Υπεύθυνοι Διαχείρισης Κρούσματος COVID-19 (Υ.ΔΙ.Κ.)


Επικαιροποιημένος κατάλογος Υπευθύνων διαχείρισης κρούσματος COVID-19

(Απόφαση της υπ’ αριθμ. 44/11.5.2022 συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 48760/Ζ1/29.4.2022, Β΄ 2131)

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο)

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font