Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διδακτορικές Σπουδές


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ


Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ύστερα από απόφαση της αριθμ. 2/13-10-2023 συνεδρίασης της Συνέλευσης δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Εφαρμοσμένη Οικονομική ή/ και Χρηματοοικονομική

 • Εφαρμοσμένη Μακροχρηματοοικονομική
 • Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική
 • Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική
 • Οικονομικά της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος
 • Οικονομικά της Εκπαίδευσης

Διεθνείς Σχέσεις

 • Θεωρία Διεθνών Σχέσεων με έμφαση στη Θεωρία και Λειτουργία του σύγχρονου Κράτους στο Διεθνές Σύστημα
 • Θεωρία - Ιστορία Ιδεών - Λόγος (Discourse) των Διεθνών Σχέσεων
 • Σπουδές Ασφάλειας με έμφαση στην Ασφάλεια στον 21ο αιώνα και στο φαινόμενο του "Μοναχικού Λύκου"
 • Σπουδές Ασφάλειας με έμφαση στην Ασφάλεια στον 21ο αιώνα και τις προκλήσεις εσωτερικής ασφάλειας για τα κράτη του Δυτικού Κόσμου από τις αυξημένες προσφυγικές ροές του Δεύτερου και Τρίτου Κόσμου
 • Ψηφιακές Διεθνείς Σχέσεις με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη στην Δημόσια Διοίκηση– Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • Σπουδές Ασφάλειας με έμφαση στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία και την Διαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών
 • Ψηφιακές Διεθνείς Σχέσεις με έμφαση Κυβερνοστρατηγική και Νευροστρατηγική
 • Σπουδές Ασφάλειας με έμφαση στην Στρατηγική Ιατρική (Strategic Medicine) και τη Βιοασφάλεια στις Διεθνείς Σχέσεις

Πολιτική Θεωρία και Πολιτική Φιλοσοφία

 • Πολιτική Θεωρία
 • Πολιτική Φιλοσοφία

Πολιτική Επιστήμη

 • Πολιτικές και Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δίκαιο

 • Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Διεθνές Δίκαιο
 • Συγκριτικό Δίκαιο
 • Θεωρία και Φιλοσοφία Δικαίου/ Θεωρία Ρυθμίσεων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 3556/τΒ΄/ 22-8-2018) για την εισαγωγή στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

α. Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

β. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ελληνικού ΑΕΙ ή ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τΑ΄/4-8- 2017), ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο από το ΔΟΑΤΑΠ, σε γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με ένα τουλάχιστον από τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος θα πρέπει να είναι:

   • Για σπουδές στην Ελλάδα, μεγαλύτερος ή ίσος με «7».

  • Για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεγαλύτερος ή ίσος με «55%» ή «6- (αναγνωρισμένος βαθμός από το ΔΟΑΤΑΠ)»

   • Για σπουδές στις ΗΠΑ, υψηλότερος ή ίσος με «Β».

  • Για σπουδές σε άλλες χώρες της ΕΕ και την Ελβετία μεγαλύτερος του «6- (αναγνωρισμένος βαθμός από το ΔΟΑΤΑΠ)».

Σε ειδικές περιπτώσεις γίνεται αιτιολογημένα δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.

γ. Άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (C2) που πιστοποιείται σύμφωνα με τα νόμιμα πιστοποιητικά ή βάσει ολοκλήρωσης σπουδών στο εξωτερικό.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ειδικότερα στην περίπτωση που η βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος των υποψηφίων δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα που έχουν ορισθεί παραπάνω, μπορεί να συζητηθεί η αίτησή τους στη Συνέλευση του Τμήματος μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του ενδιαφερόμενου να αναλάβει την επίβλεψη, μέλους ΔΕΠ, προκειμένου να συνεκτιμηθούν και τα ακόλουθα ουσιαστικά προσόντα:

  • Τεκμηριωμένη ικανότητα και προοπτική για έρευνα. Η ερευνητική ικανότητα τεκμηριώνεται είτε με τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών (σε έγκριτα καταλογογραφημένα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών) ή με άλλα αποδεικτικά ερευνητικής εμπειρίας (πχ. ερευνητική απασχόληση σε διεθνούς φήμης ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα).

  • Αποδεδειγμένη πλούσια επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον τριών ετών) στο επιστημονικό αντικείμενο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής.

     •  Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από διακεκριμένα Πανεπιστήμια.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από κάθε υποψήφιο/α ως προϋπόθεση εξέτασης της υποψηφιότητάς του/της είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (λήψη αρχείου)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Αντίγραφο Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος. Εάν τα πτυχία έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, αυτά πρέπει να συνοδεύονται από την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ με την αντιστοίχηση του βαθμού.

4. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο) των ανωτέρω πτυχίων. Εάν τα πτυχία έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, αυτά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον να προέρχεται από μέλος ΔΕΠ προγράμματος σπουδών που παρακολούθησαν οι υποψήφιοι  (λήψη αρχείου). Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποδεχτεί και συστατική επιστολή που προέρχεται από εργοδότη του υποψηφίου εφόσον υπάρχει τεκμηρίωση.

6. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθεια τους ή να αποδεικνύουν πρόοδο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).

8. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

9. Ερευνητική Πρόταση, ως 20 σελίδες η οποία θα πρέπει να πληροί τις συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Α του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος. Στην ίδια πρόταση οι υποψήφιοι πρέπει να απαντούν στο αν αποδέχονται να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του Κανονισμού και στις υποχρεώσεις τους έναντι του Τμήματος (π.χ. παρουσία στο Πανεπιστήμιο).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 11η Δεκεμβρίου 2023.

Οι αιτήσεις καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: iessecr@uom.edu.gr.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

Καθηγητής Δημήτριος Β. Σκιαδάς

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font