Χατζηδημητρίου Ιωάννης
 • 2310 891.585
 • hajidim uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ3, 312
 • 2310 891.544

  Χατζηδημητρίου Ιωάννης

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)
  Καθηγητής, Διευθυντής (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Οικονομική των Επιχειρήσεων με έμφαση στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο τμήματος Οικονομικών, Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), Αθήνα (1980).
  • M.A. in Economics, State University of N.Y. at Stony Brook, U.S.A. (1982).
  • Ph.D. in Economics, State University of N.Y. at Stony Brook, U.S.Α. (1987).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Θέματα Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
  α) Στρατηγικές Διεθνούς Επέκτασης
  β) Διεθνείς Κοινοπρακτικές Επιχειρήσεις
  γ) Παράγοντες Επιτυχίας για την Εξαγωγική Επέκταση
  δ) Παράγοντες Επιτυχίας για τις Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
   (MIB0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
   (ΟΔ0807-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η διεθνοποίηση των αγορών και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας: Εξέλιξη και Προοπτικές. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. Πολυεθνικές επιχειρήσεις: εξέλιξη, σημασία, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τα είδη των διεθνών συναλλαγών και οι ιδιαιτερότητές τους, η λειτουργία των αγορών συναλλάγματος, οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι και η αντιμετώπισή τους, και το Ισοζύγιο Πληρωμών. Δασμολογικοί και μη δασμολογικοί περιορισμοί και εμπόδια στο εξαγωγικό εμπόριο και τις διεθνείς συναλλαγές γενικότερα. Διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων: Λόγοι, κίνητρα και οφέλη. Εξαγωγικές δραστηριότητες και οι μέθοδοι εξαγωγικής επέκτασης. Οι στρατηγικές παραγωγής σε ξένες χώρες: Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρησιμοποίησής τους. Οι διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες. Οι θεωρίες του διεθνούς εμπορίου. Μελέτες περιπτώσεων (Case Studies).

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
   (MIB0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (MIB0209)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΕΡΓΑΣΙΑ)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
   (ΟΔ0715)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Τα χαρακτηριστικά του Διεθνούς Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος. Οι κατηγορίες Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. Οι παράγοντες επιτυχίας της εξαγωγικής δραστηριοποίησης. Οι κρίσιμοι παράγοντες του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος: Η σημασία των οικονομικών παραγόντων, των χρηματοοικονομικών παραγόντων, των κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων (κουλτούρα), των νομικών παραγόντων, και των περιβαλλοντικών και γεωγραφικών παραγόντων. Οι πολιτικοί κίνδυνοι και η αντιμετώπισή τους. Μελέτες περιπτώσεων (Case Studies). 

  • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΟΔ0304)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  H Μακροοικονομική μελετά τη συμπεριφορά και τα προβλήματα του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του. Ο στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τη σημασία και τη χρησιμότητα των μακροοικονομικών μεγεθών για το νοικοκυριό και την επιχείρηση. Τα θέματα που μελετώνται περιλαμβάνουν την έννοια και τους στόχους της μακροοικονομικής πολιτικής, τον ρόλο του δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στην οικονομία και στη διαμόρφωση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, τη σχέση μεταξύ του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), του Εθνικού Εισοδήματος (ΕΕ) και της συνολικής κατανάλωσης και αποταμίευσης, τους παράγοντες που προσδιορίζουν το μέγεθος των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, και τον τρόπο προσδιορισμού του ΑΕΠ και του ΕΕ. Επιπλέον, μελετώνται η έννοια και η σημασία της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, το υπόδειγμα της συνολικής ζήτησης και συνολικής προσφοράς και η σημασία της άσκησης της μακροοικονομικής πολιτικής στα πλαίσια του υποδείγματος αυτού. Τέλος, εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, τη λειτουργία των αγορών χρήματος, το ύψος των επιτοκίων, τον πληθωρισμό, την ανεργία, την απασχόληση, τα ελλείμματα του προϋπολογισμού του δημόσιου τομέα και το μέγεθος του δημόσιου ή εθνικού χρέους.

  • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΟΔ0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η Μικροοικονομική μελετά την οικονομική συμπεριφορά δύο σημαντικών οικονομικών μονάδων, του καταναλωτή (ή νοικοκυριού) και της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, αναλύει α) τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα νοικοκυριά αποφασίζουν ποια αγαθά και σε τι ποσότητες θα τα αγοράσουν, τις τιμές που είναι διατεθειμένα να πληρώσουν για να τα αγοράσουν, καθώς και τις τιμές στις οποίες θα διαθέσουν τους παραγωγικούς συντελεστές που έχουν στην ιδιοκτησία τους, και β) τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι επιχειρήσεις αποφασίζουν τις ποσότητες παραγωγικών συντελεστών που θα αγοράσουν, ποια προϊόντα θα παράγουν, σε ποια ποσότητα θα τα παράγουν και σε τι τιμή θα τα πουλήσουν. Στα πλαίσια αυτά παρουσιάζονται ο βασικός οικονομικός τρόπος σκέψης, οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας, οι έννοιες της ζήτησης και προσφοράς και των ελαστικοτήτων τους, η οικονομική αποδοτικότητα και δικαιοσύνη στις αγορές, η επιβολή ανώτατων και κατώτατων τιμών, η καταναλωτική επιλογή και η θεωρία της χρησιμότητας, οι θεωρίες παραγωγής και κόστους και η συμπεριφορά της επιχείρησης σε διαφορετικές δομές αγορών.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (19 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Sklavounos, N., Rotsios, K. and Hajidimitriou, Y.A. (2019) The Impact of Communication Quality, Partner Complementarity and Foreign Partner’s Cultural Sensitivity on Inter-Partner Trust in ISAs. In Sykianakis, N., Polychronidou, P. and Karasavvoglou A. (Eds.), Economic and Financial Challenges for Eastern Europe, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 287 – 295.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2018

   • Sklavounos, N.S., Rotsios, K.P. and Hajidimitriou, Y.A. (2018) Key Antecedents of Foreign Partner’s Trust in International Strategic Alliances and the Impact of Trust on ISA Performance. In T.K. Das (Ed.), Managing Trust in Strategic Alliances, pp. 199 – 226, Charlotte, NC: Information Age Publishing.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Bade, R. & Parkin, M., Μικροοικονομική, Θεωρία – Πρακτική, Επιστημονική Επιμέλεια Ι. Χατζηδημητρίου & Κ. Μπουρλάκης, Εκδόσεις Rosili, 2η Έκδ., 2018.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Rotsios, K., Sklavounos, N. and Hajidimitriou, Y.A. (2018) Knowledge transfer and trust among partners: The case of Greek IJVs. In Karasavvoglou, A., Goić, S., Polychronidou, P. and Delias, P. (eds.), Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 637 – 653.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2015

   • Deakins, D. & Freel, M., Επιχειρηματικότητα και Μικρές Επιχειρήσεις: Νεοφυείς Επιχειρήσεις: Μία δυναμική απάντηση των νέων στην ανεργία, Επιστημονική Επιμέλεια Β. Πέκκα–Οικονόμου & Ι. Χατζηδημητρίου, Εκδόσεις Rosili, 2015.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Sklavounos, N.S., Rotsios, K.P. and Hajidimitriou, Y.A. (2015) Trust in ISAs: the role of foreign partners’ knowledge transfer, senior management commitment, goal congruity and control. In Elsevier Procedia Economics and Finance, vol. 33, pp. 331–39.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Sklavounos, N.S., Rotsios, K.P. and Hajidimitriou, Y.A. (2015) The impact of age, interdependence and perceived risk of opportunism on inter-partner trust in international strategic alliances. In Elsevier Procedia Economics and Finance, vol. 19, pp. 175 – 183.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2014

   • Rotsios, K.P., Sklavounos, N.S. and Hajidimitriou, Y.A. (2014) Trust, Knowledge Transfer and Control in IJVs: The Case of Four Greek Firms. In Elsevier Procedia Economics and Finance, vol. 9, pp. 231 – 241.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2012

   • Baumol, W.J. & Blinder A.S., Μακροοικονομική: Αρχές και Πολιτική, Επιστημονική Επιμέλεια Ι. Χατζηδημητρίου, Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2012.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2010

   • Bade, R. & Parkin, M., Μικροοικονομική, Θεωρία – Πρακτική, Επιστημονική Επιμέλεια Κ. Μπουρλάκης & Ι. Χατζηδημητρίου, Εκδόσεις Rosili, 2010.

   2008

   • Χατζηδημητρίου, Γ.Α., Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (για το πρόγραμμα σπουδών ‘‘Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών’’), 2η έκδοση, Πάτρα, 2008.

   2007

   • Hajidimitriou, Y.A. and Azaria, A. (2007) Prerequisites and Impediments to a More Intensive Use of the Internet by Exporting SMEs: The Greek Reality, Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Α. Ιγνατιάδη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 195 – 224.

   2003

   • Χατζηδημητρίου, Γ.Α., Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, Εκδόσεις Ανικούλα, Θεσσαλονίκη, 2003.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Χατζηδημητρίου, Γ.Α. και Λενούδιας, Ε. (2003) Παράγοντες Επιτυχίας των Διεθνών Στρατηγικών Συμμαχιών, Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Α. Λάζαρη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2ος Τόμος, σελ. 591 – 613.

   2001

   • Χατζηδημητρίου, Γ.Α. και Ποργιανός, Δ.Σ. (2001) Ανάπτυξη και Συγκριτική Ανάλυση των Θεμελιωδών Θεωριών Διεθνοποίησης, Τιμητικός Τόμος για τον αναπληρωτή καθηγητή Δ. Κοδοσάκη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σελ. 985 – 1009.
   • Koemtzi, M., Theodorakioglou, Y. and Hajidimitriou, Y.Α. (2001) The Role of Information in Modern Management Theories, in ‘‘Modernization of Enterprises: Factors, Strategies and Trends’’, University of Macedonia Press, Thessaloniki, pp. 21–30.
   • Koemtzi, M., Theodorakioglou, Y. and Hajidimitriou, Y.Α. (2001) The Value and Management of Information in Modern Enterprises, in ‘‘Modernization of Enterprises: Factors, Strategies and Trends’’, University of Macedonia Press, Thessaloniki, pp. 7 – 19.

   1999

   • Χατζηδημητρίου, Γ.Α., Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (για το πρόγραμμα σπουδών ‘‘Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών’’), Πάτρα, 1999.

   1998

   • Χατζηδημητρίου, Γ.Α. και Γεωργίου, A.K. (1998) Η Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων Βελτιστοποίησης Πολλαπλών Στόχων για την Επιλογή Χώρας Εγκατάστασης στα Βαλκάνια, Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Β. Σαρσέντη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σελ. 485 – 499.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (12 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Rotsios, K., Sklavounos, N. and Hajidimitriou, Y.Α. (in press) Successful Knowledge Transfer in IJVs: The Role of Trust, Partner Compatibility and Expected Benefits, European Journal of International Management DOI: 10.1504/EJIM.2019.10017016.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Azaria C.A., Houdeloudi E. and Hajidimitriou Y.A. (2014) Success Factors of Internet use for Exporting by Greek Companies during the Period of the Financial Crisis, MIBES Transactions International Journal, vol. 8, pp. 13 – 30.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sklavounos, N.S. and Hajidimitriou, Y. (2014) Revisiting Trust at the Later Stages of International Joint Ventures: The Role of Longevity, Interdependence and Risk of Opportunism, East West Journal of Economics and Business, vol. 17(2), pp. 119–132.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • Hajidimitriou, Y.A., Sklavounos, N.S. and Rotsios, K.P. (2012) The Impact of Trust on Knowledge Transfer in International Business Systems, Scientific Bulletin – Economic Sciences International Journal, vol. 11(2), pp. 39 – 49, ISSN: 1583-1809.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • Sklavounos, N.S. and Hajidimitriou, Y.A. (2011) The Contextual Factors that Affect the Development of Trust at the Initial Stages of International Joint Ventures, MIBES Transactions International Journal, vol. 5(2), pp. 125 – 135.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Chatzipanagioti, Μ., Iakovou, Ε., Vlachos, D. and Hajidimitriou, Υ.A. (2011) Trade Facilitation and Supply Chain Network Design, Operations & Supply Chain Management An International Journal, vol. 4, no. 2/3, pp. 99 – 107.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2009

    • Nakos, G. and Hajidimitriou, Y.A. (2009) Conducting Business in Greece: A Brief for International Managers Series, Global Business and Organizational Excellence: A Review of Research and Best Practices, vol. 28(5), pp. 70 – 83.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2007

    • Nakos, G. and Hajidimitriou, Y.A. (2007) The Impact of National Animosity on Consumer Purchases: The Modifying Factor of Personal Characteristics, Journal of International Consumer Marketing, vol. 19(3), pp. 53 – 72.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2002

    • Hajidimitriou, Y.A. and Georgiou, A.C. (2002) A Goal Programming Model for Partner Selection Decisions in International Joint Ventures, European Journal of Operational Research, vol. 138(3), pp. 649 – 662.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2000

    • Hajidimitriou, Y.A. and Georgiou, A.C. (2000) International Site Selection Decisions Using Multi-Objective Methods, American Business Review, vol. 18(2), pp. 87 – 95.

     Προβολή Δημοσίευσης

    1999

    • Hajidimitriou, Y.A. and Mourdoukoutas, P. (1999) Window of Opportunity in Asia: Economic Turmoil Offers a Second Chance to EU Companies, European Business Review, vol. 99(2), pp. 68 – 79.

     Προβολή Δημοσίευσης

    1997

    • Χατζηδημητρίου, Γ.Α., (1997) Λόγοι και Στρατηγικές Διεθνοποίησης και οι Ελληνικές Επιχειρήσεις, Αγορά Χωρίς Σύνορα, 3(2), σελ. 124–138.
    • Συνέδρια (29 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Sklavounos, N., Rotsios, K. and Hajidimitriou, Y.A. (2019) Effects of partner reputation, communication quality and perceived risk of opportunism on trust and alliance performance: Evidence from Greek ISAs, Academy of International Business (AIB) 2019, “International Business in an Unsettling Political and Economic Environment”, Conference Proceedings, June 24 – 27, Copenhagen, Denmark.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Adamoglou, X. and Hajidimitriou, Y.A. (2019) MNEs, Institutions and Economic Growth: The Case of Turkey, 7th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), Conference Proceedings, pp. 251 – 264, 10 – 12 July, Heraklion, Greece.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • Tsiotsou, R.H. and Hajidimitriou, Y.A. (2017) Key Factors for Successful Export Performance of Small and Medium-Sized Greek Firms in the Turmoil, Proceedings of the AMA Global Marketing SIG “Global Marketing in an Era of Change”, April 6 – 8, Havana, Cuba.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Hajidimitriou, Y.A., Kyanides, Υ. and Tsirogiannidis, A. (2017) The Internationalization of Greek Start-Ups in the Modern Business Environment: Strategies, Motives and Obstacles, Proceedings of the 5th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), June 21 – 23, Thessaloniki, Greece.
     • Sklavounos, N., Rotsios, K. and Hajidimitriou, Y.A. (2017) Antecedent factors of trust development and the impact of foreign partner’s trust on ISA performance: A theoretical perspective, 43rd European International Business Academy (EIBA) Annual Conference Proceedings, Milan, Italy.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2016

     • Rotsios, K., Sklavounos, N. and Hajidimitriou, Y.A. (2016) Internationalization and Knowledge Transfer: The Role of Partners Prior Collaboration, Expected Benefits and Shared Vision in IJVs, 42nd European International Business Academy (EIBA) Conference “Liabilities of Foreignness vs the Value of Diversity: Conflict or Complement?”, Conference Proceedings, December 2 – 4, Vienna, Austria.

     2014

     • Rotsios, K.P., Sklavounos, N.S. and Hajidimitriou, Y.A. (2014) Determining the relationship between knowledge transfer, trust, partner compatibility and prior experience in South-Eastern European IJVs, 40th European International Business Academy (EIBA) Conference “The Future of Global Organizing”, Conference Proceedings, December 11 – 13, Uppsala, Sweden.

     2013

     • Rotsios, K.P., Sklavounos, N.S. and Hajidimitriou, Y.A. (2013) Knowledge Transfer in Greek IJVs: The Role of Trust, Partner Compatibility and Prior Experience, European International Business Academy (EIBA) Conference “Transnational firms, Markets and Institutions”, Conference Proceedings, December 12 – 14, Bremen, Germany.

     2012

     • Sklavounos, N. and Hajidimitriou, Y. (2012) The Contextual Factors that Affect the Expansion of Trust at the Later Stages of International Joint Ventures, International Conference on International Business (ICIB), Conference Proceedings, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.

     2010

     • Hajidimitriou, Y.A. and Rotsios, K.P. (2010) Effective Knowledge Transfer in International Joint Ventures, The European International Business Academy (EIBA) Conference “IB’s Role in Building a Better and Stronger Global Economy”, Conference Proceedings, December 9 – 11, Porto, Portugal.

     2009

     • Hajidimitriou, Y.A. and Rotsios, K.P. (2009) Types and Characteristics of Knowledge and Effective Knowledge Transfer in International Joint Ventures, 6th International Conference on New Horizons in Industry, Business and Education (ΝΗΙΒΕ), Conference Proceedings, Heraklion, Greece.
     • Hajidimitriou, Y.A. and Rotsios, K.P. (2009) Effective Knowledge Transfer and Knowledge Acquisition in International Joint Ventures, Management of International Business and Economics Systems Conference (MIBES), Conference Proceedings ΤΕΙ Larisas, Greece.
     • Hajidimitriou, Y.A. and Azaria, A. (2009) Internet and Export Marketing: Impact of Internet Use on Export Revenues of Greek SMEs, The European International Business Academy (EIBA) Conference “Reshaping the Boundaries of the Firm in An Era of Global Interdependence”, Conference Proceedings, December 13 – 15, Valencia, Spain.

     2008

     • Hajidimitriou, Y.A. and Sklavounos, N. (2008) The Trust Dimension in International Business Systems, Management of International Business and Economics Systems Conference (MIBES), Conference e-Book, vol. 1, ΤΕΙ Larisas, Greece.

     2007

     • Hajidimitriou, Y.A. and Sklavounos, N. (2007) The Creation of Trust in International Strategic Alliances, Management of International Business and Economics Systems Conference (MIBES), Conference Proceedings, ΤΕΙ Larisas, Greece.

     2006

     • Hajidimitriou, Y.A. and Azaria, A. (2006) Internet Use for Exporting Purposes: The Challenge for Greek SMEs, in Proc. 9th International Conference, Economic Society of Thessaloniki, University of Macedonia, pp. 79 – 104, Thessaloniki, Greece.
     • Hajidimitriou, Y.A. and Sklavounos, N. (2006) The Importance of Trust for the Success of International Strategic Alliances, Management of International Business and Economics Systems Conference (MIBES), Conference Proceedings, ΤΕΙ Larisas, Greece.
     • Hajidimitriou, Y.A. and Azaria, A. (2006) Fundamental Problems and the Exporting Initiation Process of SMEs: An Investigation of Existing Research Studies, 10th International Conference of the Economic Society of Thessaloniki “The Challenges of a Wider European Union”, Conference Proceedings, Thessaloniki, Greece.
     • Hajidimitriou, Y.A. and Azaria, A. (2006) Determinants of Successful Internet Use for Exporting Purposes, The European International Business Academy (EIBA) Conference “Regional and National Drivers of Business Location and Competitiveness”, Conference Proceedings, December 7 – 9, Fribourg, Switzerland.

     2005

     • Hajidimitriou, Y.A. and Azaria, A. (2005) International Marketing and Internet: Identified Stages of Internet Use at Company Level, 9th International Conference on Marketing and Development, International Society of Marketing and Development, Conference Proceedings, Aristotle University, Thessaloniki, Greece.
     • Hajidimitriou, Y.A. and Georgiou, A.C. (2005) Critical Success Factors in Exporting: The Case of Greek SMEs, 4th International Conference on ‘‘New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE)’’, Conference Proceedings, pp. 641 – 46, Corfu, Greece.

     2003

     • Nakos, G. and Hajidimitriou, Y.A. (2003) The Impact of National Animosity on Consumer Purchases: The Modifying Factor of Personal Characteristics, in Proc. 29th European International Business Academy Conference (ΕΙΒΑ), Conference Proceedings, Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark.

     2002

     • Georgiou, A.C., Hajidimitriou, Y.A. and Porgianos, D.Ε. (2002) The Selection of Foreign Market Entry Strategies for European Firms, in Proc. 28th European International Business Academy Conference (ΕΙΒΑ), Conference Proceedings, Athens University of Economics and Business, Athens, Greece.

     2001

     • Χατζηδημητρίου, Γ.Α. (2001) Οικονομικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Γνώσεις για Μελλοντικούς Οικονομολόγους ή για Υπεύθυνους Πολίτες;, Πρακτικά της Επιστημονικής Ημερίδας ‘‘Η Οικονομική Παιδεία στη Χώρα μας’’, Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Αθήνα, 2001.
     • Hajidimitriou, Y.A. and Georgiou, A.C. (2001) International Location Planning for a Franchising Firm in the Balkan Region, in Proc. 1st International Conference on ‘‘Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies’’, Association of South Eastern Europe Economic Universities (ASECU), pp. 483 – 492, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.

     2000

     • Hajidimitriou, Y.A. and Koufidou, S. (2000) The Importance of Cultural Factors for the Success of International Strategic Alliances, in Proc. International Conference on ‘‘Managing Cultural Diversity: Implications for the EU Integration Environment’’, Centre for Organizational and Human Resource Analysis, pp. 38 – 48, University of Ljubljana, Croatia.

     1999

     • Hajidimitriou, Y.A. and Georgiou, A.C. (1999) Partner Selection in International Joint Ventures: A Multi–Objective Approach, in Proc. 5th International Conference of the Decision Sciences Institute ‘‘Integrating Technology and Human Decisions: Global Bridges into the 21st Century’’, vol. 2, pp. 1450–52, Athens, Greece.

     1998

     • Hajidimitriou, Y.A. and Georgiou, A.C. (1998) Investigation of International Location Planning Techniques for the Balkan Region, in Proc. 4th Balkan Conference on Operational Research, Hellenic Operational Research Society, pp. 996 – 1018, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.

     1993

     • Hajidimitriou, Y.A. (1993) Multinationals and the European Monetary Unification, in Proc. 3rd International Congress, Economic Society of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.