Κανταρίδου Ζωή
 • 2310 891.369
 • kantazoe uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 203
 • 2310 891.351

  Κανταρίδου Ζωή

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Διδασκαλία Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • PhD in Applied Linguistics from the Department of English Language and              Literature of the Aristotle University of Thessaloniki (2004)
  • MA in Linguistics from the University of Leeds, UK. (1987)     
  • BA in English Language & Literature from the Department of English Language and Literature of the Aristotle University of Thessaloniki. (1985)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • motivation for language learning,
  • EAP/ESP curriculum design,
  • task-based teaching,
  • language learning strategies, strategy-based instruction and
  • intercultural communication.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΓΓΛΙΚΑ III: ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
   (ΞΓ0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχοι του μαθήματος

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • έχει γνώσεις προχωρημένου επιπέδου Αγγλικών για επαγγελματικούς σκοπούς όσον αφορά τις τέσσερις βασικές δεξιότητες: reading, writing, listening και speaking
  • έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεματικών ενοτήτων που αφορούν τον επαγγελματικό χώρο της ειδικότητάς του/της, όπως τα είδη, τα βασικά χαρακτηριστικά και τη δομή εταιριών, τον ρόλο των διαπολιτισμικών διαφορών στο χώρο εργασίας, τον ρόλο της παγκοσμιοποίησης στο εμπόριο, τη διαχείριση κρίσεων, κ.λπ.
  • να μπορεί να συντάξει βιογραφικό σημείωμα και γράμμα αίτησης για εύρεση εργασίας στην Αγγλική
  • να είναι σε θέση να δώσει μια επιτυχή συνέντευξη για δουλειά σχετική με την ειδικότητά του/της
  • να έχει αποκτήσει λεξιλόγιο σχετικό με το χώρο εργασίας στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων προχωρημένου επιπέδου.

   

  ECTS:3

   

  Περιγραφή του μαθήματος

   

  Στόχος του μαθήματος είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας για επαγγελματικούς σκοπούς προχωρημένου επιπέδου. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και ανάλυσης κειμένων, προβληματισμού και κριτικής σκέψης, δεξιοτήτων γραπτού και προφορικού λόγου σε θέματα που αφορούν τον εργασιακό χώρο.

   

  Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι οι παρακάτω:

   

  • Προφίλ και χαρακτηριστικά επιτυχημένων επιχειρηματιών
  • Παγκοσμιοποίηση του εμπορίου
  • Διαπολιτισμικότητα στο χώρο εργασίας
  • Διαδικασία αίτησης για εύρεση εργασίας (κατανόηση & ανάλυση αγγελιών, κατανόηση & ανάλυση μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων για συνέντευξη για δουλειά, σύνταξη βιογραφικού και γράμματος αίτησης για δουλειά)
  • Διαχείριση κρίσεων
  • Επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη (η περίπτωση της Nike)
  • Business etiquette χωρών & κώδικας συμπεριφοράς εταιριών
  • SWOT ανάλυση
  • Ο ρόλος της διαφήμισης & του μάρκετινγκ σήμερα

  Αξιολόγηση του μαθήματος

   

  Το μάθημα αξιολογείται μέσω γραπτής τελικής εξέτασης ή απαλλακτικής προόδουαποτελούμενης από: α) τεστ πάνω σε δεξιότητες Αγγλικής για επαγγελματικούς σκοπούς (π.χ. σύνταξης CV, συνοδευτικής επιστολής, απάντησης σε ερωτήσεις συνέντευξης, λεξιλόγιο για επαγγελματικούς σκοπούς) β) προφορικής παρουσίασης που βασίζεται σε έρευνα σχετική με τις θεματικές ενότητες του μαθήματος, π.χ. πάνω σε τεχνικές διαφήμισης.


  • ΑΓΓΛΙΚΑ IV: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
   (ΞΓ0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχοι του μαθήματος

   

  Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές των προφορικών παρουσιάσεων σε ακαδημαϊκά αντικείμενα συναφή των σπουδών τους και να τους εμπλέξει στην εφαρμογή αυτών των αρχών με την προετοιμασία και την παρουσίαση των δικών τους ομιλιών. Ειδικότεροι στόχοι αφορούν α) την ικανότητα των φοιτητών να επιλέγουν ένα θέμα προφορικής παρουσίασης κατάλληλο για την περίσταση, το κοινό και τους ίδιους και να αιτιολογούν την επιλογή τους β) να είναι σε θέση να οργανώνουν την ομιλία τους με συνοχή και συνάφεια έτσι ώστε να είναι εύκολα κατανοητή στο κοινό τους και να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες ρητορικές τεχνικές για να εισάγουν το θέμα τους, να προσελκύουν και να διατηρούν το ενδιαφέρον του κοινού γ) να έχουν την ικανότητα να παρουσιάσουν στα Αγγλικά αυτό που έχουν να πουν δυνατά, καθαρά και με εκφραστικότητα, χωρίς να διαβάζουν -ώστε να είναι κατανοητοί στο κοινό τους- και να χρησιμοποιούν παράλληλα την κατάλληλη στάση σώματος δ) να έχουν πλήρως κατανοήσει τη διαφορά μεταξύ του λόγου που χρησιμοποιείται στις προφορικές δημόσιες παρουσιάσεις και σε αυτόν που χρησιμοποιείται σε μια γραπτή ερευνητική εργασία.

   

  ECTS:3

   

  Περιγραφή του μαθήματος

   

  Το μάθημα αρχίζει με τις βασικές αρχές μιας προφορικής παρουσίασης, όπως η χρησιμότητά της στον ακαδημαϊκό χώρο, ο ρόλος του κοινού και η συμβολή του στην ομιλία, και ηθικά ζητήματα που προκύπτουν για τους ομιλητές και τους ακροατές. Στη συνέχεια ασχολείται με πιο πρακτικά ζητήματα, όπως η επιλογή κατάλληλου θέματος και σκοπού, ορθής εισαγωγής και επιλόγου, η επιλογή των κατάλληλων ακαδημαϊκών πηγών στις οποίες θα βασιστεί η ομιλία, η αξιολόγηση των πηγών καθώς και ο τρόπος ενσωμάτωσής τους στην ομιλία. Επίσης ασχολείται με στοιχεία της απόδοσης της ομιλίας, όπως η χρήση της φωνής και της γλώσσας του σώματος Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνικές με τις οποίες ο ομιλητής εξασφαλίζει και διατηρεί την προσοχή του κοινού, στην εποικοδομητική κριτική και ανάλυση ομιλιών από διάφορες πηγές και στην κατάλληλη χρήση των τεχνικών μέσων.

   

   

  Αξιολόγηση του μαθήματος

   

  Το μάθημα αξιολογείται μέσω γραπτής τελικής εξέτασης ή προαιρετικών απαλλακτικών προόδων. Η γραπτή τελική εξέταση βασίζεται στην ανάλυση αποσπάσματος ομιλίας και των ρητορικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται σε αυτήν, στην θεωρία των προφορικών παρουσιάσεων και σε άλλες γλωσσικές ασκήσεις. Η προαιρετική πρόοδος μπορεί να περιλαμβάνει προφορικές ατομικές ή ομαδικές παρουσιάσεις εργασιών, οι οποίες βασίζονται σε θέματα ακαδημαϊκού τύπου, και περιέχουν διάφορα ενδιάμεσα στάδια με τελικό στόχο την προφορική παρουσίαση στο θέμα που έχουν επιλέξει οι φοιτητές / τριες.


  • ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ
   (AIC106)

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΤΥ-ΠΣ | Υποχρεωτικό Κορμού | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Κανταρίδου Ζωή

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα εξοικειώνει τους φοιτητές με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο της Αγγλικής, τη δομή και το περιεχόμενο των ακαδημαϊκών άρθρων, τις συμβάσεις του ακαδημαϊκού λόγου (λογοκλοπή, αναφορές/ παραθέσεις) και τις στρατηγικές που χρειάζονται για να ενσωματωθούν στον ακαδημαϊκό χώρο (σημειώσεις, περίληψη, αναδιατύπωση λόγου). Βασίζεται σε ακαδημαϊκά κείμενα από τον τομέα της πληροφορικής και των οικονομικών. Το μάθημα διεξάγεται στην Αγγλική και απαιτεί γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β1 τουλάχιστον.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  1. University campus and facilities
  2. Dealing with academic texts:
  • Academic abstracts
  • Structure & content of academic articles
  • Annotated bibliography
  • Describing trends
  3. Internet of Things (IoT)
  4. Open source
  5. Social networks
  6. Foreign languages as human capital
  7. Mobile-based learning
  8. Great personalities in Computer Science
  9. Talking about Greece
  10. Introduction to economics

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές/προφορικές εργασίες 50% και τελική εξέταση 50%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  12519392 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES - 2nd edition/2011, Εκδότης: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), κωδικός ISBN: 978-960-8396-61-6

   

  59377892 TEXT ANALYSIS IN ACADEMIC ENGLISH - 2nd REVISED EDITION, Τύπος: Σύγγραμμα, KARAGEVREKI MERSINI, 2016, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ISBN: 978-618-5196-19-6

  Συμπληρωματικό υλικό

  Ανάλογα με τις ανάγκες των εκάστοτε φοιτητών και ανεβαίνει στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο CoMPUs http://compus.uom.gr/INF201/

  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ
   (ΠΛ0834)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Κανταρίδου Ζωή

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα εξοικειώνει τους φοιτητές με τη θεματολογία και τις συμβάσεις προφορικού και γραπτού λόγου στον διεθνή επιχειρηματικό χώρο μέσω της Αγγλικής γλώσσας. Οι δεξιότητες που εξασκούνται είναι α) σύνταξη βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής, β) σύνταξη επαγγελματικών ηλεκτρονικών επιστολών (emails), γ) επιχειρηματολογία σε εταιρικές συναντήσεις (argumentation), δ) γραπτή και προφορική διαπολιτισμική επικοινωνία, ε) τεχνικές διαπραγματεύσεων (negotiation) και στ) τεχνικές προφορικών παρουσιάσεων στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο. Το μάθημα απαιτεί επίπεδο γλωσσομάθειας στην Αγγλική τουλάχιστον B2.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  1. Company profile & structure
  2. Advertising & marketing
  3. e-Commerce
  4. Applying for a job
  5. Telecommuting
  6. Business across cultures
  7. Business etiquette
  8. Company accountability
  9. SWOT analysis
  10. Startup companies

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Οι φοιτητές ετοιμάζουν προσωπικό φάκελο εργασιών (100%)

  Βιβλιογραφία

  (One of the following):
  • Kantaridou, Zoe; Papadopoulou, Iris; Stefanou, Polixeni. Business English at University. Εκδ. Ανικούλα, 2019.

  • Papadopoulou Iris. Research Reading and Writing Skills. Advanced English for Academic Purposes. Course for Students of Economic and Social Sciences. Εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2014.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (10 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2021

   • Papadopoulou, I., Ι. Machili, & Ζ. Kantaridou (2021). Task-specific Strategy Use in Video-mediated Integrated Writing: The Greek EAP Context. In Gavriilidou, Z., & Mitits, L. (Eds.). Situating Language Learning Strategy Use: Present Issues and Future Trends. Bristol, Blue Ridge Summit: Multilingual Matters, pp. 165-180. DOI: https://doi.org/10.21832/9781788926720

   2019

   • Kantaridou Z., I. Papadopoulou, P. Stefanou (2019). Business English @ University”. Εγχειρίδιο για την εκμάθηση της Αγγλικής για επαγγελματικούς σκοπούς από φοιτητές οικονομικών και κοινωνικών επιστημών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ανικούλα.
   • Kantaridou Z. (2019). English for Academic Purposes: Reading & Vocabulary, 3rd edition, Revised. Εγχειρίδιο για την εκμάθηση της Αγγλικής για φοιτητές οικονομικών και κοινωνικών επιστημών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
   • Rizouli C. & Z. Kantaridou (2019). Investigating students’ strategies and processes in a reading-to-write integrated task in the Greek academic context. In Z. Gavriilidou, L. Mitits, C. Dourou (Ed.) Situating Strategy Use in the Greek Setting. Kavala: Saita Publications, ISBN: 978-960-629-007-7, pp. 133-155.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2018

   • Kantaridou Z., I. Papadopoulou & J. Angouri (2018). “It’s good to have a language under your belt”: The value of foreign languages in the Greek job market. In Sherman, T. & Nekvapil, J. (eds) English in Business and Commerce: Interactions and Policies; English in Europe Volume 5. PLACE: De Gruyter Mouton, 254-275.

   2017

   • Papadopoulou, I., Z. Kantaridou, I. Agaliotis, & M. Platsidou (2017). Foreign Language Teachers’ Strategy Instruction Practices in Greek Secondary Education. In Z. Gavriilidou, K. Petrogiannis, M. Platsidou & A. Psaltou-Joycey (Eds) Language learning Strategies: theoretical issues and applied perspectives, Kavala: Saita Publications, ISBN 978-618-5147-52-5, 96-123.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2015

   • Kantaridou Z. & I. Papadopoulou (2015) “Activities for Lower Secondary Schools”. In Psaltou-Joycey A. (ed) Foreign Language Learning Strategy Instruction: A Teacher’s Guide, Kavala Saita Publications, 116-174.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kantaridou Z. (2015) “Language Learning Strategies”. In Psaltou-Joycey A. (ed) Foreign Language Learning Strategy Instruction: A Teacher’s Guide, Kavala Saita Publications, 16-31.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2014

   • Kantaridou Z. & I. Papadopoulou (2014) “Developing Teachers’ and Students’ Intercultural Metacognitive Awareness in Business English Courses”. In Psaltou-Joycey A., E. Agathopoulou & M. Mattheoudakis (eds) Cross-Cultural Approaches to Language Education, Cambridge Scholars Publishing, 225-243. http://www.cambridgescholars.com/cross-curricular-approaches-to-language-education

   2004

   • Kantaridou Z. (2004) “Steps to autonomy: curriculum design for a long-term EAP course”. In Sheldon L.E. (ed) Directions for the future: Issues in English for Academic Purposes. Bern: Peter Lang AG, European Academic Publishers, 115-126.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (11 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • Kantaridou Ζ., Machili Ι., Papadopoulou, I. (2021). Profiling the motivational characteristics of Greek university students. System 103. https://doi.org/10.1016/j.system.2021.102638
    • Kantaridou, Z. & E. Xekalou (2021) The L2 motivational self system profile of Greek adolescents. Research Papers in Language Teaching & Learning, 11, pp. 268-283.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Machili, Ι., Papadopoulou, I. & Kantaridou Ζ. (2020). Effect of strategy instruction on EFL students’ video-mediated integrated writing performance. Journal of Second Language Writing, vol.48, DOI: 10.1016/j.jslw.2019.100708

    2018

    • Papadopoulou I., Z. Kantaridou, M. Platsidou, Z. Gariilidou. (2018). The SILL revisited in light of the S2R Model of language learning. The Language Learning Journal 46:5. 544-556, DOI: 10.1080/09571736.2018.1502739
    • Kantaridou, Z., & Kaltsiou, G. (2018). Greek EFL teachers' engagement with and in research and their perceptions of research. Research Papers in Language Teaching & Learning, 9(1), 211-226.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Platsidou M., Z. Kantaridou & I.Papadopoulou (2017). International orientation as predictor of EFL learning strategy use in adolescent students. Language, Culture and Curriculum, 30:2, 157-173, DOI: 10.1080/07908318.2016.1236127.

    2014

    • Platsidou M., Z. Kantaridou (2014). “The role of attitudes and learning strategy use in predicting perceived competence in school-aged foreign language learners”. Journal of Language and Literature vol 5(3), 253-260, http://www.ijar.lit.az/philology.php?go=jll-august2014

    2011

    • Psaltou-Joycey A. & Z. Kantaridou (2011) “Major, minor, and negative learning style preferences of university students”, System 39-1: 103-112.

    2009

    • Psaltou-Joycey A. & Z. Kantaridou (2009) “Plurilingualism, language learning strategy use and learning style preferences”, International Journal of Multilingualism, vol.6(4), 460-475.
    • Psaltou-Joycey A. & Z. Kantaridou (2009) “Foreign Language learning strategy profiles of university students in Greece”, Journal of Applied Linguistics, vol.25: 107-127.

    2007

    • Ypsilantis G. & Z. Kantaridou (2007) “English for Academic Purposes: Case studies in Europe”, Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas, vol. 2, pp. 69-83.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (3 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Rizouli C. & Z. Kantaridou (2019). Investigating students’ strategies and processes in a reading-to-write integrated task in the Greek academic context. In Z. Gavriilidou, L. Mitits, C. Dourou (Ed.) Situating Strategy Use in the Greek Setting. Kavala: Saita Publications, ISBN: 978-960-629-007-7, 133-155. http://www.saitabooks.eu/2019/08/ebook.228.html

     2005

     • Kantaridou Z. (2005) “Motivation to Learn EAP at a Greek University”. In Mattheoudakis & Psaltou-Joycey (ed) 16th International Symposium: Selected Papers on Theoretical & Applied Linguistics, Department of Theoretical & Applied Linguistics, School of English, Aristotle University of Thessaloniki, 463-478.
     • Kantaridou Z. (2006) “Task Motivation” in Proceeding of the 5th International Conference Language for Specific & Academic Purposes organized by the University of Macedonia (CD format).