Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος


Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη, από 29-05-2020 έως 28-05-2024.