Πρόγραμμα Σπουδών


Το Πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπ' όψιν τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων Ελληνικών και ξένων Α.Ε.Ι. καθώς και την ανάγκη εστίασης στα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του πεδίου της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και των αντίστοιχων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών. Για τον λόγο αυτό το Π.Μ.Σ. έχει την ακόλουθη δομή:

α. Υποχρεωτικά Μαθήματα
β. Μαθήματα Επιλογής
γ. Διπλωματική Εργασία (Thesis)

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, ο φοιτητής θα πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε 8 μαθήματα. H παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων γίνεται κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές - εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τις ακαδημαϊκές και τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών - εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία (thesis). 

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα ισοδυναμεί με 7,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ενώ η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).