Σχέδιο Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος COVID 19 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Eπικαιροποιημένο Σχέδιο/Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος COVID-19 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Κ.Υ.Α. 48760/Ζ1/29.4.2022 (Β΄ 2131), την επικαιροποίηση από την ιστοσελίδα του ΕΟΔΥκαι την απόφαση της υπ’ αριθμ. 44/11.5.2022 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου