Καραγιάννης Ιωάννης
 • 2310-891759
 • karagian uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ4, 502

  Καραγιάννης Ιωάννης

  Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση-Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, ΑΒΣΘ (1986).
  • Master στην Αγροτική Οικονομία, Πανεπιστήμιο Saskatchewan, Saskastoon, Canada (1989).
  • Ph.D στα Οικονομικά, Πανεπιστήμιο Saskatchewan, Saskastoon, Canada (1992).

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I
   (ΟΙ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Kαθηγητής Kώστας Bελέντζας  (Α-Μα)

  Aξιολόγηση: Mία γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Η διάρκεια της εξέτα-σης θα είναι δύο (2) ώρες και οι φοιτητές θα έχουν να απαντήσουν ερωτήματα που απαιτούν ανάπτυξη όσο και ερωτήματα που απαιτούν υπολογισμούς.
  Οι φοιτητές που θα εξεταστούν κατά την περίοδο του Ιανουαρίου του 2018 ή και του Σεπτεμβρίου του 2018 και το επιθυμούν, θα μπορούν να δουν το γραπτό τους και να τους εξηγηθεί ο τρόπος βαθμολόγη-σής τους τις αμέσως δύο επόμενες εβδομάδες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.

  Στόχος του μαθήματος: O βασικός στόχος του μαθήματος «Μικροοικονομική Ι», το οποίο προσφέρεται στους φοιτητές του Γ΄ Εξαμήνου, είναι η παρουσίαση και η ανάπτυξη με ακριβή και σύγχρονο τρόπο όλων εκείνων των εργαλείων και των αρχών που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την ανάλυση μικροοικονομικών προβλημάτων. Προβλημάτων που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των δύο βασικών οικονομικών μονάδων, του καταναλωτή (νοικοκυριού) και του παρα-γωγού (επιχείρησης). Επιπλέον, το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό τη μετάβαση από το εισαγωγικό μάθημα «Εισαγωγή στη Μικροοικονο-μική» προς τη μικροοικονομική θεωρία μέσου επιπέδου, καθώς και από το επίπεδο αυτό στην προχωρημένη μικροοικονομική θεωρία. Για τον λόγο αυτό, η προσέγγιση όλων των θεμάτων που θα συζητηθούν θα είναι όχι μόνο διαγραμματική, αλλά και αλγεβρική.


  Περίγραμμα μαθήματος: Θεμελιώδεις υποθέσεις και αξιώματα. Η λειτουργία της αγοράς ενός αγαθού. Συγκριτική στατική και έλεγχοι τιμών. Η σύγχρονη θεωρία της ζήτησης. Συναρτήσεις ζήτησης κατά Marshall και κατά Hicks (διαγραμματική και αλγεβρική ανάλυση). Εφαρμογές και προεκτάσεις της θεωρίας του καταναλωτή. Θεωρία παραγωγής. Νόμος της φθίνουσας απόδοσης και αποδόσεις κλίμακας. Κόστος παραγωγής στη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια περίοδο. Το περιβάλλον και οι στόχοι της επιχείρησης.

  Αναλυτική παρουσίαση ύλης μαθήματος: Στην ύλη του μαθήματος που θα διδαχθεί περιλαμβάνονται αναλυτικά οι εξής θεματικές ενότητες:

  1. Ζήτηση και προσφορά αγαθών (καμπύλη ζήτησης αγοράς, καμπύλη προσφοράς αγοράς, τύποι καμπυλών προσφοράς, ελαστικότητες ζήτησης και προσφοράς, ελαστικότητα ζήτησης και ολικό έσοδο, διάφορες εφαρμογές).
  2. Ισορροπία αγοράς (προσέγγιση Walras και προσέγγιση Marshall, από-τελέσματα μετατοπίσεων καμπυλών προσφοράς και ζήτησης, ανώτατες και κατώτατες τιμές, αποτελέσματα επιβολής φόρου ανά μονάδα προϊόντος).
  3. Καμπύλες αδιαφορίας και εισοδηματικός περιορισμός (ορισμοί, χαρα-κτηριστικά και κλίσεις).
  4. Μεγιστοποίηση χρησιμότητας και ελαχιστοποίηση δαπάνης κατανα-λωτή (διαγραμματική και αλγεβρική ανάλυση).
  5. Καμπύλες εισοδήματος - κατανάλωσης, καμπύλη Engel και καμπύλη τιμής - κατανάλωσης.
  6. Αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος (διαγραμματική ανά-λυση για όλες τις κατηγορίες αγαθών).
  7. Συναρτήσεις ζήτησης κατά Marshall και κατά Hicks (διαγραμματική και αλγεβρική ανάλυση).
  8. Θεωρία παραγωγής (βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδος, συνάρτη-ση παραγωγής, έννοιες προϊόντος και σχέσεις μεταξύ τους, νόμος φθίνουσας απόδοσης και φάσεις παραγωγής, αποδόσεις κλίμακας, ελαστικότητες προϊόντος και ελαστικότητα κλίμακας, ομογενείς συναρτήσεις παραγωγής, καμπύλες ίσου προϊόντος, ελαστικότητα υποκατάστασης, παρουσίαση των αποδόσεων κλίμακας με τις
  καμπύλες ίσου προϊόντος, ιδιότητες των σταθερών αποδόσεων κλίμακας)

  9. Μεγιστοποίηση προϊόντος, ελαχιστοποίηση κόστους και μεγιστο-ποίηση κέρδους. 

  10. Κόστος παραγωγής (καμπύλες κόστους στη μακροχρόνια και τη βραχυ-χρόνια περίοδο και σχέσεις μεταξύ τους).


  Προτεινόμενα συγγράμματα ως βασικά
  1ο Σύγγραμμα
  - Chacholiades, M. (1990), "Μικροοικονομική Ι", Eκδόσεις Κριτική, Aθήνα.
  2ο Σύγγραμμα
  - Varian, H. (2006), "Μικροοικονομική: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση", Eκδόσεις Κριτική, Aθήνα.
  3ο Σύγγραμμα
  - Besanko, D. και Braeutigam, R. (2009), "Μικροοικονομική", Eκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
  Σημείωση: Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα επιλογής του ενός από τα τρία προτεινόμενα συγγράμματα, το οποίο του χορηγείται δωρεάν.

  Βοηθητικά συγγράμματα
  - Ευθύμογλου, Π., Μπένος, Θ. και Σολδάτος, Γ. (1997), "Σύγχρονη Μικροοικονομική Ανάλυση", Εκδόσεις Eυγ. Mπένου, Aθήνα.
  - Κώττης, Γ. και Πετράκη-Κώττη, Α. (2000), "Σύγχρονη Μικροοικονομική", Eκδόσεις Eυγ. Mπένου, Aθήνα.
  - Nicholson, W. (1998), "Μικροοικονομική Θεωρία", Εκδόσεις Κριτική, Aθήνα.

  Εξεταστέα ύλη: Στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος “Μικροοικονομική Ι”, κατά τις εξεταστικές περιόδους του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου του 2018, περιλαμβάνονται οι δέκα (10) θεματικές ενότητες που αναφέρθηκαν στην «Αναλυτική παρουσίαση της ύλης του μαθήματος».
  _________________
  ______________

   

  Διδάσκων: Καραγιάννης Γιάννης, Καθηγητής (Με-Ω)

  Περιγραφή Μαθήματος

  Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση της οικονομικής συμπεριφοράς των καταναλωτών και των παραγωγικών μονάδων στα πλαίσια της νεοκλασικής θεωρίας. Με τη χρήση διαγραμματικής ανάλυσης και αλγεβρικών μεθόδων αναλύονται τα προβλήματα αριστοποίησης των καταναλωτών και των παραγωγών και στη συνέχεια προσδιορίζονται οι άριστες επιλογές τους όσον αφορά την ζήτηση αγαθών και την παράγωγη ζήτηση εισροών, αντίστοιχα. Επίσης αναλύονται διάφορα αποτελέσματα συγκριτικής στατικής που χαρακτηρίζουν την οικονομική συμπεριφορά τους σε μεταβολές των σχετικών εξωγενών μεταβλητών και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των οικονομικών προβλέψεων σε μικροοικονομικό επίπεδο.


  Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια

  Varian, H. Μικροοικονομική: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2015. Κεφάλαια 2-6, 8, 15, 19-22


  Θεματικές Ενότητες Μαθήματος

  1. Εισοδηματικός Περιορισμός & Καμπύλες Αδιαφορίας
  2. Μεγιστοποίηση Χρησιμότητας & Ελαχιστοποίηση Δαπανών
  3. Καμπύλες Εισοδήματος-κατανάλωσης, Engel & Τιμής-κατανάλωσης
  4. Ελαστικότητες Ζήτησης, Εισοδήματος & Σταυροειδής Ελαστικότητες
  5. Αποτελέσματα Υποκατάστασης & Εισοδήματος
  6. Συναρτήσεις Ζήτησης κατά Marshall και Hicks
  7. Παραγωγή με Μια Μεταβλητή Εισροή
  8. Παραγωγή με Δύο Μεταβλητές Εισροές
  9. Μεγιστοποίηση Κέρδους & Ελαχιστοποίηση Κόστους Παραγωγής
  10. Θεωρία Κόστους


  Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  1. Nicholson, W. Μικροοικονομική Θεωρία, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 1998.
  Κεφάλαια 3-7, 11-13

  2. Δρανδάκης Ε., Μπήτρος, Γ. & Ν. Μπαλτάς. Μικροοικονομική Θεωρία, Αθήνα, 1994
  Κεφάλαια 1-7

  3. Γκαμαλέτσος Θ. Θεωρητική Οικονομική, Τόμος Α, Εκδ. Σταμούλης, Αθήνα, 1989.
  Μέρος Β’ Κεφάλαια 1-6, Μέρος Γ’ Κεφάλαια 1-4, Μέρος Δ’ Κεφάλαια 1-4

  4. Chacholiades, M. Μικροοικονομική Ι, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 1990.
  Κεφάλαια 3-4, 6-7 & Παραρτήματα 3-7

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (25 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2004

   • Μέργος Γ. και Γ. Καραγιάννης (επιμ.), Οικονομετρική Ανάλυση Προσφοράς και Ζήτησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Εκδόσεις ΜΑΙΧ, Χανιά, 2004.
   • Καραγιάννης Γ., «Οικονομετρική Εκτίμηση της Τεχνολογίας Παραγωγής στον ελληνικό Αγροτικό Τομέα» στο Μέργος Γ. και Γ. Καραγιάννης (επιμ.), Οικονομετρική Ανάλυση Προσφοράς και Ζήτησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Εκδόσεις ΜΑΙΧ, Κεφάλαιο 11, σελ.247-265, Χανιά, 2004.
   • Μέργος Γ. και Γ. Καραγιάννης, «Ανάλυση Προσφοράς και Ζήτησης Αγροτικών Προϊόντων: Θεωρητικό Πλαίσιο» στο Μέργος Γ. και Γ. Καραγιάννης (επιμ.), Οικονομετρική Ανάλυση Προσφοράς και Ζήτησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Εκδόσεις ΜΑΙΧ, Κεφάλαιο 2, σελ.23-41, Χανιά, 2004.
   • Μέργος Γ. και Γ. Καραγιάννης, «Εισαγωγή», στο Μέργος Γ. και Γ. Καραγιάννης (επιμ.), Οικονομετρική Ανάλυση Προσφοράς και Ζήτησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Εκδόσεις ΜΑΙΧ, Κεφάλαιο 1, σελ. 1-21, Χανιά, 2004.

   2003

   • Karagiannis, G., «Vocational Training and Subsidized Employment Measures for Disabled in Southern European Countries», Επιστημονική Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Πειραιά προς τιμή του Καθηγητή Α. Λάζαρη, Τόμος Β, σελ.255-265, Πειραιάς, 2003.
   • Καραγιάννης Γ. και Α. Σαρρής, «Αποτελεσματικότητα των Ελληνικών Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων», στο Σαρρής Α. (επιμ.), Προς μια Στρατηγική Ανάπτυξης του Ελληνικού Αγροτικού Τομέα, Εκδόσεις ΜΑΙΧ, Κεφάλαιο 3, σελ.165-210, Χανιά, 2003.

   2002

   • Καραγιάννης Γ. και Χρ. Ι. Πάντζιος, Αξιολόγηση της Αποδοτικής Λειτουργίας των Ερευνητικών Μονάδων του ΕΘΙΑΓΕ, Εκδόσεις ΕΘΙΑΓΕ, Θεσ/νίκη, 2002 (ISBN 960-87189-6-1).
   • Karagiannis, G., Tzouvelekas, V. and A. Xepapadeas. «Measuring Irrigation Water efficiency with a Stochastic Production Frontier: An Application to Greek Out-of-Season Vegetable Cultivation», in Pashardes, P., Swanson, T. and A. Xepapadeas (eds.), Current Issues in the Economics of Water Resource Management: Theory, Applications and Policies, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp.85-101, 2002.

   2001

   • Καραγιάννης Γ., Κατρανίδης Σ. και Σ. Κλωνάρης, «Η Κατάσταση του Κλάδου», στο Κατρανίδης Σ. (επιμ.), Ο Κλάδος των Ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κεφάλαιο 1, σελ.15-47, Θεσσαλονίκη, 2001.
   • Mattas, K., Karagiannis, G. and K. Galanopoulos (eds.), Problems and Prospects of Balkan Agriculture in a Restructuring Environment: Proceedings of the 70th EAAE Seminar, Zitis Publishers, Thessaloniki, 2001.
   • Καραγιάννης Γ., Κατρανίδης Σ. και Β. Τζουβελέκας, «Ανάλυση της Οικονομικής Αποτελεσμεσματικότητας των Μονάδων Παραγωγής Ευρύαλων Ψαριών», στο Κατρανίδης Σ. (επιμ.), Ο Κλάδος των Ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κεφάλαιο 4, σελ.83-95, Θεσσαλονίκη, 2001.
   • Καραγιάννης Γ. και Σ. Κατρανίδης, «Εμπειρική Ανάλυση της Προσφοράς και της Ζήτησης Εισροών των Μονάδων Παραγωγής Ευρύαλων Ψαριών», στο Κατρανίδης Σ. (επιμ.), Ο Κλάδος των Ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κεφάλαιο 3, σελ.65-82, Θεσσαλονίκη, 2001.
   • Karagiannis, G. and A. Xepapadeas. «Agricultural Policy, Environmental Impacts and Water Use under Production Uncertainty», in Dosi, C. (ed.), Agricultural Use of Groundwater: Towards Integration between Agricultural Policy and Water Resource Management, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, chapter 10, pp.215-239, 2001.

   2000

   • Βελέντζας Κ., Καραγιάννης Γ. και Μ. Χατζηπροκοπίου, «Ενεργό Εργατικό Δυναμικό, Απασχόληση, Ανεργία και Γονιμότητα στην Ελλάδα», στο Giannis, D.A. and D. Kirkilis (eds), The Labour Market in Greece, East-West Series in Economics, Business and the Environment, vol.III, σελ. 129-149, Αθήνα, 2000.
   • Καραγιάννης Γ. και Φ. Σαχινίδης, «Δημοσιονομική Σύγκλιση και οι Επιπτώσεις στην Ελληνική Αγορά Εργασίας», στο Giannis, D.A. and D. Kirkilis (eds), The Labour Market in Greece, East-West Series in Economics, Business and the Environment, vol.III, σελ.118-128, Αθήνα, 2000.

   1999

   • Furtan, W.H., Guzel, A.H., Karagiannis, G. and A. Bayaner, An Examination of Agricultural Productivity and Returns to Agricultural Research in Turkey, Agricultural Economics Research Institute (AERI) Publications, No 21, Ankara, 1999 (ISBN 975-407-037-7).
   • Καραγιάννης Γ. και Π. Φουσέκης. «Ανάλυση της Εξωγεωργικής Απασχόλησης των Νοικοκυριών του ΔΙΓΕΛΠ: Θεωρητική Προσέγγιση και Εμπειρικά Αποτελέσματα», στο Φωτόπουλος Χ. (επιμ.), Το Εξωγεωργικό Εισόδημα των Ελληνικών Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Εκδόσεις Υπ. Γεωργίας, Κεφάλαιο 5, σελ.100-133, Αθήνα, 1999.

   1998

   • Karagiannis, G., Katranidis, S., Nitsi, E., Tzouvelekas, E., and A. Vakrou. «Exploring the Sustainability of Aquaculture», in Lekakis, J.N (ed), Freer Trade, Sustainability, and the Primary Production Sector in the Southern EU: Unraveling the Evidence from Greece, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, chapter 10, pp.143-158, 1998.
   • Karagiannis, G., «Environmental Sustainability and Price Support under Production Uncertainty», in Lekakis, J.N.(ed), Freer Trade, Sustainability, and the Primary Production Sector in the Southern EU: Unraveling the Evidence from Greece, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, chapter 5, pp.76-86, 1998.

   1997

   • Βελέντζας Κ. και Γ. Καραγιάννης, «Ο Βαθμός Χρησιμοποίησης της Παραγωγικής Ικανότητας στην Ελληνική Βιομηχανία: Εμπειρικά Αποτελέσματα και Οικονομικές Επιπτώσεις», στο Κιντής Α.Α. (επιμ.), Το Παρόν και το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας, Εκδόσεις Gutenberg, Τόμος Α, σελ.574-591, Αθήνα, 1997.
   • Μέργος Γ.Ι. και Γ. Καραγιάννης, Θεωρητική Ανάλυση και Μέτρηση της Παραγωγικότητας: Μεθοδολογία και Εφαρμογή, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1997 (ISBN 960-02-1239-2).

   1996

   • Karagiannis, G., «Solutions of the Dynamic Input-Output Model: A Critical Review», Επιστημονική Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς τιμή του Καθηγητή Κ. Λιάκη, Τόμος ΧΙΙ, Τεύχος Ι, σελ.205-226, Θεσσαλονίκη, 1996.

   1994

   • Quiggin, J., Karagiannis, G. and J. Stanton, «Crop Insurance and Crop Production: An Empirical Study of Moral Hazard and Adverse Selection», in Hueth, D.L. and W.H. Furtan (eds), Economics of Agricultural Crop Insurance: Theory and Evidence, Kluwer Academic Publishers, N.Y., chapter 14, pp.253-272, 1994.

   1993

   • Βελέντζας Κ. και Γ. Καραγιάννης, «Εμπειρική Ανάλυση της Ζήτησης Καταναλωτικών Αγαθών στην Ελλάδα: 1958-1989», Επιστημονική Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς τιμή του Καθηγητή Σ. Ζευγαρίδη, Τόμος ΧΙ, σελ.93-134, Θεσσαλονίκη, 1993.

   1991

   • Βελέντζας Κ., Καραγιάννης Γ. και Σ. Κατρανίδης, «Χρήση Παραγωγικών Εισροών στον Ελληνικό Αγροτικό Τομέα: Οι Επιπτώσεις της Ένταξης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος προς τιμή του Καθηγητή Γ. Χ. Στεργιάδη, Θεσσαλονίκη, Τόμος ΛΔ/3, σελ.1561-1577, 1991.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (44 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2004

    • Karagiannis, G. and K. Velentzas, «Decomposition Analysis and Consumers’ Demand Changes: An Application to Greek Consumption Data», Applied Economics, vol.36(5), pp.497-504, 2004.
    • Karagiannis, G. and A. Sarris, «Measuring and Explaining Scale Efficiency with the Parametric Approach: The Case of Greek Tobacco Growers», Agricultural Economics, vol.31, 2004.
    • Kumbhakar, S.C. and G. Karagiannis, «On the Equivalence of Two Normalizations in Estimating Shadow Cost Functions», Economics Letters, vol.82(1), pp.15-19, 2004.
    • Karagiannis, G., Midmore, P. and V. Tzouvelekas, «Parametric Decomposition of Output Growth Using a Stochastic Input Distance Function», American Journal of Agricultural Economics, vol.86(4), pp.1044-1057, 2004.
    • Karagiannis, G., Kumbhakar, S.C. and E. Tsionas, «An Input Distance Function Approach for Measuring Technical and Allocative Inefficiency», Indian Economic Review, vol.38, 2004.
    • Karagiannis, G. and A. Sarris, «A Comparison of SFA and DEA Scale Efficiency Estimates: The Case of Greek Fresh Fruits Producers», Indian Economic Review, vol.38, 2004.
    • Tsekouras, K.D., Pantzios, C.J. and G. Karagiannis, «Malmquist Productivity Index Estimation with Zero-Value Variables: The Case of Greek Prefectural Training Councils», International Journal of Production Economics, vol.89(1), pp.95-106, 2004.

    2003

    • Karagiannis, G., Tzouvelekas, V. and A. Xepapadeas, «Irrigation Water Efficiency in Out-of-Season Vegetable Cultivation: A Stochastic Production Frontier Approach», Environmental and Resource Economics, vol.26(1), pp.57-72, 2003.

    2002

    • Karagiannis, G. Katranidis, S.D. and V. Tzouvelekas, «Measuring and Attributing Technical Inefficiencies of Seabass and Seabream Production in Greece», Applied Economics Letters, vol.9(8), pp.519-522, 2002.
    • Karagiannis, G. and C.J. Pantzios, «To Comply or not to Comply with Policy Regulations–The Case of Greek Cotton Growers: A Note», Journal of Agricultural Economics, vol.53(2), pp.345-351, 2002.
    • Klonaris, S. and G. Karagiannis, «Evaluating the Performance of LAIDS Using Different Price Indices and Micro Data», ΣΠΟΥΔΑΙ, Τόμος 52(3), σελ.46-59, 2002.
    • Karagiannis, G., Midmore, P. and V. Tzouvelekas, «Separating Technical Change from Time-Varying Technical Inefficiency in the Absence of Distributional Assumptions», Journal of Productivity Analysis, vol.18(1), pp.23-38, 2002.
    • Karagiannis, G., “Case of Inelastic Linear Supply Curves”, Agricultural Economics Review, vol.3(1), pp.5-11, 2002.
    • Karagiannis, G. and G.J. Mergos, «Estimating Theoretically Consistent Demand Systems Using Cointegration Techniques, with Application to Greek Food Data», Economics Letters, vol.74(2), pp.137-143, 2002.

    2001

    • Fousekis, P. and G. Karagiannis, «Wholesale Level Demand for Fish Grades in Greece», Applied Economics Letters, vol.8(7), pp.479-482, 2001.
    • Hatziprokopiou, M., Karagiannis, G. and K. Velentzas, «Ideology, Political Coalitions and Economic Performance in Albanian Agriculture», East-West Journal of Economics and Business, vol.4(2), pp.9-24, 2001.
    • Karagiannis, G. and V. Tzouvelekas, «Self-Dual Stochastic Production Frontiers and Decomposition of Output Growth: The Case of Oil-Growing Farms in Greece», Agricultural and Resource Economics Review, vol.30(2), pp.168-178, 2001.

    2000

    • Karagiannis, G., Katranidis, S.D. and K. Velentzas, «An Error Correction AIDS for Meat in Greece», Agricultural Economics, vol.22(1), pp.29-35, 2000.
    • Karagiannis, G. and S.D. Katranidis, «A Production Function Analysis of Seabass and Seabream Production in Greece», Journal of the World Aquaculture Society, vol.31(3), pp.297-305, 2000.
    • Karagiannis, G. and G.J. Mergos, «Total Factor Productivity Growth and Technical Change in a Profit Function Framework», Journal of Productivity Analysis, vol.14(1), pp.31-51, 2000.
    • Karagiannis, G., Katranidis, S.D. and V. Tzouvelekas, «Measuring Technical, Allocative and Cost Efficiencies of Seabass and Seabream Farms in Greece», Aquaculture Economics and Management, vol.4(3/4), pp.191-207, 2000.

    1999

    • Karagiannis, G. and C. Stoforos, «Estimating a Dynamic Supply Response Model for Apricots in Greece, with Time Series Econometric Techniques», Acta Horticulturae, vol.488(1), pp.71-76, 1999.
    • Karagiannis, G., «Proportional Profit Taxes and Resource Management under Production Uncertainty», Journal of Agricultural and Resource Economics, vol.24(2), pp.525-535, 1999.

    1998

    • Mergos, G.J. and G. Karagiannis, «Productivity Decline and the Impact of Inflation in Greek Industry», International Review of Economics and Business, vol.45(4), pp.769-783, 1998.
    • Karagiannis, G., «Analyzing Consumers Demand for Wine in Greece», Cahiers Scientifiques de l’ AREV, vol.2, pp.1-18, 1998.
    • Karagiannis, G., «Production Uncertainty, Risk Aversion and Cost Minimization», Greek Economic Review, vol.18(1), pp.45-52, 1998.
    • Karagiannis, G., «Interactions between Agricultural and Resource Policy: Comment», American Journal of Agricultural Economics, vol.80(2), pp.419-421, 1998.

    1997

    • Karagiannis, G. and K. Velentzas, «Explaining Food Consumption Patterns in Greece», Journal of Agricultural Economics, vol.48(1), pp.83-92, 1997.
    • Karagiannis, G., Katranidis, S.D. and K. Velentzas, «Redistribution and CAP Efficiency in Greek Cotton Industry», Indian Journal of Agricultural Economics, 52(4), pp.782-790, 1997.
    • Karagiannis, G. and G.G. Storey, «Alternative Hedging Decisions of a Two-Product Competitive Firm under Output Price Uncertainty», International Review of Economics and Business, vol.44(3), pp.521-533, 1997.
    • Karagiannis, G. and W.H. Furtan, «The Effects of Supply Shifts on Producers Surplus: The Βελέντζας Κ. και Γ. Καραγιάννης. «Η Χρήση της Δυϊκής Θεωρίας στην Ανάλυση της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή: Μια Επισκόπηση της Πρόσφατης Εμπειρίας», ΣΠΟΥΔΑΙ, Τόμος 47(3-4), σελ.147-170, 1997.
    • Mergos, G.J. and G. Karagiannis, «Sources of Productivity Change under Temporary Equilibrium Framework and Application to Greek Agriculture», Journal of Agricultural Economics, vol.48(3), pp.313-329, 1997.

    1996

    • Hatziprokopiou, M., Karagiannis, G. and K. Velentzas, «Production Structure, Technical Change and Productivity Growth in Albanian Agriculture», Journal of Comparative Economics, vol.22(3), pp.295-310, 1996.
    • Karagiannis, G., Katranidis, S.D. and K. Velentzas, «Decomposition Analysis of Factor Cost Shares: The Case of Greek Agriculture», Journal of Agricultural and Applied Economics, vol.28(2), pp.369-379, 1996.
    • Karagiannis, G. and R. Gray, «The LeChatelier Principle under Production Uncertainty», Scandinavian Journal of Economics, vol.98(3), pp.453-460, 1996.
    • Karagiannis, G., Katranidis, S.D. and K. Velentzas, «A Quantitative Analysis of Demand for Meat Items in Greece, 1965-1992», Scottish Agricultural Economics Review, vol.9(1), pp.47-56, 1996.
    • Karagiannis, G., Guzel, H.A. and W.H. Furtan, «Measuring the Cost of the Export Enhancement Program», Quarterly Journal of International Agriculture, vol.35(4), pp.338-347, 1996.

    1995

    • Karagiannis, G. and K. Velentzas, «Changes in Greek Consumption Patterns: The Role of Commodity Prices and Budget Expenditure», International Review of Economics and Business, vol.42(5), pp.405-420, 1995.

    1993

    • Quiggin, J., Karagiannis, G. and J. Stanton, «Crop Insurance and Crop Production: An Empirical Study of Moral Hazard and Adverse Selection», Australian Journal of Agricultural Economics, vol.37(2), pp.95-113, 1993.
    • Karagiannis, G. and K. Velentzas, «Habits and Empirical Analysis of Demand for Six Aggregate Commodity Groups in Greece», ΣΠΟΥΔΑΙ, Τόμος 43(2), σελ.139-154, 1993.
    • Karagiannis, G. and W.H. Furtan, «Production Structure and Decomposition of Biased Technical Change: An Example from Canadian Agriculture», Review of Agricultural Economics, vol.37(2), pp.95-113, 1993.
    • Karagiannis, G., Katranidis, S.D. and K. Velentzas, «Empirische Untersuchung der Auswirkungen des Eg-beitritts auf die Uerwendung Produktiver Inputs und die Outputentwicklung des Griechischen Agrarsekfors», Agrarwirtschaft, vol.42(10), pp.363-367, 1993.

    1992

    • Βελέντζας Κ., Καραγιάννης Γ. και Σ. Κατρανίδης, «Δυνατότητες Υποκατάστασης Παραγωγικών Συντελεστών στον Ελληνικό Αγροτικό Τομέα», ΣΠΟΥΔΑΙ, Τόμος 42(3-4), σελ.277-298, 1992.

    1990

    • Karagiannis, G. and W.H. Furtan, «Induced Innovation in Canadian Agriculture: 1926-1987», Canadian Journal of Agricultural Economics, vol.38(1), pp.1-21, 1990.
    • Συνέδρια (30 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2002

     • Pantzios, C.J., Karagiannis, G. and K.D. Tsekouras, «Using a Trans-logarithmic Input Distance Function to Measure the Technical Efficiency of the Greek Prefectural Training Councils (NELE)», Πρακτικά 15ου Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Β’ Τόμος, σελ.776-784, Ιωάννινα, 2002.
     • Καραγιάννης Γ. και Κ. Γαλανόπουλος, «Ανάλυση των Επιπτώσεων των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών του Γάλακτος στην Τεχνική Αποτελεσματικότητα των Προβατοτροφικών Εκμεταλλεύσεων της Ηπείρου», Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, Αναζητώντας το Αύριο της Ελληνικής Γεωργίας Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Εκδόσεις Σταμούλης, σελ.563-574, Αθήνα, 2002.
     • Καραγιάννης Γ., «Αποτίμηση της Οικονομικής Αποδοτικότητας των Δημοσίων Δαπανών για Έρευνα στον Ελληνικό Αγροτικό Τομέα», Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, Αναζητώντας το Αύριο της Ελληνικής Γεωργίας-Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Εκδόσεις Σταμούλης, σελ.81-94, Αθήνα, 2002.

     2001

     • Καραγιάννης Γ., «Η Συμβολή του Καθηγητή Pan Yotopoulos στα Οικονομικά της Αγροτικής Παραγωγής», Προβληματισμός για ένα Τρίτο Δρόμο στη Γεωργία και την Ανάπτυξη: Πρακτικά Ημερίδας προς Τιμή του Καθηγητή Pan Yotopoulos, Εκδόσεις ΕΘΙΑΓΕ, σελ.25-29, Αθήνα, 2001.
     • Karagiannis, G., Kiriakopoulos, N. and C. Thirtle, «Assessing Rates of Returns to Public Agricultural Research in Greece: A Two-stage Decomposition Approach», in Mattas, K., Karagiannis, G. and K. Galanopoulos (eds.), Problems and Prospects of Balkan Agriculture in a Restructuring Environment: Proceedings of the 70th EAAE Seminar, Zitis Publishers, pp.216-222, Thessaloniki, 2001.

     2000

     • Καραγιάννης Γ. και Σ. Κατρανίδης, «Οικονομική Ανάλυση των Διαρθρωτικών Χαρακτηριστικών του Κλάδου Παραγωγής Ευρύαλων Ψαριών στην Ελλάδα», Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, Ανασυγκρότηση του Αγροτικού Χώρου-Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Εκδόσεις Σταμούλη, σελ.310-321, Αθήνα, 2000.
     • Τζουβελέκας Ε. και Γ. Καραγιάννης, «Μέτρηση της Αποτελεσματικότητας στην Αγροτική Παραγωγή: Μια Συγκριτική Παρουσίαση των Μεθόδων που Χρησιμοποιούν Διαστρωμματικά Στοιχεία Χρονολογικών Σειρών», Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, Ανασυγκρότηση του Αγροτικού Χώρου-Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Εκδόσεις Σταμούλη, σελ.140-53, Αθήνα, 2000.
     • Καραγιάννης Γ. και Χ. Πάντζιος, «Εκτιμήσεις των Επιπτώσεων του Τέλους Συνυπευθυνότητας στο Εισόδημα των Βαμβακοπαραγωγών», Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, Ανασυγκρότηση του Αγροτικού Χώρου-Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Εκδόσεις Σταμούλη, σελ.101-117, Αθήνα, 2000.

     1998

     • Μέργος Γ. και Γ. Καραγιάννης, «Μέτρηση και Ανάλυση της Παραγωγικότητας στον Ελληνικό Αγροτικό Τομέα», Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητα και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Αγροτικού τομέα: Οι Νέες Προκλήσεις για την Ελλάδα-Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Εκδόσεις Ζήτη, σελ.88-99, Θεσσαλονίκη, 1998.
     • Καραγιάννης Γ., «Τεχνολογική Πρόοδος και Αγροτική Πολιτική: Προοπτικές Ορθολογικής Διασύνδεσής τους», Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητα και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Αγροτικού τομέα: Οι Νέες Προκλήσεις για την Ελλάδα-Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Εκδόσεις Ζήτη, σελ.409-419, Θεσσαλονίκη, 1998.
     • Καραγιάννης Γ., «Επιπτώσεις των Διαρθρωτικών Προβλημάτων του Ελληνικού Αγροτικού Τομέα», Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, Διαρθρωτικά Προβλήματα του Αγροτικού Τομέα-Πρακτικά Ημερίδας, Εκδόσεις ΑΤΕ, σελ.53-78, Αθήνα, 1998.
     • Πάντζιος Χ. και Γ. Καραγιάννης, «Οικονομετρικά Κριτήρια Επιλογής Εμπειρικών Υποδειγμάτων Ζήτησης: Μια Εφαρμογή στη Ζήτηση Εισαγόμενου Βοδινού Κρέατος στην Ελλάδα», Πρακτικά 11ου Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, σελ.385-396, Χανιά, 1998.
     • Καραγιάννης Γ. και Ε. Τζουβελέκας, «Μέτρηση του Βαθμού της Τεχνικής Αποτελεσματικότητας μέσω Οικονομετρικών Εκτιμήσεων με τη Γενικευμένη Μέθοδο των Ροπών», Πρακτικά 11ου Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, σελ.171-180, Χανιά, 1998.

     1997

     • Μέργος Γ. και Γ. Καραγιάννης, «Διαμόρφωση και Εξελίξεις του Αγροτικού Εμπορίου στην Ελλάδα», Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων-Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Εκδόσεις Ζήτη, σελ.9-22, Θεσσαλονίκη, 1997.
     • Mergos, G.J. and G. Karagiannis, «Attributing Productivity Decline and the Impact of Inflation», Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Πρακτικά 10ου Πανελλήνιο Συνεδρίου Στατιστικής, σελ.355-370, Πειραιάς, 1997.
     • Καραγιάννης Γ. και Γ. Μέργος, «Στατιστικός Έλεγχος Θεωρητικά Συνεπών Συστημάτων Ζήτησης με τις Τεχνικές της Συνολοκλήρωσης: Ζήτηση Τροφίμων στην Ελλάδα», Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Πρακτικά 10ου Πανελλήνιο Συνεδρίου Στατιστικής, σελ.181-370, Πειραιάς, 1997.
     • Καραγιάννης Γ. και Σ. Κατρανίδης, «Διαρθρωτικά Χαρακτηριστικά της Παραγωγής των Ιχθυοτροφικών Μονάδων Τσιπούρας και Λαυρακίου», Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Τόμος ΙΙ, σελ.153-156, Καβάλα, 1997.

     1996

     • Βελέντζας Κ., Γ. Καραγιάννης και Μ. Χατζηπροκοπίου, «Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα της Αλβανίας: Αποδόσεις στην Κλίμακα-Παραγωγικότητα», Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, Κράτος και Αγροτικός Χώρος: Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Εκδόσεις Παπαζήση, σελ.286-298, Αθήνα, 1996.
     • Βελέντζας Κ. και Γ. Καραγιάννης, «Οι Οικονομικές Επιπτώσεις της Γήρανσης του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού στον Αγροτικό Τομέα», ΕΚΚΕ, Γήρανση και Κοινωνία: Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου, σελ.211-227, Αθήνα, 1996.
     • Καραγιάννης Γ. και Ε. Τζουραμάνη-Χανιωτάκη, «Καταναλωτικά Πρότυπα Ελαιολάδου στις Μεσογειακές και Βόρειες Ευρωπαϊκές Χώρες», Πρακτικά Συμποσίου: Ελιά-Ελαιόλαδο-Μεσογειακή Διατροφή, σελ.59-72, Καλαμάτα, 1996.
     • Καραγιάννης Γ. και Γ.Ι. Μέργος, «Μέτρηση και Ανάλυση της Συνολικής Παραγωγικότητας με την Παραμετρική Μέθοδο: Η Περίπτωση του Ελληνικού Αγροτικού Τομέα», Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, σελ.68-77, Αθήνα, 1996.
     • Κατρανίδης Σ. και Γ. Καραγιάννης, «Η Παρέμβαση του Κράτους στην Πολιτική Δανειοδότησης του Αγροτικού Τομέα: Ομάδες Συμφερόντων και Επιδιώξεις της Εθνικής Αγροτικής Πολιτικής», Ίδρυμα Σ. Καράγιωργα: Τα Όρια και οι Σχέσεις Ιδιωτικού και Δημοσίου, σελ.647-668, Αθήνα, 1996.
     • Karagiannis, G., Katranidis, S.D. and K. Velentzas, «Regional Aspects on Economies to Scale in Greek Cotton Production», in Mattas, K., Papanagiotou, E. and K. Galanopoulos (eds), Agro-food Small and Medium Enterprises in a Large Integrated Economy, Wissenschaftsverlag Vank Kiek KG, pp.212-221, Kiel, 1996.
     • Karagiannis, G. and K. Velentzas, «Decomposition Analysis in Applied Economics», Proceedings of International Symposium on Economic Modeling, Θαλασσινός, Λ. (επιμ.), Πρακτικά: Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τόμος Ι, σελ.103-118, Πειραιάς, 1996.
     • Hatziprokopiou, M., Karagiannis, G. and K. Velentzas, «Production Structure of the Albanian Agriculture: Insights for the Transition Process», in Gaburro, G. and B.O. Pettman (eds), Social Economies in Transition: Proceedings of the 7th World Congress of Social Economies, Staples Printers Rochester Ltd, pp.115-125, Kent, 1996.

     1995

     • Karagiannis, G., S. Katranidis. and K. Velentzas, «Conflicts on Agricultural Regional Development in the European Community: Implications from Technical Change, Policy and Food Consumption Patterns», in Seminars of the Aegean: Geographies of Integration, Geographies of Inequality in Europe after Maastricht, pp.298-317, Athens-Thessaloniki, 1995.

     1994

     • Βελέντζας Κ. και Γ. Καραγιάννης, «Ανάλυση των Τεχνολογικών Αλλαγών στην Ελληνική Γεωργία κατά την Περίοδο 1973-1989», Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, Η Ελληνική Γεωργία στα Πλαίσια της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς: Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Εκδόσεις Ζήτη, σελ.249-269, Θεσσαλονίκη, 1994.
     • Βελέντζας Κ., Γ. Καραγιάννης και Μ. Χατζηπροκοπίου, «Η Κατανάλωση Τροφίμων στην Ελλάδα κατά την Περίοδο 1950-1967», Ίδρυμα Σ. Καράγιωργα: Η Ελληνική Κοινωνία κατά την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο (1945-1967), σελ.197-206, Αθήνα, 1994.

     1993

     • Βελέντζας Κ. και Γ. Καραγιάννης, «Η Χρήση της Μεθόδου Εκτίμησης των Φαινομενικά Μη Συσχετιζόμενων Παλινδρομήσεων στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά Κριτήρια Επιλογής και Εφαρμογές», Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, σελ.11-19, Αθήνα, 1993.

     1990

     • Furtan, H.W., Zentner, R.P. and G. Karagiannis, «Economic Criteria for Maintenance of Soil Quality: High Impact Use», in J.W.B. Stewart (ed.), Soil Quality in Semiarid Agriculture, Turner-Warwick Communications, vol.I, pp.181-195, Saskatoon, 1990.
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.