Τζιώνας Ιωάννης
 • 2310 891.470
 • iat uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 232
 • 2310 891.424

  Τζιώνας Ιωάννης

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Ευρωπαϊκό και Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ph.D, Institute of Advanced Legal Studies, University of London (1993)
  • LL.M, London School of Economics and Political Science (1989)
  • Πτυχίο Νομικής, Νομική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (1987)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διεθνές οικονομικό δίκαιο
  • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Εργατικό δίκαιο
  Ώρες συνεργασίας

  Δευτέρα 13:00μμ - 14:00μμ

  και

  Παρασκευή 11:00πμ - 12:00μμ

   

  https://www.uom.gr/bso/ores-synergasias-didaskonton

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • LAW FOR BUSINESS AND TRADE IN EASTERN AND SE EUROPE
   (MAPE0208)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPE

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

  Περιγραφή

  The course is intended to provide an analytical examination of the legal framework governing business transactions in Eastern and Southeastern Europe, thereby enabling students to master the fundamental rules and principles thereof. At the outset, it presents the current trends of a modern international economic environment and their impact on cross-border business transactions in Eastern and Southeastern European countries. Subsequently, the course deals with the legal aspects of regional economic integration (free trade areas, customs unions, common markets and other forms of economic cooperation). Closely to this, it provides an analysis of trade policy instruments (such as customs tariffs, taxes, quantitative restrictions, dumping, subsidies). A considerable part of the course is devoted to the examination of the main international economic organizations, namely WTO, IMF, and the World Bank. To the extent that EU law plays a significant role in trade relations of the area, the course examines the core elements of European economic law with particular emphasis on the internal market and external relations. Finally, the course also addresses specific topics such as European Energy Policy and Energy Charter.

  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
   (ΟΙ0411)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Α’ & Γ’ εξάμηνα) – ΟΜΑΔΑ Γ’

  ΟΙ0411 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0411

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α’ & Γ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΤΖΙΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΒΣΑΣ)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧI

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι ακαδημαϊκοί στόχοι του μαθήματος είναι:

  α) να προσφέρει μια ευσύνοπτη και διερευνητική προσέγγιση του νομικού πλαισίου εντός του οποίου διεξάγονται, κυρίως οι δημόσιες αλλά και οι ιδιωτικές διασυνοριακές οικονομικές σχέσεις,

  β) να αναλύσει στους/στις φοιτητές/τριες τις γενικές αρχές και τους γενικούς κανόνες δικαίου που διέπουν τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές σε ένα πολυσχιδές και πολυεπίπεδο διεθνές οικονομικό και νομικό σύστημα,

  γ) να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις νομικές ρυθμίσεις της επιχειρηματικής δράσης στο σύγχρονο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον,

  δ) να διευρύνει το ερευνητικό ενδιαφέρον των φοιτητριών/ών προς το ευρύτερο πεδίο της οικονομικής παρουσίας και δράσης των δημοσίων και ιδιωτικών οντοτήτων πέραν του στενού εγχωρίου ορίζοντος.

  Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία εξυπηρετούν την ως άνω ακαδημαϊκή στοχοθεσία, περιλαμβάνουν:

  α) την άριστη γνώση και κατανόηση των γενικών αρχών και κανόνων των διεθνών οικονομικών συναλλαγών,

  β) την εφαρμοσμένη επεξεργασία των εν λόγω αρχών και κανόνων σε πρακτικές υποθέσεις,

  γ) την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας των φοιτητών/τριών στη διαχείριση των ζητημάτων που εν δυνάμει ανακύψουν στο πλαίσιο των σχετικών συναλλαγών

  δ) την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την επίτευξη των παραπάνω μαθησιακών στόχων.

  Γενικές Ικανότητες

  Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να έχουν αποκτήσει μια εισαγωγική και γενική, αλλά πλήρη και συνεκτική, γνώση του αντικειμένου. Ωστόσο, απώτερος στόχος του μαθήματος είναι να τους εξοπλίσει με τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια, ώστε να είναι ικανές/οί:

  α) να χειρίζονται με σχετική θεωρητική άνεση και κριτική στάση τις βασικές θεματικές του μαθήματος,

  β) να συμβουλεύσουν σε προληπτικό στάδιο, δημόσιες ή/και ιδιωτικές οντότητες, οι οποίες προτίθενται να αναπτύξουν διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα,

  γ) να συμμετέχουν σε μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων πάνω στις επιμέρους θεματικές του μαθήματος και

  δ) να επιλύσουν διαφορές που ενδεχομένως ανακύψουν.

  Ειδικότερα, στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Οι διεθνείς οικονομικές συναλλαγές αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης και μελέτης από αρχαιοτάτων ετών. Στην προσπάθειά τους να διεξάγουν τις οικονομικές τους σχέσεις μέσα σε ένα γνώριμο και προβλέψιμο περιβάλλον, τα υποκείμενα αυτών (κράτη, οργανισμοί και ιδιώτες) επιχείρησαν να θέσουν ένα πλαίσιο κανόνων και αρχών, που να ρυθμίζουν αυτές τις σχέσεις κατά τρόπο συνεκτικό, σταθερό και διαρκή. Δημιουργήθηκε, έτσι, σταδιακά ένα σύνολο κανόνων και αρχών, που συνέθεσε ένα διακριτό κλάδο δικαίου, το διεθνές οικονομικό δίκαιο, το οποίο αναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά το δεύτερο ήμισυ του περασμένου αιώνα. Στο ίδιο πεδίο, αναπτύχθηκε παράλληλα ένα διακριτό σύνολο κανόνων, οι οποίοι καθορίζουν την επιλογή του εφαρμοστέου εγχωρίου δικαίου και του αρμοδίου δικαστηρίου, στην περίπτωση που περισσότερα του ενός εγχώρια δίκαια διεκδικούν εφαρμογή σε μια διεθνική συναλλαγή. Οι κανόνες του διεθνούς οικονομικού δικαίου παράγονται, κατά κανόνα, από διεθνείς (οικονομικούς) οργανισμούς και πηγάζουν κυρίως από διεθνή κείμενα (πολυμερείς και διμερείς συμβάσεις, συνθήκες κλπ), αλλά και από εθιμικά διαμορφωμένους κανόνες. Οι κανόνες του δικαίου των διεθνών συναλλαγών έχουν κατά κανόνα εθνική προέλευση. Αντικείμενο ρύθμισης των κανόνων του διεθνούς οικονομικού δικαίου και του δικαίου των διεθνών συναλλαγών αποτελούν διασυνοριακές συναλλαγές οικονομικού χαρακτήρα. Διασυνοριακές είναι οι συναλλαγές οι οποίες παρουσιάζουν τουλάχιστον ένα στοιχείο συνδέσεως με διαφορετικές έννομες τάξεις. Οικονομικές είναι οι συναλλαγές που έχουν χαρακτήρα εμπορικό και γενικότερα χρηματοοικονομικό. Υποκείμενα, των διασυνοριακών συναλλαγών μπορούν να είναι διεθνείς οργανισμοί, κράτη και ιδιώτες, δηλαδή επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μορφής (ατομικής, εταιρικής ή πολυεθνικής). Ένας από τους εμπορικούς πρωταγωνιστές στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς, λόγω της εξέχουσας θέσης της στο διεθνές οικονομικό σύστημα, το μάθημα εξετάζει τον, μείζονος ενδιαφέροντος, πυρήνα της κοινής εμπορικής πολιτικής της ΕΕ.

  Αναλυτική περιγραφή

  Εβδομάδα 1 Εισαγωγή. Περιγραφή και ανάλυση του αντικειμένου, της δομής και της στοχοθεσίας του μαθήματος. Παρουσίαση ευάριθμων επιλεγμένων υποθέσεων εργασίας, κυρίως από τη νομολογία αλλά και την πράξη, οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές των κεντρικών ζητημάτων της ύλης του μαθήματος.

  Εβδομάδα 2 Επικρατούσες τάσεις του διεθνούς οικονομικού συστήματος

  Εβδομάδα 3 Βαθμίδες οικονομικής ενοποίησης

  Εβδομάδα 4 Μέσα άσκησης εμπορικής πολιτικής

  Εβδομάδα 5 Πηγές του διεθνούς οικονομικού δικαίου & του δικαίου διεθνών συναλλαγών

  Εβδομάδα 6 Διμερείς και πολυμερείς εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες

  Εβδομάδα 7 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

  Εβδομάδα 8 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

  Εβδομάδα 9 Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

  Εβδομάδα 10 Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

  Εβδομάδα 11 Η Παγκόσμια Τράπεζα

  Εβδομάδα 12 Εφαρμοστέο δίκαιο & αρμόδιο forum στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Διεθνείς εμπορικοί κανόνες (INCOTERMS) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου

  Εβδομάδα 13 Η εξωτερική δράση της ΕΕ με έμφαση στην κοινή εμπορική πολιτική της

   ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία: Οι διαλέξεις υποστηρίζονται από παρουσιάσεις με μορφή PowerPoint, οι οποίες αναρτώνται στο Openeclass. Επίσης, η χρήση του Openeclass διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία με την ανάρτηση και τακτική επικαιροποίηση του σχεδίου μαθήματος, των σημειώσεων διαλέξεων και ερωτήσεων ανασκόπησης. Έτσι, διευκολύνεται η φοιτητική προετοιμασία και συστηματοποίηση του αντικειμένου των διαλέξεων. Μαθησιακά βοηθήματα: Σημειώσεις διαλέξεων και πρόσθετη βιβλιογραφία αναρτώνται στην ιστοσελίδα Openeclass του μαθήματος και επικαιροποιούνται τακτικά.

  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με φοιτήτριες/ητές: Μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και της ιστοσελίδας του Openeclass του μαθήματος.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γενική προετοιμασία

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η εξαμηνιαία εξέταση είναι κατά κανόνα γραπτή. H προφορική εξέταση εξαμήνου επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος που καθιστά αδύνατη ή ακατάλληλη τη γραπτή εξέταση.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν την επίτευξη των ως άνω μαθησιακών αποτελεσμάτων του μαθήματος, όπως αυτά ρητά αναγράφονται στο περίγραμμα του μαθήματος, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα Openeclass.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Εγχειρίδιο του μαθήματος (ένα εκ των δύο παρακάτω, της ελεύθερης επιλογής του/της φοιτητή/τριας)

  • Στεφάνου, Κ., και Χρ. Γκόρτσος (2006) Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη.
  • Μπρεδήμα, Α., και Α. Γουργουρίνη (2015) Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο. Το Δίκαιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, Νομική Βιβλιοθήκη.

  - Συμπληρωματικά:

  • Σημειώσεις του διδάσκοντος Καθηγητή
  • Φατούρου, Α., και Π. Στάγου Π., Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο. Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις, Τεύχος Α΄, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Επίκεντρο.
  • Herdegen, Matthias (2016) Principles of International Economic Law, Second Edition, Oxford.
  • Lowenfeld, Andreas F. (2008) International Economic Law, Second Edition, Oxford.

  – Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
   (ΒΣ103-Ι)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣ103-Ι

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL131/index.php

   2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι ακαδημαϊκοί στόχοι του μαθήματος είναι:

  α) να προσφέρει μια ευσύνοπτη και διερευνητική προσέγγιση του νομικού πλαισίου εντός του οποίου διεξάγονται, κυρίως οι δημόσιες αλλά και οι ιδιωτικές διασυνοριακές οικονομικές σχέσεις,

  β) να αναλύσει στους φοιτητές τις γενικές αρχές και τους γενικούς κανόνες δικαίου που διέπουν τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές σε ένα πολυσχιδές και πολυεπίπεδο διεθνές οικονομικό και νομικό σύστημα,

  γ) να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις νομικές ρυθμίσεις της επιχειρηματικής δράσης στο σύγχρονο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον,

  δ) να διευρύνει το ερευνητικό ενδιαφέρον των φοιτητριών/ών προς το ευρύτερο πεδίο της οικονομικής παρουσίας και δράσης των δημοσίων και ιδιωτικών οντοτήτων πέραν του στενού εγχωρίου ορίζοντος.

  Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία εξυπηρετούν την ως άνω ακαδημαϊκή στοχοθεσία, περιλαμβάνουν:

  α) την άριστη γνώση και κατανόηση των γενικών αρχών και κανόνων των διεθνών οικονομικών συναλλαγών,

  β) την εφαρμοσμένη επεξεργασία των εν λόγω αρχών και κανόνων σε πρακτικές υποθέσεις,

  γ) την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας των φοιτητών στη διαχείριση των ζητημάτων που εν δυνάμει ανακύψουν στο πλαίσιο των σχετικών συναλλαγών

  δ) την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την επίτευξη των παραπάνω μαθησιακών στόχων.

  Γενικές Ικανότητες

  Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει μια εισαγωγική και γενική, αλλά πλήρη και συνεκτική, γνώση του αντικειμένου. Ωστόσο, απώτερος στόχος του μαθήματος είναι να τους εξοπλίσει με τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια, ώστε να είναι ικανές/οί:

  α) να χειρίζονται με σχετική θεωρητική άνεση και κριτική στάση τις βασικές θεματικές του μαθήματος,

  β) να συμβουλεύσουν σε προληπτικό στάδιο, δημόσιες ή/και ιδιωτικές οντότητες, οι οποίες προτίθενται να αναπτύξουν διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα,

  γ) να συμμετέχουν σε μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων πάνω στις επιμέρους θεματικές του μαθήματος και

  δ) να επιλύσουν διαφορές που ενδεχομένως ανακύψουν.

  Ειδικότερα, στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Οι διεθνείς οικονομικές συναλλαγές αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης και μελέτης από αρχαιοτάτων ετών. Στην προσπάθειά τους να διεξάγουν τις οικονομικές τους σχέσεις μέσα σε ένα γνώριμο και προβλέψιμο περιβάλλον, τα υποκείμενα αυτών (κράτη, οργανισμοί και ιδιώτες) επιχείρησαν να θέσουν ένα πλαίσιο κανόνων και αρχών, που να ρυθμίζουν αυτές τις σχέσεις κατά τρόπο συνεκτικό, σταθερό και διαρκή. Δημιουργήθηκε, έτσι, σταδιακά ένα σύνολο κανόνων και αρχών, που συνέθεσε ένα διακριτό κλάδο δικαίου, το διεθνές οικονομικό δίκαιο, το οποίο αναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά το δεύτερο ήμισυ του περασμένου αιώνα. Στο ίδιο πεδίο, αναπτύχθηκε παράλληλα ένα διακριτό σύνολο κανόνων, οι οποίοι καθορίζουν την επιλογή του εφαρμοστέου εγχωρίου δικαίου και του αρμοδίου δικαστηρίου, στην περίπτωση που περισσότερα του ενός εγχώρια δίκαια διεκδικούν εφαρμογή σε μια διεθνική συναλλαγή. Οι κανόνες του διεθνούς οικονομικού δικαίου παράγονται, κατά κανόνα, από διεθνείς (οικονομικούς) οργανισμούς και πηγάζουν κυρίως από διεθνή κείμενα (πολυμερείς και διμερείς συμβάσεις, συνθήκες κλπ), αλλά και από εθιμικά διαμορφωμένους κανόνες. Οι κανόνες του δικαίου των διεθνών συναλλαγών έχουν κατά κανόνα εθνική προέλευση.Αντικείμενο ρύθμισης των κανόνων του διεθνούς οικονομικού δικαίου και του δικαίου των διεθνών συναλλαγών αποτελούν διασυνοριακές συναλλαγές οικονομικού χαρακτήρα. Διασυνοριακές είναι οι συναλλαγές οι οποίες παρουσιάζουν τουλάχιστον ένα στοιχείο συνδέσεως με διαφορετικές έννομες τάξεις. Οικονομικές είναι οι συναλλαγές που έχουν χαρακτήρα εμπορικό και γενικότερα χρηματοοικονομικό.       Υποκείμενα, των διασυνοριακών συναλλαγών μπορούν να είναι διεθνείς οργανισμοί, κράτη και ιδιώτες, δηλαδή επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μορφής (ατομικής, εταιρικής ή πολυεθνικής).Ένας από τους εμπορικούς πρωταγωνιστές στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς, λόγω της εξέχουσας θέσης της στο διεθνές οικονομικό σύστημα, το μάθημα εξετάζει τον, μείζονος ενδιαφέροντος, πυρήνα της κοινής εμπορικής πολιτικής της ΕΕ.

  Αναλυτική περιγραφή

  Εβδομάδα 1     Εισαγωγή. Περιγραφή και ανάλυση του αντικειμένου, της δομής και της στοχοθεσίας του μαθήματος. Παρουσίαση ευάριθμων επιλεγμένων υποθέσεων εργασίας, κυρίως από τη νομολογία αλλά και την πράξη, οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές των κεντρικών ζητημάτων της ύλης του μαθήματος.

  Εβδομάδα 2     Επικρατούσες τάσεις του διεθνούς οικονομικού συστήματος

  Εβδομάδα 3     Βαθμίδες οικονομικής ενοποίησης

  Εβδομάδα 4     Μέσα άσκησης εμπορικής πολιτικής

  Εβδομάδα 5     Πηγές του διεθνούς οικονομικού δικαίου & του δικαίου διεθνών συναλλαγών

  Εβδομάδα 6     Διμερείς και πολυμερείς εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες

  Εβδομάδα 7     Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

  Εβδομάδα 8     Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

  Εβδομάδα 9     Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

  Εβδομάδα 10   Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

  Εβδομάδα 11   Η Παγκόσμια Τράπεζα

  Εβδομάδα 12   Εφαρμοστέο δίκαιο & αρμόδιο forum στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Διεθνείς εμπορικοί κανόνες (INCOTERMS) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου

  Εβδομάδα 13   Η εξωτερική δράση της ΕΕ με έμφαση στην κοινή εμπορική πολιτική της

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία: Οι διαλέξεις υποστηρίζονται από παρουσιάσεις με μορφή PowerPoint, οι οποίες αναρτώνται στο compus. Επίσης, η χρήση του compus διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία με την ανάρτηση και τακτική επικαιροποίηση του σχεδίου μαθήματος, των σημειώσεων διαλέξεων και ερωτήσεων ανασκόπησης. Έτσι, διευκολύνεται η φοιτητική προετοιμασία και συστηματοποίηση του αντικειμένου των διαλέξεων. Μαθησιακά βοηθήματα: Σημειώσεις διαλέξεων και πρόσθετη βιβλιογραφία αναρτώνται στην ιστοσελίδα compus του μαθήματος και επικαιροποιούνται τακτικά.

  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με φοιτήτριες/ητές: Μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και της ιστοσελίδας του compus του μαθήματος.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γενική προετοιμασία

  98

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η εξαμηνιαία εξέταση είναι κατά κανόνα γραπτή. H προφορική εξέταση εξαμήνου επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος που καθιστά αδύνατη ή ακατάλληλη τη γραπτή εξέταση.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν την επίτευξη των ως άνω μαθησιακών αποτελεσμάτων του μαθήματος, όπως αυτά ρητά αναγράφονται στο περίγραμμα του μαθήματος, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα compus.

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Εγχειρίδιο του μαθήματος (ένα εκ των δύο παρακάτω, της ελεύθερης επιλογής του φοιτητή)

  • Στεφάνου, Κ., και Χρ. Γκόρτσος(2006) Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη.
  • Μπρεδήμα, Α., καιΑ. Γουργουρίνη(2015) Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο. Το Δίκαιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, Νομική Βιβλιοθήκη.

   - Συμπληρωματικά:

  • Σημειώσεις του διδάσκοντος Καθηγητή
  • Φατούρου, Α., και Π. Στάγου Π., Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο. Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις, Τεύχος Α΄, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Επίκεντρο.
  • Herdegen, Matthias (2016) Principles of International Economic Law, Second Edition, Oxford.
  • Lowenfeld, Andreas F. (2008) International Economic Law, Second Edition, Oxford.

   – Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

   

  • ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ Ε. Ε.
   (ΒΣ104-Ι)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΒΣ104-Ι

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

   2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι ακαδημαϊκοί στόχοι του μαθήματος είναι

  α) η εξοικείωση των φοιτητριών/ών με τους κανόνες και των θεσμούς που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις,

  β) η κατανόηση της σημασίας του δικαίου ως διαμορφωτικού παράγοντα στη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα,

  γ) η ανάπτυξη της ικανότητας των διδασκομένων να προσεγγίζουν τις εξελίξεις στον τομέα των διεθνών σχέσεων από την προοπτική του διεθνούς δικαίου.

  Γενικές Ικανότητες

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/ητές θα είναι σε θέση

  • να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν τα νομοτεχνικά χαρακτηριστικά που διέπουν τις σύγχρονες διεθνείς σχέσεις,
  • να αντιλαμβάνονται τα νομικά στοιχεία που προσδιορίζουν τους δρώντες στο διεθνές επίπεδο,
  • να γνωρίζουν το πλέγμα των διεθνών κανόνων που διέπει τη διαμόρφωση του διεθνούς δικαίου,
  • να εκπονούν μία επιστημονική μελέτη στο διεθνές δίκαιο επιδεικνύοντας επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα.

   3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα αυτό αποτελεί μία εισαγωγή στη δυναμική του σύγχρονου Διεθνούς Δικαίου. Το Διεθνές Δίκαιο είναι το νομικό σύστημα που διέπει τις διεθνείς σχέσεις. Από θεωρητική άποψη, το Διεθνές Δίκαιο είναι ενδιαφέρον πεδίο μελέτης και έρευνας λόγω της συνεχούς επικαιρότητά του και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Από πρακτική άποψη, είναι αναμφίβολο ότι το Διεθνές Δίκαιο διαδραματίζει έναν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των διεθνών σχέσεων. Κατά το βασικό αυτό τμήμα της διδασκαλίας του μαθήματος, αναλύονται οι θεμελιώδεις έννοιες και παρουσιάζονται διεξοδικά οι φορείς που συμβάλλουν πρωτίστως στη διαμόρφωση του Διεθνούς Δικαίου —δηλαδή, τα κράτη (και τα στοιχεία που συνθέτουν την έννοια του κράτους, έδαφος, πληθυσμός, εξουσία), καθώς και τα λεγόμενα δευτερογενή υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου (διακυβερνητικοί διεθνείς οργανισμοί, άτομα) και ορισμένοι άλλοι φορείς διεθνούς δραστηριότητας (όπως είναι, για παράδειγμα, οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις). Επίσης, εξετάζονται λεπτομερώς οι πηγές του Διεθνούς Δικαίου (διεθνείς συμβάσεις, εθιμικό δίκαιο, γενικές αρχές του δικαίου, αποφάσεις των διεθνών οργανισμών) και προσδιορίζεται η σχέση τους με το εσωτερικό δίκαιο του Κράτους. Επίσης, γίνεται μία παρουσίαση των κανόνων που διέπουν τις διπλωματικές και προξενικές σχέσεις, καθώς και ορισμένων ειδικών θεμάτων (καθεστώς προσφύγων/ μεταναστών).

  Αναλυτική περιγραφή

  Εβδομάδα #1          Ορισμός του Δικαίου – Δίκαιο και κοινωνία – Το Δίκαιο σε ιστορική και σε γεωγραφική προοπτική – Φυσικό Δίκαιο και Θετικό Δίκαιο – Το Εθνικό και το Διεθνές Δίκαιο –  Θέσπιση, υποκείμενα και κλάδοι του Εθνικού και του Διεθνούς Δικαίου – Νομική φύση και χαρακτηριστικά του Διεθνούς Δικαίου

  Εβδομάδα #2-3      Το Διεθνές Δίκαιο σε ιστορική προοπτική – Υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου – Το Κράτος ως υποκείμενο του Διεθνούς Δικαίου – Τα συστατικά στοιχεία του Κράτους (Λαός, Χώρα, Εξουσία) – Μειονότητες/Πρόσφυγες/Ανιθαγενείς/Αυτόχθονες πληθυσμοί – Τα ονόματα των κρατών και το Διεθνές Δίκαιο

  Εβδομάδα #4-5      Νομικό καθεστώς θάλασσας, αέρος, διαστήματος και πολικών ζωνών – Οριοθέτηση συνόρων – Οι λεγόμενοι «Παγκόσμιοι Χώροι» – Άλλοι φορείς διεθνούς δραστηριότητας (π.χ. Αγία Έδρα, πολυεθνικές επιχειρήσεις) – Το άτομο ως υποκείμενο του Διεθνούς Δικαίου – Η διεθνής προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου/ Το δίκαιο του Πολέμου

  Εβδομάδα #6-7      Πηγές του Διεθνούς Δικαίου – Το έθιμο ως πηγή του Διεθνούς Δικαίου – Διεθνείς συμβάσεις – ορισμός – τύποι – σύναψη – συμφωνίες απλοποιημένης μορφής και μη δεσμευτικές συμφωνίες

  Εβδομάδα #8-9      Ο κανόνας της δυνατότητας διατύπωσης επιφυλάξεων σε διεθνείς συνθήκες – Αποτελέσματα των διεθνών συνθηκών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και ως προς τρίτους – Η ένταξη του Διεθνούς Δικαίου στο σύστημα του Εσωτερικού Δικαίου – Ερμηνεία – Λήξη ή αναστολή – Αναθεώρηση – Ακυρότητα των διεθνών συνθηκών – Απρόβλεπτη και ριζική μεταβολή των περιστάσεων

  Εβδομάδα #10        Η ιεραρχία των κανόνων του διεθνούς δικαίου – Οι Γενικές Αρχές του Δικαίου – Οι αποφάσεις των διεθνών οργανισμών – Επικουρικές πηγές του Διεθνούς Δικαίου – Μονομερείς δικαιοπραξίες – Επιείκεια ή Ευθυδικία – Διεθνείς Δικαστικές Αποφάσεις – Επιστήμη

  Εβδομάδα #11        Διεθνείς οργανισμοί (παγκόσμιοι/περιφερειακοί)

  Εβδομάδα #12        Στοιχεία Διπλωματικού Δικαίου

  Εβδομάδα #13        Ανακεφαλαίωση

   4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Ναι

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Συγγραφή εργασίας

  20

  Γενική προετοιμασία

  78

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Οι φοιτήτριες/ητές αξιολογούνται βάσει της απόδοσής τους κατά τις εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου στην ελληνική γλώσσα. Οι εξετάσεις αυτές είναι γραπτές και περιλαμβάνουν δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής, καθώς και ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης.

  Για όσους επιθυμούν, δίνεται η δυνατότητα προφορικής εξέτασης.

  Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης εργασιών για όσους ενδιαφέρονται. Οι εργασίες αυτές δεν είναι απαλλακτικές, αλλά λαμβάνονται υπόψη κατά την τελική αξιολόγηση (10-30%), ανάλογα με τη βιβλιογραφία που αξιοποιείται, την αρτιότητα κατά τη διατύπωση και την τεκμηρίωση των απόψεων.

  Διανέμεται syllabus με όλες τις πληροφορίες του μαθήματος και αναρτάται επίσης στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

   5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Αντωνόπουλος, Κ. και Κ. Μαγκλιβέρας (2017) Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας, 3η έκδοση, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

  Χατζηκωνσταντίνου, Κ., Μ. Σαρηγιαννίδης, και Χ. Αποστολίδης (2014) Θεμελιώδεις Έννοιες στο Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο, 2η έκδοση, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας.

   Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  http://www.heal-link.gr (Research database)

  http://www.asil.org (American Society of International Law)

  http://www.ridi.org (Réseau Français pour le Droit International)

  http://www.ejil.org (European Journal of International Law)

  http://www.ila-hq.org (International Law Association)

   

  • ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
   (ΟΙ0312)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Β’ εξάμηνο)

  ΟΙ0312 - ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΣΜΟΙ  ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0312

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΣΜΟΙ  ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΒΣΑΣ)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις 

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι ακαδημαϊκοί στόχοι του μαθήματος είναι:

  α) να προσφέρει μια γενική και ολοκληρωμένη παρουσίαση της θεσμικής οργάνωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  β) να αναλύσει τη δομή και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  γ) να εξετάσει συστηματικά τους κανόνες και αρχές της ενωσιακής έννομης τάξης,

  δ) να διευρύνει το ερευνητικό ενδιαφέρον των φοιτητών/τριών προς το ευρύτερο πεδίο της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

  Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία εξυπηρετούν την ως άνω ακαδημαϊκή στοχοθεσία, περιλαμβάνουν:

  α) την άριστη γνώση και κατανόηση της θεσμικής διάρθρωσης της ΕΕ,

  β) την εφαρμοσμένη επεξεργασία των εν λόγω αρχών και κανόνων σε πρακτικό επίπεδο,

  γ) την απόκτηση του απαραίτητου υποβάθρου για την κατανόηση των υπολοίπων μαθημάτων του προγράμματος, τα οποία προϋποθέτουν τη γνώση αυτού του αντικειμένου,

  δ) την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την επίτευξη των παραπάνω μαθησιακών στόχων.

  Γενικές Ικανότητες

  Στο τέλος του εξαμήνου, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να έχουν αποκτήσει μια αναλυτική, πλήρη και συνεκτική γνώση του αντικειμένου. Περαιτέρω, στόχος του μαθήματος είναι να τις/τους εξοπλίσει με τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια, ώστε να είναι σε θέση:

  • να κατανοούν και να χειρίζονται με σχετική θεωρητική άνεση και κριτική στάση τις βασικές θεματικές του μαθήματος,
  • να συνδυάζουν παραπληρωματικά τα αντικείμενα άλλων συναφών μαθημάτων με βάση αυτό το γνωστικό πεδίο,
  • να αναλύουν και να ερμηνεύουν τις επιμέρους πολιτικές της ΕΕ,
  • να συμμετέχουν σε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων πάνω στις επιμέρους θεματικές του μαθήματος.

  Ειδικότερα, στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να έχουν αναπτύξει τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Η ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η μετεξέλιξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά, πολιτικά και οικονομικά γεγονότα του 20ου αιώνα, αν όχι όλων των αιώνων, της Γηραιάς Ηπείρου. Η θεμελίωση και εν συνεχεία ανοικοδόμηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίχθηκε, πέραν της απαιτούμενης πολιτικής βούλησης, της πρωτοβουλίας ορισμένων ηγετικών προσωπικοτήτων και της επιθυμίας των λαών, σε ένα σύστημα αξιών, κανόνων και αρχών. Ως μία νέα αυτόνομη έννομη τάξη, η Ένωση ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση ένα συνεκτικό νομικό πλαίσιο, το λεγόμενο «δίκαιο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης». Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσε να υπάρξει και να αναπτυχθεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, όπως και κάθε άλλη συντακτικά οργανωμένη κοινωνία. Για την άρτια διοίκηση και διαχείριση της ενωσιακής έννομης τάξης, έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν θεσμικά όργανα και έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα δημοκρατικά οργανωμένης διοίκησης. Οι κανόνες και αρχές με βάση τους οποίους λειτουργεί η θεσμική διάρθρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το σύστημα της έννομης προστασίας, συνθέτουν το λεγόμενο «θεσμικό ενωσιακό δίκαιο». Είναι, δηλαδή, το τμήμα εκείνο του ενωσιακού δικαίου, το οποίο, γενικά, εξετάζει τα θεσμικά όργανα, τη δομή και λειτουργία του ενωσιακού οικοδομήματος, την έννομη προστασία και την απονομή της δικαιοσύνης στην ΕΕ.

  Αναλυτική περιγραφή

  Εβδομάδα 1 Εισαγωγή. Περιγραφή και ανάλυση του αντικειμένου, της δομής και της στοχοθεσίας του μαθήματος. Τα ιστορικά και νομικά θεμέλια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

  Εβδομάδα 2 Γεωγραφική διεύρυνση («οριζόντια ενοποίηση»)

  Εβδομάδα 3 Μετεξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης («κάθετη ενοποίηση»)

  Εβδομάδα 4 Τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φυσιογνωμία της ΕΕ.

  Εβδομάδα 5 Οι αρμοδιότητες της ΕΕ. Αρχές της επικουρικότητας και της αναγκαιότητας.

  Εβδομάδα 6 Οι ενδοενωσιακές σχέσεις. Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών. Σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών.

  Εβδομάδα 7 Θεσμική δομή και λειτουργία της ΕΕ. Τα κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ.

  Εβδομάδα 8 Η έννομη τάξη της ΕΕ. Πηγές του δικαίου της ΕΕ. Πρωτογενές δίκαιο.

  Εβδομάδα 9 Η έννομη τάξη της ΕΕ. Πηγές του δικαίου της ΕΕ. Παράγωγο ή δευτερογενές δίκαιο.

  Εβδομάδα 10 Γενικές αρχές. Άμεσο αποτέλεσμα & υπεροχή του ενωσιακού δικαίου.

  Εβδομάδα 11 Το σύστημα της έννομης προστασίας. Προσφυγή Επιτροπής κατά κράτους μέλους

  Εβδομάδα 12 Προσφυγή ακυρώσεως

  Εβδομάδα 13 Προδικαστική παραπομπή

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία: Οι διαλέξεις υποστηρίζονται από παρουσιάσεις με μορφή PowerPoint, οι οποίες αναρτώνται στο Openeclass. Επίσης, η χρήση του Openeclass διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία με την ανάρτηση και τακτική επικαιροποίηση του σχεδίου μαθήματος, των σημειώσεων διαλέξεων και ερωτήσεων ανασκόπησης. Έτσι, διευκολύνεται η φοιτητική προετοιμασία και συστηματοποίηση του αντικειμένου των διαλέξεων. Μαθησιακά βοηθήματα: Σημειώσεις διαλέξεων και πρόσθετη βιβλιογραφία αναρτώνται στην ιστοσελίδα Openeclass του μαθήματος και επικαιροποιούνται τακτικά.

  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με φοιτητές/τριες: Μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και της ιστοσελίδας του Openeclass του μαθήματος.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γενική προετοιμασία

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Η εξαμηνιαία εξέταση είναι κατά κανόνα γραπτή. H προφορική εξέταση εξαμήνου επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος που καθιστά αδύνατη ή ακατάλληλη τη γραπτή εξέταση.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν την επίτευξη των ως άνω μαθησιακών αποτελεσμάτων του μαθήματος, όπως αυτά ρητά αναγράφονται στο περίγραμμα του μαθήματος, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα Openeclass.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Εγχειρίδιο του μαθήματος (ένα εκ των δύο παρακάτω, της ελεύθερης επιλογής του/της φοιτητή/τριας)

  • Κανελλόπουλου, Π. (2010) Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σάκκουλας.
  • Καλαβρού, Γ.-Ε. (2010) Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσμικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη.

  Συμπληρωματικά:

  • Σημειώσεις του διδάσκοντος Καθηγητή
  • Σαχπεκίδου, Ε. (2013) Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Σάκκουλας.

  Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία:

  • Hartley, T.C. (2010) The Foundations of European Law, Seventh Edition, Oxford.
  • Schütze, R. (2013) An Introduction to European Law, Cambridge University Press.
  • Craig, P., and G. De Búrca (ed.) (2011) The Evolution of EU Law, Oxford.

  – Συναφή επιστημονικά περιοδικά

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (MPM0105)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.
   (ΒΣ108-Ι)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣ108-Ι

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Οικονομικό Δίκαιο της Ε.Ε.

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  compus

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι η ευσύνοπτη παρουσίαση βασικών εννοιών του οικονομικού δικαίου και η περαιτέρω εξοικείωση με οικονομικούς θεσμούς, όπως εμφανίζονται τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή πρακτική. Ειδικότερα οι φοιτήτριες/ητές προσεγγίζουν αρχικά θεωρητικά τις σχετικές οικονομικές και δικαιϊκές έννοιες και ακολούθως εμβαθύνουν μέσων πρακτικών θεμάτων και παραδειγμάτων στην εφαρμογή των σχετικών εννοιών και θεσμών στην πράξη.

  Γενικές Ικανότητες

  Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει μία εισαγωγική γνώση σε κύριες-βασικές έννοιες του οικονομικού δικαίου, ώστε να δύνανται περαιτέρω να εμβαθύνουν σε ειδικότερα ζητήματα.

  Ειδικότερα η διδασκαλία αποσκοπεί:

  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα παρουσιάζει βασικά στοιχεία και έννοιες του οικονομικού δικαίου. Ειδικότερα γίνεται αναφορά στο ημεδαπό νομικό πλαίσιο και σε ειδικότερες οικονομικές- νομικές έννοιες, όπως αυτή της επιχείρησης, των εμπορικών εταιριών, της έννοιας του χρήματος, του ημεδαπού και του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και του τρόπου λειτουργίας τους. Ακολούθως παρουσιάζονται βασικές έννοιες όπως η προσφορά και η ζήτηση σε συνάρτηση με τις αγορές και τον καθορισμό των τιμών, ο ρόλος και η οικονομική δράση του κρατικού τομέα, καθώς και η έννοια του εθνικού προϊόντος. Τέλος κύριο στοιχείο των παραδόσεων αποτελεί η παρουσίαση εννοιών όπως ο πληθωρισμός, η απασχόληση και η ανεργία, η νομισματική πολιτική και η διεθνής οικονομική ανταλλαγή.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Power-Point και ΤΠΕ στην επικοινωνία με φοιτητές μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις και διαδραστική διδασκαλία)

  52

  Γενική προετοιμασία

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η εξέταση είναι γραπτή ή προφορική και τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν την επίτευξη των μαθησιακών απαιτήσεων του μαθήματος.

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Εγχειρίδιο του μαθήματος (ένα εκ των δύο προτεινόμενων)

  Όλα τα εγχειρίδια οικονομικού δικαίου

  – Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου

  Αρμενόπουλος

  Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου

   

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
   (ΟΙ0521)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΣΤ΄ & Η΄) - ΟΜΑΔΑ Γ΄

  ΟΙ0521 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0521

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’ & Η’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΒΣΑΣ)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   Διαλέξεις

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι ακαδημαϊκοί στόχοι του μαθήματος είναι:

  1. Να προσφέρει μια γενική και ολοκληρωμένη παρουσίαση της οικονομικής οργάνωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Να αναλύσει τη δομή και λειτουργία της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  3. Να εξετάσει συστηματικά τους κανόνες και αρχές με βάση τις οποίες λειτουργεί η εσωτερική αγορά και η οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ.
  4. Να διευρύνει το ερευνητικό ενδιαφέρον των φοιτητριών/τών προς το ευρύτερο πεδίο της Ευρωπαϊκής ενοποίησης.

  Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία εξυπηρετούν την ως άνω ακαδημαϊκή στοχοθεσία, περιλαμβάνουν:

  1. Την άριστη γνώση και κατανόηση των κανόνων και αρχών επί των οποίων στηρίζεται η εσωτερική οικονομία της ΕΕ.
  2. Την εφαρμοσμένη επεξεργασία των εν λόγω αρχών και κανόνων σε πρακτικό επίπεδο.
  3. Την απόκτηση του απαραίτητου υποβάθρου για την κατανόηση των υπολοίπων μαθημάτων του προγράμματος, τα οποία προϋποθέτουν τη γνώση αυτού του αντικειμένου.
  4. Την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την επίτευξη των παραπάνω μαθησιακών στόχων.

  Γενικές Ικανότητες

  Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να έχουν αποκτήσει μια αναλυτική, πλήρη και συνεκτική γνώση του αντικειμένου. Περαιτέρω, στόχος του μαθήματος είναι να εξοπλίσει τις/τους φοιτήτριες/τές με τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια, ώστε να είναι ικανές/οί:

  1. Να κατανοούν και να χειρίζονται με σχετική θεωρητική άνεση και κριτική στάση τις βασικές θεματικές του μαθήματος.
  2. Να συνδυάζουν παραπληρωματικά τα αντικείμενα άλλων συναφών μαθημάτων με βάση αυτό το γνωστικό πεδίο.
  3. Να αναλύουν και να ερμηνεύουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ.
  4. Να συμμετέχουν σε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων πάνω στις επιμέρους θεματικές του μαθήματος.

  Ειδικότερα, στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να έχουν αναπτύξει τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
  • Λήψη αποφάσεων.
  • Αυτόνομη εργασία.
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου. 
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Περιγραφή του μαθήματος

  Το οικονομικό δίκαιο της ΕΕ είναι το ουσιαστικό δίκαιο της Ένωσης. Πραγματεύεται τους κανόνες δικαίου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως μέσα για την εγκαθίδρυση και την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής (κοινής ή ενιαίας) αγοράς, η οποία αποτελεί τον πυρήνα της ενωσιακής οικονομίας, καθώς και της Οικονομικής Διακυβέρνησης. Η εσωτερική αγορά στηρίζεται στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Αυτές είναι οι λεγόμενες τέσσερις βασικές ελευθερίες, οι οποίες, ταυτόχρονα, αποτελούν και τα θεμέλια της εσωτερικής αγοράς.  Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά οικονομικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, όπως ορίζει το ενωσιακό δίκαιο, υπό καθεστώς ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού. Η εσωτερική αγορά διευρύνθηκε σε Χώρο Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ). Οι τέσσερις βασικές ελευθερίες, λοιπόν, συνθέτουν το αντικείμενο μελέτης αυτού του μαθήματος και, παράλληλα, διαγράφουν το περίγραμμα της ύλης του. Το συγγενές και αλληλένδετο, αλλά διακριτό και αυτοτελές δίκαιο του ανταγωνισμού εξετάζεται χωριστά.

  Αναλυτική περιγραφή

  Εβδομάδα 1: Εισαγωγή. Περιγραφή και ανάλυση του αντικειμένου, της δομής και της στοχοθεσίας του μαθήματος. Τα ιστορικά και νομικά θεμέλια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της ΕΕ.

  Εβδομάδα 2: Εισαγωγή στις μορφές οικονομικής ενοποίησης (ζώνη ελευθέρου εμπορίου, τελωνειακή ένωση, κοινή αγορά, νομισματική ένωση, οικονομική ένωση)

  Εβδομάδα 3: Η πορεία της οικονομικής ολοκλήρωσης της ΕΕ

  Εβδομάδα 4: Χαρακτηριστικά της εσωτερικής αγορά. Γενικές αρχές που διέπουν την εσωτερική αγορά

  Εβδομάδα 5: Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Δασμοί & φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος

  Εβδομάδα 6: Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Ποσοτικοί περιορισμοί & μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος

  Εβδομάδα 7: Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

  Εβδομάδα 8: Ελευθερία εγκαταστάσεως.

  Εβδομάδα 9: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

  Εβδομάδα 10: Ελευθερία κινήσεως κεφαλαίων και πληρωμών

  Εβδομάδα 11: Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση

  Εβδομάδα 12: Νομισματική ένωση

  Εβδομάδα 13: Τραπεζική Ένωση

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία: Οι διαλέξεις υποστηρίζονται από παρουσιάσεις με μορφή PowerPoint, οι οποίες αναρτώνται στο Openeclass. Επίσης, η χρήση του Openeclass διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία με την ανάρτηση και τακτική επικαιροποίηση του σχεδίου μαθήματος, των σημειώσεων διαλέξεων και ερωτήσεων ανασκόπησης. Έτσι, διευκολύνεται η φοιτητική προετοιμασία και συστηματοποίηση του αντικειμένου των διαλέξεων. Μαθησιακά βοηθήματα: Σημειώσεις διαλέξεων και πρόσθετη βιβλιογραφία αναρτώνται στην ιστοσελίδα Openeclass του μαθήματος και επικαιροποιούνται τακτικά.

  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με φοιτήτριες/τές: Μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και της ιστοσελίδας του Openeclass του μαθήματος.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γενική προετοιμασία

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝΤΡΙΩΝ

  Η εξαμηνιαία εξέταση είναι κατά κανόνα γραπτή. H προφορική εξέταση εξαμήνου επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος που καθιστά αδύνατη ή ακατάλληλη τη γραπτή εξέταση.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν την επίτευξη των ως άνω μαθησιακών αποτελεσμάτων του μαθήματος, όπως αυτά ρητά αναγράφονται στο περίγραμμα του μαθήματος, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα Openeclass.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Εγχειρίδιο του μαθήματος (ένα εκ των δύο παρακάτω, της ελεύθερης επιλογής της/του φοιτήτριας/ητή):

  • Κανελλόπουλου Π. (2010) Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σάκκουλα.
  • Καλαβρού Γ.Ε. (2010) Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσμικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη

  - Συμπληρωματικά:

  • Σημειώσεις του διδάσκοντος καθηγητή
  • Χρυσομάλλη Μ. (2018) Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση. Οικοδόμηση, Εμβάθυνση, Ζητήματα Δημοκρατίας και Κράτους Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη
  • Αργυρού Γ., και Α. Δεδούλη-Λαζαράκη (2018) Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, Σάκκουλα

  - Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία:

  • Wyatt and Dashwood (2011) European Union Law, Hart Publishing

   

   

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
   (ΟΔ0520)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0520

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA243/

   

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

  1. Γνώση: Να περιγράφουν, συνδυάζουν, προσδιορίζουν, αναγνωρίζουν και επιλέγουν τους βασικούς κανόνες και αρχές των εργασιακών σχέσεων.
  2. Δεξιότητες: Να έχουν αποκτήσει ικανότητα εφαρμογής γνώσεων κατά το χειρισμό και την αντιμετώπιση των ζητημάτων του εργατικού δυναμικού κάθε επιχείρησης.
  3. Ικανότητες: Να έχουν αποδεδειγμένη επάρκεια, υπευθυνότητα και αυτονομία σε περιστάσεις εργασίας ή σπουδών και στην επαγγελματική ή/ και προσωπική ανέλιξη αναφορικά με το χερισμό ζητημάτων του εργατικού δυναμικού των επιχειρήσεων.

  Γενικές Ικανότητες

  Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει μια αναλυτική, πλήρη και συνεκτική γνώση του αντικειμένου. Περαιτέρω, στόχος του μαθήματος είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές με τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια, ώστε να είναι ικανοί :

  α) να κατανοούν και να χειρίζονται με σχετική θεωρητική άνεση και κριτική στάση τις βασικές θεματικές του μαθήματος,

  β) να συνδυάζουν παραπληρωματικά τα αντικείμενα άλλων συναφών μαθημάτων με βάση αυτό το γνωστικό πεδίο,

  γ)  να αναλύουν και να ερμηνεύουν τα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων μιας επιχείρησης,

  δ)  να συμμετέχουν σε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων πάνω στις επιμέρους θεματικές του μαθήματος.

  Ειδικότερα, στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

  1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  3. Λήψη αποφάσεων
  4. Αυτόνομη εργασία
  5. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  6. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  7. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  8. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  9. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
  10. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  11. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  12. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Εισαγωγή. Θεμελιώδεις έννοιες του αστικού δικαίου.
  2. Γενικές αρχές και βασικές έννοιες του γενικού ενοχικού δικαίου με έμφαση στην κατάρτιση των συμβάσεων.
  3. Αντικείμενο, διακρίσεις, πηγές και θεμελιώδεις αρχές του εργατικού δικαίου
  4. Η ατομική σύμβαση εργασίας. Έννοια και χαρακτηριστικά, διάκριση από συγγενείς έννοιες, κατάρτιση, διαδοχικές συμβάσεις εργασίας
  5. Τα υποκείμενα της σύμβασης εργασίας.
  6. Χρόνος εργασίας
  7. Τυπολογία των σύγχρονων μορφών απασχόλησης. Μερική, εκ περιτροπής και προσωρινή απασχόληση. Δανεισμός εργασίας, απόσπαση εργαζομένου, ευέλικτες μορφές απασχόλησης
  8. Αμοιβή της παροχής εργασίας
  9. Εργοδοτική πρόνοια. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
  10. Άδειες του εργαζομένου
  11. Διευθυντική θέση του εργοδότη στην οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης
  12. Λύση της σύμβασης εργασίας
  13. Συνδικαλιστική ελευθερία και συνδικαλιστικές οργανώσεις
  14. Συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις διά των συμβουλίων τους
  15. Απεργία
  16. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
  17. Συλλογικές διαφορές εργασίας

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

     1. Χρήση PowerPoint στη διδασκαλία
     2. Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις (13x3)

  39

  Case studies (13x1)

  51

  Σύνολο Μαθήματος

  100

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  1. Αξιολόγηση:

  Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στην ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια:

  1. Γραπτής Εξέτασης: Τα θέματα είναι της μορφής:
  2. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
  3. Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σε μορφή ανάπτυξης
  4. Ερωτήσεις μικρής μελέτης περίπτωσης (case study)
  5. Βαθμολόγηση:
  6. Γραπτή εξέταση:                  από 0 μέχρι 10

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  1. Ιωάννης Τζιώνας, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου, Εκδόσεις Τζιόλα, 2019
  2. Δημήτριος Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2022

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2012

   • Τζιώνας Ι.Α., "Στοιχεία εργατικού δικαίου, Α΄ Έκδοση, 2012, σελίδες 330 + XLI

   2006

   • Τζιώνας Ι.Α., "Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση κατά την Οδηγία 2002/92/ΕΚ", εκδόσεις IuS, 2006, 285 σελ.

   1995

   • Tzionas I.A., “Implementation of EC Corporate Tax Directives-Greece”, in Survey of the Implementation of the EC Corporate Tax Directives, (W.F.G. Wijnen ed.), International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), pp. 205-211, 1995.

   1992

   • Tzionas I.A., “Structure and Operation of the GATT”, in International Economic Law and Developing States: An Introduction (Hazel Fox ed.), The British Institute of International and Comparative Law, pp. 149-189, 1992.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (7 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2013

    • Τζιώνας Ι.Α., "Υποχρέωση σύμπραξης εταίρου προσωπικής εταιρείας σε μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής και σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου", Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, τεύχος 6, σ. 546-559, 2013

    2003

    • Τζιώνας Ι.Α., “Η ‘εγκατάσταση’ ασφαλιστικής εταιρίας κατά τη Δεύτερη Οδηγία πρωτασφάλισης ζημιών υπό το φως της Υπόθεσης του ΔΕΚ C-191/99 Kvaerner”, Δίκαιο Εταιριών και Επιχειρήσεων, τεύχος 12, σ. 1339-1343, 2003.
    • Τζιώνας Ι.Α., “Δυνατότητα επιχορήγησης κοινοπραξίας αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων κατά τις διατάξεις του αναπτυξιακού ν. 2601/1998–Εξέταση κατά το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο”, Επιθεώρηση Τραπεζικού Αξιογραφικού και Χρηματιστηριακού Δικαίου, τεύχος 2, σ. 520-564, 2003.

    2002

    • Τζιώνας Ι.Α., “Μερικές πρώτες σκέψεις επί του τελικού σχεδίου του Ευρωπαϊκού Συντάγματος”, Ευρωπαϊκή Προοπτική, τεύχος 4, σ. 21-27, 2002.

    1998

    • Τζιώνας Ι.Α., “Ο αποκλεισμός των εθνικών οδών και η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων”, Δίκαιο Εταιριών και Επιχειρήσεων, τεύχος 4, σ. 376-378, 1998.
    • Τζιώνας Ι.Α., “Φορολογία των εισαγομένων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα και το άρθρο 95 ΣυνθΕΚ”, Δίκαιο Εταιριών και Επιχειρήσεων, τεύχος 2, σ.136-146, 1998.

    1994

    • Tzionas I.A., & G. Mavraganis, “Tax Changes in Greece–A Step Forward or Backward?”, Intertax, pp. 273-282, July 1994.
    Wheelchair Blue
    Accessibility Tools
    Fonts PlusIncrease Text
    Fonts MinusDecrease Text
    ContrastHigh Contrast
    GrayscaleGrayscale
    Readable FontReadable Font