Καραγιώργος Θεοφάνης
 • 2310 891.596
 • karagth uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ4, 408

  Καραγιώργος Θεοφάνης

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Διευθύνων Σύμβουλος (Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα - MIS)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Λογιστική"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Α.Β.Σ.Θ., (1976).
  • Διδάκτωρ Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1994).

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (MTF0211)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος:

  Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές του Π.Μ.Σ. στη Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων με τη χρήση του νέου εργαλείου ελέγχου SESAM ANALYSIS, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ELENXIS, το οποίο καθίσταται αναγκαίο για την επιμόρφωση των ελεγκτών των Φορολογικών Ελεγκτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα) σε εφαρμογές που υποστηρίζουν τη διενέργεια κάθε είδους φορολογικών ελέγχων. Το εργαλείο είναι άρρηκτα συνυφασμένο με το αντικείμενο που επιτελεί σήμερα ο ελεγκτικός μηχανισμός, και αποτελεί το πλέον σύγχρονο και αναγκαίο εργαλείο εκμάθησης σε φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου στον κάδο της Ελεγκτικής.

   

  Τι είναι το πληροφοριακό σύστημα SESAM ANALYSIS?

  Είναι μια εφαρμογή που επεξεργάζεται έγγραφα τύπου Transaction Data (συναλλαγές), είναι αρχεία με πινακοποιημένη μορφή π.χ. πληροφορίες που αφορούν σε Φυσικά Πρόσωπα ή λογιστικά δεδομένα.

  • Γενικά Ημερολόγια
  • Αρχεία Εμπορικής Διαχείρισης (Ημερολόγια Αγορών και Πωλήσεων)
  • Κινήσεις βιβλίου αποθήκης
  • Μητρώα παγίων και
  • κάθε είδους αρχείο, με δομή που να επιτρέπει τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων

  Τι επιτυγχάνει η χρήση του εργαλείου?

  • Την ηλεκτρονική επεξεργασία, μεγάλων λογιστικών αρχείων, που το περιεχόμενό τους είναι ταυτόσημο με αυτό των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων,
  • Ελαχιστοποίηση της χρήσης χαρτιού,
  • Αύξηση της αποδοτικότητας,
  • Διενέργεια ελέγχων που χειρόγραφα είναι «αδύνατοι»

  Γενικότερα, φανταστείτε ένα ημερολόγιο εγγραφών από μια μεγάλη επιχείρηση και να είστε υποχρεωμένοι να το επεξεργαστείτε χειρόγραφα ή να προσπαθείτε μέσα από εκλογικούς καταλόγους να βγάλετε συμπεράσματα για το αποτέλεσμα των εκλογών για στατιστικούς λόγους και πάλι έχοντας στη διάθεσή σας χειρόγραφα όλους τους καταλόγους της χώρας.

  Πως λειτουργεί το Sesam?

  -      με τον πιο γρήγορο και αποδοτικό τρόπο:

  Συλλέγουμε τα δεδομένα, τα εισάγουμε στο SESAM ANALYSIS, τα μετατρέπουμε εφόσον χρειαστεί και στη συνέχεια κάνουμε τις πιο απίθανες αναλύσεις, αναζητήσεις  κ.λ.π..

   

   

  Το SESAM ANALYSIS είναι μια Εφαρμογή Ανάλυσης εύκολη στη χρήση για κάθε χρήστη.

  -      Διενεργείται ανάλυση των  εγγραφών  / λογαριασμών

  -      Δυνατότητα πλοήγησης στα δεδομένα και  τα αποτελέσματα με εύκολο τρόπο

  -      Επισκόπηση δεδομένων

  -       Πλοήγηση στις συναλλαγές (transactions)

  -       Ομαδοποίηση συναλλαγών κατά πεδίο (dimensions) με χρήση καρτελών (tabs)

  -       Ταξινόμηση ή  Διαστρωμάτωση δεδομένων (Classification & Stratification)

  -      Γρήγορες αναζητήσεις

  -       Αναζητήσεις για συγκεκριμένες συναλλαγές βάσει κριτηρίων

  -       Υποστήριξη βασικών ελέγχων, π.χ. έλεγχος ισοσκελισμού εγγραφών (balance check),  έλεγχος κενών αρίθμησης  (sequence check),  έλεγχος διπλών /πολλαπλών εγγραφών (duplicate check κ.λπ.

  -       Αναλύσεις  μέσω μακροεντολών

  Ποιες μορφές αρχείων επεξεργάζεται?

  —  dBase

  —  Excel

  —  Delimited

  —  Flat files

  —  Text report files

  —  XML

  —  Via scripts

  —  Via ODBC

   

   

  Συμπερασματικά:

  Μέσω της χρήσης του SESAM ο ελεγκτικός φορολογικός μηχανισμός αποκτά ένα εργαλείο ελέγχου αντίστοιχο αυτών που χρησιμοποιούν οι μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες:

  • PricewaterhouseCoopers (PwC),
  • Ernst & Young,
  • KPMG,
  • Deloitte

  Με το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα του Πληροφοριακού Συστήματος SESAM ANALYSIS επιτυγχάνεται η χρήση και εφαρμογή νέων προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής ως ένα αξιόπιστο και ισχυρό εργαλείο για τη διαχείριση τεράστιου όγκου πληροφοριών και κάθε είδους δεδομένων σε όλα τα επίπεδα.

  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)
   (ΔΕ0303-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Αρχικά, παρουσιάζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις και συγκεκριμένα η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Οι Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με ένα σύνολο κανόνων που είναι τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), τα οποία θεσπίζονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και είναι αποδεκτά σε περισσότερες από 140 χώρες παγκοσμίως. Η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης διαχωρίζεται σε Ενεργητικό, Υποχρεώσεις και Καθαρή Θέση, και φανερώνει τα περιουσιακά στοιχεία, τις οφειλές σε τρίτους και τις οφειλές προς τους μετόχους, αντίστοιχα. Δείχνει την οικονομική κατάσταση της οντότητας και την ικανότητά της να παράγει εισόδημα στο μέλλον. Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει λογαριασμούς Εσόδων και Εξόδων, ενώ η διαφορά των δύο καταδεικνύει τη χρηματοοικονομική αποτελεσματικότητα της οντότητας σε χρηματικούς όρους. Τέλος, η Κατάσταση Ταμειακών Ροών καταδεικνύει τις ταμειακές ροές που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα των λειτουργικών, επενδυτικών και χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της οντότητας.
  Τα αριθμητικά δεδομένα που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αποτελούν τη βάση για περαιτέρω ανάλυση, διαμόρφωση προβλέψεων και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι μέτοχοι και οι άλλες ομάδες ενδιαφέροντος αξιοποιούν την πληροφόρηση των οικονομικών καταστάσεων με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται είτε με την μετατροπή τους σε μία τυποποιημένη μορφή είτε με τη χρήση δεικτών. Στην πρώτη περίπτωση περιλαμβάνονται η οριζόντια και η κάθετη ανάλυση, οι οποίες επιτρέπουν την αξιολόγηση της απόδοσης της εταιρίας κατά τη διάρκεια του χρόνου και τον εντοπισμό των στοιχείων που σχετίζονται με συγκεκριμένες επιχειρηματικές λειτουργίες και επιδέχονται περαιτέρω βελτιώσεις. Στην περίπτωση των δεικτών, επιλέγονται δύο στοιχεία από την ίδια ή από δύο διαφορετικές οικονομικές καταστάσεις, όπου το μέγεθος του ενός εκφράζεται σε σχέση με το μέγεθος του άλλου. Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της πληροφόρησης που παρέχεται στις οικονομικές καταστάσεις, μπορούν να κατασκευασθούν πολλοί και διαφορετικοί δείκτες. Κατά συνέπεια, η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων με τη χρήση δεικτών επιτρέπει την ενδελεχή αξιολόγηση όλων των πτυχών της δραστηριότητας μίας επιχείρησης. Οι δείκτες ταξινομούνται σε κατηγορίες βάσει της επιχειρηματικής λειτουργίας στην οποία επικεντρώνονται και, ειδικότερα, διακρίνονται σε δείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας, κερδοφορίας, χρέους και μακροπρόθεσμης φερεγγυότητας.
  Η χρηματοοικονομική ανάλυση παρέχει το πλαίσιο για την εκτίμηση των μελλοντικών κερδών και μερισμάτων, τα οποία αξιοποιούνται για την αποτίμηση της αξίας των κοινών και των προνομιούχων μετοχών. Η αξία των κοινών μετοχών μίας εταιρίας ισούται με την προεξοφλημένη (ή παρούσα) αξία των μελλοντικών μερισμάτων που αναμένεται να καταβληθούν στους κατόχους τους. Αναφορικά με τα μελλοντικά μερίσματα γίνονται τρεις υποθέσεις και συγκεκριμένα θεωρείται ότι αναπτύσσονται με μηδενικό, σταθερό ή μεταβαλλόμενο ρυθμό ανάπτυξης. Για τις προνομιούχες μετοχές το ύψος και η συχνότητα καταβολής των μερισμάτων είναι γνωστά, γεγονός που διευκολύνει τη διαδικασία αποτίμησής τους.

  • ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (ΟΔ0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής σε εισαγωγικό επίπεδο με τα θέματα που πραγματεύεται η επιστήμη της λογιστικής. Αρχικά, αναλύονται οι βασικές λογιστικές καταστάσεις και η λογιστική ισότητα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών, αναλύονται τα λογιστικά γεγονότα και γίνεται η καταχώρησή τους κατά το διπλογραφικό σύστημα. Η καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών αναφέρεται στην τήρηση ημερολογίου, γενικού καθολικού, αναλυτικών καθολικών και στην κατάρτιση ισοζυγίου. Τέλος, παρουσιάζονται οι εγγραφές κλεισίματος, ο προσδιορισμός και η διανομή του αποτελέσματος και η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΟΔ0605)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Για το μέρος «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» αναλύεται αρχικά η έννοια της διαχείρισης των δεδομένων και πληροφοριών (data management, information management) και η σημασία τους για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Στη συνέχεια εξετάζεται η χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας για την επίτευξη της διαχείρισης της πληροφορίας. Ειδικότερα, αναλύονται οι έννοιες των συστημάτων βάσεων δεδομένων (databases systems), των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database management systems). Στη συνέχεια αναλύεται ο τρόπος οργάνωσης μιας βάσης δεδομένων με τη χρήση μοντέλων δεδομένων (data models) εκφρασμένων με το πρότυπο E-R (entity-relationship model), και ειδικότερα με τη σημειογραφία IDEF1X. Αναλύονται οι έννοιες των οντοτήτων (entities), των γνωρισμάτων (attributes), των σχέσεων μεταξύ οντοτήτων (relationships), των διαφόρων ειδών σχέσεων, κ.α. Παρουσιάζεται πλήθος παραδειγμάτων με μοντέλα δεδομένων για διάφορες περιπτώσεις εφαρμογών. Για το μέρος «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:

  - Καταχώρηση λογιστικού σχεδίου

  - Ενημέρωση λογαριασμών

  - Καταχώρηση λογιστικών γεγονότων

  - Καταχώρηση μισθοδοσίας

  - Προσδιορισμό αποτελέσματος

  - Ενημέρωση ισοζυγίων

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΔΕ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στην εισαγωγή παρουσιάζεται συνοπτικά η σχέση που υπάρχει μεταξύ της Λογιστικής Κόστους, της Διοικητικής Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Στη συνέχεια αναλύονται τα βασικά στοιχεία του κόστους παραγωγής και περιγράφονται η μέθοδος της κατά παραγγελία κοστολόγησης όπως  και της συνεχούς παραγωγής. Εξετάζεται το θέμα του επιμερισμού του κόστους των προϊόντων, άμεση-πλήρης κοστολόγηση, κατάρτιση προϋπολογισμών και τεχνική της πρότυπης κοστολόγησης. Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει στην κατανόηση των πληροφοριών που παράγονται από τη χρήση των συστημάτων κοστολόγησης. Επίσης σκοπό του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν με απλό και κατανοητό τρόπο οι βασικές έννοιες της κοστολόγησης και η εφαρμογή της σε πρακτικά θέματα. 

   Η διοικητική λογιστική ασχολείται με την παροχή οικονομικών πληροφοριών στα στελέχη, δηλ. τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα σ’ έναν οργανισμό-επιχείρηση και διευθύνουν και ελέγχουν τις λειτουργίες του. Σκοπός του μαθήματος είναι να μεταδώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις αρχές, δομές και διαδικασίες της διοικητικής λογιστικής επιστήμης, να διδάξει τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης των εσόδων και υπολογισμού των εξόδων, να ερμηνεύσει και να αναλύσει τις μεθόδους και τεχνικές προσδιορισμού του επιχειρηματικού κόστους με τελικό στόχο, οι διοικητές των οικονομικών μονάδων (μάνατζερ) να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που τους παρέχονται από τους οικονομικούς διευθυντές προκειμένου να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε αφενός να οδηγήσουν την επιχείρηση στην κορυφή του κλάδου δραστηριοποίησης και αφετέρου να τους καταστήσει αξιόπιστα στελέχη. 

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (MTM0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ)
   (ΟΔ0820)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση των θεμάτων τραπεζικής, ξενοδοχειακής και ναυτιλιακής λογιστικής και να εξοικειώσει τους φοιτητές με πρακτικές και μεθόδους που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση ων εν λόγω μορφών επιχειρήσεων και οργανισμών.

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (MTF0209)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος:

  Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές-τριες αφενός στα βασικά θέματα μισθοδοσίας και ασφάλισης των εργαζομένων, αφετέρου σε εξειδικευμένα θέματα οικονομικών οντοτήτων και θέματα που άπτονται της ξενοδοχειακής, τραπεζικής και δημόσιας λογιστικής. Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν αντιμετωπίζουν τις βασικές υποχρεώσεις των τμημάτων μισθοδοσίας σε σχέση με την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος  ΕΡΓΑΝΗ, την υποβολή δηλώσεων για την απασχόληση και την υποβολή δηλώσεων σχετικές με την παρακράτηση φόρων στους εργαζομένους στο σύστημα taxis net. Επιπρόσθετα οι φοιτητές θα έχουν γνώση και ικανότητα εφαρμογής θεμάτων αναφορικά με τις ιδιωτικές οντότητες, με την τραπεζική, ξενοδοχειακή και την δημόσια λογιστική. Γενικά μέσω του μαθήματος επιδιώκεται η απόκτηση όσο το δυνατό περισσότερων ειδικών εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τη λογιστική και τη φορολογία.

   

  Θεματικές Ενότητες:

  Εβδομάδα

  Διδακτέα Ύλη

  1η

  Γενική εισήγηση. Σκοπός και στόχοι μαθήματος. Εξειδικευμένα Θέματα οικονομικών οντοτήτων. Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση.

  2η

   

  Ανώνυμη Εταιρεία. Εξειδικευμένες περιπτώσεις και μελέτες περιπτώσεων Ι. Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση.

  3η

  Ανώνυμη Εταιρεία. Εξειδικευμένες περιπτώσεις και μελέτες περιπτώσεων ΙΙ. Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση.

  4η

   

  Ειδικά θέματα Τραπεζικής Λογιστικής. Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές.

  5η

   

  Ειδικά θέματα Ξενοδοχειακής Λογιστικής. Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές.

  6η

   

  Ειδικά θέματα Δημόσιας Λογιστικής. Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές.

  7η

   

  Πρόοδος

  8η

  Θέματα Μισθοδοσίας. Μορφές απασχόλησης. Συμβάσεις εργασίας. Η άδεια των εργαζομένων. Δικαιούμενες αποδοχές και επιδόματα.

  9η

   

  Θέματα Μισθοδοσίας. Πρόσθετη απασχόληση. Υπολογισμός προσαυξήσεων υπερωριών, υπερεργασίας και απασχόλησης σε αργίες. Ειδικές μορφές απασχόλησης. Μηχανογραφική Διαχείριση.

  10η

   

  Θέματα Μισθοδοσίας. Πρόσληψη εργαζομένων. Καθορισμός αποδοχών. Επιλογή τρόπου ασφάλισης. Υποχρεώσεις στο σύστημα Εργάνη. Μηχανογραφική Διαχείριση.

  11η

   

  Θέματα Μισθοδοσίας. Μηχανογραφική Διαχείριση Εργαζομένων. Υπολογισμός Μισθοδοσίας. Υπολογισμός Φ.Μ.Υ. Διαχείριση Α.Π.Δ.

  12η

   

  Θέματα Μισθοδοσίας. Υπολογισμός Δώρων και Επιδομάτων. Υπολογισμός Μερικής απασχόλησης. Ειδικά θέματα μισθοδοσίας. Ανασκόπηση Ύλης

  13η

  Εξετάσεις

   

  Αξιολόγηση:

  Η τελική βαθμολογία θα προκύψει ως εξής:

  1. Ποσοστό 100% θα προέλθει από τις Τελικές Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (περιλαμβάνεται η ύλη ολόκληρου του μαθήματος)
  2. Ποσοστό 20% ως ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ θα προέλθει από την Πρόοδο, η οποία θα  πραγματοποιηθεί την 7η εβδομάδα (περιλαμβάνεται η ύλη του μαθήματος μέχρι τη στιγμή της προόδου)

   

   

  Βιβλιογραφία

  • Journal of Accounting and Public Policy
  • Accounting, Organizations and Society
  • Accounting Forum
  • Advances in Public Interest Accounting

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΕΡΓΑΣΙΑ)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
   (ΟΙ0612)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0612

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ και Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  5

  Εργαστήριο

  2

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Γενικών γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Κανένα

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BA238/index.php

             

   

  (2)   ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τα βασικά εργαλεία και τις τεχνικές της κοστολόγησης και διοικητικής λογιστικής.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει:

  • Συνεπή και συνεκτική γνώση της γλώσσας των οικονομικών επιστημών σχετικά με την διοικητική λογιστική
  •  Ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση οικονομικών συμβουλών διοικητικής λογιστικής
  •  Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων διοικητικής λογιστικής
  •  Ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής οικονομικών λογικών και μεθόδων στη μελέτη θεματικών περιοχών διοικητικής λογιστικής
  • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και επεξήγησης οικονομικών επιχειρημάτων σχετικά με τη διοικητική λογιστική τόσο σε άτομα με γνώση του αντικειμένου όσο και σε μη ειδικούς.
  •  Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά  θεμάτων κοστολόγησης
  •  Ικανότητα ανάδειξης και διερεύνησης ενός συγκεκριμένου θέματος στην κοστολόγηση
  •  Ικανότητα ατομικής εργασίας και συμβολής στην ομαδική αποτελεσματικότητα με μόνο γενική επίβλεψη
  •  Ικανότητα παραγωγής αυτόνομης εργασίας

   

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  - Αυτόνομη εργασία

  - Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  - Ομαδική εργασία

  - Λήψη αποφάσεων

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχοι

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση της διοικητικής λογιστικής και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα εργαλεία, μεθόδους και τις τεχνικές που εφαρμόζονται κατά την εφαρμογή της λογιστικής κόστους.

   

   

  Περίγραμμα εισηγήσεων

  Βασικές έννοιες κοστολόγησης (έξοδα, δαπάνες, κόστος).

  Υπολογισμός κόστους παραγωγής, κόστους παραχθέντων, κόστους πωληθέντων, μικτού και καθαρού αποτελέσματος

  Εσωλογιστική κοστολόγηση - αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως.

  Μέθοδοι επανεπιμερισμού εξόδων (άμεση και βαθμιδωτή μέθοδος).

  Μέθοδοι και συστήματα κοστολόγησης (σύστημα κοστολόγησης κατά παραγγελία).

  Άμεση και πλήρης κοστολόγηση.

  Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων.

  Νεκρό σημείο και ανάλυση σχέσεων κόστους-όγκου-κέρδους.

  Προϋπολογιστικό κόστος και προϋπολογισμοί α' υλών, πωλήσεων και παραγωγής.

  Πρότυπη κοστολόγηση (αποκλίσεις).

  Εβδομαδιαίο εργαστήριο όπου παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής στον Η/Υ σε εικονική εταιρία (ενημέρωση κοστολόγησης και προσδιορισμός αποτελέσματος).

   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  ⮚         Εργαστηριακή εκπαίδευση σε Η/Υ σε μηχανογραφημένο πρόγραμμα κοστολόγησης

  ⮚         Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία

  ⮚         Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης compus

  ⮚         Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω των προσωπικών ιστοσελίδων των διδασκόντων

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα 

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Εργαστήριο

  26

  Αυτόνομη μελέτη

  72

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση
  • Τελική εξέταση σε εργαστήριο

  Η τελική γραπτή εξέταση και η τελική εξέταση σε εργαστήριο καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος.

   

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

   

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου και οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (compus).

   

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (compus).

   

  Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εξεταστούν και μέσω προόδων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (στο πλαίσιο της γραπτής αξιολόγησής τους). Συγκεκριμένα, υπάρχουν 2 πρόοδοι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, η πρώτη από τις οποίες καλύπτει περίπου το 40% της ύλης και η δεύτερη καλύπτει το 100% της ύλης. Οι φοιτητές πρέπει να επιτύχουν προβιβάσιμο βαθμό στην πρώτη πρόοδο ώστε να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη. Σε αυτή την περίπτωση η τελική βαθμολογία της γραπτής εξέτασης του μαθήματος προέρχεται (κατά 100%) από τη βαθμολογία της δεύτερης προόδου. Οι φοιτητές που είτε δεν επέτυχαν στις εξετάσεις της δεύτερης προόδου είτε δεν επέτυχαν ικανοποιητική βαθμολογία διατηρούν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος. Σε αυτή την περίπτωση ο βαθμός τους (αναφορικά με τη γραπτή αξιολόγησή τους) προκύπτει αποκλειστικά από τις τελικές εξετάσεις.

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Συγγράμματα

  Προτεινόμενα Συγγράμματα

  • Καραγιώργος, Θ. και Πετρίδης, Α. (2015). Μηχανογραφημένη Κοστολόγηση, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. Καραγιώργου.
  • Βενιέρης, Γ., Κοέν, Σ. και Κωλέτση, Μ. (2005). Λογιστική Κόστους, εκδόσεις Π Ιωαννίδου & ΣΙΑ ΕΕ.

  Προτεινόμενα Πρόσθετα Συγγράμματα

  • Γκίνογλου, Δ. και Σταυριανίδης, Κ. (2014). Κοστολόγηση-Διοικητική Λογιστική-Βιομηχανική Λογιστική, εκδόσεις  ΑΦΟΙ Θ. Καραγιώργου.
  • Νεγκάκης, Χ. και Κουσενίδης, Δ. (2014). Διοικητική Λογιστική, εκδόσεις ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

  Επιστημονικά Περιοδικά

  • Advances in Management Accounting
  • Abacus
  • Accounting in Europe
  • Management Accounting Research

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
   (ΟΔ0804)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση της διοικητικής λογιστικής και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα εργαλεία, τις μεθόδους και τις τεχνικές που εφαρμόζονται κατά την εφαρμογή της λογιστικής κόστους. Αρχικά εξετάζονται οι βασικές έννοιες της κοστολόγησης (έξοδα, δαπάνες, κόστος) και αναλύονται το κόστος παραγωγής, το κόστος παραχθέντων, το κόστος πωληθέντων, το μικτό και καθαρό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εξετάζονται η αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως, οι μέθοδοι επανεπιμερισμού των εξόδων (άμεση και βαθμιδωτή μέθοδος) και οι μέθοδοι και τα συστήματα κοστολόγησης (σύστημα κοστολόγησης κατά παραγγελία). Παράλληλα η άμεση κοστολόγηση, η ανάλυση σχέσεων κόστους-όγκου-κέρδους και η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων παρουσιάζονται στο πλαίσιο του μαθήματος. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την εξέταση των προϋπολογισμών και της πρότυπης κοστολόγησης (αποκλίσεις). Τέλος ανά εβδομάδα πραγματοποιείται εκπαίδευση και εξάσκηση σε εργαστήριο, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής στον Η/Υ σε εικονική εταιρία (ενημέρωση κοστολόγησης και προσδιορισμός αποτελέσματος).

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΒΣ0649)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I
   (ΟΙ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)   ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0202

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β  εξάμηνο

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Λογιστική Ι

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  7

  Φροντιστήρια

  2

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Επιστημονικής περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Κανένα

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO198/index.php

             

   

  (2)   ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής λογιστικής.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει:

  • Συνεπή και συνεκτική γνώση της λογιστικής ορολογίας
  • Ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση οικονομικών συμβουλών χρηματοοικονομικής λογιστικής
  • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων χρηματοοικονομικής λογιστικής
  • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και επεξήγησης οικονομικών επιχειρημάτων σχετικά με τη χρηματοοικονομική λογιστική τόσο σε άτομα με γνώση του αντικειμένου όσο και σε μη ειδικούς.
  • Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά θεμάτων χρηματοοικονομικής λογιστικής
  • Ικανότητα ανάδειξης και διερεύνησης ενός συγκεκριμένου θέματος στην χρηματοοικονομική λογιστική
  • Ικανότητα παραγωγής αυτόνομης εργασίας

   

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  - Αυτόνομη εργασία

  - Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  - Ομαδική εργασία

  - Λήψη αποφάσεων

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχοι

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής σε εισαγωγικό επίπεδο με τα θέματα που πραγματεύεται η επιστήμη της λογιστικής.

   

  Περίγραμμα εισηγήσεων

  - Εισαγωγή στη Λογιστική

  - Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις

  - Ονομασία και Περιεχόμενο Λογαριασμών

  - Λειτουργία των Λογαριασμών (Διπλογραφικό Σύστημα)

  - Καταχώρηση Λογιστικών Γεγονότων

  - Προσδιορισμός Αποτελέσματος Περιόδου

   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  ⮚         Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία

  ⮚         Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης compus

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

    Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

   

  Διαλέξεις

  52

   

  Φροντιστήριο

  26

   

  Αυτόνομη μελέτη

  132

   

  Σύνολο Μαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση (100%)

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

   

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

   

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου και οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (compus).

   

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (compus).

   

  Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εξεταστούν και μέσω προόδων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ήτοι, υπάρχουν 3 πρόοδοι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η πρώτη πρόοδος περιλαμβάνει περίπου το 30% της ύλης, η δεύτερη πρόοδος περιλαμβάνει το 70% της ύλης και η τρίτη πρόοδος το 100% της ύλης. Οι φοιτητές πρέπει να επιτύχουν προβιβάσιμο βαθμό σε κάθε πρόοδο ώστε να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη. Σε αυτή την περίπτωση η τελική βαθμολογία του μαθήματος προέρχεται (κατά 100%) από τη βαθμολογία της τρίτης προόδου. Οι φοιτητές που είτε δεν επέτυχαν στις εξετάσεις της τρίτης προόδου είτε δεν επέτυχαν ικανοποιητική βαθμολογία διατηρούν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος. Σε αυτή την περίπτωση ο βαθμός τους προκύπτει αποκλειστικά από τις τελικές εξετάσεις.

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Συγγράμματα

  Προτεινόμενα Συγγράμματα

  • Καραγιώργος, Θ. (2018). Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις Αφοί Θ. Καραγιώργου.
  • Βαζακίδης, Α., Σταυρόπουλος, Α. και Τσόπογλου Σ. (2010), Χρηματοοικονομικής Λογιστική Λογιστικό Σχέδιο, Εκδόσεις ΧΑΡΙΣ ΜΕΠΕ

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
   (MPM0106)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (ΠΣ0205-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MIS

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Περιγραφή

  Σκοπός-στόχοι μαθήματος:

  Σκοπός του μαθήματος είναι να μεταφέρει στους φοιτητές την γνώση και την εμπειρία χρήσης ενός πρότυπου λογιστικού πληροφοριακού συστήματος, όπως είναι το «Κεφάλαιο», προσόντα απαραίτητα για αυτούς που θα απασχοληθούν μελλοντικά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς αλλά και να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στα μηχανογραφημένα λογιστήρια των επιχειρήσεων όπως αυτά αναμένεται να είναι στο άμεσο μέλλον. Παράλληλα οι φοιτητές μπορούν να εφαρμόζουν τη λογιστική στην πράξη με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής όπως είναι οι λογιστικές εφαρμογές πληροφορικής, αλλά και βασικών λογιστικών εννοιών:

  • Απογραφή
  • Ισολογισμός
  • Λογαριασμός (Χρέωση, Πίστωση)
  • Ημερολόγιο
  • Ισοζύγιο
  • Προσδιορισμός Αποτελέσματος
  • LIFO- FIFO
  • Παραλλαγές τιμής κτήσεως

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
   (MTF0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός

  Το αντικείμενο του μαθήματος είναι:

  Εννοιολογική προσέγγιση του φορολογικού ελέγχου στην Ελλάδα, ανάπτυξη των δομών και υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων), ως καθοριστικό αναπτυξιακό εργαλείο για ισόρροπη ανάπτυξη, αύξηση της απασχόλησης, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

  Το διεθνές περιβάλλον και οι στρατηγικές φορολογικές τάσεις στην ΕΕ, καθώς και συγκριτική ανάλυση σχετικά με το πλαίσιο, το οποίο καθορίζει τη φορολογική πολιτική στην ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύονται οι συγκλίσεις και αποκλίσεις των φορολογικών συστημάτων εντός ΕΕ με βάση την άμεση και έμμεση φορολόγηση.

  Παρουσίαση θεμάτων Φορολογίας Εισοδήματος που αφορούν:

        Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013)

   

        Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) Ν. 4174/2013

   

        Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α., Ε9)

   

   

   

  Τα προαναφερθέντα θέματα συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

   

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

   

  α/α

  Ημερομηνία

  Αμφ.

  Περιεχόμενα

  1

  3 Ω

   

  Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

  Α.Α.Δ.Ε. (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) - Δομές και Υπηρεσίες της - Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης

  Φορολογικές τάσεις και φορολογική πολιτική στην ΕΕ, συγκλίσεις και αποκλίσεις των φορολογικών συστημάτων.

  Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013

  Γενικές Διατάξεις – Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί - Υποκείμενοι του φόρου – Φορολογική κατοικία – Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή – Μόνιμη εγκατάσταση - Φορολογητέο εισόδημα – Φορολογικό έτος

  2

  3 Ω

   

  Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

  Γενικές Διατάξεις

  Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων – Εξαρτώμενα μέλη

  Εισόδημα από Μισθωτή εργασία και συντάξεις – Απαλλαγές - Παροχές σε είδος

  Φορολογικός Συντελεστής – Μειώσεις φόρου εισοδήματος

  Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

  Εκπιπτόμενες και μη επιχειρηματικές δαπάνες

  Αποσβέσεις – Επισφαλείς απαιτήσεις – Φορολογικός συντελεστής

  3

  3 Ω

   

  Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

  Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού ελάχιστης φορολογίας

  Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

  Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

  Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών

  Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής

  4

  3 Ω

   

  Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

  Εισόδημα από κεφάλαιο

  Μερίσματα – Τόκοι

  Δικαιώματα – Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

  Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο

  Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

  Φορολογικός συντελεστής

  5

  3 Ω

   

  Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

  Παρακράτηση φόρου - Φορολόγηση στην πηγή - Φορολόγηση στην πηγή - Φορολογικός συντελεστής

  Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και προκαταβολή φόρου - Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων – Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα - Μείωση  του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα

  Εκκαθάριση – Φορολογικός Συντελεστής

  Εκκαθάριση Φ.Π. - Μελέτη περίπτωσης 

  6

  3 Ω

   

  Ενδιάμεση Εξέταση

  7

  3 Ω

   

  Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων

  Γενικές διατάξεις – Αντικείμενο φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων – Υποκείμενα φόρου - Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα

  Φορολογητέο Εισόδημα – Κέρδη από επιχ/κή δραστηριότητα – Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων – Υποκεφαλαιοδότηση

  8

  3 Ω

   

  Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων

  Ενδοομιλικές συναλλαγές

  9

  3 Ω

   

  Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων

  Μεταφορά λειτουργιών -  Εισφορές ενεργητικού έναντι μετοχών – Ανταλλαγή μετοχών – Συγχωνεύσεις - Διασπάσεις

  10

  3 Ω

   

  Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων

  Παρακράτηση φόρου – Υπόχρεοι σε παρακράτηση -  Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση - Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές – Συντελεστές παρακράτησης φόρου

  Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και προκαταβολή φόρου - Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων – Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

  Εκκαθάριση – Φορολογικός Συντελεστής

  Εκκαθάριση Ν.Π. - Μελέτη περίπτωσης 

  11

  3 Ω

   

  Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων

  Διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής – Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

  12

  3 Ω

   

  Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

  Φυσικών και Νομικών Προσώπων – Ε9

  13

  Τελική Εξέταση

   

   

  Τρόπος διεξαγωγής

  Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις, παραδείγματα, πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (Case Studies).

   

  Βαθμολογία:

  E-learning                                            30%

  Ενδιάμεση Εξέταση                            20%

  Τελική Εξέταση                                  50%

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
   (MPM0204)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
   (MTF0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός

  Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση βασικών φορολογικών εννοιών και παραμέτρων που αφορούν τον έλεγχο νομικών οντοτήτων και φυσικών προσώπων περιλαμβάνοντας διαδικασίες και τεχνικές ελέγχου βάσει των ισχυουσών διατάξεων. Η κατανόηση και η σωστή κατεύθυνση σε ένα ευμετάβλητο αντικείμενο όπως είναι η φορολογία θεωρείται απαραίτητη για τους αποφοίτους του μεταπτυχιακού προγράμματος προκειμένου να ανταποκριθούν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και πολύ ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς η φορολογία αποτελεί πλέον έναν πολύ σημαντικό παράγοντα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

  Παρουσίαση θεμάτων Φορολογικού Ελέγχου που αφορούν:

   

        Α.Α.Δ.Ε.

  Όργανα, αντικείμενα και διαδικασίες

  Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης – Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία – Είσοδος στις εγκαταστάσεις

  Κοινωνία της Πληροφορίας - Ολοκληρωμένο ΠληροφοριακόΣύστημα ΕλέγχουELENXIS

   

        Έννοια – Σκοπός - Διαδικασία Φορολογικού Ελέγχου

  Μορφές Ελέγχου - Κριτήρια Επιλογής για έλεγχο – Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης - Προετοιμασία Ελέγχου – Έναρξη Ελέγχου

   

        Eλεγκτικές Επαληθεύσεις

  Γενικές διατάξεις Ν.4172/2013, Ν.4174/2013

  ΠΟΛ.1159/22.7.2011 – ΠΟΛ.1124/18.6.2015 – ΠΟΛ.1036/9.3.2017

   

        Τυπικός και Ουσιαστικός Έλεγχος

  Εισόδημα – Φ.Π.Α. – Λοιπές Φορολογίες (Επιρριπτόμενοι φόροι, παρακρατούμενοι φόροι, τέλη και εισφορές)

   

        Παραβάσεις – Πρόστιμα

  Διαδικαστικές παραβάσεις  – Ουσιαστικές παραβάσεις - Παραβάσεις φοροδιαφυγής

  Πρόστιμα

   

        Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου  

  Διαφορές φόρων Εισοδήματος – Φ.Π.Α. – Λοιπών Φορολογίων (Επιρριπτόμενων φόρων, παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών) - Προστίμων

  Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης (άρθρ.22,23 ν.4172/2013) – Λογιστικές Διαφορές

   

        Σημείωμα Διαπιστώσεων – Προσωρινός Διορθωτικός Προσδιορισμός Φόρου - Απόψεις Φορολογούμενου

   

        Φορολογική Διοίκηση - Έκθεση Ελέγχου – Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου

   

        Βεβαίωση και καταβολή φόρων

  Κοινοποίηση – Βεβαίωση – Καταβολή φόρων – Εκτελεστοί τίτλοι για την είσπραξη

   

        Διαδικασίες Προσφυγής

  Ενδικοφανής προσφυγή – Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

   

        Ποινικές και Διοικητικές Κυρώσεις

  Εγκλήματα Φοροδιαφυγής – Ποινικές Κυρώσεις - Μηνυτήριες αναφορές

  Μέτρα Αναγκαστικής Εκτέλεσης – Αλληλέγγυα Ευθύνη

  Λήψη διασφαλιστικών μέτρων 

  Υποβολή αναφορών ν.3691/2008 στην Αρχή Καταπολέμησης και Νομιμοποίησης από Εγκληματικές Δραστηριότητες

   

        Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου

  Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης (άρθρ.27 ν.4174/2013 και άρθρ.28 ν.4172/2013) - Διαδικασία εφαρμογής – Νομοθετικό πλαίσιο - Παραδείγματα

                         

   

  Τα προαναφερθέντα θέματα συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

   

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  α/α

  Ημερομηνία

  Αμφ.

  Περιεχόμενα

  1

  3 Ω

   

  Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

  Σύσταση Α.Α.Δ.Ε. – Αρμοδιότητες Αρχής – Λειτουργική ανεξαρτησία – Όργανα – Υπηρεσίες

  Φορολογικoί Έλεγχοι

  Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης – Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία – Είσοδος στις εγκαταστάσεις

  Κοινωνία της Πληροφορίας - Ολοκληρωμένο ΠληροφοριακόΣύστημα ΕλέγχουELENXIS

  2

  3 Ω

   

  Έννοια – Σκοπός - Διαδικασία φορολογικού Ελέγχου

  Μορφές Ελέγχου - Κριτήρια Επιλογής για έλεγχο – Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης - Προετοιμασία Ελέγχου – Έναρξη Ελέγχου

  Ελεγκτικές Επαληθεύσεις

  Γενικές διατάξεις Ν.4172/2013, Ν.4174/2013

  ΠΟΛ.1159/22.7.2011–ΠΟΛ.1124/18.6.2015-ΠΟΛ.1036/9.3.2017

  3

  3 Ω

   

  Τυπικές Ελεγκτικές Επαληθεύσεις

  Επαληθεύσεις σε νομιμοποιητικά έγγραφα, βιβλία και στοιχεία – Επιλογή δείγματος δεδομένων προς έλεγχο - Επαληθεύσεις επί εσόδων και αγορών – Έλεγχος δαπανών

  Ουσιαστικές Ελεγκτικές Επαληθεύσεις

  Επαληθεύσεις ανά κατηγορία βιβλίων – Έρευνα και έλεγχος διαδικτυακών συναλλαγών – Έλεγχος συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων – Έλεγχος κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων – Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων και καθαρού εισοδήματος

  4

  3 Ω

   

  Έλεγχος Φ.Π.Α.

  Έλεγχος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Επιστροφή φόρου

  5

  3 Ω

   

  Έλεγχος Λοιπών Φορολογιών

  Έλεγχος λοιπών φορολογιών (Επιρριπτόμενοι φόροι, παρακρατούμενοι φόροι, τέλη και εισφορές)

  6

  3 Ω

   

  Ενδιάμεση Εξέταση

  7

  3 Ω

   

  Παραβάσεις – Πρόστιμα

  Διαδικαστικές  – Ουσιαστικές παραβάσεις

  Παραβάσεις φοροδιαφυγής

  Πρόστιμα

  8

  3 Ω

   

  Διαδικασίες Ολοκλήρωσης Ελέγχου

  Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

  Διαφορές φόρων  Εισοδήματος – Φ.Π.Α. – Λοιπών Φορολογιών (Επιρριπτόμενων φόρων, παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών) - Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης (άρθρ.22,23 Κ.Φ.Ε.) - Λογιστικές Διαφορές

  Σημείωμα Διαπιστώσεων – Προσωρινός Διορθωτικός Προσδιορισμός Φόρου - Απόψεις Φορολογούμενου

  Φορολογική Διοίκηση - Έκθεση Ελέγχου – Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου

  Βεβαίωση και καταβολή φόρων

  Κοινοποίηση – Βεβαίωση – Καταβολή φόρων – Εκτελεστοί τίτλοι για την είσπραξη

  9

  3 Ω

   

  Διαδικασίες Προσφυγής

  Ενδικοφανής προσφυγή – Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

  Ποινικές και Διοικητικές Κυρώσεις

  Εγκλήματα Φοροδιαφυγής – Ποινικές Κυρώσεις - Μηνυτήριες αναφορές

  Μέτρα Αναγκαστικής Εκτέλεσης – Αλληλέγγυα Ευθύνη

  Λήψη διασφαλιστικών μέτρων  

  Υποβολή αναφορών ν.3691/2008 στην Αρχή Καταπολέμησης και Νομιμοποίησης από Εγκληματικές Δραστηριότητες

  Παραγραφή Δικαιώματος είσπραξης φόρων

  Παραγραφή Είσπραξης φόρων

  10

  3 Ω

   

   

  Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου

  Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης  (άρθρ.27 ν.4174/2013 και άρθρ.28 ν.4172/2013) - Διαδικασία εφαρμογής

  11

  3Ω

   

   Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου

   Νομοθετικό πλαίσιο - Παραδείγματα

  12

  3 Ω

   

  Πρακτική Εφαρμογή (casestudy)

  Μελέτη περίπτωσης

  13

  Τελική Εξέταση

   

   

  Τρόπος διεξαγωγής

  Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις, παραδείγματα, πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (Case Studies).

   

   

  Βαθμολογία:

  E-learning                                            30%

  Ενδιάμεση Εξέταση                            20%

  Τελική Εξέταση                                  50%

   

   

  Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

   

  • Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Ν.4389/2016
  • Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) Ν. 4172/2013
  • Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) Ν. 4174/2013
  • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) Ν.4308/2014
  • Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων Ν.4337/2015
  • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) Ν.2859/2000
  • Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Ν.4093/2012
  • Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις
  • Ν.1809/1988 περί φορολογικών ταμειακών μηχανών
  • Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.2238/1994
  • Κώδικας Φορολογικών Κυρώσεων Ν.2523/1997
  • Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) Π.Δ.1123/1980
  • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Κανονισμός (ΕΚ) αρ.1606/2002
  • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Κανονισμός (ΕΚ) αρ.1606/2002
  • Σημειώσεις

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
   (MHM0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (MTF0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος:

  Στα πλαίσια του μαθήματος αρχικά αναλύονται οι βασικές έννοιες της Λογιστικής. Αρχικά εξετάζονται οι Λογαριασμοί και οι Ομάδες Λογαριασμών σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Στη συνέχεια αναλύονται εκτενώς οι βασικές Οικονομικές Καταστάσεις. Τα «Μη Κυκλοφορούντα πάγια περιουσιακά στοιχεία» και στη συνέχεια τα «Αποθέματα» εξετάζονται. Τα «Χρηματοοικονομικά και Λοιπά περιουσιακά στοιχεία» και οι «Υποχρεώσεις» αναλύονται ενδελεχώς. Η Γενική Λογιστική ολοκληρώνεται με την ανάλυση των Λογαριασμών «Εξόδων-Ζημιών», «Εσόδων-Κερδών» και πραγματοποίηση ημερολογιακών εγγραφών προσδιορισμού «Αποτελεσμάτων περιόδου». Η ύλη ολοκληρώνεται με την ανάλυση της λογιστικής παρακολούθησης για την Ομόρρυθμη εταιρεία, Ετερόρρυθμη εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και την Ανώνυμη Εταιρεία. Όλες οι ενότητες προσεγγίζονται με τη παράθεση εμπειρικών εφαρμογών που άπτονται των δραστηριοτήτων των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.    

   

  Θεματικές Ενότητες:

  Εβδομάδα

  Διδακτέα Ύλη

  1η

  Γενική εισήγηση. Σκοπός και στόχοι μαθήματος. Θεωρητική αναφορά και εννοιολογικές προσεγγίσεις λογιστικής επιστήμης. Ανάλυση Ελληνικών Λογιστικών προτύπων. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  2η

   

  Λογαριασμοί και Ομάδες Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  3η

  Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.  Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  4η

   

  Ανάλυση λογαριασμών Ομάδας 1 των ΕΛΠ «Μη κυκλοφορούντα πάγια περιουσιακά στοιχεία». Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  5η

   

  Ανάλυση λογαριασμών Ομάδας 2 των ΕΛΠ «Αποθέματα». Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  6η

   

  Ανάλυση λογαριασμών Ομάδας 3 των ΕΛΠ «Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία». Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  7η

   

  Ανάλυση λογαριασμών Ομάδας 5 των ΕΛΠ «Υποχρεώσεις». Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  8η

  Ανάλυση λογαριασμών Ομάδας 6 των ΕΛΠ «Έξοδα και Ζημιές» και Ομάδας 7 των ΕΛΠ «Έσοδα και Κέρδη». Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  9η

   

  Ομόρρυθμη εταιρεία. Λογιστική παρακολούθηση. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  10η

   

  Ετερόρρυθμη εταιρεία και Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Λογιστική παρακολούθηση. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  11η

   

  Ανώνυμη Εταιρεία. Λογιστική παρακολούθηση. Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  12η

   

  Λογιστική παρακολούθηση «Αποτελεσμάτων Περιόδου». Επίλυση Πρακτικών Εφαρμογών.

  13η

  Εξετάσεις

   

  Αξιολόγηση:

  Η τελική βαθμολογία θα προκύψει από τις τελικές εξετάσεις,

   

  Βιβλιογραφία:

  ü  Καραγιώργος, Θ. (2017). Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ Καραγιώργου.

  ü  Καραγιώργος, Θ. (2017). Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ Καραγιώργου.

  ü  Καραγιώργος, Θ. (2017). Λογιστική εταιρειών και Φορολογία Εισοδήματος, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ Καραγιώργου.

  ü  Καραγιώργος, Θ. και Συκιανάκης, Ν. (2016). Εφαρμοσμένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση, εκδόσεις ROSILI.

  ü  Needles, B. and Marian, P. (2016). Εισαγωγή στη Λογιστική, εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD.

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (30 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • Καραγιώργος Θ.Α, Φορολογική Πρακτική, Εκδόσεις Αφοί Θ. Καραγιώργου, Θεσσαλονίκη 2017
   • Καραγιώργος Θ.Α. Λογιστική Εταιριών και Φορολογία Εισοδήματος, Εκδόσεις Αφοί Θ. Καραγιώργου, Θεσσαλονίκη 2017
   • Καραγιώργος Θ.Α. Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις Αφοί Θ. Καραγιώργου, Θεσσαλονίκη 2017
   • Καραγιώργος Θ.Α. Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις Αφοί Θ. Καραγιώργου, Θεσσαλονίκη 2017
   • Καραγιώργος Θ.Α, Πετρίδης Α. Μηχανογραφημένη Λογιστική - Θεωρία και Πράξη Εκδόσεις Αφοί Θ.Καραγιώργου, Θεσσαλονίκη 2017
   • Καραγιώργος Θ.. Εφαρμοσμένη Λογιστική Εταιριών, Εκδόσεις ΑΦΟΙ . Καραγιώργου Ο.Ε., Θεσσαλονίκη 2017.
   • Επιστημονική Επιμέλεια, Καραγιώργος Θ.Α., Συκιανάκης Νικόλαος Εφαρμοσμένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Συγγραφέας: Anthony Rice, Εκδόσεις Rosily 2017
   • Καραγιώργος Θ., Καραγιώργος Α. και Συβάκης Ι., "Παρουσίαση της Στρατηγικής Ενδοομιλικής Τιμολόγησης, Η Εμπλεκόμενη Φορολογία και παραδείγματα κατανόησης της Μεθόδου”, Δημοσίευση στον Τιμητικό τόμο του Παντείου Πανεπιστημίου, “Contributions to Accounting Research II, 2017”.

   2015

   • Καραγιώργος Θ.Α.,Πετρίδης Α Μηχανογραφική Αναλυτική Λογιστική – Κοστολόγηση, Εκδόσεις Αφοί Θ. Καραγιώργου, Θεσσαλονίκη 2015.

   2010

   • Karagiorgos Th., “The importance of first year Accounting at University: A research on Mid-term exams and how may affect students’ performance|”,Τιμητικός Τόμος προς τιμή του καθηγητή Σωτήρη Καρβούνη.
   • Καραγιώργος Θ., Η Λογιστική Στο Πανεπιστήμιο”, Τιμητικός Τόμος προς τιμή του καθηγητή Παπαδόπουλου Δημήτρη.

   2007

   • Καραγιώργος Θ. και Κουρδούμπαλου, Στ., “Διερεύνηση της Αξιοπιστίας των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων υπό το Πρίσμα των Αποτελεσμάτων των Φορολογικών Ελέγχων”, Ημερίδα για τον τόμο προς τιμή του καθηγητού Αριστοκλή Ιγνατιάδη.
   • Καραγιώργος Θ., Δρογαλάς Γ. Χριστοδούλου, Π. και Παζάρσκη, Μ., “Η σχέση του εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνου στην σύγχρονη επιχείρηση ”, για τον τόμο προς τιμή του καθηγητού Αριστοκλή Ιγνατιάδη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

   2006

   • Καραγιώργος Θ., Πετρίδης Α., Λογιστική Διαχείριση δανείων αγροτικών συνεταιρισμών. Περιοδικό ΕΨΙΛΟΝ 7 , 2006 και στο Περιοδικό Φορολογική, Ενημέρωση 2006.
   • Καραγιώργος Θ., “Λογιστικά Πρότυπα (I.A.S) και Βασικές Λογιστικές Αρχές”, Τιμητικός τίτλος προς τιμή της καθηγήτριας Μαρίας Νεγρεπόντη – Δελιβάνη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

   2005

   • Καραγιώργος Θ. και Πετρίδης Α., “Η κοστολόγηση και πληροφοριακή οργάνωση των Λιμενικών Οργανισμών”, Τιμητικός τίτλος προς τιμή του καθηγητή Απόστολου Κομπότη.
   • “Κοστολόγηση και Λογιστική παρακολούθηση των άμεσων εξόδων αγορών”, Τιμητικός τίτλος προς τιμή του καθηγητή Αριστοκλή Ιγνατιάδη.
   • Καραγιώργος Θ., Λαζαρίδης Ι. “Η επικρατούσα κατάσταση στις ελληνικές ξενοδοχειακές μονάδες (εκτός Θεσσαλονίκης) ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 – Εμπειρική Έρευνα”, Τιμητικός τίτλος προς τιμή του καθηγητή Στ. Σαραντίδη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
   • Th. Karagiorgos, I. Papanastasiou και C. Vassiliadis, «Forecasting Performance of linear and non-linear models of Greek inflations», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, τιμητικός τόμος προς τιμή του καθηγητή Αριστοκλή Ιγνατιάδη

   2003

   • Καραγιώργος Θ. και Γεωργίου Γ., Λογιστική Εταιριών και Φορολογία Εισοδήματος, Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη 2003.
   • Καραγιώργος Θ. και Παπαδόπουλος Δ., Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη 2003.
   • Καραγιώργος Θ. και Παπαδόπουλος Δ., Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη 2003.
   • Καραγιώργος Θ., Φορολογική Πρακτική, Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη 2003.
   • Καραγιώργος Θ. και Πετρίδης Α., Μηχανογραφημένη Αναλυτική Λογιστική - Κοστολόγηση, Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη 2003.

   2002

   • Καραγιώργος Θ. και Πετρίδης Α., Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική, Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη 2002.
   • Καραγιώργος Θ., Χρηματοοικονομική Λογιστική, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2002.
   • Καραγιώργος Θ., Εισαγωγή στη Λογιστική, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2002.

   1995

   • Καραγιώργος Θ., Γνωστοποίηση πληροφοριών επιχειρηματικής κοινωνικής ευθύνης, Τιμητικός τόμος προς τιμή του καθηγητή Ιωάννη Λιάκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1995.
   • Καραγιώργος Θ., Ιστορική εξέλιξη της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, Τιμητικός τόμος προς τιμή του καθηγητή Ιωάννη Λιάκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1995.

   1986

   • Ναούμ Χ. και Καραγιώργος Θ., Εισαγωγικά Μαθήματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Αθήνα 1986.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (24 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2016

    • Diavastis, I., Anagnostopoulou, E., Drogalas, G. and Karagiorgos, T. (2016). “The Interaction Effect of Accounting Information Systems User Satisfaction and Activity-Based Costing Use on Hotel Financial Performance: Evidence from Greece”, Journal of Accounting and Management Information Systems, 15(4). pp. 757-784. http://cig.ase.ro/jcig/art/15_4_6.pdf (ABS 1)

    2015

    • Drogalas G., Sorros I., Karagiorgou D. and Diavastis I. (2015). “Tax Infringement Tracking In Greek Firms: Tax Auditors’ Perceptions”, Journal of Accounting and Taxation, 7(7), pp. 123-130 https://doi.org/10.5897/JAT2015.0186 (ABS 1)
    • Drogalas G., Karagiorgos T. and Arampatzis K. (2015). “Factors associated with Internal Audit Effectiveness: Evidence from Greece”, Journal of Accounting and Taxation, 7(7), pp. 113-122. https://doi.org/10.5897/JAT2015.0182 (ABS 1)

    2010

    • Karagiorgos Th., Lathiras Pet. and, Vasiliadis Chr., (2010) “Elaborating Financial Reporting through the Evaluation of Customer Perceived Value”, “Journal of Financial Decision Making”.
    • Kourdoumpalou St., Karagiorgos Th. (2010) "Extent of Corporate Tax Evasion when Taxable Earnings and Accounting Earnings Coincide" Managerial Auditing Journal, Vol. 27, Issue 3, pp. 228-250
    • Karagiorgos, Th, Melas, D. and Fasitsas, L. (2010) “The Effectiveness of a Law and Society’s Affluence: The Paradox of Cyprian Legislation’s Reform”, European Research Studies Journal,
    • Pazarskis, M., Karagiorgos, T., Eleftheriadis, Ι. and Christodoulou, P. (2010) “The Post-Merger Performance of Greek Acquiring Listed Firms: An Accounting Analysis”, MIBES Transactions - International Journal, Vol. 4, Issue 1.
    • Karagiorgos, T., Drogalas, G. and Giovanis, N. (2010) “Evaluation of the effectiveness” of Internal Audit in Greek Hotel Business”, International Journal of Economic Sciences and Applied Research
    • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Gotzamanis, Ε. and Tampakoudis, I. (2010) “Internal Auditing as an Effective Tool For Corporate Governance”, Journal of Business Management, 2(1), International Science Press, pp. 15-24.
    • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Eleftheriadis, Ι. and Christodoulou, P. (2010) “Internal audit contribution to efficient risk management”, Journal of Business Management, 2(1), International Science Press, pp. 1-14.
    • Karagiorgos, T., Drogalas, G. and Chatzispirou I. (2010). “Internal control system and management information systems”, The Southeuropean Review of Business Finance & Accounting.

    2009

    • Karagiorgos, Th. and Melas, D. (2009) “Tax Evasion: A Macroeconomic Approach”, Journal of Business Management, Vol. 2 Issue 1, pp. 25-30.
    • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Eleftheriadis, Ι. and Christodoulou, P. (2009) “Efficient Risk Management and Internal Audit”, International Journal of Management Research and Technology, 3(2), Serials Publications, pp. 429-436.
    • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Gotzamanis, Ε. and Tampakoudis, I. (2009) “The Contribution of Internal Auditing to Management”, International Journal of Management Research and Technology, 3(2), Serials Publications, pp. 417-427.

    2007

    • Παζάρσκης, Μ., Καραγιώργος, Θ., Χριστοδούλου, Π. και Δρογαλάς, Γ. (2007) “Συγχωνεύσεις, Εξαγορές και Επιχειρηματική Επίδοση: Μια Λογιστική Θεώρηση”, Διοικητική Ενημέρωση, Vol. 10, Issue 3, σελ. 55-69.

    2006

    • Karagiorgos, Th., Melas, D., Off-shore companies after the change in Cyprian legislation, Ethics and Critical Thinking Journal, Volume 2006, Issue 3.
    • Karagiorgos Th., Kourdoumpalou, Exploring the relationship between learning approaches of accounting students and their learning outcomes at a Greek University”, Journal of Social Sciences, Vol 2, No. 2, February 2006
    • Karagiorgos Th, Vasiliadis C., Liakopoulou N., The role of self-government in the emergence of corporate social responsibility in Greece. Investment research & Analysis, Journal, Vol 1 /N1/spring 2006

    2005

    • Karagiorgos Th., Kourdoumpalou St., “ Exploring the relationship between learning approaches of accounting students and their learning outcomes at a Greek University” 4th International Conference, New Horizons in industry, Business and Education (NHIBE 2005), 25-25 August 2005, Corfu.

    2004

    • Papanastasiou, J., Lazaridis, I., Karagiorgos, Th., BURDEN Sharing in NATO, European Research Studies, Vol. VII, Issue (1-2), 2004.

    2001

    • Γκούρλια Ι. και Καραγιώργος Θ., «Υπολογισμός και απόδοση φόρου υπεραξίας από τη μεταβίβαση επιχείρησης, εταιρικού μεριδίου ή ποσοστού συμμετοχής σε επιχείρηση, καθώς και από μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο», ΕΨΙΛΟΝ 7, 164, 2001.
    • Καραγιώργος Θ. και Μίχος, «Αμοιβές σε μη επιτηδευματίες εισηγητές επιμορφωτικών Σεμιναρίων-Συγγραφείς βιβλίων-Ερευνητές», ΕΨΙΛΟΝ 7, 176, 2001.
    • Καραγιώργος Θ. και Γκούρλια Ι., «Παρακράτηση-Προκαταβολή Φόρου-Αυτοτελής Φορολογία-Απαλλαγές. Εξαιρέσεις από το φόρο», ΕΨΙΛΟΝ 7, 172, 2001.
    • Γκούρλια Ι. και Καραγιώργος Θ., «Πως προσδιορίζεται το καθαρό εισόδημα των εμπορικών επιχειρήσεων για το οικονομικό έτος 2001», Φοροτεχνική και Θρακική Προσέγγιση, 83, 2001.
    • Συνέδρια (22 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2013

     • Karagiorgos T. and Diavastis I., (2013) “The Effectiveness of Accounting Information Systems on Managerial and Firm’s Financial Performance Empirical Evidence from Greek SMEs in Hotel Industry” in 10th International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics 2013, Utrecht, Netherlands.

     2012

     • Eleftheriadis I. Anagnostopoulou E., Diavastis I. and Arampatzis K., (2012) “Relationship between Financial Factors and Corporate Disclosures regarding Climate Change Practices” in 4th International Conference on Accounting and Finance, Corfu, Greece.
     • Karagiorgos T., Arampatzis K., Diavastis I. and Anagnostopoulou E., (2012) “The impact of Information Technology on Internal Auditing” in 4th International Conference on Accounting and Finance, Corfu, Greece.
     • Karagiorgos T., Diavastis I., Arampatzis K. and Anagnostopoulou E., 2012. “Implementation of Accounting Information Systems and their Impacts on Financial Performance - An Empirical Research on Greek SMEs in Hotel Industry” in 4th International Conference on Accounting and Finance, Corfu, Greece.

     2010

     • Karagiorgos, Th., and Lazos, G. (2010) “E-commerce taxation”, 3rd International Conference on Accounting and Finance, August 25-28, 2010, Skiathos, Greece.
     • Pazarskis, M., Alexandrakis, A. and Karagiorgos, T. (2010) “The Post-Merger Accounting Performance of Greek Listed Firms in South-Eastern European Countries”, 5th Management of International Business and Economic Systems Conference (MIBES 2010), June 4-6, 2010, Kavala, Greece, Conference Proceedings.
     • Αλεξανδράκης, Α., Παζάρσκης, Μ. και Καραγιώργος, Θ. (2010) “Νομικό Πλαίσιο Σ&Ε Επιχειρήσεων στην Ελλάδα: μια Λογιστική-Χρηματοοικονομική Επισκόπηση και Πρόταση Ανασύνταξής του”, 5ο Εθνικό Συνέδριο Διοίκησης και Οικονομίας (ΕΣΔΟ 2010), 4-6 Ιουνίου 2010, Καβάλα, Conference Proceedings.
     • Agorastos, Κ., Pazarskis, M. and Karagiorgos, T. (2010) “An Accounting Comparison of the Post-Merger Economic Performance of Greek Acquiring Listed Firms in Domestic vs. International M&As at South-East Europe”, 1rst International Conference on International Business (ICIB 2010), May 22-23, 2010, Thessaloniki, Greece, Conference Proceedings (υπό εκτύπωση).

     2009

     • Pazarskis, M., Karagiorgos, T., Eleftheriadis, Ι. and Christodoulou, P. (2009) “The Post-Merger Performance of Acquiring Firms: Evidence from a Comprehensive Greek Sample Using Accounting Data”, 4th Management of International Business and Economic Systems Conference (MIBES 2009), September 18-20, 2009, Florina, Greece, Conference Proceedings, pp. 287-294.
     • Pazarskis, M., Karagiorgos, T., Christodoulou, P. and Eleftheriadis, Ι. (2009) “The Impact of Mergers and Acquisitions on Economic Performance of Greek Firms: an Accounting Perspective”, 2nd International Conference on Quantitative and Qualitative Methodological Models on Economy and Management, May 25-27, 2009, Athens, Greece, Conference Proceedings, pp. 385-388.
     • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Eleftheriadis, Ι. and Christodoulou, P. (2009) “Internal Auditing as an Effective Tool For Efficient Risk Management”, International Conference on Business and Economics Issues for Indian Journal of Economics & Business, New Delhi, Conference Proceedings.
     • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Gotzamanis, Ε. and Tampakoudis, I. (2009) “Internal Auditing as an Effective Tool For Corporate Governance”, International Conference on Business and Economics Issues for Indian Journal of Economics & Business, New Delhi, Conference Proceedings.

     2008

     • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Pazarskis, M. and Christodoulou, P. (2008) Environmental auditing; Conceptual framework and contribution to the business environment, 2nd International Conference on Accounting and Finance, Thessaloniki, Greece, Conference Proceedings.

     2007

     • Karagiorgos, Th. and Kourdoumpalou, St., “The Relationship between Corporate Governance and Tax Evasion: Ecidence from Athens Stock Exchange”, 5th International Conference, New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE 2005), 30-31 August 2007, Rhodes, Greece.
     • Karagiorgos Th., Drogalas, G., Pazarskis, M. and Christodoulou, P. (2007) “Internal Auditing as a Main Tool For Efficient Risk Assessment”, in G. Blanas (ed.) Mibes 2007 Proceedings, Dpt. of Business Administration of the TEI of Larissa, Greece, ISBN# 978-960-87764-7-0.

     2006

     • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Christodoulou, P. and Pazarskis, M. (2006) Conceptual framework, development trends and future prospects of internal audit: Theoretical approach. 5th Annual Conference, Hellenic Finance and Accounting Association (H.F.A.A.), December 15-16, 2006, Thessaloniki, Conference Proceedings.
     • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Christodoulou, P. and Pazarskis, M. (2006) “The crucial importance of accounting in tourism business”, 2006 Management of International Business & Economic Systems (mibes) Conference, Dpt. of Business Administration of the TEI of Larissa, November 4-5, Larissa, Greece, Conference Proceedings.
     • Karagiorgos Th., Karanacios N., Papavasileioy Em, Tsoukas Vas. “ Mapping the attitudes of managers towards corporate social Responsibility in Northern Greece.1o Επιστημονικό Συνέδριο στη Διοικητική Σκέψη και Πρακτική 25 & 26 Μαϊου 2006.

     2005

     • Ι.Lazaridis, Th. Karagiorgos, E. Livanis and D.Trifonidis” Comparative examination of the Financial State and the Infrastructure of Hospitals Greece and Cyprus.20th International conference, Managing Cladal Trends and Challenges in a Turbulent economy, 13-15 October 2005, Chios.

     2004

     • Karagiorgos Th. & Kourdoumpalou, S. “The Accounting Standard SFAS No.107: An Empirical Examination” 2nd International Conference on Accounting and Finance in Transition, 9-11 July 2004, Kabala.

     2002

     • Tsadiras A. and Karagiorgos Th., “Predictioning the Impact of Information Systems to Accounting in Greece using Fuzzy Cognitive Maps”, in Proc. 2nd Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN-02), Thessaloniki, Greece, April 11-12, 2002.
     • Tsadiras Α. and Karagiorgos Th., “Awareness of the changes that Internet brings to Accounting Information Systems”, in Proc. International Applied Business Research Conference 2002 (ABR 2002), Puerto Vallarta, Mexico, March 14-19, 2002.
     • Άλλα (1 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2007

      • Καραγιώργος, Θ. και Κουρδούμπαλου, Στ., «Παραποίηση Κερδών στο Χ.Α.Α.», 6ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος, 14-15 Δεκεμβρίου 2007, Πάτρα.