Καραγιώργος Θεοφάνης
 • 2310-891596
 • karagth uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ4, 408

  Καραγιώργος Θεοφάνης

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Λογιστική"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Α.Β.Σ.Θ., (1976).
  • Διδάκτωρ Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1994).

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)
   (ΔΕ0303-1)
  • ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (ΟΔ0203)
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΟΔ0605)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΔΕ0201)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (MTF0104)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (MTM0103)
  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ)
   (ΟΔ0820)
  • ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
   (ΟΙ0612)
  • ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
   (ΟΔ0804)
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΒΣ0649)
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I
   (ΟΙ0202)
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II
   (ΟΙ0303)
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (ΟΙ0519)
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (ΟΔ0504)
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
   (MPM0106)
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (ΠΣ0205-1)
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (MTF0205)
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
   (MTF0202)
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
   (MPM0204)
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
   (ΟΔ0506-1)
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
   (MTF0203)
  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
   (MHM0201)
  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΟΔ0305)
  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (MTF0103)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό επιχειρεί να δώσει στον φοιτητή ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της επίδοσης της επιχείρησης, το οποίο αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος παρέχει τη λογιστική ανάλυση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Το δεύτερο μέρος αναλύει όλες τις παραδοσιακές τεχνικές ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις, καταστάσεις κοινού μεγέθους, αριθμοδείκτες κλπ) και την δημιουργούμενη χρηματοοικονομική πληροφόρηση για την λήψη σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων. Το τρίτο μέρος αξιοποιεί την ως άνω πληροφόρηση για να προσεγγίσει αποφάσεις όπως προσδιορισμού (αποτίμησης) της αξίας της επιχείρησης και των επιμέρους χρεογράφων, προσδιορισμού της αξίας της επιχείρησης στις περιπτώσεις των συγχωνεύσεων και εξαγορών, μέτρησης του κινδύνου και ιδιαίτερα του πιστωτικού κινδύνου και πρόβλεψης της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας της επιχείρησης.

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής σε εισαγωγικό επίπεδο με τα θέματα που πραγματεύεται η επιστήμη της λογιστικής. Αρχικά, αναλύονται οι βασικές λογιστικές καταστάσεις και η λογιστική ισότητα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών, αναλύονται τα λογιστικά γεγονότα και γίνεται η καταχώρησή τους κατά το διπλογραφικό σύστημα. Η καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών αναφέρεται στην τήρηση ημερολογίου, γενικού καθολικού, αναλυτικών καθολικών και στην κατάρτιση ισοζυγίου. Τέλος, παρουσιάζονται οι εγγραφές κλεισίματος, ο προσδιορισμός και η διανομή του αποτελέσματος και η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Για το μέρος «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» αναλύεται αρχικά η έννοια της διαχείρισης των δεδομένων και πληροφοριών (data management, information management) και η σημασία τους για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Στη συνέχεια εξετάζεται η χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας για την επίτευξη της διαχείρισης της πληροφορίας. Ειδικότερα, αναλύονται οι έννοιες των συστημάτων βάσεων δεδομένων (databases systems), των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database management systems). Στη συνέχεια αναλύεται ο τρόπος οργάνωσης μιας βάσης δεδομένων με τη χρήση μοντέλων δεδομένων (data models) εκφρασμένων με το πρότυπο E-R (entity-relationship model), και ειδικότερα με τη σημειογραφία IDEF1X. Αναλύονται οι έννοιες των οντοτήτων (entities), των γνωρισμάτων (attributes), των σχέσεων μεταξύ οντοτήτων (relationships), των διαφόρων ειδών σχέσεων, κ.α. Παρουσιάζεται πλήθος παραδειγμάτων με μοντέλα δεδομένων για διάφορες περιπτώσεις εφαρμογών. Για το μέρος «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:

  - Καταχώρηση λογιστικού σχεδίου

  - Ενημέρωση λογαριασμών

  - Καταχώρηση λογιστικών γεγονότων

  - Καταχώρηση μισθοδοσίας

  - Προσδιορισμό αποτελέσματος

  - Ενημέρωση ισοζυγίων

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στην εισαγωγή παρουσιάζεται συνοπτικά η σχέση που υπάρχει μεταξύ της Λογιστικής Κόστους, της Διοικητικής Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Στη συνέχεια αναλύονται τα βασικά στοιχεία του κόστους παραγωγής και περιγράφονται η μέθοδος της κατά παραγγελία κοστολόγησης όπως  και της συνεχούς παραγωγής. Εξετάζεται το θέμα του επιμερισμού του κόστους των προϊόντων, άμεση-πλήρης κοστολόγηση, κατάρτιση προϋπολογισμών και τεχνική της πρότυπης κοστολόγησης. Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει στην κατανόηση των πληροφοριών που παράγονται από τη χρήση των συστημάτων κοστολόγησης. Επίσης σκοπό του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν με απλό και κατανοητό τρόπο οι βασικές έννοιες της κοστολόγησης και η εφαρμογή της σε πρακτικά θέματα. 

   Η διοικητική λογιστική ασχολείται με την παροχή οικονομικών πληροφοριών στα στελέχη, δηλ. τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα σ’ έναν οργανισμό-επιχείρηση και διευθύνουν και ελέγχουν τις λειτουργίες του. Σκοπός του μαθήματος είναι να μεταδώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις αρχές, δομές και διαδικασίες της διοικητικής λογιστικής επιστήμης, να διδάξει τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης των εσόδων και υπολογισμού των εξόδων, να ερμηνεύσει και να αναλύσει τις μεθόδους και τεχνικές προσδιορισμού του επιχειρηματικού κόστους με τελικό στόχο, οι διοικητές των οικονομικών μονάδων (μάνατζερ) να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που τους παρέχονται από τους οικονομικούς διευθυντές προκειμένου να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε αφενός να οδηγήσουν την επιχείρηση στην κορυφή του κλάδου δραστηριοποίησης και αφετέρου να τους καταστήσει αξιόπιστα στελέχη. 

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση των θεμάτων τραπεζικής, ξενοδοχειακής και ναυτιλιακής λογιστικής και να εξοικειώσει τους φοιτητές με πρακτικές και μεθόδους που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση ων εν λόγω μορφών επιχειρήσεων και οργανισμών.

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση της διοικητικής λογιστικής και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα εργαλεία, τις μεθόδους και τις τεχνικές που εφαρμόζονται κατά την εφαρμογή της λογιστικής κόστους. Αρχικά εξετάζονται οι βασικές έννοιες της κοστολόγησης (έξοδα, δαπάνες, κόστος) και αναλύονται το κόστος παραγωγής, το κόστος παραχθέντων, το κόστος πωληθέντων, το μικτό και καθαρό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εξετάζονται η αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως, οι μέθοδοι επανεπιμερισμού των εξόδων (άμεση και βαθμιδωτή μέθοδος) και οι μέθοδοι και τα συστήματα κοστολόγησης (σύστημα κοστολόγησης κατά παραγγελία). Παράλληλα η άμεση κοστολόγηση, η ανάλυση σχέσεων κόστους-όγκου-κέρδους και η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων παρουσιάζονται στο πλαίσιο του μαθήματος. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την εξέταση των προϋπολογισμών και της πρότυπης κοστολόγησης (αποκλίσεις). Τέλος ανά εβδομάδα πραγματοποιείται εκπαίδευση και εξάσκηση σε εργαστήριο, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής στον Η/Υ σε εικονική εταιρία (ενημέρωση κοστολόγησης και προσδιορισμός αποτελέσματος).

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση των λογιστικών συμβάντων και προβλημάτων που προκύπτουν από την εταιρική συνεργασία και τον νομικό τύπο που περιβάλλει κάθε εταιρία. Τα κοινά ζητήματα που εξετάζονται για το σύνολο των εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.) έγκεινται στη λογιστική αντιμετώπιση της σύστασής τους, της αύξησης/μείωσης κεφαλαίου, της διανομής αποτελεσμάτων και της λύσης και εκκαθάρισής τους. Επιπλέον, εξετάζεται η λογιστική αντιμετώπιση και ειδικότερων θεμάτων όπως είναι η κατάθεση συμπληρωματικής εισφοράς, η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και η έκδοση ιδρυτικών τίτλων ενώ παρουσιάζονται και οι δεσμοί που σχηματίζονται μεταξύ των εταιριών (εξαγορές, συγχωνεύσεις, όμιλοι επιχειρήσεων).

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MIS

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Περιγραφή

  Σκοπός-στόχοι μαθήματος:

  Σκοπός του μαθήματος είναι να μεταφέρει στους φοιτητές την γνώση και την εμπειρία χρήσης ενός πρότυπου λογιστικού πληροφοριακού συστήματος, όπως είναι το «Κεφάλαιο», προσόντα απαραίτητα για αυτούς που θα απασχοληθούν μελλοντικά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς αλλά και να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στα μηχανογραφημένα λογιστήρια των επιχειρήσεων όπως αυτά αναμένεται να είναι στο άμεσο μέλλον. Παράλληλα οι φοιτητές μπορούν να εφαρμόζουν τη λογιστική στην πράξη με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής όπως είναι οι λογιστικές εφαρμογές πληροφορικής, αλλά και βασικών λογιστικών εννοιών:

  • Απογραφή
  • Ισολογισμός
  • Λογαριασμός (Χρέωση, Πίστωση)
  • Ημερολόγιο
  • Ισοζύγιο
  • Προσδιορισμός Αποτελέσματος
  • LIFO- FIFO
  • Παραλλαγές τιμής κτήσεως

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με βασικά φορολογικά ζητήματα καθώς και με ζητήματα εργατικής νομοθεσίας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην καθημερινή λειτουργία τους. Στο πλαίσιο του μαθήματος, πραγματοποιούνται πρακτικές εφαρμογές σε θέματα Φ.Π.Α., δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και διεκπεραίωσης των υποχρεώσεών τους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εξασκηθούν στην τήρηση απλογραφικών βιβλίων και μισθοδοσίας στο πλαίσιο εβδομαδιαίου εργαστηρίου.

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Συνοπτική παρουσίαση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΛΓΣ) και οι βασικές του αρχές. Ανάλυση των λογαριασμών του ΕΛΓΣ ανά ομάδα. Γενικό-Αναλυτικό καθολικό και λογαριασμοί. Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων. Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων. Συναλλαγματικές, επισφαλείς πελάτες, προβλέψεις, υποχρεώσεις ? Φ.Π.Α., Διαφορά αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων, έξοδα, έσοδα. Ημερολόγιο. Ισοζύγιο. Φύλλο μερισμού, λειτουργιές παραγωγής, διοίκησης, διάθεσης και έρευνας, εγγραφές προσαρμογής. Εγγραφές προσδιορισμού αποτελέσματος. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και διανομή αποτελέσματος. Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTF

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (11 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2003

   • Καραγιώργος Θ. και Παπαδόπουλος Δ., Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη 2003.
   • Καραγιώργος Θ. και Παπαδόπουλος Δ., Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη 2003.
   • Καραγιώργος Θ., Φορολογική Πρακτική, Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη 2003.
   • Καραγιώργος Θ. και Πετρίδης Α., Μηχανογραφημένη Αναλυτική Λογιστική - Κοστολόγηση, Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη 2003.
   • Καραγιώργος Θ. και Γεωργίου Γ., Λογιστική Εταιριών και Φορολογία Εισοδήματος, Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη 2003.

   2002

   • Καραγιώργος Θ., Χρηματοοικονομική Λογιστική, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2002.
   • Καραγιώργος Θ., Εισαγωγή στη Λογιστική, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2002.
   • Καραγιώργος Θ. και Πετρίδης Α., Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική, Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη 2002.

   1995

   • Καραγιώργος Θ., Γνωστοποίηση πληροφοριών επιχειρηματικής κοινωνικής ευθύνης, Τιμητικός τόμος προς τιμή του καθηγητή Ιωάννη Λιάκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1995.
   • Καραγιώργος Θ., Ιστορική εξέλιξη της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, Τιμητικός τόμος προς τιμή του καθηγητή Ιωάννη Λιάκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1995.

   1986

   • Ναούμ Χ. και Καραγιώργος Θ., Εισαγωγικά Μαθήματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Αθήνα 1986.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (4 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2001

    • Καραγιώργος Θ. και Γκούρλιας Ι., «Παρακράτηση-Προκαταβολή Φόρου-Αυτοτελής Φορολογία-Απαλλαγές. Εξαιρέσεις από το φόρο», ΕΨΙΛΟΝ 7, 172, 2001.
    • Γκούρλιας Ι. και Καραγιώργος Θ., «Πως προσδιορίζεται το καθαρό εισόδημα των εμπορικών επιχειρήσεων για το οικονομικό έτος 2001», Φοροτεχνική και Θρακική Προσέγγιση, 83, 2001.
    • Γκούρλιας Ι. και Καραγιώργος Θ., «Υπολογισμός και απόδοση φόρου υπεραξίας από τη μεταβίβαση επιχείρησης, εταιρικού μεριδίου ή ποσοστού συμμετοχής σε επιχείρηση, καθώς και από μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο», ΕΨΙΛΟΝ 7, 164, 2001.
    • Καραγιώργος Θ. και Μίχος, «Αμοιβές σε μη επιτηδευματίες εισηγητές επιμορφωτικών Σεμιναρίων-Συγγραφείς βιβλίων-Ερευνητές», ΕΨΙΛΟΝ 7, 176, 2001.
    • Συνέδρια (2 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2002

     • Tsadiras A. and Karagiorgos Th., “Predictioning the Impact of Information Systems to Accounting in Greece using Fuzzy Cognitive Maps”, in Proc. 2nd Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN-02), Thessaloniki, Greece, April 11-12, 2002.
     • Tsadiras Α. and Karagiorgos Th., “Awareness of the changes that Internet brings to Accounting Information Systems”, in Proc. International Applied Business Research Conference 2002 (ABR 2002), Puerto Vallarta, Mexico, March 14-19, 2002.
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.