Παπαβασιλείου Ιωάννα
 • 2310 891.524
 • ipapav uom.edu.gr
 • Γραφείο: KZ, 311

  Παπαβασιλείου Ιωάννα

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή»)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Διά Βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικός Προσανατολισμός"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1987
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών & Επιστημών Συμπεριφοράς, Universitaet Heidelberg, Germany, 1996
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • 1. Διά βίου Συμβουλευτική και Προσανατολισμός
  • 2. Επαγγελματική Ανάπτυξη
  • 3. Αγορά Εργασίας και Απασχολησιμότητα
  • 4. Δεξιότητες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας
  • 5. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Εργαζομένων
  • 6. Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Επαγγελματική Ένταξη ΑμεΑ

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
   (ΣΕ0514-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι (α) να προσεγγίσουν οι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές το πλαίσιο και την αναγκαιότητα της Δια βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στην Ευρώπη και να εξοικειωθούν με τις δεξιότητες συμβουλευτικής  που πρέπει να κατέχουν & (β) να προσεγγίσουν τις έννοιες δεξιότητες, δεξιότητες-κλειδιά και δεξιότητες Σταδιοδρομίας και να κατανοήσουν τη σημασία τους για μια επιτυχημένη πορεία σταδιοδρομίας.

  Συγκεκριμένα, μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση:

  Ι. Να γνωρίζουν και να κατανοούν:

  • το περίγραμμα, τους σκοπούς, τις αρχές και τους φορείς παροχής υπηρεσιών της διά βίου συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, όπως αυτά οριοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
  • τις δεξιότητες συμβουλευτικής: ενεργητική/προσεκτική ακρόαση/παρακολούθηση, ενσυναίσθηση, εστίαση, αντανάκλαση συναισθήματος, αυτοαποκάλυψη
  • τις δεξιότητες-κλειδιά, τις κατηγοριοποιήσεις τους και τη σύνδεσή τους με τη σταδιοδρομία και την αγορά εργασίας

  ΙΙ.

  • να διακρίνουν και να εφαρμόζουν τις διάφορες δεξιότητες συμβουλευτικής σε ασκήσεις προσομοίωσης και παιχνίδια ρόλων
  • να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τις δεξιότητες σταδιοδρομίας στις κατηγορίες τους (προσωπικές και κοινωνικές)
  • να συνειδητοποιούν ποιες από τις δεξιότητες αυτές κατέχουν ικανοποιητικά και ποιες όχι

  III.

  • να σέβονται τη διαφορετικότητα διαφορετικών ομάδων-στόχων της διά βίου Συ.Ε.Π.
  • να είναι ανοιχτές-οί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων σταδιοδρομίας

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το παρόν μάθημα ασκεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στην καλλιέργεια και ανάπτυξη δύο ειδών δεξιοτήτων: (i) τις δεξιότητες συμβουλευτικής τις οποίες χρειάζεται να κατέχουν για να ασκήσουν τον εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό τους ρόλο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στην Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία και (ii)  τις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας, που χρειάζεται κάθε άτομο σήμερα, προκειμένου να πορευτεί με επιτυχία στη σταδιοδρομία του. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μαθήματος θα προσεγγιστούν τα ακόλουθα θέματα:

  • Οριοθέτηση της Διά Βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στην Ε.Έ.
  • Οι Θεωρίες του Χάους και του Τυχαίου στη Δια Βίου ΣυΕΠ
  • Δεξιότητες Συμβουλευτικής και  Δεξιότητες Συμβούλου
  • Δεξιότητες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας, δεξιότητες-κλειδιά, εγκάρσιες δεξιότητες
  • Συναισθηματική Νοημοσύνη και Δεξιότητες Σταδιοδρομίας
  • Προσωπικές και Κοινωνικές Δεξιότητες και ο ρόλος τους στην εργασία

  Σημείωση: Οι φοιτητές και φοιτήτριες ασκούνται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω ομαδικών μικρο-εκπαιδεύσεων στις εκάστοτε δεξιότητες.

  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ MENTORING
   (ΕΕΔΒ203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΕΒΔΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑμεΑ
   (ΕΑ0816-5)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Γενικός σκοπός του μαθήματος «Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ατόμων με Αναπηρία» είναι να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές-τριες με γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να χειρίζονται αποτελεσματικά θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και να τους παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη σε όλες τις πτυχές της Σταδιοδρομίας τους (εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση).

  Συγκεκριμένα, μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτήτριες-τές θα είναι σε θέση:

  Ι.να γνωρίζουν και να κατανοούν:

  • το θεσμικό πλαίσιο για την επαγγελματική εκπαίδευση και την απασχόληση των Α-μεα
  • τα μοντέλα και τις μεθόδους εκπαιδευτικού & επαγγελματικού προσανατολισμού ΑμεΑ
  • τα προσόντα και τις αρμοδιότητες του επαγγελματικού συμβούλου ΑμεΑ
  • τα μοντέλα και τις καλές πρακτικές εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ένταξης για τις διαφορετικές ομάδες ΑμεΑ

  ΙΙ. 

  • να διακρίνουν και εντοπίζουν τις ανάγκες των διαφόρων ομάδων ΑμεΑ για εκπαιδευτικό & επαγγελματικό προσανατολισμό
  • να δημιουργούν το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προφίλ ενός ΑμεΑ
  • να προσομοιώνουν μία ατομική συμβουλευτική συνάντησημε ΑμεΑ

  ΙΙΙ.

  • έχουν θετική στάση απέναντι στις ανάγκες των ΑμεΑ για συμβουλευτική υποστήριξη αναφορικά με την επαγγελματικής τους ανάπτυξη
  • αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ΑμεΑ για ισότιμη συμμετοχή στην εκπαίδευση & την απασχόληση.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το παρόν μάθημα προετοιμάζει τις φοιτήτριες-τές για τον συμβουλευτικό τους ρόλο σε θέματα σταδιοδρομίας των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του  μαθήματος διδάσκονται τα ακόλουθα θέματα:

  • Νομοθεσία και Θεσμικό Πλαίσιο για την επαγγελματική Εκπαίδευση-κατάρτιση & την Απασχόληση των ΑμεΑστην Ελλάδα &την Ευρώπη
  • Εκπαιδευτικές Μεταβάσεις ΑμεΑ
  • Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση ΑμεΑ: Φορείς & Δομές
  • Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός ΑμεΑ και ο  Σύμβουλος ΣυΕΠΑμεΑ
  • Συμβουλευτική Επαγγελματικής Αποκατάστασης ΑμεΑ
  • Το Μοντέλο της Συμβουλευτικής Ομοτίμων για ΑμεΑ
  • Μοντέλα Απασχόλησης ΑμεΑ (α) Προστατευτική, (β) Υποστηρικτική και (γ) Προσαρμοσμένη Απασχόληση

  Σημείωση: Στη διδασκαλία των  παραπάνω εντάσσονται μελέτες περίπτωσης ατόμων με διαφορετικές αναπηρίες.

  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ: ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ
   (ΕΕ202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (11 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2023

   • Agapi Chouzouraki & Ioanna Papavassiliou-Alexiou (2023). Democratic citizenship education for refugee and asylum seeking women in Greece during the pandemic: an innovative educational project enhancing career development. In G. Kulhanek-Wehlend et al. (Eds.), Doing Democratic Education in School and University, pp. 173-182. LIT Verlag. DOI https://doi.org/10.52038.9783643511324_17
   • Christina Zourna & Ioanna Papavassiliou-Alexiou (2023). Developing Students’ Skills through Drama in Education. In G. Kulhanek-Wehlend et al. (Eds.), Doing Democratic Education in School and University, pp. 145-156. LIT Verlag. DOI https://doi.org/10.52038.9783643511324_14
   • Papavassiliou-Alexiou, I., Zourna, C., Koutsoupias, N. and Papakota, A. (2023)."Life Career Skills Development in Higher Education Due to Covid-19: A Multivariate Approach to Students’ Perceptions". In A.,Visvizi, M.D. Lytras, and H.J. Al-Lail, (Ed.) Moving Higher Education Beyond Covid-19: Innovative and Technology-Enhanced Approaches to Teaching and Learning, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 87-107. https://doi.org/10.1108/978-1-80382-517-520231006

   2022

   • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2022). Επαγγελματική Συμβουλευτική και Μοντέλα Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία. ΠΕΔΙΟ. ISBN: 978-960-635-386-4

   2020

   • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. & Σιδερά, Α. (2020). Το Δικαίωμα των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων για Συμβουλευτική Υποστήριξη και η Διαπολιτισμική Ικανότητα των Συμβούλων. Στο Δ. Αναγνωστοπούλο, Π. Νάσκου-Περράκη & Δ. Σκιαδάς (επιμ.). Εκπαίδευση: Δικαίωμα στην Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικές Πολιτικές, σελ. 417-436. Θεσσαλονίκη: Ανίκουλα.

   2016

   • Papavassiliou-Alexiou, I. & Lazaridou, A. (2016).  Guidance and Counseling for Young People to create a Social Enterprise: A model-proposal. Στο Ρ. Καλούρη, Τ. Παμουκτσόγλου, & Δ. Τσελές, (επιμ.). Νέες Τεχνολογίες, Συμβουλευτική και Εκπαίδευση (σελ 245-260).  Αθήνα.

   2011

   • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2011) . «Διά βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Ο ρόλος τους στη διά βίου μάθηση». Στο Παπασταμάτης, Α., Βαλκάνος, Ε., Πανιτσίδου, Ε. & Γ. Ζαρίφης, (επιμ). Διά Βίου Μάθηση και Εκπαιδευτές Ενηλίκων. Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις, σελ. 321-338. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
   • Μπότσιου, Μ. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2011). «Tο κοινωνικό στίγμα και η επίδρασή του στην επαγγελματική ένταξη των ατόμων με ψυχικές διαταραχές». Στο Π. Γιαβρίμης, Ε. Παπάνης, & Β. Αγνή (επιμ.). Έρευνα και Διδακτική Πράξη στην Ειδική Αγωγή, σελ. 173-186. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη.
   • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. & Σινάνη, Γ. (2011). «Ο Ρόλος και τα Προσόντα των Λειτουργών Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα». Στο Πλατσίδου, Μ. & Β. Δαγδιλέλης (επιμ.). Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πραγματικότητα και το Πλαίσιό της, σελ. 154-172. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

   2000

   • Τέττερη, Ι., Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. & Ε. Χατζηαγγελίδου (2000). Μελέτη Προδιαγραφών Εκπαιδευτικού Υλικού για την Εφαρμογή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Γυμνάσιο, Αθήνα: Β΄ ΕΠΕΑΕΚ- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (αδημοσίευτη μελέτη).

   1996

   • Papavassiliou-Alexiou, I. (1996). Berufswahlvorbereitung für Jugendliche in der Bundesrepublik Deutschland und in Griechenland. Ein Vergleich, Heidelberger Studien zur Erziehungswissenschaft, vol. 49, Frankfurt am Main: Peter Lang.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (31 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2022

    • Papaioannou, Α., Papavassiliou-Alexiou, Ι. & Moutiaga,S. (2022). Career resilience and self-efficacy of Greek primary school leaders in times of socioeconomic crisis. International Journal of Educational Management, 36 (2) 164-178. DOI 10.1108/IJEM-01-2021-0024

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Χριστίνα Ζουρνά, Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Αικατερίνη Παπακώτα, Νικόλαος Κουτσουπιάς, Δημήτριος Ρούσης (2022). Αλλαγές σε μια χαοτική εποχή: Έρευνα σε προπτυχιακούς φοιτητές για την επίδραση της πανδημίας Covid-19 στη σταδιοδρομία, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού, 128-129, 13-23.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • Sofia Moutiaga1, Ioanna Papavassiliou-Alexiou (2021). Developing a Teacher Training Model in Managing Student Behavior. Journal of Education and Human Development 10(4), 34-47.DOI: 10.15640/jehd.v10n4a4

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Ζουρνά, Χ. & Παπαβασιλείου, Ι. Εκπαιδευτικό Δράμα, Επαγγελματική Ανάπτυξη και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας: μια δυναμικά αναπτυσσόμενη σχέση. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 38 (71), 11-30.
    • Chatziminaoglou, K., Papavassiloiu-Alexiou, I. & Vouvaris, P. Explaining Music Career in Greece: What are the decisive Factors that shape it? International Journal of Music and Performing Arts, 9(1), 36-46. DOI 10.15640/ijmpa.v9n1a4

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Zourna, C. & Papavassiliou- Alexiou, I. Drama in Education under research: An innovative career guidance method for adolescents. Academia Letters, article 4044. DOI https://doi.org/10.20935/AL4044
    • Saridaki, S. & Papavassiliou-Alexiou, I. (2021). University lifelong learning programmes and perceived employability. The case of Aristotle University of Thessaloniki. Adult Education Quarterly. https://doi.org/10.1177/07417136211023176
    • Vassara, M. & Papavassiliou-Alexiou, I. (2021). SUPERVISION IN COUNSELING AND PSYCHOTHERAPY: A QUALITATIVE STUDY OF GREEK SUPERVISORS’ EXPERIENCES AND PRACTICES. Hellenic Journal of Psychology, 18(1), 63-89.

    2019

    • Vaiopoulou, J. Papavassiliou-Alexiou, I., & Stamovlasis, D. (2019). Career Decision making Difficulties and Decision Statuses among Greer Student Teachers. Hellenic Journal of Psychology, 16, 74-94.
    • Papavassiliou-Alexiou, I. & Fotiadou, M. (2019). People with Acquired Physical Disabilities in Greece in Recession: how do they cope with issues of vocational (re)-integration? Journal of Vocational Rehabilitation 50, 171–182, DOI:10.3233/JVR-180998

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Γιούλη Βαϊοπούλου, Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Δημήτριος Σταμοβλάσης (2018). Δυσκολίες στην επιλογή σταδι οδρομίας: Εμπειρική έρευνα με φοιτητές Ανθρωπιστικών Σπουδών Επιθεώρηση Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού, 115, 39-53.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kapachtsi, V. & Papavassiliou-Alexiou, I. (2018). A Peer Group Mentoring Model: Implementation at a Greek Secondary School Unit. American International Journal of Contemporary Research, 8(3), 13-19. doi:10.30845/aijcr.v8n3p1
    • Okalidou, A., Papavassiliou-Alexiou, I. Zourna, C. & Anagnostou, F. (2018). Managing Communication of Students with Cochlear Implants in Schools for the Deaf: Professional Practices. Communications Disorders Quarterly, Sage Pub. 39(4), 451-465.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Φωτιάδου, Μ. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2016). Συμβουλευτική ομοτίμων για άτομα με αναπηρία. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού, 107: 137-148.
    • Σιδερά, Α. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2016). Η κοινωνική-γνωστική θεωρία σταδιοδρομίας στη συμβουλευτική υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.  Επιθεώρηση Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού, 107: 171-183.
    • Πολίτη, Β. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2016). Εργασιακές αξίες στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης: μοχλός δια βίου μάθησης ή τροχοπέδη στην αποτελεσματικότητα των εργαζομένων; Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης, 21, διαθέσιμο στο

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2016). Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός ατόμων με αναπηρία: Θεωρητικό & μεθοδολογικό περίγραμμα. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού, 107: 239-250.
    • Syriopoulou-Delli, K.C., Papavassiliou-Alexiou, I. & Karampilia, D. (2016). Review on Vocational Training and Employment of Individuals with Autism Spectrum Disorder. Journal of Educational and Developmental Psychology, 6 (2), 85-96. doi:10.5539/jedp.v6n2p84
    • Papavassiliou-Alexiou, I. & Zourna, Ch. (2016). Teachers' Professional Competences: what has Drama in Education to offer? Professional Development in Education, 42 (5): 767-786. doi: 10.1080/19415257.2015.1127270

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Χρηστίδης, Β. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2014). Πρωτεϊκή καριέρα και οργανωσιακή δέσμευση: σύγχρονες διαστάσεις στη διαχείριση σταδιοδρομίας, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 103: 82-92.

    2013

    • Λασκαράκης, Γ. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2013). Ο θεσμός του Μέντορα και η συμβολή του στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού 101: 284-295.

    2012

    • Παπαδοπούλου, Μ. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2012). Η μετάβαση από την απασχόληση στη Συνταξιοδότηση: Πορεία και ανάγκες για συμβουλευτική υποστήριξη, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 100: 85-100.

    2010

    • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. & Ε. Ψαριανός (2010) (υπό έκδοση). «Κοινωνικές Δεξιότητες: Ανάπτυξη και Αξιοποίησή τους στην Εκπαίδευση Ενηλίκων». Ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Ρέθυμνο
    • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2010). Το σύγχρονο προφίλ του Λειτουργού Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στη διαμόρφωσή του, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 90-91: 197-210.

    2009

    • Valkanos, E., Papavassiliou-Alexiou, I. & J. Fragoulis (2009). A Study on Perceptions of Open University Students about the Use and Effectiveness of Collaborative Teaching Methods during the Tutorial Group-Meetings. Review of European Studies 1(2): 22-33.
    • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2009). Σύγχρονες Θεωρητικές και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 86-87: 113-125.
    • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. & Δημητρόπουλος, Α. (2009). Ο Συμβουλευτικός Ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων. Μελέτη περίπτωσης: Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία, 2: 171-194.

    2006

    • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2006). Ολιστική Προσέγγιση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό: πρόταση διευρυμένης Εφαρμογής στο Δευτεροβάθμιο Σχολείο. Παιδαγωγική Επιθεώρηση 42: 42-62.

    2005

    • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων και Εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης Γλώσσας: η Περίπτωση των Παλιννοστούντων- Μεταναστών – Προσφύγων, Εκπαίδευση Ενηλίκων, 4: 3-9.

    2004

    • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2004). Συμβουλευτική και Προσανατολισμός στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Αναγκαιότητα και Λειτουργία, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού 68-69: 105-118.
    • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2004). Περιεχόμενα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού στα μαθήματα Γλώσσας και Λογοτεχνίας: Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης, Φιλόλογος 116: 301-309.
    • Συνέδρια (12 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Ζουρνά, Χ. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2019) Το Εκπαιδευτικό Δράμα: Μία Καινοτόμος Βιωματική Μέθοδος στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Στο Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου ΙΑΚΕ, τόμος Β΄, σελ. 298-307. Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

     2018

     • Τσαρούχα, Μ. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2018). Απόψεις Σχολικών Διευθυντών για την Επαγγελματική Ανάπτυξη και τον Ηγετικό τους Ρόλο. Στο Λ. Κυριακίδης , Γ. Ιακωβίδης & Δ. Πάντα (επιμ.). Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες». Τόμος Γ, σελ. 335-344. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
     • Καπαχτσή, Β. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2018). Προώθηση της Καινοτομικής Διδασκαλίας: Ένα μοντέλο μεντορικής σχέσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο Σ. Γκιώση, Ε. Βαλκάνος & Α. Οικονόμου (επιμ.). Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες», τόμος Β’, σελ. 175-183. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

     2017

     • Papavassiliou-Alexiou, I. & Zourna, C. (2017). Drama in Education: implementation of an innovative tool for guidance practitioners. In UNAM & IAEVG (eds). Proceedings of the International Conference of Educational and Professional Guidance of the International Association for Educational and Vocational Guidance-IAEVG 2017,[prel. ed.] pp. 201-210. Mexico City: National Autonomous University of Mexico.

     2016

     • Τσούνη, Α. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2016). «Στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής ως προς τους συναδέλφους τους με αναπηρία». Στο Μαλαφάντης, Κ.Δ. & συν. (επιμ). Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, τ. Α΄, σελ. 1890-1902. Αθήνα: Διάδραση.

     2014

     • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. & Μανάβη, Χ. (2014). «Συμβουλευτική προσέγγιση ανέργων: Ανάπτυξη δεξιοτήτων». Στο Δ. Γουδήρας (επιμ.). Proceedings of the International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups, σελ. 542-549. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

     2012

     • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. & Ψαριανός, Ε. (2012). «Κοινωνικές Δεξιότητες: Ανάπτυξη και Αξιοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων». Στο Μαλαφάντης, Κ.Δ. Ανδρεαδάκης, Ν. Καραγιώργος, Δ. Μανωλίτσης, Γ. & Β. Οικονομίδης (επιμ.). Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, α΄ τόμος, σ. 803-819. Αθήνα: Διάδραση.

     2009

     • Papavassiliou-Alexiou, I. (2009). “Quality Lifelong Guidance for Quality Lifelong Learning: the role of the qualified guidance practitioner”. Στο Papastamatis, A. et al. (eds). Conference Proceedings: Educating the Adult Educator, σελ. 195-205. Thessaloniki.

     2008

     • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2008). «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Ενηλίκων: Λειτουργία-Κλειδί στην Εκπαίδευση και την Απασχόληση». Στο Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων & Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Διά Βίου Μάθηση για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή», σελ. 291-297. Αθήνα.
     • Papavassiliou-Alexiou, I. (2008). “Lifelong Guidance and Counselling: Institutions and Services of Adult Guidance in Greece”. Στο Demirel, O. & A.M. Sünbül (eds). Further Education in the Balkan Countries, τόμ. I, σελ. 503-514. Konya: Egitim Akademi.

     2006

     • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2006). «Δεξιότητες-Κλειδιά και Κοινωνικές Δεξιότητες στη Διά Βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας». Στο Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πρακτικά Εισηγήσεων του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Κοινωνικές Δεξιότητες και Εκπαίδευση Ενηλίκων», σελ. 171-180. Αθήνα.

     2005

     • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2005). «Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός των Μαθητών: Υπόθεση όλου του Σχολείου». Στο Χριστιανική Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών. Διαστάσεις της Συμβουλευτικής Παρέμβασης στο Σχολείο. Πρακτικά Λ΄ Παιδαγωγικού Συνεδρίου σελ. 89-107. Αθήνα.
     • Άλλα (44 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2021

      • Moutiaga, S., Papavassiliou-Alexiou, I. (2021). Promoting Professional Development of Secondary-School Teachers in Greece: An in-school Training in managing Student Behavior. Proceedings of ‏The 2nd World Conference on Teaching and Education,Vienna, Austria https://www.dpublication.com/abstract-of-2nd-worldcte/25-320/

      2020

      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. (2020). Δεξιότητες Ζωής & Σταδιοδρομίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Αναγκαιότητα & Δυνατότητες. Παρουσίαση (προσκεκλημένη ομιλήτρια στο Διαδικτυακό Ευρωπαϊκό Συνέδριο-Επιμορφωτικό Σεμινάριο του ΕΟΠΠΕΠ για Συμβούλους Σταδιοδρομίας /Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 5 & 6 Δεκμεβρίου 2020.

      2019

      • Papavassiliou-Alexiou, I. (2019). Career Management Skills Development in Higher Education. Paper presented in the NICEC "International Conference on research, practice and policy in career development". Manchester, 16 & 17 April, 2019.
      • Zourna, C. & Papavassiliou-Alexiou, I. (2019). “Drama in Education: an innovative career guidance method.” Στο Abstracts Booklet of the International Conference on Research, Practice and Policy in Career Development, σελ. 26-27. 16 & 17 April, Manchester: NICEC
      • Papavassiliou-Alexiou, I. (2019). “Career Management Skills Development in Higher Education: Case Study of an effective Course”. Στο Abstracts Booklet of the International Conference on Research, Practice and Policy in Career Development, σελ. 17-18. 16 & 17 April, Manchester: NICEC.

      2018

      • Papathanasiou, N. & Papavassiliou-Alexiou, I. (2018). Career Education Toolkit for Students with Communication Difficulties in Special Vocational Schools. Poster presented in the Convention of the American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) Revolutionary Learning Evolutionary Practice. 15-17 November, Boston, USA.

      2016

      • Χατζηγιάννη, Σ. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. «Δυσκολίες λήψης επαγγελματικής απόφασης και η ανάγκη πληροφόρησης των φοιτητών/-ριών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις σπουδές και τα επαγγέλματα». Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού, 10-11 Δεκεμβρίου, 2016. Αθήνα.
      • Papathanasiou, N. & Papavassiliou-Alexiou, I. "Career guidance in Special Vocational Schools in Greece: Development, implementation and assessment of an educational intervention". Poster presented in the Conference of the International Association for Educational & Vocational Guidance, Promoting Equity through Guidance: Reflection, Action, Impact, 15-18 November, 2016, Madrid.
      • Zourna, Ch., Papavassiliou-Alexiou, I. & Okalidou, A. "Developing personal and interpersonal skills for Communication Disorders Graduate Students: an Education Drama Workshop". Poster presented in the Convention of the American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) Everyday Leadership, Leadership Every Day, 17-19 Νοεμβρίου, 2016, Philadelphia, USA.

      2015

      • Σιδερά, Α. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. «Συμβουλευτική υποστήριξη των πρώην χρηστών στην Ελλάδα με βάση το κοινωνικο-γνωστικό μοντέλο σταδιοδρομίας». Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης «Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία», 27-28 Ιουνίου, 2015. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Θεσσαλονίκη.
      • Παλαιοχωρινού, Ό., Παμπούρη, Α., Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. & Τσαγκανά, Μ. «Η Πρακτική ʼσκηση των ΑΕΙ ως μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης και διευκόλυνσης της μετάβασης των φοιτητών-φοιτητριών στην Αγορά Εργασίας. Η περίπτωση του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Διδυμοτείχου». Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης «Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία», 27-28 Ιουνίου, 2015. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Θεσσαλονίκη.
      • Βαϊοπούλου, Γ., Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. & Σταμοβλάσης, Δ. «Δυσκολίες στην επιλογή σταδιοδρομίας: Εμπειρική έρευνα με φοιτητές ανθρωπιστικών σπουδών». Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης, «Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία», 27-28 Ιουνίου, 2015. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας:Θεσσαλονίκη.
      • Papavassiliou-Alexiou, I. & Lazaridou, A. “Guidance and Counseling for young people to create a social enterprise: A model-proposal”. Paper presented in the International Scientic Conference, eRA-10, the SynEnergy Forum, 23-25 Σεπτεμβρίου, 2015. ΤΕΙ Πειραιά:Αθήνα.
      • Papavassiliou-Alexiou, I. “Career Guidance in Greece. An Overview focusing on the financial crisis”. Paper presented in the Conference on Scientific Cooperation between Greece and Germany, University of Hamburg, 5-7 February, 2015.

      2013

      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. «Οι εγκάρσιες δεξιότητες-κλειδιά: εφόδια που αποκτώνται στην εκπαίδευση για την ενίσχυση της σταδιοδρομίας». Ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο της Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΕΛΕΣΥΠ) και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), 23-24 Νοεμβρίου 2013. Αθήνα.
      • Papavassiliou-Alexiou, I. “Key competences and transversal skills as a means for transitions in times of crisis. The role οf guidance in their development”. Paper presented in the International Workshop Education-Work Transitions in Times of Financial Crisis: Comparing Germany and Greece in European & International Perspective, 17-18 December, 2013. UNESCO Institute for Lifelong Learning: Hamburg.
      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά βίου Μάθηση: Το παρόν και το μέλλον στην απασχόληση», Ημερίδα Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μάρτιος 2013, Θεσσαλονίκη.
      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. «Δεξιότητες Ζωής και Σταδιοδρομίας: Απαραίτητα εφόδια σε περιόδους κρίσης», Διημερίδα Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Φεβρουάριος 2013, Θεσσαλονίκη.

      2012

      • Ζουρνά, Χ. & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. «Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών μέσα από τη Χρήση του Εκπαιδευτικού Δράματος» Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, Δεκέμβριος 2012, Αθήνα.
      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. «Δεξιότητες Σταδιοδρομίας στην Εκπαίδευση. Ανάπτυξη με Συμμετοχή», Ημερίδα Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 2012, Θεσσαλονίκη.
      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας στο Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Περιγραφή ενός μαθήματος και η συμμετοχή των φοιτητών-τριών ως ενεργών ερευνητών/τριών», Επιμορφωτικό & Επιστημονικό Συνέδριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ιανουάριος 2012, Θεσσαλονίκη.

      2011

      • Βιωματικό Εργαστήριο σε μαθητές-τριες του Αρσακείου Γυμνασίου με θέμα «Δεξιότητες Σταδιοδρομίας». Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2011.
      • Εισήγηση στην Ημερίδα του 2ου ΣΔΕ Θεσσαλονίκης με θέμα «Δεξιότητες Ζωής και Σταδιοδρομίας». Θεσσαλονίκη, Μάιος 2011.
      • Εισήγηση και βιωματικό Εργαστήριο στην Ημερίδα του ΤΕΙ Ηρακλείου με θέμα «Σχέδιο Αναζήτησης Απασχόλησης: Δεξιότητες και Τεχνικές». Ηράκλειο Κρήτης, Απρίλιος 2011.
      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. & Παπαδοπούλου, Μ. «Συμβουλευτική Στήριξη κατά τη Μετάβαση από την Απασχόληση στη Συνταξιοδότηση». Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Educational & Social Inclusion of Vulnerable Groups, 24-26 Ιουνίου 2011. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Θεσσαλονίκη.
      • Papavassiliou-Alexiou, I. & Tsourka, Th. “Guidance Services for undergraduate Students. Facilitating Transitions into Education & Employment”. Ανακοίνωση στο International Conference on Educational & Social Inclusion. Νοέμβριος 2011. Patna, India.

      2010

      • Εισήγηση στην Ημερίδα του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down ‘Αμφινόμη’, με θέμα «Επαγγελματική Ένταξη ΑμεΑ: Το Μοντέλο της Υποστηρικτικής Απασχόλησης». Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2010.
      • Εισήγηση στην Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού των Φροντιστηρίων Μπαχαράκη με θέμα: «Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Κατευθύνσεις, Πρόγραμμα Σπουδών, Προοπτικές Απασχόλησης». Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2010.
      • Εισήγηση στην Ημερίδα της AIESEC Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα: «Διαχείριση Χρόνου». Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2010.
      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. & Χαμαϊλίδης, Α. «Οι Ανάγκες του Σύγχρονου Εργαζόμενου για Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας». Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΕΛΕΣΥΠ), 11-12 Δεκεμβρίου 2010. Αθήνα.
      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. «Συμβουλευτική Ομοτίμων: Ένα Μοντέλο Στήριξης για την Επαγγελματική Ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία». Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή, 8-10 Οκτωβρίου 2010. Αθήνα.
      • Μπότσιου, Μ. & Ι. Παπαβασιλείου-Αλεξίου. «Κοινωνικό Στίγμα και Επαγγελματική Ένταξη των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές». Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή, 8-10 Οκτωβρίου 2010. Αθήνα.

      2009

      • Σεμινάριο-Βιωματικό Εργαστήριο για φοιτήτριες στο Εντευκτήριο της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης με θέμα «Δεξιότητες Σταδιοδρομίας και Συναισθηματική Νοημοσύνη». Αθήνα, Νοέμβριος 2009.
      • Εισήγηση στην Ημερίδα Επαγγελμάτων του 3ου Γυμνασίου Σερρών με θέμα «Κριτήρια και Προϋποθέσεις για Συμφέρουσες Επιλογές». Σέρρες, Απρίλιος 2009.

      2008

      • Εισήγηση-Εργαστήριο στην Ημερίδα Επαγγελμάτων του Βαρβακείου Γυμνασίου με Θέμα: «Οι επιλογές μας για τις Σπουδές και το Επάγγελμα». Αθήνα, Ιανουάριος 2008.
      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. & Α. Δημητρόπουλος «Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας». Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας (ΕΛΨΕ), Μάϊος, 2008. Αθήνα.

      2006

      • Εισήγηση στην Ημερίδα Επαγγελμάτων της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Πώς αποφασίζουμε για το μέλλον μας». Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2006.

      2005

      • Εισήγηση με θέμα «Συνεργασία γονέων και καθηγητών στην προετοιμασία των παιδιών για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές». Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας. Λάρισα, Φεβρουάριος 2005.
      • Εισήγηση στο 2ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥ.Ε.Π.) Κιλκίς, με θέμα: «Εφαρμογή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο δευτεροβάθμιο σχολείο, μέσα από τη Διάχυση και τη Διαθεματικότητα». Κιλκίς, Ιούνιος 2005.

      2004

      • Εισήγηση στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα: Ο Ρόλος των Γονέων και των Εκπαιδευτικών στην Επαγγελματική Ανάπτυξη των Παιδιών. Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004.
      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. «Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη Δόμηση Προγραμμάτων Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης Γλώσσας». Ανακοίνωση στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ιούνιος 2004, Πάτρα.

      2003

      • Εισήγηση στο ετήσιο Σεμινάριο Συμβουλευτικής της Χριστιανικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών με θέμα «Συμβουλευτική Αντιμετώπιση Προβλημάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Σχολείο». Αθήνα, Μάιος 2003.
      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. «Περιεχόμενα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας: Προσέγγιση και Διδασκαλία», Ανακοίνωση στο Συνέδριο Γλώσσα και Λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ιούνιος 2003. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
      • Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. «Συμβουλευτική και Προσανατολισμός: Αναγκαιότητα και Λειτουργία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων». Ανακοίνωση στο Συνέδριο Προγράμματα Σπουδών – Ευέλικτη Ζώνη – Εκπαίδευση Ενηλίκων, Μάρτιος, 2003. Μαράσλειο Διδασκαλείο: Αθήνα.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font