Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου


1. Σύσταση αυτοτελούς διοικητικής υπηρεσίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε επίπεδο Τμήματος, υπαγόμενης απευθείας στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου».

2. Αποστολή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Α.Ε.Ι., έχει, δε, τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:
α) Την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του,
β) την αξιοπιστία του και
γ) την υποστήριξη του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων μέσω της εύλογης διαβεβαίωσης ως προς την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων και διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου.

3. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 10 του ν. 4795/2021 (Α’ 62).

Ειδικότερα, αρμοδιότητες της Μονάδας είναι:

α) Η αξιολόγηση της επάρκειας και της καταλληλότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στις διοικητικές υπηρεσίες, καθώς και στις ακαδημαϊκές, ερευνητικές και λοιπές δομές και μονάδες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
β) η σύνταξη εγχειριδίων εσωτερικού ελέγχου,
γ) η αξιολόγηση της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας,
δ) η αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της αξιολόγησης των λειτουργιών και των προγραμμάτων,
ε) η διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
στ) η κατάρτιση προγράμματος εσωτερικών ελέγχων των διοικητικών, ακαδημαϊκών, ερευνητικών και υπηρεσιακών μονάδων και δομών, λαμβάνοντας υπόψη τον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
ζ) η διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων ελέγχων στις διοικητικές υπηρεσίες, στις ακαδημαϊκές, ερευνητικές και λοιπές δομές και μονάδες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και την κατάρτιση των εκθέσεων ελέγχου,
η) η υποβολή περιοδικής αναφοράς προς τον Πρύτανη και το Συμβούλιο Διοίκησης σχετικά με τη συμμόρφωση των υπηρεσιών με τις προτάσεις των εσωτερικών ελέγχων,
θ) η σύνταξη ετήσιας έκθεσης, στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου, η πρόοδος υλοποίησης των προτάσεων αυτού, οι υπολειμματικοί κίνδυνοι και η αξιολόγησή τους, λόγω της μη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών. Η ετήσια έκθεση συνοδεύεται από Γνώμη που υποβάλλεται στον Πρύτανη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4795/2021 (Α’ 62),
ι) ο έλεγχος εφαρμογής και συμμόρφωσης με το εξωτερικό και εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος, καθώς και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού του κάθε φορέα ή οντότητας που υπάγεται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, της διενέργειας των δαπανών και της διαχείρισης της ακίνητης, κινητής και διανοητικής περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με στόχο τον εντοπισμό φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης και την ανάπτυξη δικλίδων για την αποτροπή τους στο μέλλον,
ια) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις υπηρεσίες, δομές και μονάδες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
ιβ) η παροχή συμβουλευτικών έργων επί του συνόλου των υπηρεσιών, δομών και μονάδων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους, της διαχείρισης κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων των επιμέρους υπηρεσιών του Ιδρύματος και των διαδικασιών ενδογενούς ελέγχου (internal control),
ιγ) η παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από κάθε υπηρεσία, δομή, μονάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική
υλοποίησή τους.

4. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ασκεί τις ανωτέρω αρμοδιότητες, πέραν των διοικητικών υπηρεσιών, καθώς και των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και λοιπών μονάδων και δομών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο και άλλους φορείς ή οντότητες που σχετίζονται με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

5. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή και από ειδικό επιστημονικό προσωπικό και ΔΕ για τη γραμματειακή υποστήριξη, κατόπιν συνεκτίμησης της ελεγκτικής προϋπηρεσίας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, καθώς και τυχόν διαπιστεύσεων ή πιστοποιήσεών τους, συναφών με τον εσωτερικό έλεγχο.

6. Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ειδικότητας ή κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού που πληροί κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που καθορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021 (Α’ 62). Αν το προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν επαρκεί για τη στελέχωση της Μονάδας ή το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτή δεν έχει την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση στο αντικείμενο της Μονάδας, ο επικεφαλής της Μονάδας δύναται κατ’ εξαίρεση να προέρχεται από το έκτακτο προσωπικό και η μισθοδοσία του καλύπτεται από ίδιους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.

7. Ο προϊστάμενος και οι υπάλληλοι της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου που ασκούν καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή, υποχρεούνται, εντός δώδεκα (12) μηνών από την τοποθέτησή τους στη Μονάδα, να λάβουν το Πιστοποιητικό Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021 (Α’ 62), εκτός αν διαθέτουν ήδη διαπίστευση ή πιστοποίηση συναφή με τον εσωτερικό έλεγχο. Σε περίπτωση της μη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης αίρεται η τοποθέτησή τους στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

8. Τα καθήκοντα του προϊσταμένου και του προσωπικού της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι ασυμβίβαστα με οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που δεν σχετίζονται με το έργο της Μονάδας.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font