Παπαθανασίου Ιάσων
 • 2310 891.571
 • jasonp uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ2, 203

  Παπαθανασίου Ιάσων

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα - MIS)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA))
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων με έμφαση στη Διοίκηση Λειτουργιών και την Πολυκριτήρια Ανάλυση

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2000).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τομέας Υπολογιστικών Μεθόδων και Προγραμματισμού Η/Υ, Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2005).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Συστήματα στήριξης αποφάσεων με έμφαση στη Διοίκηση Λειτουργιών και την Πολυκριτήρια Ανάλυση
  • Έμπειρα συστήματα
  • Προβλήματα χωροθέτησης της βιομηχανίας
  • Επιχειρησιακή έρευνα
  • Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
  • Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων
  • Γραμμικός προγραμματισμός

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (BUSINESS CASE STUDY)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0809-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η’

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  3

  5

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA205/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  ΓΝΩΣΕΙΣ:

  • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές της Επιχειρηματικής Μελέτης  που εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
  • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής της Επιχειρηματικής Μελέτης  και των συνδεόμενων τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
  • Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση της Επιχειρηματικής Μελέτης , συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου.

  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

  • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης  ή και του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
  • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων της Επιχειρηματικής Μελέτης .
  • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα της Επιχειρηματικής Μελέτης , αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
  • Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
  • Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
  • Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης .

  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

  • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
  • Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.
  • Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
  • Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  14. Εισαγωγή στις μελέτες περίπτωσης (προδρομικές, αναδρομικές, διαμήκεις)
  15. Ενότητες πληροφόρησης (SWOT, PEST_LE)
  16. Εταιρικό προφίλ
  17. Είδη στρατηγικής
  18. Ανάλυση δομών και συστημάτων
  19. Χαρακτηριστικά ποιοτικών μελετών
  20. Χαρακτηριστικά ποσοτικών μελετών
  21. Πτυχές επιχειρηματικής μελέτης
  22. Χαρακτηριστικά επιχειρηματικής μελέτης
  23. Παραδείγματα επιχειρηματικών μελετών
  24. Ερωτήματα επιχειρηματικών μελετών
  25. Διαμόρφωση και συγγραφή επιχειρηματικής μελέτης
  26. Παρουσίαση επιχειρηματικής μελέτης

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και Open eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Προσωπική επαφή (13x4)

  52

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας (12x3)

  36

  Εκπόνηση μελέτης (project) (12x3)

  36

  Συγγραφή εργασίας

  26

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  •  Αξιολόγηση:

  Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στην ελληνική ή αγγλική  γλώσσα με τη βοήθεια:

  1. Γραπτής εργασίας: Η εργασία κατατίθεται σε μορφή Word έκτασης 3000 περίπου λέξεων, για ατομική εργασία, και για ομαδική εργασία αυξάνεται κατά 500 λέξεις για κάθε ένα επιπλέον φοιτητή.
  2. Προφορικής παρουσίασης: Οι φοιτητές παρουσιάζουν την εργασία τους σε μορφή Power Point έκτασης 15 διαφανειών.
  •   Παρατηρήσεις:
  Όλοι οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος σε ομαδική επιχειρηματική μελέτη λαμβάνουν τον ίδιο βαθμό.

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  ·         Βακόλα, Μ. (2009) Διοικώντας τις Αλλαγές. Έκδοση Β΄, Αθήνα: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
  ·         Ellet, W. (2018) The Case Study Handbook, Revised Edition: A Student's Guide.  Harvard Business Publishing.

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  —  Journal of Business Case Studies

  —  Journal of Business Case Studies and Applications

  —  Journal of Case Studies

  —  International Journal of Cases Studies

   

  • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (ΑΕ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBADS

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Περιγραφή

  Εργαλεία Λογισμικού στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων (Software Tools for Business Analytics) 

  Κωδικός μαθήματος:

  1022-ΑΕ101

  Εξάμηνο:

  A’ – Προκαταρκτικό μάθημα

  Είδος:

  Υποχρεωτικό

  Θεωρία – Πρακτική (ποσοστά):

  0 -100

  Γλώσσα διδασκαλίας:

  Ελληνικά – Αγγλική ορολογία και βιβλιογραφία

  Ώρες διδασκαλίας:

  3 ώρες την εβδομάδα

  ECTS:

  7,5

  Σελίδα μαθήματος

  Compus

   Τμήμα, Υπεύθυνος 

  Τμήμα:

  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Υπεύθυνος:

  Ιάσων Παπαθανασίου (Αναπληρωτής Καθηγητής)

  Email:

  jasonp@uom.edu.gr

  Τηλ:

  2310-891571

  Γραφείο

  203, Κτήριο Θ

  Ώρες Γραφείου

  Ανακοινώνονται στο Compus

    

  Βιβλιογραφία

  Haslwanter, T. “An introduction to Statistics with Python. With applications in the Life Sciences”. Springer, 2016.

  Johansson, R. “Numerical Python. A practical techniques approach for Industry”. Springer, 2015.

  Linge, S. and Langtangen, H. P. “Programming for Computations - Python. A gentle introduction to Numerical Simulations with Python”. Springer, 2016.

  Rahlf, T. “Data Visualisation with R”. Springer, 2017.

  Daróczi, G. “Mastering Data Analysis with R”. Packt Publishing 2015.

  Documentation for packages: NetworkX, Pandas, Seaborn, matplotlib, scipy, numpy, graphviz, gnuplot.py.  

   

   Λογισμικό

   Python, Anaconda, Spyder, NetworkX, Pandas, Seaborn, matplotlib, scipy, numpy, graphviz, gnuplot, gnuplot.py, R.   


  Συνοπτική Περιγραφή και Μαθησιακοί Στόχοι

  Η γλώσσα Python είναι μια μοντέρνα γλώσσα προγραμματισμού που διακρίνεται ιδιαίτερα για τον ευανάγνωστο κώδικά της και την ευκολία χρήσης της. Διαθέτει επίσης πλέον μία πληθώρα από εργαλεία που την κάνουν πολύ χρήσιμη, ευέλικτη και αποδοτική για επιστημονικές εργασίες. Η R είναι επίσης μία μοντέρνα γλώσσα που χρησιμοποιείται κυρίως για στατιστική επεξεργασία. Το μάθημα αφορά την εκμάθηση προχωρημένων τεχνικών των παραπάνω γλωσσών για την επίλυση προβλημάτων δικτύων, αλγοριθμικής ανάλυσης, στατιστικής και οπτικοποίησης δεδομένων. Είναι εργαστηριακό και το σύνολο του λογισμικού που χρησιμοποιείται είναι Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Επίσης θεωρείται προπαρασκευαστικό, με την έννοια ότι το σύνολο του λογισμικού και των τεχνικών που διδάσκονται θα χρησιμοποιηθούν αργότερα στις εργασίες των υπολοίπων μαθημάτων του μεταπτυχιακού. Αρχικά θα γίνει μια σύντομη εισαγωγή στις λειτουργίες των γλωσσών αυτών, που αφορά τον καθορισμό των μεταβλητών, εντολών, δομών δεδομένων και την παραμετροποίηση του περιβάλλοντος εργασίας. Στη συνέχεια και με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να γράψουν κώδικα Python και R σχετικό με τα θέματα που προαναφέρθηκαν, δηλαδή να χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα εργαλεία για να δουλεύουν με πίνακες και άλλες δομές δεδομένων, να οπτικοποιούν δεδομένα και να μπορούν να τα αναπαραστήσουν με ευανάγνωστα και σωστά δομημένα διαγράμματα, να υλοποιούν αλγόριθμους, να αναπαραστούν δίκτυα και παράλληλα να τα οπτικοποιούν και τέλος να είναι σε θέση να κάνουν εκτεταμένες στατιστικές αναλύσεις.  

   

  Περιεχόμενο – Σχέδιο διαλέξεων

  1. Introduction to Python I (installation, editors, variables, etc)
  2. Introduction to Python II (data structures, functions, I/O)
  3. Arrays and scientific programming with Python (packages: numpy, scipy)
  4. Algorithm analysis with Python
  5. Statistics with Python I (package: pandas)
  6. Statistics with Python II (package: StatsModels)
  7. Networks with Python (package: NetworkX)
  8. Network visualization with Python (packages: matplotlib, graphviz)
  9. Data visualization with Python (packages: matplotlib, gnuplot.py, seaborn)
  10. Introduction to R (installation, editors, variables, etc)
  11. Statistics with R I
  12. Statistics with R II
  13. Final Exam

   

  Αξιολόγηση Επίδοσης 

   

  [1] Γραπτές Εξετάσεις 60%

  [2] Ενεργός συμμετοχή 10%

  [3] Ασκήσεις 30%

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
   (MTM0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   (ΟΔ0501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0501

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  5

  8

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Ειδικού υπόβαθρου (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  elass

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Αυτό το μάθημα ολοκληρώνει την ενότητα δύο (υποχρεωτικών) μαθημάτων στην Ποσοτική Ανάλυση για Επιχειρηματικές Αποφάσεις / Επιχειρησιακή Έρευνα στο πλαίσιο του Business Analytics (Prescriptive Analytics). Επικεντρώνεται σε μια δεύτερη ομάδα βασικών προσεγγίσεων μοντελοποίησης (προσδιοριστικές ή στοχαστική, ατομική ή συνεργατική). Συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε προσδιοριστικλες προσεγγίσεις δυναμικού προγραμματισμού, στοιχειώδη μοντέλα της θεωρίας ουρών και τις εφαρμογές της στη λήψη αποφάσεων, εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων και μια αρκετά εκτενή παρουσίαση της ανάλυσης αποφάσεων με ή χωρίς τη χρήση της θεωρίας χρησιμότητας. Επίσης, επιχειρεί να δώσει μια κριτική ανασκόπηση της ύλης του 3ου εξαμήνου συμπεριλαμβανομένων εκτενών περιπτώσεων στον γραμμικό προγραμματισμό με χρήση διαθέσιμου λογισμικού. Μετά τη λήψη αυτών των μαθημάτων, αναμένεται ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα αναπτύξουν περαιτέρω την κοινή λογική και τη δημιουργικότητα καθώς και την ικανότητα να μεταφράζουν ένα εννοιολογικό σχήμα σε ένα μαθηματικό ισοδύναμο προκειμένου να λάβουν βέλτιστες αποφάσεις. Αναμένεται επίσης ότι θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν αυτές τις δεξιότητες σε τυπικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα, να διεξάγουν αποτελεσματικά πειράματα χρησιμοποιώντας ανάλυση ευαισθησίας και να απεικονίζουν σχέσεις και δεσμούς με άλλους κλάδους όπως μικροοικονομία, διαχείριση παραγωγής και λειτουργιών, ανθρώπινοι πόροι, στρατηγική διαχείριση, μάρκετινγκ, πληροφοριακά συστήματα κ.λπ. Επιπλέον, αναμένεται ότι μετά την ολοκλήρωση αυτών των μαθημάτων θα μπορούν να χρησιμοποιούν στοιχειώδεις δεξιότητες γλωσσών μοντελοποίησης για την επίλυση μαθηματικών μοντέλων που εντάσσονται στον τομέα της Επιχειρησιακής Αναλυτικής.

  Γενικές Ικανότητες

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμοστικότητα

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Προστασία του περιβάλλοντος

  Κριτική και αυτοκριτική

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Προχωρημένα μοντέλα Γραμμικού προγραμματισμού
  • Προχωρημένες εφαρμογές Γραμμικού προγραμματισμού
  • Η μεθοδολογία του Δυναμικού Προγραμματισμού
  • Εφαρμογές Δυναμικού Προγραμματισμού
  • Εισαγωγή στα μοντέλα ουρών αναμονής
  • Προχωρημένα μοντέλα ουρών αναμονής
  • Βελτιστοποίηση σε προβλήματα ουρών αναμονής
  • Λήψη αποφάσεων σε καταστάσεις ανταγωνιστικής αλληλεξάρτησης
  • Θεωρία παιγνίων, παίγνια μηδενικού αθροίσματος και μη μηδενικού αθροίσματος
  • Επίλυση παιγνίων, μικτές στρατηγικές, εφαρμογές
  • Εισαγωγή στην Θεωρία Ανάλυσης Αποφάσεων
  • Λήψη αποφάσεων σε περιβάλλον αβεβαιότητας και ρίσκου
  • Θεωρία χρησιμότητας 

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e class.

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  120

  Εργαστηριακές ασκήσεις

  30

  Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

  50

  Σύνολο Μαθήματος

  200

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γραπτές εξετάσεις επίλυσης προβλημάτων

  Bonus ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και quiz

  1. 5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  1. Οικονόμου Γ. και Α. Γεωργίου, Επιχειρησιακή Έρευνα για τη λήψη διοικητικών Αποφάσεων, Β έκδοση, Μπένου, 2016.
  2. Α. Γεωργίου, Γ. Οικονόμου, Γ. Τσιότρας και Κ. Καπάρης, Μελέτες Περιπτώσεων επιχειρησιακής Έρευνας (καθοδηγητική Αναλυτική), Εκδόσεις Μπένου , 2019
  • ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   (ΟΔ0719)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

   ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0719

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ’

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  3

  5

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Μάθημα Επιλογής ειδικού υποβάθρου

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνικά και σε κάποιο βαθμό Αγγλικά

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  Στο e-Class

   

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

  • Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές πολυκριτήριας μαθηματικής μοντελοποίησης
  • Να μάθουν τη χρήση πολλών εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού
  • Να εξασκηθούν στη χρήση του MS Excel
  • Να μπορούν να μοντελοποιήσουν πραγματικά προβλήματα
  • Να μπορούν να σχεδιάσουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων
  • Να μπορούν να συντονίσουν μια ομάδα για τη λήψη ομαδικών αποφάσεων

   

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα «Πολυκριτήρια Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων» αποσκοπεί να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
  • Λήψη αποφάσεων σχετικών με πραγματικά προβλήματα
  • Αυτόνομη εργασία στο σπίτι και στο εργαστήριο
  • Ομαδική εργασία, μέσα από την αλληλεπίδραση στο μάθημα
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, μέσα από πραγματικές μελέτες περιπτώσεων
  • Άσκηση κριτικής σκέψης μέσα από την μαθηματική μοντελοποίηση πραγματικών προβλημάτων

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Προβλήματα απόφασης, όπως εκείνα της ταξινόμησης, κατάταξης και βέλτιστης επιλογής ανάμεσα σε ένα σύνολο από εναλλακτικές δράσεις, είναι συνηθισμένα στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και σχεδόν πάντα ο αποφασίζων πρέπει να λάβει υπόψη του πολλά, αντικρουόμενα και διαφορετικής μορφής κριτήρια. Τα προβλήματα, είτε αφορούν το στρατηγικό, το τακτικό ή το καθημερινό επιχειρησιακό επίπεδο λήψεως αποφάσεων είναι πολύπλοκα και η ιδεατή λύση στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αδύνατη. Το μάθημα έχει ως πρωταρχικό στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθοδολογίες πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων για την λήψη διοικητικών αποφάσεων. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος η προσπάθεια θα είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες της πολυκριτήριας θεωρίας αποφάσεων και πιο συγκεκριμένα τα παρακάτω:

  •    Προγραμματισμός Στόχων (βεβαρημένος, λεξικογραφικός)

  •    Μεθοδολογία Simos

  •    Analytic Ηierarchy Process (ΑHP)

  •    Multi-Attribute Utility Theory (MAUT)

  •     Preference Ranking Organization METHod for Enriched Evaluation (PROMETHEE)

  •    ELimination Et Choix Traduisant la REalité (elimination and choice expressing reality, ELECTRE)

  •    Technique of Order Preference Similarity to the Ideal Solution (TOPSIS)

  Κατά την διάρκεια του μαθήματος θα γίνει επίδειξη μέρους από τα παρακάτω πακέτα λογισμικού: MS Excel (Solver), Visual Promethee, RightChoice, LINDO, Expert Choice, ELECTRE III-IV, ELECTRE Tri.

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Το μάθημα βασίζεται απολύτως στην χρήση Τ.Π.Ε. και γίνεται σε εργαστήριο Η/Υ.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Εργαστηριακές Ασκήσεις

  100

  Συγγραφή εργασίας

  25

  Σύνολο Μαθήματος

  125

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στο τέλος του εξαμήνου, στο εργαστήριο. Οι φοιτητές καλούνται να αναπτύξουν ασκήσεις σε MS Excel και/ή Visual PROMETHEE, Expert Choice, Right Choice και παραδίδουν στο τέλος της εξέτασης ένα φάκελο που περιέχει τα αρχεία με τις απαντήσεις τους. Οι φοιτητές ενημερώνονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος για την διαδικασία της αξιολόγησής τους και είναι ελεύθεροι να δουν το αρχείο που παρέδωσαν μετά το πέρας της εξετάσεις, ύστερα από συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Επίσης λαμβάνεται υπόψη στην τελική βαθμολογία και η επίδοσή τους σε εργασία που αναλαμβάνουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  • Μοντέλα Αποφάσεων, Γιάννης Σίσκος, 2008, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 978-960-6759-10-9
  • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων,  Νικόλαος Ματσατσίνης, 2010, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 978-960-6759-44-4
  • Jason Papathanasiou and Nikolaos Ploskas. “Multiple Criteria Decision Aid. Methods, Examples and Python Implementations”. Series: Springer Optimization and Its Applications, Volume 136, hardcover ISBN: 978-3-319-91646-0, 190 pages, Springer 2018.

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • European Journal of Operational Research (Elsevier)
  • Decision Support Systems (Elsevier)
  • International Journal of Multicriteria Decision Making (Inderscience)
  • Operational Research (Springer)
  • ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
   (MHM0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   (ΔΕ0205)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση διαφόρων τύπου πληροφοριακών συστημάτων και τεχνικών που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων στο πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον. Θα παρουσιαστούν παραδείγματα από διάφορα είδη Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων για την επίλυση προβλημάτων σε στρατηγικό, τακτικό ή καθημερινό επιχειρησιακό επίπεδο. Επίσης η εκμάθηση ειδικού λογισμικού για την εξοικείωση με μεθόδους πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων και εφαρμογή τους σε δεδομένα τα οποία προκύπτουν από το χώρο των επιχειρήσεων, του χρηματιστηρίου, του μάρκετινγκ, της έρευνας αγοράς κλπ. Τέλος θα γίνει και μία εισαγωγή στα έμπειρα συστήματα και το λογικό προγραμματισμό με την Prolog.

  Γενικές Ικανόνότητες:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Περιεχόμενο Μαθήματος:

  1. Εισαγωγή στα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και τα Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας
  2. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
  3. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Συστήματα Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων, Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και μοντέλων
  4. Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
  5. Διαχείριση Γνώσης
  6. Εισαγωγή στα Νευρωνικά Δίκτυα
  7. Εισαγωγή στα Έμπειρα Συστήματα και στην Prolog (Ι)
  8. Προγραμματισμός με Prolog (II)
  9. Προγραμματισμός με Prolog (IIΙ)
  10. Εισαγωγή στην πολυκριτήρια μεθοδολογία αποφάσεων – εφαρμογή μεθοδολογίας TOPSIS με το MS Excel.
  11. Πολυκριτήρια μεθοδολογία AHP – εφαρμογή με το MS Excel και το Expert Choice
  12. Πολυκριτήρια μεθοδολογία PROMETHEE – εφαρμογή με το MS Excel και το Visual PROMETHEE

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (22 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2021

   • Maria Morfoulaki and Jason Papathanasiou. “Use of multicriteria analysis for enhancing sustainable urban mobility planning and decision making”. Volume titled “EWG-DSS 30 Years: A tour on the DSS developments over the last 30 year. EWG-DSS 30 Years Anniversary Special Edition”, Springer, 2021.
   • Georgios Tsaples, Jason Papathanasiou, Panagiota Digkoglou. “Decision Making in the Context of Sustainability”. Volume titled “Urban Sustainability. A Game-Based Approach”. Springer, 2021.

   2020

   • Georgios Tsaples and Jason Papathanasiou. “Using Multi-level DEA to go beyond the three dimensions of sustainability”. Volume titled “Cognitive Decision Support Systems & Technologies”. Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP), Springer, 2020.

   2019

   • Georgios Tsaples, Jason Papathanasiou, Andreas C. Georgiou and Nikolaos Samaras. “Assessing multidimensional sustainability of European countries with a novel, two-stage DEA”. Volume titled “DSS Developments & Future Trends”. Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP), Springer, 2019.

   2018

   • Jason Papathanasiou & Nikolaos Ploskas (authors). “Multiple Criteria Decision Aid. Methods, Examples and Python Implementations”. The foreword is by prof. Bertrand Mareschal (Université Libre de Bruxelles). Series: Springer Optimization and Its Applications, Volume 136, hardcover ISBN: 978-3-319-91646-0, 190 pages, Springer 2018.
   • Glykeria Myrovali, Georgios Tsaples, Maria Morfoulaki, Georgia Aifadopoulou and Jason Papathanasiou. “An Interactive Learning Environment Based on System Dynamics Methodology for Sustainable Mobility Challenges Communication & Citizens’ Engagement”. Volume titled “Decision Support Systems VIII: Sustainable Data-Driven & Evidence-based Decision Support”. Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP), Springer, 2018.
   • Georgios Stavrou, Panagiotis Adamidis and Jason Papathanasiou. “Computer Supported Team Formation”. Volume titled “Decision Support Systems VIII: Sustainable Data-Driven & Evidence-based Decision Support”. Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP), Springer, 2018.

   2017

   • Georgios Tsaples, Jason Papathanasiou and Nikolaos Ploskas. “Integrating System Dynamics with exploratory MCDA for robust decision-making”. Volume titled “Decision Support Systems VII: Data, Information and Knowledge Visualisation in Decision Making”, Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP), Springer, 2017.
   • Nikolaos Ploskas, Jason Papathanasiou and Georgios Tsaples. “Implementation of an extended fuzzy VIKOR method based on triangular and trapezoidal fuzzy linguistic variables and alternative deffuzification techniques”. Volume titled “Decision Support Systems VII: Data, Information and Knowledge Visualisation in Decision Making”, Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP), Springer, 2017.

   2016

   • J. Papathanasiou, N. Ploskas, T. Bournaris, and B. Manos. “A Decision Support System for Multiple Criteria Alternative Ranking Using TOPSIS & VIKOR: A Case Study on Social Sustainability in Agriculture”. Volume titled “Decision Support Systems VI: Decision Support Systems Addressing Sustainability & Societal Challenges”, Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP), Springer, 2016.
   • J. Papathanasiou, N. Ploskas, T. Bournaris, and B. Manos. “A Decision Support System for Multiple Criteria Alternative Ranking Using TOPSIS & VIKOR: A Case Study on Social Sustainability in Agriculture”. Volume titled “Decision Support Systems VI: Decision Support Systems Addressing Sustainability & Societal Challenges”, Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP), Springer, 2016.

   2015

   • N. Ploskas, I. Athanasiadis, J. Papathanasiou, N. Samaras. “A Collaborative Spatial Decision Support System for the Capacitated Vehicle Routing Problem on a Tabletop Display”. Volume titled “Information and Knowledge Management in Decision Processes“. I. Linden, J. E. Hernández, S. Liu, F. Dargam (editors). Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP), Springer, 2015.
   • N. Ploskas, I. Athanasiadis, J. Papathanasiou, N. Samaras. “A Tangible Collaborative Decision Support System for Various Variants of the Vehicle Routing Problem”. Volume titled “Decision Support Systems V: Big Data Analytics for Decision Making”. B. Delibasic, J.E. Hernández, J. Papathanasiou, F. Dargam, P. Zaraté, R. Ribeiro, S. Liu, I. Linden (editors), Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP), Volume 216, Springer, 2015.

   2014

   • Jason Papathanasiou, Nikolaos Ploskas and Nikolaos Samaras. “A Web-Based Decision Support System for the Capacitated Facility Location Problem”. Volume titled “Impact of Decision Support Systems for Global Environments” published by Springer in the series of “Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP)”. F. Dargam, J. E. Hernández, P. Zaraté, S. Liu, R. Ribeiro, B. Delibasic, J. Papathanasiou (editors). Volume 184, 2014.

   2013

   • Dimitra Manou, Jason Papathanasiou. “An Overview of the Case Studies”. Volume titled “Transactional Environmental Support System Design: Global Solutions”, Robert Kenward, Jason Papathanasiou, Basil Manos and Stratos Arampatzis (editors). IGI Global, USA, 2013.
   • Nikolaos Ploskas, Nikolaos Samaras, Jason Papathanasiou. “A Web-Based Decision Support System using Basis Update on Simplex Type Algorithms” Volume titled “Decision Support Systems II - Recent Developments Applied to DSS Network Environments”, Jorge E. Hernández, Shaofeng Liu, Boris Delibašić, Pascale Zaraté, Fátima Dargam, Rita Ribeiro (editors), lecture notes in Business Information Processing (LNBIP) series, Volume 164, 2013, Springer.

   2011

   • B. Manos, R. Kenward, S.Arampatzis, J. Papathanasiou. «A Governance and Ecosystems Management Approachto the Conservationof Biodiversity». Έχει δημοσιευτεί στον τόμο με τίτλο: «Agricultural and EnvironmentalInformatics, Governance, and Management: Emerging Research Applications», IGI Global, 2011.

   2008

   • B. Manos, J. Papathanasiou, Th. Bournaris. «DecisionSupport System». Έχει δημοσιευτεί στον τόμο με τίτλο: «Developmentand utilization of vulnerability maps for the monitoring and management ofgroundwater resources in the Archimed area», ειδική έκδοση,Δεκέμβριος 2008.
   • Dimitra Manou, Jason Papathanasiou, GeorgeDesipris and Anastasia Dimitriadi. «Artificial lake Kerkini». Έχει δημοσιευτεί στον τόμο με τίτλο:«Governance and Ecosystem Management for the CONservation of BIOdiversity», εκδ. Ζήτη,2008

   2007

   • Basil Manos, Thomas Bournaris, Jason Papathanasiou, Domna Tziaka. «An MCDM model for the study of impacts of irrigated agriculture». Έχει δημοσιευτεί στον τόμο με τίτλο: «Our Common Future. 20 years after» με συντάκτη τον κ. Franco A. Cavalleri, έκδοση του οργανισμού CSST - Development Studies, 2007.
   • Χ. Χ. Τριανταφυλλίδης, Ι. Παπαθανασίου, Ι. Ταρνανίδης. «Αξιολόγηση της Διαδικτυακής Παρουσίας της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης». Έχει δημοσιευθεί στον τόμο με τίτλο: 'Πολυκριτήρια Συστήματα Αποφάσεων με Πολλαπλά Κριτήρια' με επιμελητές έκδοσης τους κκ. Ν. Ματσατσίνη και Κ. Ζοπουνίδη στις εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2007.

   2005

   • Χ. Χ. Τριανταφυλλίδης, Γ. Ταρνανίδης, Ι. Παπαθανασίου , Γ. Καλφακάκου. «Επίδραση Περιβαλλοντικών Παραγόντων στην Επιλογή Λύσης Τεχνικού Έργου». Έχει δημοσιευτεί στον επιστημονικό τόμο της Ελληνικής Εταιρείας Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον (ΕΠΕΓΕ), 2005
   • Επιστημονικά Περιοδικά (54 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2022

    • Tsaples, G.; Papathanasiou, J.; Georgiou, A.C. “An Exploratory DEA and Machine Learning Framework for the Evaluation and Analysis of Sustainability Composite Indicators in the EU. Mathematics 2022, 10, 2277. MDPI.
    • Anastasia Blouchoutzi, Dimitra Manou and Jason Papathanasiou. “The Regional Allocation of Asylum Seekers in Greece: A Multiple Criteria Decision Analysis Approach”. Sustainability 2022, 14, 6046. MDPI.
    • Theodore Tarnanidis, Georgios Tsaples, Jason Papathanasiou, Stefano Armenia. “Can we fight EU-racism in football? A cross-cultural study”. International Journal of Applied Behavioral Economics (IJABE), vol 11, no1, 2022. IGI.

    2021

    • Georgios Tsaples, Jason Papathanasiou. “Measuring agricultural sustainability of European countries with a focus on transportation”. International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics (IJSAMI), vol 7, no 4,2021. Inderscience.
    • Manou, Dimitra, Anastasia Blouchoutzi, and Jason Papathanasiou. “The Socioeconomic Integration of People in Need of International Protection: A Spatial Approach in the Case of Greece”. Social Sciences 10: 454, 2021. MDPI.
    • Anastasia Blouchoutzi, Dimitra Manou, Jason Papathanasiou. “A PROMETHEE MCDM application in social inclusion: The case of foreign-born population in the EU”. Systems, 9(45), 2021. MDPI.
    • Jason Papathanasiou, Thomas Bournaris, Georgios A. Tsaples, Panagiota Digkolou, Basil Manos. “Applications of DSSs in Irrigation and Production Planning in Agriculture”. International Journal of Decision Support System Technology, vol 13, no 3, 2021, IGI.
    • Maria Morfoulaki, Jason Papathanasiou. “Use of PROMETHEE MCDA method for ranking alternative measures of Sustainable Urban Mobility Planning”. Mathematics, 2021, 9, 602. MDPI.
    • Maria Morfoulaki, Jason Papathanasiou. “Use of the Sustainable Mobility Efficiency Index for Enhancing the Sustainable Urban Mobility in Greek Cities”. Sustainability, 2021, 13, 1709. MDPI.
    • Georgios Tsaples and Jason Papathanasiou. “Data Envelopment Analysis and the concept of sustainability: A review and analysis of the literature”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 138, March 2021, 110664. Elsevier.
    • Jelena J. Stanković, Ivana Marjanović, Jason Papathanasiou and Saša Drezgić. “Social, Economic and Environmental Sustainability of Port Regions: MCDM Approach in Composite Index Creation”. Journal of Marine Science and Engineering, 9(1), 74. MDPI.
    • Jason Papathanasiou. “An example on the use and limitations of MCDA: the case of fuzzy VIKOR”. Examples and Counterexamples, Volume 1, 100001, 2021. Elsevier.
    • Anastasia Blouchoutzi, Panagiota Digkoglou, Jason Papathanasiou, Christos Nikas. “An Evaluation of the Effectiveness of Labor Market Integration Policies in EU Member States using PROMETHEE”. International Journal of Operations Research and Information Systems, 2021, Vol.12 No.1, pp. 73-84, IGI.

    2020

    • Georgios Tsaples and Jason Papathanasiou. “Multi-level DEA for the construction of multi-dimensional indices”. MethodsX, Volume 7, 101169, 2020. Elsevier.
    • Theodore Tarnanidis, Georgios Tsaples, Jason Papathanasiou, Stefano Armenia. “Instigators and victims of racism abuse in football Are the same, different or what?". International Journal of Applied Behavioral Economics (IJABE), Vol. 9 No. 1, pages 27-40, IGI.

    2019

    • Loukas K. Tsironis, Stavros D. Dimitriadis, Jason Papathanasiou. “The essence of Supply Chain collaboration: A consideration of information sharing types and benefits (SC-Info-Shr)”. International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, Vol. 8, No 4. Inderscience.
    • Loukas K. Tsironis, Michael Madas, Jason Papathanasiou. “Investigation and Classification of Risk Factors in Supply Chains: A Multi-Criteria Approach”. 8th International Symposium and 30th National Conference on Operational Research, “OR in public and private services”, May 16-18, 2019, Patras, Greece. (Proceedings)
    • George N. Aretoulis, Jason Papathanasiou, Fani Antoniou.“PROMETHEE based ranking of project managers’ based on the five personality traits”. Kybernetes, accepted. Emerald.
    • T. Tarnanidis, J. Papathanasiou, D Subeniotis. “How far the TBL concept of sustainable entrepreneurship extends beyond the various sustainability regulations: Can Greek food manufacturing enterprises sustain their hybrid nature over time?”. Journal of Business Ethics, Vol. 154, No. 3, pp. 829-846, Springer.

    2018

    • Nikolaos Ploskas, Jason Papathanasiou. “A decision support system for multiple criteria alternative ranking using TOPSIS and VIKOR in fuzzy and nonfuzzy environments”. Fuzzy Sets and Systems, accepted. Elsevier.
    • Panagiota Digkoglou, Jason Papathanasiou. “Ranking the EU countries according to the Environmental Performance Index (EPI) from 2006 to 2018; a case study using PROMETHEE”. International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics (IJSAMI), Vol. 4, Nos. 3/4, 2018. Inderscience.
    • Stefanos Tsiaras, Jason Papathanasiou. "Decision Making under the scope of Forest Policy: Sustainable Agroforestry Systems in Less Favoured Areas". International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics (IJSAMI), Vol. 4, Nos. 3/4, 2018. Inderscience.

    2017

    • Pantelis Vogiatzis, George Aretoulis, Jason Papathanasiou. "A Multicriteria Based Ranking of Greek Construction Companies Listed in Athens Stock Exchange Using Investment Ratios". International Journal of Decision Support Systems (IJDSS). Volume 3, Issue 1/2, 71-90, Inderscience.
    • Theodore Tarnanidis, Jason Papathanasiou, Maro Vlachopoulou, Basil Manos, Anna Kalioropoulou. “A multicriteria approach for assessing agricultural productivity”. International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics (IJSAMI), Vol. 3, Issue 4, pp. 314-324, Inderscience.

    2016

    • G. Aretoulis, J. Papathanasiou, K. Zapounidis, A. Seridou. “Conscientiousness Personality Trait defines the Competent Greek Project Manager”. International Journal of Business Performance Management (IJBPM), Vol. 18, Issue 3, pp. 350-380, Inderscience.
    • T. Tarnanidis, J. Papathanassiou, D Subeniotis. “Critical success factors in the TBL concept of sustainable entrepreneurship”. International Journal of Decision Support Systems (IJDSS), Volume 2, No. 1/2/3, pp. 38-53, 2016, Inderscience.

    2015

    • Th. Bournaris, J. Papathanasiou, B. Manos, N. Kazakis, K. Voudouris. “Support of irrigation water use and eco-friendly decision process in agricultural production planning”. Operational Research, an International Journal, Volume 15, Issue 2, pp 289-306, 2015, Springer.
    • Ioanna Nakou, Jason Papathanasiou and Basil Manos. “Evaluation of development operational programmes in rural areas. Consistency between planned targets and implemented actions”. International Journal of Operational Research, vol 23, no 4, 2015, Inderscience.
    • Georgios Aretoulis, Christophoros Triantafyllidis, Jason Papathanasiou, Ioannis Anagnostopoulos. “Selection of the most competent Project Designer based on multi-criteria and cluster analysis”. International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, vol 7, no 2, 2015, Inderscience.
    • N. Ploskas, I. Athanasiadis, J. Papathanasiou, N. Samaras. “An Interactive Spatial Decision Support System using Tangible User Interfaces for the Multiple Capacitated Facility Location Problem”. International Journal of Decision Support System Technology, vol 7, no 2, 2015, IGI.
    • Jason Papathanasiou, Vassilis Kostoglou, Dimitris Petkos. “A comparative analysis of cloud computing services using multicriteria decision analysis methodologies”. International Journal of Information and Decision Sciences, vol 7, no 1, 2015, Inderscience.
    • Nikolaos Ploskas, Nikolaos Samaras and Jason Papathanasiou. “A Decision Support System for Solving Linear Programming Problems”. International Journal of Decision Support System Technology, vol 6, no 2, 2015, IGI.

    2014

    • Fani Antoniou, Georgios Aretoulis, Dimitrios Konstantinidis and Jason Papathanasiou. “Choosing the most appropriate contract type for compensating major highway project contractors”. Journal of Computational Optimization in Economics and Finance, vol 6, no 2, 2014, Nova.
    • Vassilis Kostoglou, Jason Papathanasiou, Odysseas Moschidis and Paraskevi Ladopoulou. “Α comparative analysis of the Greek universities' presence on the world wide web using an analytical MCDM methodology”. International Journal of Multicriteria Decision Making, vol 4, no 3, 2014, Inderscience.
    • Moschidis Οdysseas and Papathanasiou Jason. “A multivariate statistical assessment of the level of use of Information Systems in the public sector services in Greece in order to oppose bureaucracy”. International Journal of Operations Research and Information Systems, vol 5, no 1, 2014, IGI.
    • Thomas Bournaris, Christina Moulogianni and Jason Papathanasiou. “Regulatory impact assessment and its evolution in Greece and Cyprus”. International Journal of Environment and Sustainable Development, vol 13, no 3, 2014, Inderscience.
    • Jason Papathanasiou and Robert Kenward. “Design of a data-driven environmental decision support system and testing of stakeholder data-collection”. Environmental Modelling & Software, vol. 55, pp 92-106, 2014, Elsevier.

    2013

    • Ch. Triantafillidis, J. Papathanasiou. “Multicriteria decision analysis in Programme Management: Evaluation of Education Infrastructure Projects using the AHP”. International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, vol 5, no 1, 2013, Inderscience.

    2012

    • Th. Bournaris, J. Papathanasiou. «A DSS for the planning of agricultural production». Περιοδικό International Journal of Business Innovation and Research, Vol 6, no 1, 2012, εκδ. Inderscience.

    2011

    • R. E. Kenward, M. J. Whittingham, S. Arampatzis, B. D. Manos, T. Hahn, A. Terry, R. Simoncini, J. Alcorn, O. Bastian, M. Donlan, K. Elowe, F. Franzén, Z. Karacsonyi, M. Larsson, D. Manou, I. Navodaru, O. Papadopoulou, J. Papathanasiou, A. von Raggamby, R. J. A. Sharp, T. Söderqvist, Å. Soutukorva, L. Vavrova, N. J. Aebischer, N. Leader-Williams, and C. Rutz. «Towards Adaptive Governance: Associations from Environmental Case Studies». PNAS (Proceedings of the National Academy of Sc

    2010

    • B. Manos, J. Papathanasiou, Th. Bournaris, K. Voudouris. “A DSS for Sustainable Planning and Environmental Protection of Agricultural Regions”. Environmental Monitoring and Assessment, vol 164, no 1-5, pp. 43-52, May 2010, Springer.
    • B. Manos, J. Papathanasiou, Th. Bournaris and K. Voudouris. «A multicriteria model for planning agricultural regions within a context of groundwater rational management». Περιοδικό Journal of Environmental Management, Vol 91 (2010), Issue 7, pp 1593-1600, εκδ. Elsevier.
    • B. Manos, Th. Bournaris, J. Papathanasiou, P Chatzinikolaou. «Tobacco decoupling impacts on income, employment and environment in European tobacco regions». Περιοδικό International Journal of Business Innovation and Research number 4, volume 4, pp. 281 - 297, 2010, εκδ. Inderscience.

    2009

    • Basil Manos, Jason Papathanasiou, Thomas Bournaris, Anastasia Paparrizou, Garyfallos Arabatzis. “Simulation of impacts of irrigated agriculture on income, employment and environment”. Operational Research, an International Journal, vol 9, no 3, November, 2009, pp. 251-266, Springer.
    • Th. Bournaris, J. Papathanasiou, Ch. Moulogianni, B. Manos «A Fuzzy Multicriteria Mathematical Programming model for planning agricultural irrigated regions». Περιοδικό New Medit (Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment), τεύχος Νo 4, Vol VIII, 2009.
    • Dimitra Manou, Jason Papathanasiou. “Exploring the potential failure of the Regulatory framework and management tools which govern the conservation of biodiversity: the case of artificial lake Kerkini in Greece”. Journal of Environmental Assessment Policy and Management, vol 11, no 2, pp. 213–243, June 2009, World Scientific.
    • Basil Manos, Thomas Bournaris, Jason Papathanasiou, Parthena Chatzinikolaou. «Evaluation of tobacco cultivation alternatives under the EU common agricultural policy (CAP)». Περιοδικό Journal of Policy Modeling, Vol 31, Issue 2, Pages 225-238, March-April 2009, εκδ. Elsevier.

    2007

    • J. Papathanasiou and B. Manos. «An Approximation Algorithm for the Location of Dairy Enterprises under Time Constraints». Περιοδικό European Journal of Operational Research Vol.182, issue 3, 2007, pp. 1479 - 1487, November 2007 (διαθέσιμο online από 6 Δεκεμβρίου 2006), εκδ. Elsevier.
    • B. Manos, Moss. Anjuman Ara Begum, Mohd. Kamruzzaman, Ioanna Nakou, J. Papathanasiou. «Fertilizer price police, the environment and farms behavior». Περιοδικό Journal of Policy Modeling, Vol 29, issue 1, January/February 2007, εκδ. Elsevier.

    2006

    • B. Manos, Th. Bournaris, Mohd. Kamruzzaman, Moss. Anjuman Ara Begum, J. Papathanasiou. «The regional impact of irrigation water pricing in Greece under alternative scenarios of European policy: a multicriteria analysis». Περιοδικό Regional Studies, Vol. 40.9, pp. 1055-1068, Δεκέμβριος 2006, εκδ. Routledge (Taylor & Francis Group).

    2005

    • Papathanasiou, I. Vassiliadou, M. Vlahopoulou, B. Manos. «A decision support system for farm regional planning». Yugoslav Journal of Operational Research, τόμος 15, 2005, Number 1.

    2004

    • B. Manos, A. Ciani, Th. Bournaris, I. Vassiliadou, J. Papathanasiou. «A taxonomy Survey of Decision Support Systems in Agriculture». Agricultural Economics Review, τόμος 5(2), Αύγουστος 2004.
    • B. Manos, Th. Bournaris, N. Silleos, V. Antonopoulos, J. Papathanasiou. «A Decision Support System for Rivers Monitoring and Sustainable Management». Environmental Monitoring and Assessment, τόμος 96, τεύχος 1-3, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2004, εκδ. Springer.

    2002

    • Th. Koutroumanidis, J. Papathanasiou, B. Manos. «A Multicriteria Analysis of productivity of Agricultural Regions in Greece». Operational Research, an International Journal, τόμος 2, τεύχος 3, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2002, εκδ. Springer.
    • Συνέδρια (81 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2022

     • Dimitra Manou, Anastasia Blouchoutzi and Jason Papathanasiou. “Multilateral Development Banks and Migration: from a country-specific approach to shared responsibility”. The Migration Conference 2022, 7 - 10 September 2022, Rabat, Morocco.
     • Georgios Stavrou, Panagiotis Adamidis, Jason Papathanasiou and Konstantinos Tarabanis. “Study of Group Formation Factors”. EWG-DSS 8th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST 2022), “Decision Support addressing modern Industry, Business and Societal needs”. University of Macedonia, 23-25 May 2022, Thessaloniki, Greece.
     • Panagiota Digkoglou and Jason Papathanasiou. “A meta-analysis of MCDA applications in sustainable and renewable energy”. EWG-DSS 8th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST 2022), “Decision Support addressing modern Industry, Business and Societal needs”. University of Macedonia, 23-25 May 2022, Thessaloniki, Greece.
     • Maria-Paraskevi Belioka, Jason Papathanasiou, Katerina Gotzamani and Georgios Aretoulis. “Multi-criteria Decision making for a green and more sustainable nanotechnology and nanoproducts”. EWG-DSS 8th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST 2022), “Decision Support addressing modern Industry, Business and Societal needs”. University of Macedonia, 23-25 May 2022, Thessaloniki, Greece.

     2021

     • Panagiota Digkoglou, Jason Papathanasiou, Alexis Tsoukias and Katerina Gotzamani. “The MCDA contribution and impact in environmental management”. EURO 2021, 31st European Conference On Operational Research, 11-14 July 2021, Athens, Greece
     • Georgios Stavrou, Panagiotis Adamidis, Jason Papathanasiou and Konstantinos Tarabanis. “Team Formation Characteristics and Methods: A Review”. EWG-DSS 7th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST 2021), “Decision Support Systems, Analytics and Technologies in response to Global Crisis Management”. School of Business and Economics, Loughborough University, 26-28 May 2021, Loughborough, UK.
     • Manou, D., Blouchoutzi, A. and Papathanasiou, J. (2021). The Covid-19 pandemic and its impacts on migration governance in Greece, The Migration Conference 2021, London, United Kingdom, 6-10/7/2021.
     • Manou, D., Blouchoutzi, A. and Papathanasiou, J. (2021). Migrants and refugees in the Greek educational system: towards achieving Sustainable Development Goal 4, 18th IMISCOE Annual Conference “Crossing borders, connecting cultures”, Luxembourg, 7-9/7/2021 .
     • Panagiota Digkoglou, Jason Papathanasiou, Alexis Tsoukias and Aikaterini Gkrotzamani. “A Bibliometric Network Analysis for MCDA applications in environmental management”. EWG-DSS 7th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST 2021), “Decision Support Systems, Analytics and Technologies in response to Global Crisis Management”. School of Business and Economics, Loughborough University, 26-28 May 2021, Loughborough, UK.

     2020

     • Panagiota Digkoglou, Jason Papathanasiou and LoukasTsironis. “A PROMETHEE multi-criteria analysis for the EU countries using EPI data”. XIV Balkan Conference on Operational Research (Hybrid BALCOR 2020), "Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics", University of Macedonia and the Hellenic Operational Research Society (HELORS, 30 September - 03 October 2020, Thessaloniki, Greece.
     • Georgios Stavrou, Panagiotis Adamidis and Jason Papathanasiou. “Multi Criteria Evolutionary Algorithm for Research Team Formation”. XIV Balkan Conference on Operational Research (Hybrid BALCOR 2020), "Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics", University of Macedonia and the Hellenic Operational Research Society (HELORS, 30 September - 03 October 2020, Thessaloniki, Greece.
     • Maria Morfoulaki and Jason Papathanasiou. “Development and implementation of a Methodological Framework for evaluating alternative sustainable urban mobility measures using Multi-criteria Analysis”. XIV Balkan Conference on Operational Research (Hybrid BALCOR 2020), "Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics", University of Macedonia and the Hellenic Operational Research Society (HELORS, 30 September - 03 October 2020, Thessaloniki, Greece.
     • Tarnanidis, T., Papathanasiou, J. and Kostoglou, V. “Ranking of importance of the most important social media platforms in hospitality and tourism”. XIV Balkan Conference on Operational Research (Hybrid BALCOR 2020), "Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics", University of Macedonia and the Hellenic Operational Research Society (HELORS, 30 September - 03 October 2020, Thessaloniki, Greece.
     • Georgios Tsaples and Jason Papathanasiou. “Using Multi-level DEA to go beyond the three dimensions of sustainability”. EWG-DSS 6th International Conference on Decision Support System Technology, “Cognitive Decision Support Systems & Technologies”. University of Zaragoza, May 27th to May 29th, 2020. Selected papers were published in Volume titled “Cognitive Decision Support Systems & Technologies”. Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP), Springer, 2020.
     • Anastasia Blouchoutzi, Dimitra Manou and Jason Papathanasiou. “Decision Making on Internal Geographical Allocation of Immigrants and Refugees in Greece: A multi-criteria evaluation”. Twentieth International Conference on Diversity in Organizations, Communities & Nations, University of Milan, Italy, 10-12 June 2020.

     2019

     • J. Papathanasiou, S. Armenia, A. Pompei, R. Scolozzi, F. Barnabè, G. Tsaples. “Sustainability Literacy through game-based learning”. ICERI2019, 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, 11th, 12th and 13th November, 2019.
     • Stefano Armenia, Natalia Ciobanu, Michalina Kulakowska, Glykeria Myrovali, Jason Papathanasiou, Alessandro Pompei, Georgios Tsaples, Loukas Tsironis. “An innovative game-based approach for teaching urban sustainability”. 9th Balkan Region Conference on Engineering and Business Education and 12th International Conference on Engineering and Business Education, Sibiu, Romania, 16 – 19 October, 2019.
     • J. Papathanasiou, S. Armenia, F. Barnabè, C. Carlini, N. Ciobanu, P. Digkoglou, L. Jarzabek, M. Kulakowska, A. Lanzuisi, M. Morfoulaki, G. Myrovali, C. Onofrei, A. Pompei, R. Scolozzi, G. Tsaples. “Game based learning on urban sustainability: the "SUSTAIN" project”. EDULEARN19, the 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca, Spain, 1-3, July, 2019.
     • Theodore Tarnanidis, Jason Papathanasiou, Maro Vlachopoulou, Bertrand Mareschal. “Multi-Criteria-Decision-Aid approach for evaluating technological transformation solutions: The case of supermarkets in Greece”. Book of Abstracts of the PROMETHEE Days 2019, University of Split, Split, Croatia, May 22-24, 2019.
     • Stefano Armenia, Jason Papathanasiou, Alessandro Pompei, Habib Sedehi, Georgios Tsaples, “System Dynamics model to investigate Racism in Football”. The 37th International Conference of the System Dynamics Society, "Resilience and Sustainability in a Changing World" Albuquerque, New Mexico, USA, July 21-25, 2019. (Book of Abstracts)
     • Georgios Tsaples, Jason Papathanasiou, Andreas C. Georgiou and Nikolaos Samaras. “Assessing multidimensional sustainability of European countries with a novel, two-stage DEA”. 5th EWG-DSS Conference on Decision Support Systems Technology, EmC-ICDSST 2019, “Decision Support Systems: Main Developments & Future Trends”. University of Madeira, 27-29 May 2019, Madeira, Portugal. Selected papers were published in volume titled “DSS Developments & Future Trends”. Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP), Springer, 2019. (Book of Abstracts)
     • Jason Papathanasiou, Stefano Armenia, Federico Barnabe, Camillo Carlini, Natalia Ciobanu, Panagiota Digkoglou, Myrovali Glykeria, Lukasz Jarzabek, Maria Natalia Konstantinidou, Michalina Kulakowska, Alessandro Lanzuisi, Maria Morfoulaki, Camelia Onofrei, Alessandro Pompei, George Tsaples and Loukas Tsironis. “SUSTAIN: A project about Game Based Learning on Urban Sustainability”. Poster presented at the 5th EWG-DSS Conference on Decision Support Systems Technology, EmC-ICDSST 2019, “Decision Support Systems: Main Developments & Future Trends”. University of Madeira, 27-29 May 2019, Madeira, Portugal. (Poster)
     • Stefano Armenia, Camillo Carlini, Jason Papathanasiou, Alessandro Pompei, George Tsaples. “A systemic perspective on Racism in Football: the experience of the BRISWA project”. Poster presented at the 5th EWG-DSS Conference on Decision Support Systems Technology, EmC-ICDSST 2019, “Decision Support Systems: Main Developments & Future Trends”. University of Madeira, 27-29 May 2019, Madeira, Portugal. (Poster)
     • Theodore Tarnanidis, Jason Papathanasiou, Vasilis Kostoglou. “Implications on marketing mix decisions when Agro-tourism enterprises decide to act internationally with the use of Internet: Ranking of importance of the main factors towards standardization and adaptation”. 8th International Symposium and 30th National Conference on Operational Research, “OR in public and private services”, May 16-18, 2019, Patras, Greece. (Proceedings)
     • Maria Morfoulaki, Jason Papathanasiou. “Evaluation of alternative sustainable urban mobility scenarios using the PROMETHEE Multi-criteria Decision Making methodology”. 8th International Symposium and 30th National Conference on Operational Research, “OR in public and private services”, May 16-18, 2019, Patras, Greece. (Proceedings)
     • Panagiota Digkoglou, Anastasia Blouchoutzi, Jason Papathanasiou, Christos Nikas. “An evaluation on the effectiveness of labor market integration policies in EU Member States using PROMETHEE”. 6th Student Conference of the Hellenic Operational research Society (HELORS), 28/2-2/3 2019, Xanthi, Greece. (Book of Abstracts)

     2018

     • Panagiota Digkoglou, Jason Papathanasiou, Vassilis Kostoglou. “Using PROMETHEE to evaluate Environmental Health in a set of countries”. 16th Special Conference of the Hellenic Operational Research Society, 12th Meeting of Multicriteria Decision Analysis, Piraeus, Greece, 15th – 17th February 2018.
     • Paraskevas Xanthopoulos, Jason Papathanasiou, Vassilis Kostoglou. “Using DEA to evaluate the performance of European airlines”. 16th Special Conference of the Hellenic Operational Research Society, 12th Meeting of Multicriteria Decision Analysis, Piraeus, Greece, 15th – 17th February 2018.

     2017

     • Panagiota Digkoglou, Jason Papathanasiou, Athanasios Dragoslis. “Using PROMETHEE to classify the countries of the European Union in relation to their production of renewable energy sources”. 9th Pan-Hellenic Conference of Data Analysis with International Participation. Thessaloniki, Greece, 28-30 September 2017. (in Greek)
     • Jason Papathanasiou & Nikolaos Ploskas. “Building a web based DSS integrating alternative versions of fuzzy MCDA methodologies”. Abstract submitted to the “14th Decision Deck workshop”, LAMSADE - University of Paris Dauphine, 20 September 2017.
     • Tsiaras Stefanos, Dragoslis Athanasios, Papathanasiou Jason. “Fuzzy multiple criteria analysis for selecting the optimum tree species for truffle cultivation in Greece”. 18th Panhellenic Forestry Congress “Hellenic Forestry facing major challenges: sustainable forest management, forest cadaster, environmental technologies-networking and nature protection” & International Workshop “Information Technology, Sustainable Development, Scientific Network & Nature Protection”. 8-11 October 2017, Edessa, Greece.
     • Athanasios Dragoslis, Panagiota Digkoglou, Jason Papathanasiou, Vasileios Kostoglou. “Using fuzzy AHP and fuzzy VIKOR to find the most suitable crops in a region”. Proceedings of the 44th International Symposium on Operational Research SYM-OP-IS 2017, Zlatibor, Serbia 25 – 28 September 2017.
     • Panagiota Digkoglou, Athanasios Dragoslis, Jason Papathanasiou, Vasileios Kostoglou. “Using AHP and VIKOR to evaluate the hotel industry of eight European countries”. Proceedings of the 8th Balkan Region Conference on Engineering and Business Education (BRCEBE) and 10th International Conference on Engineering and Business Education (ICEBE) “Creating a mindset for growth and socio-economic development”, 19 - 22 October 2017, Sibiu, Romania.
     • Basil Manos, Τhomas Bournaris, Jason Papathanasiou, Athanasios Dragoslis. “A DSS for sustainable planning of agricultural production and scenario analysis”. Book of Abstracts of the 2017 EFITA (European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment) congress, Montpellier, France 2-6 July 2017.
     • Athanasios Dragoslis, Jason Papathanasiou, Theodore Tarnanidis. “Software design and development for spatial tillage allocation using the Revised Simos methodology combined with the Multicriteria Analysis Methods AHP and VIKOR”. Book of Abstracts of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, June 8-10, 2017.
     • Theodore Tarnanidis, Jason Papathanasiou, Maro Vlachopoulou, Anna Kalioropoulou, Basil Manos. “Evaluation of agricultural productivity by using multicriteria analysis: A case study in Central Macedonia in Greece”. Book of Abstracts of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, June 8-10, 2017.
     • Georgios Tsaples, Jason Papathanasiou and Nikolaos Ploskas. “Integrating System Dynamics with exploratory MCDA for robust decision-making”. 3rd International Conference on Decision Support Systems Technology (ICDSST 2017), “Data, Information and Knowledge Visualisation in Decision Making”, Department of Business Administration, Faculty of Economics, Social Sciences and Business Administration, University of Namur, Belgium, 29-31 May 2017.
     • Nikolaos Ploskas, Jason Papathanasiou and Georgios Tsaples. “Implementation of an extended fuzzy VIKOR method based on triangular and trapezoidal fuzzy linguistic variables and alternative deffuzification techniques”. 3rd International Conference on Decision Support Systems Technology (ICDSST 2017), “Data, Information and Knowledge Visualisation in Decision Making”, Department of Business Administration, Faculty of Economics, Social Sciences and Business Administration, University of Namur, Belgium, 29-31 May 2017.
     • Theodore Tarnanidis, Jason Papathanasiou, Maro Vlachopoulou, Bertrand Mareschal. “Multi-Criteria-Decision-Aid approach for ICT entrepreneurs in agribusiness: The case of Greece”. Book of Abstracts of the PROMETHEE Days 2017, Portsmouth Business School, University of Portsmouth, UK, May 11-12, 2017.
     • Georgios Aretoulis, Christoforos Triantafyllidis, Panagiotis Papaioannou, Ioannis Anagnostopoulos, Jason Papathanasiou. “Analysis of Greek Construction Design - Engineers’ Cognitive Abilities, Personality and Knowledge”. Proceedings of the 9th International Conference on Construction in the 21st Century (CITC-9) “Revolutionizing the Architecture, Engineering and Construction Industry through Leadership, Collaboration and Technology”, Dubai, United Arab Emirates, March 5th-7th, 2017.

     2016

     • Theodore Tarnanidis, Jason Papathanasiou, Demetres Subeniotis, Eleftheriadis Iordanis. “Does business students’ perception on entrepreneurship education affect their entrepreneurial intentions?”. Proceedings of the 5th International Symposium and 27th National Conference on Operational Research, University of Piraeus, Aigaleo, Athens, Greece, June 9-11, 2016.
     • Georgios Aretoulis, Constantina Parisi, Andreas Georgiou, Jason Papathanasiou, Fani Antoniou and Christoforos Triantafyllidis. “A fuzzy multicriteria decision analysis on selecting the most competent Project Manager considering personality traits and project procurement systems”. Proceedings of the 5th International Symposium and 27th National Conference on Operational Research, University of Piraeus, Aigaleo, Athens, Greece, June 9-11, 2016.
     • Tarnanidis, T., Papathanasiou, J., O. Moschidis. “Greek Thermal Springs as an alternative tourism destination: A study of satisfaction level”. Proceedings of the 5th International Symposium and 27th National Conference on Operational Research, University of Piraeus, Aigaleo, Athens, Greece, June 9-11, 2016.
     • J. Papathanasiou, N. Ploskas, T. Bournaris, and B. Manos. “A Decision Support System for Multiple Criteria Alternative Ranking Using TOPSIS & VIKOR: A Case Study on Social Sustainability in Agriculture”. 2nd International Conference on Decision Support Systems Technology (ICDSST 2016), “Decision Support Systems addressing Societal Challenges”, Plymouth Graduate School of Management & Plymouth Business School, Faculty of Business, University of Plymouth, Plymouth, UK, May 23-25, 2016.

     2015

     • Tarnanidis, T., Papathanasiou, J., and Soubeniotis D. “Entrepreneurship education in Greece: The case of University of Macedonia”. Book of Abstracts of the 6th International Conference on International Business (ICIB), University of Macedonia, 22-24 May 2015, Thessaloniki, Greece.
     • Theodore Tarnanidis, Jason Papathanasiou. “Sustainable entrepreneurship: What it is? Can we measure it?”. Proceedings of the 4th International Symposium and 26th National Conference on Operational Research, Chania, Crete, Greece June 4-6, 2015.
     • Kostoglou, V., Ploskas, N., Papathanasiou, J. and Charitakis, G. “Monitoring the ranking of the IT departments of the Greek Technological Educational Institutes over time”. Book of Abstracts of the 14th Special Conference of the Hellenic Operational Research Society, 11th Meeting of Multicriteria Decision Analysis “Agricultural Development and Rural Economy using Multicriteria Decision Analysis”, Agrinio, Greece, 12th– 14th March 2015.
     • N. Ploskas J. Papathanasiou, N. Samaras, I. Athanasiadis. “A Tangible Collaborative Decision Support System for Various Variants of the Vehicle Routing Problem”. International Conference on Decision Support Systems Technology (ICDSST 2015), Belgrade, Serbia, 27-29 May 2015. Selected papers were published in Springer Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP) volume titled “Decision Support Systems V: Big Data Analytics for Decision Making”.

     2014

     • Tarnanidis, T., Soubeniotis, D., and Papathanasiou J. “Measuring sustainable entrepreneurship in a time of crisis: Evidence from a structural equation model”. Proceedings of the 5th International Conference on International Business (ICIB), University of Macedonia, 23-25 May 2014, Thessaloniki, Greece.
     • Tarnanidis, T., Papathanasiou, J., and Soubeniotis D. “Modelling sustainable entrepreneurship in time of crisis: evidence from a conjoint choice survey of Greek food companies”. Proceedings of the 5th International Conference on International Business (ICIB), University of Macedonia, 23-25 May 2014, Thessaloniki, Greece.
     • Nikolaos Ploskas, Jason Papathanasiou and Nikolaos Samaras. “Towards a Web-Based Spatial Decision Support System for the Multiple Capacitated Facility Location Problem”. Proceedings of the GDN 2014 (Joint International Conference of the INFORMS GDN Section and the EURO Working Group on DSS), Toulouse, June 10th-13th 2014. Special Focus: Group Decision Making and Web3.0.

     2013

     • Fani Antoniou, Georgios Aretoulis, Dimitrios Konstantinidis and Jason Papathanasiou. “Development of a theoretical contract type selection model and application to highway construction project scenarios”. Book of Abstracts of the 13th Special Conference of the Hellenic Operational Research Society (HELORS, 10th Meeting of Multiple Criteria Decision Aid), “Sustainable Development using Multicriteria Decision Analysis”, 21st - 23rd November, 2013, Thessaloniki, Greece.
     • Maria Koura and Jason Papathanasiou. “The Euro Crisis and its impact on the EU Mediterranean countries: Which is the most suitable country for entrepreneurship?”. Book of Abstracts of the 13th Special Conference of the Hellenic Operational Research Society (HELORS, 10th Meeting of Multiple Criteria Decision Aid), “Sustainable Development using Multicriteria Decision Analysis”, 21st - 23rd November, 2013, Thessaloniki, Greece.
     • Nikolaos Ploskas, Nikolaos Samaras and Jason Papathanasiou. “A Decision Support System for Solving Linear Programming Problems”. Proceedings of the EURO mini-conference Graz-2013, “On collaborative decision systems in economics, complex societal & environmental applications”, Graz, Austria, October 17-19, 2013.
     • Jason Papathanasiou Nikolaos Ploskas and Nikolaos Samaras. “A Web-Based Decision Support System for the Capacitated Facility Location Problem”. Proceedings of the EWG-DSS Thessaloniki-2013 Workshop, “Exploring New Directions For Decisions In The Internet Age“, Thessaloniki, Greece, May 29-31, 2013.

     2012

     • Georgios Aretoulis, Christoforos Triantafillidis and Jason Papathanasiou. “A synthesis of multi-criteria and cluster analysis approaches for the selection of the most competent Construction Project Designer”. Book of Abstracts of the 12th Special Conference of the Hellenic Operational Research Society (HELORS, 9th Meeting of Multiple Criteria Decision Aid), “Multiple Criteria Analysis in Decision Support Systems”, Kavala, Greece October 11-13, 2012.
     • Jason Papathanasiou, Vassilis Kostoglou, Dimitris Petkos. “A multicriteria comparative analysis of cloud computing services from the user perspective”. Book of Abstracts of the 12th Special Conference of the Hellenic Operational Research Society (HELORS, 9th Meeting of Multiple Criteria Decision Aid), “Multiple Criteria Analysis in Decision Support Systems”, Kavala, Greece October 11-13, 2012.
     • Nikolaos Ploskas, Jason Papathanasiou and Nikolaos Samaras. “Parallel implementation of an algorithm for the facility location problem”. Proceedings of the 23rd National Operational Research Conference “Energy/Systems Resources Management”. 12 – 14 September 2012, Athens, Greece (in Greek).
     • Nikolaos Ploskas, Nikolaos Samaras and Jason Papathanasiou. “The triangular factorization on the revised Simplex algorithm”. Proceedings of the 23rd National Operational Research Conference “Energy/Systems Resources Management”. 12 – 14 September 2012, Athens, Greece (in Greek).
     • Jason Papathanasiou, Nikolaos Ploskas and Nikolaos Samaras. “A Dynamic Heuristic Algorithm for the Facility Location Problem”. Book of abstracts of the 8th HSSS National & International Conference “Systems approach to Strategic Management”. Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS), 5-7 July 2012, Thessaloniki, Greece.
     • Thomas Bournaris and Jason Papathanasiou. “An environmetaly friendly DSS for agricultural production planning”. Proceedings of the DSS2012 – 16th IFIP WG8.3 International Conference on Decision Support Systems, Anavissos, Greece, June 28-30 2012, IOS Press, Amsterdam, NL. Conference theme: “Fusing DSS into the Fabric of the Context”.
     • B. Manos, Th. Bournaris, J. Papathanasiou and K. Voudouris. “A multicriteria model to support eco-friendly agricultural production planning”. Proceedings of the “Protection and Restoration of the Environment XI”. 3-6 July 2012, Thessaloniki, Greece.

     2011

     • Jason Papathanasiou. “A Decision Support System design for environmental policy planning and land use within the EU”. Proceedings (Book of Abstracts, IRIT Research Report: IRIT/RR--2011-14—FR, Toulouse, France) of the EWG-DSS London-2011 workshop on decision systems, London, UK, June 23-24, 2011.
     • Moschidis Odysseas, Ismyrlis Vasileios and Papathanasiou Jason. «Public sector employees and information systems' security with data analysis methods». Πρακτικά του «1st International Symposium & 10th Βalkan Conference on Operational Research», 22 - 25 Σεπτεμβρίου του 2011 στη Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

     2010

     • B. Manos, R. Kenward, S.  Arampatzis, J. Papathanasiou. «A transactional "glocal" approach to biodiversity conservation through sustainable use». Πρακτικά του συνεδρίου «5th International Conference on Environmental Science and Technology 2010», 12 - 16 Iουλίου 2010, στο Χιούστον των ΗΠΑ.

     2009

     • Rodoula  Tsiotsou, Odysseas  Moschidis  and  Jason   Papathanasiou. «Examining Customer Orientation in Hotels' Websites: A Comparative Study». Πρακτικά του δεύτερου διετούς διεθνούς συνεδρίου στο Μάρκετινγκ υπηρεσιών με θέμα «Orchestrating the Service Experience: Music to the ears of our customers». Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 4-6 Νοεμβρίου, 2009
     • Rodoula Tsiotsou, Jason Papathanasiou and Odysseas Moschidis. «Tracing customer orientation through hotels' websites». Πρακτικά του International Conference on Tourism Development and Management (Tourism in a Changing World: Prospects and Challenges), Κως, 11-14 Σεπτεμβίου 2009.
     • B. Manos, T. Bournaris, J. Papathanasiou and C. Moulogianni. «A Fuzzy Multicriteria Mathematical Programming model for planning irrigated agricultural regions». Πρακτικά του 2ου International CEMEPE & SECOTOX Conference, Μύκονος, Ιούνιος 21-26, 2009.
     • R. Kenward, B. Manos, S. Arampatzis, J. Papathanasiou. «A   Transactional Environmental Support System for Europe». Πρακτικά  του European conference of the Czech Presidency of the Council of the EU. TOWARDS eENVIRONMENT (Challenges of SEIS and SISE: Integrating Environmental Knowledge in Europe). Επιμέλεια: Hřebíček, J., Hradec, J., Pelikán, E., Mírovský, O., Pilmmann, W., Holoubek, I. & Legat, R., Πράγα, Τσεχία, Μάρτιος 25-27, 2009.

     2007

     • Pericles Fylakis, Jason Papathanasiou and John Tarnanidis. «Quality of life and environmental factors relevant to the facility location problem». Πρακτικά 19oυ Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακών Ερευνών, Αρτα, Ιούνιος 2007.
     • B. Manos, S. Arampatzis, A. Terry, O. Papadopoulou and J. Papathanasiou. «Governance and ecosystem management for the conservation of biodiversity in developing countries». Πρακτικά του Ecological Complexity and Sustainability: Challenges and Opportunities for 21 Century's Ecology. Eco Summit 2007, Πεκίνο, Κίνα 22 με 27 Mαϊου 2007.
     • B. Manos, Th. Bournaris, J. Papathanasiou, K. Voudouris, Ch. Moulogianni. «A DSS for Agricultural Land Use, Water Management and Environmental Protection». Πρακτικά του 3rd IASME / WSEAS International Conference on ENERGY, ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS and SUSTAINABLE DEVELOPMENT (EEESD'07), Κρήτη, Ιούλιος 2007.

     2006

     • Σ. Αραμπατζής, Β. Μάνος, Ι. Παπαθανασίου. «Διακυβέρνηση και Διαχείριση Οικοσυστημάτων για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας». Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αγροτικής Οικονομίας, Αθήνα, Νοέμβριος 2006.

     2005

     • Z. Andreopoulou, M. Vlachopoulou, B. Manos, S. Vassiliadou, J. Papathanasiou. «Website Evaluation in the Context of Support and Promotion for E-business in Forestry Sector». Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου International Congress on Information Technologies in Agriculture, Food and Environment (Itafe '05), Αδανα της Τουρκίας, Οκτώβριος 2005.
     • Ι. Ταρνανίδης, Γ. Τσαλικίδης, Ι. Παπαθανασίου, Χ. Χ. Τριανταφυλλίδης, Κ. Αναστασιάδης. «Μαθηματική περιγραφή των καμπύλων μάθησης». Πρακτικά 17ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακών Ερευνών, Ρίο, Ιούνιος 2005.
     • Ι. Παπαθανασίου. «Χωροθέτηση Ανταγωνιστικών Μονάδων Παραγωγής με Χρονικούς Περιορισμούς». Πρακτικά 17ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακών Ερευνών, Ρίο, Ιούνιος 2005.

     2003

     • Ι. Παπαθανασίου, Σ. Ευαγγελογιάννης, Χ. Κορμπή. «Μοντέλο χωροθέτησης πολλαπλών Βιομηχανικών Μονάδων σε χώρο με έντονο ανταγωνισμό». Πρακτικά 16ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακών Ερευνών, Λάρισα, Σεπτέμβριος 2003.

     2002

     • Β. Μανος, Θ. Μπουρνάρης, Δ. Τζιάκα, Ι. Παπαθανασίου. «Ένα πολυκριτηριακό μοντέλο για την διερεύνηση των επιπτώσεων της αρδευόμενης γεωργίας στο εισόδημα, στην απασχόληση και στο περιβάλλον». Πρακτικά 15ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Τρίπολη, Οκτώβριος 2002.
     • Papathanasiou, I. Vasilliadou, M. Vlahopoulou, B. Manos. «A Decision Support System for farm regional planning». Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον (ΕΠΕΓΕ), Αθήνα Ιούνιος 2002
     • Th. Bournaris, I. Vasilliadou, J. Papathanasiou, B. Manos. «Decision Support Systems in Agriculture». Πρακτικά 6ου Βαλκανικού Συνεδρίου Επιχειρησιακής Έρευνας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2002.

     2001

     • Θ. Κουτρουμανίδης, Ι. Παπαθανασίου, Β. Μάνος. «Πολυκριτηριακή ανάλυση της αποτελεσματικότητας του πρωτογενή τομέα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Πρακτικά 14ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Ξάνθη, Νοέμβριος 2001.
     • Άλλα (13 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2022

      • Filippos Dimitrios Mexis, Charikleia Karakosta and Jason Papathanasiou. “Market Analysis and Insights of Social Entrepreneurship: The Case of Greece”. The Social Economy 2022 Conference, “Social entrepreneurship towards the challenges of a circular economy”, Krakow, Poland, 20-21 October 2022.

      2020

      • Theodore Tarnanidis, Jason Papathanasiou, Maro Vlachopoulou. “How social media communications combine with the purchase decision-making process: A Multi-Criteria-Decision-Aid approach”. e-PROMETHEE Days 2020 workshop, e-Rabat, Morocco, 2-5 June 2020.
      • Anastasia Blouchoutzi, Dimitra Manou, Jason Papathanasiou. “A multi-criteria decision analysis on the distribution of migrants’ accommodation facilities in Greece”. e-PROMETHEE Days 2020 workshop, e-Rabat, Morocco, 2-5 June 2020.

      2011

      • Θωμάς Μπουρνάρης, Ιάσων Παπαθανασίου, Κώστας Βουδούρης, Κώστας Παπαρρίζος, Βασίλης Μάνος. «Ένα πολυκριτήριο μοντέλο για την υποστήριξη φιλικών προς το περιβάλλον αποφάσεων στον προγραμματισμό της γεωργικής παραγωγής». Παρουσίαση στο 11ο Ειδικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (8η  Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων), «Πολυκριτήρια Ανάλυση  και Διαχείριση Τεχνολογίας», Ερέτρια Ευβοίας, 8-10 Δεκεμβρίου 2011
      • Jason Papathanasiou. «A Decision Support System design for environmental policy planning and land use within the EU». Proceedings (Book of Abstracts, IRIT Research Report: IRIT/RR--2011-14-FR, Toulouse, France) of the EWG-DSS London-2011 workshop on decision systems, London, UK, June 23-24, 2011.

      2010

      • Παρουσίαση - κριτική  του  βιβλίου  «Python  Scripting  for Computational Science», του Hans Petter Langtangen, εκδ. Springer 2008, στο περιοδικό «International Journal of Operations Research and Information Systems», vol 1, no 4, 2010
      • J. Papathanasiou, D. Manou.  «Environmental information as a challenge to the successful implementation of Environmental Impact Assessments: the case of Greece». Παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Sustainable Development Evaluations in Europe: From a Decade of Practices, Politics and Science to Emerging Demands», EASY-ECO Brussels Conference 17 - 19 November 2010
      • 'Αγγελος Πανούσης, Ιάσων  Παπαθανασίου.  «Ολοκληρωμένα Πληροφορικά Συστήματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: η περίπτωση της  Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών». Πρακτικά του φοιτητικού συνεδρίου «Εφαρμογές πληροφορικής και μεθοδολογίες διοίκησης», Πανεπιστημίο Μακεδονίας, 5 Νοεμβρίου 2010
      • Θεόδωρος  Ντίνας, Ιάσων  Παπαθανασίου.  «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και προστασίας του φυτικού κεφαλαίου του νομού Κοζάνης». Πρακτικά του φοιτητικού συνεδρίου «Εφαρμογές πληροφορικής και μεθοδολογίες διοίκησης» Πανεπιστημίο Μακεδονίας, 5 Νοεμβρίου 2010

      2009

      • J. Papathanasiou. «TESS: Transactional Environmental Support System». Newsletter της ομάδας εργασίας του EURO ΕWG-DSS (Euro Working Group Decision Support Systems), number 8, 2009
      • Διεθνή συνάντηση εργασίας UK-EOF «Data Solutions workshop» με τίτλο «A transactional approach to biodiversity monitoring (and not only monitoring)» στις 25 Ιουνίου 2009 στο Ryton Organic Gardens, Coventry, Μεγάλη Βρεττανία, με συγραφείς τους Robert Kenward, Stratos Arampatzis, Basil Manos και Jason Papathanasiou. (Poster)
      • Διεθνές συμπόσιο «Biodiversity Monitoring and Conservation: bridging the gaps between Global Commitment and Local Action» με τίτλο «A transactional "glocal" approach to biodiversity monitoring (and not only monitoring)» στις 18 και 19 Ιουνίου 2009 στο Zoological Society οf London, Μεγάλη Βρεττανία, με συγραφείς τους Stratos Arampatzis, Robert Kenward, Basil Manos και Jason Papathanasiou. (Poster)

      2007

      • Rainer Muessner, Δήμητρα Μάνου και ΙάσωνΠαπαθανασίου. «Governance processes for the protection of biodiversity across Europe». Παρουσίασηστο 7οΕυρωπαϊκό συνέδρίο για την ανθρώπινη διάσταση της παγκόσμιας περιβαλλοντικήςαλλαγής, «Earth System Governance: Theories and Strategies for Sustainability»,ʼμστερνταμ 24 έως 26 Μαϊου 2007
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font