Βοσκόπουλος Γεώργιος
 • 2310 891.445
 • gvoskop uom.edu.gr
 • Γραφείο: KZ, 432 B

  Βοσκόπουλος Γεώργιος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Ευρωπαϊκές Σπουδές

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο (BA), Brock University, Καναδάς, Department of Romance Studies, (1986).
  • Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ελλάδα, Τμήμα ΞΓΜΔ, (1996).
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (ΜΑ) στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, Lancaster University, Μεγάλη Βρετανία, Department of Interna-tional Relations and Strategic Studies, (1997).
  • Διδακτορικό (PhD) στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Exeter University, Μεγάλη Βρετανία, Centre for European Studies, (2001).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και θεωρίες ολοκλήρωσης
  • Διεθνής ασφάλεια
  • Ευρωπαϊκοί θεσμοί
  • Συγκριτική εξωτερική πολιτική
  • ΚΕΠΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και δημοκρατία
  • Η Ελληνική εξωτερική πολιτική στα πλαίσια της ΚΕΠΠΑ και ΕΠΑΑ της ΕΕ
  • Δια-βαλκανικές σχέσεις
  • Ευρω-Ρωσικές σχέσεις και Ρωσική εξωτερική πολιτική
  • Ευρω-ατλαντικές σχέσεις

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
   (ΔΕ5002)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής με βάση τις θεωρητικές προσεγγίσεις των Διεθνών Σχέσεων (Ρεαλισμός, Πλουραλισμός), τις σχέσεις κόστους ? οφέλους στη λήψη αποφάσεων, τους προσδιοριστικούς παράγοντες της χάραξης εξωτερικής πολιτικής, τις ευκαιρίες και προκλήσεις που προέκυψαν από τις αλλαγές στη δομή και ισορροπίες του διεθνούς συστήματος μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, τον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρεάζουν την ελληνική εξωτερική πολιτική και τις στρατηγικές επιλογές της Ελλάδας. Αναλύεται το θεωρητικό, πρακτικό και θεσμικό πλαίσιο χάραξης της και οι εγγενείς αδυναμίες της. Η ανάλυση γίνεται σε μακροστρατηγικό επίπεδο στα πλαίσια του εσωτερικού και διεθνούς περιβάλλοντος με βάση τον τρόπο που αυτά επηρεάζουν τις εναλλακτικές στρατηγικές μέσα από ένα θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο ανάλυσης της εξωτερικής πολιτικής. Σε επίπεδο διμερών σχέσεων αναλύονται οι σχέσεις της Ελλάδας με τη Βουλγαρία από τον Ψυχρό Πόλεμο μέχρι σήμερα, τα σημεία τριβής και σύγκλισης με την Αλβανία, η ιστορική και ταξική πλατφόρμα διαμόρφωσης του Μακεδονικού ζητήματος, οι μεταβολές στο Βαλκανικό υπο-σύστημα ασφαλείας και ο τρόπος με τον οποίο επηρέασαν την ελληνική εξωτερική πολιτική αλλά και οι προκλήσεις για την Ελλάδα από τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εξοικείωση με βασικά εννοιολογικά και οργανωτικά ζητήματα άσκησης εξωτερικής πολιτικής.

  - Μελέτη του θεωρητικού πλαισίου άσκησης εξωτερικής πολιτική

  - Μελέτη του πλαισίου άσκησης εφαρμοσμένης εξωτερικής πολιτικής 

  - Εξοικείωση με το ιστορικο-πολιτικό πλαίσιο των διμερών σχέσεων της Ελλάδας με τις όμορες χώρες   

  - Εξοικείωση με εννοιολογικά και οργανωτικά ζητήματα που αφορούν το ευρύτερο πλαίσιο συστημικής ανάλυσης 

  • ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
   (Δ26001)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αναλύει διεξοδικά τις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις της ενοποιητικής διαδικασίας της Ευρώπης: λειτουργισμό, νέο-λειτουργισμό, διακυβερνητικό και υπερεθνικό μοντέλο, το στόχο που θέτουν αλλά και τις αδυναμίες τους να προσδιορίσουν τελεολογικά την ενωμένη Ευρώπη του αύριο.
  Στο επίκεντρο των σημαντικότερων θεωρητικών προσεγγίσεων που αναλύονται είναι οι φορείς ολοκλήρωσης, η δημιουργία θεσμών, ο ρόλος των ελίτ στην ενοποιητική διαδικασία, το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, η βιωσιμότητα και μέλλον του εθνικού κράτους, το είδος δρώντα που συνιστά η Ένωση.
  Το φαινόμενο της ολοκλήρωσης αντιμετωπίζεται και αναλύεται μέσα από ένα διττό πλαίσιο ως στόχος και ως διαδικασία σε αντιπαράθεση με το κρατο-κεντρικό μοντέλο και τα προνόμια των κυρίαρχων κρατών σε ένα διεθνές κρατοκεντρικό σύστημα. Γίνεται ιστορική αναδρομή της πολιτικής οργάνωσης των τοπικών κοινωνιών και δημιουργίας τους κράτους με βάση την νομιμοποίηση, την εκπροσώπηση, τη μορφή και το ρόλο του αλλά και τις μορφές εξουσίας όπως αυτές καταγράφηκαν στην πορεία της ευρωπαϊκής ιστορίας.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  - Εξοικείωση με βασικά εννοιολογικά ζητήματα των θεωριών ολοκλήρωσης.

  -Μελέτη του ενοποιητικού φαινομένου με τη χρήση/αντιπαραβολή εναλλακτικών/ανταγωνιστικών θεωριών και μεθοδολογικών εργαλείων.

  - Σύνδεση της γνώσης που προκύπτει από τη χρήση θεωρητικών εργαλείων με ζητήματα εφαρμοσμένης πολιτικής.

  - Κριτική προσέγγιση και ανάλυση των θεμελιωδών υποθέσεων εργασίας των θεωριών ολοκλήρωσης.

  - Ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων ώστε να συνδεθεί η γνώση θεωριών με την άσκηση πολιτικής

  • ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
   (EOD0115)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΟΔ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 2ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
   (ΔΕ3005)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα παρουσιάζει τα δρώμενα στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναλύονται οι πρώτες προσπάθειες δι-ευρωπαϊκής συνεργασίας και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πρωτοπόροι του Ευρωπαϊσμού και της διε-Ευρωπαϊκής συνεννόησης στην επίπονη προσπάθεια θεσμικής ολοκλήρωσης και επούλωσης των πληγών του πολέμου. Αναλύονται οι συνθήκες που επικράτησαν στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, τα προτεινόμενα αίτια της διπολικής αντιπαράθεσης, ο καταλυτικός ρόλος των ΗΠΑ στα Ευρωπαϊκά δρώμενα, αλλά και της Ατλαντικής Συμμαχίας στη διαμόρφωση - υπερκάλυψη εναλλακτικών επιλογών από πλευράς Ευρωπαίων. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στην εξωτερική πολιτική, εθνικές στρατηγικές και προτεραιότητες των σημαντικότερων Ευρωπαίων παικτών όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται οι οικονομικοί και γεωπολιτικοί παράμετροι που καθόρισαν την αμερικανική πολιτική έναντι της Ευρώπης και των προσπαθειών ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

   - Ανάλυση του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου

  - Εξοικείωση  των φοιτητών με την αντίληψη περί ευρωπαϊκής ενότητας και αυτής της ευρωπαϊκής ιδέας και του τρόπου

  - Παροχή διεπιστημονικών γνώσεων προκειμένου να προσεγγίζουν κριτικά τα ευρωπαϊκά δρώμενα στη μεταπολεμική περίοδο 

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
   (Δ1-28014)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
   (Δ27004)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση του θεσμικού, ιδεολογικού και λειτουργικού πλαισίου της ΕΟΚ/ΕΕ στην προσπάθεια δημιουργίας της Ευρωπαϊκής πολιτείας. Επί της ουσίας αναλύεται το ιδιαίτερο, μοναδικό σύστημα διακυβέρνησης της ΕΕ, οι παράμετροι που αφορούν τη διαδικασία Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τα προβλήματα που προκύπτουν από τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού συστήματος κυρίαρχων κρατών. Γίνεται ιστορική αναδρομή στα στάδια Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και στη συνέχεια αναλύεται η θεσμική εξέλιξη - αποτύπωση της ενοποιητικής διαδικασίας μέσα από την ανάλυση των Ευρωπαϊκών Συνθηκών συμπεριλαμβανομένης της Συνταγματικής Συνθήκης. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τον τρόπο λειτουργίας τους και τις μεταξύ τους σχέσεις με στόχο να αναδειχθεί η συμβολή τους στη θεσμική μετεξέλιξη και στρατηγικό προσανατολισμό της Ευρώπης. Ακόμα αναλύονται το θεσμικό και ιδεολογικό πλαίσιο διαμόρφωσης των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, οι εναλλακτικές στρατηγικές της συνεργασίας και της ολοκλήρωσης και η στάση της ΕΕ/ΗΠΑ έναντι του κανονιστικού ρόλου του ΟΗΕ.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  - Εξοικείωση με βασικά εννοιολογικά ζητήματα των θεωριών ολοκλήρωσης.

  - Μελέτη του ενοποιητικού φαινομένου με τη χρήση/αντιπαραβολή εναλλακτικών/ανταγωνιστικών θεωριών και μεθοδολογικών εργαλείων.

  - Σύνδεση της γνώσης από τη χρήση θεωρητικών εργαλείων με ζητήματα εφαρμοσμένης πολιτικής.

  - Κριτική προσέγγιση και ανάλυση των θεμελιωδών υποθέσεων εργασίας των θεωριών ολοκλήρωσης.

  - Ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων ώστε να συνδεθεί η γνώση θεωριών με την άσκηση πολιτική

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (15 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2016

   • Παράμετροι Αμυντικού και Στρατηγικού Σχεδιασμού, (Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Επίκεντρο, 2016)
   • "Greece in the emerging Eastern Mediterranean security sub-system: the capabilities-expectations-motivation gap" in Spyridon Litsas & Aristotle Tziampiris (Editors), Foreign Policy Under Austerity: Greece's Return to Normality? (Palgrave Macmillan, 2017)

   2013

   • "Turkey and the Balkan Subordinate Security System: From the Cold War to the Post-Cold War Era" in Muhidin Mulacic, Hasan Korkut, Elif Nuroflu (eds), Turkish – Balkans Relations, The Future Prospects of Cultural, Political and Economic Transformations and Relations, (Istanbul, Turkish Asian Center for Strategic Studies publications, 2013).

   2012

   • «Ευρω-ατλαντικές σχέσεις: στρατηγική σύζευξη ή υποτέλεια» στο Θ. Καρβουναράκης (επ.), Η Ευρώπη του Ψυχρού Πολέμου 1945-1991, (Αθήνα: Σιδέρης, 2012)
   • Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: εκφάνσεις ισχύος, αλληλόδραση και το ζήτημα της παγκόσμιας ηγεμονίας, (Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2012)

   2011

   • George Voskopoulos, "Greek Foreign Policy in the Post-Cold War Era: Balancing Between EU Institutionalization and Regional Challenges" στο Cuneyt Yenigun & Ferdinand Gjana (eds), Balkans, Foreign Affairs, Politics and Socio-Cultures, Epoka University Publications, Tirana, 2011. 
   • George Voskopoulos / Ilias Kouskouvelis (eds), The EU, the US and Russia as a Security Triangle, action, interaction and challenges ahead, (Athens: Eurasia publications, 2011)

   2009

   • Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσμοί, πολιτικές, προκλήσεις, προβληματισμοί, (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο 2009)

   2008

   • Η οικοδόμηση της Ευρώπης, ειρήνη, συμφιλίωση, συνεργασία, ολοκλήρωση, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2008)

   2006

   • Transatlantic Relations and European Integration, Realities and Dilemmas, (Hyderabad: ICFAI University Press, 2006)

   2005

   • (co-ed. with James Mitchell) American Government and Politics in Focus, volume 2 (New York: Whittier Publishers, 2005)
   • Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, από τον 20ο στον 21ο Αιώνα, (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2005).

   2004

   • "Political Socialization as a Means of Consolidating Pluralism and Democracy in South East Europe" in Slobodan Markovich / Eric Beckett Weaver / Vukasin Pavlovic (eds.), Challenges to the New Democracies in the Balkans, (Belgrade: Cigoja Press and Anglo-Yugoslav Society, 2004).
   • "U.S., Terrorism, International Security and Leadership: Toward a U.S.-EU-Russia Security Triangle" in James Mitchell (ed.). American Government and Politics in Focus, volume 1 (New York: Whittier Publishers, 2004).

   1998

   • 'Αγγλο-Ελληνικό Γλωσσάριο Στρατηγικών και Στρατιωτικών Όρων των Ενόπλων Δυνάμεων, (Αθήνα: Εκδόσεις Media Press, 1998)
   • Επιστημονικά Περιοδικά (18 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2017

    • "Defining Elements of Lack of Meritocracy and Clientelism in Transitional Societies and Less Mature Democracies: A Utilitarianist Approach to Rights", Socioeconomic Challenges, Volume 1, Issue 4, 2017

    2016

    • "The Arab Spring Phenomenon and European Security: Change and Continuity in a Political-Historical Dimension", Civitas Gentium 4:1 (2016), 65-82, 2016
    • "Alternative Courses to Conflict Management: situational, cognitive, space and time dimensions", Regional Science Inquiry, June 2016

    2015

    • "The Arab Spring phenomenon and European security: change and continuity under the spectrum of securitized idealism", The IUP Journal of International Relations, 2015

    2013

    • Grand Strategy and Nuclear Weapons: A Historical and Political Perspective under the Concepts of Arms Control and Disarmament', REVISTA GEOPOLITICA, Anul XI, nr. 51, 2013

    2011

    • "Transatlantic Relations, Alliance Theory and the Limits of Soft Power: a Realist Perspective", The IUP Journal of International Relations, vol. V, N. 3, July 2011

    2010

    • "Nationalism and Human Rights in South-Eastern Europe: Territorial and Cultural Factors", The South Slav Journal, London, volume 29, No. 1-2, Spring 2010

    2009

    • "Russian foreign policy in the new millennium: Balancing between defensive and offensive realism", The ICFAI University Journal of International Relations, October 2009

    2008

    • Greek-Bulgarian Relations in the Post-Cold War Era: Contributing to Stability and Development in South-eastern Europe, Mediterranean Quarterly, Spring 2008, Duke University, USA
    • "Ο Αμερικανικός Παράγοντας στη Διαμόρφωση των Ευρω-Ρωσικών Σχέσεων: τα Ελληνικά Διλήμματα", Γεωστρατηγική, Νο. 14, Μάιος-Αύγουστος 2008

    2006

    • "The Geographical and Systemic Influences on Greek Foreign Policy in the Balkans in the 1990s", Perspectives, Institute of International Relations, Prague, Autumn, N. 26, 2006
    • "European integration through Gaullism and Europeanism", Studia Europaea, Winter 2006, n. 3, Romania

    2004

    • "Post-Cold War Common Foreign and Security Policy of the European Union"/Общая внешняя политика и политика безопасности Европейского Союза по
    • “Transitional Societies and EU Enlargement: The Case of Bulgaria”, Transition Studies Review 37, vol. XI, 2/2004

    2003

    • "U.S., Terrorism, International Security and Leadership: Toward a U.S.-EU-Russia Security Partnership", Demokratizatsiya, The Journal of Post-Soviet Democratization, Institute for European, Russian and Eurasia Studies, Elliott School of International Affairs, Washington D.C., vol. 11, n.2, Spring 2003
    • "Europe, North America and International Security, the need for a Revised Balanced Relationship", Transition Studies Review, n. 34, 2003

    2002

    • "Western Europe and the Balkans: A Geo-Cultural Approach of International Relations", Perspectives, Institute of International Relations, Prague, n. 17, Winter 2001/2002
    • "Bulgaria and NATO, A Macrostrategic Approach for Enlargement", Alternativi, Review of the University for National and World Economy, Sofia, Bulgaria, November 2002
    • Συνέδρια (10 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2013

     • 'The Arab World in a Transition Process through the Arab Spring Phenomenon', στο 'Οι εξεγέρσεις στον Αραβο-Μουσουλμανικό κόσμο: Ζητήματα ειρήνης και σταθερότητας στη Μεσόγειο', Εκδόσεις Λειμών, Αθήνα, 2013

     2011

     • "The EU as an agent of social and institutional changes: the Greek fiscal crisis as a case study", Proceedings, Proceedings, vol. 50, n. 5.2, Rousse University, Department of European Studies, Economics and Management, Rousse, Bulgaria, 2011

     2008

     • "Defining Factors in EU-Russian Relations", Proceedings, vol.47, Book 6, Rousse University, Department of European Studies, Economics and Management, Rousse, Bulgaria, 2008
     • "Russia, the US and the emergence of a multipolar international system", Proceedings, vol. 47, Book 6, Rousse University, Department of European Studies, Economics and Management, Rousse, Bulgaria, 2008
     • "Τουρκία, Ελλάδα και Διεύρυνση της ΕΕ: διλήμματα, προκλήσεις, κόστος, ευκαιρίες", paper presented at the Institute for Balkan Studies, VIII Ελληνο-Γερμανικό Συμπόσιο, Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου και Südosteuropa Gesellschaft, Thessaloniki, May 2008
     • "The American Factor in EU-Russian Relations", Aspects of Interdependence and Power Politics", paper presented at the University of Snt Petersberg, Russia, Department of International Relations, International Conference on EU-Russian Relations in the 21st Century, May 2008.

     2007

     • "The Clash of Civilisations and International Terrorism: security challenges for the EU in the new millennium", Proceedings, Vol. 46, Book 5, 2007
     • "Bulgaria in the EU: Challenges and Opportunities for a 21st Century Strategy" in Dinko Dinkov and Georgy Genov (eds.), The Accession of Bulgaria to the European Union as a Determinant factor for a New Role in the World, University for National and World Economy, Sofia, Bulgaria, May 2007.

     2006

     • "European Integration: From Gaullism to Atlanticism and Europeanism", Proceedings, vol. 45, Book 4, Rousse University, Department of European Studies, Economics and Management, Rousse, Bulgaria, 2006.

     2002

     • "European Union Enlargement and Bulgaria: Costs and Opportunities", Proceedings, Volume 39, n.9, Russe University, Department of European Studies, Economics and Management, Bulgaria, November 2002.
     • Άλλα (54 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας, σύγχρονες απειλές/European Security Strategy, ΑΔΙΣΠΟ/Supreme Joint War College, 4-6-13
      • Πολιτικές Γειτονίας της ΕΕ στην περιοχή της Μεσογείου, Σεμινάριο Jean Monnet, Πολιτικές Γειτονίας της Ε.Ε, ΠΑΜΑΚ, 8-2-13
      • 'Η Ελλάδα στο υποσύστημα των Βαλκανίων', Greek Association for Political & Economic Science/Ελληνική Οργάνωση Φοιτητών Πολιτικής & Οικονομικής Επιστήμης(GRAPESS), 7-11-13,University of Macedonia
      • Παρουσίαση Βιβλίου Η Κραυγή του Γιώργου Κακούρου, Εκδ. Καστανιώτη, 12-11-13,Θεσσαλονίκη
      • Παρουσίαση Βιβλίου Στρ. Ιωάννη Παρίση, Η Καθ' Υμάς Θάλασσα, Λέσχη Αξιωματικών Θεσσαλονίκης, 3-6-13
      • Εισήγηση στη Διημερίδα Διασφάλισης της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Κουλτούρα ποιότητας στα ελληνικά ΑΕΙ,ΜΟΔΙΠ,Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης & ΠΑΜΑΚ,Θεσσαλονίκη,8-11-13
      • Συμμετοχή(προεδρεύων) στο Συνέδριο 'Τα Δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη',ΠΑΜΑΚ,22-11-13,Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής & Έδρα Jean Monnet του Τμήματος ΔΕΣ Παν. Μακεδονίας
      • Παρουσίαση βιβλίου Γ.Σκουλά, Κοινωνικές Τάξεις & Κράτος, εκδ. Παπαζήση, 8-3-13, ΠΑΜΑΚ
      • 'ΕΕ, Μεσόγειος & ο έλεγχος των κοινών'/'The EU, the Mediterranean Sea and the Control of the Commons' στο Διεθνείς Σχέσεις & οι Φυσικοί Πόροι στην Μεσόγειο, Διεθνές Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Διεθνών Σχέσεων 2013/International Summer School of International Relations, Σχολή Αριστοτέλη, Naousa, 27-08-13
      • Participation in Monthly Review, 8-3-13, ΑΔΙΣΠΟ/Supreme Joint War College,Thessaloniki, Greece
      • 'Η κρίση ως καταλύτης στην εκπαίδευση:οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας', διημερίδα ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 'ΕΥΡΩΠΗ 2020, EU Direct' - Δήμος Θεσσαλονίκης,13/12/13,Θεσσαλονίκη
      • "The Arab Spring under the spectrum of the Euro-Mediterranean Dialogue", NATO Rapid Deployment Corps (NRDC), SIKINOS INTELLIGENCE SEMINAR, Thessaloniki, June 6, 2013
      • ''Ευρώπη των 28. Η Ευρωπαϊκή διεύρυνση στα Βαλκάνια, Νέοι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές Θεσσαλονίκης / Europe of 28. EU enlargement in the Balkans, Young European Federalists (Thessaloniki), May 31, 2013
      • «Εντείνονται οι πιέσεις στις σχέσεις Ελλάδας» - ΠΓΔΜ / Increasing pressure on Greece-FYROM relations, Foreign Affairs, The Hellenic Edition, Μάιος / May 2013

      2012

      • Intelligence Seminar “SIKINOS 12”, NATO Rapid Deployment Corps, Thessaloniki, Greece, 6-7/06/2012
      • "Η Ομοσπονδιοποίηση ως διέξοδος στο Θεσμικό, Πολιτικό και Οικονομικό τέλμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης", Νέοι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές Θεσσαλονίκης, Α.Π.Θ., 30/03/2012, Conference organized by Young European Federalists at Aristotle University, Thessaloniki, Greece
      • "Αναλύοντας το εκλογικό αποτέλεσμα" / "Analyzing the electoral outcome", Greek Association for Political & Economic Science (GRAPESS), University of Macedonia, 10/05/2012
      • "Σχέσεις ΕΕ και Ελλάδας" / EU-Greece relations, στην Ημερίδα, Πολιτικοί Θεσμοί σε Κρίση, ΑΠΘ, 13/12/2012, Σύλλογος Φοιτητών Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, Aristotle University, Thessaloniki, Greece
      • "European Values as a Uniting Force in South-eastern Europe", Youth Alliance, FYROM, 2012

      2011

      • 'The Prospects of a New Immigration Policy in the EU', Presentation made at the American Studies Seminar, Thessaloniki, Greece, 2011
      • "Μία Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη για την Ελλάδα" / "An Exclusive Economic Zone (EEZ) for Greece", Ελληνική Οργάνωση Φοιτητών Πολιτικής και Οικονομικής Επιστήμης, Greek Association for Political & Economic Science (GRAPESS), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας / University of Macedonia, 2011
      • Εισήγηση στην ημερίδα "Ζητήματα ελληνικής εξωτερικής πολιτικής", 10/03/2011 / Presentation made at the conference titled "Greek foreign policy issues", University of Macedonia, 10/03/2011
      • Εισήγηση στην ημερίδα με τίτλο "Ελλάδα vs Σκόπια: Το μακεδονικό ζήτημα και οι μελλοντικές εξελίξεις μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου", Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 13/12/2011

      2010

      • Εισήγηση στην Ημερίδα "Η Νέα Τάξη Πραγμάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη", Πανεπιστήμιο Μακεδονίας / Presentation made at the conference titled "A New Order in south-eastern Europe", University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, 2010
      • "Ζητήματα Αφαλείας στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη" / Security Issues in South-Eastern Europe, Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΕΠ) / Command and General Staff College, Greece, 2010
      • «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο Μακεδονικό Ζήτημα», Δήμος Ασπροπύργου, Απρίλιος 2010 - Recent Development in the Greece - FYROM Dispute, Municipality of Aspropyrgos, April 2010

      2009

      • ΕΕ, θεσμοί και πολιτικές / EU, institutions and policies, ΑΔΙΣΠΟ / Supreme Joint War College, 2009

      2008

      • "Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας" / European Security Strategy, ΑΔΙΣΠΟ / Supreme Joint War College, 2008
      • "Η Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο", εισήγηση στο διεθνές συνέδριο FORGET US NOT, Δήμος Συκεών, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008.

      2007

      • “Προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια” / “Challenges to European Security”, Presentation made at ΑΔΙΣΠΟ / Supreme Joint War College, 2007
      • "Greek-Bulgarian Post-Cold War Relations as a Stability and Development Axis in Southeastern Europe", paper presented at the Institute for Balkan Studies, 9th Greek-Bulgarian Conference, 19-4-2007.

      2006

      • "The multifaceted national and European elements of identity in Greece". Paper presented to the International Summer School for Democracy organized by the British Embassy in Serbia, the American Embassy in Serbia, the Anglo-Yugoslav Society and the University of Belgrade, Department of Political Science, 5 September 2006.
      • "Nationalism and Human Rights in South-Eastern Europe, the Territoriality Factor". Paper presented to the International Summer School for Democracy organized by the British Embassy in Serbia, the American Embassy in Serbia, the Anglo-Yugoslav Society and the University of Belgrade, Department of Political Science, 6 September 2006.
      • Η πολιτική υποδομή των διατλαντικών σχέσεων, από τον Ψυχρό Πόλεμο στη μετα-ψυχροπολεμική εποχή. Παρουσίαση στο Διεθνές Συνέδριο Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Περιβάλλον, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 11-5-2006.
      • "The European Union: Toward a Common Foreign Policy". Paper presented to the American Studies Seminar, Thessaloniki, May 2006.
      • "The political implications of Bulgaria's accession to the EU". Paper presented at the University for National and World Economy, Sofia, Bulgaria, 2006.
      • "EU accession as a modernizing force: the Bulgarian case". Paper presented at the University for National and World Economy, Sofia, Bulgaria, 2006.

      2005

      • "The European Union's Crisis: Challenges Ahead", Chartered Financial Analyst, ICFAI Press, August 2005.
      • "Bulgaria in the EU, Challenges and Opportunities for a 21ST Century Strategy", University for National and World Economy, Sofia, Bulgaria, 2005.

      2004

      • "EU membership, democratization and Restructuring of the State, The Greek Case". Paper presented to the International Summer School for Democracy, Budva, Serbia-Montenegro, 3 September 2004.
      • "EU enlargement and regional cooperation. Costs and Opportunities for Bulgaria and Romania". Paper presented to the "Seminar on Challenges for the Second wave of Enlargement of the EU. Bulgaria and Romania preparing for EU Accession", University of Bucharest, Department of Political Science, 9 May, 2004.

      2003

      • "Academic Writing and Researching", Varna Free University, Bulgaria, 10 April 2003.
      • "South East Europe and European integration". Παρουσίαση στη διημερίδα με θέμα The Greek Presidency's Balkan-European Integration Process: Where do we go from here? , Πόρτο Καρρά, Ελλάδα, 4-5 Ιουλίου, 2003.
      • "EU enlargement policies and Bulgaria". Paper presented to the University of Veliko Turnovo (Bulgaria), Department o International Law, 6 April 2003.
      • "Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ουκρανία, Προκλήσεις στη μετα-Ψυχροπολεμική Εποχή". Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Οδησσού, Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών, Τομέας Διεθνών Σχέσεων, 30-09-2003.
      • "The European Union Enlargement at a Crossroads, Opportunities and Risks for New Members and Candidate Countries and the Democratic Deficit". Varna Free University, Varna, Bulgaria, 2 October 2003.
      • "European Union Enlargement and the New Institutional Setting: Challenges and Risks". Paper presented to Odessa National University, Centre for International Studies, Odessa, 29 September 2003.
      • "NATO Enlargement and Security in Central and Eastern Europe, towards a pan-European Security Regime". Paper presented to the international conference Ukraine, Poland and NATO: Regional Security of Central and Eastern Europe in the Time of NATO Transformation, Odessa National University, Centre for International Studies, Odessa, 27 September 2003.

      2002

      • "The Road to the European Union". Paper presented to the G17 Institute Summer School, Belgrade, organized by the Conrad Adenauer Stiftung, the British Council and the American Embassy in Serbia, 4 July 2002.
      • "The Development of the Three Pillars of the EU". Paper presented to the G17 Institute Summer School, Belgrade, organized by the Conrad Adenauer Stiftung, the British Council and the American Embassy in Serbia, 3 July 2002.
      • "Meritocracy and cost-effective use of human capital in post-communist countries". Paper presented to the International Summer School for the Consolidation of New Democracies organized by the University of Westminster (UK), the Department of Political Science, University of Belgrade and the Centre for the Study of Democracy in Petrovac, Serbia-Montenegro, 29 August 2002.
      • "Strategic, political, cultural, religious and geographical parametres of south-east Europe's underdevelopment and the enlargement process of the European Union". Presentation made at Investment Symposium, Athens, June 29-30, 2002, organized by the Municipality of Aspropyrgos, Athens.
      • "Political socialization and participation as a means of enhancing pluralism in south-east Europe". Paper presented to the International Summer School for the Consolidation of New Democracies organized by the University of Westminster (UK), the Department of Political Science, University of Belgrade and the Centre for the Study of Democracy in Petrovac, Serbia-Montenegro, 27 August 2002.

      1999

      • 'Αεροπορική Στρατηγική', ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Τεύχος 59, Αύγουστος 1999.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font