Χρηστίδης Γεώργιος
 • 2310 891.460
 • gxristidis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 234 Β

  Χρηστίδης Γεώργιος

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Συγκριτική Πολιτική στα Βαλκάνια

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών (Κατεύθυνση Διεθνείς Σπουδές) Πάντειο Πανεπιστήμιο (1991)
  • MA in Middle East Politics, University of Exeter, UK (1993)
  • PhD in Politics, University of Exeter, UK (1998)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Σύγχρονη πολιτική ιστορία των βαλκανικών κρατών
  • Εξωτερική πολιτική - διεθνείς σχέσεις των βαλκανικών κρατών
  • Πολιτικά κόμματα
  • Μειονότητες
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ISRAELI POLITICS & SOCIETY
   (A217-I)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  COURSE OUTLINE

  (1) GENERAL

  SCHOOL

  Economic and Regional Studies

  ACADEMIC UNIT

  Department of Balkan, Slavonic and Oriental Studies

  LEVEL OF STUDIES

  Undergraduate

  COURSE CODE

  A217-I

  SEMESTER

  H

  COURSE TITLE

  Israeli Politics and Society

  INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES
  if credits are awarded for separate components of the course, e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded for the whole of the course, give the weekly teaching hours and the total credits

  WEEKLY TEACHING HOURS

  CREDITS

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Add rows if necessary. The organisation of teaching and the teaching methods used are described in detail at (d).

   

   

  COURSE TYPE

  general background,
  special background, specialised general knowledge, skills development

  Specialized general knowledge

  PREREQUISITE COURSES:

   

  None

  LANGUAGE OF INSTRUCTION and EXAMINATIONS:

  English

  IS THE COURSE OFFERED TO ERASMUS STUDENTS

  Yes

  COURSE WEBSITE (URL)

  OpeneClass

             

  (2) LEARNING OUTCOMES

  Learning outcomes

  The course learning outcomes, specific knowledge, skills and competences of an appropriate level, which the students will acquire with the successful completion of the course are described.

  Consult Appendix A

  • Description of the level of learning outcomes for each qualifications cycle, according to the Qualifications Framework of the European Higher Education Area
  • Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifications Framework for Lifelong Learning and Appendix B
  • Guidelines for writing Learning Outcomes

   

  The general aim of the course is to offer to students the necessary methodological tools and knowledge in order to be able to understand and analyze a series of issues relating a) to the period of the reconstruction of the Jewish community in Palestine (end of 19th Century – 1947), b) to the period from the establishment of the State of Israel (1948) until today.

   

  General Competences

  Taking into consideration the general competences that the degree-holder must acquire (as these appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?

  Search for, analysis and synthesis of data and information, with the use of the necessary technology

  Adapting to new situations

  Decision-making

  Working independently

  Team work

  Working in an international environment

  Working in an interdisciplinary environment

  Production of new research ideas

  Project planning and management

  Respect for difference and multiculturalism

  Respect for the natural environment

  Showing social, professional and ethical responsibility and sensitivity to gender issues

  Criticism and self-criticism

  Production of free, creative and inductive thinking

  ……

  Others…

  …….

   

  Production of free, creative and inductive thinking.

   

   

  (3) SYLLABUS

   

  This is an introductory course to modern Israeli history and politics, beginning with the period of the consolidation of the Yishuv (end of 19th Century -1947), before moving on the period from the establishment of the State of Israel (1948) until today. During the first period, the student will have the opportunity to acquaint himself with issues, like the main ideological features and aims of Zionism and the institutional-political structure of the Yishuv; the second period analyzes issues such as the main constitutional and political features of the State of Israel, the consequences of the Arab-Israeli conflict upon Israel’s political life and the political consequences of Israel’s demographic shifts. In addition, cases-studies concerning Israel’s foreign policy and its relationship with the Jewish diaspora will be examined. Finally, there is an overview of the evolution of Greek-Israeli relations   

   


  (4) TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION

  DELIVERY
  Face-to-face, Distance learning, etc.

  Face-to-face, distance learning

  USE OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY
  Use of ICT in teaching, laboratory education, communication with students

  Use of ICT

  TEACHING METHODS

  The manner and methods of teaching are described in detail.

  Lectures, seminars, laboratory practice, fieldwork, study and analysis of bibliography, tutorials, placements, clinical practice, art workshop, interactive teaching, educational visits, project, essay writing, artistic creativity, etc.

   

  The student's study hours for each learning activity are given as well as the hours of non-directed study according to the principles of the ECTS

  Activity

  Semester workload

  Lectures

  52

  Preparation

  98

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Course total

  150

   

  STUDENT PERFORMANCE EVALUATION

  Description of the evaluation procedure

   

  Language of evaluation, methods of evaluation, summative or conclusive, multiple choice questionnaires, short-answer questions, open-ended questions, problem solving, written work, essay/report, oral examination, public presentation, laboratory work, clinical examination of patient, art interpretation, other

   

  Specifically-defined evaluation criteria are given, and if and where they are accessible to students.

   

  Submission-presentation of an essay

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (5) ATTACHED BIBLIOGRAPHY

  - Suggested bibliography:

   

  • Garfinkle Adam, Politics and Society in Modern Israel. Myths and Realities, Sharp, New York, 1997
  • Horowitz, D., and Moshe Lissak. Trouble in Utopia: The Overburdened Polity of Israel. State University of New York Press, 1989
  •  Shimoni, G. The Zionist Ideology. Waltham: Brandeis University Press, 1995
  • Dowty, A. The Jewish State: A Century Later. Berkeley: University of California Press, 2001
  • Stanislawski, Michael. Zionism and the Fin de Siecle. Berkeley: University of California Press, 2001
  • Strenhell, Z. The Founding Myths of Israel. Princeton: Princeton University Press, 1999,
  • Laqueur, W. A History of Zionism: From the French Revolution to the Establishment of the State of Israel. New York: Schoken Books, 2003
  • Kimmerling, B. The Invention and Decline of Israeliness: State, Society and the Military. Berkeley: University of California Press, 2005
  • Troen, I. S. Imagining Zion: Dreams, Designs, and Realities in a Century of Jewish Settlement. New Haven: Yale University Press, 2003
  • Dowty, A. "Israel's First Decade: Building a Civic State." In Israel: The First Decade of Independence. Edited by S. Ilan Troen, and Noah Lucas. Albany: State University of New York Press, 1995
  • Arian, A. Politics in Israel: The Second Republic. Washington DC: CQ Press, 2004
  • Smith, C. D. Palestine and the Arab-Israeli Conflict. Boston: St. Martin's, 2009
  • Bickerton, I. J. Arab-Israeli Conflict: A History. London: Reaktion Books, 2009
  • Smooha, S. "Arab-Jewish Relations in Israel: A Deeply Divided Society." In Israeli Identity in Transition. Edited by Anita Shapria. Westport, CT: Praeger, 2004
  • Horowitz, Dan, and Moshe Lissak. Trouble in Utopia: The Overburdened Polity of Israel. Albany: State University of New York Press, 1989 

   

  - Related academic journals:

   

   

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΡΩΣΙΑ
   (Σ210-Ι)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Σ210-Ι

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Πολιτική στη Σοβιετική Ένωση και τη Μετασοβιετική Ρωσία

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Ειδίκευσης

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Οχι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  Open eclass

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

   

  Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στις/στους φοιτήτριες/ητές τα κατάλληλα θεωρητικά εργαλεία και γνώσεις ώστε να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να αναλύσουν μια σειρά από ζητήματα της Ρωσίας που συνδέονται α) με τη σοβιετική περίοδο της ιστορίας της και β) την περίοδο μετά κατάρρευση της ΣΕ και την εκ νέου ανάδειξη του ρωσικού κράτους. Κεντρικά ζητήματα ανάλυσης αποτελούν τα βασικά ιδεολογικά και θεσμικά χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήματος.

   

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

   

  Άσκηση κριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

   

   (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή/τρια στη σύγχρονη ρωσική ιστορία και πολιτική, εξετάζοντας αρχικά τη σοβιετική περίοδο (1917-1991) και περνώντας στη συνέχεια στην περίοδο ανασυγκρότησης του ανεξάρτητου ρωσικού κράτους (1991 – μέχρι σήμερα). Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου αναλύονται ζητήματα όπως η κρίση του τσαρικού κράτους, η κατάληψη της εξουσίας από τους Μπολσεβίκους και τα πρώτα μέτρα οικοδόμησης του σοσιαλισμού, ο Σταλινισμός και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η διαδικασία αποσταλινοποίησης και οι διάδοχοι του Στάλιν, οι προσπάθειες ανασυγκρότησης του σοβιετικού κράτους από τον Γκορμπατσώφ και η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Η δεύτερη περίοδος επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση της Ρωσίας από τον Μπόρις Γιέλτσιν και τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ενώ παράλληλα αναλύονται συγκεκριμένα θέματα της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. 

   

   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως (σε έκτακτες περιπτώσεις)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γενική προετοιμασία

  98

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

   

  Προφορική εξέταση, επικουρικά χρησιμοποιείται και η ανάθεση και παρουσίαση εργασιών για όσου/όσες το επιλέγουν.

   

   

   

   

   

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Μαλιγκούδη-Κατσόβσκα Γιάννα, Η Iστορία της Σοβιετικής Ένωσης, 1917-1991, Εκδόσεις Gutenberg 2012

  Οστρόφσκι Αρκάντι, Η Επινόηση της Σύγχρονης Ρωσίας, Εκδόσεις Επίκεντρο 2017

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

   

   

  • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
   (ΒΣΑ204-Ι)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ204-Ι

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Συγκριτική Πολιτική

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Να δώσει τη δυνατότητα στις/στους φοιτήτριες/ητές να κατανοήσουν βασικές έννοιες της πολιτικής, καθώς και ένα βασικό υπόβαθρο θεωρητικών γνώσεων και εργαλείων ανάλυσης που θα τις/τους επιτρέψουν, σε επόμενο στάδιο, να αναπτύξουν δεξιότητες συστηματικής επιστημονικής ανάλυσης των πολιτικοκοινωνικών φαινομένων. Να αναδείξει τη διασύνδεση μεταξύ προσεγγίσεων και θεωριών της πολιτικής επιστήμης και της άμεσα παρατηρήσιμης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Να δώσει στις/στους φοιτήτριες/ητές ερεθίσματα για την περαιτέρω, και εκτός μαθήματος, ενασχόληση και εμβάθυνση στα σύγχρονα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.

  Γενικές Ικανότητες

  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στο πεδίο της συγκριτικής πολιτικής. Βασικός στόχος αυτού του επιστημονικού πεδίου είναι η συστηματική μελέτη των πολιτικών διαδικασιών μέσα από τη συγκριτική ανάλυση των χαρακτηριστικών και των διαφορών μεταξύ κρατών και μεταξύ διαφορετικών περιόδων. Το μάθημα εξετάζει τις βασικές έννοιες που προσδιορίζουν το αντικείμενο και τους στόχους της συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης, όπως εξουσία, νομιμοποίηση, κράτος, πολιτικό σύστημα, κυβέρνηση, δημοκρατία. Το μάθημα επίσης εξετάζει τρόπους με τους οποίους η κοινωνία επηρεάζει την πολιτική και τους θεσμούς διακυβέρνησης, επίσημους και άτυπους μηχανισμούς, μέσα από τους οποίους επιτυγχάνεται η εκπροσώπηση και η συμμετοχή των κοινωνικών ομάδων στο πολιτικό σύστημα, οι συνθήκες και προϋποθέσεις σταθερότητας του πολιτικού συστήματος. Τέλος, το μάθημα εξετάζει βασικούς θεσμούς και τις δομές μέσα από τις όποιες διαμορφώνεται η πολιτική και ασκείται η πολιτική εξουσία.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Projector

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γενική προετοιμασία

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Προφορική εξέταση

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Hague and Harrop (2011) Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Κριτική.
  • Lehner, Franz and Widmaier, Ulrich (2007) Συγκριτική Πολιτική, Επίκεντρο.

   

  • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝ. & ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ
   (ΒΣ208-Ι)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣ208-Ι

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Σύγχρονη Πολιτική στην Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  compus

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στις/στους φοιτήτριες/ητές τα κατάλληλα θεωρητικά εργαλεία και γνώσεις ώστε να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να αναλύσουν μια σειρά από ζητήματα των κρατών της ΝΑ Ευρώπη που συνδέονται με την πολιτική τους πορεία μετά το τέλος του διπολισμού και την κατάρρευση του κομμουνισμού - ζητήματα όπως το πολιτικό τους σύστημα, η εξωτερική τους πολιτική και οι διακρατικές σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή.

  Γενικές Ικανότητες

  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  1. 3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα επιχειρεί την εισαγωγή της/του φοιτήτριας/ητή σε βασικές διαστάσεις της πολιτικής στη μετα-κομμουνιστική Ευρώπη, και ιδιαιτέρα στις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αρχικά επιχειρείται η βελτίωση του υποβάθρου γνώσης των φοιτητριών/ητών γύρω από την πολιτική γεωγραφία της περιοχής, τα σημαντικότερα γεγονότα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης από την περίοδο του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου έως σήμερα και της εσωτερικής και διεθνοπολιτικής πορείας των μετα-κομμουνιστικών κρατών από το 1989 έως σήμερα. Ακολούθως αναλύονται βασικές διαστάσεις της πολιτικής, όπως εκδημοκρατισμός, μετάβαση και εδραίωση της δημοκρατίας, οικοδόμηση και ενδυνάμωση των κρατικών θεσμών, εθνικισμός και οικοδόμηση του έθνους, κοινωνία πολιτών, ένταξη σε δυτικούς θεσμούς, λαϊκισμός κ.ά. Για τα παραπάνω χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, οι θεωρίες των Linz, Stepan, Offe, Kuzio, Brubaker. Στις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες του εξάμηνου αναλύεται η μετα-κομμουνιστική πολιτική (διαδικασία εκδημοκρατισμού, πολιτικό σύστημα, εκλογές, κόμματα, ελίτ, εθνοτικές σχέσεις και μειονοτικά ζητήματα, ένταξη σε δυτικούς θεσμούς κ.ά.) συγκεκριμένων βαλκανικών κρατών (Σερβία, Μαυροβούνιο, Κόσοβο, ΠΓΔΜ, Αλβανία).

   

  1. 4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση βιντεοπροβολέα

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γενική προετοιμασία

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Προφορική εξέταση

  1. 5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • Αρμακόλας, Ι. και Ντόκος Θ. (επιμ.) (2010) Από τα Βαλκάνια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ι. Σιδέρης.
  • Χρηστίδης, Γ. (2017) H Σερβική Πολιτική στο Κόσοβο (1999-2016),  Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (14 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2023

   • Βόρεια Μακεδονία. Πολιτική και κοινωνία. Από την ανεξαρτησία στη Συμφωνία των Πρεσπών (1991-2019)

   2020

   • “Public perceptions and official responses to the Macedonian question in Greece, 1991-2008”, pp. 557-587.
   • «Στα «Ήρεμα Νερά» της Βαλκανικής Χερσονήσου: οι Σχέσεις της Αθήνας με τη Σόφια και το Βουκουρέστι», σς 337-363.

   2019

   • “The development of post-Soviet Bulgarian-Russian relations”

   2018

   • «Από τη Γιουγκοσλαβία στη Σερβία 1918-2008», «Πολεμικές Συρράξεις στην Πρώην Γιουγκοσλαβία (1991-1995, 1999)»

   2017

   • Η σερβική πολιτική στο Κόσοβο (Ιούνιος 1999 – 2016)

   2016

   • «Τα Μετακομμουνιστικά Βαλκάνια ως Τμήμα της Δύσης»

   2014

   • «Η διασυνοριακή συνεργασία ανάμεσα στον Νομό Φλώρινας και τους Δήμους Bitola και Resen (ΠΓΔΜ) για ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας»
   • “Религия и политика на Балканите: случаят на мюфтията Муамер Зукорлич в Санджак (Сърбия)”

   2008

   • Χρηστίδης Γ., «Η διασυνοριακή συνεργασία ανάμεσα στο Νομό Φλώρινας και τον Δήμο Μοναστηρίου (Bitola) στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg IIIA Ελλάδα-ΠΓΔΜ», στο Ι. Κολιόπουλος, Κ. Χατζηκωνσταντίνου, Β. Γούναρης (επιμ.) Η Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας-ΠΓΔΜ ως Ζητούμενο, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2008, σ. 349-390.
   • Χρηστίδης Γ., Από τον Μιλόσεβιτς στον Κοστούνιτσα. Οι πολιτικές εξελίξεις στη Σερβία και η σερβική πολιτική στο Κοσσυφοπέδιο, 1987-2008 (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 2008), σ. 198.

   2003

   • Χρηστίδης Γ., Τα Κομμουνιστικά Βαλκάνια. Εισαγωγή στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική στην Αλβανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία και Ρουμανία την περίοδο 1945-1989 (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 2003), σ. 252.

   1996

   • Christidis Y., "The Muslim Minority in Greece" στο Gerd Nonneman, Tim Niblock and Bogdan Szajkowski (επιμ.) Muslim Communities in the New Europe, (Reading, Ithaca Press, 1996), pp.153-166.

   1993

   • Christidis Y., "Macedonian Question" στο Szajkowski Bogdan (επιμ.) Encyclopedia of Conflicts, Disputes and Flashpoints in Eastern Europe, Russia and the Successor States (Essex, Longman Current Affairs 1993), pp.201-212.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (11 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    • “The Jewish Community in post-Communist Bulgaria. State policy and community evolution”, pp. 399-420.
    • “The Roma in Post-Communist Bulgaria: Growing Social Marginalization and State Policies”, pp. 1-24.

    2018

    • “Breaking the ‘Hostility Discourse’: Border Security Cooperation Between Athens and Skopje since the beginning of the Refugee Crisis (2015-June 2018)”,

    2012

    • Christidis Y., "The Party of Democratic Action in the Sandzak (Serbia): establishment, evolution and political aims, 1991- 2010", in Etudes Balkaniques, Issue 1, 2012, Sofia, pp. 3-25.

    2011

    • Christidis Y., "Bulgaria and the EU, 1988-2006" δημοσιευμένο από το Bulgarian Journal of American and Transatlantic Studies, μια ηλεκτρονική έκδοση του Bulgarian American Studies Association, Issue 8, 16 June 2011.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2008

    • Christidis Y., “The State of Islam in post-communist Bulgaria”, Church Studies, Nis (Serbia), 5-2008, pp. 345-359.
    • Χρηστίδης Γ., «Οι μετα-Μιλόσεβιτς σερβικές κυβερνήσεις (2001-2006). Ένας απολογισμός», Αγορά χωρίς Σύνορα, Τόμος 14, Τεύχος 1, Ιούνιος –Αύγουστος 2008, σ. 44-67.

    2006

    • Christidis Y., "Охридското мирно споразумение 2001 г. и неговото приложение" («Η ειρηνευτική συμφωνία της Αχρίδας του 2001 και η εφαρμογή της»), Международ
    • Christidis Y., "Гърция и „Македонският въпрос” от 50-те години на XX в. до подписването на Нюйоркското в

    2005

    • Christidis Y., "Bulgarian-Turkish Relations, 1990-2003. The View from Abroad", Bulgarian Historical Review, Sofia, 1-2, 2005, pp. 167-186.
    • Christidis Y., "Акценти в гръцко-българските отношения след 1990 г." («Κύρια σημεία και τάσεις στις έλληνο-βουλγαρικές σχέσεις μετά το 1990»), Международни отнош
    • Συνέδρια (8 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2021

     • «Η Ελλάδα και η διασπορά: σκέψεις πάνω στην πολιτική – σχέση του εθνικού κέντρου με τη διασπορά (1974 – σήμερα)», pp. 269 – 280.

     2016

     • “Belgrade-Pristina relations and the challenge of European integration”.

     2013

     • Christidis Y., "Arab integration in the 1960s" σε Искра Баева (съставител), Интеграционите процеси през 60-те години на ХХ век (Сl

     2009

     • Χρηστίδης Γ., Η διαμόρφωση της βουλγαρικής εξωτερικής πολιτικής απέναντι στην ΠΓΔΜ, 1989-2006», στο Διαστάσεις της μετάβασης και η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της Βαλκανικής, Πρακτικά Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου του ΤΒΣΦ, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 175-194. Το ίδιο άρθρο δημοσιεύτηκε (7 Ιανουαρίου 2009) μεταφρασμένο ως “Bulgarian Foreign Policy and FYROM, 1989-2006” στην ιστοσελίδα του Macedonian Heritage (An online review of Macedonian affairs, history and culture)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Χρηστίδης Γ., «Η σερβική πολιτική στο Κοσσυφοπέδιο: από την εγκατάσταση της UNMIK μέχρι την κήρυξη ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου» στο Σ. Περράκης (επιμ.) Ματιές στο σύγχρονο τοπίο των δυτικών Βαλκανίων (Αθήνα: Ελληνική Εταιρία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων & Εκδόσεις Σιδέρης, 2009), σ. 295-320.
     • Christidis Y., "The development of post-Soviet Greek-Russian relations", σε Русия, Европа и светът. Сборник с материали от международната научна кl

     2008

     • Christidis Y., "The Roma in post-communist Bulgaria" στο Iskra Baeva, Plamen Mitev (επιμ.), "University Readings and Researches on Bulgarian History", IV International Seminar, Smolyan , 11-13 Μαΐου 2006, Universitetsko Izdatelstvo, “Sv. Kliment Ohridski”, Sofia, 2008, pp. 699-713.

     2007

     • Christidis Y., "Greece in the European Union. A Historical Review", στο Together in Europe, πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου Together in Europe, Representation of the European Commission in Bulgaria, Sofia, 2007, pp. 79-91.
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font