Σακελλαρίου Ηλίας
 • 2310 891.858
 • iliass uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ5, 529

  Σακελλαρίου Ηλίας

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. (1995)
  • MSc in Information Technology: Knowledge Based Systems, Artificial Intelligence Department, University of Edinburgh, Scotland (1996)
  • Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2006)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Γλώσσες Παράλληλου Λογικού Προγραμματισμού
  • Λογικός Προγραμματισμός με Περιορισμούς (CLP) και παράλληλη εκτέλεση CLP προγραμμάτων
  • Μοντελοποίηση Προβλημάτων Ικανοποίησης Περιορισμών
  • Ευφυείς Πράκτορες

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ
   (CSC601)

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  CSC601

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI163/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός:
  να εξηγεί τις βασικές έννοιες της μεταγλώττισης ανώτερων γλωσσών προγραμματισμού και το θεωρητικό υπόβαθρο πίσω από τις τεχνολογίες των μεταγλωττιστών,
  να γνωρίζει τα βασικά θέματα σχεδίασης γλωσσών προγραμματισμού και τα εναλλακτικά μοντέλα,
  να περιγράφει τα καθιερωμένα τυπικά στάδια της μεταγλώττισης (λεκτική, συντακτική, σημασιολογική ανάλυση και παραγωγή κώδικα) και να κρίνει σε ποιο στάδιο μεταγλώττισης ανήκει συγκεκριμένος έλεγχος,
  να επιλέγει κατάλληλους αλγορίθμους (πχ συντακτικής ανάλυσης) για την υλοποίηση μιας γλώσσας προγραμματισμού,
  να σχεδιάζει τα στάδια της λεκτικής (κανονικές εκφράσεις) και της συντακτικής ανάλυσης και να προτείνει ορθή γραμματική μιας γλώσσας προγραμματισμού,
  να περιγράφει την σημασία των ελέγχων τύπων και των υπολοίπων ελέγχων του σταδίου της σημασιολογικής ανάλυσης και να σχεδιάζει την υλοποίηση τους χρησιμοποιώντας γραμματικές ιδιοτήτων,
  να γνωρίζει τις βασικές τεχνικές παραγωγής τελικού κώδικα,
  να αναπτύσσει ένα μικρού μεγέθους μεταγλωττιστή με τη χρήση καθιερωμένων εργαλείων.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το μάθημα αποσκοπεί στις ακόλουθες γενικές ικανότητες:
  Αυτόνομη εργασία
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Εισαγωγή στους μεταγλωττιστές και στη σχεδίαση μεταγλωττιστών. Βασικές οικογένειες γλωσσών προγραμματισμού.

  Λεκτική ανάλυση (Αυτόματα, Κανονικές εκφράσεις, Λεκτική Ανάλυση με την χρήση του εργαλείου FLEX).

  Συντακτική Ανάλυση (Γραμματικές, Συντακτική Ανάλυση από-πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω, LL και LR συντακτικοί αναλυτές, Συντακτική ανάλυση με το εργαλείο BISON.

  Βασικά θέματα σχεδίασης γλωσσών προγραμματισμού: Ροή Ελέγχου, Τύποι δεδομένων, Υποπρογράμματα.

  Διαχείριση Πίνακα Συμβόλων Πληροφορία που αποθηκεύεται στον Πίνακα Συμβόλων, Δομές Δεδομένων). Είδη μεταβλητών και περιβάλλοντα.

  Σηµασιολογική ανάλυση. Έλεγχοι κατά την Σημασιολογική Ανάλυση. Έλεγχος τύπων, Ανάλυση κατευθυνόμενη από τη Σύνταξη.

  Παραγωγή ενδιάμεσου κώδικα. Μετάφραση κατευθυνόμενη από την Σύνταξη, Ενδιάμεσες Γλώσσες. Συμβολικές Γλώσσες Μηχανής. Παραγωγή Τελικού Κώδικα. Θέματα και Τεχνικές, Διαχείριση Μνήμης. JVM Assembly.

  Εναλλακτικά μοντέλα Προγραμματισμού: Συναρτησιακός και Λογικός Προγραμματισμός.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (Πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία (Ηλεκτρονικές Διαφάνειες, Επίδειξη προγραμμάτων)
   Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση (Εργαλεία ανάπτυξης μεταγλωττιστών)
   Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές (Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων eclass)

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Συγγραφή Εργασιών

  30

  Μη καθοδηγούμενη Μελέτη

  69

  Εξετάσεις

  2

  Σύνολο Μαθήματος

  140

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική.

  Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:
  Γραπτές Εξετάσεις στο τέλος του Εξαμήνου (80% της τελικής βαθμολογίας) (Συμπερασματική)
  Δύο Γραπτές Εργασίες (με  συνεισφορά 20% στην τελική βαθμολογία), οι οποίες περιλαμβάνουν σχεδίαση και ανάπτυξη ενός απλού μεταγλωττιστή χρησιμοποιώντας καθιερωμένα εργαλεία. (Διαμορφωτική-Συμπερασματική)
  Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν:
  επίλυση προβλημάτων
  ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από την αρχή του εξαμήνου στο eclass, και στο πρόγραμμα σπουδών.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Εύδοξος:
  Πραγματολογία των Γλωσσών Προγραμματισμού,  Michael L. Scott,  Δεύτερη Αμερικάνικη Έκδοση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2009, ISBN: 978-960-461-230-7
  Μεταγλωττιστές Αρχές, Τεχνικές  Εργαλεία , Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ , 2011, ISBN 978-960-6759-72-7
  Σχεδίαση και Κατασκευή Μεταγλωττιστών, Keith D. Cooper, Linda Torczon, ΙΤΕ-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2018, ISBN: 978-960-524-519-1
  ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ, Παναγιώτης Κατσαρός, Γεώργιος Μακρής, ΑναστάσιοςΤεμπερεκίδης, 2020, ΖΥΓΟΣ, ISBN: 978-618-5063-64-1
  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  ACM Transactions on Programming Languages and Systems, ACM
  Computer Languages, Systems and Structures: An International Journal, Elsevier
  IEEE Software, IEEE
  Science of Computer Programming, Elsevier
  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
   (AIC103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC103

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI121/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:
  να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές ανάπτυξης λογισμικού σε μια διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού,
  να συγγράφουν κώδικα σύμφωνα με το συντακτικό της γλώσσας C, κλασσικού αντιπρόσωπου της διαδικαστικής σχολής προγραμματισμού,
  να κατανοούν την έννοια του τύπου δεδομένων και των συναφών λειτουργιών (operations), και να συνθέτουν πολύπλοκους νέους τύπους βασιζόμενοι σε πρωταρχικούς, στοχεύοντας στην ορθή αναπαράσταση των δεδομένων του προς επίλυση προβλήματος,
  να  αξιοποιούν σε προγράμματα την έννοια της συνάρτησης, του τύπου της, των παραμέτρων και της εμβέλειας των μεταβλητών και της κλήσης, και να μπορούν να ορίζουν ορθά νέες συναρτήσεις σε μια γλώσσα προγραμματισμού,
  να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν μικρού μεγέθους προγράμματα, αξιολογώντας και επιλέγοντας κατάλληλες προγραμματιστικές δομές (εντολές ελέγχου ροής, εντολές επανάληψης) και τους αντίστοιχους  βασικούς/σύνθετους τύπους δεδομένων,
  να συνθέτουν λύσεις σε περισσότερο πολύπλοκα προβλήματα, χρησιμοποιώντας τις έννοιες της αφαίρεσης (abstraction) και αποδόμησης (decomposition) βασισμένη σε διαδικασίες.

  Με βάση την ταξινομία του Bloom τα ΜΑ καλύπτουν και τις 6 κατηγορίες:  γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση. 

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αυτόνομη εργασία
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  Λήψη αποφάσεων
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού. Περιβάλλοντα ανάπτυξης γλωσσών προγραμματισμού.
  Βασικές έννοιες της γλώσσας C: Η έννοια της μεταβλητής, τύποι μεταβλητών, απόδοση τιμής, τελεστές και παραστάσεις., βασικοί τύποι δεδομένων.
  Ροή Ελέγχου: Εντολές Διακλάδωσης υπό συνθήκη, Εντολές επανάληψης. Διαδικαστικός Προγραμματισμός: Συναρτήσεις.
  Δείκτες.
  Δομημένοι τύποι δεδομένων: Πίνακες, Αλφαριθμητικά, Εγγραφές/δομές  πίνακες Εγγραφών/δομών,
  Δείκτες και συναρτήσεις, Δείκτες και πίνακες. Δείκτες και αλφαριθμητικά. Αριθμητική διευθύνσεων. Δυναμική διαχείριση μνήμης
  Είσοδος και Έξοδος: Αρχεία κειμένου
  Χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Code:Blocks, Ανάπτυξη, δοκιμή και αποσφαλμάτωση προγραμμάτων (εργαστηριακό μέρος μαθήματος).
  Ανάπτυξη προγραμμάτων μικρού και μεσαίου μεγέθους στο εργαστήριο και κατ’ οίκον εργασία.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία (Ηλεκτρονικές Διαφάνειες, Επίδειξη προγραμμάτων)

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση (Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης)
  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές (Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων Compus).

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26

  Εργαστηριακή Ασκηση-Φροντιστήριο

  26

  Μη καθοδηγούμενη Μελέτη

  60

  Συγγραφή Εργασιών (Παράδοση Εβδομαδιαίων  Ασκήσεων)

  36

  Εξετάσεις

  2

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου σε εργαστήριο,
  Κατ’ οίκον εβδομαδιαίες εργασίες ανάπτυξης κώδικα. Περίπου 3 προγράμματα /βδομάδα Χ 12 βδομάδες = ~36 προγράμματα μικρού και μεσαίου μεγέθους αναπτύσσει κάθε φοιτητής το εξάμηνο
  Τόσο η τελική εξέταση όσο και οι εβδομαδιαίες εργασίες στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων με την ανάπτυξη αλγόριθμων και υλοποίηση τους σε πρόγραμμα με τη γλώσσα προγραμματισμού C.
  Προσδιορισμένα κριτήρια
  Το (1) συμβάλλει στο 85%
  Το (2) συμβάλλει στο 15%
  Προσβάσιμα στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας τους μαθήματος

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Βιβλίο [68384925]: Η ΓΛΩΣΣΑ C ΣΕ ΒΑΘΟΣ, ΝΙΚΟΣ Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ISBN: 978-960-461-715-9, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2017
  Βιβλίο [13767]: Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ C: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ERIC S. ROBERTS, ISBN: 960-209-791-4, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2004
  Βιβλίο [68370518]: Εισαγωγή στη γλώσσα C, με παραδείγματα και ασκήσεις, Αλέξανδρος Καράκος ISBN: 9789609340694, ΚΑΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ,  2012
  Βιβλίο [68383623]: C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή, Γ. Σ. Τσελίκης - Ν. Δ. Τσελίκας, ISBN: 978-960-93-1961-4, 2016
  Βιβλίο [102071593]:  Αρχές και τεχνικές προγραμματισμού με τη γλώσσα C, Hanly Jeri R., Koffman Elliot B. (Συγγρ.) - Καρακαπιλίδης Νίκος, Βράκας Δημήτρης, Κυριαζής Δημοσθένης (Επιμ.), Εκδόσεις Κριτική ΑΕ, ISBN 978-960-586-377-7, 2021

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  ACM Transactions on Programming Languages and Systems, ACM
  IEEE Software, IEEE
  Information and Software Technology, Elsevier

   

  • ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
   (CSE803)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  CSE803

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚH

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI162/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός:
  να εξηγεί την διαφορετική προσέγγιση του δηλωτικού προγραμματισμού στην υλοποίηση αλγορίθμων, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του Λογικού προγραμματισμού σε σχέση με τον προστακτικό,
  να διακρίνει ποια είδη εφαρμογών ή μέρη μεγαλύτερων εφαρμογών μπορούν να αναπτυχθούν σε σημαντικά μικρότερο χρόνο με την χρήση δηλωτικού προγραμματισμού,
  να περιγράφει και να μπορεί να εφαρμόσει διαδικασίες όπως η ενοποίηση όρων, καθώς και την χρήση των κατηγορημάτων ανώτερης τάξης,
  να σχεδιάσει και να υλοποιεί προγράμματα Λογικού Προγραμματισμού, εκμεταλλευόμενος τον μηχανισμό εκτέλεσης της γλώσσας, την διαδικασία ενοποίησης και ειδικότερα τεχνικές όπως αναδρομή και αφαίρεση διαδικασιών,
  να εξηγεί την έννοια της μεταβλητής περιορισμών, του πεδίου της και των περιορισμών ως λογικών σχέσεων που εκφράζουν μερική πληροφορία για ένα πρόβλημα,
  να μοντελοποιεί προβλήματα ως προβλήματα περιορισμών και να αναπτύσσει τις αντίστοιχες υλοποιήσεις τους σε ένα ισχυρό σύστημα CLP.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Το μάθημα αποσκοπεί στις ακόλουθες γενικές ικανότητες:
  Αυτόνομη εργασία
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Εισαγωγή στον Λογικό Προγραμματισμό. Δηλωτικός προγραμματισμός. Κατηγορική Λογική πρώτης τάξης και Λογικά Προγράμματα.

  Σύνταξη Prolog προγραμμάτων, γεγονότα, κανόνες. Λογικές μεταβλητές, όροι και διαδικασία ενοποίησης.

  Εκτέλεση Προγράμματος – Ερωτήσεις. Αρχή της ανάλυσης, Μηχανισμός Εκτέλεσης. Αποσφαλμάτωση.

  Αναδρομή ως μοντέλο υλοποίησης αλγορίθμων. Αριθμητικές πράξεις. Λίστες και αναδρομικοί ορισμοί. Ενσωματωμένα κατηγορήματα για Λίστες.

  Αποκοπή και έλεγχος εκτέλεσης. Κατηγορήματα ανώτερης τάξης (all solutions, μεταβλητή κλήση, άρνηση ως αποτυχία, δημιουργία όρων, μεταβολή μνήμης).

  Μοντελοποίηση και αναζήτηση σε γράφους.

  Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών. Η έννοια του περιορισμού σε μεταβλητές. Πεδία μεταβλητών. Επίλυση προβλημάτων περιορισμών.

  Υποστήριξη περιορισμών στο Λογικό Προγραμματισμό. Η γλώσσα ECLiPSe. Παραδείγματα κατηγοριών προβλημάτων (χρονοπρογραμματισμός, ανάθεση πόρων) και οι ειδικοί περιορισμοί που τα μοντελοποιούν.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (Πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία (Ηλεκτρονικές Διαφάνειες, Επίδειξη προγραμμάτων)
  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση (Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων)
  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές (Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων Compus)

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26

  Εργαστηριακές Ασκήσεις/Φροντιστήριο

  13

  Συγγραφή Εργασιών (Εβδομαδιαίες Ασκήσεις)

  13

  Συγγραφή Εργασιών

  26

  Μη καθοδηγούμενη Μελέτη

  60

  Εξετάσεις

  2

  Σύνολο Μαθήματος

  140

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική (Έλληνες φοιτητές).
  Γλώσσα Αξιολόγησης: Αγγλική (φοιτητές Erasmus)

  Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:
  Γραπτές Εξετάσεις στο τέλος του Εξαμήνου (70% της τελικής βαθμολογίας) (Συμπερασματική)
  Παράδοση εβδομαδιαίων εργαστηριακών προγραμματιστικών ασκήσεων (10% της τελικής βαθμολογίας) (Συμπερασματική - Διαμορφωτική)
  Δύο Γραπτές Εργασίες (20% της τελικής βαθμολογίας), οι οποίες περιλαμβάνουν σχεδίαση και ανάπτυξη προγραμμάτων Λογικού προγραμματισμού με περιορισμούς (Διαμορφωτική-Συμπερασματική)

  Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν:
  Ερωτήσεις κατανόησης μηχανισμών ενοποίησης και εκτέλεσης της Prolog
  Ερωτήσεις κατανόησης κώδικα
  Μοντελοποίησης και Ανάπτυξης Προγραμμάτων

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από την αρχή του εξαμήνου στο eclass, και στο πρόγραμμα σπουδών.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ, PROLOG:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, B ‘ Έκδοση (ISBN: 978-960-5780-55-5), ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 2019
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ – PROLOG, ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΙΚΟΥΛΑ, 2008, ISBN: 9789608729384
  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Τεχνικές Λογικού Προγραμματισμού Η Γλώσσα Prolog Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο "Κάλλιπος" (Ηλεκτρονικό Βιβλίο), ISBN 978-960-603-246-2, 2016
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο "Κάλλιπος" (Ηλεκτρονικό Βιβλίο), ISBN 978-960-603-335-3, 2016
        Βιβλιογραφία εκτός Ευδόξου
  K. R. Apt, M. G. Wallace, "Constraint Logic Programming Using ECLiPSe", Cambridge University Press, 2007.
  Bratko, Prolog Programming for Artificial Intelligence, (4th edition), Addison Wesley, 2012 ISBN-10:0201403757, ISBN-13:9780321417466.
  R. Kowalski, Logic for Problem Solving, North-Holland, 1983 (from author's web page)
  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Theory and Practice of Logic Programming, Cambridge University Press,
  Journal of Logic and Computation, Cambridge University Press Constraints
  Constraints, An International Journal, Springer
  ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS), ACM
  • ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
   (SD0203)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
   (AIDA202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΤΝΑΔ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Περιγραφή

  Τίτλος

  Σχεδιασμός και Χρονοπρογραμματισμός

  (Planning and Scheduling)

  Στόχοι

  Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στη σύγχρονη θεωρία και αλγορίθμους αυτοματοποιημένου σχεδιασμού και χρονοπρογραμματισμού ενεργειών και των εφαρμογών τους.

  Δεξιότητες

  Χρήση εργαλείων αυτοματοποιημένου σχεδιασμού και χρονοπρογραμματισμού για μηχανική γνώσης (σχεδίαση μοντέλων, π.χ. GIPO), επικύρωση (π.χ., VAL), επίλυση προβλημάτων (πληθώρα από opensourceplanners). Εφαρμογές σε ρομποτική (ROSplan), σχεδιασμό κίνησης (OMPL), κλπ.

  Προαπαιτήσεις

  Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει το προπτυχιακό μάθημα «Τεχνητή Νοημοσύνη», με έμφαση σε αλγορίθμους αναζήτησης, προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών και βασικές έννοιες σχεδιασμού.

  Πώς θα καλυφτούν οι προαπαιτήσεις

  Ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει ηλεκτρονικά το προπτυχιακό μάθημα «Τεχνητή Νοημοσύνη», μέσα από το opencourses.uom.gr. Θα δοθεί βιβλιογραφία στα πλαίσια του μαθήματος, και θα υπάρξει επίβλεψη/καθοδήγηση από τον διδάσκοντα.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Γλώσσες περιγραφής προβλημάτων σχεδιασμού (PDDL+, SAS). Σχεδιασμός μερικής διάταξης, βασισμένος σε γράφους, ως πρόβλημα ικανοποιησιμότητας, ιεραρχικός, στο χρόνο, με περιορισμούς πόρων.

  Ευρετικοί μηχανισμοί και αλγόριθμοι αναζήτησης.

  Μηχανική γνώσης για προβλήματα σχεδιασμού. Εργαλεία σχεδίασης/επικύρωσης πεδίων. Διεπαφές.

  Κατανεμημένος και πολυπρακτορικός σχεδιασμός. Σχεδιασμός μικτής πρωτοβουλίας.

  Πιθανοτικός σχεδιασμός, μη-αιτιοκρατικά περιβάλλοντα. Ολοκλήρωση σχεδιασμού, εκτέλεσης και παρακολούθησης.

  Σχεδιασμός και ρομποτική. Εύρεση μονοπατιών και σχεδιασμός κίνησης.

  Αναγνώριση πλάνων. Επεξήγηση πλάνων. Μάθηση μοντέλων.

  Εφαρμογές: Μεταφορές, διάστημα, ρομποτική, κατασκευές.

  Προτεινόμενα βιβλία

  Automated Planning and Acting (1st edition, 2016), Malik Ghallab, Dana Nau and Paolo Traverso, Cambridge University Press.

  Automated Planning, theory and practice (1st edition, 2004), Malik Ghallab, Dana Nau, Paolo Traverso.

  A Concise Introduction to Models and Methods for Automated Planning (1st edition, 2013), Hector Geffner and Blai Bonet, Morgan & Claypool Publishers.

  International Conference on Automated Planning & Scheduling (ICAPS) proceedings, 2003-2018, AAAI (free).

  Μέθοδοι αξιολόγησης

  Εργασίες & τελική γραπτή εξέταση

  Ιστοσελίδα μαθήματος

  Το μάθημα θα φιλοξενηθεί στο http://compus.uom.gr

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (9 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2020

   • Βλαχάβας Ιωάννης, Κεφαλάς Πέτρος, Βασιλειάδης Νικόλαος, Κόκκορας Φώτης, Σακελλαρίου Ηλίας, “Τεχνητή Νοημοσύνη“ Δ΄ ΄Εκδοση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ISBN 978-6185196-44-8.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2018

   • Nikolaos Bezirgiannis, I. S. W. B. Prasetya, and Ilias Sakellariou. ‘HLogo: A Haskell STM- Based Parallel Variant of NetLogo’. In: Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications: International Conference, SIMULTECH 2016 Lisbon, Portugal, July 29-31, 2016, Revised Selected Papers. Edited by Mohammad S. Obaidat, Tuncer Ören, and Yuri Merkuryev. Cham: Springer International Publishing, 2018, pages 97–119. isbn: 978-3-319-69832-8.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2015

   • Ilias Sakellariou, Dimitris Dranidis, Marina Ntika, and Petros Kefalas. ‘Stream X-Machines for Agent Simulation Test Case Generation’. In: Agents and Artificial Intelligence: 7th International Conference, ICAART 2015, Lisbon, Portugal, January 10-12, 2015, Revised Selected Papers. Edited by Béatrice Duval, Jaap van den Herik, Stephane Loiseau, and Joaquim Filipe. Cham: Springer International Publishing, 2015, pages 37–57. isbn: 978-3-319-27947-3.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Σακελλαρίου Ηλίας, Βασιλειάδης Νικόλαος, Κεφαλάς Πέτρος, Σταμάτης Δημοσθένης, “Τεχνικές Λογικού Προγραμματισμού: Η γλώσσα Prolog“ (ηλεκτρ. βιβλ.) Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ISBN 978-960-603-246-2, 2015

    Προβολή Δημοσίευσης

   2014

   • Ilias Sakellariou. ‘Controlling Turtles through State Machines: An Application to Pedestrian Simulation’. In: Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications. Edited by Mohammad S. Obaidat, Joaquim Filipe, Janusz Kacprzyk, and Nuno Pina. Volume 256. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer International Publishing, 2014, pages 197–210. isbn: 978-3-319-03580-2

    Προβολή Δημοσίευσης

   2011

   • Ilias Sakellariou, Petros Kefalas, and Ioanna Stamatopoulou. ‘An Intelligent Agents and Multi-Agent Systems Course Involving NetLogo’. In: Multi-Agent Systems for Education and Interactive Entertainment: Design, Use and Experience. Edited by Martin Beer, Maria Fasli, and Debbie Richards. IGI Global, 2011, pages 26–50.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2006

   • Ilias Sakellariou and Ioannis Vlahavas. ‘Constraint Logic Programming on Multiple Processors’. In: Parallel Combinatorial Optimization. Wiley Series on Parallel and Distributed Computing. John Wiley & Sons, Inc., 2006, pages 263–300. isbn: 9780470053928.
   • Βλαχάβας Ιωάννης, Κεφαλάς Πέτρος, Βασιλειάδης Νικόλαος, Κόκκορας Φώτης, Σακελλαρίου Ηλίας, "Τεχνητή Νοημοσύνη" Γ' 'Εκδοση, Εκδόσεις Β. Γκιούρδας Εκδοτική, ISBN 960-387-431-0, 2006.

    Προβολή Δημοσίευσης

   1998

   • Επιστημονικά Περιοδικά (9 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • Stuart Clayman, Augusto Neto, Fábio Verdi, Sand Correa, Silvio Sampaio, Ilias Sakelariou, Lefteris Mamatas, Rafael Pasquini, Kleber Cardoso, Francesco Tusa, Christian Rothenberg, and Joan Serrat. ‘The NECOS Approach to End-to-End Cloud-Network Slicing as a Service’. In: IEEE Communications Magazine 59.3 (2021), pages 91–97.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Anastasios Alexiadis, Ioannis Refanidis, and Ilias Sakellariou. ‘Integrating Meeting and Individual Events Scheduling’. In: Inteligencia Artificial 21.62 (2018), pages 53–66. issn: 1988-3064.

    2013

    • Ioannis Refanidis and Ilias Sakellariou. ‘Computing higher order exclusion relations in propositional planning’. In: Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence 25.1 (2013), pages 23–51.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • Nickolaos Bezirgiannis and Ilias Sakellariou. ‘Agent Assisted Paper Collection For Recycling’. In: Engineering Intelligent Systems, CRL Publishing 20.1 (2012), pages 65–75.

    2009

    • Petros Kefalas, Ioanna Stamatopoulou, Ilias Sakellariou, and George Eleftherakis. ‘Trans- forming communicating X-machines into P systems’. In: Natural Computing 8.4 (2009), pages 817–832.

    2008

    • I. Stamatopoulou, I. Sakellariou, P. Kefalas, and G. Eleftherakis. ‘OPERAS for Social Insects: Formal Modelling and Prototype Simulation’. In: Romanian Journal of Information Science and Technology 11 (2008), pages 267–280.

    2006

    • Ilias Sakellariou, Ioannis Vlahavas, Ivan Futo, Zoltan Pasztor, and Janos Szeredi, "Communicating Sequential Processes for Distributed Constraint Satisfaction", Information Sciences, Vol 176, Number 5, pp 490-521, 2006.

    2004

    • Ilias Sakellariou and Ioannis Vlahavas, "Distributed Singleton Consistency", Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence, Vol 16, Number 2, pp 107-124, April-June 2004.

    2002

    • Ioannis Vlahavas, Nick Bassiliades, Ilias Sakellariou, Martin Molina, Sascha Ossowski, Ivan Futo, Zoltan Pasztor, Janos Szeredi, Igor Velbitskiyi, Sergey Yershov, Igor Netesin, "ExperNet: An Intelligent Multi-Agent System for WAN Management ", IEEE Intelligent Systems, Vol. 17, No. 1, pp. 62-72, 2002.
    • Συνέδρια (33 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • Konstantinos Grevenitis, Ilias Sakellariou, and Petros Kefalas. ‘Emotional Agents Make a (Bank) Run’. In: Multi-Agent Systems and Agreement Technologies - 17th European Conference, EUMAS 2020, and 7th International Conference, AT 2020, Thessaloniki, Greece, September 14-15, 2020, Revised Selected Papers. Edited by Nick Bassiliades, Georgios Chalkiadakis, and Dave de Jonge. Volume 12520. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2020, pages 171–187.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Vasileios Tosounidis, Georgios Pavlidis, and Ilias Sakellariou. ‘Deep Q-Learning for Load Balancing Traffic in SDN Networks’. In: SETN 2020: 11th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, Athens, Greece, September 2-4, 2020. ACM, 2020, pages 135–143.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2019

     • P. Valsamas, P. Papadimitriou, I. Sakellariou, S. Petridou, L. Mamatas, S. Clayman, F. Tusa, and A. Galis. ‘Multi-PoP Network Slice Deployment: A Feasibility Study’. In: 2019 IEEE 8th International Conference on Cloud Networking (CloudNet). 2019, pages 1–6.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Asma Islam Swapna, Raphael Vicente Rosa, Christian Esteve Rothenberg, Ilias Sakellariou, Lefteris Mamatas, and Panagiotis Papadimitriou. ‘Towards A Marketplace for Multi-domain Cloud Network Slicing: Use Cases’. In: 2019 ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems, ANCS 2019, Cambridge, United Kingdom, September 24-25, 2019. IEEE, 2019, pages 1–4.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Polychronis Valsamas, Ilias Sakellariou, Sophia Petridou, and Lefteris Mamatas. ‘A Multi-domain Experimentation Environment for 5G Media Verticals’. In: Proceedings of the 5th IEEE INFOCOM Workshop on Computer and Networking Experimental Research using Testbeds 2019 (IEEE CNERT 2019), Paris 29th April 2019. IEEE, Apr. 2019, pages 461–466.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Paulo Ditarso Maciel Jr., Fabio Verdi, Polychronis Valsamas, Ilias Sakellariou, Lefteris Mamatas, Sophia Petridou, Panagiotis Papadimitriou, David Moura, Asma Islam Swapna, Billy A. Pinheiro, and Stuart Clayman. ‘A Marketplace-based Approach to Cloud Network Slice Composition Across Multiple Domains’. In: Proceedings of 2nd Workshop on Advances in Slicing for Softwarized Infrastructures (S4SI) of the IEEE Conference on Network Softwariza- tion (NETSOFT), 24-28 June 2019, Paris, France. IEEE, 2019, pages 480–488.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • Petros Kefalas and Ilias Sakellariou. ‘The Invalidity of Validating Emotional Multi-Agent Systems Simulations’. In: Proceedings of the 8th Balkan Conference in Informatics, BCI 2017, Skopje, Macedonia, September 20 - 23, 2017. Edited by Katerina Zdravkova, George Eleftherakis, and Petros Kefalas. ACM, 2017, 8:1–8:8.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2016

     • Nikolaos Bezirgiannis, I. S. W. B. Prasetya, and Ilias Sakellariou. ‘HLogo: A Parallel Haskell Variant of NetLogo’. In: Proceedings of the 6th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications (SIMULTECH 2016), Lisbon, Portugal, July 29-31, 2016. Edited by Yuri Merkuryev, Tuncer I. Ören, and Mohammad S. Obaidat. SciTePress, 2016, pages 119–128.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ilias Sakellariou, Petros Kefalas, Suzie Savvidou, Ioanna Stamatopoulou, and Marina Ntika. ‘The Role of Emotions, Mood, Personality and Contagion in Multi-agent System Decision Making’. In: Artificial Intelligence Applications and Innovations - 12th IFIP WG 2.5 International Conference and Workshops, AIAI 2016, Thessaloniki, Greece, September 16-18, 2016, Proceedings. Edited by Lazaros S. Iliadis and Ilias Maglogiannis. Volume 475. IFIP Advances in Information and Communication Technology. Springer, 2016, pages 359–370

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Petros Kefalas, Ilias Sakellariou, Suzie Savvidou, Ioanna Stamatopoulou, and Marina Ntika. ‘The Role of Mood on Emotional Agents Behaviour’. In: Computational Collective Intelligence - 8th International Conference, ICCCI 2016, Halkidiki, Greece, September 28-30, 2016, Proceedings, Part I. Edited by Ngoc Thanh Nguyen, Yannis Manolopoulos, Lazaros S. liadis, and Bogdan Trawinski. Volume 9875. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2016, pages 53–63.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2015

     • Ilias Sakellariou, Dimitris Dranidis, Marina Ntika, and Petros Kefalas. ‘From Formal Modelling to Agent Simulation Execution and Testing’. In: ICAART 2015 - Proceedings of the 7th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, Lisbon, Portugal. Edited by S. Loiseau, J. Filipe, B. Duval, and J. van den Herik. SciTePress, Jan. 2015, pages 87–98. isbn: 978-989-758-073-4.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2014

     • Ilias Sakellariou, Petros Kefalas, and Ioanna Stamatopoulou. ‘Evacuation Simulation through Formal Emotional Agent based Modelling’. In: ICAART 2014 - Proceedings of the 6th In- ternational Conference on Agents and Artificial Intelligence, Volume 2, ESEO, Angers, Loire Valley, France, 6-8 March, 2014. Edited by B., J. van den Herik, S. Loiseau, and J. Filipe. SciTePress, 2014, pages 193–200. isbn: 978-989-758-016-1.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Petros Kefalas, Ilias Sakellariou, Dionysios Basakos, and Ioanna Stamatopoulou. ‘A Formal Approach to Model Emotional Agents Behaviour in Disaster Management Situations’. In: Artificial Intelligence: Methods and Applications - 8th Hellenic Conference on AI, SETN 2014, Ioannina, Greece, May 15-17, 2014. Proceedings. Edited by A. Likas, K. Blekas, and D. Kalles. Springer, 2014, pages 237–250. isbn: 978-3-319-07063-6.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ioannis Refanidis, Christos Emmanouilidis, Ilias Sakellariou, Anastasios Alexiadis, Remous- Aris Koutsiamanis, Konstantinos Agnantis, Aimilia Tasidou, Fotis Kokkoras, and Pavlos S. Efraimidis. ‘myVisitPlanner GR : Personalized Itinerary Planning System for Tourism’. In: Artificial Intelligence: Methods and Applications - 8th Hellenic Conference on AI, SETN 2014, Ioannina, Greece, May 15-17, 2014. Proceedings. Edited by A. Likas, K. Blekas, and D. Kalles. Springer, 2014, pages 615–629. isbn: 978-3-319-07063-6.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ilias Sakellariou, Omar Kurdi, Marian Gheorghe, Daniela Romano, Petros Kefalas, Florentin Ipate, and Ionut-Mihai Niculescu. ‘Crowd formal modelling and simulation: The Sa’yee ritual’. In: 14th UK Workshop on Computational Intelligence, UKCI 2014, Bradford, UK, September 8-10, 2014. IEEE, 2014, pages 1–8.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Marina Ntika, Ilias Sakellariou, Petros Kefalas, and Ioanna Stamatopoulou. ‘Experiments with Emotion Contagion in Emergency Evacuation Simulation’. In: WASA Workshop of the 4th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics (WIMS 14), Thessaloniki, Greece, June 2-4, 2014. Edited by R. Akerkar, N. Bassiliades, J. Davies, and V. Ermolayev. ACM, 2014, 49:1–49:11. isbn: 978-1-4503-2538-7.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2013

     • Eleni Zografidou, Ilias Sakellariou, Konstantinos Petridis, and Garyfallos Arabatzis. ‘Agent based modeling and simulation for fuelwood consumption prediction’. In: HELORS 2013, Proceedings of 2nd International Symposium and 24 th National Conference on Opera- tional Research, 26-28 September 2013. Edited by Y. Siskos, N. Matsatsinis, and J. Psarras. (published Feb 2014). 2013, pages 138–143. isbn: 978-618-80361-1-6.

     2012

     • Olivier Georgeon and Ilias Sakellariou. ‘Designing Environment-Agnostic Agents’. In: Adaptive Learning Agents workshop (ALA2012), of the 11th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2012), Valencia, Spain. Edited by E. Howley, P. Vrancx, and M. Knudson. 2012, pages 25–32.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ilias Sakellariou. ‘Agent based Modelling and Simulation using State Machines’. In: SIMULTECH 2012 - Proceedings of the 2nd International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications, Rome, Italy, 28 - 31 July, 2012. Edited by N. Pina, J. Kacprzyk, and M. Obaidat. SciTePress, 2012, pages 270–279. isbn: 978-989-8565-20-4.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ioanna Stamatopoulou, Ilias Sakellariou, and Petros Kefalas. ‘Formal Agent-Based Modelling and Simulation of Crowd Behaviour in Emergency Evacuation Plans’. In: IEEE 24th International Conference on Tools with Artificial Intelligence, ICTAI 2012, Athens, Greece, November 7-9, 2012. IEEE, 2012, pages 1133–1138. isbn: 978-1-4799-0227-9.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ilias Sakellariou, Ioanna Stamatopoulou, and Petros Kefalas. ‘Using Membranes to Model a Multi-Agent System towards Underground Metro Station Crowd Behaviour Simulation’. In: First Workshop on Intelligent Agents in Urban Simulation and Smart Cities (IAUSSCws) of European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2012), Montpellier. Edited by V. Corruble, F. Carrera, and S. Guerin. Aug. 2012, pages 5–10.

     2011

     • Nikolaos Bezirgiannis and Ilias Sakellariou. ‘ECOTRUCK: An Agent System for Paper Recycling’. In: Artificial Intelligence Applications and Innovations - 12th INNS EANN-SIG International Conference, EANN 2011 and 7th IFIP WG 12.5 International Conference, AIAI 2011, Corfu, Greece, September 15-18, 2011, Proceedings, Part II. Edited by L. Iliadis, I. Maglogiannis, and H. Papadopoulos. Volume 364. IFIP Advances in Information and Communication Technology. Springer, 2011, pages 303–312. isbn: 978-3-642-23959-5.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2009

     • Ilias Sakellariou, Petros Kefalas, and Ioanna Stamatopoulou. ‘MAS Coursework Design in NetLogo’. In: Proceedings of the Educational Uses of Multi Agent Systems (EduMAS 09), Workshop of the Eighth International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS 09), Budapest, Hungary. Edited by M. Beer, M. Fasli, and D. Richards. 2009, pages 47–54.
     • Ioannis Refanidis and Ilias Sakellariou. ‘A Systematic and Complete Algorithm to Com- pute Higher Order Exclusion Relations’. In: Proceeding of the ICAPS-2009 Workshop on Constraint Satisfaction Techniques for Planning and Scheduling Problems (COPLAS’2009), Thessaloniki, Greece. Edited by R. Bartak M. Salido and N. Policella. 2009, pages 33–42.
     • Ljubinka Gareva-Takasmanov and Ilias Sakellariou. ‘OWL for the Masses: From Structured OWL to Unstructured Technically-Neutral Natural Language’. In: 2009 Fourth Balkan Conference in Informatics, BCI 2009, Thessaloniki, Greece, 17-19 September 2009. Edited by P. Kefalas, D. Stamatis, and C. Douligeris. IEEE Computer Society, 2009, pages 260–265. isbn: 978-0-7695-3783-2.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2008

     • Ilias Sakellariou, Petros Kefalas, and Ioanna Stamatopoulou. ‘Teaching Intelligent Agents using NetLogo’. In: Proceedings of the ACM-IFIP Informatics Education Europe III Conference (IEEIII 2008), Venice, Italy. Edited by A. Cortesi and F. Luccio. ACM, 2008, pages 209–221. isbn: 978-88-903433-0-8.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2007

     • I. Stamatopoulou, I. Sakellariou, P. Kefalas, G. Eleftherakis, "Formal Modelling for In-silico Experiments with Social Insect Colonies", In Proceedings of the 11th Panhellenic Conference on Informatics, pp 79-89, Patra, Greece 2007.

     2005

     • I. Sakellariou, G. Eleftherakis, I. Vlahavas and P. Kefalas, "Animating Formal Models in a Communicating Sequential Process Platform", 10th Panhellenic Conference on Informatics, Local Proceedings, P. Bozanis and E. Houstis (Eds), pp 174-183, Volos, Greece, November 2005.

     2004

     • I. Sakellariou and I. Vlahavas, "Simple Distributed Filtering on a CLP Platform", in Companion Volume of 3rd Hellenic Conference on Artificial Intelligence, G. Vouros and T. Panagiotopoulos (eds), pp 318-327, Samos, Greece May 2004.

     2002

     • I. Vlahavas, I. Sakellariou, I. Futo, Z. Pasztor, J. Szeredi: "CSPCONS: A Communicating Sequential Prolog with Constraints". in Ioannis P. Vlahavas, Constantine D. Spyropoulos (Eds.) Methods and Applications of Artificial Intelligence, Second Hellenic Conference on AI, SETN 2002. Thessaloniki, Greece, April 11-12, 2002, Proceedings. pp 72-84 Lecture Notes in Computer Science 2308 Springer 2002.

     1998

     • I. Vlahavas N. Bassiliades, I. Sakellariou, M. Molina, S. Ossowski, I. Futo, Z. Pasztor, J. Szeredi, I. Velbitskiyi, S. Yershov, I. Netesin, "System Architecture of a Distributed Expert System for the Management of a National Data Network", Proc. 8th International Conference on Artificial Intelligence, AIMSA'98, Lecture Notes in Artificial Intelligence 1480, pp 438-451.

     1997

     • I. Vlahavas, P. Kefalas, I. Sakellariou and C. Halatsis, "The Basic OASys Model: Preliminary Results", 6th Hellenic Conference on Informatics, Athens, December 1997, pp. 723-731.
     • I. Vlahavas, A. Pombortsis and I. Sakellariou, "IDIS-KS: an Intelligent Drug Information System as a Knowledge Server", 14th Int. Congress of Medical Informatics Europe (MIE-97), May 1997, IOS press, 368-372.
     • Άλλα (3 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2005

      • D. Jackson, M. Holcombe, I. Stamatopoulou, I. Sakelariou, G. Eleftherakis, P. Kefalas, M. Gheorghe, "Modelling self-organisation in ant colonies", In Proceedings of the 7th International Conference on Artificial Evolution, EA'05, 2005 (poster presentation).

      2003

      • I. Sakellariou, F. Kokkoras, I. Vlahavas, "Applying a Distributed CLP Platform to a Workforce Management Problem", Proc. 12th Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems (ISAP '03), (electronic proceedings), Greece, 2003.

      2000

      • I. Vlahavas, I. Refanidis and I. Sakellariou, "A Multimedia System for teaching Prolog", in 1st National Conference on Education and Informatics, Thessaloniki, Greece, November 2000 (in Greek).
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font