Σκεύας Ιωάννης
 • 2310 891.488
 • gskevas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 327

  Σκεύας Ιωάννης

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Εφαρμοσμένη Μικροοικονομία

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Προπτυχιακό & Μεταπτυχιακό: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2011. Τίτλος Διατριβής: ”Ο ρόλος της γεωργίας στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας”
  • Μεταπτυχιακό: Environmental Economics and Natural Resources Group, Wageningen University, Ολλανδία, 2013. Τίτλος Διατριβής: ”Direction of efficiency and the impact of policy instruments on farmer’s performance: The case of Dutch dairy farms”
  • Διδακτορικό: Chair for Statistics - RTG 1644 ”Scaling Problems in Statistics” Department of Agricultural Economics and Rural Development, Georg-August-Universit¨at G¨ottingen, Γερμανία, 2017. Τίτλος Διατριβής: ”A Bayesian approach to dynamic efficiency and productivity measurement”
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Στατιστική & Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
  • Εφαρμοσμένη Μικροοικονομία
  • Οικονομικά της Παραγωγής, Μέτρηση Αποτελεσματικότητας & Παραγωγικότητας
  • Αγροτική & Περιβαλλοντική Οικονομία

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΔΕ1008)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εξοικείωση με τη μικρο-οικονομική θεωρία, τη μεθοδολογία των οικονομικών και εφαρμογή αυτών.

  - Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

  - Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών οικονομικών δεδομένων. 

  - Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

  - Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας. 

  • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
   (Δ18017)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II
   (Δ16004-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε μαθηματικές έννοιες του Διαφορικού και του
  Ολοκληρωτικού λογισμού και των εφαρμογών αυτών των εννοιών σε αντικείμενα που
  άπτονται της οικονομικής επιστήμης. Η διδακτική διαδικασία του μαθήματος στοχεύει
  στην καλύτερη και πληρέστερη χρήση των διδακτέων μαθηματικών εννοιών σε
  προβλήματα τα οποία άπτονται του προγράμματος σπουδών τους. Το μάθημα συζητά με
  διεξοδικό τρόπο τα εξής θέματα:

  -Μονοτονία - Ακρότατα - Κοίλα - Σημεία καμπής - De l’ Hospital -Τύπος Taylor
  Α. Ακρότατα και εύρεση ακρότατων.
  Β. Κοίλα και σημεία καμπής.
  Γ. Όρια και παράγωγος (De l' Hospital).
  Δ. Πολυωνυμική προσέγγιση (τύπος Taylor).
  Ε. Εφαρμογές των παραγώγων στη Διοίκηση και Οικονομία.

  - Διαφορικός Λογισμός πολλών μεταβλητών.
  Α. Οριζόντιες τομές της επιφάνειας z = f(x, y) (ισοσταθμικές).
  Β. Κατακόρυφες τομές της επιφάνειας z = f(x, y).
  Γ. Μερικές παράγωγοι.
  Δ. Παραγώγιση σύνθετων συναρτήσεων.
  Ε. Πλεγμένες συναρτήσεις και παραγώγιση.
  Ζ. Συστήματα πλεγμένων εξισώσεων και παραγώγιση-Jacobian ορίζουσα.
  Η. Οι ομογενείς συναρτήσεις
  Θ. Συναρτησιακή εξάρτηση συναρτήσεων
  Ι. Μέγιστα, ελάχιστα και σαγματικά σημεία της συναρτήσεως f(x, y)

  - Ολοκληρωτικός Λογισμός.
  Α. Αόριστο ολοκλήρωμα της f(x).
  Β. Κανόνες ολοκλήρωσης και ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων
  Γ. Εφαρμογές αορίστου ολοκληρώματος στη Διοίκηση και Οικονομία.
  Δ. Ορισμένο ολοκλήρωμα της f(x).
  Ε. Υπολογισμός εμβαδού καταλλήλου χωρίου.
  Ζ. Εμβαδόν επίπεδου χωρίου.
  Η. Εφαρμογές του ορισμένου ολοκληρώματος στη Διοίκηση και Οικονομία.
  Θ. Γενικευμένα ολοκληρώματα

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  - Χρήση μαθηματικών εννοιών σε προβλήματα της οικονομικής επιστήμης. 

  - Κατανόηση νέων μαθηματικών εννοιών.

  - Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

  - Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων.   

  - Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.    • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
   (Δ16003-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών υποδειγμάτων αγοράς καθώς και του σχηματισμού τιμών. Η παρουσίαση συμπληρώνεται με σειρά ασκήσεων που υποβοηθούν τους φοιτητές στην κατανόηση και εμπέδωση των σχετικών αναλυτικών εργαλείων. Τα θέματα που μελετώνται είναι: Προσφορά, Ζήτηση, Τέλειος Ανταγωνισμός, Ανάλυση Μερικής Ισορροπίας, Μονοπώλιο, Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός, Αγορές Συντελεστών, Μονοψώνιο, Συγκριτική Στατική Ανάλυση στο Πρόβλημα του Παραγωγού και Ανάλυση Γενικής Ισορροπίας.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  - Εξοικείωση με βασικές έννοιες της μικροοικονομικής θεωρίας

  - Γνώσεις για να κατανοούν, διακρίνουν και να περιγράφουν έννοιες που αφορούν τις θεμελιώδης έννοιες της μικροοικονομικής ανάλυσης

  - Δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να συνδέουν το θεωρητικό πλαίσιο της Μικροοικονομικής με προβλήματα που αφορούν στην μορφή της αγοράς και στη λειτουργία τους. 

  - Εξοικείωση με την έννοια και ανάλυση προβλημάτων μεγιστοποίησης του κέρδους

  -Ικανότητα να κατανοούν, να αναλύουν πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα που να αφορούν προβλήματα στη λειτουργία των αγορών σε συνάφεια με τη μορφή της αγοράς. 

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (2 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • I. Skevas, 2017. A Bayesian approach to dynamic efficiency and productivity measurement. eDISS - Georg-August-Universitat Gottingen. url:https://ediss. uni-goettingen.de/bitstream/handle/11858/00-1735-0000-002B-7D4E-D/PhD_ dissertation.pdf?sequence=1

    Προβολή Δημοσίευσης

   • A Bayesian approach to dynamic efficiency and productivity measurement

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (18 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    2022

    • T. Skevas., I. Skevas., and N. Kalaitzandonakes, 2022. The role of peer effects on farmers’ decision to adopt unmanned aerial vehicles: evidence from Missouri. Applied Economics, 54(12), 1366–1376. doi:10.1080/00036846.2021.1976384

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • T. Skevas., I. Skevas., and V. E. Cabrera, 2021. Farm profitability as a driver of spatial spillovers: the case of somatic cell counts on Wisconsin dairies. Agricultural and Resource Economics Review, 50(1), 187-200. doi:10.1017/age.2020.22

     Προβολή Δημοσίευσης

    • C.L. Beber., S. Lakner., and I. Skevas, 2021. Organizational forms and technical efficiency of the dairy processing industry in Southern Brazil. Agricultural and Food Economics, 9(1), 1-22. doi:10.1186/s40100-021-00195-3

     Προβολή Δημοσίευσης

    • T. Skevas., I. Skevas., and V.E. Cabrera, 2021. Examining the relationship between social inefficiency and financial performance. Evidence from Wisconsin dairy farms. Sustainability, 13(7), 3635. doi:10.3390/su13073635

     Προβολή Δημοσίευσης

    • K. Schneider., I. Skevas., and A. Oude Lansink, 2021. Spatial spillovers on input-specific inefficiency of Dutch Arable Farms. Journal of Agricultural Economics, 72(1): 224-243. doi:10.1111/1477-9552.12400

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Skevas., and T. Skevas, 2021. A Generalized True Random-Effects Model with Spatially Autocorrelated Persistent and Transient Inefficiency. European Journal of Operational Research, 293(3), 1131-1142. doi:10.1016/j.ejor.2021.01.004

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • I. Skevas, 2020. Inference in the spatial autoregressive efficiency model with an application to Dutch dairy farms. European Journal of Operational Research, 283(1): 356-364. doi:10.1016/j.ejor.2019.10.033

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Skevas, 2020. Measurement of production inefficiency in a technology and inefficiency heterogeneity setting. Applied Economics, 52(42): 4594-4604. doi:10.1080/00036846.2020.1738327.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Skevas., and A. Oude Lansink, 2020. Dynamic inefficiency and spatial spillovers in Dutch dairy farming. Journal of Agricultural Economics, 71(3): 742-759. doi:10.1111/1477-9552.12369.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • I. Skevas, 2019. A hierarchical stochastic frontier model for efficiency measurement under technology heterogeneity. Journal of Quantitative Economics, 17(1): 513-524. doi:10.1007/s40953-018-0144-5

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • I. Skevas., X. Zhu., V. Shestalova., and G. Emvalomatis, 2018. The impact of agri-environmental policies and production intensification on the environmental performance of Dutch dairy farms. Journal of Agricultural and Resource Economics, 43(2): 423-440. doi:10.22004/ag.econ.276503

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Skevas., G. Emvalomatis., and B. Brummer, 2018. Productivity growth measurement and decomposition under a dynamic inefficiency specification: the case of German dairy farms. European Journal of Operational Research, 271(1): 250-261. doi:10.1016/j.ejor.2018.04.050.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Skevas., G. Emvalomatis., and B. Bru¨mmer, 2018. Heterogeneity of long-run technical efficiency of German dairy farms: a Bayesian approach. Journal of Agricultural Economics, 69(1): 58-75. doi:10.1111/1477-9552.12231.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Skevas., G. Emvalomatis., and B. Brummer, 2018. The effect of farm characteristics on the persistence of technical inefficiency: a case study in German dairy farming. European Review of Agricultural Economics, 45(1): 3-25. doi:10.1093/erae/jbx019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • T. Skevas., I. Skevas., and S. Swinton, 2018. Does spatial dependence affect the intention to make land available for bioenergy crops? Journal of Agricultural Economics, 69(2): 393-412. doi:10.1111/1477-9552.12233.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • T. Skevas., E. Kikulwe., H. Papadopoulou., I. Skevas., and J. Wesseler, 2013. Do European union farmers reject genetically modified maize? Farmer preferences for genetically modified maize in Greece. AgBioForum, 15(3): 242-256. doi:10355/35119

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Άλλα (1 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2014

     • I. Skevas., X. Zhu., V. Shestalova., and G. Emvalomatis, 2014. An examination of the impact of agri-environmental policies and intensification on the hyperbolic efficiency of Dutch dairy farms. 14th Congress of the European Association of Agricultural Economists. url:http://ageconsearch.umn.edu/record/182934/ files/poster_paper.pdf

      Προβολή Δημοσίευσης

     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font