Ελευθεριάδης Ιορδάνης
 • 2310-891591
 • jordan uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ4, 402

  Ελευθεριάδης Ιορδάνης

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
   (MIB0210)
  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (MIB0103)
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
   (ΔΕ0375)
  • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
   (MTF0201)
  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
   (ΟΔ0302)
  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (ΔΕ0203-1)
  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ II
   (ΟΔ0603)
  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
   (MHM0201)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να δοθεί στους φοιτητές ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο της Διοίκησης Εταιρικών Κινδύνων. Οι συνθήκες αβεβαιότητας που εντείνονται στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος δημιουργούν την ανάγκη για την καλύτερη προετοιμασία των επιχειρηματικών μονάδων, ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο εντάσσονται, σε θέματα διαχείρισης – διοίκησης του κινδύνου. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων. Παρουσιάζονται διεξοδικά οι διαφορετικοί τύποι κινδύνων, οι τεχνικές προσδιορισμού και εκτίμησής τους καθώς και η διαδικασία αντιμετώπισής τους. Εξετάζονται ο επιχειρηματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο λειτουργικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο λογιστικός κίνδυνος, ο περιβαλλοντικός κίνδυνος, ο πολιτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος χώρας, ο νομικός-κανονιστικός κίνδυνος, ο κίνδυνος φήμης και ο συστημικός κίνδυνος. Για καθένα από τους κινδύνους αυτούς παρουσιάζονται τα εργαλεία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην πράξη τόσο για την μέτρηση όσο και για την αντιμετώπισή τους. Η παρουσίαση case – studies βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα την διαδικασία της διαχείρισης κινδύνου και να ενημερωθούν για τις άριστες πρακτικές.

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αναλύει την έννοια της χρονικής αξίας του χρήματος, η οποία αντανακλά το γεγονός ότι η αξία μίας νομισματικής μονάδας δεν παραμένει διαχρονικά σταθερή αλλά μεταβάλλεται. Περιγράφει τις έννοιες του τόκου και του επιτοκίου, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της παρούσας και της μελλοντικής αξίας ενός ποσού με απλό τόκο ή ανατοκισμό. Παράλληλα, εξηγεί το πώς μπορεί να υπολογισθεί το επιτόκιο και το χρονικό διάστημα μίας επένδυσης. Παρουσιάζει την έννοια της ράντας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της παρούσας και μελλοντικής αξίας της. Συμβάλλει στην κατανόηση της δομής και διάρθρωσης των δανείων και των αποταμιευτικών προγραμμάτων, ενώ διαχωρίζει τις έννοιες του ονομαστικού και του πραγματικού επιτοκίου.

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Οι επιχειρηματικές αποφάσεις, ανεξάρτητα από το ιεραρχικό επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται π.χ ανώτατο. μεσαίο, κατώτατο μάνατζμεντ και το αντικείμενο στο οποίο αναφέρονται π.χ παραγωγή, μάρκετινγκ, έχουν τη χρηματοοικονομική τους διάσταση. Η εξέταση και η κατανόηση αυτής της διάστασης είναι καθοριστικής σημασίας για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της επιχείρησης.

  Αυτό το μάθημα έχει στόχο να δώσει μία πρώτη προσέγγιση των βασικών στοιχείων της χρηματοοικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και των αρμοδιοτήτων του χρηματοοικονομικού μάνατζερ. Η εξέταση των στοιχείων θα γίνει δίνοντας έμφαση στη σύνδεση της χρηματοοικονομικής με τα αντικείμενα των άλλων λειτουργιών της επιχείρησης.

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και στην ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι η παροχή της αναγκαίας πληροφόρησης για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων τόσο στους μετόχους όσο και σε άλλες ομάδες ενδιαφέροντος, όπως επενδυτές, τράπεζες, πιστωτές και πελάτες. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναζητούν τις βέλτιστες επενδυτικές επιλογές, αλλά και να διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία για τη λήψη ορθολογικών επενδυτικών αποφάσεων. Οι μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στη συνεχή προσπάθεια των επιχειρήσεων να δημιουργούν αξία, αφού προσδιορίζουν την αποτελεσματικότητα μίας επένδυσης και επιτρέπουν την αξιολόγηση επενδύσεων ανεξαρτήτως από το εάν είναι μεμονωμένες ή αμοιβαίως αποκλειόμενες. Στη συνέχεια, οι φοιτητές θα διδαχθούν τα εργαλεία και τις τεχνικές της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρητική και πρακτική αξία των χρηματοοικονομικών δεικτών ή αριθμοδεικτών. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται Αριθμοδείκτες Ρευστότητας, Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας, Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης και Φερεγγυότητας και Αριθμοδείκτες Κερδοφορίας. Η ανάλυση αριθμοδεικτών ολοκληρώνεται με την Ανάλυση DuPont και τους Αριθμοδείκτες Επενδυτών. Με αφετηρία την ανάλυση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης όπως αυτή προκύπτει από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, το επόμενο στάδιο είναι η παρουσίαση του πλαισίου διαμόρφωσης μελλοντικών προβλέψεων αναφορικά με την πορεία των επιχειρήσεων, με έμφαση στις πωλήσεις και στα κέρδη. Η τελευταία θεματική ενότητα του μαθήματος ασχολείται με την εκτίμηση της παρούσας αξίας των επιχειρήσεων, προεξοφλώντας τις μελλοντικές χρηματοροές που προβλέπονται.

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (5 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • Eleftheriadis I., Vyttas V., “Measuring and Managing Performance and Risk in Public Administration”, Global Encyclopedia of Public Administration,Public Policy, and Governance, Springer

   2012

   • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Eleftheriadis, I. “M&As: Motives, empirical results and contemporary issues”. In Vas. Vlachos, Pyrros Papadimitrios, Arist. Bitzenis (Eds.), Mergers and Acquisitions as the Pillar of Foreign Direct Investment. Palgrave Macmillan.
   • Ι. Μ. Ελευθεριάδης, Πρ. Γ. Ευθύμογλου, «Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Τεύχος Β’»

   2011

   • Ι. Μ. Ελευθεριάδης, Πρ. Γ. Ευθύμογλου, «Μαθηματικά Χρηματοδότησης και Στοιχεία Ασφαλιστικών Μαθηματικών»

   2006

   • Ι. Μ. Ελευθεριάδης, Β. Καρατζόγλου, «Προσδιορισμός και Διαχείριση του Κινδύνου», Διδακτικό και Επιμορφωτικό Υλικό του Προγράμματος «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Μέσω Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης Συμβούλων και Στήριξης Αποφάσεων (ΑΝΕΜΟΕΣΑ)»
   • Επιστημονικά Περιοδικά (25 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    • Eleftheriadis, E., & Vyttas, V., "The measurement of risk and performance in public organizations.", Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions, 8(4), 7-15
    • Eleftheriadis, I. M., “Corporate trade-off hypothesis: An investigation of relationship between business and financial risk.”, Corporate Ownership & Control, 15(2-1)

    2017

    • Drogalas G., Eleftheriadis I., Pazarskis M., Anagnostopoulou E., “Perceptions About Effective Risk Management. The Crucial Role of Internal Audit and Management. Evidence from Greece” , Investment Management and Financial Innovations 14(4):1-11
    • N. Loukeris, I. Eleftheriadis, “The Evolutional Portfolio Intelligent Complex Optimization (EPICO) model”, Corporate Ownership and Control, p. 271-285, 14(4-1)
    • Eleftheriadis I., Vyttas V., “Applying of a risk measurement tool in Greek Public Sector”, Corporate Ownership & Control / Volume 14, Issue 4
    • Bekiros, S., Loukeris, N., Eleftheriadis, I. et al., “Tail-Related Risk Measurement and Forecasting in Equity Markets”, Computational Economics
    • St. Bekiros, N. Loukeris, I. Eleftheriadis, "Portfolio optimization with investor utility preference of higher-order mooments: A behavioral approach", Review of Behavioral Economics, p. 83–106, vol. 4
    • Eleftheriadis I., Vyttas V., “Risk Management and Viability of Public Organizations. Development of a Risk Measurement Tool: The Case of Greece”, International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, Vol. 10, No.1, 55-59

    2016

    • Eleftheriadis I., Vyttas V., “Creating a culture of risk in Greece a brief retrospect on the memorandum era." - International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research (ISSN 2408-0098, Vol. 9. Issue 2, p. 65-71) (Special Issue)
    • Eleftheriadis I., Vyttas V., "Creating a culture of risk in Greece a brief retrospect on "ice age", Advances in Economics and Business, vol. 4, No. 3
    • N. Loukeris, I. Eleftheriadis, E. Livanis, “The Portfolio Heuristic Optimisation System (PHOS)”, Computational Economics, Springer
    • Eleftheriadis I. , Anagnostopoulou E., “Measuring the level of corporate commitment regarding climate change strategies”, International Journal of Climate Change Strategies and Management, Vol. 9 Issue: 5

    2015

    • Eleftheriadis I, Anagnostopoulou E., “Identifying barriers in the diffusion of renewable energy sources”, Energy Policy, Elsevier, Volume 80
    • Loukeris N. and I. Eleftheriadis, “Support Vector Machines Networks to Hybrid neuro-genetic SVMs in Portfolio Selection”, Intelligent Information Management, Volume 7(3)
    • Loukeris N. and I. Eleftheriadis, “Further Higher Moments in Portfolio Selection and A-priori Detection of Bankruptcy, under Multi Layer Perceptron Neural Networks, Hybrid Neuro-Genetic MLPs, and the Voted Perceptron”, International Journal of Finance and Economics, Wiley co

    2014

    • Eleftheriadis I, Anagnostopoulou E., "Relationship between Corporate Climate Change Disclosures and Firm Factors", Business Strategy and the Environment

    2012

    • Eleftheriadis, Ι., Pazarskis, M., Christodoulou, P. and Drogalas, G. “Evaluating Post-Merger Performance and Risk at Conglomerate Mergers in Greece”, Archives of Economic History, Volume XXIV, No 1

    2011

    • Ι. A. Tampakoudis D. N. Subeniotis I. M. Eleftheriadis, “The economic impact of mergers and acquisitions in Greece: lessons from a comparative analysis regarding western economies”, American J. Finance and Accounting, Vol. 2, No. 3

    2010

    • Παζάρσκης, Μ., Καραγιώργος, Θ., Χριστοδούλου, Π. και Ελευθεριάδης, Ι. , “Συγχωνεύσεις, Εξαγορές και Οικονομική Επίδοση Ελληνικών Επιχειρήσεων: Μια Λογιστική Θεώρηση”, Spoudai - Journal of Economics and Business .
    • Eleftheriadis, Ι., Pazarskis, M., Karagiorgos, T. and Christodoulou, P. , “The Post-Merger Accounting Performance and Risk at Conglomerate Mergers of Greek Listed Firms: Myths and Reality”, International Economics and Finance Journal, Vol. 5, Nos. 1-2
    • Pazarskis, M., Karagiorgos, T., Eleftheriadis, Ι. and Christodoulou, P., “The Post-Merger Performance of Greek Acquiring Listed Firms: An Accounting Analysis”, MIBES Transactions - International Journal, Vol. 4, Issue 1, pp. 96-107.

    2009

    • Theofanis Karagiorgos, George Drogalas, Iordanis Elefteriadis, Petros Christodoulou, “Efficient Risk Management and Internal Audit”, International Journal of Management Research and Technology, Special Issue on “New Aspects and Trends on Contemporary Management”, Vol. 3, Num.2

    2008

    • I. Eleftheriadis, “Risk in Public Enterprises. Cases from the Greek Public Sector.” , Investment Research and Analysis Journal

    2006

    • Pazarskis Μ, Eleftheriadis Ι., Drogalas G., Christodoulou P. "Exploring the development and the nature of merger waves. Evidence from US and UK Capital Markets.", South European Review of Business Finance and Accounting, vol. 4, Number 1, June 2006

    2002

    • Ιορδάνης Μ. Ελευθεριάδης, Κωνσταντίνος Α. Αγοραστός, «Η επίδραση της Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης στην Διαμόρφωση του Συνολικού Επιχειρηματικού Κινδύνου», ΣΠΟΥΔΑΙ, 2002 (Τόμος 52, Τεύχος 1-2, Ιανουάριος – Ιούνιος 2002
    • Συνέδρια (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
    • Άλλα (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.