Μάνος Ιωάννης
 • 2310 891.626
 • imanos uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 210

  Μάνος Ιωάννης

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Κοινωνική Ανθρωπολογία του Βαλκανικού Χώρου

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  • ΜΑ στην Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • PhD στην Κοινωνική Ανθρωπολογία
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Πολιτική ανθρωπολογία, εθνικισμός και εθνοτισμός, σύνορα και συνοριακές περιοχές, ανθρωπολογία του χορού, κοινωνική θεωρία, πολιτική του πολιτισμού, πολιτικά κινήματα, ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα, κοινωνική αλλαγή και κοινωνικοί μετασχηματισμοί, επιστημολογία και μεθοδολογία της έρευνας, διδακτική της ανθρωπολογίας, εφαρμοσμένη ανθρωπολογία, Βαλκάνια/ΝΑ Ευρώπη.

  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ETHNOGRAPHY, MATERIAL CULTURE AND ORAL TESTIMONIES: RESEARCH, TRAINING AND NEW TECHNOLOGIES
   (ΒΣ0638-3)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα, το οποίο διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα, επιδιώκει να παράσχει τις βασικές επιστημολογικές και μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και τα πρακτικά ζητήματα που αφορούν τη διεξαγωγή της εθνογραφικής έρευνας. Ειδικότερα, στοχεύει στην ανάδειξη της σχέσης ανάμεσα στην ερευνητική διαδικασία, τις τεχνικές συλλογής πληροφοριών και τη συγγραφή του εθνογραφικού κειμένου. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν τις ιδέες και στρατηγικές τους με βάση τις ερευνητικές εργασίες που θα αναλάβουν να πραγματοποιήσουν.

  Το μάθημα πραγματεύεται τα προβλήματα που ενέχει η ανθρωπολογική έρευνας, όπως η διαδικασία της έρευνας, η πρόσβαση στο ‘πεδίο’, η συλλογή πληροφοριών σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια, τα θέματα δεοντολογίας της έρευνας και η προσωπική και συναισθηματική συμμετοχή του/της ερευνητή/τριας. Συζητά, ακόμα, θέματα καταγραφής του εμπειρικού υλικού μέσα από τη χρήση εθνογραφικών σημειώσεων και το μετασχηματισμό τους σε μορφή εθνογραφικής αφήγησης.

  • POLITICAL ANTHROPOLOGY IN EASTERN AND SE EUROPE
   (MAPE0211)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPE

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

  Περιγραφή

  The purpose of this course is to introduce MA students to the disciplinary area of Political Anthropology, as a particular branch of the discipline of Social Anthropology with an emphasis on the Regions of Eastern and South-Eastern Europe. The focus of the course is on the regional particularities of theory and research in the regions. Emphasis is placed on the familiarization with the relevant ethnographic texts that constitute the basis for the corpus of Balkan and East European Anthropology. The course also addresses the relations between Ethnography (fieldwork research) and Social Anthropology (analysis) The syllabus is based on ethnographic texts, films, and documentaries.

  • ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
   (ΒΣΑ301-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ301-ΙΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Επιλογής,

  Γενικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO142/

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
   • Εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες, θεωρίες και μεθόδους έρευνας της επιστήμης της Ανθρωπολογίας.
   • Εξοικείωση και κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η Ανθρωπολογία περιγράφει, αναλύει και επεξηγεί τον πολιτισμό, την κοινωνία, την ετερότητα.
   • Ανάδειξη της χρησιμότητας της εθνογραφικής μεθόδου ως εργαλείου κοινωνικής ανάλυσης και δια-πολιτισμικής κατανόησης.
   • Κριτική προσέγγιση των Σπουδών Περιοχής μέσα από τη μελέτη του πολιτισμικού υπόβαθρου και τη συνάντηση περιοχών και ανθρώπων στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή με την Ευρωπαϊκή Νεωτερικότητα, την Αποικιοκτρατία και την Παγκοσμιοποίηση.
   • Προσδιορισμός και ανάδειξη των εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, τις οποίες παράσχει η επιστήμη της Ανθρωπολογίας  ως επαγγελματικά εφόδια στο σύγχρονο, εγχώριο και διεθνές, γίγνεσθαι (Βλ. διαμόρφωση ειδίκευσης στο ΒΣΑΣ με  Πρωτεύον Επιστημονικό Πεδίο «Κοινωνική Ανθρωπολογία, Ιστορία και Σπουδές του Πολιτισμού»  αλλά και Δευτερεύοντα Επιστημονικό  Κλάδο, «Κοινωνική Ανθρωπολογία»).

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στις Σπουδές Περιοχής, τη συνδυαστική δηλαδή μελέτη ολόκληρων γεωγραφικών περιοχών μέσα από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Με αφετηρία την εθνογραφική έρευνα πεδίου και την ανθρωπολογική ανάλυση διερευνάται η καθιέρωση ενός κλάδου κριτικών Σπουδών Περιοχής και, παράλληλα, αναδεικνύεται ο ρόλος που έπαιξαν στη συστηματοποίησή του η ανθρωπολογία, η ιστορία, οι σπουδές του πολιτισμού και η πολιτική οικονομία.

  Αρχικά, εξετάζεται το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Αποικιοκρατίας και η ιδεολογία του εξελικτισμού στη συνάντησή τους με την Ανθρωπολογία (2ο μισό του 19ου αιώνα). Πρόκειται για τη συνθήκη που οδηγεί στην εδραίωση των Σπουδών Περιοχής στον Δυτικό κόσμο, με την παγίωση των σχέσεων εξουσίας και της πολιτισμικής ηγεμονίας της Δύσης επί των «Άλλων», ευρωπαϊκών και μη, κοινωνιών και πολιτισμών. Ταυτόχρονα, το μάθημα συζητά το ρόλο της Λαογραφίας, ως της επιστήμης, η οποία συνέβαλε στη συγκρότηση της νεοελληνικής εθνικής ταυτότητας και αποτέλεσε την παρακαταθήκη μιας ακαδημαϊκής παράδοσης. Η Κοινωνική Ανθρωπολογία καλείται να συνομιλήσει με τη Λαογραφία για την μελέτη και κριτική κατανόηση του νεοελληνικού πολιτισμού, έτσι όπως αυτός ορίζεται σε σχέση με την Ευρωπαϊκή νεωτερικότητα και τους γείτονες, αλλά και τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης.

  Μετά το 1950, η εμφάνιση της ανθρωπολογίας στην Ελλάδα, και την ευρύτερη περιοχή, σηματοδοτεί την έναρξη του νέου επιστημονικού ενδιαφέροντος για τα άκρα και τις γειτονιές της Ευρώπης (Βαλκάνια, Μεσόγειος, Μέση Ανατολή) και καθιερώνει την εθνογραφική έρευνα ως το μεθοδολογικό εργαλείο μελέτης του «Άλλου» και του «Αλλού». Η νέα αυτή προσέγγιση θέτει τα θεμέλια για την καθιέρωση ενός νέου τύπου Σπουδών Περιοχής, οι οποίες διέπονται από διεπιστημονικότητα και στέκονται κριτικά απέναντι στις επιστημολογικές και πολιτικές παραδόσεις της Αποικιοκρατίας και της ευρωπαϊκής αποικιοποίησης.

  Το μάθημα αξιοποιεί παραδείγματα από πεδία μελέτης και θεματικές της εθνογραφικής έρευνας, εντός και εκτός Ελλάδας, για να συζητήσει ζητήματα παράδοσης και νεωτερικότητας και κοινωνικών μετασχηματισμών, τα οποία σχετίζονται με την παραγωγή αυτογνωσίας και κριτικής γνώσης για το παρόν και το παρελθόν, τους εαυτούς και τους γείτονες σε Βαλκάνια, Αν. Ευρώπη, Μεσόγειο και Μέση Ανατολή.

  Παράλληλα αναδεικνύει το «γιατί ο κόσμος χρειάζεται την ανθρωπολογία», τόσο γενικά, σε ό,τι αφορά στην κοινωνική ανάλυση και την πολιτισμική κατανόηση, όσο και ειδικά: αφενός στις πολιτικές για τον πολιτισμό και την αξιοποίηση της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, αφετέρου στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση των διαπολιτισμικών συναντήσεων με τους γείτονες, τους μετανάστες και τους ξένους.

  ETHNOGRAPHY AND FOLKLORE, COLONIALISM AND AREA STUDIES

  The course introduces students to Area Studies, the combined study of entire geographical areas through various scientific fields. More particularly, it focuses on ethnographic field research and anthropological analysis and investigates the establishment of a branch of critical area studies. At the same time, it highlights the contribution of anthropology, history, cultural studies and political economy to the systematization of this type of approach.

  At first, we examine the political system of European Colonialism and the ideology of evolution in their encounter with Anthropology (2nd half of the 19th century). This development leads to the consolidation of area studies in the western world and the formation of relations of power and cultural hegemony of the West over the "Others", European and non-European, societies and cultures.

  At the same time, the course discusses the role of folklore studies as a science, which has contributed to the formation of the modern Greek national identity and has been the legacy of a long academic tradition. Social Anthropology discusses with folklore studies the study and critical understanding of the modern Greek culture, as it is defined by the forces of European modernity and the challenges of globalization.

  In the post- 1950 era, the emergence of anthropology in Greece, and the wider region, marks the beginning of a new academic interest in the margins of Europe (Balkans, Mediterranean, Middle East) and establishes ethnographic research as its methodological study tool of the "Other" and "elsewhere".

  This new approach lays the foundations for establishing a new type of area studies, which are governed by interdisciplinarity and stand critically towards the epistemological and political traditions of Colonialism and European colonization.

  The course utilizes examples of ethnographic research to discuss issues of tradition and modernity and social transformations, which are related to the production of self-awareness and critical knowledge about the present and the past, the 'Self and the neighbouring societies in the Balkans, Eastern Europe, the Mediterranean and the Middle East.

  At the same time, it highlights "why the world needs anthropology", both in terms of social analysis and cultural understanding and about cultural policies and the exploitation of tradition and cultural heritage. Moreover, it provides knowledge and skills for managing intercultural encounters with neighbours, immigrants and outsiders.

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΝΑΙ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26

  Διαδραστική διδασκαλία

  26

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  58

  Εργαστηριακή Άσκηση

  20

  Συγγραφή εργασίας

  20

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Συμπλήρωση ερωτηματολογίου στα ελληνικά

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Γενικά για την Ανθρωπολογία:

  • Colleyn, Jean-Paul, 2005, Στοιχεία Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, Εκδόσεις Πλέθρον.
  • Erickson Paul, Murphy Liam, 2002, Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης, Εκδόσεις Κριτική
  • Evans-Pritchard E. E., 1991, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Εκδόσεις Καρδαμίτσα.
  • Hendry, Joy, 2011, Οι Κόσμοι που Μοιραζόμαστε: Εισαγωγή στην Πολιτισμική και Κοινωνική Ανθρωπολογία, Εκδόσεις Κριτική
  • Kuper Adam, 1989, Ανθρωπολογία και Ανθρωπολόγοι: Η Σύγχρονη Βρετανική Σχολή, Εκδόσεις Καστανιώτη.
  • Laburthe-Tolra, Philippe, Warnier, Jean-Pierre, 2003, Εθνολογία - Ανθρωπολογία, Εκδόσεις Κριτική.
  • Levi-Strauss, Claude, 2000, Θλιβεροί Τροπικοί, Εκδόσεις Χατζηνικολή.
  • Λίενχαρντ, Γκότφριντ, 1985, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Εκδόσεις Gutenberg.
  • Μαλινόφσκι, Μπρόνισλαβ, 1993, Σεξουαλικότητα και Καταπίεση στην Πρωτόγονη Κοινωνία, (επιμέλεια Θόδωρος Παραδέλλης - μετάφραση Άννα Σταματοπούλου), Εκδόσεις Καστανιώτη.
  • Σερεμετάκη, Νάντια, Κ., 2017, Εισαγωγή στην Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Εκδόσεις Πεδίο.
  • Τσιμπιρίδου, Φωτεινή, 2008 «Οριενταλισμός και πολιτικές της ανθρωπολογίας στη Μέση Ανατολή», στο Φ. Τσιμπιρίδου, Δ. Σταματόπουλος (επιμ.) Οριενταλισμός στα όρια. Από τα Οθωμανικά Βαλκάνια στη σύγχρονη Μέση Ανατολή, Αθήνα: Κριτική, σελ. 267-309
  • Wolf, Eric, 2008, Η Ευρώπη και οι Λαοί χωρίς Ιστορία, Ελληνικά Γράμματα.
  • Young, Robert, 2007, Μεταποικιακή Θεωρία, Εκδόσεις Πατάκη.
  • Νιτσιάκος Βασίλης, 2014, Μία Κριτική Εισαγωγή στη Λαογραφία [2η Έκδοση], Εκδόσεις Κριτική.

  Για την εθνογραφική έρευνα:

  • Barley Nigel, 2005, Ο Ανυποψίαστος Ανθρωπολόγος: Σημειώσεις από μία Χωμάτινη Καλύβα, Εκδόσεις Αιώρα.
  • Γκέφου-Μαδιανού, Δήμητρα, 1998, Ανθρωπολογική Θεωρία και Εθνογραφία, Ελληνικά Γράμματα. 
  • Γκέφου-Μαδιανού, Δήμητρα, 1999, Πολιτισμός και εθνογραφία: Από τον Εθνογραφικό Ρεαλισμό Στην Πολιτισμική Κριτική, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. 
  • Copans Jean, 2004, Επιτόπια Εθνολογική Έρευνα, (επιμέλεια- μετάφραση Μάρκου Κατερίνα), Εκδόσεις Gutenberg.
  • Eriksen Thomas Hylland, 2007, Μικροί Τόποι, Μεγάλα Ζητήματα: Μια Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Εκδόσεις Κριτική. [Κεφ. 2 ]
  • Herzfeld, Michael, 1998, Η Ανθρωπολογία μέσα στον Καθρέφτη: Κριτική Εθνογραφία της Ελλάδας και της Ευρώπης, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
  • Herzfeld, Michael, 2002, Πάλι Δικά μας: Λαογραφία, Ιδεολογία και η Διαμόρφωση της Σύγχρονης Ελλάδας, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
  • Handman, Marie-Elisabeth, 1987, Βία και Πονηριά: Αντρες και Γυναίκες σ’ ένα Ελληνικό Χωριό, Εκδόσεις Καστανιώτης.
  • Hollis, Martin, 2005, Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών: Μια Εισαγωγή, Εκδόσεις Κριτική
  • Iωσηφίδης, Θεόδωρος, 2017, Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες, Εκδόσεις Τζιόλα.
  • Laburthe-Tolra, Philippe, Warnier, Jean-Pierre, 2003, Εθνολογία – Ανθρωπολογία, Εκδόσεις Κριτική, σ. 403-421 (Η Έρευνα).
  • Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος, (Επιμ.), 2006, Περιπέτειες της Ετερότητας: Η Παραγωγή της Πολιτισμικής Διαφοράς στη Σημερινή Ελλάδα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
  • Robson, Colin, 2007, Η Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου, Εκδόσεις Gutenberg.
  • Cowan, Jane, K., 1998, Η Πολιτική του Σώματος: Χορός και Κοινωνικότητα στη Βόρεια Ελλάδα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.

  ·         Δαλκαβούκης, Βασίλης, Μάνος Ιωάννης, Βέϊκου Χριστίνα (Επιμ.), 2010, Ανυποψίαστοι  Ανθρωπολόγοι, Καχύποπτοι Φοιτητές: Διδάσκοντας την Ανθρωπολογία σε ‘Αυτούς που δεν τη Χρειάζονται’, Εκδόσεις Κριτική.

  Για τη μετα-αποικιακή θεωρία και την κριτική για τις Σπουδές Περιοχής

  • Αθανασίου Α., Καραβαντά Μ., Λαλιώτου Ι., Παπαηλία Π. (επιμ.), 2016, Αποδομώντας την Αποικιοκρατία: Θεωρία και Πολιτική της Μετααποικιακής Κριτικής, Αθήνα: Νήσος.
  • Asad, Talal (Ed.), 1973, Anthropology and the Colonial Encounter, London: Ithaca Press.
  • Herzfeld, Michael, 2002, “The Absent Presence: Discourses of Crypto-Colonialism”, The South Atlantic Quarterly, τ. 101(4), σελ. 899-926.
  • Calotychos, Vangelis, 2003, Modern Greece: A Cultural Poetics, Oxford: Berg.
  • Herzfeld, Michael, 2013, “The Social Production of Difference in the Global Hierarchy of Value. Stereotypes and Transnational experience in Greece and the Balkans” (σελ. 19-30), στο F. Tsibiridou & N. Palantzas (Εds), Myths of the Other in the Balkans. Representations, Social Practices, Performances. Thessaloniki: (eBook ISBN 978-960-8096-05-9) http://online.anyflip.com/wiwn/vglf/mobile/index.html
  • Manolova, Polina, Kusic, Katarina, Lottholz, Phiipp (Eds), 2019, Decolonial Theory and Practice in South Eastern Europe, Special Issue 3/1019.

  https://www.researchgate.net/publication/332093301_Decolonial_Theory_and_Practice_in_Southeast_Europe

  • Φλιτούρης Λάμπρος, 2014, Αποικιακές Αυτοκρατορίες, Εκδόσεις Ασίνη.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

  • ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
   (HAC104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΙΑΠΑΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

  Περιγραφή

  Το μάθημα ασχολείται με την ανθρωπολογική μελέτη της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης όπως αυτή έχει καταγραφεί μέσα από την εθνογραφική έρευνα, από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας. Παράλληλα, επιδιώκει να προσδιορίσει τη σχέση ανάμεσα στην ανθρωπολογία, τη λαογραφία και την εθνολογία, οι οποίες αποτέλεσαν τις επιστήμες εκείνες που ασχολήθηκαν με τη μελέτη στοιχείων του πολιτισμού στην Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη, και τον προσέγγισαν ιστορικά και συγχρονικά.

  Στο μάθημα θα συζητηθεί, αρχικά, ο τρόπος με τον οποίο ο εν λόγω γεωγραφικός χώρος διαμορφώθηκε ιστορικά ως πεδίο εθνογραφικών μελετών. Παράλληλα, θα εξεταστούν τα ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά συμφραζόμενα των χωρών της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης, μέσα στα οποία δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για τη μελέτη της πολιτισμικής ταυτότητας και η ανάπτυξη των παραπάνω επιστημονικών πεδίων.

  Στη συνέχεια, με τη χρήση εθνογραφικών παραδειγμάτων, θα μελετηθούν όψεις της κοινωνικής πραγματικότητας της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης καθώς και οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές μεταβολές στην περιοχή μετά το 1990. Εδώ θα διερευνηθούν ζητήματα όπως οι διαδικασίες συγκρότησης συλλογικών ταυτοτήτων, η εμπειρία της σοσιαλιστικής περιόδου καθώς και πτυχές της μετα-σοσιαλιστικής πραγματικότητας όπως οι πολιτικές της ταυτότητας, και φαινόμενα όπως η βία, η μετανάστευση και η προσφυγιά.

  Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  Boskovic, Al., Hann, Chr., (Eds), 2013, The anthropological field on the margins of Europe. Berlin: LIT.

  Βουτυρά Ευτυχία, Βαν Μπουσχότεν Ρίκη, (Επιμ.) 2007, Ανάμεσα σε παρελθόν και παρόν: Εθνογραφίες του μετασοσιαλιστικού κόσμου, Αθήνα:Κριτική

  Μάρκου, Κατερίνα, (επιμ.), 2011, Ανασυνθέσεις και νέες δυναμικές στις βαλκανικές κοινωνίες μετά το 1990, Ηρόδοτος

  Mihailescu, V., Iliev, Il., Naumovic Sl., (Eds), 2011, Studying Peoples in the People’s Democracies, Munster: LIT.

  Παπαταξιάρχης, Ευθ., (Επιμ.), 2006, Περιπέτειες της Ετερότητας: Η παραγωγή της πολιτισμικής διαφοράς στη σημερινή Ελλάδα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια

  Todorova, M., 2003, Βαλκάνια. Η Δυτική φαντασίωση, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
   (ΒΣΑ306-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ306-ΙΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  E΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ευρωπαϊκή Ανθρωπολογία Πολιτικές του Πολιτισμού και της Διαφοράς

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL402/index.php

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Εξοικείωση και κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η Κοινωνική Ανθρωπολογία περιγράφει και αναλύει υπερεθνικούς θεσμούς όπως η ΕΕ.
  • Γνώση των μεθοδολογικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά την ανθρωπολογική προσέγγιση των θεμάτων που θα αναλυθούν

  Γενικές Ικανότητες

  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα εστιάζει στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως υπερεθνικό οργανισμό. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με τη μελέτη του πολιτισμού και της ταυτότητας και τον ρόλο τους στη συγκρότηση τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και άλλων ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων και εξετάζει τη ρητορική και πολιτικές πρακτικές των εθνών-κρατών, των εθνικών πολιτικών και ιδεολογιών απέναντι στις πολιτικές της ΕΕ, και τους τρόπους πρόσληψής τους από πληθυσμούς τους. Σε αυτό το πλαίσιο προσπαθεί να κατανοήσει τους τρόπους αναπαράστασης της έννοιας της «Ευρώπης» και να διερευνήσει τη διαδικασία συγκρότησης της «ευρωπαϊκής ταυτότητας» και τον ρόλο των θεσμών και άλλων ευρωπαϊκών οργάνων σε σχέση με τα έθνη-κράτη, θέτοντας ερωτήματα όπως ποιο είναι το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της ευρωπαϊκής ταυτότητας, όπως διαμορφώνεται μέσα από τις πολιτικές αυτές, και ποια σύμβολα χρησιμοποιούνται σε αυτή τη διαδικασία, ποιο ρόλο διαδραματίζουν ο πολιτισμός και η ταυτότητα εντός της ΕΕ και τον ρόλο της ως φορέα πολιτικής και πολιτισμικής αλλαγής, και πώς γίνονται κατανοητά και πώς βιώνονται η ΕΕ, οι θεσμοί της και οι πολιτικές που ακολουθούν στις κατά τόπους γεωγραφικές ενότητες, εντός των ορίων και των συνόρων της. Παράλληλα, συζητά τα θεωρητικά, επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα και τις προκλήσεις που θέτει η μελέτη των θεμάτων αυτών από την επιστήμη της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  Εισηγήσεις σχετικές με τις θεματικές ενότητες, παρουσίαση εθνογραφικών παραδειγμάτων, συζητήσεις πάνω στα υπό εξέταση ζητήματα, παρουσιάσεις εθνογραφικών φιλμ και ντοκιμαντέρ και διεκπεραίωση και παράδοση γραπτής εργασίας

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Compus – www.compus.uom.gr)

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Άσκηση πεδίου

  36

  Μελέτη βιβλιογραφίας

  30

  Συγγραφή εργασίας

  32

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Ερευνητική πρόταση (ανά ερευν. ομάδα): 15%

  Άσκηση εθνογραφικής έρευνας και παράδοση γραπτού κειμένου (ανά ερευν. ομάδα): 30%

  Προφορική παρουσίαση (ανά ερευν. ομάδα): 25%

  Γραπτή εξέταση (ατομική): 30%

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Ενδεικτική βιβλιογραφία για τις θεματικές ενότητες του μαθήματος:

  Γενικά για την Ανθρωπολογία:

  • Γκέφου-Μαδιανού, Δήμητρα (1999) Πολιτισμός και Εθνογραφία: Από τον Εθνογραφικό Ρεαλισμό στην Πολιτισμική Κριτική, Ελληνικά Γράμματα.
  • Hendry, Joy (2011) Οι Κόσμοι που Μοιραζόμαστε: Εισαγωγή στην Πολιτισμική και Κοινωνική Ανθρωπολογία, Κριτική.
  • Kuper, Adam (1989) Ανθρωπολογία και Ανθρωπολόγοι: Η Σύγχρονη Βρετανική Σχολή, μτφρ. Χριστίνα Μιχαλοπούλου-Βέϊκου, Καστανιώτη.
  • Laburthe-Tolra, Philippe, και Jean-Pierre Warnier (2003) Εθνολογία – Ανθρωπολογία, μτφρ. Βάνα Χατζάκη, Κριτική.
  • Levi-Strauss, Claude (2000) Θλιβεροί Τροπικοί, Χατζηνικολή.
  • Levi-Strauss, Claude (2003) Φυλή και Ιστορία – Φυλή και Πολιτισμός, Πατάκης.
  • Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος, και Θ. Παραδέλλης (επιμ.) (1992) Ταυτότητες και Φύλο στη Σύγχρονη Ελλάδα: Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις, Καστανιώτης.
  • Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος, και Θ. Παραδέλλης (επιμ.) (1993) Ανθρωπολογία και Παρελθόν: Συμβολές στην Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, Αλεξάνδρεια.
  • Σερεμετάκη, Νάντια Κ. (2017) Εισαγωγή στην Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Πεδίο.

  Για την επιτόπια έρευνα, τη μεθοδολογία και τις τεχνικές και τις ασκήσεις της συμμετοχικής παρατήρησης και της συνέντευξης:

  • Barley Nigel (2005) Ο Ανυποψίαστος Ανθρωπολόγος: Σημειώσεις από μία Χωμάτινη Καλύβα, Αιώρα.
  • Γκέφου-Μαδιανού, Δήμητρα (1999) Πολιτισμός και εθνογραφία: Από τον Εθνογραφικό Ρεαλισμό στην Πολιτισμική Κριτική, Ελληνικά Γράμματα.
  • Copans Jean (2004) Επιτόπια Εθνολογική Έρευνα, επιμ. Μτφρ. Μάρκου Κατερίνα, Gutenberg.
  • Δαλκαβούκης, Βασίλης, Ιωάννης Μάνος, και Χριστίνα Βέϊκου (επιμ.) (2010) Ανυποψίαστοι  Ανθρωπολόγοι, Καχύποπτοι Φοιτητές: Διδάσκοντας την Ανθρωπολογία σε ‘Αυτούς που δεν τη Χρειάζονται’, Κριτική.
  • Eriksen Thomas Hylland (2007) Μικροί Τόποι, Μεγάλα Ζητήματα: Μια Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Κριτική. [Κεφ. 2 ]
  • Hollis, Martin (2005) Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών: Μια Εισαγωγή, Κριτική.
  • Iωσηφίδης, Θεόδωρος (2008) Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες, Κριτική.
  • Robson, Colin (2007) Η Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου, Gutenberg.

  – Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (18 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2013

   • Manos Ioannis (2013) [συν-επιμέλεια με Nitsiakos Vassilis, Ageopoulos Georgios, Angelidou Aliki, Dalkavoukis Vassilis] (Eds.) Balkan border crossings: Third annual the Konitsa Summer School. Berlin: LIT Verlag.

   2011

   • Manos Ioannis (2011) [συν-επιμέλεια με Nitsiakos Vassilis, Ageopoulos Georgios, Angelidou Aliki, Dalkavoukis Vassilis] (Eds.) Balkan border crossings: Second annual of the Konitsa Summer School. Berlin: LIT Verlag

   2010

   • (2010) «Χορός και ενορχήστρωση της τοπικότητας: Πολιτική, πολιτικοί ως φορείς της εξουσίας και πολιτιστικοί σύλλογοι ως διαχειριστές του πολιτισμού». Στο: Αυδίκος Ευάγγελος (Επιμ.) Λαϊκοί πολιτισμοί και σύνορα στα Βαλκάνια, Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο, σ. 223-246.
   • (2010) «Ταυτότητες». Στο: Δαλκαβούκης Βασίλης, Μάνος Ιωάννης, Βέϊκου Χριστίνα (Επιμ.) Ανυποψίαστοι Ανθρωπολόγοι, καχύποπτοι φοιτητές: Διδάσκοντας την Ανθρωπολογία σε ‘αυτούς που δεν τη χρειάζονται’, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, σ. 153-158.
   • (2010) [συγγραφή με τον Βασίλη Δαλκαβούκη και τη Χριστίνα Βέϊκου] «Διδάσκοντας την Ανθρωπολογία σε ‘αυτούς που δεν τη χρειάζονται». Στο: Δαλκαβούκης Βασίλης, Μάνος Ιωάννης, Βέϊκου Χριστίνα (Επιμ.) Ανυποψίαστοι Ανθρωπολόγοι, καχύποπτοι φοιτητές: Διδάσκοντας την Ανθρωπολογία σε ‘αυτούς που δεν τη χρειάζονται’, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, σ. 17-40.
   • (2010) «Το παρόν του παρελθόντος: Μακεδονικός Αγώνας, εξουσία και πολιτική στην περιοχή της Φλώρινας μετά το 1990». Στο: Γούναρης Β., Καλύβας Στ., Στεφανίδης Ιω. (Επιμ.) Ανορθόδοξοι πόλεμοι: Μακεδονία, Εμφύλιος, Κύπρος, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, σ. 203-224.
   • Μάνος Ιωάννης (2010) [συν-επιμέλεια με Βασίλης Δαλκαβούκης και Χριστίνα Βέϊκου] (Επιμ.) Ανυποψίαστοι ανθρωπολόγοι, καχύποπτοι φοιτητές: Διδάσκοντας την Ανθρωπολογία σε ‘αυτούς που δεν τη χρειάζονται’, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
   • (2010) «On Being Macedonian: Social and cultural constructions of identity in Greek Macedonia». Στο: Stefanidis I., Vlassidis Vl., Kofos Ev., (Eds.) Macedonian identities in time: Interdisciplinary approaches, New York: Pella Publications, σ. 258-272
   • (2010) «Fieldwork at the border: Ethnographic engagements in South-Eastern Europe». Στο: Donnan Hastings, Wilson Tom, (Eds.) Borderlands: Ethnographic approaches to security, power and identity, New York: University Press of America, σ. 109-124.

   2008

   • (2008) «Σύγχρονες εκδοχές της Μακεδονικής ταυτότητας στην περιοχή της Φλώρινας». Στο: Στεφανίδης Ιω., Βλασίδης Βλ., Κωφός Ευ., (Επιμ.) Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, σ. 419-436.
   • Manos Ioannis (2008) [συν-επιμέλεια με Nitsiakos Vassilis, Ageopoulos Georgios, Angelidou Aliki, Dalkavoukis Vassilis] (Eds.) Balkan border crossings: First annual of the Konitsa Summer School. Berlin: LIT Verlag.

   2007

   • (2007) «Η Κοινωνική Ανθρωπολογία ως αντικείμενο διδασκαλίας και ως μορφή παρεμβατικού λόγου στα κοινωνικά φαινόμενα: Σκέψεις και προβληματισμοί», Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, σ. 9-13.
   • (2007) «Ουράνιο Τόξο και αντι-εθνικιστικός λόγος». Στο: Αγγελόπουλος Γιώργος (Επιμ.) Ελλάδα-Βαλκάνια: Πολυ-πολιτισμικότητα και αντι-εθνικιστικός λόγος, Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σ. 71-85.
   • Μάνος Ι. (2007) Eriksen Thomas Hylland Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα: Μια εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. [Επιστημονική επιμέλεια της μετάφρασης και της έκδοσης]
   • (υπό έκδοση) «Ζώντας (σ)τα σύνορα: Μία εθνογραφική προσέγγιση του εθνικισμού στην καθημερινότητα». Στο: Παπαταξιάρχης Ευθύμιος (κ. ά) (Επιμ.) Συλλογικοί τόμοι από το συνέδριο του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, πανεπιστήμιο Αιγαίου (2007).

   2005

   • (2005) «Border crossings: Dance performance and identity politics in a border Region in Northern Greece», Στο: Donnan Hastings, Wilson Thomas (eds.) Culture and power at the edges of the state: National support and subversion in European border regions, Berlin: LIT Verlag, σ. 127-153.

   2004

   • (2004) «Ο Χορός ως μέσο για τη συγκρότηση ή διαπραγμάτευση ταυτότητας στην περιοχή της Φλώρινας». Στο: Αυδίκος Ευάγγελος, Παπακώστας Χρήστος (Επιμ.), Χορευτικά Ετερόκλητα, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 51-71.

   2003

   • (2003) «The Past as a symbolic capital in the present: Practicing ‘politics of dance tradition’ in the Florina region, Northwest Greek Macedonia», Στο: Keridis Dimitris, Bursac Elen, Yatromanolakis Nicholas (Eds). New approaches to Balkan studies. The IFPA-Kokkalis Series on Southeast European Policy, Vol. 2. NY Brassey’s, σ. 22-42.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (6 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    • TEACHING AND LEARNING ETHNOGRAPHY IN SE EUROPE

    2010

    • (2010) «Πολιτισμός, πολιτική και μειονοτικά δικαιώματα στα Μετα-Κομμουνιστικά Βαλκάνια: Μια ανθρωπολογική οπτική», Δελτίο Βιβλικών Μελετών, σ. 35-46.

    2004

    • (2004) «Χορός και (ανα)παραστάσεις: Τα όρια και η ανάγκη της εθνογραφίας», Αρχαιολογία και Τέχνες, τ. 92 (Σεπτέμβριος), σ. 56-62.
    • (2004) «Signifying self in plural cultural contexts: Subjectivity, power and individual agency in North-Western Greek Macedonia», Anthropology of East Europe Review, (Special Issue: Dance and Music in Eastern Europe), σ. 125-138.

    2003

    • (2003) «To dance or not to dance?: Dancing dilemmas in a border region in Northern Greece». Focaal: European Journal of Anthropology, (Special Section on European states at their borderlands: Cultures of support and subversion in border regions), 41, σ. 21-32.

    1996

    • (1996) «Ο παραδοσιακός χορός στην περιοχή Φλώρινας», Αριστοτέλης, τ. 235-236, σ. 74-81
    • Συνέδρια (7 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2013

     • (2013) [συγγραφή με το Βασίλη Δαλκαβούκη] «Ανθρωπολογία, προφορική ιστορία και εκπαίδευση: Καταρτίζοντας μελλοντικούς επαγγελματίες στη βιωματική μάθηση». Στο: Βαν Μπούσχοτεν, Ρίκι, Βερβενιώτη, Τασούλα, Μπάδα, Κωνσταντίνα (et. al) (Επιμ.) Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: «Γεφυρώνοντας τις γενιές: Διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα - Προφορική ιστορία και άλλες βιο-ιστορίες, Βόλος: Ένωση Προφορικής Ιστορίας, σ. 387-399.

     2009

     • (2009) «Ζητήματα μελέτης και καταγραφής του χορευτικού πολιτισμού της Φλώρινας: Επισημάνσεις, αναστοχασμοί και η ανάγκη για μία συστηματική διερεύνηση». Στο: Πρακτικά του 1ου Συμποσίου λαογραφικών συλλόγων Φλώρινας, Πρακτικά του συμποσίου, 29-31 Οκτωβρίου 2008, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, σ. 44-51.
     • (2009) [συγγραφή με Kyridis, A., Palaiologou, N., Gialamas, B., Mouchtari E., Alexandrou A., Moutsai, B., Zagkos, Chr.] «The construction of modern Greek national identity: Perceptions of “homeland" and “Greekness” in Greek pupils’ and students’ views in Northern Greece». Στο: Palaiologou Nektaria (Ed.) “Intercultural Education: Paideia, Polity, Demoi”, Electronic Proceedings ISBN 978-960-98897-0-4 (GR), ISBN/EAN 978-9--814411-1-7 (NL) [Session 06-S2C-D2: 2nd day 25-6-2009/ 14:00-15:30 (33) CIT

     2007

     • (2007) «Πολιτισμός, πολιτική και μειονοτικά δικαιώματα στα μετα-κομμουνιστικά Βαλκάνια: Μια ανθρωπολογική οπτική». Στο: Διαστάσεις της μετάβασης και η Ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της Βαλκανικής, Πρακτικά συνεδρίου, σ. 957-972.

     2006

     • (2006) «Χορευτικές περιστάσεις, επίδειξη ταυτότητας και ιδιοποίηση του πολιτισμού στα νότια Βαλκάνια». Στο: 3ο Συνέδριο Λαϊκού Πολιτισμού: Χορός και πολιτισμικές ταυτότητες στα Βαλκάνια, Πρακτικά συνεδρίου, σ. 401-408.

     2004

     • (2004) «Σύγχρονη ανθρωπολογική έρευνα στην περιοχή της Φλώρινας: Θεωρητικοί άξονες, εννοιολογικά εργαλεία και πολιτισμικές αναπαραστάσεις της τοπικής πραγματικότητας». Στο: Πρακτικά του Συνεδρίου ‘Φλώρινα 1912-2002’: Ιστορία και πολιτισμός, σ. 557-573.

     2001

     • (2001) «Politics and the power of dance in the Florina region, Northwest Greek Macedonia». Στο: Proceedings of the 21st Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, Institute of Ethnology and Folklore Research. Zagreb, Croatia, σ. 221-227.
     • Άλλα (31 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • Deutsche Gesellschaft fuer Voelkerkunde (DGV) [German Anthropological Association], Mainz, 2-5/10/2013, Τίτλος συνεδρίου: «Verortungen. Ethnologie in Wissenschaft, Arbeitswelt und Öffentlichkeit», Workshop 14, «Transcending borders: Teaching anthropology and teaching anthropologically in Europe”», Convenors: John Friedman - Martin Zillinger, Τίτλος ανακοίνωσης: «Teaching and learning anthropology in Southeastern Europe: Making sense of a complex world and providing expertise for professiona

      2012

      • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δήμος Φλώρινας, Φλώρινα, 8-11/11/2012, Τίτλος συνεδρίου: «Η Δυτική Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα», Τίτλος ανακοίνωσης: «Περί ονομάτων, γλώσσας και εξουσίας: Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ταυτότητα και την ετερότητα με αφορμή την ονοματοθεσία των ελληνικών χορών»
      • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Βόλος, 25-27/5/2012, Τίτλος συνεδρίου: «Γεφυρώνοντας τις γενιές: Διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα Προφορική Ιστορία και άλλες Βιο-ιστορίες», Θεματική ενότητα: «Η προφορική ιστορία στην εκπαίδευση» Τίτλος ανακοίνωσης [συμπαρουσίαση με το Δρ. Βασίλη Δαλκαβούκη]: «Ανθρωπολογία, προφορική ιστορία και εκπαίδευση: Καταρτίζοντας μελλοντικούς επαγγελματίες στη βιωματική μάθηση»

      2011

      • 6th Biannual Conference of the International Association for Southeast European Anthropology (InASEA), Regensburg, Γερμανία, 28/4 – 1/5 2011, Τίτλος συνεδρίου: «Southeast European (post) modernities», Τίτλος ανακοίνωσης: «The state of affairs in Anthropology and folklore in Greece»

      2010

      • Border Crossings Academic Network, Πολιτιστικός Οργανισμός Χαλκιδικής, Γερακινή, 15-16/10/2010, Τίτλος συνεδρίου: «Διημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων επιτόπιας εθνογραφικής έρευνας – Μικρασιάτες πρόσφυγες στη Χαλκιδική: Αναπαραστάσεις του παρελθόντος στο παρόν», Τίτλος ανακοίνωσης: «Η προσφυγική ταυτότητα μέσα από τη δράση των πολιτιστικών συλλόγων: Παραδείγματα από τη Χαλκιδική»

      2009

      • Κέντρο για τη Μελέτη του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού, Θεσσαλονίκη, 4-5/6/2009, Τίτλος συνεδρίου: «Προσεγγίσεις στον Παραδοσιακό Χορό», Τίτλος ανακοίνωσης: «Ονοματοθεσία και ταξινόμηση των ελληνικών χορών: Η ‘σκοπιά του ιθαγενούς’, η άποψη των ‘ειδικών’ και οι ιδεολογικές συνιστώσες αυτής της σχέσης»
      • Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας, Φλώρινα, 16-18/10/2009, Τίτλος συνεδρίου: «Είκοσι χρόνια μετά από την πτώση του τείχους του Βερολίνου: Αποτιμήσεις και προοπτικές», Τίτλος ανακοίνωσης: «Ζώντας (σ)τα σύνορα: Μια εθνογραφική προσέγγιση του εθνικισμού στη Ν.Α. Ευρώπη»
      • Via Egnatia Foundation, Bitola (πΓΔΜ), 20-22/2/2009, Τίτλος συνεδρίου: «The Via Egnatia revisited: Reanimation of an old road», Τίτλος ανακοίνωσης: «The ‘Border Crossings’ network: An effort to bridge the gap in SE Europe»
      • International Association for Intercultural Education, Αθήνα, 22-26/6/2009, Τίτλος συνεδρίου: INTERCULTURAL EDUCATION: Paideia, Polity, Demoi, Strand 3 – «Intercultural education and its relationship to globalization, Citizenship, human rights and social justice issues», Τίτλος ανακοίνωσης: «The construction of modern Greek national identity: Perceptions of ‘homeland’ and ‘Greekness’ in Greek pupils’ and students’ views in Northern Greece»

      2008

      • Δίκτυο Πολιτιστικών Συλλόγων Φλώρινας, Νομαρχία Φλώρινας, Φλώρινα, 31/10-2/11/2008, Τίτλος συνεδρίου: «1ο Συμπόσιο λαογραφικών συλλογών Φλώρινας», Τίτλος ανακοίνωσης: «Ζητήματα μελέτης και καταγραφής του μουσικοχορευτικού πολιτισμού της Φλώρινας: Επισημάνσεις, αναστοχασμοί και η ανάγκη για μία συστηματική διερεύνηση»
      • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Συμβούλιο Νέων Δήμου Φλώρινας, Φλώρινα, 4-5/11/2008, Τίτλος συνεδρίου: «Έτος διαπολιτισμικού διαλόγου – Νεολαία και δράση στην Ε.Ε.», Τίτλος ανακοίνωσης: «Ταυτότητα και ετερότητα στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα»
      • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, Φλώρινα, 11/11/2008, Τίτλος συνεδρίου: «Ο Μακεδονικός Αγώνας και η απελευθέρωση της Φλώρινας: Γεγονότα και μνήμες», Τίτλος ανακοίνωσης: «Η Μακεδονία στις αρχές του 20ου αιώνα: Μία ανθρωπολογική ερμηνεία του παρελθόντος μέσα από τα διηγήματα του Necati Jumali»
      • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Βόλος, 7-8/6/2008, Τίτλος συνεδρίου: "Σύνορα και λαϊκοί πολιτισμοί στα Βαλκάνια", Τίτλος ανακοίνωσης: «Χορός και ενορχήστρωση της τοπικότητας: Πολιτική, πολιτικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι ως διαχειριστές του πολιτισμού»
      • European Association of Social Anthropologists (EASA), 10th Biennial ConferenceLjubljana, 26-30/8/2008, Τίτλος συνεδρίου: «Experiencing diversity and mutuality», (Workshop No 59): «Experiencing borders and boundaries in the post-socialist SA Europe», Workshop convenor, Co-convenors: Καθηγητής Βασίλης Νιτσιάκος, Δρ. Αλίκη Αγγελίδου

      2007

      • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 1-3/6/2007, Τίτλος συνεδρίου: «Necati Cumali (1921-2001) Ένας Τούρκος συγγραφέας από τη Φλώρινα», Τίτλος ανακοίνωσης: «Η αναπαράσταση της πολιτισμικής ετερότητας στην περιοχή της Φλώρινας μέσα από τα διηγήματα του Νετζατί Τζουμαλί»
      • Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Μυτιλήνη, 8-11/11/2007, Τίτλος συνεδρίου: «Αναθεωρήσεις του πολιτικού: Ανθρωπολογική και ιστορική έρευνα στην ελληνική κοινωνία», Τίτλος ανακοίνωσης: «Η Ελλάδα δεν τελειώνει στη Φλώρινα αλλά αρχίζει από ‘κει: Κυρίαρχοι λόγοι, αμφίσημες πρακτικές, και αντιμαχόμενοι εθνικισμοί στη Δυτική Μακεδονία»

      2006

      • Yale University, Hellenic Studies Program, London School of Economics, Hellenic Observatory, Αθήνα, 26-27/6/2006, Τίτλος συνεδρίου: «Πόλεμος και ταυτότητες: Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908), Κατοχή και Εμφύλιος (1941-1949), Κυπριακός Αγώνας (1955-1959; 1963-1974)», Τίτλος ανακοίνωσης: «Μακεδονικός Αγώνας και ελληνική εθνική ταυτότητα: Σύμβολα, πρακτικές και πολιτική στην περιοχή της Φλώρινας μετά το 1990»
      • Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Ljubljana, Slovenia, Piran, 23-30/9/2006, Τίτλος συνεδρίου: «13th Mediterranean ethnological summer symposium», Τίτλος ανακοίνωσης: «Dancing on the border: Politics of identity and culture in northern Greece»
      • Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας, Φλώρινα, 10-12/11/2006, Τίτλος συνεδρίου: «Διαστάσεις της μετάβασης και η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της Βαλκανικής», Τίτλος ανακοίνωσης: «Πολιτισμός, πολιτική και μειονοτικά δικαιώματα στα μετα-κομμουνιστικά Βαλκάνια: Μια ανθρωπολογική οπτική»
      • Κέντρο Έρευνας Μειονοτικών Ομάδων (ΚΕΜΟ), Αθήνα, 15-17/12/2006, Τίτλος συνεδρίου: «Διεπιστημονικές προσεγγίσεις του μειονοτικού και μεταναστευτικού φαινομένου: Η ελληνική συγκυρία μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου», Τίτλος ανακοίνωσης: «Πέντε ερωτήματα περί της μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα»

      2005

      • AEGEE-Φλώρινα (Association des Etats Generaux Des Etudiantes de l’Europe Florina), Φλώρινα, 14-16/4/2005, Τίτλος συνεδρίου: «Conflict resolution and peace maintenance in the Balkans», Τίτλος ανακοίνωσης: «Human rights discourses as a cultural process: An anthropological contribution to the study or rights claims and practices in the Balkans»
      • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 3rd Border Crossings Student Conference, Ιωάννινα, 12-15/5/2005, Τίτλος συνεδρίου: «The past in the present: Local cultures, national practices and cross border co-operation», Τίτλος ανακοίνωσης: «Human rights and the politics of culture in the Balkans»

      2004

      • AEGEE-Φλώρινα (Association des Etats Generaux Des Etudiantes de l’Europe Florina), Φλώρινα, 26-27/4/2004, Τίτλος συνεδρίου: «Ανθρώπινα δικαιώματα στα Βαλκάνια και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Τίτλος ανακοίνωσης: «Η διεκδίκηση δικαιωμάτων και η κατασκευή της ταυτότητας μέσα από την ιδιοποίηση του πολιτισμού»
      • European Association of Social Anthropologists (EASA), “8th Biennial Conference”, Βιέννη, 8-12/9/2004, Workshop No 46: «Meaning in motion: Advancing the anthropology of dance», Workshop Convenors: Jonathan Skinner, Helene Neveau, Τίτλος ανακοίνωσης: «Signifying self in plural cultural contexts: Subjectivity, power and individual agency in north-western Greek Macedonia»
      • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικής Αγωγής, 3rd Conference of Folk Culture, Σέρρες, 15-17/10/2004, Τίτλος συνεδρίου: «Χορός και πολιτισμικές ταυτότητες στα Βαλκάνια», Τίτλος ανακοίνωσης: «Χορευτικές περιστάσεις, επίδειξη ταυτότητας και η ιδιοποίηση του πολιτισμού στα Νότια Βαλκάνια»

      2003

      • Λύκειο Ελληνίδων Δράμας, Δράμα, 22-23/3/2003, Τίτλος συνεδρίου: «Επιτόπια έρευνα και χορευτικές εμπειρίες», Τίτλος ανακοίνωσης: «Εθνογραφική πρακτική και μεθοδολογικά διλήμματα στην έρευνα του χορού»

      2002

      • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας, Φλώρινα, 8-10/11/2002, Τίτλος συνεδρίου: «Φλώρινα 1912-2002: Ιστορία και πολιτισμός», Τίτλος ανακοίνωσης: «Σύγχρονη ανθρωπολογική έρευνα στην περιοχή της Φλώρινας: Θεωρητικοί άξονες, εννοιολογικά εργαλεία και πολιτισμικές αναπαραστάσεις της τοπικής πραγματικότητας»
      • Centre For Advanced Study, (CAS), Σόφια, 8-10/11/2002, Τίτλος συνεδρίου: «The Balkans: Mapping identities, 18th – 21st century», Τίτλος ανακοίνωσης: «Visualising culture - Demonstrating identity: Dance performance and identity politics in a border region in northern Greece»

      2000

      • Harvard University, JFK School of Government, «The Socrates Kokkalis Graduate Student Workshop on Southeastern Europe», Βοστώνη, 11 – 12/2/2000, Τίτλος ανακοίνωσης: «The past as a symbolic capital in the present: Practicing ‘politics of dance tradition’ in the Florina Region, northwest Greek Macedonia»
      • International Council for Traditional Music (ICTM), “21st Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology”, Korcula, 30/6 – 9/7/2000, Τίτλος ανακοίνωσης: «Politics and the power of dance in the Florina region, northwest Greek Macedonia»
      • European Association of Social Anthropologists (EASA), “6th Biennial Conference”, Κρακοβία, 26-29/7/2000, Workshop No 35: «States and their borders: Subversion and support at international boundaries», Workshop Convenors: Hastings Donnan, Thomas M. Wilson, Τίτλος ανακοίνωσης: «Being ‘either/or’ or ‘both/and’? Dancing dilemmas in a border region in northern Greece»
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font