Κωνσταντάρας Ιωάννης
 • 2310 891.695
 • ikonst uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ4, 428

  Κωνσταντάρας Ιωάννης

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)
  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)
  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Επιχειρησιακά Μαθηματικά

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (1999).
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Στατιστική & Επιχειρησιακή Έρευνα», Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2001).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2006).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Επιχειρησιακή έρευνα
  • Μαθηματική μοντελοποίηση και ανάλυση συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων
  • Εφοδιαστική και αντίστροφη εφοδιαστική
  • Προγραμματισμός παραγωγής

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ I
   (ΑΕ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBADS

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Περιγραφή

  Αναλυτική Επιχειρησιακών Δεδομένων I (Business Analytics I-Descriptive Analytics and Introduction to Predictive Analytics) 

  Κωδικός μαθήματος:

  1022-ΑΕ103

  Εξάμηνο:

  A’

  Είδος:

  Υποχρεωτικό

  Θεωρία – Πρακτική (ποσοστά):

  50 – 50

  Γλώσσα διδασκαλίας:

  Ελληνικά – Αγγλική ορολογία και βιβλιογραφία

  Ώρες διδασκαλίας:

  3 ώρες την εβδομάδα

  ECTS:

  7,5

  Σελίδα μαθήματος

  Compus

   

  Τμήμα, Τομέας, Υπεύθυνος 

  Τμήμα:

  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Τομέας:

  Ποσοτικές Μέθοδοι – Λήψη Αποφάσεων

  Υπεύθυνος (συνδιδασκαλία):

  Ιωάννης Κωνσταντάρας (Επικ. Καθηγητής)

  Email:

  ikonst@uom.edu.gr

  Web:

  users.uom.gr/~ikonst

  Τηλ:

  2310-891695

  Γραφείο

  428, Κτήριο H

  Ώρες Γραφείου

  Ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα

   

  Βιβλιογραφία

  James R. Evans, Business Analytics, Pearson Education, 2016.

  Camm J., Cochran J., Fry M., Ohlmann J., Anderson D., Sweeney D., Williams T., Essentials of Business Analytics, Cengage Learning, 2015.

  S. Christian Albright, Wayne L. Winston, Business Analytics: Data Analysis & Decision Making, Cengage Learning, 2015

  Glenn J. Myatt., Making Sense of Data: A Practical Guide to Exploratory Data Analysis and Data Mining, Willey 2007.


  Λογισμικό

  SPSS, Excel, R

   

  Συνοπτική Περιγραφή και Μαθησιακοί Στόχοι

  Οι επιχειρηματικές αποφάσεις συχνά λαμβάνονται κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν διευκολύνει τη συλλογή μεγάλων δεδομένων (Big Data) που μπορούν ενδεχομένως να βελτιώσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η Επιχειρησιακή Αναλυτική (Business Analytics) αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις, τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και οι κυβερνήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα αυτά για να αποκτήσουν γνώσεις και να λάβουν καλύτερες αποφάσεις. Η ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης των δεδομένων για την λήψη γρήγορων, ακριβών και κερδοφόρων αποφάσεων αποτελεί ένα κρίσιμο στρατηγικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις. Η Επιχειρησιακή Αναλυτική (Business Analytics) στηρίζεται βασικά σε ποσοτικές και στατιστικές μεθόδους και σε διαδικασίες βελτιστοποίησης, για τον εντοπισμό των προτύπων και των τάσεων στα δεδομένα, τα οποία τελικά οδηγούν σε ρεαλιστικές προβλέψεις. Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές στο να γνωρίσουν και να μάθουν μια ποικιλία από τα βασικά στατιστικά εργαλεία, χρήσιμα για τη σύνοψη και παρουσίαση των παρελθόντων γεγονότων και πληροφοριών. Οι φοιτητές θα μάθουν πώς να μετατρέπουν ακατέργαστα δεδομένα σε περιγραφικές περιλήψεις που μπορούν εύκολα να παρουσιαστούν και να κατανοηθούν. Επιπλέον θα εισάγει τους φοιτητές στις θεμελιώδεις έννοιες της Στατιστικής Συμπερασματολογίας, όπως η εκτίμηση παραμέτρων και ο Έλεγχος Υποθέσεων, καθώς και σε στατιστικά εργαλεία χρήσιμα στην Επιχειρησιακή Αναλυτική, όπως η Ανάλυση Συσχέτισης και η Ανάλυση Χρονοσειρών. Έμφαση θα δοθεί περισσότερο στις εφαρμογές, τις έννοιες και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, παρά στη θεωρία και τους υπολογισμούς. Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω, θα χρησιμοποιηθεί βασικά το στατιστικό πακέτο SPSS, ώστε οι φοιτητές να εξοικειωθούν με το συγκεκριμένο λογισμικό και να μπορούν να πραγματοποιούν οποιαδήποτε ανάλυση δεδομένων.

   

   

  Περιεχόμενο – Σχέδιο διαλέξεων

   

             

  1. Introduction to Data Analysis and Business Analytics
  2. Describing and Summarizing Data
  3. Visualizing and Understanding Data
  4. Data preparation-Cleaning Data and data transformations
  5. Descriptive Statistical Measures-Relationships between two variables
  6. Probability Distributions and Data Modeling
  7. Sampling and Estimation-Creating representative and unbiased samples
  8. Inferential statistics-Confidence intervals
  9. Inferential statistics-Designing and Performing Hypothesis Tests
  10. Chi-square Tests
  11. Comparative statistics-Visualizing relationships and correlation coefficient
  12. Time Series Analysis and Forecasting
  13. Final Exam

   

  Αξιολόγηση Επίδοσης

  [1] Γραπτές Εξετάσεις  70%

  [2] Ασκήσεις-εργασίες  30%

   

   

   

  • ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
   (ΟΔ0409)

  Τύπος
  ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Μετά από μία παρουσίαση της χρησιμότητας της Οικονομετρίας, το μάθημα ασχολείται με ένα υπόδειγμα μίας μεταβλητής και ορισμένες βασικές έννοιες της στατιστικής επαγωγής. Κατόπιν παρουσιάζεται το κλασσικό γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης δύο μεταβλητών και οι βασικές υποθέσεις του, η μέθοδος εκτίμησης των ελαχίστων τετραγώνων και οι ιδιότητες του εκτιμητή ελαχίστων τετραγώνων. Ακολουθεί το πολυμεταβλητό υπόδειγμα παλινδρόμησης καθώς και έλεγχοι υποθέσεων με τη χρήση των στατιστικών t και F. Παρουσιάζεται επίσης η χρήση των ψευδομεταβλητών σε μια παλινδρόμηση και διάφορες μορφές παραβιάσεων των στατιστικών υποθέσεων του κλασσικού γραμμικού υποδείγματος (πολυσυγγραμμικότητα, αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα).

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I
   (ΟΔ0201)

  Τύπος
  ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Εισαγωγικές έννοιες: Βασικοί ορισμοί και μέθοδοι συγκέντρωσης και παρουσίασης στατιστικών δεδομένων.

  Περιγραφή και σύμπτυξη στατιστικών δεδομένων: Πίνακες συχνοτήτων και γραφικές μέθοδοι σύμπτυξης.

  Παράμετροι θέσεως, διασποράς και μορφής μιας κατανομής: Αριθμητικός μέσος, διάμεσος, επικρατούσα τιμή, τεταρτημόρια, εύρος, τυπική απόκλιση, συντελεστής μεταβλητότητας, συντελεστές ασυμμετρίας και κυρτότητας.

  Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων και συνδυαστικής ανάλυσης: Τυχαίο πείραμα, δειγματικός χώρος, ενδεχόμενα (τομή, ένωση, ξένα, συμπληρωματικά, ανεξάρτητα), αξιώματα πιθανοτήτων, ιδιότητες πιθανοτήτων, πιθανότητα υπό συνθήκη, θεώρημα ολικής πιθανότητας, θεώρημα του Bayes, πολλαπλασιαστικός κανόνας, μεταθέσεις, διατάξεις, συνδυασμοί, επαναληπτικές μεταθέσεις, επαναληπτικές διατάξεις.

  Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας: Βασικές έννοιες και ορισμοί, ροπές, στατιστικά ανεξάρτητες μεταβλητές, συνδιακύμανση, συσχέτιση, διμεταβλητές κατανομές.  

  Θεωρητικά μοντέλα πιθανότητας για διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές: Κατανομή Bernoulli, Διωνυμική κατανομή, Γεωμετρική κατανομή, Αρνητική Διωνυμική κατανομή, Υπεργεωμετρική κατανομή, Κατανομή Poisson, Ομοιόμορφη κατανομή, Εκθετική κατανομή, Κανονική Κατανομή.

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II
   (ΟΔ0303)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (11 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2020

   • A. Sifaleras, I. Konstantaras (2020). A Survey on Variable Neighborhood Search Methods for Supply Network Inventory. In: Bychkov I., Kalyagin V., Pardalos P., Prokopyev O. (eds) Network Algorithms, Data Mining, and Applications. NET 2018. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, vol 315. Springer, Cham

    Προβολή Δημοσίευσης

   2018

   • K. Skouri, A. Sifaleras and I. Konstantaras (2018), Open Problems in Green Supply Chain Modeling and Optimization with Carbon Emission Targets, P. M. Pardalos, A. Migdalas (eds.), Open Problems in Optimization and Data Analysis, Springer Optimization and Its Applications 141, pages 83-90, Springer Nature Switzerland AG 2018.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2017

   • K. Skouri, L. Benkherouf and I. Konstantaras (2017), Optimal Inventory Policies for Finite Horizon Inventory Models with Time Varying Demand: A Unified Presentation, In N. Daras and Th. Rassias (eds), Chapter: Operations Research, Engineering, and Cyber Security, Volume 113 of the series Springer Optimization and Its Applications, 345-358, DOI: 10.1007/978-3-319-51500-7_16, Springer, 2017.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • L. Benkherouf, K. Skouri and I. Konstantaras (2017), Optimal Batch Production with Rework Process for Products with Time-Varying Demand Over Finite Planning Horizon, In N. Daras and Th. Rassias (eds), Chapter: Operations Research, Engineering, and Cyber Security, Volume 113 of the series Springer Optimization and Its Applications, 57-68, DOI: 10.1007/978-3-319-51500-7_3, Springer, 2017.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Ata Allah Taleizadeh, Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón and Ioannis Konstantaras (2017). Editorial: Special Issue on Advances in Inventory Management under Uncertainty, International Journal of Inventory Research, 4(2/3), 97-102.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2016

   • Α. Γεωργίου, Κ. Κάπαρης, Ι. Κωνσταντάρας, 2016. Τεχνικές προσομοίωσης στη Διοικητική Επιστήμη [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ISBN: 978-960-603-032-1

    Προβολή Δημοσίευσης

   • I.P. Krommyda, K. Skouri, I. Konstantaras, I. Ganas (2016), Two-warehouse inventory systems for seasonal deteriorating products with permissible delay in payments, In E. Grigoroudis and M. Doumpos (eds.), Operational Research in Business and Economics, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, 2016.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Α. Γεωργίου, Κ. Κάπαρης, Ι. Κωνσταντάρας, 2016. Τεχνικές προσομοίωσης στη Διοικητική Επιστήμη [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. ISBN: 978-960-603-032-1.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2014

   • Peter Fleming Editor-in-Chief and Ioannis Konstantaras Co-Editor (2014), International Journal of Systems Science: Operations & Logistics, International Journal of Systems Science: Operations & Logistics, 1:1, 1-2.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονική επιμέλεια στη μετάφραση της 13ης έκδοσης του βιβλίου των D.R. Anderson, D.J. Sweeney, T.A. Williams, K. Martin «An Introduction to Management Science: Quantitative approaches to decision making» (εκδόθηκε στα ελληνικά το 2014 από τις εκδόσεις Κριτική με τίτλο «Διοικητική Επιστήμη: Ποσοτικές μέθοδοι για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων»)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2013

   • V. A. Tatsis, K. E. Parsopoulos, K. Skouri, and I. Konstantaras (2013), An Ant-Based Optimization Approach for Inventory Routing, In M. Emmerich et al. (eds.), EVOLVE - A Bridge between Probability, Set Oriented Numerics, and Evolutionary Computation IV, Advances in Intelligent Systems and Computing 227, pages 107-121, doi: 10.1007/978-3-319-01128-8_8, Springer International Publishing.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (42 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    • Md. A. A Khan, A. A. Shaikh, I. Konstantaras, A. K. Buhnia, L. E. Cárdenas-Barrón (2020). Inventory models for perishable items with advanced payment, linearly time-dependent holding cost and demand dependent on advertisement and selling price, International Journal of Production Economics, 230, 107804 (18 pages).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • A. A. Taleizadeh, I. Shokr, I. Konstantaras, M. VafaeiNejad (2020). Stock replenishment policies for a vendor-managed inventory in a retailing system, Journal of Retailing and Consumer Services, 55, 102137 (18 pages).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Md. A. A Khan, A. A. Shaikh, G. C. Panda, A. K. Buhnia, I. Konstantaras (2020). Non-instantaneous deterioration effect in ordering decisions for atwo-warehouse inventory system under advance payment and backlogging, Annals of Operations Research, 289, pp. 243-275.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Md. A. A Khan, A.A. Shaikh, G. C. Panda, I. Konstantaras, L. E. Cárdenas-Barrón (2020). The effect of advance payment with discount facility on supply decisions of deteriorating products whose demand is both price and stock dependent, International Transactions in Operational Research, 27, 1343-1367.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • A. A. Taleizadeh, N. Pourmohammad-Zia, and I. Konstantaras, (2020). Partial linked‑to‑order delayed payment and life time effects on decaying items ordering, Operational Research, An International Journal, article in press.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Md. A. A Khan, A.A. Shaikh, G. C. Panda, I. Konstantaras, A. A. Taleizadeh, (2019). Inventory system with expiration date: Pricing and replenishment decisions, Computers & Industrial Engineering, 132, 232-247.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Md. A. A Khan, A.A. Shaikh, G. C. Panda, I. Konstantaras, (2019). Price discount facility in an EOQ model for deteriorating items with stock-dependent demand and partial backlogging, International Transactions in Operational Research, 26, 1365-1395.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Konstantaras, K. Skouri and A.G. Lagodimos (2019). EOQ with independent endogenous supply disruptions, OMEGA-The International Journal of Management Science, 83, 96-106.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Md. A. A Khan, A.A. Shaikh, G. C. Panda, I. Konstantaras, (2019). Two-warehouse inventory model for deteriorating items with partial backlogging and advance payment scheme, RAIRO-Operations Research, 53(5), 1691-1708.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • A. A. Taleizadeh, S. Tavakoli, I. Konstantaras and M. Rabbani (2019). A vendor managed inventory on consignment with penalty as a supply chain coordination arrangement, RAIRO-Operations Research, 53(4), 1343-1355.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • L. Benkherouf, K. Skouri and I. Konstantaras (2017). Inventory decisions for a finite horizon problem with product substitution options and time varying demand, Applied Mathematical Modelling, 51, 669-685.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • J. O. Cunha, I. Konstantaras, R. A. Melo, A. Sifaleras (2017). On the multi-item economic lot-sizing with remanufacturing and uncapacitated production, Applied Mathematical Modelling, 50, 772-780.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • A. Sifaleras, I. Konstantaras (2017). Variable neighborhood descent heuristic for solving reverse logistics multi-item dynamic lot-sizing problems, Computers & Operations Research, 78, 385-392.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • V. Aletras, A. Georgiou, A. Mavrodi, K. Kaparis, I. Konstantaras, V. Sachpekidis, S. Michailidou, T. Gatzos, I. Styliadis, P. Stafylas (2016). Investigating performance indicators and service quality improvement in an outpatient cardiology department. Value in Health 19(7), 663.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • L. Benkherouf, K. Skouri and I. Konstantaras (2016). Optimal control of production, remanufacturing and refurbishing activities in a finite planning horizon inventory system, Journal of Optimization Theory and Applications, 168(2), 677-698.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • A. Sifaleras, I. Konstantaras (2015). General variable neighborhood search for the multi-product dynamic lot sizing problem in closed-loop supply chain, Electronic notes in Discrete Mathematics, 47, 69-76.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • K.E. Parsopoulos, I. Konstantaras, K. Skouri (2015). Metaheuristic optimization for the single-item dynamic lot sizing problem with returns and remanufacturing, Computers & Industrial Engineering, 83, 307-315.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • A. Sifaleras, I. Konstantaras, N. Mladenovic (2015).Variable neighborhood search for the economic lot sizing problem with product returns and recovery, International Journal of Production Economics, 160, 133-143.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I.-P. Krommyda, K. Skouri, I. Konstantaras (2015). Optimal ordering quantities for substitutable products with stock-dependent demand, Applied Mathematical Modelling, 39(1), 147-164.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • K. Skouri, I. Konstantaras, A. C. Lagodimos, S. Papachristos (2014). An EOQ model with backorders and rejection of defective supply batches, International Journal of Production Economics, 155, 148-154.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • L. Benkherouf, K. Skouri and I. Konstantaras (2014). Optimal lot sizing for a production-recovery system with time varying demand over finite planning horizon, IMA Journal of Management Mathematics, 25(4), 403-420.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • K. Skouri and I. Konstantaras (2013). Two warehouse inventory model for deteriorating products with ramp type demand rate, Journal of Industrial and Managament Optimization, 9(4), 855-883.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I.-P. Krommyda, K. Skouri, I. Konstantaras, I. Ganas (2013). Optimal pricing and replenishment policy for non-instantaneous deteriorating items and two levels of storage, Asia-Pacific Journal of Operational Research, 30(4), 28 pages.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • M. Karimi-Nasab and I. Konstantaras (2013). An inventory control model with stochastic replenishment interval and special sale offer, European Journal of Operational Research, 227(1), 81-87.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • I. Konstantaras, K. Skouri, M. Jaber (2012). Inventory models for imperfect quality items with shortages and learning in inspection, Applied Mathematical Modelling, 36(11), 5334-5343.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • M. Karimi-Nasab and I. Konstantaras (2012). A random search heuristic for a multi-objective production planning, Computers & Industrial Engineering, 62(2), 479-490.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • G.S. Piperagkas, I. Konstantaras, K. Skouri, K.E. Parsopoulos (2012). Solving the stochastic dynamic lot-sizing problem through nature-inspired heuristics, Computers & Operations Research, 39(7), 1555-1565.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • K. Skouri, I. Konstantaras, S. K. Manna and K. S. Chaudhuri (2011). Inventory models with ramp type demand rate, time dependent deterioration rate, unit production cost and shortages, Annals of Operations Research, 191(1), 73-95.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • K.Skouri, I. Konstantaras, S. Papachristos, and J. Teng (2011). Supply chain models for deteriorating products with ramp type demand rate under permissible delay in payments, Expert Systems with Applications, 38(12), 14861-14869.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Konstantaras and K. Skouri (2011). A note on a production-inventory model under stock-dependent demand, Weibull distribution deterioration and shortage, International Transactions in Operational Research, 18(4), 527-531.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Konstantaras, K. Skouri, S. Papachristos (2011). Optimal pricing, return and modular design policy for Build-To-Order (BTO) products in a two parties supply chain system, IMA Journal of Management Mathematics, 22(1), 1-12.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    • I. Konstantaras (2010). Optimal control of production and remanufacturing in a reverse logistics model with backlogging, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2010, article ID 320913, 19 pages, doi:10.1155/2010/320913.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Konstantaras, K.Skouri and M. Jaber (2010). Lot sizing for a recoverable product with inspection and sorting, Computers & Industrial Engineering, 58(3), 452-462.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Konstantaras and K.Skouri (2010). Lot sizing for a single product recovery system with variable setup numbers, European Journal of Operational Research, 203, 326-335.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2009

    • K. Skouri and I. Konstantaras (2009). Order level inventory models for deteriorating seasonable/fashionable products with time dependent demand and shortages, Mathematical Problems in Engineering, 2009, article ID 679736, 24 pages, doi:10.1155/2009/679736.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • K. Skouri, I. Konstantaras, S. Papachristos and I. Ganas (2009). Inventory models with ramp type demand rate, partial backlogging and Weibull deterioration rate, European Journal of Operational Research, 192(1), 79-92.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2008

    • I. Konstantaras and S. Papachristos (2008). Note on: "An optimal ordering and recovery policy for reusable items", Computers & Industrial Engineering, 55(3), 729-734.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Konstantaras and S. Papachristos (2008). A note on: Developing an exact solution for an inventory system with product recovery, International Journal of Production Economics, 111(2), 707-712.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2007

    • I. Konstantaras, S.K. Goyal and S. Papachristos (2007). Economic ordering policy for an item with imperfect quality subject to the in-house inspection, International Journal of Systems Science, 38(6), 473-482.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Konstantaras and S. Papachristos (2007). Optimal policy and holding cost stability regions in a periodic review inventory system with manufacturing and remanufacturing options, European Journal of Operational Research, 178(2), 433-448.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2006

    • I. Konstantaras and S. Papachristos (2006). Lot-sizing for a single-product recovery system with backordering, International Journal of Production Research, 44(10), 2031-2045.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • S. Papachristos and I. Konstantaras (2006). Economic ordering quantity models for items with imperfect quality, International Journal of Production Economics, 100(1), 148-154.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (9 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • Konstantaras, I., Skouri, K., Benkherouf, L. (2020). Optimal ordering decision for a closed loop supply chain system under carbon tax regulatory mechanism, Pre-prints of the 21st International Working Seminar of Production Economics, 24th-28th Feburary, Innsbruck, Austria, 18 pages.

     2015

     • I.-P. Krommyda, K. Skouri, I. Konstantaras, I. Ganas. Two-warehouse inventory models for deteriorating items with ramp type demand rate, partial backlogging and permissible delay in payments, in Proceedings of the 4th International Symposium & 26th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, 04-06 June 2015.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2013

     • I.-P. Krommyda, K. Skouri, I. Konstantaras. Joint replenishment policy for two substitutable products with demand dependent of their inventory levels. In Proceedings of the XI Balkan Conference on Operational Research, Belgrade, Serbia, 07-10 September 2013, pages 456-464.
     • E. Moustaki, K. Parsopoulos, I. Konstantaras, K. Skouri, I. Ganas. A first study of particle swarm optimization on the dynamic lot sizing problem with product returns. In Proceedings of the XI Balkan Conference on Operational Research, Belgrade, Serbia, 07-10 September 2013, pages 348-356.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • K. Skouri, I. Konstantaras, A. G. Lagodimos, I. Ganas. EOQ approaches for stochastic inventory systems. In Proceedings of the XI Balkan Conference on Operational Research, Belgrade, Serbia, 07-10 September 2013, pages 341-347.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2011

     • M. Karimi-Nasab and I. Konstantaras. A single machine production scheduling model with variable processing times, in Proceedings of the 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, 22-25 September 2011.
     • I.-P. Krommyda, K. Skouri and I. Konstantaras. Optimal pricing and replenishment policy of a two warehouse inventory model with non instantaneous deteriorating items, in Proceedings of the 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, 22-25 September 2011.

     2006

     • I. Konstantaras, K. Skouri and S. Papachristos. Optimal policy for pricing, return and modularity level for Build-To-Order (BTO) products, in 11th European Logistics Association (ELA) Doctorate Workshop 2006 Proceedings, 22-36.

     2005

     • I. Konstantaras and S. Papachristos. Economic production and remanufacturing lot-sizing for a single product system with backlogging, in Proceedings of 18th International Conference on Production Research, Salerno, Italy 31 July-04 August 2005.
     • Άλλα (17 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2018

      • I. Konstantaras, A.C. Lagodimos, K. Skouri. Decomposition-based optimization of a deterministic two-echelon inventory chain, 20th International Symposium on Inventories, Budapest, August, 20-24, 2018.

      2015

      • I. Konstantaras, K. Skouri, A. Lagodimos. Economic order quantity with random supply disruptions, 4th International Symposium & 26th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, 04-06 June 2015.
      • L. Benkherouf, K. Skouri, I. Konstantaras. Optimal production and reworking decisions over finite planning horizon for products with time varying demand, 4th International Symposium & 26th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, 04-06 June 2015.

      2012

      • Α. Nikolakopoulos, Ι. Ganas Ι. Konstantaras, Κ. Skouri Hybrid metaheuristic-dynamic programming algorithm for integrated optimization of manual order picking and sorting warehouse operations. 25th European Conference on Operational Research, Vilnius, Lithuania, July 8-11, 2012.
      • L. Benkherouf, K. Skouri and I. Konstantaras. Optimal lot sizing for a production-recovery system with time varying demand over finite planning horizon, 17th International Symposium on Inventories, Budapest, August, 20-24, 2012.
      • K. Skouri, I. Konstantaras, A. G. Lagodimos. (R, T) inventory control policies under uncertain supply chain environment, 3d Annual Conference of the European Decision Sciences Institute, Istanbul, Turkey, June 24-28, 2012.
      • I.-P. Krommyda, K. Skouri and I. Konstantaras. Optimal ordering quantities for substitutable products with stock-dependent demands, 3d Annual Conference of the European Decision Sciences Institute, Istanbul, Turkey, June 24-28, 2012.

      2010

      • K. Skouri, A. Lagodimos and I. Konstantaras, Periodic review (R, T) inventory control policy for stochastic demand and yield, 3rd meeting of the EURO Working Group on Stochastic Modelling, June 7-9, 2010, Nafplio, Greece.

      2008

      • K. Skouri, I. Konstantaras and S. Papachristos, Two warehouse inventory models for deteriorating seasonable products with ramp type demand rate, 15th International Symposium on Inventories, Budapest, August, 22-26, 2008.

      2007

      • I. Ganas, I. Konstantaras, S. Papachristos and K. Skouri. Optimal ordering policies for the single level lot-sizing problem with lumpy demand, 22nd European Conference on Operational Research EURO XXII, Prague, July, 8-11, 2007.
      • K Skouri, S. Papachristos, I. Konstantaras and I. Ganas, An inventory model for deteriorating items with ramp type demand rate, partial backlogging and permissible delay in payments, 22nd European Conference on Operational Research EURO XXII, Prague, July, 8-11, 2007.
      • K Skouri, S. Papachristos, I. Konstantaras and I. Ganas, Inventory models for deteriorating items with ramp type demand rate, partial backlogging and permissible delay in payments, 19ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Άρτα 21-23 Ιουνίου 2007.

      2006

      • K. Skouri, I. Konstantaras, S. Papachristos and I. Ganas, An order level inventory system with ramp type demand rate, partial backlogging and Weibull deterioration rate, 14th International Symposium on Inventories, Budapest, August, 21-25, 2006.
      • I. Ganas, I. Konstantaras, S. Papachristos and K. Skouri. Optimal ordering policies for the single level lot-sizing problem with lumpy demand, 14th International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck, 20-24 February 2006.

      2005

      • Ι. Γκανάς, Κ. Σκούρη, Ι. Κωνσταντάρας και Σ. Παπαχρήστος. Design modularity and return policy for Build-to-Order (BTO) products, 17ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Πάτρα 16-18 Ιουνίου 2005.
      • Κ. Σκούρη, Ι. Κωνσταντάρας και Σ. Παπαχρήστος. An inventory model with ramp type demand, partial backlogging and Weibull deterioration rate, 1ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ), Τρίπολη 12-14 Μαΐου 2005.

      2001

      • Ι. Κωνσταντάρας και Σ. Παπαχρήστος. Ο αλγόριθμος των Wagner-Whitin (W-W) και η χρήση του σε μοντέλα Αντίστροφης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 14ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Ξάνθη 01-03 Νοεμβρίου 2001.