Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου (Center for Research on Democracy and Law)


Το Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου (Center for Research on Democracy and Law) εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες μέσω βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, σε θέματα τα οποία σχετίζονται, αμέσως ή εμμέσως, με την δημοκρατική θεωρία και την δημοκρατίαως πολιτικό σύστημα σε κρατικό ή διεθνές επίπεδο, με την πολιτική σκέψη και φιλοσοφία, με το δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, με την διακυβέρνηση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, με τα δικαιώματα των πολιτών σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, καθώς και με τους θεσμούς και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην των πολιτικών ασφάλειας, άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font