Τζιώνας Ιωάννης
 • 2310 891.470
 • iat uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 232
 • 2310 891.424

  Τζιώνας Ιωάννης

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Ευρωπαϊκό και Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ph.D, Institute of Advanced Legal Studies, University of London (1993)
  • LL.M, London School of Economics and Political Science (1989)
  • Πτυχίο Νομικής, Νομική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (1987)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διεθνές οικονομικό δίκαιο
  • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Εργατικό δίκαιο
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • LAW FOR BUSINESS AND TRADE IN EASTERN AND SE EUROPE
   (MAPE0208)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPE

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

  Περιγραφή

  The course is intended to provide an analytical examination of the legal framework governing business transactions in Eastern and Southeastern Europe, thereby enabling students to master the fundamental rules and principles thereof. At the outset, it presents the current trends of a modern international economic environment and their impact on cross-border business transactions in Eastern and Southeastern European countries. Subsequently, the course deals with the legal aspects of regional economic integration (free trade areas, customs unions, common markets and other forms of economic cooperation). Closely to this, it provides an analysis of trade policy instruments (such as customs tariffs, taxes, quantitative restrictions, dumping, subsidies). A considerable part of the course is devoted to the examination of the main international economic organizations, namely WTO, IMF, and the World Bank. To the extent that EU law plays a significant role in trade relations of the area, the course examines the core elements of European economic law with particular emphasis on the internal market and external relations. Finally, the course also addresses specific topics such as European Energy Policy and Energy Charter.

  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
   (ΟΙ0411)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0411

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  A-Γ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικών Γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL131/index.php

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι ακαδημαϊκοί στόχοι του μαθήματος είναι:

  α) να προσφέρει μια ευσύνοπτη και διερευνητική προσέγγιση του νομικού πλαισίου εντός του οποίου διεξάγονται, κυρίως οι δημόσιες αλλά και οι ιδιωτικές διασυνοριακές οικονομικές σχέσεις,

  β) να αναλύσει στους φοιτητές τις γενικές αρχές και τους γενικούς κανόνες δικαίου που διέπουν τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές σε ένα πολυσχιδές και πολυεπίπεδο διεθνές οικονομικό και νομικό σύστημα,

  γ) να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις νομικές ρυθμίσεις της επιχειρηματικής δράσης στο σύγχρονο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον,

  δ) να διευρύνει το ερευνητικό ενδιαφέρον των φοιτητριών/ών προς το ευρύτερο πεδίο της οικονομικής παρουσίας και δράσης των δημοσίων και ιδιωτικών οντοτήτων πέραν του στενού εγχωρίου ορίζοντος.

  Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία εξυπηρετούν την ως άνω ακαδημαϊκή στοχοθεσία, περιλαμβάνουν:

  α) την άριστη γνώση και κατανόηση των γενικών αρχών και κανόνων των διεθνών οικονομικών συναλλαγών,

  β) την εφαρμοσμένη επεξεργασία των εν λόγω αρχών και κανόνων σε πρακτικές υποθέσεις,

  γ) την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας των φοιτητών στη διαχείριση των ζητημάτων που εν δυνάμει ανακύψουν στο πλαίσιο των σχετικών συναλλαγών

  δ) την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την επίτευξη των παραπάνω μαθησιακών στόχων.

  Γενικές Ικανότητες

  Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει μια εισαγωγική και γενική, αλλά πλήρη και συνεκτική, γνώση του αντικειμένου. Ωστόσο, απώτερος στόχος του μαθήματος είναι να τους εξοπλίσει με τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια, ώστε να είναι ικανές/οί:

  α) να χειρίζονται με σχετική θεωρητική άνεση και κριτική στάση τις βασικές θεματικές του μαθήματος,

  β) να συμβουλεύσουν σε προληπτικό στάδιο, δημόσιες ή/και ιδιωτικές οντότητες, οι οποίες προτίθενται να αναπτύξουν διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα,

  γ) να συμμετέχουν σε μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων πάνω στις επιμέρους θεματικές του μαθήματος και

  δ) να επιλύσουν διαφορές που ενδεχομένως ανακύψουν.

  Ειδικότερα, στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  1. 3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Οι διεθνείς οικονομικές συναλλαγές αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης και μελέτης από αρχαιοτάτων ετών. Στην προσπάθειά τους να διεξάγουν τις οικονομικές τους σχέσεις μέσα σε ένα γνώριμο και προβλέψιμο περιβάλλον, τα υποκείμενα αυτών (κράτη, οργανισμοί και ιδιώτες) επιχείρησαν να θέσουν ένα πλαίσιο κανόνων και αρχών, που να ρυθμίζουν αυτές τις σχέσεις κατά τρόπο συνεκτικό, σταθερό και διαρκή. Δημιουργήθηκε, έτσι, σταδιακά ένα σύνολο κανόνων και αρχών, που συνέθεσε ένα διακριτό κλάδο δικαίου, το διεθνές οικονομικό δίκαιο, το οποίο αναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά το δεύτερο ήμισυ του περασμένου αιώνα. Στο ίδιο πεδίο, αναπτύχθηκε παράλληλα ένα διακριτό σύνολο κανόνων, οι οποίοι καθορίζουν την επιλογή του εφαρμοστέου εγχωρίου δικαίου και του αρμοδίου δικαστηρίου, στην περίπτωση που περισσότερα του ενός εγχώρια δίκαια διεκδικούν εφαρμογή σε μια διεθνική συναλλαγή. Οι κανόνες του διεθνούς οικονομικού δικαίου παράγονται, κατά κανόνα, από διεθνείς (οικονομικούς) οργανισμούς και πηγάζουν κυρίως από διεθνή κείμενα (πολυμερείς και διμερείς συμβάσεις, συνθήκες κλπ), αλλά και από εθιμικά διαμορφωμένους κανόνες. Οι κανόνες του δικαίου των διεθνών συναλλαγών έχουν κατά κανόνα εθνική προέλευση. Αντικείμενο ρύθμισης των κανόνων του διεθνούς οικονομικού δικαίου και του δικαίου των διεθνών συναλλαγών αποτελούν διασυνοριακές συναλλαγές οικονομικού χαρακτήρα. Διασυνοριακές είναι οι συναλλαγές οι οποίες παρουσιάζουν τουλάχιστον ένα στοιχείο συνδέσεως με διαφορετικές έννομες τάξεις. Οικονομικές είναι οι συναλλαγές που έχουν χαρακτήρα εμπορικό και γενικότερα χρηματοοικονομικό.            Υποκείμενα, των διασυνοριακών συναλλαγών μπορούν να είναι διεθνείς οργανισμοί, κράτη και ιδιώτες, δηλαδή επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μορφής (ατομικής, εταιρικής ή πολυεθνικής). Ένας από τους εμπορικούς πρωταγωνιστές στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς, λόγω της εξέχουσας θέσης της στο διεθνές οικονομικό σύστημα, το μάθημα εξετάζει τον, μείζονος ενδιαφέροντος, πυρήνα της κοινής εμπορικής πολιτικής της ΕΕ.

  Αναλυτική περιγραφή

  Εβδομάδα 1     Εισαγωγή. Περιγραφή και ανάλυση του αντικειμένου, της δομής και της στοχοθεσίας του μαθήματος. Παρουσίαση ευάριθμων επιλεγμένων υποθέσεων εργασίας, κυρίως από τη νομολογία αλλά και την πράξη, οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές των κεντρικών ζητημάτων της ύλης του μαθήματος.

  Εβδομάδα 2     Επικρατούσες τάσεις του διεθνούς οικονομικού συστήματος

  Εβδομάδα 3     Βαθμίδες οικονομικής ενοποίησης

  Εβδομάδα 4     Μέσα άσκησης εμπορικής πολιτικής

  Εβδομάδα 5     Πηγές του διεθνούς οικονομικού δικαίου & του δικαίου διεθνών συναλλαγών

  Εβδομάδα 6     Διμερείς και πολυμερείς εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες

  Εβδομάδα 7     Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

  Εβδομάδα 8     Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

  Εβδομάδα 9     Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

  Εβδομάδα 10   Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

  Εβδομάδα 11   Η Παγκόσμια Τράπεζα

  Εβδομάδα 12   Εφαρμοστέο δίκαιο & αρμόδιο forum στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Διεθνείς εμπορικοί κανόνες (INCOTERMS) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου

  Εβδομάδα 13   Η εξωτερική δράση της ΕΕ με έμφαση στην κοινή εμπορική πολιτική της

   

  1. 4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία: Οι διαλέξεις υποστηρίζονται από παρουσιάσεις με μορφή PowerPoint, οι οποίες αναρτώνται στο compus. Επίσης, η χρήση του compus διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία με την ανάρτηση και τακτική επικαιροποίηση του σχεδίου μαθήματος, των σημειώσεων διαλέξεων και ερωτήσεων ανασκόπησης. Έτσι, διευκολύνεται η φοιτητική προετοιμασία και συστηματοποίηση του αντικειμένου των διαλέξεων. Μαθησιακά βοηθήματα: Σημειώσεις διαλέξεων και πρόσθετη βιβλιογραφία αναρτώνται στην ιστοσελίδα compus του μαθήματος και επικαιροποιούνται τακτικά.

  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με φοιτήτριες/ητές: Μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και της ιστοσελίδας του compus του μαθήματος.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γενική προετοιμασία

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η εξαμηνιαία εξέταση είναι κατά κανόνα γραπτή. H προφορική εξέταση εξαμήνου επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος που καθιστά αδύνατη ή ακατάλληλη τη γραπτή εξέταση.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν την επίτευξη των ως άνω μαθησιακών αποτελεσμάτων του μαθήματος, όπως αυτά ρητά αναγράφονται στο περίγραμμα του μαθήματος, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα compus.

   

  1. 5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Εγχειρίδιο του μαθήματος (ένα εκ των δύο παρακάτω, της ελεύθερης επιλογής του φοιτητή)

  • Στεφάνου, Κ., και Χρ. Γκόρτσος (2006) Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη.
  • Μπρεδήμα, Α., και Α. Γουργουρίνη (2015) Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο. Το Δίκαιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, Νομική Βιβλιοθήκη.

   

  - Συμπληρωματικά:

  • Σημειώσεις του διδάσκοντος Καθηγητή
  • Φατούρου, Α., και Π. Στάγου Π., Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο. Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις, Τεύχος Α΄, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Επίκεντρο.
  • Herdegen, Matthias (2016) Principles of International Economic Law, Second Edition, Oxford.
  • Lowenfeld, Andreas F. (2008) International Economic Law, Second Edition, Oxford.

   

  – Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
   (ΒΣ0505)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα πραγματεύεται τους κανόνες που ρυθμίζουν τις διασυνοριακές συναλλαγές. Ειδικότερα, αναλύει το νομικό πλαίσιο που δημιουργείται σε διεθνές επίπεδο με διμερείς και πολυμερείς συμβάσεις. Ακολουθεί ανάλυση των τριών βασικών διεθνών οικονομικών οργανισμών, ήτοι του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τέλος, εξετάζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές εμπορικό σύστημα και τις οικονομικές σχέσεις της με τρίτες χώρες, δεδομένου ότι η κοινή εξωτερική οικονομική πολιτική της ΕΕ αποτελεί προέκταση της εσωτερικής της αγοράς.

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (MPM0105)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
   (ΔΕ0315)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο: Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Συμφιλίωση, Μεσολάβηση, Διαιτησία, Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), Συμβούλια Εργαζομένων, Απεργία.

  Ατομικές Σχέσεις Εργασίας: Σύμβαση εργασίας, έννοια της εξαρτημένης εργασίας, εργοδότης, χρόνος εργασίας, εργατικά ατυχήματα, υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, μισθοί, προστασία του μισθού, ίση μεταχείριση εργαζομένων, ισότητα φύλων (ν. 3304/2005), η λύση της σχέσης εργασίας (αορίστου και ορισμένου χρόνου), άτυπες σχέσεις εργασίας.

  • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (ΟΔ0208)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα πραγματεύεται τα κυριότερα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων που απασχολούν τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους και παρουσιάζουν ιδιαίτερο εφαρμοσμένο ενδιαφέρον. Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό τμήμα και τα δύο βασικά μέρη του εργατικού δικαίου, το ατομικό και το συλλογικό εργατικό δίκαιο. Στην εισαγωγή παρουσιάζονται το αντικείμενο, οι πηγές και οι θεμελιώδεις αρχές του εργατικού δικαίου. Στο πρώτο μέρος, το οποίο καταλαμβάνει και τη μεγαλύτερη έκταση και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αναλύονται όλα τα ζητήματα που συνδέονται με την ατομική σχέση εργασίας. Στο δεύτερο μέρος, εξετάζονται τα κυριότερα θέματα του συλλογικού εργατικού δικαίου.

  • Αντικείμενο, διακρίσεις, πηγές και θεμελιώδεις αρχές του εργατικού δικαίου
  • Ατομική σύμβαση εργασίας
  • Οι κύριες υποχρεώσεις του εργοδότη (καταβολή μισθού, χορήγηση αδειών, σεβασμού της προσωπικότητας των εργαζομένων)
  • Διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασίας, μεταβολή του προσώπου του εργοδότη
  • Η εργοδοτική υποχρέωση πρόνοιας (υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, εργατικό ατύχημα)
  • Η υποχρέωση του εργαζομένου προς παροχή εργασίας
  • Διαρρύθμιση του χρόνου εργασίας του εργαζομένου
  • Αναστολή της σχέσης εργασίας
  • Λύση της σύμβασης εργασίας
  • Αντιμετώπιση της ανεργίας και ιδιαίτερες μορφές απασχόλησης
  • Συνδικαλιστική ελευθερία, συνδικαλιστικές οργανώσεις, συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις
  • Απεργία, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τοπικά σύμφωνα απασχόλησης και συλλογικές διαφορές εργασίας.

  • ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
   (ΛΧ0526)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε. Ε.
   (ΒΣ0605)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα εξετάζει τη δομή και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποτελεί τον πυρήνα της κοινοτικής οικονομίας. Ειδικότερα, αναλύει την ευρωπαϊκή οικονομική ενοποίηση κατά το ιδρυτικό της στάδιο, με τη μορφή της τελωνειακής ένωσης και την κατάργηση των εσωτερικών δασμών και μη δασμολογικών εμποδίων. Ακολουθεί η εξέταση της εξέλιξής της σε κοινή ή εσωτερική αγορά και ακολούθως σε οικονομική ένωση. Ο κορμός του μαθήματος αποτελείται από την ανάλυση της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων (των λεγομένων «τεσσάρων βασικών ελευθεριών»), με τις εξαιρέσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους κανόνες που διέπουν τον τρόπο δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία.

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
   (ΟΙ0521)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0521

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Οικονομικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικών Γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO103/index.php

             

   2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι ακαδημαϊκοί στόχοι του μαθήματος είναι:

  1. Να προσφέρει μια γενική και ολοκληρωμένη παρουσίαση της οικονομικής οργάνωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Να αναλύσει τη δομή και λειτουργία της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  3. Να εξετάσει συστηματικά τους κανόνες και αρχές με βάση τις οποίες λειτουργεί η εσωτερική αγορά και η οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ.
  4. Να διευρύνει το ερευνητικό ενδιαφέρον των φοιτητριών/ών προς το ευρύτερο πεδίο της Ευρωπαϊκής ενοποίησης.

   Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία εξυπηρετούν την ως άνω ακαδημαϊκή στοχοθεσία, περιλαμβάνουν:

  1. Την άριστη γνώση και κατανόηση των κανόνων και αρχών επί των οποίων στηρίζεται η εσωτερική οικονομία της ΕΕ.
  2. Την εφαρμοσμένη επεξεργασία των εν λόγω αρχών και κανόνων σε πρακτικό επίπεδο.
  3. Την απόκτηση του απαραίτητου υποβάθρου για την κατανόηση των υπολοίπων μαθημάτων του προγράμματος, τα οποία προϋποθέτουν τη γνώση αυτού του αντικειμένου.
  4. Την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την επίτευξη των παραπάνω μαθησιακών στόχων.

   

  Γενικές Ικανότητες

  Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει μια αναλυτική, πλήρη και συνεκτική γνώση του αντικειμένου. Περαιτέρω, στόχος του μαθήματος είναι να εξοπλίσει τις/τους φοιτήτριες/ητές με τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια, ώστε να είναι ικανές/οί:

  1. Να κατανοούν και να χειρίζονται με σχετική θεωρητική άνεση και κριτική στάση τις βασικές θεματικές του μαθήματος.
  2. Να συνδυάζουν παραπληρωματικά τα αντικείμενα άλλων συναφών μαθημάτων με βάση αυτό το γνωστικό πεδίο.
  3. Να αναλύουν και να ερμηνεύουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ.
  4. Να συμμετέχουν σε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων πάνω στις επιμέρους θεματικές του μαθήματος.

   Ειδικότερα, στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
  • Λήψη αποφάσεων.
  • Αυτόνομη εργασία.
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου.
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

   3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Περιγραφή του μαθήματος

  Το οικονομικό δίκαιο της ΕΕ είναι το ουσιαστικό δίκαιο της Ένωσης. Πραγματεύεται τους κανόνες δικαίου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως μέσα για την εγκαθίδρυση και την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής (κοινής ή ενιαίας) αγοράς, η οποία αποτελεί τον πυρήνα της ενωσιακής οικονομίας, καθώς και της Οικονομικής Διακυβέρνησης. Η εσωτερική αγορά στηρίζεται στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Αυτές είναι οι λεγόμενες τέσσερις βασικές ελευθερίες, οι οποίες, ταυτόχρονα, αποτελούν και τα θεμέλια της εσωτερικής αγοράς.  Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά οικονομικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, όπως ορίζει το ενωσιακό δίκαιο, υπό καθεστώς ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού. Η εσωτερική αγορά διευρύνθηκε σε Χώρο Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ). Οι τέσσερις βασικές ελευθερίες, λοιπόν, συνθέτουν το αντικείμενο μελέτης αυτού του μαθήματος και, παράλληλα, διαγράφουν το περίγραμμα της ύλης του. Το συγγενές και αλληλένδετο, αλλά διακριτό και αυτοτελές δίκαιο του ανταγωνισμού εξετάζεται χωριστά.

   Αναλυτική περιγραφή

  Εβδομάδα1: Εισαγωγή. Περιγραφή και ανάλυση του αντικειμένου, της δομής και της στοχοθεσίας του μαθήματος. Τα ιστορικά και νομικά θεμέλια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της ΕΕ.

  Εβδομάδα 2: Εισαγωγή στις μορφές οικονομικής ενοποίησης (ζώνη ελευθέρου εμπορίου, τελωνειακή ένωση, κοινή αγορά, νομισματική ένωση, οικονομική ένωση)

  Εβδομάδα 3: Η πορεία της οικονομικής ολοκλήρωσης της ΕΕ

  Εβδομάδα 4: Χαρακτηριστικά της εσωτερικής αγορά. Γενικές αρχές που διέπουν την εσωτερική αγορά

  Εβδομάδα 5: Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Δασμοί & φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος

  Εβδομάδα 6: Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Ποσοτικοί περιορισμοί & μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος

  Εβδομάδα 7: Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

  Εβδομάδα 8: Ελευθερία εγκαταστάσεως.

  Εβδομάδα 9: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

  Εβδομάδα 10: Ελευθερία κινήσεως κεφαλαίων και πληρωμών

  Εβδομάδα 11: Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση

  Εβδομάδα 12: Νομισματική ένωση

  Εβδομάδα 13: Τραπεζική Ένωση

   4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία: Οι διαλέξεις υποστηρίζονται από παρουσιάσεις με μορφή PowerPoint, οι οποίες αναρτώνται στο compus. Επίσης, η χρήση του compus διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία με την ανάρτηση και τακτική επικαιροποίηση του σχεδίου μαθήματος, των σημειώσεων διαλέξεων και ερωτήσεων ανασκόπησης. Έτσι, διευκολύνεται η φοιτητική προετοιμασία και συστηματοποίηση του αντικειμένου των διαλέξεων. Μαθησιακά βοηθήματα: Σημειώσεις διαλέξεων και πρόσθετη βιβλιογραφία αναρτώνται στην ιστοσελίδα compus του μαθήματος και επικαιροποιούνται τακτικά.

  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με φοιτήτριες/ητές: Μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και της ιστοσελίδας του compus του μαθήματος.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γενική προετοιμασία

  98

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η εξαμηνιαία εξέταση είναι κατά κανόνα γραπτή. H προφορική εξέταση εξαμήνου επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος που καθιστά αδύνατη ή ακατάλληλη τη γραπτή εξέταση.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν την επίτευξη των ως άνω μαθησιακών αποτελεσμάτων του μαθήματος, όπως αυτά ρητά αναγράφονται στο περίγραμμα του μαθήματος, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα compus.

   5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Εγχειρίδιο του μαθήματος (ένα εκ των δύο παρακάτω, της ελεύθερης επιλογής της/του φοιτήτριας/ητή):

  • Κανελλόπουλου Π. (2010) Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,Σάκκουλα.
  • Καλαβρού Γ.Ε. (2010) Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσμικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη

   - Συμπληρωματικά:

  • Σημειώσεις του διδάσκοντος καθηγητή
  • Χρυσομάλλη Μ. (2018) Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση. Οικοδόμηση, Εμβάθυνση, Ζητήματα Δημοκρατίας και Κράτους Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη
  • Αργυρού Γ., και Α. Δεδούλη-Λαζαράκη (2018)Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, Σάκκουλα

   - ΞενόγλωσσηΒιβλιογραφία:

  • Wyatt and Dashwood (2011) European Union Law, Hart Publishing

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2012

   • Τζιώνας Ι.Α., "Στοιχεία εργατικού δικαίου, Α΄ Έκδοση, 2012, σελίδες 330 + XLI

   2006

   • Τζιώνας Ι.Α., "Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση κατά την Οδηγία 2002/92/ΕΚ", εκδόσεις IuS, 2006, 285 σελ.

   1995

   • Tzionas I.A., “Implementation of EC Corporate Tax Directives-Greece”, in Survey of the Implementation of the EC Corporate Tax Directives, (W.F.G. Wijnen ed.), International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), pp. 205-211, 1995.

   1992

   • Tzionas I.A., “Structure and Operation of the GATT”, in International Economic Law and Developing States: An Introduction (Hazel Fox ed.), The British Institute of International and Comparative Law, pp. 149-189, 1992.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (7 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2013

    • Τζιώνας Ι.Α., "Υποχρέωση σύμπραξης εταίρου προσωπικής εταιρείας σε μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής και σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου", Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, τεύχος 6, σ. 546-559, 2013

    2003

    • Τζιώνας Ι.Α., “Η ‘εγκατάσταση’ ασφαλιστικής εταιρίας κατά τη Δεύτερη Οδηγία πρωτασφάλισης ζημιών υπό το φως της Υπόθεσης του ΔΕΚ C-191/99 Kvaerner”, Δίκαιο Εταιριών και Επιχειρήσεων, τεύχος 12, σ. 1339-1343, 2003.
    • Τζιώνας Ι.Α., “Δυνατότητα επιχορήγησης κοινοπραξίας αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων κατά τις διατάξεις του αναπτυξιακού ν. 2601/1998–Εξέταση κατά το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο”, Επιθεώρηση Τραπεζικού Αξιογραφικού και Χρηματιστηριακού Δικαίου, τεύχος 2, σ. 520-564, 2003.

    2002

    • Τζιώνας Ι.Α., “Μερικές πρώτες σκέψεις επί του τελικού σχεδίου του Ευρωπαϊκού Συντάγματος”, Ευρωπαϊκή Προοπτική, τεύχος 4, σ. 21-27, 2002.

    1998

    • Τζιώνας Ι.Α., “Ο αποκλεισμός των εθνικών οδών και η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων”, Δίκαιο Εταιριών και Επιχειρήσεων, τεύχος 4, σ. 376-378, 1998.
    • Τζιώνας Ι.Α., “Φορολογία των εισαγομένων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα και το άρθρο 95 ΣυνθΕΚ”, Δίκαιο Εταιριών και Επιχειρήσεων, τεύχος 2, σ.136-146, 1998.

    1994

    • Tzionas I.A., & G. Mavraganis, “Tax Changes in Greece–A Step Forward or Backward?”, Intertax, pp. 273-282, July 1994.
    • Συνέδρια (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
    • Άλλα (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.