Καραγιώργος Θεοφάνης
 • 2310 891.596
 • karagth uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ4, 408

  Καραγιώργος Θεοφάνης

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Διευθύνων Σύμβουλος, Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό, Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό, Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό, Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα - MIS
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό, Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Λογιστική"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Α.Β.Σ.Θ., (1976).
  • Διδάκτωρ Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1994).

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)
   (ΔΕ0303-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό επιχειρεί να δώσει στον φοιτητή ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της επίδοσης της επιχείρησης, το οποίο αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος παρέχει τη λογιστική ανάλυση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Το δεύτερο μέρος αναλύει όλες τις παραδοσιακές τεχνικές ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις, καταστάσεις κοινού μεγέθους, αριθμοδείκτες κλπ) και την δημιουργούμενη χρηματοοικονομική πληροφόρηση για την λήψη σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων. Το τρίτο μέρος αξιοποιεί την ως άνω πληροφόρηση για να προσεγγίσει αποφάσεις όπως προσδιορισμού (αποτίμησης) της αξίας της επιχείρησης και των επιμέρους χρεογράφων, προσδιορισμού της αξίας της επιχείρησης στις περιπτώσεις των συγχωνεύσεων και εξαγορών, μέτρησης του κινδύνου και ιδιαίτερα του πιστωτικού κινδύνου και πρόβλεψης της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας της επιχείρησης.

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΟΔ0605)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Για το μέρος «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» αναλύεται αρχικά η έννοια της διαχείρισης των δεδομένων και πληροφοριών (data management, information management) και η σημασία τους για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Στη συνέχεια εξετάζεται η χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας για την επίτευξη της διαχείρισης της πληροφορίας. Ειδικότερα, αναλύονται οι έννοιες των συστημάτων βάσεων δεδομένων (databases systems), των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database management systems). Στη συνέχεια αναλύεται ο τρόπος οργάνωσης μιας βάσης δεδομένων με τη χρήση μοντέλων δεδομένων (data models) εκφρασμένων με το πρότυπο E-R (entity-relationship model), και ειδικότερα με τη σημειογραφία IDEF1X. Αναλύονται οι έννοιες των οντοτήτων (entities), των γνωρισμάτων (attributes), των σχέσεων μεταξύ οντοτήτων (relationships), των διαφόρων ειδών σχέσεων, κ.α. Παρουσιάζεται πλήθος παραδειγμάτων με μοντέλα δεδομένων για διάφορες περιπτώσεις εφαρμογών. Για το μέρος «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:

  - Καταχώρηση λογιστικού σχεδίου

  - Ενημέρωση λογαριασμών

  - Καταχώρηση λογιστικών γεγονότων

  - Καταχώρηση μισθοδοσίας

  - Προσδιορισμό αποτελέσματος

  - Ενημέρωση ισοζυγίων

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΔΕ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στην εισαγωγή παρουσιάζεται συνοπτικά η σχέση που υπάρχει μεταξύ της Λογιστικής Κόστους, της Διοικητικής Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Στη συνέχεια αναλύονται τα βασικά στοιχεία του κόστους παραγωγής και περιγράφονται η μέθοδος της κατά παραγγελία κοστολόγησης όπως  και της συνεχούς παραγωγής. Εξετάζεται το θέμα του επιμερισμού του κόστους των προϊόντων, άμεση-πλήρης κοστολόγηση, κατάρτιση προϋπολογισμών και τεχνική της πρότυπης κοστολόγησης. Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει στην κατανόηση των πληροφοριών που παράγονται από τη χρήση των συστημάτων κοστολόγησης. Επίσης σκοπό του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν με απλό και κατανοητό τρόπο οι βασικές έννοιες της κοστολόγησης και η εφαρμογή της σε πρακτικά θέματα. 

   Η διοικητική λογιστική ασχολείται με την παροχή οικονομικών πληροφοριών στα στελέχη, δηλ. τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα σ’ έναν οργανισμό-επιχείρηση και διευθύνουν και ελέγχουν τις λειτουργίες του. Σκοπός του μαθήματος είναι να μεταδώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις αρχές, δομές και διαδικασίες της διοικητικής λογιστικής επιστήμης, να διδάξει τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης των εσόδων και υπολογισμού των εξόδων, να ερμηνεύσει και να αναλύσει τις μεθόδους και τεχνικές προσδιορισμού του επιχειρηματικού κόστους με τελικό στόχο, οι διοικητές των οικονομικών μονάδων (μάνατζερ) να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που τους παρέχονται από τους οικονομικούς διευθυντές προκειμένου να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε αφενός να οδηγήσουν την επιχείρηση στην κορυφή του κλάδου δραστηριοποίησης και αφετέρου να τους καταστήσει αξιόπιστα στελέχη. 

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (MTF0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (MTM0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ)
   (ΟΔ0820)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση των θεμάτων τραπεζικής, ξενοδοχειακής και ναυτιλιακής λογιστικής και να εξοικειώσει τους φοιτητές με πρακτικές και μεθόδους που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση ων εν λόγω μορφών επιχειρήσεων και οργανισμών.

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΕΡΓΑΣΙΑ)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
   (ΟΙ0612)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0612

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ και Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  5

  Εργαστήριο

  2

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Γενικών γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Κανένα

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BA238/index.php

             

   

  (2)   ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τα βασικά εργαλεία και τις τεχνικές της κοστολόγησης και διοικητικής λογιστικής.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει:

  • Συνεπή και συνεκτική γνώση της γλώσσας των οικονομικών επιστημών σχετικά με την διοικητική λογιστική
  •  Ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση οικονομικών συμβουλών διοικητικής λογιστικής
  •  Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων διοικητικής λογιστικής
  •  Ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής οικονομικών λογικών και μεθόδων στη μελέτη θεματικών περιοχών διοικητικής λογιστικής
  • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και επεξήγησης οικονομικών επιχειρημάτων σχετικά με τη διοικητική λογιστική τόσο σε άτομα με γνώση του αντικειμένου όσο και σε μη ειδικούς.
  •  Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά  θεμάτων κοστολόγησης
  •  Ικανότητα ανάδειξης και διερεύνησης ενός συγκεκριμένου θέματος στην κοστολόγηση
  •  Ικανότητα ατομικής εργασίας και συμβολής στην ομαδική αποτελεσματικότητα με μόνο γενική επίβλεψη
  •  Ικανότητα παραγωγής αυτόνομης εργασίας

   

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  - Αυτόνομη εργασία

  - Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  - Ομαδική εργασία

  - Λήψη αποφάσεων

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχοι

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση της διοικητικής λογιστικής και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα εργαλεία, μεθόδους και τις τεχνικές που εφαρμόζονται κατά την εφαρμογή της λογιστικής κόστους.

   

   

  Περίγραμμα εισηγήσεων

  Βασικές έννοιες κοστολόγησης (έξοδα, δαπάνες, κόστος).

  Υπολογισμός κόστους παραγωγής, κόστους παραχθέντων, κόστους πωληθέντων, μικτού και καθαρού αποτελέσματος

  Εσωλογιστική κοστολόγηση - αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως.

  Μέθοδοι επανεπιμερισμού εξόδων (άμεση και βαθμιδωτή μέθοδος).

  Μέθοδοι και συστήματα κοστολόγησης (σύστημα κοστολόγησης κατά παραγγελία).

  Άμεση και πλήρης κοστολόγηση.

  Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων.

  Νεκρό σημείο και ανάλυση σχέσεων κόστους-όγκου-κέρδους.

  Προϋπολογιστικό κόστος και προϋπολογισμοί α' υλών, πωλήσεων και παραγωγής.

  Πρότυπη κοστολόγηση (αποκλίσεις).

  Εβδομαδιαίο εργαστήριο όπου παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής στον Η/Υ σε εικονική εταιρία (ενημέρωση κοστολόγησης και προσδιορισμός αποτελέσματος).

   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  ⮚         Εργαστηριακή εκπαίδευση σε Η/Υ σε μηχανογραφημένο πρόγραμμα κοστολόγησης

  ⮚         Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία

  ⮚         Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης compus

  ⮚         Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω των προσωπικών ιστοσελίδων των διδασκόντων

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα 

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Εργαστήριο

  26

  Αυτόνομη μελέτη

  72

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση
  • Τελική εξέταση σε εργαστήριο

  Η τελική γραπτή εξέταση και η τελική εξέταση σε εργαστήριο καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος.

   

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

   

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου και οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (compus).

   

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (compus).

   

  Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εξεταστούν και μέσω προόδων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (στο πλαίσιο της γραπτής αξιολόγησής τους). Συγκεκριμένα, υπάρχουν 2 πρόοδοι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, η πρώτη από τις οποίες καλύπτει περίπου το 40% της ύλης και η δεύτερη καλύπτει το 100% της ύλης. Οι φοιτητές πρέπει να επιτύχουν προβιβάσιμο βαθμό στην πρώτη πρόοδο ώστε να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη. Σε αυτή την περίπτωση η τελική βαθμολογία της γραπτής εξέτασης του μαθήματος προέρχεται (κατά 100%) από τη βαθμολογία της δεύτερης προόδου. Οι φοιτητές που είτε δεν επέτυχαν στις εξετάσεις της δεύτερης προόδου είτε δεν επέτυχαν ικανοποιητική βαθμολογία διατηρούν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος. Σε αυτή την περίπτωση ο βαθμός τους (αναφορικά με τη γραπτή αξιολόγησή τους) προκύπτει αποκλειστικά από τις τελικές εξετάσεις.

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Συγγράμματα

  Προτεινόμενα Συγγράμματα

  • Καραγιώργος, Θ. και Πετρίδης, Α. (2015). Μηχανογραφημένη Κοστολόγηση, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. Καραγιώργου.
  • Βενιέρης, Γ., Κοέν, Σ. και Κωλέτση, Μ. (2005). Λογιστική Κόστους, εκδόσεις Π Ιωαννίδου & ΣΙΑ ΕΕ.

  Προτεινόμενα Πρόσθετα Συγγράμματα

  • Γκίνογλου, Δ. και Σταυριανίδης, Κ. (2014). Κοστολόγηση-Διοικητική Λογιστική-Βιομηχανική Λογιστική, εκδόσεις  ΑΦΟΙ Θ. Καραγιώργου.
  • Νεγκάκης, Χ. και Κουσενίδης, Δ. (2014). Διοικητική Λογιστική, εκδόσεις ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

  Επιστημονικά Περιοδικά

  • Advances in Management Accounting
  • Abacus
  • Accounting in Europe
  • Management Accounting Research

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
   (ΟΔ0804)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση της διοικητικής λογιστικής και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα εργαλεία, τις μεθόδους και τις τεχνικές που εφαρμόζονται κατά την εφαρμογή της λογιστικής κόστους. Αρχικά εξετάζονται οι βασικές έννοιες της κοστολόγησης (έξοδα, δαπάνες, κόστος) και αναλύονται το κόστος παραγωγής, το κόστος παραχθέντων, το κόστος πωληθέντων, το μικτό και καθαρό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εξετάζονται η αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως, οι μέθοδοι επανεπιμερισμού των εξόδων (άμεση και βαθμιδωτή μέθοδος) και οι μέθοδοι και τα συστήματα κοστολόγησης (σύστημα κοστολόγησης κατά παραγγελία). Παράλληλα η άμεση κοστολόγηση, η ανάλυση σχέσεων κόστους-όγκου-κέρδους και η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων παρουσιάζονται στο πλαίσιο του μαθήματος. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την εξέταση των προϋπολογισμών και της πρότυπης κοστολόγησης (αποκλίσεις). Τέλος ανά εβδομάδα πραγματοποιείται εκπαίδευση και εξάσκηση σε εργαστήριο, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής στον Η/Υ σε εικονική εταιρία (ενημέρωση κοστολόγησης και προσδιορισμός αποτελέσματος).

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΒΣ0649)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I
   (ΟΙ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)   ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0202

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β  εξάμηνο

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Λογιστική Ι

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  7

  Φροντιστήρια

  2

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Επιστημονικής περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Κανένα

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO198/index.php

             

   

  (2)   ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής λογιστικής.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει:

  • Συνεπή και συνεκτική γνώση της λογιστικής ορολογίας
  • Ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση οικονομικών συμβουλών χρηματοοικονομικής λογιστικής
  • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων χρηματοοικονομικής λογιστικής
  • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και επεξήγησης οικονομικών επιχειρημάτων σχετικά με τη χρηματοοικονομική λογιστική τόσο σε άτομα με γνώση του αντικειμένου όσο και σε μη ειδικούς.
  • Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά θεμάτων χρηματοοικονομικής λογιστικής
  • Ικανότητα ανάδειξης και διερεύνησης ενός συγκεκριμένου θέματος στην χρηματοοικονομική λογιστική
  • Ικανότητα παραγωγής αυτόνομης εργασίας

   

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  - Αυτόνομη εργασία

  - Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  - Ομαδική εργασία

  - Λήψη αποφάσεων

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχοι

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής σε εισαγωγικό επίπεδο με τα θέματα που πραγματεύεται η επιστήμη της λογιστικής.

   

  Περίγραμμα εισηγήσεων

  - Εισαγωγή στη Λογιστική

  - Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις

  - Ονομασία και Περιεχόμενο Λογαριασμών

  - Λειτουργία των Λογαριασμών (Διπλογραφικό Σύστημα)

  - Καταχώρηση Λογιστικών Γεγονότων

  - Προσδιορισμός Αποτελέσματος Περιόδου

   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  ⮚         Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία

  ⮚         Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης compus

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

    Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

   

  Διαλέξεις

  52

   

  Φροντιστήριο

  26

   

  Αυτόνομη μελέτη

  132

   

  Σύνολο Μαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση (100%)

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

   

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

   

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου και οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (compus).

   

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (compus).

   

  Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εξεταστούν και μέσω προόδων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ήτοι, υπάρχουν 3 πρόοδοι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η πρώτη πρόοδος περιλαμβάνει περίπου το 30% της ύλης, η δεύτερη πρόοδος περιλαμβάνει το 70% της ύλης και η τρίτη πρόοδος το 100% της ύλης. Οι φοιτητές πρέπει να επιτύχουν προβιβάσιμο βαθμό σε κάθε πρόοδο ώστε να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη. Σε αυτή την περίπτωση η τελική βαθμολογία του μαθήματος προέρχεται (κατά 100%) από τη βαθμολογία της τρίτης προόδου. Οι φοιτητές που είτε δεν επέτυχαν στις εξετάσεις της τρίτης προόδου είτε δεν επέτυχαν ικανοποιητική βαθμολογία διατηρούν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος. Σε αυτή την περίπτωση ο βαθμός τους προκύπτει αποκλειστικά από τις τελικές εξετάσεις.

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Συγγράμματα

  Προτεινόμενα Συγγράμματα

  • Καραγιώργος, Θ. (2018). Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις Αφοί Θ. Καραγιώργου.
  • Βαζακίδης, Α., Σταυρόπουλος, Α. και Τσόπογλου Σ. (2010), Χρηματοοικονομικής Λογιστική Λογιστικό Σχέδιο, Εκδόσεις ΧΑΡΙΣ ΜΕΠΕ

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II
   (ΟΙ0303)

  Τύπος
  ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)   ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0203

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ εξάμηνο

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Λογιστική ΙΙ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  7

  Φροντιστήρια

  2

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Επιστημονικής περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Κανένα

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BA259/index.php

   

             

   

  (2)   ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τα βασικά εργαλεία και τις τεχνικές της χρηματοοικονομικής λογιστικής.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει:

  • Συνεπή και συνεκτική γνώση της γλώσσας των οικονομικών επιστημών σχετικά με την χρηματοοικονομική λογιστική
  • Ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση οικονομικών συμβουλών χρηματοοικονομικής λογιστικής
  • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων χρηματοοικονομικής λογιστικής
  • Ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής οικονομικών λογικών και μεθόδων στη μελέτη θεματικών περιοχών χρηματοοικονομικής λογιστικής
  • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και επεξήγησης οικονομικών επιχειρημάτων σχετικά με τη χρηματοοικονομική λογιστική τόσο σε άτομα με γνώση του αντικειμένου όσο και σε μη ειδικούς
  • Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά  θεμάτων χρηματοοικονομικής λογιστικής
  • Ικανότητα ανάδειξης και διερεύνησης ενός συγκεκριμένου θέματος στην χρηματοοικονομική λογιστική
  • Ικανότητα παραγωγής αυτόνομης εργασίας

   

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  - Αυτόνομη εργασία

  - Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  - Ομαδική εργασία

  - Λήψη αποφάσεων

   

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχοι

   

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση της χρηματοοικονομικής λογιστικής και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα εργαλεία, μεθόδους και τις τεχνικές που εφαρμόζονται κατά την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων   (Ν 4308/14).

   

   

  Περίγραμμα εισηγήσεων

   

  Παρουσίαση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/14)

  Ανάλυση των λογαριασμών σύμφωνα με τα ΕΛΠ

  Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με τα Μη κυκλοφορούντα Πάγια στοιχεία (αγορά, αποσβέσεις και πωλήσεις παγίων)

  Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με τα Αποθέματα (Μέθοδοι απογραφής και μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων)

  Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με τα Χρηματοοικονομικά στοιχεία (παρακολούθηση πελατών, γραμματίων εισπρακτέων και επισφαλών απαιτήσεων)

  Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με τις Υποχρεώσεις (παρακολούθηση προμηθευτών, μη δεδουλευμένων τόκων, δανείων, προβλέψεων και ΦΠΑ)

  Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με την Καθαρή Θέση

  Ανάλυση λογιστικών γεγονότων αναφορικά με λογαριασμούς Εξόδων και Εσόδων.

  Εγγραφές προσδιορισμού Αποτελέσματος.

  Κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

   

   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  ⮚         Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία

  ⮚         Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης compus

  ⮚         Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω των προσωπικών ιστοσελίδων των διδασκόντων

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

    Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Φροντιστήριο

  26

  Αυτόνομη μελέτη

  132

  Σύνολο Μαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση (100%)

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

   

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

   

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου και οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (compus).

   

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (compus).

   

  Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εξεταστούν και μέσω προόδων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ήτοι υπάρχουν 3 πρόοδοι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η πρώτη πρόοδος περιλαμβάνει περίπου το 30% της ύλης, η δεύτερη πρόοδος περιλαμβάνει το 70% της ύλης και η τρίτη πρόοδος το 100% της ύλης. Οι φοιτητές πρέπει να επιτύχουν προβιβάσιμο βαθμό σε κάθε πρόοδο ώστε να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη. Σε αυτή την περίπτωση η τελική βαθμολογία του μαθήματος προέρχεται (κατά 100%) από τη βαθμολογία της τρίτης προόδου. Οι φοιτητές που είτε δεν επέτυχαν στις εξετάσεις της τρίτης προόδου είτε δεν επέτυχαν ικανοποιητική βαθμολογία διατηρούν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος. Σε αυτή την περίπτωση ο βαθμός τους προκύπτει αποκλειστικά από τις τελικές εξετάσεις.

   

             

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Συγγράμματα

  Προτεινόμενα Συγγράμματα

  • Καραγιώργος, Θ. (2016). Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. Καραγιώργου.
  • Γκίκας, Δ., Παπαδάκη, Α., Σιουγλέ, Γ., Δεμοιράκος, Ε. και Τζόβας, Χ. (2016) Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις Μπένου.

  Προτεινόμενα Πρόσθετα Συγγράμματα

  • Miller-Nobles Tracie, Mattison Brenda, Matsumura Ella Mae (2017). Horngren's Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
  • Γεωργόπουλος, Α. (2016). Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις Μπένου.  
  • Μπάλλας, Α. και Χέβας, Δ. (2016). Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις Μπένου.
  • Παπάς, Α. (2013). Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις Μπένου.

  Επιστημονικά Περιοδικά

  • Abacus
  • Accounting in Europe
  • Accounting Forum
  • Accounting Review

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (ΟΙ0519)

  Τύπος
  ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0519

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε και Ζ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  5

  Εργαστήρια

  2

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Γενικών γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Κανένα

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BA227/index.php

             

   

  (2)   ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τα ποικίλης ύλης λογιστικά ζητήματα που σχετίζονται με τη νομική μορφή κάθε λογιστικής οντότητας.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει:

  • Συνεπή και συνεκτική γνώση της λογιστικής ορολογίας που σχετίζεται με τα ζητήματα που ανακύπτουν από την εταιρική συνεργασία και τον νομικό τύπο που περιβάλλεται κάθε εταιρία.
  • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης λογιστικών πληροφοριών
  • Ικανότητα επεξήγησης και αξιολόγησης  των επιχειρηματικών αποφάσεων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος που λειτουργούν
  • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
  • Ικανότητα παραγωγής αυτόνομης εργασίας

   

   

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  - Αυτόνομη εργασία

  - Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  - Ομαδική εργασία

  - Λήψη αποφάσεων

   

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχοι

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση των λογιστικών συμβάντων και προβλημάτων που προκύπτουν από την εταιρική συνεργασία και τον νομικό τύπο που περιβάλλεται κάθε εταιρία.

   

  Περίγραμμα εισηγήσεων

  - Αρχές και κανόνες της εταιρικής συνεργασίας

  - Ομόρρυθμη Εταιρία

  - Ετερόρρυθμη Εταιρία

  - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

  - Ανώνυμη Εταιρία

  - Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία

  - Δεσμοί μεταξύ εταιριών, Ενοποίηση λογιστικών καταστάσεων

  - Φορολογία εταιριών

  - Μηχανογραφημένη Λογιστική σε εργαστήριο

   

   

  (4)   ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  ⮚         Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία

  ⮚         Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης compus

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

    Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

   

  Διαλέξεις

  52

   

  Φροντιστήριο

  26

   

  Αυτόνομη μελέτη

  72

   

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση
  • Εργαστήριο

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

   

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

   

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου και οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (compus).

   

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (compus).

   

  Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εξεταστούν και μέσω προόδων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ήτοι υπάρχουν 3 πρόοδοι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η πρώτη πρόοδος περιλαμβάνει περίπου το 30% της ύλης, η δεύτερη πρόοδος περιλαμβάνει το 70% της ύλης και η τρίτη πρόοδος το 100% της ύλης. Οι φοιτητές πρέπει να επιτύχουν προβιβάσιμο βαθμό σε κάθε πρόοδο ώστε να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη. Σε αυτή την περίπτωση η τελική βαθμολογία του μαθήματος προέρχεται (κατά 100%) από τη βαθμολογία της τρίτης προόδου. Οι φοιτητές που είτε δεν επέτυχαν στις εξετάσεις της τρίτης προόδου είτε δεν επέτυχαν ικανοποιητική βαθμολογία διατηρούν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος. Σε αυτή την περίπτωση ο βαθμός τους προκύπτει αποκλειστικά από τις τελικές εξετάσεις.

   

             

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

   

  • Καραγιώργος Θεοφάνης (2018), Εφαρμοσμένη Λογιστική Εταιριών σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Εκδόσεις ΝΑΜΑΤΑ
  • Νεγκάκης Χρήστος (2015), Λογιστική Εταιριών σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

   

      

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (ΟΔ0504)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση των λογιστικών συμβάντων και προβλημάτων που προκύπτουν από την εταιρική συνεργασία και τον νομικό τύπο που περιβάλλει κάθε εταιρία. Τα κοινά ζητήματα που εξετάζονται για το σύνολο των εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.) έγκεινται στη λογιστική αντιμετώπιση της σύστασής τους, της αύξησης/μείωσης κεφαλαίου, της διανομής αποτελεσμάτων και της λύσης και εκκαθάρισής τους. Επιπλέον, εξετάζεται η λογιστική αντιμετώπιση και ειδικότερων θεμάτων όπως είναι η κατάθεση συμπληρωματικής εισφοράς, η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και η έκδοση ιδρυτικών τίτλων ενώ παρουσιάζονται και οι δεσμοί που σχηματίζονται μεταξύ των εταιριών (εξαγορές, συγχωνεύσεις, όμιλοι επιχειρήσεων).

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
   (MPM0106)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (ΠΣ0205-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MIS

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Περιγραφή

  Σκοπός-στόχοι μαθήματος:

  Σκοπός του μαθήματος είναι να μεταφέρει στους φοιτητές την γνώση και την εμπειρία χρήσης ενός πρότυπου λογιστικού πληροφοριακού συστήματος, όπως είναι το «Κεφάλαιο», προσόντα απαραίτητα για αυτούς που θα απασχοληθούν μελλοντικά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς αλλά και να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στα μηχανογραφημένα λογιστήρια των επιχειρήσεων όπως αυτά αναμένεται να είναι στο άμεσο μέλλον. Παράλληλα οι φοιτητές μπορούν να εφαρμόζουν τη λογιστική στην πράξη με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής όπως είναι οι λογιστικές εφαρμογές πληροφορικής, αλλά και βασικών λογιστικών εννοιών:

  • Απογραφή
  • Ισολογισμός
  • Λογαριασμός (Χρέωση, Πίστωση)
  • Ημερολόγιο
  • Ισοζύγιο
  • Προσδιορισμός Αποτελέσματος
  • LIFO- FIFO
  • Παραλλαγές τιμής κτήσεως

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (MTF0205)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
   (MTF0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
   (MPM0204)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
   (ΟΔ0506-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με βασικά φορολογικά ζητήματα καθώς και με ζητήματα εργατικής νομοθεσίας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην καθημερινή λειτουργία τους. Στο πλαίσιο του μαθήματος, πραγματοποιούνται πρακτικές εφαρμογές σε θέματα Φ.Π.Α., δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και διεκπεραίωσης των υποχρεώσεών τους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εξασκηθούν στην τήρηση απλογραφικών βιβλίων και μισθοδοσίας στο πλαίσιο εβδομαδιαίου εργαστηρίου.

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
   (MTF0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
   (MHM0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΟΔ0305)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Συνοπτική παρουσίαση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΛΓΣ) και οι βασικές του αρχές. Ανάλυση των λογαριασμών του ΕΛΓΣ ανά ομάδα. Γενικό-Αναλυτικό καθολικό και λογαριασμοί. Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων. Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων. Συναλλαγματικές, επισφαλείς πελάτες, προβλέψεις, υποχρεώσεις ? Φ.Π.Α., Διαφορά αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων, έξοδα, έσοδα. Ημερολόγιο. Ισοζύγιο. Φύλλο μερισμού, λειτουργιές παραγωγής, διοίκησης, διάθεσης και έρευνας, εγγραφές προσαρμογής. Εγγραφές προσδιορισμού αποτελέσματος. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και διανομή αποτελέσματος. Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (MTF0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (30 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • Καραγιώργος Θ.Α, Φορολογική Πρακτική, Εκδόσεις Αφοί Θ. Καραγιώργου, Θεσσαλονίκη 2017
   • Καραγιώργος Θ.Α. Λογιστική Εταιριών και Φορολογία Εισοδήματος, Εκδόσεις Αφοί Θ. Καραγιώργου, Θεσσαλονίκη 2017
   • Καραγιώργος Θ.Α. Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις Αφοί Θ. Καραγιώργου, Θεσσαλονίκη 2017
   • Καραγιώργος Θ.Α. Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις Αφοί Θ. Καραγιώργου, Θεσσαλονίκη 2017
   • Καραγιώργος Θ.Α, Πετρίδης Α. Μηχανογραφημένη Λογιστική - Θεωρία και Πράξη Εκδόσεις Αφοί Θ.Καραγιώργου, Θεσσαλονίκη 2017
   • Καραγιώργος Θ.. Εφαρμοσμένη Λογιστική Εταιριών, Εκδόσεις ΑΦΟΙ . Καραγιώργου Ο.Ε., Θεσσαλονίκη 2017.
   • Επιστημονική Επιμέλεια, Καραγιώργος Θ.Α., Συκιανάκης Νικόλαος Εφαρμοσμένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Συγγραφέας: Anthony Rice, Εκδόσεις Rosily 2017
   • Καραγιώργος Θ., Καραγιώργος Α. και Συβάκης Ι., "Παρουσίαση της Στρατηγικής Ενδοομιλικής Τιμολόγησης, Η Εμπλεκόμενη Φορολογία και παραδείγματα κατανόησης της Μεθόδου”, Δημοσίευση στον Τιμητικό τόμο του Παντείου Πανεπιστημίου, “Contributions to Accounting Research II, 2017”.

   2015

   • Καραγιώργος Θ.Α.,Πετρίδης Α Μηχανογραφική Αναλυτική Λογιστική – Κοστολόγηση, Εκδόσεις Αφοί Θ. Καραγιώργου, Θεσσαλονίκη 2015.

   2010

   • Karagiorgos Th., “The importance of first year Accounting at University: A research on Mid-term exams and how may affect students’ performance|”,Τιμητικός Τόμος προς τιμή του καθηγητή Σωτήρη Καρβούνη.
   • Καραγιώργος Θ., Η Λογιστική Στο Πανεπιστήμιο”, Τιμητικός Τόμος προς τιμή του καθηγητή Παπαδόπουλου Δημήτρη.

   2007

   • Καραγιώργος Θ. και Κουρδούμπαλου, Στ., “Διερεύνηση της Αξιοπιστίας των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων υπό το Πρίσμα των Αποτελεσμάτων των Φορολογικών Ελέγχων”, Ημερίδα για τον τόμο προς τιμή του καθηγητού Αριστοκλή Ιγνατιάδη.
   • Καραγιώργος Θ., Δρογαλάς Γ. Χριστοδούλου, Π. και Παζάρσκη, Μ., “Η σχέση του εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνου στην σύγχρονη επιχείρηση ”, για τον τόμο προς τιμή του καθηγητού Αριστοκλή Ιγνατιάδη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

   2006

   • Καραγιώργος Θ., Πετρίδης Α., Λογιστική Διαχείριση δανείων αγροτικών συνεταιρισμών. Περιοδικό ΕΨΙΛΟΝ 7 , 2006 και στο Περιοδικό Φορολογική, Ενημέρωση 2006.
   • Καραγιώργος Θ., “Λογιστικά Πρότυπα (I.A.S) και Βασικές Λογιστικές Αρχές”, Τιμητικός τίτλος προς τιμή της καθηγήτριας Μαρίας Νεγρεπόντη – Δελιβάνη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

   2005

   • Καραγιώργος Θ. και Πετρίδης Α., “Η κοστολόγηση και πληροφοριακή οργάνωση των Λιμενικών Οργανισμών”, Τιμητικός τίτλος προς τιμή του καθηγητή Απόστολου Κομπότη.
   • “Κοστολόγηση και Λογιστική παρακολούθηση των άμεσων εξόδων αγορών”, Τιμητικός τίτλος προς τιμή του καθηγητή Αριστοκλή Ιγνατιάδη.
   • Καραγιώργος Θ., Λαζαρίδης Ι. “Η επικρατούσα κατάσταση στις ελληνικές ξενοδοχειακές μονάδες (εκτός Θεσσαλονίκης) ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 – Εμπειρική Έρευνα”, Τιμητικός τίτλος προς τιμή του καθηγητή Στ. Σαραντίδη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
   • Th. Karagiorgos, I. Papanastasiou και C. Vassiliadis, «Forecasting Performance of linear and non-linear models of Greek inflations», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, τιμητικός τόμος προς τιμή του καθηγητή Αριστοκλή Ιγνατιάδη

   2003

   • Καραγιώργος Θ. και Γεωργίου Γ., Λογιστική Εταιριών και Φορολογία Εισοδήματος, Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη 2003.
   • Καραγιώργος Θ. και Παπαδόπουλος Δ., Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη 2003.
   • Καραγιώργος Θ. και Παπαδόπουλος Δ., Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη 2003.
   • Καραγιώργος Θ., Φορολογική Πρακτική, Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη 2003.
   • Καραγιώργος Θ. και Πετρίδης Α., Μηχανογραφημένη Αναλυτική Λογιστική - Κοστολόγηση, Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη 2003.

   2002

   • Καραγιώργος Θ. και Πετρίδης Α., Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική, Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη 2002.
   • Καραγιώργος Θ., Χρηματοοικονομική Λογιστική, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2002.
   • Καραγιώργος Θ., Εισαγωγή στη Λογιστική, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2002.

   1995

   • Καραγιώργος Θ., Γνωστοποίηση πληροφοριών επιχειρηματικής κοινωνικής ευθύνης, Τιμητικός τόμος προς τιμή του καθηγητή Ιωάννη Λιάκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1995.
   • Καραγιώργος Θ., Ιστορική εξέλιξη της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, Τιμητικός τόμος προς τιμή του καθηγητή Ιωάννη Λιάκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1995.

   1986

   • Ναούμ Χ. και Καραγιώργος Θ., Εισαγωγικά Μαθήματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Αθήνα 1986.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (24 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2016

    • Diavastis, I., Anagnostopoulou, E., Drogalas, G. and Karagiorgos, T. (2016). “The Interaction Effect of Accounting Information Systems User Satisfaction and Activity-Based Costing Use on Hotel Financial Performance: Evidence from Greece”, Journal of Accounting and Management Information Systems, 15(4). pp. 757-784. http://cig.ase.ro/jcig/art/15_4_6.pdf (ABS 1)

    2015

    • Drogalas G., Sorros I., Karagiorgou D. and Diavastis I. (2015). “Tax Infringement Tracking In Greek Firms: Tax Auditors’ Perceptions”, Journal of Accounting and Taxation, 7(7), pp. 123-130 https://doi.org/10.5897/JAT2015.0186 (ABS 1)
    • Drogalas G., Karagiorgos T. and Arampatzis K. (2015). “Factors associated with Internal Audit Effectiveness: Evidence from Greece”, Journal of Accounting and Taxation, 7(7), pp. 113-122. https://doi.org/10.5897/JAT2015.0182 (ABS 1)

    2010

    • Karagiorgos Th., Lathiras Pet. and, Vasiliadis Chr., (2010) “Elaborating Financial Reporting through the Evaluation of Customer Perceived Value”, “Journal of Financial Decision Making”.
    • Kourdoumpalou St., Karagiorgos Th. (2010) "Extent of Corporate Tax Evasion when Taxable Earnings and Accounting Earnings Coincide" Managerial Auditing Journal, Vol. 27, Issue 3, pp. 228-250
    • Karagiorgos, Th, Melas, D. and Fasitsas, L. (2010) “The Effectiveness of a Law and Society’s Affluence: The Paradox of Cyprian Legislation’s Reform”, European Research Studies Journal,
    • Pazarskis, M., Karagiorgos, T., Eleftheriadis, Ι. and Christodoulou, P. (2010) “The Post-Merger Performance of Greek Acquiring Listed Firms: An Accounting Analysis”, MIBES Transactions - International Journal, Vol. 4, Issue 1.
    • Karagiorgos, T., Drogalas, G. and Giovanis, N. (2010) “Evaluation of the effectiveness” of Internal Audit in Greek Hotel Business”, International Journal of Economic Sciences and Applied Research
    • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Gotzamanis, Ε. and Tampakoudis, I. (2010) “Internal Auditing as an Effective Tool For Corporate Governance”, Journal of Business Management, 2(1), International Science Press, pp. 15-24.
    • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Eleftheriadis, Ι. and Christodoulou, P. (2010) “Internal audit contribution to efficient risk management”, Journal of Business Management, 2(1), International Science Press, pp. 1-14.
    • Karagiorgos, T., Drogalas, G. and Chatzispirou I. (2010). “Internal control system and management information systems”, The Southeuropean Review of Business Finance & Accounting.

    2009

    • Karagiorgos, Th. and Melas, D. (2009) “Tax Evasion: A Macroeconomic Approach”, Journal of Business Management, Vol. 2 Issue 1, pp. 25-30.
    • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Eleftheriadis, Ι. and Christodoulou, P. (2009) “Efficient Risk Management and Internal Audit”, International Journal of Management Research and Technology, 3(2), Serials Publications, pp. 429-436.
    • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Gotzamanis, Ε. and Tampakoudis, I. (2009) “The Contribution of Internal Auditing to Management”, International Journal of Management Research and Technology, 3(2), Serials Publications, pp. 417-427.

    2007

    • Παζάρσκης, Μ., Καραγιώργος, Θ., Χριστοδούλου, Π. και Δρογαλάς, Γ. (2007) “Συγχωνεύσεις, Εξαγορές και Επιχειρηματική Επίδοση: Μια Λογιστική Θεώρηση”, Διοικητική Ενημέρωση, Vol. 10, Issue 3, σελ. 55-69.

    2006

    • Karagiorgos, Th., Melas, D., Off-shore companies after the change in Cyprian legislation, Ethics and Critical Thinking Journal, Volume 2006, Issue 3.
    • Karagiorgos Th., Kourdoumpalou, Exploring the relationship between learning approaches of accounting students and their learning outcomes at a Greek University”, Journal of Social Sciences, Vol 2, No. 2, February 2006
    • Karagiorgos Th, Vasiliadis C., Liakopoulou N., The role of self-government in the emergence of corporate social responsibility in Greece. Investment research & Analysis, Journal, Vol 1 /N1/spring 2006

    2005

    • Karagiorgos Th., Kourdoumpalou St., “ Exploring the relationship between learning approaches of accounting students and their learning outcomes at a Greek University” 4th International Conference, New Horizons in industry, Business and Education (NHIBE 2005), 25-25 August 2005, Corfu.

    2004

    • Papanastasiou, J., Lazaridis, I., Karagiorgos, Th., BURDEN Sharing in NATO, European Research Studies, Vol. VII, Issue (1-2), 2004.

    2001

    • Γκούρλια Ι. και Καραγιώργος Θ., «Υπολογισμός και απόδοση φόρου υπεραξίας από τη μεταβίβαση επιχείρησης, εταιρικού μεριδίου ή ποσοστού συμμετοχής σε επιχείρηση, καθώς και από μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο», ΕΨΙΛΟΝ 7, 164, 2001.
    • Καραγιώργος Θ. και Μίχος, «Αμοιβές σε μη επιτηδευματίες εισηγητές επιμορφωτικών Σεμιναρίων-Συγγραφείς βιβλίων-Ερευνητές», ΕΨΙΛΟΝ 7, 176, 2001.
    • Καραγιώργος Θ. και Γκούρλια Ι., «Παρακράτηση-Προκαταβολή Φόρου-Αυτοτελής Φορολογία-Απαλλαγές. Εξαιρέσεις από το φόρο», ΕΨΙΛΟΝ 7, 172, 2001.
    • Γκούρλια Ι. και Καραγιώργος Θ., «Πως προσδιορίζεται το καθαρό εισόδημα των εμπορικών επιχειρήσεων για το οικονομικό έτος 2001», Φοροτεχνική και Θρακική Προσέγγιση, 83, 2001.
    • Συνέδρια (22 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2013

     • Karagiorgos T. and Diavastis I., (2013) “The Effectiveness of Accounting Information Systems on Managerial and Firm’s Financial Performance Empirical Evidence from Greek SMEs in Hotel Industry” in 10th International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics 2013, Utrecht, Netherlands.

     2012

     • Eleftheriadis I. Anagnostopoulou E., Diavastis I. and Arampatzis K., (2012) “Relationship between Financial Factors and Corporate Disclosures regarding Climate Change Practices” in 4th International Conference on Accounting and Finance, Corfu, Greece.
     • Karagiorgos T., Arampatzis K., Diavastis I. and Anagnostopoulou E., (2012) “The impact of Information Technology on Internal Auditing” in 4th International Conference on Accounting and Finance, Corfu, Greece.
     • Karagiorgos T., Diavastis I., Arampatzis K. and Anagnostopoulou E., 2012. “Implementation of Accounting Information Systems and their Impacts on Financial Performance - An Empirical Research on Greek SMEs in Hotel Industry” in 4th International Conference on Accounting and Finance, Corfu, Greece.

     2010

     • Karagiorgos, Th., and Lazos, G. (2010) “E-commerce taxation”, 3rd International Conference on Accounting and Finance, August 25-28, 2010, Skiathos, Greece.
     • Pazarskis, M., Alexandrakis, A. and Karagiorgos, T. (2010) “The Post-Merger Accounting Performance of Greek Listed Firms in South-Eastern European Countries”, 5th Management of International Business and Economic Systems Conference (MIBES 2010), June 4-6, 2010, Kavala, Greece, Conference Proceedings.
     • Αλεξανδράκης, Α., Παζάρσκης, Μ. και Καραγιώργος, Θ. (2010) “Νομικό Πλαίσιο Σ&Ε Επιχειρήσεων στην Ελλάδα: μια Λογιστική-Χρηματοοικονομική Επισκόπηση και Πρόταση Ανασύνταξής του”, 5ο Εθνικό Συνέδριο Διοίκησης και Οικονομίας (ΕΣΔΟ 2010), 4-6 Ιουνίου 2010, Καβάλα, Conference Proceedings.
     • Agorastos, Κ., Pazarskis, M. and Karagiorgos, T. (2010) “An Accounting Comparison of the Post-Merger Economic Performance of Greek Acquiring Listed Firms in Domestic vs. International M&As at South-East Europe”, 1rst International Conference on International Business (ICIB 2010), May 22-23, 2010, Thessaloniki, Greece, Conference Proceedings (υπό εκτύπωση).

     2009

     • Pazarskis, M., Karagiorgos, T., Eleftheriadis, Ι. and Christodoulou, P. (2009) “The Post-Merger Performance of Acquiring Firms: Evidence from a Comprehensive Greek Sample Using Accounting Data”, 4th Management of International Business and Economic Systems Conference (MIBES 2009), September 18-20, 2009, Florina, Greece, Conference Proceedings, pp. 287-294.
     • Pazarskis, M., Karagiorgos, T., Christodoulou, P. and Eleftheriadis, Ι. (2009) “The Impact of Mergers and Acquisitions on Economic Performance of Greek Firms: an Accounting Perspective”, 2nd International Conference on Quantitative and Qualitative Methodological Models on Economy and Management, May 25-27, 2009, Athens, Greece, Conference Proceedings, pp. 385-388.
     • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Eleftheriadis, Ι. and Christodoulou, P. (2009) “Internal Auditing as an Effective Tool For Efficient Risk Management”, International Conference on Business and Economics Issues for Indian Journal of Economics & Business, New Delhi, Conference Proceedings.
     • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Gotzamanis, Ε. and Tampakoudis, I. (2009) “Internal Auditing as an Effective Tool For Corporate Governance”, International Conference on Business and Economics Issues for Indian Journal of Economics & Business, New Delhi, Conference Proceedings.

     2008

     • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Pazarskis, M. and Christodoulou, P. (2008) Environmental auditing; Conceptual framework and contribution to the business environment, 2nd International Conference on Accounting and Finance, Thessaloniki, Greece, Conference Proceedings.

     2007

     • Karagiorgos, Th. and Kourdoumpalou, St., “The Relationship between Corporate Governance and Tax Evasion: Ecidence from Athens Stock Exchange”, 5th International Conference, New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE 2005), 30-31 August 2007, Rhodes, Greece.
     • Karagiorgos Th., Drogalas, G., Pazarskis, M. and Christodoulou, P. (2007) “Internal Auditing as a Main Tool For Efficient Risk Assessment”, in G. Blanas (ed.) Mibes 2007 Proceedings, Dpt. of Business Administration of the TEI of Larissa, Greece, ISBN# 978-960-87764-7-0.

     2006

     • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Christodoulou, P. and Pazarskis, M. (2006) Conceptual framework, development trends and future prospects of internal audit: Theoretical approach. 5th Annual Conference, Hellenic Finance and Accounting Association (H.F.A.A.), December 15-16, 2006, Thessaloniki, Conference Proceedings.
     • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Christodoulou, P. and Pazarskis, M. (2006) “The crucial importance of accounting in tourism business”, 2006 Management of International Business & Economic Systems (mibes) Conference, Dpt. of Business Administration of the TEI of Larissa, November 4-5, Larissa, Greece, Conference Proceedings.
     • Karagiorgos Th., Karanacios N., Papavasileioy Em, Tsoukas Vas. “ Mapping the attitudes of managers towards corporate social Responsibility in Northern Greece.1o Επιστημονικό Συνέδριο στη Διοικητική Σκέψη και Πρακτική 25 & 26 Μαϊου 2006.

     2005

     • Ι.Lazaridis, Th. Karagiorgos, E. Livanis and D.Trifonidis” Comparative examination of the Financial State and the Infrastructure of Hospitals Greece and Cyprus.20th International conference, Managing Cladal Trends and Challenges in a Turbulent economy, 13-15 October 2005, Chios.

     2004

     • Karagiorgos Th. & Kourdoumpalou, S. “The Accounting Standard SFAS No.107: An Empirical Examination” 2nd International Conference on Accounting and Finance in Transition, 9-11 July 2004, Kabala.

     2002

     • Tsadiras A. and Karagiorgos Th., “Predictioning the Impact of Information Systems to Accounting in Greece using Fuzzy Cognitive Maps”, in Proc. 2nd Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN-02), Thessaloniki, Greece, April 11-12, 2002.
     • Tsadiras Α. and Karagiorgos Th., “Awareness of the changes that Internet brings to Accounting Information Systems”, in Proc. International Applied Business Research Conference 2002 (ABR 2002), Puerto Vallarta, Mexico, March 14-19, 2002.
     • Άλλα (1 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2007

      • Καραγιώργος, Θ. και Κουρδούμπαλου, Στ., «Παραποίηση Κερδών στο Χ.Α.Α.», 6ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος, 14-15 Δεκεμβρίου 2007, Πάτρα.