεί τα παραπάνω με τη βοήθεια εργαλείων CASE για μοντελοποίηση Βάσεων Δεδομένων,
  (δ) να μπορεί να κατασκευάσει ένα σχεσιακό σχήμα με τη μέθοδο της διάσπασης με κανονικοποίηση,
  (ε) να υλοποιεί σχεσιακά σχήματα σε εμπορικά DBMS (Oracle) και DBMS ανοιχτού κώδικα (MySQL),
  (στ) να κατανοεί τη σχεσιακή άλγεβρα και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα SQL για να διαχειρίζεται μια βάση δεδομένων.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Θα μελετηθούν τα παρακάτω αντικείμενα:
  Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων.
  Το μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ER)
  Το σχεσιακό μοντέλο
  Εργαλεία μοντελοποίησης λογικού και φυσικού μοντέλου
  Κανονικοποίηση (1NF, 2NF, 3NF)
  Σχεσιακή ’λγεβρα
  SQL εισαγωγικά, QBE
  SQL (εμφωλευμένα αιτήματα)
  SQL (συναθροιστικά αιτήματα)
  SQL (προχωρημένα αιτήματα)
  Κανονικοποίηση (4NF και 5NF)

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές Εξετάσεις 80%
  Εργασίες 20%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  22694245 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, 3η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Ramakrishnan Raghu, Gehrke Joahannes, 2012, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-411-8

  12273 Βάσεις δεδομένων Α' Τόμος, Τύπος: Σύγγραμμα, Connoly Thomas,Begg Carolyn E., 2008, Α. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΟΕ, ISBN: 978-960-512-499-1

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος

  • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ II
   (ΠΛ0601)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 4ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Ευαγγελίδης Γεώργιος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Ο φοιτητής θα μπορεί:
  (α) κατανοεί τα συστατικά μέρη ενός DBMS,
  (β) να γνωρίζει τους τρόπους οργάνωσης των αρχείων και τους τύπους ευρετηρίων,
  (γ) να κατανοεί τη σημασία της βελτιστοποίησης αιτημάτων,
  (δ) να κατανοεί την έννοια της συναλλαγής και τη διαδικασία επαναφοράς του συστήματος μετά από βλάβη,
  (ε) να συνδέεται και να στέλνει SQL αιτήματα σε ένα DMBS από μια γλώσσα προγραμματισμού.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Θα μελετηθούν τα παρακάτω αντικείμενα:
  1. Αρχιτεκτονική του DBMS
  2. Αποθηκεύοντας Δεδομένα: Δίσκοι και Αρχεία
  3. Οργανώσεις Αρχείων και Ευρετήρια
  4. Δεντρικά Ευρετήρια
  5. Ευρετήρια Κατακερματισμού
  6. Εξωτερική ταξινόμηση
  7. Υπολογισμός Σχεσιακών Πράξεων
  8. Βελτιστοποίηση Αιτημάτων
  9. Διαχείριση Συναλλαγών/Έλεγχος Ταυτοχρονισμού
  10. Επαναφορά του Συστήματος
  11. Διασυνδεσιμότητα DBMS - PHP και MySQL

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές Εξετάσεις 80%
  Εργασίες 20%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  22683637 Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων, Τύπος: Σύγγραμμα, Elmasri Ramez,Navathe Shamkant B., 2012, ΔΙΑΥΛΟΣ, ISBN: 978-960-531-281-7

  12535833 Συστήματα Βάσεων Δεδομένων 6η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Abraham Silberschatz,Henry F. Korth,S. Sudarshan, 2011, Α. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΟΕ, ISBN: 978-960-512-623-0

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.

  • ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
   (CM0202)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (CS0204)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Στόχοι:
  (α) εμβάθυνση σε θεμελιώδη και προηγμένα θέματα σχεδίασης και υλοποίησης Βάσεων Δεδομένων και (β) παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων και εφαρμογών στη διαχείριση των Βάσεων Δεδομένων.
  Περιεχόμενο μαθήματος:
  Προχωρημένα θέματα κανονικοποίησης, ευρετήρια, βελτιστοποίηση αιτημάτων, συναλλαγές, επαναφορά του συστήματος, μη παραδοσιακοί τύποι δεδομένων (XML, κείμενο, χωρικά/χρονικά δεδομένα), μη παραδοσιακές αρχιτεκτονικές Βάσεων Δεδομένων (κατανεμημένες, cloud, main memory, mobile, streams), διασυνδεσιμότητα με βάσεις δεδομένων

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (MLI0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (ΠΛ0823)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Ευαγγελίδης Γεώργιος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Ο φοιτητής θα (α) κατανοήσει την έννοια της ανακάλυψης γνώσης από βάσεις δεδομένων (knowledge discovery from databases), (β) μάθει να σχεδιάζει Αποθήκες Δεδομένων (Data Warehouses) και να εφαρμόζει τεχνικές ανάλυσης τύπου OLAP πάνω σε πολυδιάστατους κύβους, (γ) κατανοήσει και θα μάθει να εφαρμόζει τεχνικές εξόρυξης γνώσης από δεδομένα όπως κατηγοριοποίηση (classification), συσταδοποίηση (clustering), κανόνες συσχέτισης (association rules) με τη χρήση διαδεδομένων εργαλείων (π.χ., WEKA).

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στις έννοιες της ανακάλυψης γνώσεις από βάσεις δεδομένων - Αποθήκες δεδομένων - Πολυδιάστατοι κύβοι - Επεξεργασία OLAP - Έννοιες εξόρυξης γνώσης από δεδομένα - Κατηγοριοποίηση - Συσταδοποίηση - Κανόνες συσχέτισης.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  13748 ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΕΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, RICHARD J. ROIGER, MICHAEL W. GEATZ, 2008, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-206-2

  22768468 Εξόρυξη από Μεγάλα Σύνολα Δεδομένων, Τύπος: Σύγγραμμα, Anand Rajaraman, Jeffrey David Ullman, 2014, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 978-960-6759-83-3

  18549105 Εισαγωγή στην εξόρυξη δεδομένων, Τύπος: Σύγγραμμα, Tan Pang - Ning,Steinbach Michael,Kumar Vipin, 2010, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-162-9

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (6 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2003

   • Dagdilelis, V., Satratzemi, M., Boyle R., Evangelidis, G., Proceedings of the 8th ACM Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ItiCSE 2003), Thessaloniki, Greece, July 2003.
   • Δαγδιλέλης, Β., Ευαγγελίδης, Γ., Σατρατζέμη, Εισαγωγή στη χρήση των Η/Υ (Παρουσιάσεις με Η/Υ, Internet), Τόμος Β΄(ISBN 960-8050-87-1), σελ.524, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2003.

   2002

   • Δέρβος, Δ.Α., Ευαγγελίδης, Γ., Επιμελητές έκδοσης και Μεταφραστές στα ελληνικά του βιβλίου των R. Ramakrishnan and J. Gehrke, Database Management Systems, τόμος Β’ (ISBN 960-8050-85-5), σελ.692, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2002.
   • Δέρβος, Δ.Α., Ευαγγελίδης, Γ., Επιμελητές έκδοσης και Μεταφραστές στα ελληνικά του βιβλίου των R. Ramakrishnan and J. Gehrke, Database Management Systems, τόμος A’ (ISBN 960-8050-70-7), σελ.668, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2002.
   • Δαγδιλέλης, Β., Ευαγγελίδης, Γ., Σατρατζέμη, Εισαγωγή στη χρήση των Η/Υ (Γραφικά Περιβάλλοντα Εργασίας, Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα), Τόμος Α΄ (ISBN 960-8050-75-8), σελ.834, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2002.

   1994

   • Evangelidis, G., The hBΠ-tree: “A Concurrent and Recoverable Multi-attribute Index, Ph.D. Thesis, College of Computer Science, Northeastern University, Boston, MA, June 1994 (Also, Technical Report NU-CCS-94-12, College of Computer Science, Northeastern University, Boston, MA.).
   • Επιστημονικά Περιοδικά (6 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2004

    • Dagdilelis, V., Satratzemi, M., Evangelidis, G., “Introducing Secondary Education Students to Algorithms and Programming”, Education and Information Technologies, Kluwer Academic Publishers, vol.9, no.2, pp.159-173, 2004.

    2003

    • Dagdilelis, V., Evangelidis, G., Satratzemi, M., Efopoulos, V., Zagouras, C., “DELYS: A novel microworld-based educational software for teaching Computer Science subjects”, Computers & Education, Elsevier Science, vol.40, no.4, pp.307–325, May 2003.
    • Dagdilelis, V., Satratzemi, M., Evangelidis, G., “Implementing a Nationwide System for Training Very Small Enterprises for ICT Innovation: the Greek Case”, Educational Technology & Society - IEEE Learning Technology Task Force (LTTF), (ISSN 1436-4522) vol.6, no.1, January 2003.

    2001

    • Satratzemi, M., Dagdilelis, V., Evangelidis, G., “Telemachus: A system for submission and assessment of students programs”, Learning Technology - IEEE Learning Technology Task Force (LTTF), (ISSN1438-0625) vol.3, no.3, July 2001.

    1997

    • Evangelidis, G, Lomet, D., Salzberg, B., “The hBΠ-tree: a multiattribute index supporting concurrency, recovery, and node consolidation”, VLDB Journal, 6(1), pp.1-25, February 1997.

    1993

    • Evangelidis, G., Salzberg, B., “Using the Holey Brick Tree for Spatial Data in General Purpose DBMSs”, IEEE Data Engineering Bulletin, 16(3), pp.34-39, September 1993.
    • Συνέδρια (22 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2004

     • Nitsos, I., Evangelidis, G., Dervos, D., “Bitmap-Tree Indexing for Set Operations on Free Text”, In Proceedings of the 20th International Conference on Data Engineering (IEEE ICDE), pp.837, Boston, USA, March 30 - April 2, 2004.

     2003

     • Efopoulos, V., Evangelidis, G., Dagdilelis, V., “WIPE (Web Integrated Programming Environment): Design Principles and Architecture”, Proceedings of the 9th Panhellenic Conference in Informatics, pp.461-469, Thessaloniki, 21-23 November, 2003.
     • Εφόπουλος, Β., Ευαγγελίδης, Γ., Δαγδιλέλης, Β., Κασκάλης, Θ., «Ένα μοντέλο διαδικτυακού περιβάλλοντος με υποστήριξη Βάσεων Δεδομένων για τη διδασκαλία των Αρχών του Προγραμματισμού”, Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ “Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη”, σελ.733-741, Σύρος 9-11 Μαΐου, 2003.
     • Nitsos, I., Evangelidis, G., Dervos, D., “Compact Binary: an Efficient Non-parameterized Code for Index Compression”, Proceedings of the 1st Balkan Conference in Informatics, pp.255-266, Thessaloniki, 21-23 November, 2003.
     • Nitsos, I., Evangelidis, G., Dervos, D, “g-Binary: a non-parameterized code for inverted file compression”, In Proceedings of the 14th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2003), Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag, Vol.2736, pp. 464-473, Prague, Czech Republic, September 1-5, 2003.
     • Nitsos, I., Evangelidis, G., Dervos, D., “uγ-Golomb: A new Golomb Code Variation for the Local Bernoulli Model”, In Local Proceedings of the 7th East-European Conference on Advances in Databases and Informations Systems (ADBIS 2003), pp.9-17, Dresden, Germany, September 3-6-2003.
     • Efopoulos, V., Evangelidis, G., Dagdilelis, V., Kaskalis, T., “WIPE - A model for a web-based database-driven environment for teaching programming”, In Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2003), IEEE Computer Society (ISBN 0-7695-1967-9), pp.472, Athens, Greece, July 9-11-2003.

     2002

     • Σατρατζέμη, Μ., Δαγδιλέλης, Β., Ευαγγελίδης, Γ., «Μια εναλλακτική προσέγγιση διδασκαλίας του προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», σελ.289-298, Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου, 2002.
     • Κανούλας, Ε., Ευαγγελίδης, Γ., «Ευρετηριοποίηση χωροχρονικών δεδομένων με το hBΠ-tree», 1ο Ελληνικό Συμπόσιο Διαχείρισης Δεδομένων ΕΣΔΔ 2002, Ηλεκτρονικά Πρακτικά http://www.dbnet.ece.ntua.gr/HDMS02-proceedings/HDMS02.htm,Αθήνα, 22-23 Ιουλίου, 2002.
     • Dagdilelis, V., Satratzemi, M., Evangelidis, G., “What they really do? Attempting (once again) to model novice programmers’ behavior”, In Proceedings of the 7th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ACM ITiCSE 2002), ACM SIGCE Bulletin, vol.34, no.3, pp.244, Aarhus, Denmark, 24-26 June 2002.

     2001

     • Εφόπουλος, Β., Δαγδιλέλης, Β., Σατρατζέμη, Μ., Ευαγγελίδης, Γ., «XWeb-Compiler - Ένα Διαδικτυακό Προγραμματιστικό Περιβάλλον με υποστήριξη Βάσεων Δεδομένων για τη διδασκαλία των αρχών του προγραμματισμού», Πρακτικά του συνεδρίου «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση: Τεχνολογίες, Εφαρμογές, Κατάρτιση Εκπαιδευτικών», σελ.307-314, Ρόδος, 14-15 Δεκεμβρίου, 2001.
     • Nitsos, I., Dervos, D., Evangelidis, G., “S-Index Implementation and Performance for Textbases”, In Proceedings of the 8th Panhellenic Conference on Informatics with international participation, pp.138-147, Nicosia, Cyprus, 8-10 November, 2001.
     • Satratzemi, M., Dagdilelis, V., Evangelidis, G., Efopoulos, V., “An Educational Programming Environment for Novices”, In Proceedings of the 8th Panhellenic Conference on Informatics with international participation, pp.352-361, Nicosia, Cyprus, 8-10 November, 2001.
     • Κασκάλης, Θ.Χ., Δαγδιλέλης, Β., Ευαγγελίδης, Γ., Μαργαρίτης, Κ.Γ., «Αξιοποιώντας τις Εκπαιδευτικές Δυνατότητες του Περιβάλλοντος Ptolemy», Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM) του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 30 Ιουνίου 2001.
     • Εφόπουλος, Β., Δαγδιλέλης, Β., Σατρατζέμη, Μ., Κασκάλης, Θ., Ευαγγελίδης, Γ., «DBSchoolLab: Ένα σύστημα για τη διαχείριση ασκήσεων και διαγωνισμάτων στο σχολικό περιβάλλον», Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στην εκπαίδευση από απόσταση», σελ.496-508, Ρέθυμνο, 8-10 Ιουνίου 2001.
     • Nitsos, I., Dervos, D., Evangelidis, G., “Improving on S-Index: A Hybrid Indexing Scheme for Textbases”, In Proceedings of the 3rd International Workshop on Computer Science and Information Technologies (CSIT 2001), pp.137-144, Ufa, Russia, September 21-26, 2001.
     • Kaskalis, T.H., Dagdilelis, V., Evangelidis, G., Margaritis, K.G., “Tight Lower Bound for Matrix Transposition on the Reconfigurable Mesh”, In Proceedings of the 5th Hellenic-European Conference on Computer Mathematics and its Applications (HERCMA 01), pp.337-341, Athens, September 20-22, 2001.
     • Kaskalis, T.H.,, Dagdilelis, V., Evangelidis, G., Margaritis, K.G., “Implementing Applications on Small Robots for Educational Purposes: Programming the LEGO Mindstorms”, In Proceedings of the 5th Hellenic-European Conference on Computer Mathematics and its Applications (HERCMA 01), pp.306-311, Athens, September 20-22, 2001.
     • Evangelidis, G., Dagdilelis, V., Satratzemi, M., “X-Compiler: Yet Another Integrated Novice Programming Environment”, In Proceedings of the IEEE International Conference on Advanced Learning Technology: Issues, Achievements and Challenges (ICALT 2001), IEEE Computer Society (ISBN 0-7695-1013-2), pp.166-169, Madison, WI, USA, 6-8 August 2001.
     • Satratzemi, M., Dagdilelis, V., Evangelidis, G., “A System for Program Visualization and Problem-Solving Path Assessment of Novice Programmers”, Proceedings of the 6th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE 2001), ACM SIGCE Bulletin, vol.33, no.3, pp.137-140, Canterbury, UK, June 25-27, 2001.

     2000

     • Δαγδιλέλης, Β., Ευαγγελίδης, Γ., Σατρατζέμη, Μ., Εφόπουλος, Β., Κολοβός, Φ., «Το Περιβάλλον Χ: Ενας Μικρόκοσμος για μια Εισαγωγή στον Προγραμματισμό», Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM) του Συνεδρίου Πληροφορική και Εκπαίδευση (Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Θ.), Θεσσαλονίκη, 11-12 Νοεμβρίου 2000.

     1995

     • Evangelidis, G., Lomet, D., Salzberg, B., “The hBΠ-tree: A Modified hB-tree supporting Concurrency, Recovery, and Node Consolidation”, In Proceedings of the 21st International Conference οn Very Large Databases (VLDB), pp.551-561, Zurich, Switzerland, 11-15 September, 1995 [Also, Technical Report Nr. 1995/3, Universitat Stuttgart, Fakultat Informatik, Institut Parallele und Verteilte Hochstlei-stungsrechner (IPVR)].
     • Άλλα (10 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2002

      • Ευαγγελίδης, Γ., «Χρήση Η/Υ στον 21ο αιώνα», 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας “Ελεύθερος Χρόνος και Παιδί”, Θεσσαλονίκη, 23-25 Μαΐου, 2002.

      2001

      • Παντελίδου, Ο., Βλαχοπούλου, Μ., Ευαγγελίδης, Γ., «Η χρήση GIS στην μελέτη σκοπιμότητας του μετρό Θεσσαλονίκης», 11η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcGIS (ArcInfo-ArcView), Αθήνα, 8-9 Νοεμβρίου 2001.

      2000

      • Παντελίδου, Ο., Βλαχοπούλου, Μ., Ευαγγελίδης, Γ., «Στήριξη Αποφάσεων Μάρκετινγκ με τη Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών», 10η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών GIS ArcInfo-ArcView, Αθήνα, 9-10 Νοεμβρίου 2000.
      • Κιάφφας, Ζ., Ευαγγελίδης, Γ., Βλαχοπούλου, Μ., «Εύρεση βέλτιστης τοποθεσίας για την κατασκευή τουριστικών λιμένων (μαρίνων) με την χρήση των ΓΣΠ», 10η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών GIS ArcInfo-ArcView, Αθήνα, 9-10 Νοεμβρίου 2000.
      • Ευαγγελίδης, Γ., «Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό για Υπολογιστικά Συστήματα (ΔΕΛΥΣ)», Ημερίδα e-learning, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης CEDEFOP, Θεσσαλονίκη, 3 Νοεμβρίου 2000.
      • Dagdilelis, V., Satratzemi, M., Evangelidis, G., “The Interaction between ICT and Didactics”, Παρουσιάστηκε στο European Conference on Education Research ECER 2000, Edinburgh, UK, September 20-23, 2000.
      • Evangelidis, G., Dagdilelis, V., Satratzemi, M., Efopoulos, V., “Educational Software using direct object manipulation techniques to teach Computing Systems”, Παρουσιάστηκε στο 7th International Conference on Integrating Learning Technology (ALT-C 2000), Manchester, UK, September 11-13, 2000.
      • Evangelidis, G., Dagdilelis, V., Efopoulos, V., Satratzemi, M., “FIESTA of CS: A Fully Interactive Educational Software for the Teaching of Computing Systems in Secondary Education”, Poster presentation, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (ED-Media 2000), AACE- Association for the Advancement of Computing in Education, Montreal, Canada, June 26-July 1, 2000.

      1998

      • Ευαγγελίδης, Γ., «Σχεδιασμός υποδείγματος για την οργάνωση των πληροφοριών – Πειραματική (πιλοτική) εφαρμογή», Στον τόμο των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου «Έρευνα για την Αγορά Εργασίας στο Νομό Θεσσαλονίκης», σελ.93-106, παρουσίαση στην ημερίδα «Αγορά Εργασίας του Νομού Θεσσαλονίκης», Διοργάνωση: Δίκτυο Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 30 Ιουνίου 1998.

      1996

      • Παπαϊωάννου, Π., Ευαγγελίδης, Γ., «Transmodel και ARC/INFO GIS: Πρώτη απόπειρα διασύνδεσης», 6η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών ArcInfo, Αθήνα, 5-6 Νοεμβρίου 1996.