Σακελλαρίου Ηλίας
 • 2310 891.858
 • iliass uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ5, 529

  Σακελλαρίου Ηλίας

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. (1995)
  • MSc in Information Technology: Knowledge Based Systems, Artificial Intelligence Department, University of Edinburgh, Scotland (1996)
  • Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2006)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Γλώσσες Παράλληλου Λογικού Προγραμματισμού
  • Λογικός Προγραμματισμός με Περιορισμούς (CLP) και παράλληλη εκτέλεση CLP προγραμμάτων
  • Μοντελοποίηση Προβλημάτων Ικανοποίησης Περιορισμών
  • Ευφυείς Πράκτορες

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • CONSTRAINT LOGIC PROGRAMMING
   (ΠΛ0908)

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Semester: 8 (Spring) | Orientation: Elective AI Direction Course | Weekly Hours: 3 | Credit Units (ECTS): 5

  Instructors: Sakellariou Ilias

  General competences

  Logic Programming and Constraint Logic programming are among the most interesting programming schools, that significantly differ from the "classical" schools of imperative and object oriented programming. Upon successful completion of the course the student will be able to: (1) understand the different approach of declarative programming in algorithm implementation, (2) understand the advantages and disadvantages of Logic Programming compared to imperative programming, (3) identify types of applications or modules of larger software systems that could be developed in significantly reduced time using declarative programming, (4) describe and be able to exploit procedures such as term unification and use higher order predicates, (5) design and implement logic programs, exploiting the execution mechanism of the language, unification, and techniques such as recursion and procedural abstraction, (6) explain the nature of a constraint variable, its domain and constraints as relations that express partial information for the problem, (7) describe and explain constraint solving techniques, (8) model problems as constraint satisfaction problems and develop the corresponding implementations in a CLP system.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Final written Examination (70%), weekly Coursework (10%), Practicals (20%)

  Bibliography

  (One of the following):
  41958366 Prolog: Programming in Logic for Artificial Intelligence, Type: textbook, Manolis Marakakis, 2014, New Technology Publications, ISBN: 978-960-6759-98-7
  5417 Programming in Logic- PROLOG, Type: textbook, Notopoulos Panagiotis, Anikoula, 2008, ISBN: 9789608729384
  Free Access Textbooks
  320042 Logic Programming Techniques, Type: e-Book, Sakellariou Ilias, Vassiliadis Nikolaos, Kefalas Petros, Stamatis Dimosthenis, 2016, , ISBN: 978-960-603-246-2
  320266 Logic and Functional Programming, Type: e-Book, Panagiotis Stamatopoulos, 2016, , ISBN: 978-960-603-335-3


  320266 ΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, 2016, , ISBN: 978-960-603-335-3

  Supply material

  Apt, Krzystof R. ;Wallace, Mark G. "Constraint Logic Programming Using ECLiPSe", Cambridge University Press, 2007.
  Bratko, Ivan. Prolog Programming for Artificial Intelligence, (3rd edition), Addison Wesley, 2001.
  Kowalski, Robert. Logic For Problem Solving, North-Holland, 1983 (from author's web page)
  (Apt, Krzystof R. ;Wallace, Mark G. "Constraint Logic Programming Using ECLiPSe", Cambridge University Press, 2007.
  Bratko, Ivan. Prolog Programming for Artificial Intelligence, (3rd edition), Addison Wesley, 2001.
  Kowalski, Robert. Logic For Problem Solving, North-Holland, 1983 (from author's web page)
  (http://compus.uom.gr/INF256/index.php))

  • ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ
   (ΠΛ0827-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8o (Εαρινό) | Τύπος μαθήματος: Επιλογής ΕΠ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:      Σακελλαρίου Ηλίας

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός να: (1) γνωρίζει τις βασικές έννοιες της μεταγλώττισης ανώτερων γλωσσών προγραμματισμού και το θεωρητικό υπόβαθρο πίσω από τις τεχνολογίες των μεταγλωττιστών, (2) περιγράφει τα καθιερωμένα τυπικά στάδια της μεταγλώττισης (λεκτική, συντακτική, σημασιολογική ανάλυση και παραγωγή κώδικα) και να κρίνει σε ποιο στάδιο μεταγλώττισης ανήκει συγκεκριμένος έλεγχος, (3) επιλέγει κατάλληλους αλγορίθμους (πχ συντακτικής ανάλυσης) για την υλοποίηση μιας γλώσσας προγραμματισμού, (4) να σχεδιάζει τα στάδια της λεκτικής (κανονικές εκφράσεις) και της συντακτικής ανάλυσης και να προτείνει ορθή γραμματική μιας γλώσσας προγραμματισμού, (5) να περιγράφει την σημασία των ελέγχων τύπων και των υπολοίπων ελέγχων του σταδίου της σημασιολογικής ανάλυσης και να σχεδιάζει την υλοποίηση τους χρησιμοποιώντας γραμματικές ιδιοτήτων, (6) να γνωρίζει τις βασικές τεχνικές παραγωγής τελικού κώδικα, (7) αναπτύσσει ένα μικρού μεγέθους μεταγλωττιστή με τη χρήση καθιερωμένων εργαλείων.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στους μεταγλωττιστές και στη σχεδίαση μεταγλωττιστών. Λεκτική ανάλυση (Αυτόματα, Κανονικές εκφράσεις, Λεκτική Ανάλυση με την χρήση του εργαλείου FLEX), Συντακτική Ανάλυση (Γραμματικές, Συντακτική Ανάλυση από-πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω, LL και LR συντακτικοί αναλυτές, Συντακτική ανάλυση με το εργαλείο BISON, Διαχείριση Πίνακα Συμβόλων Πληροφορία που αποθηκεύεται στον Πίνακα Συμβόλων, Δομές Δεδομένων), Σημασιολογική ανάλυση (Έλεγχοι κατά την Σημασιολογική Ανάλυση, Έλεγχος τύπων, Ανάλυση κατευθυνόμενη από τη Σύνταξη), Παραγωγή ενδιάμεσου κώδικα (Μετάφραση κατευθυνόμενη από την Σύνταξη, Ενδιάμεσες Γλώσσες), Παραγωγή Τελικού Κώδικα (Θέματα και Τεχνικές, Διαχείριση Μνήμης).

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές Εξετάσεις  (100%), Προαιρετικές Εργασίες (20%) με θέμα την κατασκευή ενός απλού μεταγλωττιστή χρησιμοποιώντας καθιερωμένα εργαλεία.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  12713790 Μεταγλωττιστές, Τύπος: Σύγγραμμα, Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman, 2011, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ISBN: 978-960-6759-72-7

   

  13858 ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, Τύπος: Σύγγραμμα, MICHAEL L. SCOTT, 2009, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-230-7

   

  77108866 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, Keith D. Cooper, Linda Torczon, 2018, ΙΤΕ-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ISBN: 978-960-524-519-1

   

  94702000 ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, Παναγιώτης Κατσαρός, Γεώργιος Μακρής, Αναστάσιος Τεμπερεκίδης, 2020, ΖΥΓΟΣ, ISBN: 978-618-5063-64-1

   

  Συμπληρωματικόυλικό

  Flex Manual, Fast Lexical Analyser (http://flex.sourceforge.net/)

  Bison Manual, GNU Parser Generator http://www.gnu.org/software/bison/

  Ιστοδελίδα Μαθήματος: http://compus.uom.gr/INF139/index.php

  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
   (AIC103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΤΥ-ΠΣ | Υποχρεωτικό Κορμού | Εβδ.διδασκαλία: 4 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Σατρατζέμη Μαρία, Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος, Ξυνόγαλος Στέλιος, Σακελλαρίου Ηλίας, Κασκάλης Θεόδωρος, Αμπατζόγλου Απόστολος, Καρακασίδης Αλέξανδρος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:
  • να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές ανάπτυξης λογισμικού σε μια διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού,
  • να συγγράφουν κώδικα σύμφωνα με το συντακτικό της γλώσσας C, κλασσικού αντιπρόσωπου της διαδικαστικής σχολής προγραμματισμού,
  • να κατανοούν την έννοια του τύπου δεδομένων και των συναφών λειτουργιών (operations), και να συνθέτουν πολύπλοκους νέους τύπους βασιζόμενοι σε πρωταρχικούς, στοχεύοντας στην ορθή αναπαράσταση των δεδομένων του προς επίλυση προβλήματος,
  • να αξιοποιούν σε προγράμματα την έννοια της συνάρτησης, του τύπου της, των παραμέτρων και της εμβέλειας των μεταβλητών και της κλήσης, και να μπορούν να ορίζουν ορθά νέες συναρτήσεις σε μια γλώσσα προγραμματισμού,
  • να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν μικρού μεγέθους προγράμματα, αξιολογώντας και επιλέγοντας κατάλληλες προγραμματιστικές δομές (εντολές ελέγχου ροής, εντολές επανάληψης) και τους αντίστοιχους βασικούς/σύνθετους τύπους δεδομένων,
  • να συνθέτουν λύσεις σε περισσότερο πολύπλοκα προβλήματα, χρησιμοποιώντας τις έννοιες της αφαίρεσης (abstraction) και αποδόμησης (decomposition) βασισμένη σε διαδικασίες.

  Με βάση την ταξινομία του Bloom τα ΜΑ καλύπτουν και τις 6 κατηγορίες: γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση.

  Αυτόνομη εργασία
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  Λήψη αποφάσεων
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού. Περιβάλλοντα ανάπτυξης γλωσσών προγραμματισμού.
  Βασικές έννοιες της γλώσσας C: Η έννοια της μεταβλητής, τύποι μεταβλητών, απόδοση τιμής, τελεστές και παραστάσεις., βασικοί τύποι δεδομένων.
  Ροή Ελέγχου: Εντολές Διακλάδωσης υπό συνθήκη, Εντολές επανάληψης. Διαδικαστικός Προγραμματισμός: Συναρτήσεις.
  Δείκτες.
  Δομημένοι τύποι δεδομένων: Πίνακες, Αλφαριθμητικά, Εγγραφές/δομές & πίνακες Εγγραφών/δομών,
  Δείκτες και συναρτήσεις, Δείκτες και πίνακες. Δείκτες και αλφαριθμητικά. Αριθμητική διευθύνσεων. Δυναμική διαχείριση μνήμης
  Είσοδος και Έξοδος: Αρχεία κειμένου
  Χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Code:Blocks, Ανάπτυξη, δοκιμή και αποσφαλμάτωση προγραμμάτων (εργαστηριακό μέρος μαθήματος).
  Ανάπτυξη προγραμμάτων μικρού και μεσαίου μεγέθους στο εργαστήριο και κατ’ οίκον εργασία.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου σε εργαστήριο,
  2. Κατ’ οίκον εβδομαδιαίες εργασίες ανάπτυξης κώδικα. Περίπου 3 προγράμματα /βδομάδα Χ 12 βδομάδες = ~36 προγράμματα μικρού και μεσαίου μεγέθους αναπτύσσει κάθε φοιτητής το εξάμηνο
  Τόσο η τελική εξέταση όσο και οι εβδομαδιαίες εργασίες στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων με την ανάπτυξη αλγόριθμων και υλοποίηση τους σε πρόγραμμα με τη γλώσσα προγραμματισμού C.
  Προσδιορισμένα κριτήρια
  Το (1) συμβάλλει στο 85%
  Το (2) συμβάλλει στο 15%
  Προσβάσιμα στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας τους μαθήματος

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  68384925 Η ΓΛΩΣΣΑ C ΣΕ ΒΑΘΟΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΝΙΚΟΣ Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, 2017, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-715-9

   

  13767 Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ C: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, ERIC S. ROBERTS, 2004, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 960-209-791-4

   

  68370518 Εισαγωγή στη γλώσσα C, με παραδείγματα και ασκήσεις, Τύπος: Σύγγραμμα, Αλέξανδρος Καράκος, 2012, Καράκος Αλεξανδρος (Αυτοέκδοση), ISBN: 9789609340694

   

  68383623 C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή, Τύπος: Σύγγραμμα, Γ. Σ. Τσελίκης - Ν. Δ. Τσελίκας, 2016, Γ.Σ.Τσελίκης - Ν.Δ.Τσελίκας, ISBN: 978-960-93-1961-4

  Συμπληρωματικό υλικό

  Ιστοσελίδα μαθήματος (http://compus.uom.gr/INF122/ )

  • ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
   (ΠΛ0828)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Σακελλαρίου Ηλίας

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Ο λογικός προγραμματισμός (ΛΠ) και ο Λογικός Προγραμματισμός με Περιορισμούς ανήκουν στις πλέον ενδιαφέρουσες σχολές προγραμματισμού, σημαντικά διαφορετικές από τις "κλασικές" σχολές του προστακτικού και του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός: (1) να κατανοεί την διαφορετική προσέγγιση του δηλωτικού προγραμματισμού στην υλοποίηση αλγορίθμων, (2) να κατανοεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του Λογικού προγραμματισμού σε σχέση με τον προστακτικό, (3) να διακρίνει ποια είδη εφαρμογών ή μέρη μεγαλύτερων εφαρμογών μπορούν να αναπτυχθούν σε σημαντικά μικρότερο χρόνο με την χρήση δηλωτικού προγραμματισμού, (4) να περιγράφει και να μπορεί να εφαρμόσει διαδικασίες όπως η ενοποίηση όρων, καθώς και την χρήση των κατηγορημάτων ανώτερης τάξης, (5) να σχεδιάσει και να υλοποιεί προγράμματα Λογικού Προγραμματισμού, εκμεταλλευόμενος τον μηχανισμό εκτέλεσης της γλώσσας, την διαδικασία ενοποίησης και ειδικότερα τεχνικές όπως αναδρομή και αφαίρεση διαδικασιών, (6) να εξηγήσει την έννοια της μεταβλητής περιορισμών, του πεδίου της και των περιορισμών ως λογικών σχέσεων που εκφράζουν μερική πληροφορία για ένα πρόβλημα, (7) να μπορεί να περιγράφει και να εξηγήσει τεχνικές επίλυσης περιορισμών, (8) να μοντελοποιεί προβλήματα ως προβλήματα περιορισμών και να αναπτύσσει τις αντίστοιχες υλοποιήσεις τους σε ένα ισχυρό σύστημα CLP.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στον Λογικό Προγραμματισμό. Δηλωτικός προγραμματισμός. Κατηγορική Λογική πρώτης τάξης και Λογικά Προγράμματα. Σύνταξη Prolog προγραμμάτων, γεγονότα, κανόνες. Εκτέλεση Προγράμματος -ερωτήσεις. Λογικές μεταβλητές, όροι και διαδικασία ενοποίησης. Αρχή της ανάλυσης, Μηχανισμός Εκτέλεσης. Αποσφαλμάτωση. Αναδρομή. Αριθμητικές πράξεις. Λίστες. Αποκοπή. Κατηγορήματα ανώτερης τάξης (all solutions, μεταβλητή κλήση, άρνηση ως αποτυχία, δημιουργία όρων, μεταβολή μνήμης). Αρχεία. Γράφοι. Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και Γραμματικές. Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών. Η έννοια του περιορισμού σε μεταβλητές. Πεδία μεταβλητών. Επίλυση προβλημάτων περιορισμών. Αλγόριθμοι διήθησης δυαδικών περιορισμών και περιορισμών ανώτερης τάξης. Υποστήριξη περιορισμών στο Λογικό Προγραμματισμό. Η γλώσσα ECLiPSe. Παραδείγματα κατηγοριών προβλημάτων (χρονοπρογραμματισμός, ανάθεση πόρων).

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές Εξετάσεις στο τέλος του Εξαμήνου (70% της τελικής βαθμολογίας), Παράδοση εβδομαδιαίων εργαστηριακών ασκήσεων (10%), Εργασίες (20%).

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  86200975 Prolog: Προγραμματισμός σε Λογική για Τεχνητή Νοημοσύνη - 2η έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Μανόλης Μαρακάκης, 2019, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 978-960-578-055-5

  5417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ - PROLOG, Τύπος: Σύγγραμμα, ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 2008, ΑΝΙΚΟΥΛΑ, ISBN: 9789608729384

  Ελεύθερα συγγράμματα
  320042 Τεχνικές Λογικού Προγραμματισμού, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, 2016, , ISBN: 978-960-603-246-2

  320266 ΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, 2016, , ISBN: 978-960-603-335-3

  Συμπληρωματικό υλικό

  Apt, Krzystof R. ;Wallace, Mark G. "Constraint Logic Programming Using ECLiPSe", Cambridge University Press, 2007.
  Bratko, Ivan. Prolog Programming for Artificial Intelligence, (3rd edition), Addison Wesley, 2001.
  Kowalski, Robert. Logic For Problem Solving, North-Holland, 1983 (from author's web page)
  (http://compus.uom.gr/INF256/index.php)

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
   (CM0205)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Στόχοι:
  Το μάθημα έχει σαν στόχους:
  να παραθέσει μια λεπτομερή εισαγωγή στις έννοιες των ευφυών πρακτόρων παρουσιάζοντας τις διαφορετικές αφηρημένες αρχιτεκτονικές καθώς και τα πλεονεκτήματά και τις αδυναμίες τους
  να αναλύσει τα θέματα που ανακύπτουν κατά την επικοινωνία και αλληλεπίδραση πρακτόρων και τα σημαντικότερα πρωτόκολλα συνεργασίας/συντονισμού (cooperation/coordination) πολυ-πρακτορικών συστημάτων
  να εξοικειώσει το φοιτητή με τεχνολογίες προσομοίωσης συστημάτων πρακτόρων, και
  να εξοικειώσει με τις πλατφόρμες ανάπτυξης πολυ-πρακτορικών συστημάτων λογισμικού και ειδικότερα με εκείνες που αφορούν BDI πράκτορες.
  Περιεχόμενο μαθήματος:
  Εισαγωγικές έννοιες. Ορισμός Πράκτορα Λογισμικού, Θεωρήσεις συστημάτων. Αρχιτεκτονικές πρακτόρων, λογικοί πράκτορες, αντιδραστικοί πράκτορες. Πράκτορες με πεποιθήσεις, επιθυμίες, προθέσεις (BDI-Belief Desire Intention). Υβριδικοί πράκτορες. Γλώσσες επικοινωνίας πρακτόρων και Θεωρία πράξεων λόγου. Πρωτόκολλα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης. To πρωτόκολλο Contact Net. Πρωτόκολλα διαπραγμάτευσης (negotiation/auctions). Πλατφόρμες προσομοίωσης NetLogo. Ανάπτυξη πρακτόρων σε Jason, JADEX και 2APL (BDI). Πλατφόρμα Jade. Γλώσσες βασισμένες σε θεωρίες πρακτόρων. Τεχνολογίες λογισμικού για πολυ-πρακτορικά συστήματα. Πράκτορες εμπνευσμένοι από βιολογικά μοντέλα.

  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
   (AIDA202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΤΝΑΔ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Περιγραφή

  Τίτλος

  Σχεδιασμός και Χρονοπρογραμματισμός

  (Planning and Scheduling)

  Στόχοι

  Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στη σύγχρονη θεωρία και αλγορίθμους αυτοματοποιημένου σχεδιασμού και χρονοπρογραμματισμού ενεργειών και των εφαρμογών τους.

  Δεξιότητες

  Χρήση εργαλείων αυτοματοποιημένου σχεδιασμού και χρονοπρογραμματισμού για μηχανική γνώσης (σχεδίαση μοντέλων, π.χ. GIPO), επικύρωση (π.χ., VAL), επίλυση προβλημάτων (πληθώρα από opensourceplanners). Εφαρμογές σε ρομποτική (ROSplan), σχεδιασμό κίνησης (OMPL), κλπ.

  Προαπαιτήσεις

  Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει το προπτυχιακό μάθημα «Τεχνητή Νοημοσύνη», με έμφαση σε αλγορίθμους αναζήτησης, προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών και βασικές έννοιες σχεδιασμού.

  Πώς θα καλυφτούν οι προαπαιτήσεις

  Ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει ηλεκτρονικά το προπτυχιακό μάθημα «Τεχνητή Νοημοσύνη», μέσα από το opencourses.uom.gr. Θα δοθεί βιβλιογραφία στα πλαίσια του μαθήματος, και θα υπάρξει επίβλεψη/καθοδήγηση από τον διδάσκοντα.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Γλώσσες περιγραφής προβλημάτων σχεδιασμού (PDDL+, SAS). Σχεδιασμός μερικής διάταξης, βασισμένος σε γράφους, ως πρόβλημα ικανοποιησιμότητας, ιεραρχικός, στο χρόνο, με περιορισμούς πόρων.

  Ευρετικοί μηχανισμοί και αλγόριθμοι αναζήτησης.

  Μηχανική γνώσης για προβλήματα σχεδιασμού. Εργαλεία σχεδίασης/επικύρωσης πεδίων. Διεπαφές.

  Κατανεμημένος και πολυπρακτορικός σχεδιασμός. Σχεδιασμός μικτής πρωτοβουλίας.

  Πιθανοτικός σχεδιασμός, μη-αιτιοκρατικά περιβάλλοντα. Ολοκλήρωση σχεδιασμού, εκτέλεσης και παρακολούθησης.

  Σχεδιασμός και ρομποτική. Εύρεση μονοπατιών και σχεδιασμός κίνησης.

  Αναγνώριση πλάνων. Επεξήγηση πλάνων. Μάθηση μοντέλων.

  Εφαρμογές: Μεταφορές, διάστημα, ρομποτική, κατασκευές.

  Προτεινόμενα βιβλία

  Automated Planning and Acting (1st edition, 2016), Malik Ghallab, Dana Nau and Paolo Traverso, Cambridge University Press.

  Automated Planning, theory and practice (1st edition, 2004), Malik Ghallab, Dana Nau, Paolo Traverso.

  A Concise Introduction to Models and Methods for Automated Planning (1st edition, 2013), Hector Geffner and Blai Bonet, Morgan & Claypool Publishers.

  International Conference on Automated Planning & Scheduling (ICAPS) proceedings, 2003-2018, AAAI (free).

  Μέθοδοι αξιολόγησης

  Εργασίες & τελική γραπτή εξέταση

  Ιστοσελίδα μαθήματος

  Το μάθημα θα φιλοξενηθεί στο http://compus.uom.gr

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (8 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • Nikolaos Bezirgiannis, I. S. W. B. Prasetya, and Ilias Sakellariou. ‘HLogo: A Haskell STM- Based Parallel Variant of NetLogo’. In: Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications: International Conference, SIMULTECH 2016 Lisbon, Portugal, July 29-31, 2016, Revised Selected Papers. Edited by Mohammad S. Obaidat, Tuncer Ören, and Yuri Merkuryev. Cham: Springer International Publishing, 2018, pages 97–119. isbn: 978-3-319-69832-8.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2015

   • Ilias Sakellariou, Dimitris Dranidis, Marina Ntika, and Petros Kefalas. ‘Stream X-Machines for Agent Simulation Test Case Generation’. In: Agents and Artificial Intelligence: 7th International Conference, ICAART 2015, Lisbon, Portugal, January 10-12, 2015, Revised Selected Papers. Edited by Béatrice Duval, Jaap van den Herik, Stephane Loiseau, and Joaquim Filipe. Cham: Springer International Publishing, 2015, pages 37–57. isbn: 978-3-319-27947-3.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Σακελλαρίου Ηλίας, Βασιλειάδης Νικόλαος, Κεφαλάς Πέτρος, Σταμάτης Δημοσθένης, “Τεχνικές Λογικού Προγραμματισμού: Η γλώσσα Prolog“ (ηλεκτρ. βιβλ.) Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ISBN 978-960-603-246-2, 2015

    Προβολή Δημοσίευσης

   2014

   • Ilias Sakellariou. ‘Controlling Turtles through State Machines: An Application to Pedestrian Simulation’. In: Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications. Edited by Mohammad S. Obaidat, Joaquim Filipe, Janusz Kacprzyk, and Nuno Pina. Volume 256. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer International Publishing, 2014, pages 197–210. isbn: 978-3-319-03580-2

    Προβολή Δημοσίευσης

   2011

   • Ilias Sakellariou, Petros Kefalas, and Ioanna Stamatopoulou. ‘An Intelligent Agents and Multi-Agent Systems Course Involving NetLogo’. In: Multi-Agent Systems for Education and Interactive Entertainment: Design, Use and Experience. Edited by Martin Beer, Maria Fasli, and Debbie Richards. IGI Global, 2011, pages 26–50.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2006

   • Ilias Sakellariou and Ioannis Vlahavas. ‘Constraint Logic Programming on Multiple Processors’. In: Parallel Combinatorial Optimization. Wiley Series on Parallel and Distributed Computing. John Wiley & Sons, Inc., 2006, pages 263–300. isbn: 9780470053928.
   • Βλαχάβας Ιωάννης, Κεφαλάς Πέτρος, Βασιλειάδης Νικόλαος, Κόκκορας Φώτης, Σακελλαρίου Ηλίας, "Τεχνητή Νοημοσύνη" Γ' 'Εκδοση, Εκδόσεις Β. Γκιούρδας Εκδοτική, ISBN 960-387-431-0, 2006.

    Προβολή Δημοσίευσης

   1998

   • Επιστημονικά Περιοδικά (8 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    • Anastasios Alexiadis, Ioannis Refanidis, and Ilias Sakellariou. ‘Integrating Meeting and Individual Events Scheduling’. In: Inteligencia Artificial 21.62 (2018), pages 53–66. issn: 1988-3064.

    2013

    • Ioannis Refanidis and Ilias Sakellariou. ‘Computing higher order exclusion relations in propositional planning’. In: Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence 25.1 (2013), pages 23–51.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • Nickolaos Bezirgiannis and Ilias Sakellariou. ‘Agent Assisted Paper Collection For Recycling’. In: Engineering Intelligent Systems, CRL Publishing 20.1 (2012), pages 65–75.

    2009

    • Petros Kefalas, Ioanna Stamatopoulou, Ilias Sakellariou, and George Eleftherakis. ‘Trans- forming communicating X-machines into P systems’. In: Natural Computing 8.4 (2009), pages 817–832.

    2008

    • I. Stamatopoulou, I. Sakellariou, P. Kefalas, and G. Eleftherakis. ‘OPERAS for Social Insects: Formal Modelling and Prototype Simulation’. In: Romanian Journal of Information Science and Technology 11 (2008), pages 267–280.

    2006

    • Ilias Sakellariou, Ioannis Vlahavas, Ivan Futo, Zoltan Pasztor, and Janos Szeredi, "Communicating Sequential Processes for Distributed Constraint Satisfaction", Information Sciences, Vol 176, Number 5, pp 490-521, 2006.

    2004

    • Ilias Sakellariou and Ioannis Vlahavas, "Distributed Singleton Consistency", Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence, Vol 16, Number 2, pp 107-124, April-June 2004.

    2002

    • Ioannis Vlahavas, Nick Bassiliades, Ilias Sakellariou, Martin Molina, Sascha Ossowski, Ivan Futo, Zoltan Pasztor, Janos Szeredi, Igor Velbitskiyi, Sergey Yershov, Igor Netesin, "ExperNet: An Intelligent Multi-Agent System for WAN Management ", IEEE Intelligent Systems, Vol. 17, No. 1, pp. 62-72, 2002.
    • Συνέδρια (29 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Polychronis Valsamas, Ilias Sakellariou, Sophia Petridou, and Lefteris Mamatas. ‘A Multi-domain Experimentation Environment for 5G Media Verticals’. In: Proceedings of the 5th IEEE INFOCOM Workshop on Computer and Networking Experimental Research using Testbeds 2019 (IEEE CNERT 2019), Paris 29th April 2019. IEEE, Apr. 2019, pages 461–466.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Paulo Ditarso Maciel Jr., Fabio Verdi, Polychronis Valsamas, Ilias Sakellariou, Lefteris Mamatas, Sophia Petridou, Panagiotis Papadimitriou, David Moura, Asma Islam Swapna, Billy A. Pinheiro, and Stuart Clayman. ‘A Marketplace-based Approach to Cloud Network Slice Composition Across Multiple Domains’. In: Proceedings of 2nd Workshop on Advances in Slicing for Softwarized Infrastructures (S4SI) of the IEEE Conference on Network Softwariza- tion (NETSOFT), 24-28 June 2019, Paris, France. IEEE, 2019, pages 480–488.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • Petros Kefalas and Ilias Sakellariou. ‘The Invalidity of Validating Emotional Multi-Agent Systems Simulations’. In: Proceedings of the 8th Balkan Conference in Informatics, BCI 2017, Skopje, Macedonia, September 20 - 23, 2017. Edited by Katerina Zdravkova, George Eleftherakis, and Petros Kefalas. ACM, 2017, 8:1–8:8.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2016

     • Nikolaos Bezirgiannis, I. S. W. B. Prasetya, and Ilias Sakellariou. ‘HLogo: A Parallel Haskell Variant of NetLogo’. In: Proceedings of the 6th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications (SIMULTECH 2016), Lisbon, Portugal, July 29-31, 2016. Edited by Yuri Merkuryev, Tuncer I. Ören, and Mohammad S. Obaidat. SciTePress, 2016, pages 119–128.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ilias Sakellariou, Petros Kefalas, Suzie Savvidou, Ioanna Stamatopoulou, and Marina Ntika. ‘The Role of Emotions, Mood, Personality and Contagion in Multi-agent System Decision Making’. In: Artificial Intelligence Applications and Innovations - 12th IFIP WG 2.5 International Conference and Workshops, AIAI 2016, Thessaloniki, Greece, September 16-18, 2016, Proceedings. Edited by Lazaros S. Iliadis and Ilias Maglogiannis. Volume 475. IFIP Advances in Information and Communication Technology. Springer, 2016, pages 359–370

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Petros Kefalas, Ilias Sakellariou, Suzie Savvidou, Ioanna Stamatopoulou, and Marina Ntika. ‘The Role of Mood on Emotional Agents Behaviour’. In: Computational Collective Intelligence - 8th International Conference, ICCCI 2016, Halkidiki, Greece, September 28-30, 2016, Proceedings, Part I. Edited by Ngoc Thanh Nguyen, Yannis Manolopoulos, Lazaros S. liadis, and Bogdan Trawinski. Volume 9875. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2016, pages 53–63.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2015

     • Ilias Sakellariou, Dimitris Dranidis, Marina Ntika, and Petros Kefalas. ‘From Formal Modelling to Agent Simulation Execution and Testing’. In: ICAART 2015 - Proceedings of the 7th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, Lisbon, Portugal. Edited by S. Loiseau, J. Filipe, B. Duval, and J. van den Herik. SciTePress, Jan. 2015, pages 87–98. isbn: 978-989-758-073-4.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2014

     • Ilias Sakellariou, Petros Kefalas, and Ioanna Stamatopoulou. ‘Evacuation Simulation through Formal Emotional Agent based Modelling’. In: ICAART 2014 - Proceedings of the 6th In- ternational Conference on Agents and Artificial Intelligence, Volume 2, ESEO, Angers, Loire Valley, France, 6-8 March, 2014. Edited by B., J. van den Herik, S. Loiseau, and J. Filipe. SciTePress, 2014, pages 193–200. isbn: 978-989-758-016-1.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Petros Kefalas, Ilias Sakellariou, Dionysios Basakos, and Ioanna Stamatopoulou. ‘A Formal Approach to Model Emotional Agents Behaviour in Disaster Management Situations’. In: Artificial Intelligence: Methods and Applications - 8th Hellenic Conference on AI, SETN 2014, Ioannina, Greece, May 15-17, 2014. Proceedings. Edited by A. Likas, K. Blekas, and D. Kalles. Springer, 2014, pages 237–250. isbn: 978-3-319-07063-6.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ioannis Refanidis, Christos Emmanouilidis, Ilias Sakellariou, Anastasios Alexiadis, Remous- Aris Koutsiamanis, Konstantinos Agnantis, Aimilia Tasidou, Fotis Kokkoras, and Pavlos S. Efraimidis. ‘myVisitPlanner GR : Personalized Itinerary Planning System for Tourism’. In: Artificial Intelligence: Methods and Applications - 8th Hellenic Conference on AI, SETN 2014, Ioannina, Greece, May 15-17, 2014. Proceedings. Edited by A. Likas, K. Blekas, and D. Kalles. Springer, 2014, pages 615–629. isbn: 978-3-319-07063-6.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ilias Sakellariou, Omar Kurdi, Marian Gheorghe, Daniela Romano, Petros Kefalas, Florentin Ipate, and Ionut-Mihai Niculescu. ‘Crowd formal modelling and simulation: The Sa’yee ritual’. In: 14th UK Workshop on Computational Intelligence, UKCI 2014, Bradford, UK, September 8-10, 2014. IEEE, 2014, pages 1–8.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Marina Ntika, Ilias Sakellariou, Petros Kefalas, and Ioanna Stamatopoulou. ‘Experiments with Emotion Contagion in Emergency Evacuation Simulation’. In: WASA Workshop of the 4th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics (WIMS 14), Thessaloniki, Greece, June 2-4, 2014. Edited by R. Akerkar, N. Bassiliades, J. Davies, and V. Ermolayev. ACM, 2014, 49:1–49:11. isbn: 978-1-4503-2538-7.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2013

     • Eleni Zografidou, Ilias Sakellariou, Konstantinos Petridis, and Garyfallos Arabatzis. ‘Agent based modeling and simulation for fuelwood consumption prediction’. In: HELORS 2013, Proceedings of 2nd International Symposium and 24 th National Conference on Opera- tional Research, 26-28 September 2013. Edited by Y. Siskos, N. Matsatsinis, and J. Psarras. (published Feb 2014). 2013, pages 138–143. isbn: 978-618-80361-1-6.

     2012

     • Olivier Georgeon and Ilias Sakellariou. ‘Designing Environment-Agnostic Agents’. In: Adaptive Learning Agents workshop (ALA2012), of the 11th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2012), Valencia, Spain. Edited by E. Howley, P. Vrancx, and M. Knudson. 2012, pages 25–32.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ilias Sakellariou. ‘Agent based Modelling and Simulation using State Machines’. In: SIMULTECH 2012 - Proceedings of the 2nd International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications, Rome, Italy, 28 - 31 July, 2012. Edited by N. Pina, J. Kacprzyk, and M. Obaidat. SciTePress, 2012, pages 270–279. isbn: 978-989-8565-20-4.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ioanna Stamatopoulou, Ilias Sakellariou, and Petros Kefalas. ‘Formal Agent-Based Modelling and Simulation of Crowd Behaviour in Emergency Evacuation Plans’. In: IEEE 24th International Conference on Tools with Artificial Intelligence, ICTAI 2012, Athens, Greece, November 7-9, 2012. IEEE, 2012, pages 1133–1138. isbn: 978-1-4799-0227-9.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ilias Sakellariou, Ioanna Stamatopoulou, and Petros Kefalas. ‘Using Membranes to Model a Multi-Agent System towards Underground Metro Station Crowd Behaviour Simulation’. In: First Workshop on Intelligent Agents in Urban Simulation and Smart Cities (IAUSSCws) of European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2012), Montpellier. Edited by V. Corruble, F. Carrera, and S. Guerin. Aug. 2012, pages 5–10.

     2011

     • Nikolaos Bezirgiannis and Ilias Sakellariou. ‘ECOTRUCK: An Agent System for Paper Recycling’. In: Artificial Intelligence Applications and Innovations - 12th INNS EANN-SIG International Conference, EANN 2011 and 7th IFIP WG 12.5 International Conference, AIAI 2011, Corfu, Greece, September 15-18, 2011, Proceedings, Part II. Edited by L. Iliadis, I. Maglogiannis, and H. Papadopoulos. Volume 364. IFIP Advances in Information and Communication Technology. Springer, 2011, pages 303–312. isbn: 978-3-642-23959-5.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2009

     • Ilias Sakellariou, Petros Kefalas, and Ioanna Stamatopoulou. ‘MAS Coursework Design in NetLogo’. In: Proceedings of the Educational Uses of Multi Agent Systems (EduMAS 09), Workshop of the Eighth International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS 09), Budapest, Hungary. Edited by M. Beer, M. Fasli, and D. Richards. 2009, pages 47–54.
     • Ioannis Refanidis and Ilias Sakellariou. ‘A Systematic and Complete Algorithm to Com- pute Higher Order Exclusion Relations’. In: Proceeding of the ICAPS-2009 Workshop on Constraint Satisfaction Techniques for Planning and Scheduling Problems (COPLAS’2009), Thessaloniki, Greece. Edited by R. Bartak M. Salido and N. Policella. 2009, pages 33–42.
     • Ljubinka Gareva-Takasmanov and Ilias Sakellariou. ‘OWL for the Masses: From Structured OWL to Unstructured Technically-Neutral Natural Language’. In: 2009 Fourth Balkan Conference in Informatics, BCI 2009, Thessaloniki, Greece, 17-19 September 2009. Edited by P. Kefalas, D. Stamatis, and C. Douligeris. IEEE Computer Society, 2009, pages 260–265. isbn: 978-0-7695-3783-2.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2008

     • Ilias Sakellariou, Petros Kefalas, and Ioanna Stamatopoulou. ‘Teaching Intelligent Agents using NetLogo’. In: Proceedings of the ACM-IFIP Informatics Education Europe III Conference (IEEIII 2008), Venice, Italy. Edited by A. Cortesi and F. Luccio. ACM, 2008, pages 209–221. isbn: 978-88-903433-0-8.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2007

     • I. Stamatopoulou, I. Sakellariou, P. Kefalas, G. Eleftherakis, "Formal Modelling for In-silico Experiments with Social Insect Colonies", In Proceedings of the 11th Panhellenic Conference on Informatics, pp 79-89, Patra, Greece 2007.

     2005

     • I. Sakellariou, G. Eleftherakis, I. Vlahavas and P. Kefalas, "Animating Formal Models in a Communicating Sequential Process Platform", 10th Panhellenic Conference on Informatics, Local Proceedings, P. Bozanis and E. Houstis (Eds), pp 174-183, Volos, Greece, November 2005.

     2004

     • I. Sakellariou and I. Vlahavas, "Simple Distributed Filtering on a CLP Platform", in Companion Volume of 3rd Hellenic Conference on Artificial Intelligence, G. Vouros and T. Panagiotopoulos (eds), pp 318-327, Samos, Greece May 2004.

     2002

     • I. Vlahavas, I. Sakellariou, I. Futo, Z. Pasztor, J. Szeredi: "CSPCONS: A Communicating Sequential Prolog with Constraints". in Ioannis P. Vlahavas, Constantine D. Spyropoulos (Eds.) Methods and Applications of Artificial Intelligence, Second Hellenic Conference on AI, SETN 2002. Thessaloniki, Greece, April 11-12, 2002, Proceedings. pp 72-84 Lecture Notes in Computer Science 2308 Springer 2002.

     1998

     • I. Vlahavas N. Bassiliades, I. Sakellariou, M. Molina, S. Ossowski, I. Futo, Z. Pasztor, J. Szeredi, I. Velbitskiyi, S. Yershov, I. Netesin, "System Architecture of a Distributed Expert System for the Management of a National Data Network", Proc. 8th International Conference on Artificial Intelligence, AIMSA'98, Lecture Notes in Artificial Intelligence 1480, pp 438-451.

     1997

     • I. Vlahavas, P. Kefalas, I. Sakellariou and C. Halatsis, "The Basic OASys Model: Preliminary Results", 6th Hellenic Conference on Informatics, Athens, December 1997, pp. 723-731.
     • I. Vlahavas, A. Pombortsis and I. Sakellariou, "IDIS-KS: an Intelligent Drug Information System as a Knowledge Server", 14th Int. Congress of Medical Informatics Europe (MIE-97), May 1997, IOS press, 368-372.
     • Άλλα (3 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2005

      • D. Jackson, M. Holcombe, I. Stamatopoulou, I. Sakelariou, G. Eleftherakis, P. Kefalas, M. Gheorghe, "Modelling self-organisation in ant colonies", In Proceedings of the 7th International Conference on Artificial Evolution, EA'05, 2005 (poster presentation).

      2003

      • I. Sakellariou, F. Kokkoras, I. Vlahavas, "Applying a Distributed CLP Platform to a Workforce Management Problem", Proc. 12th Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems (ISAP '03), (electronic proceedings), Greece, 2003.

      2000

      • I. Vlahavas, I. Refanidis and I. Sakellariou, "A Multimedia System for teaching Prolog", in 1st National Conference on Education and Informatics, Thessaloniki, Greece, November 2000 (in Greek).