Φούσκας Κωνσταντίνος
 • 2310 891.845
 • kfouskas uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ4, 430

  Φούσκας Κωνσταντίνος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

  Αναπληρωτής Καθηγητής, Επιστημονικά Υπεύθυνος (Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Τεχνολογική Καινοτομία και Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ph.D. in Business Strategy and Innovation. «Examining managerial perceptions of competitive environment and organizational capabilities as antecedents of firms competitive reactions and performance», Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (2008).
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.) in Decision Sciences (International MBA), Κατεύθυνση:  e-Business. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (2001).
  • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων. Κατεύθυνση: Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (2000).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα 
  • Start-ups 
  • Αποτίμηση και χρηματοδότηση Start-ups 
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
  • Ψηφιακή  Εμπειρία Πελάτη
  • Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικές αποφάσεις
  • Τεχνολογική καινοτομία και η επίδραση της σε υπάρχουσες αγορές 
  • Διαχείριση καινοτομίας με χρήση αναδυόμενων επιχειρηματικών μεθόδων 
  • Διαχείριση και εισαγωγή τεχνολογίας σε υπάρχουσες επιχειρήσεις 

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
   (AIC204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC204

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  2

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI116/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση θεμάτων σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων που θα περιγράφουν τη σύγχρονη επιχείρηση και θα παρουσιάζουν το ρόλο του μάνατζμεντ. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να  αποκτήσουν  γνώση και κατανόηση των θεμάτων που αφορούν το πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Διοίκησης Τεχνολογίας με έμφαση στη διοίκηση ομάδων και επιχειρήσεων ΤΠE. Παράλληλα εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με το πώς η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των σύγχρονων επιχειρήσεων και πως οι μάνατζερ καλούνται να την διαχειριστούν. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να:
  Συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία  στο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της τεχνολογίας για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα.
  Να συνδυάσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει ώστε να μπορούν να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό επιχειρείν ή και να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τις γνώσεις αυτές στην ανάπτυξη των δικών τους εγχειρημάτων.
  Αναπτύξουν δεξιότητες διοίκησης και ειδικότερα Διοίκησης  Τεχνολογικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών και να αποκτήσουν γνώσεις για τη χρήση και την εφαρμογή της τεχνολογίας στη διοίκηση των επιχειρήσεων, ώστε να αναπτύξουν ικανότητες που είναι απαραίτητες για ένα σύγχρονο στέλεχος επιχειρήσεων.
  Αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.
  Αναπτύξουν τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, συνεργασίας, συγγραφής και παρουσίασης εργασιών.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  Λήψη αποφάσεων
  Αυτόνομη εργασία
  Ομαδική εργασία
  Διαχείριση ομάδων
  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών              
  Διαχείριση έργου
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εισαγωγή στη διοίκηση και τεχνολογία
  Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
  Προγραμματισμός  Λήψη αποφάσεων
  Οργάνωση  Οργανωτικές Δομές
  Διεύθυνση και Σύγχρονοι Οργανισμοί
  Ηγεσία – Παρακίνηση - Επικοινωνία
  Διαδικασίες και Συστήματα Ελέγχου
  Οι Λειτουργίες της Επιχείρησης
  Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
  Διοίκηση Παραγωγής  Λειτουργιών
  Διοίκηση Μάρκετινγκ και Πωλήσεις
  Έρευνα και Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις με φυσική παρουσία)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία:
  Αξιοποίηση λογισμικού SAP για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος
  Χρήση Λογισμικού παρουσιάσεων για την παράδοση των διαλέξεων
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, διαλέξεων, ανακοινώσεων, χρήσιμων συνδέσμων, βαθμών και παραδόσεις εργασιών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης μαθημάτων
  Διαμοιρασμός αρχείων (π.χ. εργασιών, εκπαιδευτικού υλικού) μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης μαθημάτων
  Χρήση διαδικτυακού ή εξειδικευμένου λογισμικού για την υλοποίηση ασκήσεων και εργασιών του μαθήματος (όπως κειμενογράφος, φύλλο επεξεργασίας στοιχείων και παρουσίασης λογισμικού.
  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία:
  Ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) και επικοινωνία μέσω ειδικού Social media group για τις ανάγκες του μαθήματος
  Επικοινωνία μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης μαθημάτων

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  Σύνολο ωρών: 39

  Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας

  Σύνολο ωρών: 20

  Εκπόνηση μελέτης (project)

  Σύνολο ωρών: 20

  Προετοιμασία για εξετάσεις

  Σύνολο ωρών: 30

  Σύνολο Μαθήματος

  109 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά
  •              Γραπτές εξετάσεις: 100%
  •              Εργασία εξαμήνου σε εργαστήριο SAP (προαιρετική): Επιπλέον 10%    

  Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την μέθοδο και πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις του μαθήματος.
  Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται η θεματολογία, οι οδηγίες, οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος.
  Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών υπάρχει στο υλικό του μαθήματος στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Journal of Management
  Academy of Management Journal
  Academy of Management Review
  Journal of Management Studies
  Academy of Management Perspectives
  Management Science
  Journal of Small Business Management
  Organization Science
  International Journal of Management Reviews
  Journal of International Management
  California Management Review
  Management Information Systems Quarterly
  Administrative Science Quarterly
  Group  Organization Management
  Information Systems Research
  MIT Sloan Management Review
  British Journal of Management
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΠΕ
   (ISC602)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ISC602

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΠΕ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI197/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Το μάθημα θα στοχεύει στην αξιοποίηση των προηγούμενων προσφερόμενων γνώσεων που έχουν προσφερθεί στους φοιτητές με σκοπό να τους καθοδηγήσει στα βήματα που είναι απαραίτητα για να επιχειρήσουν μια προσπάθεια στον κόσμο των ψηφιακών νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups). Στα πλαίσια αυτά θα τους δίνει τις τεχνικές δεξιότητες που σχετίζονται με τον κύκλο που ξεκινά από την επιχειρηματική ιδέα και καταλήγει στη δημιουργία και αρχικά βήματα μια νεοσύστατης ψηφιακής επιχείρησης.

  Μέσα από το μάθημα οι φοιτητές αναμένεται να:

  Να αναπτύξουν την έννοια της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης.
  Να μπορέσουν να αναπτύξουν επιχειρηματικό τρόπο σκέψης και να αποκτήσουν εφόδια και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στις επιχειρηματικές τους αναζητήσεις
  Να αναπτύξουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία  στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα.
  Να αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, ατομικής και ομαδικής εργασίας που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.
  Να είναι σε θέση να παρουσιάσουν  την εργασία τους με δομημένο τρόπο τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο κοινό.
  Να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε σχετικούς επιχειρηματικούς διαγωνισμούς και να αξιοποιήσουν σχετικές επαγγελματικές προοπτικές εξέλιξης.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  Λήψη αποφάσεων
  Αυτόνομη εργασία
  Ομαδική εργασία
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών              
  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  Ανάπτυξη επιχειρηματικής σκέψης
  Αξιοποίηση καινοτομίας και δημιουργικότητας

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Το μάθημα θα στοχεύει στην αξιοποίηση των προηγούμενων προσφερόμενων γνώσεων που έχουν προσφερθεί στους φοιτητές με σκοπό να τους καθοδηγήσει στα βήματα που είναι απαραίτητα για να επιχειρήσουν μια προσπάθεια στον κόσμο των ψηφιακών νεοφυών επιχειρήσεων (digital start-ups). Στα πλαίσια αυτά θα τους δίνει τις τεχνικές δεξιότητες που σχετίζονται με τον κύκλο που ξεκινά από την επιχειρηματική ιδέα και καταλήγει στη δημιουργία και αρχικά βήματα μια νεοσύστατης ψηφιακής επιχείρησης.
  Βασισμένη σε επίκαιρη κάθε φορά γνώση σχετικά με το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον θα  περιλαμβάνει:
  Αναζήτηση επιχειρηματικών ιδεών με δομημένους και επιστημονικούς τρόπους 
  Σχεδιασμό μια νέας επιχείρησης με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων
  Ανάλυση της αγοράς και στόχευση της ψηφιακής επιχειρηματικής ιδέας σε συγκεκριμένο κοινό
  Απόκτηση νέων πελατών μέσω αναζήτησης σε κοινωνικά δίκτυα και λοιπών ψηφιακών καναλιών
  Αξιολόγηση συστατικών  στοιχείων που είναι κρίσιμα για την επιτυχία της ιδέας
  Δημιουργία ψηφιακού πρωτοτύπου
  Αντιμετώπιση θεμάτων αναδιαμόρφωσης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών
  Επιλογή τιμολογιακής και εμπορικής πολιτικής
  Ανάπτυξη και διαχείριση της επιχειρηματικής ομάδας
  Χρηματοοικονομικό σχεδιασμό και αρχικά βήματα για την αναζήτηση χρηματοδότησης
  Ειδικά θέματα ανάπτυξης ψηφιακής επιχειρηματικότητας (αναζήτηση σχετικών πηγών, αξιοποίηση δεδομένων, αντιμετώπιση νομικών θεμάτων)

  Η στόχευση των επιχειρηματικών προσπαθειών θα γίνεται στους τεχνολογικούς τομείς  πληροφορίας και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) με αξιοποίηση σχετικών γνώσεων και σύγχρονων τεχνολογικών τάσεων (cloud infrastructure, mobile applications, big data analytics, blockchain). Παράλληλα η συμμετοχή σε σχετικούς επιχειρηματικούς διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με έμφαση στις ΤΠΕ θα δίνει στους φοιτητές μια πρώτη αξιολόγηση και έκθεση της επιχειρηματικής τους ιδέας σε ένα ευρύ κοινό.

  Το μάθημα αξιοποιεί ταυτόχρονα συνεργασίες πέρα των ορίων του τμήματος. Αρχικά ενθαρρύνει τη συμμετοχή στο φοιτητικό διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA, http://senja.gr) όπου οι φοιτητές καλούνται να διαγωνιστούν έναντι άλλον Τμημάτων Πληροφορικής από ολόκληρη την Ελλάδα που διδάσκονται αντίστοιχα μαθήματα επιχειρηματικότητας  (π.χ. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής- Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών  Επικοινωνιακών Συστημάτων- Παν. Αιγαίου, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – ΕΚΠΑ κ.α.) με σκοπό την ανάδειξη σημαντικών επιχειρηματικών ιδεών. Στα πλαίσια του διαγωνισμού προσκεκλημένοι ομιλητές από διακεκριμένες επιχειρήσεις μιλούν για θέματα  επιχειρηματικότητας στους φοιτητές και αξιολογούν τις επιχειρηματικές ιδέες τους.

  Ταυτόχρονο το υλικό διδασκαλίας βασίζεται σε σημαντικό βαθμό σε υλικό που προέρχεται από την συνεργασία με το Entrepreneurship Development Program του MIT και συγκεκριμένα με τη συνεργασία με τον Faculty Director του προγράμματος Bill Aulet, Professor of the Practice, Technological Innovation, Entrepreneurship and Strategic Management, Managing Director at The Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship. To υλικό, το οποίο έχει διατεθεί από το συγγραφέα, μεταφραστεί και τροποποιηθεί για το μάθημα προέρχεται από τα βιβλία Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup και και το Disciplined Entrepreneurship Workbook που αποτελούν No 1  4 στα Best Sellers in Business Entrepreneurship του Amazon Textbooks.


  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις με φυσική ή ψηφιακή παρουσία)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Λογισμικού παρουσιάσεων για την παράδοση των διαλέξεων
  ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) και επικοινωνία μέσω ειδικού social media group για τις ανάγκες του μαθήματος
  επικοινωνία, ανακοινώσεις και δήλωση ομάδων φοιτητών μέσω του μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης μαθημάτων
  διαμοιρασμός αρχείων (π.χ. εργασιών, εκπαιδευτικού υλικού) μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης μαθημάτων
  επικοινωνία (π.χ. περιγραφή μαθήματος, ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, ανακοινώσεων, χρήσιμων συνδέσμων, βαθμών) μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  χρήση διαδικτυακού ή εξειδικευμένου λογισμικού για την υλοποίηση ασκήσεων και εργασιών του μαθήματος (όπως κειμενογράφος, φύλλο επεξεργασίας στοιχείων και παρουσίασης λογισμικού.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας

  10

  Εκπόνηση μελέτης (project)

  40

  Συγγραφή εργασίας / εργασιών

  30

  Παρουσίαση εργασίας / εργασιών

  30

  Σύνολο Μαθήματος

  159

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα Αξιολόγησης Ελληνικά:

  • Εργασία εξαμήνου και παρουσίαση της κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (υποχρεωτική): 100%     

  Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1 η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την μέθοδο και πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις της εργασίας εξαμήνου
  Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται η θεματολογία,  οδηγίες, τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των εργασιών του μαθήματος.
  Περίπου 3-4 φορές ανά εξάμηνο  πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι προόδου (Progress Reports) με τη μορφή παρουσιάσεων από τις ομάδες εντός της αίθουσας.
  Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:


  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Entrepreneurship Theory and Practice
  Journal of Business Venturing
  Small Business Economics
  Journal of Small Business Management
  International Small Business Journal
  International Entrepreneurship and
  Management Journal
  Entrepreneurship and Regional Development
  Strategic Entrepreneurship Journal
  International Journal of Entrepreneurial Behaviour  Research
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
   (MTM0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (BC0110)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (5 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2020

   • Fouskas K., Pachni-Tsitiridou O., (2020). Crowdsourcing/ Crowdfunding Model. In M. Vlachopoulou, (Eds.), Digital Marketing From Theory to Practice (pp.528-547). Athens, Rosili.(in Greek)
   • Fouskas K., Oikonomidis T., (2020). Location Based Marketing. In M. Vlachopoulou, (Eds.), Digital Marketing from Theory to Practice (pp. 406-428). Athens, Rosili. (in Greek)

   2019

   • Constantiou I., Fouskas K. (2019). Ψηφιακός μετασχηματισμός: η άνοδος των ψηφιακών πλατφορμών. Κεφ. Στο βιβλίο «Το Ψηφιακό Μέλλον. Νέες Τεχνολογίες, Μετασχηματισμός, Στρατηγική, Διακυβέρνηση,Τεχνολογίες». Γεώργιος Ι. Δουκίδης (Επιμέλεια), Αθήνα, Εκδόσεις Σιδέρη

   2014

   • Δρόσος Δ., Φούσκας Κ. (2014) Μελέτη Περίπτωσης «Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής στη μείωση του λειτουργικού κόστους διαχείρισης οικονομικών στοιχείων: Η περίπτωση εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην B/S/H από την εταιρεία Retail-Link». Εκπαιδευτικό Υλικό που παράχθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Επιχειρηματικότητα της ΜΚΕ Παν. Αιγαίου, που εντάσσεται στην Δράση «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – Εκπαίδευση στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

   2011

   • Fouskas, Κ., D. Drossos, Competition Analysis Process and Effectiveness: Analysis and Research Directions, Organizational Behaviour and Culture: Globalization and the Changing Environment of Organizations, Mirjana Radovic-Markovic, (ed), 2011, VDM Verlag Dr. Müller
   • Επιστημονικά Περιοδικά (17 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2022

    • Christos Ziakis, Maro Vlachopoulou, Konstantinos Fouskas (2022). Determinants affecting start-up funding: Evidence from Greece. International Journal of Technology Transfer and Commercialization. (accepted forthcoming)
    • Pachni-Tsitiridou, O. and Fouskas, K. (2022) Mapping digital transformation efforts: lessons from organisations in agribusiness sector, Int. J. Sustainable Agricultural Management and Informatics,8(2),119–143.
    • Pachni-Tsitiridou O., Fouskas K. (2022) Harvesting the power of Location Data to improve customers experience and destination attractiveness. Journal: Int. J. of Internet Marketing and Advertising, Special Issue: 13th Annual Euromed Academy of Business EMAB Conference The Disruptive Marketing Landscape
    • Vlachopoulou, M., & Fouskas, K. (2022). Introduction to the Special Issue on Digital Transformation in the Tourism Industry. European Journal of Tourism Research, 30, 1-3.

    2021

    • Oikonomidis, T.; Fouskas, K.; Vlachopoulou, (2021). M. A Multidimensional Analysis of Released COVID-19 Location-Based Mobile Applications. . Future Internet 2021, 13, 268. https://doi.org/10.3390/fi13110268

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Fouskas K. (2019) Entrepreneurial opportunity scanning in the digital age. The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, vol. 42, iss. 2, June 2019
    • Kitsios F., Kamariotou M., Madas, M., Fouskas K., Manthou, V (2019)., Information Systems Strategy in SMEs: Critical Factors of Strategic Planning in Logistics, Kybernetes

    2017

    • D. Drossos, F., K. Fouskas. Fuel business transformation with electronic invoicing, Journal of Business Cases and Applications Vol. 19

    2014

    • D. Drossos, F. Kokkinaki, G. Giaglis, K. Fouskas, (2014). "The Effects of Product Involvement and Impulse Buying on Purchase Intentions in Mobile Text Advertising, Electronic Commerce Research and Applications", 2014, Accepted, Forthcoming, , (IF = 1.304)

    2013

    • Nikolaidis,Y., Fouskas K. and Carayannis, E. (2013). "Assisting regional policy by rapidly comparing enterprise innovation between regions", Journal of Innovation and Entrepreneurship, June 2013, 2:16

    2012

    • Karaiskos, D., Drossos, D., Giaglis, G., Tsiaousis, A. and Fouskas, K. (2012) "Affective and social determinants of mobile data services adoption". Behavioural & Information Technology (I.F. 0.915), Volume 31, Issue 3, pp. 209 - 219

    2011

    • D. Drossos, K. Fouskas, F. Kokkinaki, D. Papakyriakopoulos,(2011), "Advertising on the Internet: Perceptions of advertising agencies and marketing managers, International Journal of Internet Marketing and Advertising", Vol. 6, No. 3, pp. 244-264, Inderscience Publishers
    • Drosos D., Fouskas K., Kokkinaki F. and Papakyriakopoulos D., (2011) "Advertising on The Internet: Perspectives From Advertising Agencies And Marketing Managers". International Journal of Internet Marketing and Advertising (IJIMA),
    • Giaglis G., Fouskas K., (2011) The impact of managerial perceptions on competitive response variety. Management Decision, Vol. 49 Iss: 8, pp.1257 – 1275, (I.F., 0,622)

    2010

    • Fouskas, K. D. Drosos, (2010) "The role of industry perceptions in competitive responses", Industrial Management and Data Systems, Vol 110 (4), p 477-494, (Impact Factor 0.945).
    • Nanou T.,Lekakos G., Fouskas K. (2012)."The effects of recommendations' presentation on persuasion and satisfaction in a movie recommender system", ACM Multimedia Systems Journal, Volume 16, Issue 4-5, pp 219-230 (I.F. 0.679).

    2005

    • Fouskas, K., G.M. Giaglis, S. Karnouskos, P. Kourouthanassis, A. Pitsillides, and M. Stylianou. "A roadmap for research in mobile business" (2005). International Journal of Mobile Communications, 3(4):350-373.
    • Συνέδρια (39 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2022

     • Dimitrelou, S. and Fouskas, K. (2022), Digital government platforms in Greece. Current trends: the case of Gov.gr, Paper presented at the 14th International Conference Economies of the Balkan and Eastern European Countries, May 20-22 Florence, Italy
     • Syrigos, E., Fouskas, K., Franco, S., & Heo, C. (2022). Positive Feedback From Customer Reviews: The Self-enhancement Effect. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2022, No. 1, p. 14360). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.

     2021

     • Valdramidis V.P., Roumeliotis, M., Katsaros, G., Cornau, G., Georgakidis, K., Gougouli, M., Cotillon, C., Fouskas, K., Argyropoulos, D. (2021). FOSTER-xR: An Erasmus+ educational strategic partnership for the introduction of xR to the FoOd induStry of the digiTal ERa. 6th International ISEKI-Food Conference : Sustainable Development Goals in Food Systems: Challenges and Opportunities for the Future. [ISEKI, 23 - 25 June, 2021 (ONLINE)]

     2020

     • Oikonomidis T.., Fouskas K., Vlachopoulou M., (2020). The Role of Wi-Fi Positioning Systems in Safety against COVID-19. International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism (ICSIMAT) 26-28 September 2020, Virtual.
     • Oikonomidis T., Fouskas K., Vlachopoulou M. (2020) Location Based Marketing Survey for Smartphone Users. XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020). September 30- October 3, Greece.
     • Oikonomidis T., Fouskas K., Vlachopoulou M. (2020). A Literature Review of Smartphone Geolocation Technologies. XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020). September 30- October 3, Greece.
     • Karamitros D., Oikonomidis T., Fouskas K. (2020). A Study of Digital Customer Journey through Google Trends. XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020). September 30- October 3, Greece.
     • Dimitrelou S., Oikonomidis T., Dionysioy G., Fouskas K. (2020) The Effects of COVID-19 in the European Airline Industry. Results from PEST Analysis. XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020). September 30- October 3, Greece.
     • Dimitrelou S., Oikonomidis T., Dionysioy G., Fouskas K. (2020) The Effects of COVID-19 in the European Airline Industry. Results from PEST Analysis. XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020). September 30- October 3, Greece.
     • Tsiara O., Pachni-Tsitiridou O., Fouskas K. (2020) Essential Digital Technologies for Achieving Digital Maturity in the Fashion Industry. XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020). September 30- October 3, Greece.

     2019

     • Oikonomidis T., Fouskas K. (2019). Clustering Beacons Dataset for Tracking Consumer Behavior of Smartphone Users. Triple Helix Congress on Responsible Innovation & Entrepreneurship (ETHAC2019) September 30- October 1, Thessaloniki, Greece
     • Fouskas K., Pachni-Tsitiridou O., Chatziharistou C.(2019). A Systematic Literature Review on E-commerce Success Factors. International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism (ICSIMAT) July 17-21 2019, Chios, Mytilene Islands, Greece.
     • Fouskas K., Chatziharistou C.(2019). E commerce Success Factors. A taxonomy and application in the Fashion Industry. International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism (ICSIMAT) July 17-21 2019, Chios, Mytilene Islands, Greece.
     • Fouskas K. (2019). Managerial myopia in responding to disruptive competition. Which firms are mainly affected by digital disruption? ETHAC 2019, The European Triple Helix Conference. September 30- October 1 2019, Thessaloniki, Greece.
     • Fouskas K.., Syrigos E. (2019). Examining The Role Of Disruptive And Non-Disruptive Competition In The Performance Feedback- Organizational Change Relationship. Strategic Management Society (SMS) Annual Conference, October 19-22 2019, Minneapolis, USA

     2018

     • Kitsios F., Kamariotou M., Mandas M., Fouskas K., Manthou V., (2018). Strategic Information Systems in Logistics and Supply Chain Management , PROMETHEE Days 2018 workshop, ICDSST meeting of the EURO Working Group on DSS EWG-DSS, May 22-25, 2018, Heraklion, Crete, Greece
     • Fouskas K., Potouris P., Vlachopoulou, (2018). Digital Transformation on Industry Level Evidence from 5 leading industries. 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research held in Chania, Greece, June 14-16, 2018.
     • Fouskas K., Misirlis N., Karanatsiou D., Vlachopoulou M., (2018). Big data analysis in Tourism and Hospitality: a mapping literature review 6th International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI 2018, 27-29 June 2018, Athens, Greece
     • Fouskas K., Kitsios F., Vlachopoulou M. and Tsiavos V. (2018). Challenges for Digital Expansion to International Markets. Global Marketing Conference, July 26-29 2018, Tokyo, Japan.
     • Pachni-Tsitiridou O., Fouskas K., Manthou V. (2018). Opportunities Through Digital Transformation: Customer Experience. 12th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS 2018) 28-30 September 2018, Corfu, Greece.
     • Pachni-Tsitiridou O, Fouskas K., (2018).Location-aware Technologies: How they Affect Customer Experience International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism (ICSIMAT) 2018, October 17-20 2018, Athens, Greece
     • Oikonomidis T.,Fouskas K.,(2018). Literature Review of Smartphone Geolocation Technologies International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism (ICSIMAT) 2018, October 17-20 2018., Athens, Greece
     • Oikonomidis T.,Fouskas K.,(2018). Is Social Media Paying its Money?. International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism (ICSIMAT) 2018, Athens, Greece, October 17-20 2018.
     • Fouskas K., Tsiara O., Ziakis Ch., (2018). Digital Transformation Technologies in The Fashion Industry, International Conference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development” (ICEIRD), 29-31 October 2018, Doha, Qatar.

     2017

     • Fouskas K. and and Patsialou Sp..(2017) Utilization of Internet of Things to improve Digitization of Academic Institutions. In the Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, June 8-10, 2017, Thessaloniki, Greece
     • Fouskas K. and Panti. Ch. (2017). Assessing Digital transformation obstacles in multinational firms. In the Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, June 8-10, 2017, Thessaloniki, Greece
     • Keramida Κ., Fouskas Κ., Manthou V.(2017). Development and Application of a Digital Transformation Model for Improving Educational Organizations. International Conference for Entrepreneurship, Innovation, and Regional Development (ICEIRD 2017). Thessaloniki, Greece, 31 August- 1 September 2017
     • Karagiannaki, A., Vergados G. and Fouskas K. (2017), The Impact of Digital Transformation in the Financial Services Industry: Insights from an Open Innovation Initiative in FinTech in Greece. In the Proceedings of the 11th Mediterranean Conference on Information Systems, Genova - Italy, 4-5 September 2017
     • Fouskas K., Oikonomidis T., (2017) Succeeding In The Mobile Application Industry: A Study Of The Top Applications In The Android Market, In the Proceedings of the 11th Mediterranean Conference on Information Systems, Genova - Italy, 4-5 September 2017

     2016

     • Vergi G, Fouskas K. (2016) Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία χρηματοδότησης μιας νεοφυούς επιχείρησης (Start-up). In the Proceedings of the 13th Student Conference on Management Science and Technology, Athens, Greece, 12 May 2016, Athens, Greece

     2010

     • Drosos D., Fouskas K., "Product involvement dimensionality and its effect on intentions to purchase", 9th International Conference on Mobile Business, Athens, Greece, June 13-15, 2010

     2009

     • K. Pramatari, L. Kioses , K. Fouskas, "Adoption of electronic supply chain collaboration services: the effect of collaboration climate and the role of perceptions of e-marketplace participation impact", In the Proceedings of the 4th Mediterranean Conference on Information Systems, Athens, Greece, September 25-27, 2009
     • D.Drosos , K. Fouskas, "Advertising on the internet: perspectives from advertising agencies and advertisers", In the Proceedings of the 4th Mediterranean Conference on Information Systems, Athens, Greece, September 25-27, 2009

     2007

     • K. Fouskas., E. Syrigos , "Εξετάζοντας την Σχέση Μεταξύ Χαρακτηριστικών των Σπουδών, Θέσης και Τμήματος των Διδασκόντων Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών", In the Proceedings of the 4th Student Conference on Management Science and Technology, Athens, Greece, May 17, 2007 (In Greek)

     2006

     • K. Fouskas., "Οι ρίζες της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς", In the Proceedings of the 3rd Student Conference on Management Science and Technology, Athens, Greece, May 10, 2006

     2003

     • K. Fouskas, G.M. Giaglis, "Η συμβολή των ασύρματων και κινητών επικοινωνιών στην μείωση της αστυφιλίας"', In the Proceedings of the 1st Student Conference on Management Science and Technology, Athens, Greece, March 17, 2003 (In Greek)
     • E. Rodina, V. Zeimpekis, and K. Fouskas. "Remote workforce business process integration through real-time mobile communications". In G.M. Giaglis, H. Werthner, V. Tchammer, and K.A Froeschl, editors, Second International Conference on Mobile Business (ICMB), Vienna, Austria June 2003.

     2002

     • G.M. Giaglis, A. Pateli, K. Fouskas, P. Kourouthanassis, and A. Tsamakos. "On the potential use of mobile positioning technologies in indoor environments", In 15th International Conference on Electronic Commerce, pages 413-429, June 2002.
     • K. Fouskas, A. Pateli, D. Spinellis, and H. Virola. "Applying contextual inquiry for capturing end-users behaviour requirements for mobile exhibition services", In 1st International Conference on Mobile Business, Athens, Greece, July 2002.
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font