Μάνος Ιωάννης
 • 2310 891.626
 • imanos uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 210

  Μάνος Ιωάννης

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Κοινωνική Ανθρωπολογία του Βαλκανικού Χώρου

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  • ΜΑ στην Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • PhD στην Κοινωνική Ανθρωπολογία
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Πολιτική ανθρωπολογία, εθνικισμός και εθνοτισμός, σύνορα και συνοριακές περιοχές, ανθρωπολογία του χορού, κοινωνική θεωρία, πολιτική του πολιτισμού, πολιτικά κινήματα, ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα, κοινωνική αλλαγή και κοινωνικοί μετασχηματισμοί, επιστημολογία και μεθοδολογία της έρευνας, διδακτική της ανθρωπολογίας, εφαρμοσμένη ανθρωπολογία, Βαλκάνια/ΝΑ Ευρώπη.

  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • POLITICAL ANTHROPOLOGY IN EASTERN AND SE EUROPE
   (MAPE0211)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPE

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

  Περιγραφή

  The purpose of this course is to introduce MA students to the disciplinary area of Political Anthropology, as a particular branch of the discipline of Social Anthropology with an emphasis on the Regions of Eastern and South-Eastern Europe. The focus of the course is on the regional particularities of theory and research in the regions. Emphasis is placed on the familiarization with the relevant ethnographic texts that constitute the basis for the corpus of Balkan and East European Anthropology. The course also addresses the relations between Ethnography (fieldwork research) and Social Anthropology (analysis) The syllabus is based on ethnographic texts, films, and documentaries.

  • ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ
   (ΒΣΑ313-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  H ανθρωπολογική μελέτη του θεσμού των γεωπολιτικών συνόρων αποτελεί έναν πολύ πρόσφατο τομέα ανθρωπολογικών μελετών, ο οποίος προσεγγίζει τις μεθορίους ως ιδιαίτερες γεωγραφικές περιοχές, όπου αναπαράγονται οι θεσμοί του έθνους και του κράτους, διαμορφώνονται εθνικές και άλλες συλλογικές οντότητες, συγκροτούνται λόγοι και ταυτότητες και αναπτύσσονται δυναμικές σχέσεις ανάμεσα στα γεωπολιτικά, οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά και συμβολικά όρια κρατών και πληθυσμών.

  Το μάθημα, μέσα από τη συγκριτική μελέτη του συνόρου, και την αναφορά σε παραδείγματα από την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου, αναλύει έννοιες όπως η πολιτική, η εξουσία, η αντίσταση, η ιδεολογία, η πολιτειότητα, η ασφάλεια, η υπηκοότητα, η υλικότητα, η χρονικότητα και η υποκειμενικότητα.

  Ειδικότερα, το μάθημα μελετά τα γεωπολιτικά σύνορα στο πλαίσιο της νόμιμης και παράνομης κινητικότητας πληθυσμών και της σύζευξης και σύγκρουσης ηγεμονικών λόγων και τοπικών μορφών δράσης στις συνοριακές κοινωνίες. Παράλληλα, εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους οργανώνεται η καθημερινή ζωή και οι σχέσεις με τους πληθυσμούς από την άλλη πλευρά του συνόρου καθώς και οι αντιλήψεις για τις έννοιες του χώρου και του χρόνου μέσα από την οριοθέτηση του φυσικού τοπίου και την οργάνωση της ατομικής και συλλογικής μνήμης. Διερευνώνται, επίσης, διαδικασίες που διαπερνούν και καταλύουν τα γεωπολιτικά σύνορα, όπως η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, οι διάφορες οικονομικού χαρακτήρα δράσεις, όπως η επιχειρηματικότητα, το εμπόριο, η κατανάλωση και το λαθρεμπόριο, τα συγγενικά και κοινωνικά δίκτυα και οι διάφορες μορφές  και οι θεσμοί διασυνοριακής συνεργασίας.

  Οι συμμετέχοντες/ουσες αναμένεται να αποκτήσουν τα εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία και τις δεξιότητες για την σε βάθος ανάλυση φαινομένων και διαδικασιών σε σχέση με τα γεωπολιτικά σύνορα, την πολιτική τους σημασία και το ρόλο τους στα σύγχρονο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

  • ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
   (ΒΣΑ306-ΙΙΙ-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα ασχολείται με την ανθρωπολογική μελέτη της ελληνικής κοινωνίας και των κοινωνιών της ΝΑ Ευρώπης, όπως αυτή έχει καταγράφεται στη διάρκεια του 20ου αιώνα και μέχρι τις μέρες μας. Προσεγγίζονται κριτικά το ιστορικό πλαίσιο και οι συνθήκες μέσα από τις οποίες ο ελληνικός και ο Βαλκανικός χώρος διαμορφώθηκαν ως πεδία ανθρωπολογικής έρευνας και εξετάζονται οι θεματικές που κυριάρχησαν κατά περιόδους μέσα από σχετικά εθνογραφικά παραδείγματα. Διερευνώνται οι ιδιαίτερες συνθήκες που δημιούργησε για την ανθρωπολογική έρευνα η περίοδος του Ψυχρού Πολέμου, η σχέση της ανθρωπολογίας με τους επιστημονικούς κλάδους της λαογραφίας και της εθνολογίας, οι οποίοι αποτελούν αντίστοιχα κυρίαρχα υποδείγματα μελέτης της κοινωνίας στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια κατά τη σοσιαλιστική περίοδο.

  Στο πλαίσιο αυτό μελετώνται, ιστορικά και συγχρονικά, όψεις της κοινωνικής πραγματικότητας και της καθημερινής ζωής με έμφαση στις πρακτικές και πολιτικές της διαφοράς και του πολιτισμού, στις νέες μορφές πολιτισμικής διαφοροποίησης και σημασιοδότησης και στις συλλογικές ταυτότητες που αναδεικνύονται, σε μορφές της επιτελεστικής κουλτούρας, στο ρόλο των πολιτικών του κράτους και άλλων υπερεθνικών θεσμών (π.χ. Ε.Ε. κ.ά.) στις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές μεταβολές που υφίστανται οι Βαλκανικές κοινωνίες.

  Στόχος του μαθήματος είναι να αναδειχθούν οι δυνατότητες της κριτικής ανθρωπολογικής ανάλυσης στην κατανόηση της κοινωνίας και του πολιτισμού μέσα από ένα ευρύ πλέγμα πεδίων έρευνας και κειμενικών και οπτικοαουστικών αναπαραστάσεων καθώς και τα πλεονεκτήματα της ανθρωπολογικής μεθόδου στη μελέτη της σχέσης μεταξύ ηγεμονικών ιδεολογικών και πρακτικών, πολιτικών στοχεύσεων και αναγκών, ιστορικών συμφραζομένων και κοινωνικο-πολιτικού γίγνεσθαι.

  • ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
   (ΒΣΑ301-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στις Σπουδές Περιοχής, τη συνδυαστική δηλαδή μελέτη ολόκληρων γεωγραφικών περιοχών μέσα από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Με αφετηρία την εθνογραφική έρευνα πεδίου και την ανθρωπολογική ανάλυση διερευνάται η καθιέρωση ενός κλάδου κριτικών Σπουδών Περιοχής και, παράλληλα, αναδεικνύεται ο ρόλος που έπαιξαν στη συστηματοποίησή του η ανθρωπολογία, η ιστορία, οι σπουδές του πολιτισμού και η πολιτική οικονομία.

  Αρχικά, εξετάζεται το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Αποικιοκρατίας και η ιδεολογία του εξελικτισμού στη συνάντησή τους με την Ανθρωπολογία (2ο μισό του 19ου αιώνα). Πρόκειται για τη συνθήκη που οδηγεί στην εδραίωση των Σπουδών Περιοχής στον Δυτικό κόσμο, με την παγίωση των σχέσεων εξουσίας και της πολιτισμικής ηγεμονίας της Δύσης επί των «Άλλων», ευρωπαϊκών και μη, κοινωνιών και πολιτισμών. Ταυτόχρονα, το μάθημα συζητά το ρόλο της Λαογραφίας, ως της επιστήμης, η οποία συνέβαλε στη συγκρότηση της νεοελληνικής εθνικής ταυτότητας και αποτέλεσε την παρακαταθήκη μιας ακαδημαϊκής παράδοσης. Η Κοινωνική Ανθρωπολογία καλείται να συνομιλήσει με τη Λαογραφία για την μελέτη και κριτική κατανόηση του νεοελληνικού πολιτισμού, έτσι όπως αυτός ορίζεται σε σχέση με την Ευρωπαϊκή νεωτερικότητα και τους γείτονες, αλλά και τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης.

  Μετά το 1950, η εμφάνιση της ανθρωπολογίας στην Ελλάδα, και την ευρύτερη περιοχή, σηματοδοτεί την έναρξη του νέου επιστημονικού ενδιαφέροντος για τα άκρα και τις γειτονιές της Ευρώπης (Βαλκάνια, Μεσόγειος, Μέση Ανατολή) και καθιερώνει την εθνογραφική έρευνα ως το μεθοδολογικό εργαλείο μελέτης του «Άλλου» και του «Αλλού». Η νέα αυτή προσέγγιση θέτει τα θεμέλια για την καθιέρωση ενός νέου τύπου Σπουδών Περιοχής, οι οποίες διέπονται από διεπιστημονικότητα και στέκονται κριτικά απέναντι στις επιστημολογικές και πολιτικές παραδόσεις της Αποικιοκρατίας και της ευρωπαϊκής αποικιοποίησης.

  Το μάθημα αξιοποιεί παραδείγματα από πεδία μελέτης και θεματικές της εθνογραφικής έρευνας, εντός και εκτός Ελλάδας, για να συζητήσει ζητήματα παράδοσης και νεωτερικότητας και κοινωνικών μετασχηματισμών, τα οποία σχετίζονται με την παραγωγή αυτογνωσίας και κριτικής γνώσης για το παρόν και το παρελθόν, τους εαυτούς και τους γείτονες σε Βαλκάνια, Αν. Ευρώπη, Μεσόγειο και Μέση Ανατολή.

  Παράλληλα αναδεικνύει το «γιατί ο κόσμος χρειάζεται την ανθρωπολογία», τόσο γενικά, σε ό,τι αφορά στην κοινωνική ανάλυση και την πολιτισμική κατανόηση, όσο και ειδικά: αφενός στις πολιτικές για τον πολιτισμό και την αξιοποίηση της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, αφετέρου στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση των διαπολιτισμικών συναντήσεων με τους γείτονες, τους μετανάστες και τους ξένους.

  • ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
   (HAC104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΙΑΠΑΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

  Περιγραφή

  Το μάθημα ασχολείται με την ανθρωπολογική μελέτη της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης όπως αυτή έχει καταγραφεί μέσα από την εθνογραφική έρευνα, από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας. Παράλληλα, επιδιώκει να προσδιορίσει τη σχέση ανάμεσα στην ανθρωπολογία, τη λαογραφία και την εθνολογία, οι οποίες αποτέλεσαν τις επιστήμες εκείνες που ασχολήθηκαν με τη μελέτη στοιχείων του πολιτισμού στην Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη, και τον προσέγγισαν ιστορικά και συγχρονικά.

  Στο μάθημα θα συζητηθεί, αρχικά, ο τρόπος με τον οποίο ο εν λόγω γεωγραφικός χώρος διαμορφώθηκε ιστορικά ως πεδίο εθνογραφικών μελετών. Παράλληλα, θα εξεταστούν τα ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά συμφραζόμενα των χωρών της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης, μέσα στα οποία δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για τη μελέτη της πολιτισμικής ταυτότητας και η ανάπτυξη των παραπάνω επιστημονικών πεδίων.

  Στη συνέχεια, με τη χρήση εθνογραφικών παραδειγμάτων, θα μελετηθούν όψεις της κοινωνικής πραγματικότητας της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης καθώς και οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές μεταβολές στην περιοχή μετά το 1990. Εδώ θα διερευνηθούν ζητήματα όπως οι διαδικασίες συγκρότησης συλλογικών ταυτοτήτων, η εμπειρία της σοσιαλιστικής περιόδου καθώς και πτυχές της μετα-σοσιαλιστικής πραγματικότητας όπως οι πολιτικές της ταυτότητας, και φαινόμενα όπως η βία, η μετανάστευση και η προσφυγιά.

  Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  Boskovic, Al., Hann, Chr., (Eds), 2013, The anthropological field on the margins of Europe. Berlin: LIT.

  Βουτυρά Ευτυχία, Βαν Μπουσχότεν Ρίκη, (Επιμ.) 2007, Ανάμεσα σε παρελθόν και παρόν: Εθνογραφίες του μετασοσιαλιστικού κόσμου, Αθήνα:Κριτική

  Μάρκου, Κατερίνα, (επιμ.), 2011, Ανασυνθέσεις και νέες δυναμικές στις βαλκανικές κοινωνίες μετά το 1990, Ηρόδοτος

  Mihailescu, V., Iliev, Il., Naumovic Sl., (Eds), 2011, Studying Peoples in the People’s Democracies, Munster: LIT.

  Παπαταξιάρχης, Ευθ., (Επιμ.), 2006, Περιπέτειες της Ετερότητας: Η παραγωγή της πολιτισμικής διαφοράς στη σημερινή Ελλάδα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια

  Todorova, M., 2003, Βαλκάνια. Η Δυτική φαντασίωση, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής

  • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
   (ΒΣΑ310-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η έρευνα πεδίου και η ανάλυση λόγου αποτελούν τους πυλώνες της μεθοδολογίας της ποιοτικής ανάλυσης για τις κοινωνικές επιστήμες. Το μάθημα εξοικειώνει τον/τη φοιτητή/τρια  με τα επιστημολογικά, θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της εθνογραφικής έρευνας και της ανθρωπολογικής ανάλυσης καθώς και με κάθε είδος κειμενικού λόγου, όπως θεσμικός και δημόσιος, αρχειακός, καθημερινός και προσωπικός. Ειδικότερα, συζητά όλες τις πτυχές της διεξαγωγής της κοινωνικής έρευνας και του εθνογραφικού πεδίου, από τη διαδικασία διαμόρφωσης κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων με την επιλογή των τεχνικών συλλογής των δεδομένων και τον προσδιορισμό του ερευνητικού ερωτήματος, την παρουσία στο πεδίο και τα ζητήματα δεοντολογίας της έρευνας ως το σχεδιασμό των στρατηγικών της σύνθεσης στην ανάλυση, αλλά και τα ζητήματα που προκύπτουν από την τοποθέτηση του/της ερευνητή/τριας στο πεδίο και στο επιστημονικό κείμενο. Εξετάζονται διαχρονικά και κριτικά τόσο η σχέση με τα συστατικά μέρη της εθνογραφικής μεθόδου (επιτόπια έρευνα, συμμετοχική παρατήρηση, εθνογραφικό ημερολόγιο, ιστορική εθνογραφία, διαδικτυακή εθνογραφία, κ.α.), όσο καιοι πολιτικές της επιστημονικής  γραφής (εθνογραφικός ρεαλισμός, στρουκτουραλιστική ανάλυση, ερμηνευτική προσέγγιση, αναστοχαστικότητα και αυτοαναφορικότητα κ.ά).

  Ειδικότερα, το μάθημα εστιάζει στις τεχνικές συλλογής των δεδομένων, τους τρόπους παραγωγής του εθνογραφικού κειμένου με τη χρήση της συγκριτικής μεθόδου και τον ανθρωπολογικό ολιστικό σχολιασμό, την δομολειτουργική περιγραφή, τη συμβολική ανάλυση και την ερμηνευτική κατανόηση στην κειμενική ανάλυση. Με την ολοκλήρωσή του μαθήματος οι συμμετέχοντες/ουσες αναμένεται να αποκτήσουν εξοικείωση αφενός με τα ερευνητικά εργαλεία της ποιοτικής ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες, αφετέρου με τη δυνατότητα ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων για την παραγωγή επιστημονικού κειμένου.  Στόχος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες είτε ειδικότερα στη στρατηγική συγγραφής μιας εθνογραφίας και μιας ανθρωπολογικής μελέτης με κριτική άποψη, αυτοαναφορικότητα, αναστοχασμό και δημιουργικούς πειραματισμούς, είτε ευρύτερα στην παραγωγή επιστημονικών κειμένων για τις κοινωνικές επιστήμες. Πρόκειται για κείμενα που θεμελιώνονται με βάση την ποιοτική ανάλυση και εγγράφονται στις σύγχρονες τάσεις της κοινωνικής θεωρίας, της κοινωνικής, πολιτισμικής και μετααποικιακής κριτικής.

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (18 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2013

   • Manos Ioannis (2013) [συν-επιμέλεια με Nitsiakos Vassilis, Ageopoulos Georgios, Angelidou Aliki, Dalkavoukis Vassilis] (Eds.) Balkan border crossings: Third annual the Konitsa Summer School. Berlin: LIT Verlag.

   2011

   • Manos Ioannis (2011) [συν-επιμέλεια με Nitsiakos Vassilis, Ageopoulos Georgios, Angelidou Aliki, Dalkavoukis Vassilis] (Eds.) Balkan border crossings: Second annual of the Konitsa Summer School. Berlin: LIT Verlag

   2010

   • (2010) «Χορός και ενορχήστρωση της τοπικότητας: Πολιτική, πολιτικοί ως φορείς της εξουσίας και πολιτιστικοί σύλλογοι ως διαχειριστές του πολιτισμού». Στο: Αυδίκος Ευάγγελος (Επιμ.) Λαϊκοί πολιτισμοί και σύνορα στα Βαλκάνια, Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο, σ. 223-246.
   • (2010) «Ταυτότητες». Στο: Δαλκαβούκης Βασίλης, Μάνος Ιωάννης, Βέϊκου Χριστίνα (Επιμ.) Ανυποψίαστοι Ανθρωπολόγοι, καχύποπτοι φοιτητές: Διδάσκοντας την Ανθρωπολογία σε ‘αυτούς που δεν τη χρειάζονται’, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, σ. 153-158.
   • (2010) [συγγραφή με τον Βασίλη Δαλκαβούκη και τη Χριστίνα Βέϊκου] «Διδάσκοντας την Ανθρωπολογία σε ‘αυτούς που δεν τη χρειάζονται». Στο: Δαλκαβούκης Βασίλης, Μάνος Ιωάννης, Βέϊκου Χριστίνα (Επιμ.) Ανυποψίαστοι Ανθρωπολόγοι, καχύποπτοι φοιτητές: Διδάσκοντας την Ανθρωπολογία σε ‘αυτούς που δεν τη χρειάζονται’, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, σ. 17-40.
   • (2010) «Το παρόν του παρελθόντος: Μακεδονικός Αγώνας, εξουσία και πολιτική στην περιοχή της Φλώρινας μετά το 1990». Στο: Γούναρης Β., Καλύβας Στ., Στεφανίδης Ιω. (Επιμ.) Ανορθόδοξοι πόλεμοι: Μακεδονία, Εμφύλιος, Κύπρος, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, σ. 203-224.
   • Μάνος Ιωάννης (2010) [συν-επιμέλεια με Βασίλης Δαλκαβούκης και Χριστίνα Βέϊκου] (Επιμ.) Ανυποψίαστοι ανθρωπολόγοι, καχύποπτοι φοιτητές: Διδάσκοντας την Ανθρωπολογία σε ‘αυτούς που δεν τη χρειάζονται’, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
   • (2010) «On Being Macedonian: Social and cultural constructions of identity in Greek Macedonia». Στο: Stefanidis I., Vlassidis Vl., Kofos Ev., (Eds.) Macedonian identities in time: Interdisciplinary approaches, New York: Pella Publications, σ. 258-272
   • (2010) «Fieldwork at the border: Ethnographic engagements in South-Eastern Europe». Στο: Donnan Hastings, Wilson Tom, (Eds.) Borderlands: Ethnographic approaches to security, power and identity, New York: University Press of America, σ. 109-124.

   2008

   • (2008) «Σύγχρονες εκδοχές της Μακεδονικής ταυτότητας στην περιοχή της Φλώρινας». Στο: Στεφανίδης Ιω., Βλασίδης Βλ., Κωφός Ευ., (Επιμ.) Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, σ. 419-436.
   • Manos Ioannis (2008) [συν-επιμέλεια με Nitsiakos Vassilis, Ageopoulos Georgios, Angelidou Aliki, Dalkavoukis Vassilis] (Eds.) Balkan border crossings: First annual of the Konitsa Summer School. Berlin: LIT Verlag.

   2007

   • (2007) «Η Κοινωνική Ανθρωπολογία ως αντικείμενο διδασκαλίας και ως μορφή παρεμβατικού λόγου στα κοινωνικά φαινόμενα: Σκέψεις και προβληματισμοί», Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, σ. 9-13.
   • (2007) «Ουράνιο Τόξο και αντι-εθνικιστικός λόγος». Στο: Αγγελόπουλος Γιώργος (Επιμ.) Ελλάδα-Βαλκάνια: Πολυ-πολιτισμικότητα και αντι-εθνικιστικός λόγος, Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σ. 71-85.
   • Μάνος Ι. (2007) Eriksen Thomas Hylland Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα: Μια εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. [Επιστημονική επιμέλεια της μετάφρασης και της έκδοσης]
   • (υπό έκδοση) «Ζώντας (σ)τα σύνορα: Μία εθνογραφική προσέγγιση του εθνικισμού στην καθημερινότητα». Στο: Παπαταξιάρχης Ευθύμιος (κ. ά) (Επιμ.) Συλλογικοί τόμοι από το συνέδριο του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, πανεπιστήμιο Αιγαίου (2007).

   2005

   • (2005) «Border crossings: Dance performance and identity politics in a border Region in Northern Greece», Στο: Donnan Hastings, Wilson Thomas (eds.) Culture and power at the edges of the state: National support and subversion in European border regions, Berlin: LIT Verlag, σ. 127-153.

   2004

   • (2004) «Ο Χορός ως μέσο για τη συγκρότηση ή διαπραγμάτευση ταυτότητας στην περιοχή της Φλώρινας». Στο: Αυδίκος Ευάγγελος, Παπακώστας Χρήστος (Επιμ.), Χορευτικά Ετερόκλητα, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 51-71.

   2003

   • (2003) «The Past as a symbolic capital in the present: Practicing ‘politics of dance tradition’ in the Florina region, Northwest Greek Macedonia», Στο: Keridis Dimitris, Bursac Elen, Yatromanolakis Nicholas (Eds). New approaches to Balkan studies. The IFPA-Kokkalis Series on Southeast European Policy, Vol. 2. NY Brassey’s, σ. 22-42.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (6 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    • TEACHING AND LEARNING ETHNOGRAPHY IN SE EUROPE

    2010

    • (2010) «Πολιτισμός, πολιτική και μειονοτικά δικαιώματα στα Μετα-Κομμουνιστικά Βαλκάνια: Μια ανθρωπολογική οπτική», Δελτίο Βιβλικών Μελετών, σ. 35-46.

    2004

    • (2004) «Χορός και (ανα)παραστάσεις: Τα όρια και η ανάγκη της εθνογραφίας», Αρχαιολογία και Τέχνες, τ. 92 (Σεπτέμβριος), σ. 56-62.
    • (2004) «Signifying self in plural cultural contexts: Subjectivity, power and individual agency in North-Western Greek Macedonia», Anthropology of East Europe Review, (Special Issue: Dance and Music in Eastern Europe), σ. 125-138.

    2003

    • (2003) «To dance or not to dance?: Dancing dilemmas in a border region in Northern Greece». Focaal: European Journal of Anthropology, (Special Section on European states at their borderlands: Cultures of support and subversion in border regions), 41, σ. 21-32.

    1996

    • (1996) «Ο παραδοσιακός χορός στην περιοχή Φλώρινας», Αριστοτέλης, τ. 235-236, σ. 74-81
    • Συνέδρια (7 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2013

     • (2013) [συγγραφή με το Βασίλη Δαλκαβούκη] «Ανθρωπολογία, προφορική ιστορία και εκπαίδευση: Καταρτίζοντας μελλοντικούς επαγγελματίες στη βιωματική μάθηση». Στο: Βαν Μπούσχοτεν, Ρίκι, Βερβενιώτη, Τασούλα, Μπάδα, Κωνσταντίνα (et. al) (Επιμ.) Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: «Γεφυρώνοντας τις γενιές: Διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα - Προφορική ιστορία και άλλες βιο-ιστορίες, Βόλος: Ένωση Προφορικής Ιστορίας, σ. 387-399.

     2009

     • (2009) «Ζητήματα μελέτης και καταγραφής του χορευτικού πολιτισμού της Φλώρινας: Επισημάνσεις, αναστοχασμοί και η ανάγκη για μία συστηματική διερεύνηση». Στο: Πρακτικά του 1ου Συμποσίου λαογραφικών συλλόγων Φλώρινας, Πρακτικά του συμποσίου, 29-31 Οκτωβρίου 2008, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, σ. 44-51.
     • (2009) [συγγραφή με Kyridis, A., Palaiologou, N., Gialamas, B., Mouchtari E., Alexandrou A., Moutsai, B., Zagkos, Chr.] «The construction of modern Greek national identity: Perceptions of “homeland" and “Greekness” in Greek pupils’ and students’ views in Northern Greece». Στο: Palaiologou Nektaria (Ed.) “Intercultural Education: Paideia, Polity, Demoi”, Electronic Proceedings ISBN 978-960-98897-0-4 (GR), ISBN/EAN 978-9--814411-1-7 (NL) [Session 06-S2C-D2: 2nd day 25-6-2009/ 14:00-15:30 (33) CIT

     2007

     • (2007) «Πολιτισμός, πολιτική και μειονοτικά δικαιώματα στα μετα-κομμουνιστικά Βαλκάνια: Μια ανθρωπολογική οπτική». Στο: Διαστάσεις της μετάβασης και η Ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της Βαλκανικής, Πρακτικά συνεδρίου, σ. 957-972.

     2006

     • (2006) «Χορευτικές περιστάσεις, επίδειξη ταυτότητας και ιδιοποίηση του πολιτισμού στα νότια Βαλκάνια». Στο: 3ο Συνέδριο Λαϊκού Πολιτισμού: Χορός και πολιτισμικές ταυτότητες στα Βαλκάνια, Πρακτικά συνεδρίου, σ. 401-408.

     2004

     • (2004) «Σύγχρονη ανθρωπολογική έρευνα στην περιοχή της Φλώρινας: Θεωρητικοί άξονες, εννοιολογικά εργαλεία και πολιτισμικές αναπαραστάσεις της τοπικής πραγματικότητας». Στο: Πρακτικά του Συνεδρίου ‘Φλώρινα 1912-2002’: Ιστορία και πολιτισμός, σ. 557-573.

     2001

     • (2001) «Politics and the power of dance in the Florina region, Northwest Greek Macedonia». Στο: Proceedings of the 21st Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, Institute of Ethnology and Folklore Research. Zagreb, Croatia, σ. 221-227.
     • Άλλα (31 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • Deutsche Gesellschaft fuer Voelkerkunde (DGV) [German Anthropological Association], Mainz, 2-5/10/2013, Τίτλος συνεδρίου: «Verortungen. Ethnologie in Wissenschaft, Arbeitswelt und Öffentlichkeit», Workshop 14, «Transcending borders: Teaching anthropology and teaching anthropologically in Europe”», Convenors: John Friedman - Martin Zillinger, Τίτλος ανακοίνωσης: «Teaching and learning anthropology in Southeastern Europe: Making sense of a complex world and providing expertise for professiona

      2012

      • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δήμος Φλώρινας, Φλώρινα, 8-11/11/2012, Τίτλος συνεδρίου: «Η Δυτική Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα», Τίτλος ανακοίνωσης: «Περί ονομάτων, γλώσσας και εξουσίας: Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ταυτότητα και την ετερότητα με αφορμή την ονοματοθεσία των ελληνικών χορών»
      • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Βόλος, 25-27/5/2012, Τίτλος συνεδρίου: «Γεφυρώνοντας τις γενιές: Διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα Προφορική Ιστορία και άλλες Βιο-ιστορίες», Θεματική ενότητα: «Η προφορική ιστορία στην εκπαίδευση» Τίτλος ανακοίνωσης [συμπαρουσίαση με το Δρ. Βασίλη Δαλκαβούκη]: «Ανθρωπολογία, προφορική ιστορία και εκπαίδευση: Καταρτίζοντας μελλοντικούς επαγγελματίες στη βιωματική μάθηση»

      2011

      • 6th Biannual Conference of the International Association for Southeast European Anthropology (InASEA), Regensburg, Γερμανία, 28/4 – 1/5 2011, Τίτλος συνεδρίου: «Southeast European (post) modernities», Τίτλος ανακοίνωσης: «The state of affairs in Anthropology and folklore in Greece»

      2010

      • Border Crossings Academic Network, Πολιτιστικός Οργανισμός Χαλκιδικής, Γερακινή, 15-16/10/2010, Τίτλος συνεδρίου: «Διημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων επιτόπιας εθνογραφικής έρευνας – Μικρασιάτες πρόσφυγες στη Χαλκιδική: Αναπαραστάσεις του παρελθόντος στο παρόν», Τίτλος ανακοίνωσης: «Η προσφυγική ταυτότητα μέσα από τη δράση των πολιτιστικών συλλόγων: Παραδείγματα από τη Χαλκιδική»

      2009

      • Κέντρο για τη Μελέτη του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού, Θεσσαλονίκη, 4-5/6/2009, Τίτλος συνεδρίου: «Προσεγγίσεις στον Παραδοσιακό Χορό», Τίτλος ανακοίνωσης: «Ονοματοθεσία και ταξινόμηση των ελληνικών χορών: Η ‘σκοπιά του ιθαγενούς’, η άποψη των ‘ειδικών’ και οι ιδεολογικές συνιστώσες αυτής της σχέσης»
      • Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας, Φλώρινα, 16-18/10/2009, Τίτλος συνεδρίου: «Είκοσι χρόνια μετά από την πτώση του τείχους του Βερολίνου: Αποτιμήσεις και προοπτικές», Τίτλος ανακοίνωσης: «Ζώντας (σ)τα σύνορα: Μια εθνογραφική προσέγγιση του εθνικισμού στη Ν.Α. Ευρώπη»
      • Via Egnatia Foundation, Bitola (πΓΔΜ), 20-22/2/2009, Τίτλος συνεδρίου: «The Via Egnatia revisited: Reanimation of an old road», Τίτλος ανακοίνωσης: «The ‘Border Crossings’ network: An effort to bridge the gap in SE Europe»
      • International Association for Intercultural Education, Αθήνα, 22-26/6/2009, Τίτλος συνεδρίου: INTERCULTURAL EDUCATION: Paideia, Polity, Demoi, Strand 3 – «Intercultural education and its relationship to globalization, Citizenship, human rights and social justice issues», Τίτλος ανακοίνωσης: «The construction of modern Greek national identity: Perceptions of ‘homeland’ and ‘Greekness’ in Greek pupils’ and students’ views in Northern Greece»

      2008

      • Δίκτυο Πολιτιστικών Συλλόγων Φλώρινας, Νομαρχία Φλώρινας, Φλώρινα, 31/10-2/11/2008, Τίτλος συνεδρίου: «1ο Συμπόσιο λαογραφικών συλλογών Φλώρινας», Τίτλος ανακοίνωσης: «Ζητήματα μελέτης και καταγραφής του μουσικοχορευτικού πολιτισμού της Φλώρινας: Επισημάνσεις, αναστοχασμοί και η ανάγκη για μία συστηματική διερεύνηση»
      • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Συμβούλιο Νέων Δήμου Φλώρινας, Φλώρινα, 4-5/11/2008, Τίτλος συνεδρίου: «Έτος διαπολιτισμικού διαλόγου – Νεολαία και δράση στην Ε.Ε.», Τίτλος ανακοίνωσης: «Ταυτότητα και ετερότητα στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα»
      • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, Φλώρινα, 11/11/2008, Τίτλος συνεδρίου: «Ο Μακεδονικός Αγώνας και η απελευθέρωση της Φλώρινας: Γεγονότα και μνήμες», Τίτλος ανακοίνωσης: «Η Μακεδονία στις αρχές του 20ου αιώνα: Μία ανθρωπολογική ερμηνεία του παρελθόντος μέσα από τα διηγήματα του Necati Jumali»
      • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Βόλος, 7-8/6/2008, Τίτλος συνεδρίου: "Σύνορα και λαϊκοί πολιτισμοί στα Βαλκάνια", Τίτλος ανακοίνωσης: «Χορός και ενορχήστρωση της τοπικότητας: Πολιτική, πολιτικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι ως διαχειριστές του πολιτισμού»
      • European Association of Social Anthropologists (EASA), 10th Biennial ConferenceLjubljana, 26-30/8/2008, Τίτλος συνεδρίου: «Experiencing diversity and mutuality», (Workshop No 59): «Experiencing borders and boundaries in the post-socialist SA Europe», Workshop convenor, Co-convenors: Καθηγητής Βασίλης Νιτσιάκος, Δρ. Αλίκη Αγγελίδου

      2007

      • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 1-3/6/2007, Τίτλος συνεδρίου: «Necati Cumali (1921-2001) Ένας Τούρκος συγγραφέας από τη Φλώρινα», Τίτλος ανακοίνωσης: «Η αναπαράσταση της πολιτισμικής ετερότητας στην περιοχή της Φλώρινας μέσα από τα διηγήματα του Νετζατί Τζουμαλί»
      • Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Μυτιλήνη, 8-11/11/2007, Τίτλος συνεδρίου: «Αναθεωρήσεις του πολιτικού: Ανθρωπολογική και ιστορική έρευνα στην ελληνική κοινωνία», Τίτλος ανακοίνωσης: «Η Ελλάδα δεν τελειώνει στη Φλώρινα αλλά αρχίζει από ‘κει: Κυρίαρχοι λόγοι, αμφίσημες πρακτικές, και αντιμαχόμενοι εθνικισμοί στη Δυτική Μακεδονία»

      2006

      • Yale University, Hellenic Studies Program, London School of Economics, Hellenic Observatory, Αθήνα, 26-27/6/2006, Τίτλος συνεδρίου: «Πόλεμος και ταυτότητες: Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908), Κατοχή και Εμφύλιος (1941-1949), Κυπριακός Αγώνας (1955-1959; 1963-1974)», Τίτλος ανακοίνωσης: «Μακεδονικός Αγώνας και ελληνική εθνική ταυτότητα: Σύμβολα, πρακτικές και πολιτική στην περιοχή της Φλώρινας μετά το 1990»
      • Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Ljubljana, Slovenia, Piran, 23-30/9/2006, Τίτλος συνεδρίου: «13th Mediterranean ethnological summer symposium», Τίτλος ανακοίνωσης: «Dancing on the border: Politics of identity and culture in northern Greece»
      • Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας, Φλώρινα, 10-12/11/2006, Τίτλος συνεδρίου: «Διαστάσεις της μετάβασης και η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της Βαλκανικής», Τίτλος ανακοίνωσης: «Πολιτισμός, πολιτική και μειονοτικά δικαιώματα στα μετα-κομμουνιστικά Βαλκάνια: Μια ανθρωπολογική οπτική»
      • Κέντρο Έρευνας Μειονοτικών Ομάδων (ΚΕΜΟ), Αθήνα, 15-17/12/2006, Τίτλος συνεδρίου: «Διεπιστημονικές προσεγγίσεις του μειονοτικού και μεταναστευτικού φαινομένου: Η ελληνική συγκυρία μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου», Τίτλος ανακοίνωσης: «Πέντε ερωτήματα περί της μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα»

      2005

      • AEGEE-Φλώρινα (Association des Etats Generaux Des Etudiantes de l’Europe Florina), Φλώρινα, 14-16/4/2005, Τίτλος συνεδρίου: «Conflict resolution and peace maintenance in the Balkans», Τίτλος ανακοίνωσης: «Human rights discourses as a cultural process: An anthropological contribution to the study or rights claims and practices in the Balkans»
      • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 3rd Border Crossings Student Conference, Ιωάννινα, 12-15/5/2005, Τίτλος συνεδρίου: «The past in the present: Local cultures, national practices and cross border co-operation», Τίτλος ανακοίνωσης: «Human rights and the politics of culture in the Balkans»

      2004

      • AEGEE-Φλώρινα (Association des Etats Generaux Des Etudiantes de l’Europe Florina), Φλώρινα, 26-27/4/2004, Τίτλος συνεδρίου: «Ανθρώπινα δικαιώματα στα Βαλκάνια και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Τίτλος ανακοίνωσης: «Η διεκδίκηση δικαιωμάτων και η κατασκευή της ταυτότητας μέσα από την ιδιοποίηση του πολιτισμού»
      • European Association of Social Anthropologists (EASA), “8th Biennial Conference”, Βιέννη, 8-12/9/2004, Workshop No 46: «Meaning in motion: Advancing the anthropology of dance», Workshop Convenors: Jonathan Skinner, Helene Neveau, Τίτλος ανακοίνωσης: «Signifying self in plural cultural contexts: Subjectivity, power and individual agency in north-western Greek Macedonia»
      • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικής Αγωγής, 3rd Conference of Folk Culture, Σέρρες, 15-17/10/2004, Τίτλος συνεδρίου: «Χορός και πολιτισμικές ταυτότητες στα Βαλκάνια», Τίτλος ανακοίνωσης: «Χορευτικές περιστάσεις, επίδειξη ταυτότητας και η ιδιοποίηση του πολιτισμού στα Νότια Βαλκάνια»

      2003

      • Λύκειο Ελληνίδων Δράμας, Δράμα, 22-23/3/2003, Τίτλος συνεδρίου: «Επιτόπια έρευνα και χορευτικές εμπειρίες», Τίτλος ανακοίνωσης: «Εθνογραφική πρακτική και μεθοδολογικά διλήμματα στην έρευνα του χορού»

      2002

      • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας, Φλώρινα, 8-10/11/2002, Τίτλος συνεδρίου: «Φλώρινα 1912-2002: Ιστορία και πολιτισμός», Τίτλος ανακοίνωσης: «Σύγχρονη ανθρωπολογική έρευνα στην περιοχή της Φλώρινας: Θεωρητικοί άξονες, εννοιολογικά εργαλεία και πολιτισμικές αναπαραστάσεις της τοπικής πραγματικότητας»
      • Centre For Advanced Study, (CAS), Σόφια, 8-10/11/2002, Τίτλος συνεδρίου: «The Balkans: Mapping identities, 18th – 21st century», Τίτλος ανακοίνωσης: «Visualising culture - Demonstrating identity: Dance performance and identity politics in a border region in northern Greece»

      2000

      • Harvard University, JFK School of Government, «The Socrates Kokkalis Graduate Student Workshop on Southeastern Europe», Βοστώνη, 11 – 12/2/2000, Τίτλος ανακοίνωσης: «The past as a symbolic capital in the present: Practicing ‘politics of dance tradition’ in the Florina Region, northwest Greek Macedonia»
      • International Council for Traditional Music (ICTM), “21st Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology”, Korcula, 30/6 – 9/7/2000, Τίτλος ανακοίνωσης: «Politics and the power of dance in the Florina region, northwest Greek Macedonia»
      • European Association of Social Anthropologists (EASA), “6th Biennial Conference”, Κρακοβία, 26-29/7/2000, Workshop No 35: «States and their borders: Subversion and support at international boundaries», Workshop Convenors: Hastings Donnan, Thomas M. Wilson, Τίτλος ανακοίνωσης: «Being ‘either/or’ or ‘both/and’? Dancing dilemmas in a border region in northern Greece»
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font