Κατατακτήριες Εξετάσεις


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;
 2. Πόσοι φοιτητές εισάγονται ανά έτος;
 3. Απαραίτητα δικαιολογητικά
 4. Σε ποιο γραφείο κατατίθεται ο φάκελος;
 5. Τρόπος κατάταξης
 6. Σε ποιο εξάμηνο φοίτησης εισάγονται οι επιτυχόντες;
 7. Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων
 8. Εξεταζόμενα μαθήματα
 9. Ποια είναι η εξεταστέα ύλη;
 10. Ποιο είναι το πρόγραμμα εξετάσεων;
 11. Αποτελέσματα κατατάξεων ακαδ. έτους 2020 - 2021

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1.  Ποιοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ (ή ισότιμων προς αυτά), ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών και ανωτέρων σχολών διετούς κύκλου σπουδών.

2.  Πόσοι φοιτητές εισάγονται ανά έτος;

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 1 της ΥΑ Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/τΒ΄/16-12-2013), το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ.253.1/56061/Α5/14-5-2020 (ΦΕΚ 1853/τΒ΄/15-5-2020) ο αριθμός εισακτέων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών για το ακαδ. έτος 2020- 21 ανέρχεται σε 176 φοιτητές. Επομένως, οι θέσεις για κατάταξη πτυχιούχωνανέρχονται σε 21 (ποσοστό 12% επί 176 εισακτέων).

3.   Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Αίτηση (Λήψη αρχείου). Επίσης, διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή.)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών με ακριβή βαθμό (π.χ. 7,32 και όχι 7) ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών) ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής, για τους πτυχιούχους εξωτερικού.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

4.  Σε ποιο γραφείο κατατίθεται ο φάκελος;

Στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Ημιώροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310891454 & 451, e-mail: iessecr@uom.edu.gr κατά το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα- Παρασκευή κατά τις ώρες από 11:30– 13:00.

 Επίσης, ο φάκελος μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

                                             Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

                                             Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

                                             Εγνατίας 156

                                             54006 Θεσσαλονίκη

Ειδικά για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020- 21 η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: iessecr@uom.edu.gr με θέμα του μηνύματος «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», είτε με ταχυδρομική αποστολή.

5.  Τρόπος κατάταξης

Η επιλογή των υποψηφίων από το ακαδ. έτος 2013- 14 θα γίνεται με κατατακτήριες εξετάσεις σε 3 μαθήματα. Οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους.

6.  Σε ποιο εξάμηνο φοίτησης εισάγονται οι επιτυχόντες;

Οι επιτυχόντες (όλων των κατηγοριών πτυχιούχων) κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.

7.  Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων

Από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

8.  Εξεταζόμενα μαθήματα

 • Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις- Πολιτική και Οικονομία
 • Πολιτική και Οικονομία στην Ευρώπη μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο
 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

9.  Ποια είναι η εξεταστέα ύλη;

 • Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις- Πολιτική και Οικονομία

Σύγγραμμα: Κουσκουβέλης, Ηλίας (2004), Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα

Εξεταστέα ύλη: όλες οι θεματικές ενότητες

 • Πολιτική και Οικονομία στην Ευρώπη μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο

Σύγγραμμα: Βοσκόπουλος, Γιώργος (2008), Η Οικοδόμηση της Ευρώπης. Ειρήνη- Συμφιλίωση- Συνεργασία- Ολοκλήρωση, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα

Εξεταστέα ύλη: Κεφάλαια 1, 3, 4, 5, 6 (μόνο σελ. 239- 287), 8 (μόνο σελ. 385- 393) και 13 (μόνο σελ. 597- 635)

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Σύγγραμμα: Χριστοδούλου, Δημ. & Νίκας, Χρ. (2012), Η Διεθνής Οικονομική στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη

Εξεταστέα ύλη: σελ. 23- 216

10.  Ποιο είναι το πρόγραμμα εξετάσεων; 

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

           Πέμπτη 27/5/2021, ώρα 12:00- 14:00, αμφιθέατρα 2 & 3 (ισόγειο)

 • Πολιτική και Οικονομία στην Ευρώπη μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο

           Παρασκευή 28/5/2021, ώρα 17:30- 19:30, αμφιθέατρα 2 & 3 (ισόγειο)

 • Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις- Πολιτική και Οικονομία

           Σάββατο 29/5/2021, ώρα 12:30- 14:30, αμφιθέατρα 2 & 3 (ισόγειο)

Σύμφωνα με την παρ. 7 της αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3185/τΒ΄/16-12-2013):

 • Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
 • Κατά την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα.
 • Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
 • Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ' εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
 • Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου μόνου της υπ’ αριθ. 48918/Ζ1/28-4-2021Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1818/τΒ΄/29-4-2021):

 • Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) ΚΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Συγκεκριμένα     
  1. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από όλους τους συμμετέχοντες (εξεταζόμενους, επιτηρητές, καθηγητές) στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
  2. Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων (εξεταζόμενων, επιτηρητών, καθηγητών).
  3. Αποφυγή συγχρωτισμού.
  4. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
  5. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση, εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών.      
 • Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα οφείλουν να διασφαλίσουν την τήρηση των μέτρων προφύλαξης και να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο προς το σκοπό αυτό.
 • Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 ΚΥΑ (Β’ 1682), όπως εκάστοτε ισχύει και ειδικότερα, μόνον με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/ δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (Rapid Test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο/η (ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ). Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο/η. Όμοια υποχρέωση υφίσταται για τα Α.Ε.Ι. όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων.
 • Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Τμήματος που διοργανώνει τις εξετάσεις προς τον/την εξεταζόμενο/η μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Ο εξεταζόμενος/εξεταζόμενη φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα.

11.  Αποτελέσματα κατατάξεων ακαδ. έτους 2020- 2021

Η Συνέλευση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στην αριθμ. 16/2-7-2021 έκτακτη συνεδρίασή της, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 2 της Φ1/192329/ Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/τΒ΄/16-12-2013) Υπουργικής Απόφασης «Στη σειρά αυτή (επιτυχίας) περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα.» και με το αρθ. 74, παρ 5α του Ν. 4485/2017 «Θέσεις εισακτέων που έμειναν κενές καλύπτονται μέχρις εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, με την κατάταξη, ως επιτυχόντων, υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσης τους σε επιμέρους μαθήματα» και λαμβάνοντας υπόψητο αριθμ. πρωτ. 323/30-6-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Κατατάξεων του Τμήματος, επικύρωσε τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2020- 21 και ενέκρινε την εγγραφή των επιτυχόντων, οι οποίοι κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας έχουν ως εξής:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΗ/ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

1

ΝΟΥΣΚΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

2

ΜΟΝΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

3

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΙΔΕΡΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

4

ΚΑΣΠΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5

ΜΕΤΙΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 Η Γραμματεία του Τμήματος θα επικοινωνήσει με τους επιτυχόντες για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.