Παπαδοπούλου Ιρις
 • 2310 891.379
 • irispd uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 201

  Παπαδοπούλου Ιρις

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Διδασκαλία Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Αγγλική Γλώσσα για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδακτορικό στην Γλωσσολογία, Dept. of Language & Linguistics, University of Essex , UK (1994).
  • Μεταπτυχιακό στην Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Dept. of Language & Linguistics, University of Essex , UK (1990).
  • Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αγγλικό Τμήμα, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1988).

   

   

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • motivation for language learning,
  • EAP curriculum design,
  • language learning strategies, strategy-based instruction and
  • intercultural communication.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΓΓΛΙΚΑ III: Αγγλικά για επαγγελματικούς σκοπούς
   (ΞΓ0103)

  Τύπος
  ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

   Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

   Οικονομικών επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΞΓ0103

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Γ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   Αγγλικά ΙΙΙ: Αγγλικά για επαγγελματικούς σκοπούς

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  Παπαδοπούλου Ιρις (A-Μα), Μαχίλη Ιφιγένεια (Με-Ω)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

     ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  3,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

   Αγγλική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

   Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO205/index.php (Α-Μα)

  http://compus.uom.gr/ECO175/index.php (Με-Ω)

   

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Το μάθημα αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτεί ο επαγγελματικός χώρος.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει γνώσεις προχωρημένου επιπέδου Αγγλικών για επαγγελματικούς σκοπούς όσο αφορά τις τέσσερις βασικές δεξιότητες: reading, writing, listening και speaking
  •  Έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεματικών ενοτήτων που αφορούν  τον επαγγελματικό χώρο της ειδικότητας τους πχ Είδη, βασικά χαρακτηριστικά και δομή εταιριών, ρόλος των διαπολιτισμικών διαφορών στον χώρο εργασίας, ο ρόλος της παγκοσμιοποίησης στο εμπόριο, διαχείριση κρίσεων κλπ.
  • Να κατανοεί και να αναλύει σε προχωρημένο επίπεδο αυθεντικά κείμενα που αφορούν θέματα οικονομίας στο χώρο εργασίας με διδασκαλία εστιασμένη στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για επαγγελματικούς σκοπούς πχ αγγελίες δουλειάς για οικονομολόγους
  • Να μπορεί αποδεδειγμένα να συντάξει βιογραφικό σημείωμα, και γράμμα αίτησης για δουλειά στην Αγγλική
  • Να μπορεί να κοινοποιεί μέσω προφορικής παρουσίασης και να εξηγεί γνώσεις, ιδέες και τη δική του/της άποψη πάνω σε θέματα της ειδικότητας του/της στα Αγγλικά.
  •  Να είναι σε θέση να δώσει μια επιτυχή συνέντευξη για δουλειά σχετική με την ειδικότητα του/της
  • Να έχει αποκτήσει λεξιλόγιο σχετικό με το χώρο εργασίας στην οικονομική επιστήμη προχωρημένου επιπέδου.

   

   

  Γενικές Ικανότητες

  --Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  -- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  -- Ομαδική εργασία

  -- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  -- Λήψη αποφάσεων

  -- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

   

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

  Στόχος του μαθήματος είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας για επαγγελματικούς σκοπούς προχωρημένου επιπέδου. Συγκεκριμένα η ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και ανάλυσης κειμένων, προβληματισμού και κριτικής σκέψης, δεξιοτήτων γραπτού και προφορικού λόγου σε θέματα που αφορούν τον εργασιακό χώρο.

   

  Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι οι παρακάτω:

   

  Προφίλ και χαρακτηριστικά επιτυχημένων επιχειρηματιών

  Είδη και δομή εταιριών

  Παγκοσμιοποίηση του εμπορίου

  Διαπολιτισμικότητα στο χώρο εργασίας

  Η διαδικασία αίτησης για δουλειά (κατανόηση & ανάλυση αγγελιών, κατανόηση & ανάλυση μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων για συνέντευξη για δουλειά,  σύνταξη βιογραφικού και γράμματος αίτησης για δουλειά)

  Διαχείριση κρίσεων

  Επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη (η περίπτωση της Nike)

  Business etiquette χωρών & κώδικας συμπεριφοράς εταιριών

  SWOT ανάλυση

  Ο ρόλος της διαφήμιση & του Μάρκετινγκ σήμερα

   

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

   Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας compus

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  13Χ4=52

  Μελέτη

  15

  Γραπτές και προφορικές εργασίες

  15

  Διαδραστική διδασκαλία

  23

  Σύνολο Μαθήματος

  105

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

   

  Γλώσσα αξιολόγησης: Αγγλική

  2         επιλογές:

   

  1) Γραπτή τελική εξέταση: Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου (σε παράφραση και True/False), λεξιλόγιο με άσκηση αντιστοίχισης λέξεων με τις ερμηνείες τους & με άσκηση παραγώγων λέξεων, γράμμα αίτησης για δουλειά με συμπλήρωμα κενών, ερωτήσεις πάνω στις θεματικές ενότητες του μαθήματος, ερωτήσεις οικονομικών και λογιστικών όρων, γραμματική με άσκηση συμπλήρωσης κενών.

   

  2) Τεστ πάνω σε γράμμα αίτησης για δουλειά και οικονομικών όρων 50%, συνέντευξη για δουλειά με τη διδάσκουσα (σε ζευγάρια βασισμένη σε ατομικό βιογραφικό) 25%, Προφορική παρουσίαση (σε ζευγάρια) σε θέμα δικό τους & σε σχέση με θεματική ενότητα του μαθήματος 25%.     

   

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

   Business English for Academic Purposesby Z. Kantaridou, I. Papadopoulou, P. Stefanou

  English for Business Studies: A Course for Business Studies and Economics Students by Ian McKenzie

  Corporate Emails in English: Brief Contexts and Language by Helder Fanha Martins

   

  -Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  Business and Professional Communication Quarterly

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΑΓΓΛΙΚΑ III: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
   (ΞΓ3107)

  Τύπος
  ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  To μάθημα καλλιεργεί τις δεξιότητες που απαιτούνται για την βιβλιογραφική έρευνα και
  περιλαμβάνει: την εύρεση του κατάλληλου θέματος από το αρχικό ερευνητικό πεδίο, έρευνα
  στο google scholar με κατάλληλες λέξεις-κλειδιά, αξιολόγηση πηγών για την
  αναγνωσιμότητα, αξιοπιστία και τη σχέση τους με το ερευνητικό θέμα, και εξάσκηση στη
  γρήγορη και αποτελεσματική επεξεργασία εκτενών ακαδημαικών κειμένων. Το μάθημα
  αξιολογείται με τελική γραπτή εξέταση ή προαιρετική πρόοδο. H προαιρετική πρόοδος
  περιλαμβάνει την επεξεργασία 3 ακαδημαικών άρθρων, περίληψη της βασικής
  επιχειρηματολογίας τους σε 350 λέξεις και αξιολόγηση τους σε 150 λέξεις.


  English 3 rd semester: Bibliographical research in English

  This course develops the skills required in doing bibliography research, including: a) getting
  from a research area to a feasible topic, to appropriate keywords, b) doing intelligent
  keyword research by trying out different keyword combinations on google scholar, c)
  evaluating sources for readability, reliability and relevance to the research topic, d) practicing
  fast and efficient processing of extensive academic texts. The course is assessed with an end-
  of-term exam, or continuous assessment. The continuous assessment includes annotating 3
  research papers (approximate length: 10 pages) providing a summary of the main
  argumentation in about 350 words and a reflection/evaluation of about 150 discussing the
  reliability of the text and identifying the scientific paradigm.

  • ΑΓΓΛΙΚΑ IV: Βασικές αρχές προφορικών παρουσιάσεων στον ακαδημαϊκό χώρο
   (ΞΓ0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

   Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

   Οικονομικών επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΞΓ0104

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Δ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   Αγγλικά ΙV: Βασικές αρχές προφορικών παρουσιάσεων στον ακαδημαϊκό χώρο

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  Παπαδοπούλου Ιρις (A-Μα), Μαχίλη Ιφιγένεια (Με-Ω)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

        

   

  4

   

  3,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Όχι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

   Αγγλική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

   Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO206/index.php (Α-Μα)

   

  http://compus.uom.gr/ECO132/index.php (Με-Ω)

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

   

  Το μάθημα αφορά τις προφορικές παρουσιάσεις στον ακαδημαϊκό χώρο στα Αγγλικά.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχουν την ικανότητα να επιλέγουν ένα θέμα προφορικής παρουσίασης κατάλληλο για την περίσταση, το κοινό και τους ίδιους και να αιτιολογούν την επιλογή του.
  • Είναι σε θέση να οργανώσουν την ομιλία τους με συνοχή και συνάφεια έτσι ώστε να είναι εύκολα κατανοητή στο κοινό του.
  • Έχουν την ικανότητα να παρουσιάσουν  στα Αγγλικά αυτό που έχουν να πουν δυνατά, καθαρά και εκφραστικά χωρίς να διαβάζουν και να είναι κατανοητοί στο κοινό τους.
  • Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αξιόπιστες πηγές για την έρευνα τους και να ενσωματώνουν τις πληροφορίες στην ομιλία τους χωρίς λογοκλοπή .
  • Έχουν πλήρως κατανοήσει τη διαφορά μεταξύ του λόγου που χρησιμοποιείται στις προφορικές δημόσιες παρουσιάσεις και σε αυτόν που χρησιμοποιείται σε μια γραπτή ερευνητική εργασία
  • Είναι σε θέση να κάνουν ατομικές αλλά και ομαδικές προφορικές παρουσιάσεις.     
  • Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση των τεχνικών που χρησιμοποιούν οι ομιλητές για να εισάγουν το θέμα τους, να τραβήξουν και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον του κοινού, να προσαρμόσουν το περιεχόμενο και την γλώσσα που χρησιμοποιούν στο κοινό τους ώστε να είναι κατανοητοί, να εξηγήσουν και να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της άποψης τους, και να κλείσουν την ομιλία τους.
  • Έχουν αναπτύξει δεξιότητες κατάλληλου χειρισμού διαφανειών powerpoint, ως τεχνικά μέσα συμπληρωματικά της παρουσίασης.  
  • Έχουν κατανοήσει το ρόλο της στάσης του σώματος του ομιλητή

   

   

  Γενικές Ικανότητες

   

  --Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  --Λήψη αποφάσεων

  --Αυτόνομη εργασία

  --Ομαδική εργασία

  --Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  --Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  -- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

   

   

   

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

   

  Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές προφορικής παρουσίασης σε ακαδημαϊκά αντικείμενα συναφή των σπουδών τους και να τους εμπλέξει στην εφαρμογή αυτών των αρχών με την προετοιμασία και την παρουσίαση των δικών τους ομιλιών.

   

  Το μάθημα αρχίζει με τις βασικές αρχές μιας προφορικής παρουσίασης όπως η χρησιμότητα της στον ακαδημαϊκό χώρο, ο ρόλος του κοινού και η συμβολή του στην ομιλία, ηθικά ζητήματα που προκύπτουν για ομιλητή και ακροατές, και ο φόβος της δημόσιας παρουσίασης. Στη συνέχεια ασχολείται με πιο πρακτικά ζητήματα όπως η επιλογή κατάλληλου θέματος και σκοπού, η προετοιμασία της ομιλίας, η διαμόρφωση βασικής δομής-σκελετού, η σύνταξη περίληψης-abstract, ορθής εισαγωγής και επιλόγου. Επίσης ασχολείται με στοιχεία της απόδοσης της ομιλίας όπως η κατάλληλη φωνή και καθαρά και σωστή άρθρωση και προφορά, η γλώσσα του σώματος και η χρήση οπτικών και ηλεκτρονικών μέσων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνικές με τις οποίες ο ομιλητής εξασφαλίζει και διατηρεί την προσοχή του κοινού, στην αναγνώριση των δεξιοτήτων του κάθε φοιτητή προφορικής παρουσίασης και αυτοβελτίωση του, στη εποικοδομητική κριτική και ανάλυση ομιλιών και κατάλληλη χρήση των τεχνικών μέσων.  Οι φοιτητές αναγνωρίζουν και αναλύουν τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε ομιλίες οι οποίες προβάλλονται σε video ή διαβάζονται στο βιβλίο και κάνουν δικιές τους παρουσιάσεις. Συμπληρωματική βοήθεια (πχ πρόβες) παρέχεται και στις ώρες γραφείου.

   

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

   Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και  στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας compus

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  13X4=52

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  15

  Μελέτη και προετοιμασία για τις προφορικές παρουσιάσεις

  28

  Διαδραστική διδασκαλία

  10

  Σύνολο Μαθήματος

  105

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Αγγλικά

   

  2 επιλογές αξιολόγησης

  1) Γραπτή τελική εξέταση:  ερωτήσεις σύντομης απάντησης κατανόησης του περιεχομένου και των χρησιμοποιημένων τεχνικών μια ομιλίας που δίνεται γραπτά, λεξιλόγιο με άσκηση αντιστοίχισης λέξεων με τις ερμηνείες τους & με άσκηση συμπλήρωσης σωστών παραγώγων λέξεων, ερωτήσεις πάνω στη θεωρία του δημόσιου λόγου και στο περιεχόμενο των ομιλιών που αναλύθηκαν στο μάθημα, και  γραμματική με άσκηση συμπλήρωσης κενών.

   

  2) 3 προφορικές παρουσιάσεις & γραπτή εξέταση

   

  --1 ατομική παρουσίαση όπου εξηγούν μία οικονομική θεωρία/παρουσιάσουν μία οικονομική άποψη (5 λεπτά)

  --1 παρουσίαση σε ζευγάρια όπου ο καθένας υποστηρίζει μία διαφορετική άποψη πάνω στο ίδιο θέμα (10 λεπτά)

  --1 παρουσίαση σε ζευγάρια αποτελούμενη από γραπτή και προφορική αιτιολόγηση επιλογής θέματος και σκοπού, γραπτό επίσημα διαμορφωμένο σκελετό, γραπτή περίληψη, και powerpoint slides. Το θέμα είναι οικονομικο-κοινωνικού περιεχομένου.

   

  --Γραπτή εξέταση πάνω στη κατανόηση βασικών ιδεών και των χρησιμοποιούμενων τεχνικών ομιλίας οικονομικού θέματος η οποία προβάλλεται σε video.    

   

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

   

  Public speaking for University Students: Principles and Practice, by Ifigeneia Machili

  The Art of Public Speaking, by Stephen Lucas

   

   

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΑΓΓΛΙΚΑ IV: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   (ΞΓ4106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αναπτύσσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη συγγραφή ερευνητικής
  εργασίας. Περιλαμβάνει την εύρεση κατάλληλου θέματος εντοπίζοντας κενά στη ερευνητική
  βιβλιογραφία ή αντίθετες απόψεις, την έρευνα πηγών με λέξεις-κλειδιά, την αξιολόγηση
  πηγών ως προς την αναγνωσιμότητα, τη συνάφειά τους στο θέμα της έρευνας, και την
  αξιοπιστία τους. Αναλύει τη δομή της ερευνητικής εργασίας και εξασκεί τους φοιτητές στην
  σύνταξη κειμένου με συνοχή, τον τρόπο αναφοράς στις πηγές και την επαναδιατύπωση για
  αποφυγή λογοκλοπής. Το μάθημα αξιολογείται με τελική γραπτή εξέταση ή προαιρετική
  πρόοδο. H προαιρετική πρόοδος περιλαμβάνει ερευνητική εργασία 2000 λέξεων σε 4 στάδια
  (πρόταση, δομή-σκελετός, ανάλυση βιβλιογραφίας, τελική εργασία)


  English 4th semester: Research writing in English

  This course develops the skills required in academic research writing, including: a) finding an
  appropriate research topic by identifying gaps in relevant literature or conflicting viewpoints,
  b) doing intelligent keyword research by ‘translating’ the topic into different keyword
  combinations, c) evaluating sources for readability, reliability and relevance to the research
  topic, d) composing a coherent text, e) rephrasing to avoid plagiarism. The course is assessed
  with an end-of-term exam, or a 2000-word research paper in 4 stages (proposal, outline,
  literature review, final essay).

  • ΑΓΓΛΙΚΑ IV:τεχνικές προφορικής παρουσίασης(Oral presentations)
   (ΞΓ0104)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
   (ΞΓ0105)

  Τύπος
  ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0105

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε και Ζ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Όχι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Αγγλικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO113/index.php

   

             

   

  1. 2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  -  Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με την εύρεση και επεξεργασία βιβλιογραφίας στις πολιτικές επιστήμες:

  - εύρεση πηγών με λέξεις-κλειδιά, διεύρυνση ή συγκεκριμενοποίηση του στόχου της έρευνας ανάλογα με τα αποτελέσματα (χρήση Google scholar), καταγραφή των πηγών σύμφωνα με το σύστημα APA,

  - αξιολόγηση πηγών (ως προς τη συνάφειά τους με τον τίτλο της εργασίας και την αξιοπιστία τους),

  - annotated bibliography (περίληψη της επιχειρηματολογίας κειμένων της πολιτικής επιστήμης και σχολιασμός).

  Γενικές Ικανότητες

  - Αυτόνομη εργασία

  - Αναζήτηση και ανάλυση πληροφοριών, με χρήση του διαδικτύου και των βάσεων δεδομένων της βιβλιοθήκης

  - Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

  - Ανάπτυξη ικανότητας διαχείρισης χρόνου και φόρτου εργασίας

   

   

  1. 3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της μεθοδολογίας συλλογής βιβλιογραφίας από τους φοιτητές η οποία θα σέβεται τους  κώδικες ακαδημαϊκής δεοντολογίας.

  Στο πρώτο μέρος (3 πρώτες εβδομάδες του εξαμήνου) αναπτύσσεται η θεωρία, στο δεύτερο μέρος οι φοιτητές εφαρμόζουν τις αρχές εύρεσης βιβλιογραφικών πηγών και αξιολόγησης αυτών σε κείμενα Πολιτικής Επιστήμης και Μακροοικονομίας. Η δομή της ύλης είναι ως εξής:

   

  1. Ερευνητική εργασία και βιβλιογραφία.

       Επιλογή θέματος και αναζήτηση συναφών πηγών

  2. Βιβλιογραφική έρευνα με λέξεις κλειδιά (πχ. στο google scholar)

      Διεύρυνση και συγκεκριμενοποίηση στόχο έρευνας.

  3. Αξιολόγηση πηγών (ως προς τη συνάφεια προς το θέμα και την αξιοπιστία.)

      Κριτική ανάλυση πηγής ως προς το επιστημονικό υπόδειγμα.

  4-13. Εφαρμογή σε κείμενα πολιτικής επιστήμης, οικονομίας του περιβάλλοντος, ιστορίας. Τα θέματα συζητούνται  από 2 διαφορετικές οπτικές και τα κείμενα επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών.

  Παραδείγματα θεμάτων που σχολιάστηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018:

  - Four Worldviews of Global Environmental Change

  (Clapp, J.  (2005). Peril or Prosperity? Mapping Worldviews of Global Environmental Change. In Clapp, J., & Dauvergne, P. Paths to a Green World The Political Economy of the Global Environment. Academic MIT Press.)

  - Steady state economics

  (Economics and Policy for Sustainability Research Group Report)

  - Two Views on Globalization

  (John Gray and Leslie Sklair from the LSE Global Dimensions 2000 discussion forum)

  - Towards an Emergent Global Culture

  (Allan Bird and Michael J. Stevens. (2003). Toward an emergent global culture and the effects of globalization on obsolescing national cultures. Journal of International Management  9: 4, 395-407)

  - Changing citizenship in the digital age.

  (Bennett, W. L. (2008). Changing citizenship in the digital age. Civic life online: Learning how digital media can engage youth, 1, 1-24.)

  - Βlogging as Social Action.

  (Blogging as Social Action: A Genre Analysis of the Weblog

  Carolyn R. Miller and Dawn Shepherd, North Carolina State University

  http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/blogging_as_social_action_a_genre_analysis_of_the_weblog.html)

   

  1. 4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

  στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  13x4=52

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  50

  Εργασίες

  50

  Σύνολο Μαθήματος

  152

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γλώσσα αξιολόγησης: Αγγλικά

   

  2 επιλογές:

   

  1. 3 γραπτές εργασίες:

  Επεξεργασία, περίληψη επιχειρηματολογίας και αξιολόγηση (annotated bibliography) 3 ακαδημαϊκών άρθρων επιλογής των φοιτητών.

  Περίληψη 350 περίπου λέξεων

  Αξιολόγηση 150 περίπου λέξεων (αναγνωσιμότητα κειμένου, χρήση πηγών και στατιστικών δεδομένων, υπόδειγμα στο οποίο ανήκει ο συγγραφέας σύμφωνα με τις απόψεις που εκφράζει).

  Θέμα εργασίας που μπορούμε να εμπνευστούμε από το κείμενο.

   

  Κριτήρια αξιολόγησης (με άριστα το 10):

  Περιεχόμενο- 3

  Αποφυγή λογοκλοπής- 2

  Συνοχή λόγου/ αναδιάρθρωση ιδεών- 3

  Αξιολόγηση - 2

   

  2. Γραπτή τελική εξέταση:

  Ερωτήσεις κατανόησης ερευνητικού κειμένου/ παράφραση/ περίληψη επιχειρηματολογίας

  Θεωρία: αξιολόγηση πηγής (συνάφεια, αναγνωσιμότητα, αξιοπιστία), σύγκριση 2 πηγών ως προς το θεωρητικό υπόδειγμα και την άποψη του συγγραφέα, καταγραφή πηγής σύμφωνα με το σύστημα APA.

   

  1. 5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βιβλιογραφία:

  - Creme, Ph. & Lea, M.R. (2008). Writing at university. A guide for students. (3rd ed.). Maidenhead: Open University Press.

  - Papadopoulou, I.(2015)Research Reading and Writing Skills: Advanced English for Academic Purposes course for Students of Economic and Social Sciences. University of Macedonia Press.

   

  Ιστοσελίδες

  Uni of Edinburgh:

  http://www.ed.ac.uk/information-services/library-museum-gallery/finding-resources  

   

  Uni of Harvard:

  http://isites.harvard.edu/icb

   

  Uni of Maryland:

  http://www.lib.umd.edu/tl/guides

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
   (ΞΓ0106)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0106

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ και Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ    

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Όχι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Αγγλική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO100/index.php

               

   

  1. 2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  -  Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με τη συγγραφή ερευνητικής εργασίας: εύρεση θέματος, εύρεση πηγών με έρευνα με λέξεις-κλειδιά, αξιολόγηση πηγών, υποστήριξη επιχειρημάτων, σύνταξη κειμένου με συνοχή, παράφραση και παραπομπή σε πηγές, αποφυγή λογοκλοπής.

  Γενικές Ικανότητες

  - Αυτόνομη εργασία

  - Αναζήτηση, ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών, με χρήση του διαδικτύου και των βάσεων δεδομένων της βιβλιοθήκης

  - Ανάπτυξη επιστημονικής υπευθυνότητας

  - Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

  - Ανάπτυξη ικανότητας διαχείρισης χρόνου και φόρτου εργασίας

   

   

   

  1. 3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση της δομής της ερευνητικής εργασίας και της μεθοδολογίας συλλογής βιβλιογραφίας και σύνταξης εργασίας η οποία θα σέβεται τους  κώδικες ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσεται η θεωρία, στο δεύτερο μέρος οι φοιτητές ασκούνται στο να εφαρμόζουν τις αρχές σύνταξης βιβλιογραφικής έρευνας σε επιστημονικά κείμενα Μακροοικονομίας. Η δομή της ύλης είναι ως εξής:

   

  1. Εισαγωγή στην ερευνητική εργασία.

  2. Αναζήτηση του θέματος

  3. Βιβλιογραφική έρευνα (πχ. Στο google scholar)

  4. Αξιολόγηση πηγών (ως προς τη συνάφεια προς το θέμα και την αξιοπιστία.)

  5. Η γλώσσα της ερευνητικής εργασίας (formal, concise, impersonal)

  6. Χρήση πηγών. Αποφυγή λογοκλοπής (παραδείγματα λογοκλοπής)

      6.1 Ασκήσεις στην αναφορά σε πηγές (quoting, paraphrasing, summarizing)

      6.2 Αναγνώριση λογοκλοπής

  7. Δομή της ερευνητικής εργασίας

      7.1 Περίληψη – Abstract

      7.2 Εισαγωγές (introductions)

      7.3 Επίλογοι (Conclusions)

     7.4 To επιχείρημα (Argument)

  8. Σύνταξη επιστολής προθέσεων για μεταπτυχιακό.

  9. Εφαρμογή σε κείμενα μακροοικονομίας, ιστορίας, συμπεριφορικής επιστήμης.

   

   

   

  1. 4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

  στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  10x4=40

  Διαδραστική διδασκαλία/φροντιστήριο

  3x4=12

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  50

  Εργασίες

  50

  Σύνολο Μαθήματος

  152

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γλώσσα αξιολόγησης: Αγγλικά

   

  2 επιλογές:

   

  1. Ερευνητική εργασία 1700 λέξεων, με τουλάχιστον 5 ακαδημαϊκές πηγές,

   

  Κριτήρια αξιολόγησης (με άριστα το 10):

  Συμβάσεις ερευνητικής εργασίας (Όριο λέξεων, αποφυγή λογοκλοπής, αναφορά στις πηγές) – 2

  Περιεχόμενο (σωστή ανάπτυξη, πρωτοτυπία, επιχειρηματολογία) – 5

  Διατύπωση (πλούτος λεξιλογίου, σύνταξη) – 2

  Συμμόρφωση με ανατροφοδότηση -1

   

  2. Γραπτή τελική εξέταση:

  Ερωτήσεις κατανόησης ερευνητικού κειμένου/ παράφραση/ περίληψη επιχειρηματολογίας

  Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών λεξιλογίου

  Θεωρία: αξιολόγηση πηγής/ διόρθωση βιβλιογραφικής αναφοράς σύμφωνα με το σύστημα APA.

   

   

   

             

   

  1. 5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βιβλιογραφία:

  - • Creme, Ph. & Lea, M.R. (2008). Writing at university. A guide for students. (3rd ed.). Maidenhead: Open University Press; 

  • Kirton, B. & McMillan, K. (2007). Just write. An easy-to-use guide to writing at university. London and New York: Routledge.

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (7 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Kantaridou, Z., Papadopoulou, I., Stefanou, P. (2019). Business English at University. Anikoula Publishing.

   2018

   • Kantaridou Z., I. Papadopoulou & J. Angouri (2018). “It’s good to have a language under your belt”: The value of foreign languages in the Greek job market. In Sherman, T. & Nekvapil, J. (eds) English in Business and Commerce: Interactions and Policies; English in Europe Volume 5. PLACE: De Gruyter Mouton, 254-275.

   2017

   • Papadopoulou, I., Z. Kantaridou, I. Agaliotis, & M. Platsidou (2017). Foreign Language Teachers’ Strategy Instruction Practices in Greek Secondary Education. In Z. Gavriilidou, K. Petrogiannis, M. Platsidou & A. Psaltou-Joycey (Eds) Language learning Strategies: theoretical issues and applied perspectives, Kavala: Saita Publications, ISBN 978-618-5147-52-5, 96-123. http://synmorphose.compulaw.gr/index.php?option=com_docman&view=document&slug=llstr&layout=default&alias=50-llstr&category_slug=booksgr&Itemid=591&lang=el .

   2015

   • Kantaridou Z. & I. Papadopoulou. (2015) Activities for Lower Secondary Schools. In Psaltou-Joycey A. (ed) Foreign Language Learning Strategy Instruction: A Teacher’s Guide, Kavala Saita Publications, 116-174 http://www.saitabooks.eu/2015/05/ebook.162.html

   2014

   • Papadopoulou, I. (2014). Research Reading and Writing Skills: Advanced English for Academic Purposes course for Students of Economic and Social Sciences.University of Macedonia Press.
   • Kantaridou Z. & I. Papadopoulou. (2014). Developing Teachers’ and Students’ Intercultural Metacognitive Awareness in Business English Courses. In Psaltou-Joycey A., E. Agathopoulou & M. Mattheoudakis (eds) Cross-Cultural Approaches to Language Education, Cambridge Scholars Publishing, 225-243. http://www.cambridgescholars.com/cross-curricular-approaches-to-language-education

   2009

   • Kantaridou, Z., Papadopoulou, I., Stefanou, P. (2009). Business English at University. Anikoula Publishing.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (2 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    • I. Papadopoulou, Z. Kantaridou, M. Platsidou, Z. Gariilidou. (2018). The SILL revisited in light of the S2R Model of language learning. The Language Learning Journal 46:5.544-556, DOI: 10.1080/09571736.2018.1502739

    2017

    • Platsidou M., Z. Kantaridou & I.Papadopoulou (2017). International orientation as predictor of EFL learning strategy use in adolescent students. Language, Culture and Curriculum, 30:2, 157-173, DOI: 10.1080/07908318.2016.1236127.
    • Συνέδρια (2 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2017

     • Machili, I., I. Papadopoulou, Z. Kantaridou: Synthesizing strategies in a read+watch-to-write integrated task in the Greek EAP context. Second international conference on situating strategy use-SSU2, organized by the Department of Greek philology, Democritus University of Thrace, Komotini 28-30 September 2017.

     2015

     • Kantaridou, Z., Papadopoulou, I., Agaliotis, G., Platsidou, M., Gavriilidou, Z., &Petrogiannis K., The Greek Foreign Language Curriculum and Teachers' Practices in Secondary education. International Conference and workshops on Language Learning Strategies: theoretical issues and applied perspectives 27-28 June 2015.
     • Άλλα (5 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • Z. Kantaridou, I. Papadopoulou: The Motivational L2 Self-System (L2MSS) of Greek University students. From theory to practice in Language for Specific Purposes. Zagreb 21-23 February 2019.

      2018

      • Machili, I., I. Papadopoulou, Z. Kantaridou: The effect of strategy instruction on students' integrated writing performance. BAAL TEA SIG Conference. NottinghamTrentUniversity (City Campus) 13th April 2018.
      • Machili, I., I. Papadopoulou, Z. Kantaridou & T. Rizouli “The effect of strategy instruction on students’ integrated writing performance” Talk given at the British Association of Applied Linguistics-BAAL Testing, Evaluation and Assessment-TEA SIG, Nottingham, 13 April, 2018.

      2017

      • Papadopoulou, I., Z.Kantaridou, M. Platsidou, Z. Gavriilidou: SILL revisited in light of S2R Model of language learning. Second international conference on situating strategy use-SSU2.Organized by the Department of Greek philology, Democritus University of Thrace, 28-30 September 2017,Komotini, Gr.
      • Machili, I. Papadopoulou, I. Kantaridou, Z.: “Synthesizing strategies in a read+watch-to-write integrated task in the Greek EAP context”. Second international conference on situating strategy use-SSU2. Organized by the Department of Greek philology, Democritus University of Thrace, Komotini 28-30 September 2017.