Κίτσιος Φώτιος
 • 2310 891.718
 • kitsios uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ2, 232
 • 2310 891.722

  Κίτσιος Φώτιος

  Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ph.D. στη Στρατηγική & Καινοτομία, Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: "Διαχείριση Καινοτομίας στην Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών", Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργάνωση & Διοίκηση, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
  • Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Στρατηγικό Μάνατζμεντ & Διαχείριση Καινοτομίας
  • Ψηφιακή Στρατηγική επιχειρήσεων και οργανισμών
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός - Διοίκηση Αλλαγών
  • Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών στο e-business
  • Κοινωνική Καινοτομία - Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
  • Λήψη Αποφάσεων - Πολυκριτήρια Ανάλυση

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
   (AIC204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC204

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  2

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI116/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση θεμάτων σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων που θα περιγράφουν τη σύγχρονη επιχείρηση και θα παρουσιάζουν το ρόλο του μάνατζμεντ. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να  αποκτήσουν  γνώση και κατανόηση των θεμάτων που αφορούν το πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Διοίκησης Τεχνολογίας με έμφαση στη διοίκηση ομάδων και επιχειρήσεων ΤΠE. Παράλληλα εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με το πώς η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των σύγχρονων επιχειρήσεων και πως οι μάνατζερ καλούνται να την διαχειριστούν. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να:
  Συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία  στο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της τεχνολογίας για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα.
  Να συνδυάσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει ώστε να μπορούν να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό επιχειρείν ή και να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τις γνώσεις αυτές στην ανάπτυξη των δικών τους εγχειρημάτων.
  Αναπτύξουν δεξιότητες διοίκησης και ειδικότερα Διοίκησης  Τεχνολογικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών και να αποκτήσουν γνώσεις για τη χρήση και την εφαρμογή της τεχνολογίας στη διοίκηση των επιχειρήσεων, ώστε να αναπτύξουν ικανότητες που είναι απαραίτητες για ένα σύγχρονο στέλεχος επιχειρήσεων.
  Αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.
  Αναπτύξουν τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, συνεργασίας, συγγραφής και παρουσίασης εργασιών.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  Λήψη αποφάσεων
  Αυτόνομη εργασία
  Ομαδική εργασία
  Διαχείριση ομάδων
  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών              
  Διαχείριση έργου
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εισαγωγή στη διοίκηση και τεχνολογία
  Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
  Προγραμματισμός  Λήψη αποφάσεων
  Οργάνωση  Οργανωτικές Δομές
  Διεύθυνση και Σύγχρονοι Οργανισμοί
  Ηγεσία – Παρακίνηση - Επικοινωνία
  Διαδικασίες και Συστήματα Ελέγχου
  Οι Λειτουργίες της Επιχείρησης
  Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
  Διοίκηση Παραγωγής  Λειτουργιών
  Διοίκηση Μάρκετινγκ και Πωλήσεις
  Έρευνα και Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις με φυσική παρουσία)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία:
  Αξιοποίηση λογισμικού SAP για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος
  Χρήση Λογισμικού παρουσιάσεων για την παράδοση των διαλέξεων
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, διαλέξεων, ανακοινώσεων, χρήσιμων συνδέσμων, βαθμών και παραδόσεις εργασιών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης μαθημάτων
  Διαμοιρασμός αρχείων (π.χ. εργασιών, εκπαιδευτικού υλικού) μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης μαθημάτων
  Χρήση διαδικτυακού ή εξειδικευμένου λογισμικού για την υλοποίηση ασκήσεων και εργασιών του μαθήματος (όπως κειμενογράφος, φύλλο επεξεργασίας στοιχείων και παρουσίασης λογισμικού.
  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία:
  Ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) και επικοινωνία μέσω ειδικού Social media group για τις ανάγκες του μαθήματος
  Επικοινωνία μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης μαθημάτων

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  Σύνολο ωρών: 39

  Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας

  Σύνολο ωρών: 20

  Εκπόνηση μελέτης (project)

  Σύνολο ωρών: 20

  Προετοιμασία για εξετάσεις

  Σύνολο ωρών: 30

  Σύνολο Μαθήματος

  109 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά
  •              Γραπτές εξετάσεις: 100%
  •              Εργασία εξαμήνου σε εργαστήριο SAP (προαιρετική): Επιπλέον 10%    

  Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την μέθοδο και πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις του μαθήματος.
  Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται η θεματολογία, οι οδηγίες, οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος.
  Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών υπάρχει στο υλικό του μαθήματος στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Journal of Management
  Academy of Management Journal
  Academy of Management Review
  Journal of Management Studies
  Academy of Management Perspectives
  Management Science
  Journal of Small Business Management
  Organization Science
  International Journal of Management Reviews
  Journal of International Management
  California Management Review
  Management Information Systems Quarterly
  Administrative Science Quarterly
  Group  Organization Management
  Information Systems Research
  MIT Sloan Management Review
  British Journal of Management
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   (ISE702)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ISE702

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI136/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των συμμετεχόντων να αντιλαμβάνονται, να σχεδιάζουν, να υλοποιούν αποτελεσματικά τις τεχνολογικές αλλαγές και να κατανοούν τον ρόλο τους ως στελέχη που μετέχουν στο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και των οργανισμών στην ψηφιακή εποχή. Η ανάπτυξη της ικανότητας Διαχείρισης Αλλαγών αφορά στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβάνοντας έννοιες όπως την ηγεσία, την παρακίνηση, την επικοινωνία, τη διαχείριση συγκρούσεων, τη διαχείριση χρόνου. Το μάθημα βοηθάει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη διεργασία της Διαχείρισης Αλλαγής σε στρατηγικό αλλά και σε λειτουργικό επίπεδο. Περιλαμβάνει τα μοντέλα διαχείρισης των αλλαγών, παραδείγματα ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων και δημοσίου τομέα καθώς επίσης και τεχνικές και μεθοδολογίες για την ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων.

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορούν να:
  Κατανοήσουν τις προκλήσεις της διαχείρισης των αλλαγών
  Διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις τεχνολογικές αλλαγές
  Κατανοήσουν τις θεμελιώδης ενέργειες διαχείρισης της αλλαγής
  Αναπτύξουν πρακτική γνώση σχετικά με την εφαρμοσιμότητα διαφόρων προσεγγίσεων στο μάνατζμεντ αλλαγών
  Εντοπίζουν και να καταγράφουν λάθη που συνήθως γίνονται και να προτείνουν τρόπους αποφυγής τους
  Προσαρμόζονται σαν σημερινά και μελλοντικά σύγχρονα στελέχη στις αλλαγές
  Προκαλούν αλλαγές στις επιχειρήσεις

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  Λήψη αποφάσεων
  Αυτόνομη εργασία
  Ομαδική εργασία
  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  1. Βασικές έννοιες μάνατζμεντ
  2. Έννοια της Διοίκησης Αλλαγών
  3. Διαδικασία της Στρατηγικής Αλλαγής
  4. Διοίκηση Αλλαγών και Μαθησιακή Οργάνωση
  5. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  6. Μοντέλα Ψηφιακού Μετασχηματισμού
  7. Ηγεσία και Σύγχρονοι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις
  8. Παρακίνηση στελεχών και ανθρώπινου δυναμικού
  9. Διευθέτηση Διαφωνιών και Αντιπαραθέσεων
  10. Επικοινωνία - Συναισθηματική Νοημοσύνη
  11. Διαχείριση ομάδων
  12. Μελέτες περιπτώσεων

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint).

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (open eclass). Χρήση ανακοινώσεων μέσω open eclass. Επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  Σύνολο ωρών παρακολούθησης: 39

  Διαλέξεις

  Σύνολο ωρών για τη μελέτη του μαθήματος: 26

  Εκπόνηση και συγγραφή προαιρετικής ομαδικής/ ατομικής εργασίας

  Σύνολο ωρών για την εκπόνηση των ατομικών εργασιών: 78

  Σύνολο Μαθήματος

  143 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  70% γραπτή τελική εξέταση
  30% οι εξαμηνιαίες εργασίες (προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία)
  Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στο Syllabus του μαθήματος.
  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Ελληνόγλωσση
  Παπαδάκης, Β. (2016), Επίκαιρα θέματα Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα
  Senior B., Dr Swailes S., (2016), Οργανωσιακή Αλλαγή, Εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD
  Βακόλα, Μ., (2009), Διοικώντας τις Αλλαγές, Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα
  Kotter, P.J., (2005), Η Καρδιά της Αλλαγής, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα
  Kotter, P.J., (2001), Ηγέτης στις Αλλαγές, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
  Σαλαβού, Ε. Ε., (2013), Καινοτομία και αλλαγή στο επιχειρείν, Εκδόσεις  ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ
  GARY YUKL, (2011), Η ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα
  Robbins Stephen P., Judge Timothy A., (2011), Οργανωσιακή συμπεριφορά, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
  Σημειώσεις και κείμενα στο open eclass

  Ξενόγλωσση
  Beckhard, R. 1969. Organization Development: Strategies and Models, Addison-Wesley, Reading, MA.
  Beitler, Michael 2006. "Strategic Organizational Change, Second Edition." Practitioner Press International.
  Hiatt, J. 2006. ADKAR: A Model for Change in Business, Government and the Community, Learnng Center Publications, Loveland, CO.
  Rogers, E. M., (2003) Diffusion Of Innovation, New York: Free Press
  Schön, D. A. (1973) Beyond the Stable State. Public and private learning in a changing society, Harmondsworth: Penguin

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  Journal of Change Management
  Journal of Leadership and Organizational Studies
  Journal of Organizational Change Management
  Leadership and Organization Development Journal
  Leadership Quarterly
  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
   (ISC603)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ISC603

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI202/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές την έννοια της στρατηγικής της επιχείρησης, ο προσδιορισμός της οποίας περιλαμβάνει ένα σύνολο επιμέρους αλληλεξαρτώμενων προβλημάτων όπως η διάγνωση της ισχύουσας κατάστασης, ο καθορισμός των στόχων, καθώς και η επιλογή, η εφαρμογή και η αξιολόγηση της επιχειρηματικής στρατηγικής.
  Στόχος του μαθήματος είναι να αναδείξει τη σημασία του στρατηγικού μάνατζμεντ και να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν τις ικανότητές τους για να σκέφτονται στρατηγικά, να αναλύουν το περιβάλλον των επιχειρήσεων και των οργανισμών και να προτείνουν εναλλακτικές στρατηγικές χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του στρατηγικού σχεδιασμού. Οι φοιτητές κατανοούν πως τα στελέχη των επιχειρήσεων συνδυάζουν τους πόρους και τις μοναδικές ικανότητες με τα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος, ώστε να υλοποιούν στρατηγικά σχέδια που τις επιτρέπουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των αγορών. Το μάθημα παρουσιάζει τις κύριες έννοιες και τεχνικές του στρατηγικού μάνατζμεντ μέσω ενός ολιστικού στρατηγικού πλαισίου ανάλυσης, διαμόρφωσης και εφαρμογής του στρατηγικού σχεδιασμού.

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορούν να:
  Αναγνωρίζουν και ανταποκρίνονται στις στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις
  Κατανοούν την αναγκαιότητας της στρατηγικής και του στρατηγικού προγραμματισμού
  Αναλύουν το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης
  Τοποθετούν την επιχείρηση καλύτερα απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς ώστε να τις επηρεάσει προς όφελός της
  Κατανοούν πως μια επιχείρηση μπορεί να καινοτομήσει στρατηγικά και να “αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού” στην αγορά της
  Δημιουργούν για την επιχείρηση τις μοναδικές ικανότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για να επιτύχει, διατηρήσει και βελτιώσει την θέση της στην αγορά
  Υλοποιούν τη στρατηγική διάγνωση της επιχείρησης για την παρουσίαση των εναλλακτικών τεχνικών και προσεγγίσεων για κάθε στάδιο
  Κατανοούν και διαμορφώνουν την αποστολή και του αντικειμενικού σκοπού της επιχείρησης
  Καταστρώνουν και να υλοποιούν εναλλακτικές στρατηγικές
  Επιλέγουν και να εποπτεύουν τις στρατηγικές καθώς και να επικαιροποιούν, να ελέγχουν και να επικοινωνούν την εταιρική στρατηγική
  Να εφαρμόζουν την κατάλληλη στρατηγική σύμφωνα με τη δομή της επιχείρησης

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  Λήψη αποφάσεων
  Ομαδική εργασία
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Εισαγωγή στη Στρατηγική
  Στρατηγική ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος (PEST Ανάλυση, υπόδειγμα των πέντε δυνάμεων του Porter, Ανάλυση στρατηγικών ομάδων)
  Στρατηγική ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος (θεωρία πόρων και ικανοτήτων, θεωρία αλυσίδας αξίας, συγκριτική προτυποποίηση)
  Εταιρική αποστολή – όραμα – στόχοι (υπόδειγμα MOST)
  SWOT ανάλυση και διαμόρφωση στρατηγικής
  Στρατηγική Ανάπτυξης (Επιχειρηματική στρατηγική ανάπτυξης, στρατηγική σταθερότητας)
  Στρατηγική Εξυγίανσης/ Διάσωσης, Στρατηγική ανάθεσης ή εκχώρηση λειτουργιών
  Στρατηγική επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Στρατηγική ηγεσίας κόστους, στρατηγική διαφοροποίησης, στρατηγική εστίασης, στρατηγικό ρολόι, στρατηγικές δημιουργίας αξίας)
  Στρατηγικά πληροφοριακά συστήματα (τύποι στρατηγικών πληροφοριακών συστημάτων και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας)
  Ευθυγράμμιση της στρατηγικής των πληροφοριακών συστημάτων και της πληροφορικής τεχνολογίας με την επιχειρηματική στρατηγική
  Λήψη στρατηγικών αποφάσεων και ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στην διαμόρφωση στρατηγικής
  Μελέτες περιτπώσεων

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint).

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (open eclass). Χρήση ανακοινώσεων μέσω open eclass. Επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  Σύνολο ωρών παρακολούθησης: 39

  Διαλέξεις

  Σύνολο ωρών για τη μελέτη του μαθήματος: 26

  Συγγραφή εργασίας

  Σύνολο ωρών για την εκπόνηση των εργασιών στο διάστημα του εξαμήνου: 39

  Τελική εξέταση

  Σύνολο ωρών προετοιμασίας του φοιτητή για την τελική εξέταση του μαθήματος: 39

  Σύνολο Μαθήματος

  143 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  70% γραπτή τελική εξέταση
  30% οι εξαμηνιαίες εργασίες (προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία)
  Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στο Syllabus του μαθήματος.


  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  - Ηλεκτρονικές Σελίδες (URLs) παρόμοιων μαθημάτων από αντίστοιχα τμήματα του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης ή προτύπων μαθημάτων από τα ACM Curricula

  Ελληνόγλωσση
  Hill W.L. Charles, Schilling A. Melissa, Jones R. Gareth, (2018) Στρατηγικό Μάνατζμεντ: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση - Θεωρία και Μελέτες Περίπτωσης, Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
  Παπαδάκης, Βασίλης, Μ. (2016) Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α΄: Θεωρία. (7η Έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Ε. Μπένου
  Γεωργόπουλος, Νικόλαος, Β. (2013) Στρατηγικό Μάνατζμεντ. (3η Έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Ε. Μπένου
  Chaffey, D. (2016). Ψηφιακές Επιχειρήσεις και Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Στρατηγική, Υλοποίηση και Εφαρμογή, Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος
  Gant, R. M. And Jordan, J. (2016). Βασικές αρχές επιχειρηματικής στρατηγικής, Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος
  Johnson, G., Scholes, K., Whittington, R., Regnér, P. and Angwin, D. (2016). Βασικές Αρχές Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική
  Thompson, A., Peteraf, M., Gamble, J. and Strickland, III A.J. (2017). Σχεδιασμός και Υλοποίηση Στρατηγικής των Επιχειρήσεων: Η Αναζήτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος. (2η Έκδοση), UTOPIA Εκδόσεις ΕΠΕ
  Μιχαλόπουλος, Μ., Γρηγορούδης, Ε., Ζοπουνίδης, Κ. (2007) Στρατηγική των Επιχειρήσεων. (1η Έκδοση), Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος
  Σημειώσεις και κείμενα στο open eclass

  Ξενόγλωσση
  Andrew Campbell and Kathleen Sommers Luchs, (1997) Core Competency-Based Strategy, International Thomson Business Press
  Ansoff H.I., (1965) Corporate Strategy, Mc Graw-Hill, New York
  Bradford, Robert W., Duncan, Peter J., Tarcy, Brian, (2000) Simplified Strategic Planning: A No-Nonsense Guide for Busy People Who Want Results Fast!, Chandler House Press, USA
  Greaver, Maurice F., (1999) Strategic Outsourcing : A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives, AMA Publications, NY
  Harvard Business Review on Strategies for Growth
  Jeffrey Abrahams, (1999) The Mission Statement Book: 301 Corporate Mission Statements from America's Top Companies, Ten Speed Press, USA
  Mintzberg H., (1993) Rise and Fall of Strategic Planning, Prentice Hall
  Porter, Michael E., (1985) Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The free press, NY
  Porter, Michael E., (1990) The Competitive Advantage of Nations, The free press, NY
  Porter, Michael E., (1980) Competitive Strategy: Techniques for analysing industry and competitors, The free press, NY

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  Academy of Management Review
  Harvard Business Review
  Long Range Planning
  Sloan Management Review
  Strategic Management Journal
  The Journal of Strategic Information Systems
  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   (ISE704)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ISE704

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI203/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της στρατηγικής διοίκησης της καινοτομίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι φοιτητές θα αναπτύξουν δεξιότητες εφαρμογής μεθόδων διαχείρισης καινοτομίας ενισχύοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενός οργανισμού, καλλιεργώντας παράλληλα τις ηγετικές τους ικανότητες ώστε να διαχειρίζονται με επιτυχία τις μεθόδους αυτές. Περιλαμβάνει τις βασικές αρχές που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα βασικά εργαλεία και πρακτικές που σχετίζονται με την περιοχή αυτή. Παράλληλα προσπαθεί μέσα από την παρουσίαση μελετών περίπτωσης και εργασιών να αναπτύξει τις ικανότητες τους ώστε να τους προετοιμάσει για εισαγωγή στην αγορά εργασίας.

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορούν να:
  Εντοπίζουν και εφαρμόζουν τις καλύτερες πρακτικές όσο αφορά στη Στρατηγική Διαχείριση Καινοτομίας
  Κατανοούν τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών
  Προσδιορίζουν τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας των καινοτομιών
  Λαμβάνουν τις στρατηγικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των καινοτομιών
  Αξιολογούν το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο των επιχειρήσεων και των οργανισμών
  Αναπτύσσουν, να κατανοούν και να διαχειρίζονται τα στάδια της ανάπτυξης των προϊόντων και των υπηρεσιών
  Κατανοούν και να διαχειρίζονται τα μοντέλα υιοθέτησης, ανάπτυξης και διάχυσης νέων προϊόντων και υπηρεσιών

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  Λήψη αποφάσεων
  Αυτόνομη εργασία
  Ομαδική εργασία
  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  1. Καινοτομία – Στρατηγική Καινοτομίας
  2. Πηγές Καινοτομίας
  3. Εισαγωγικές έννοιες στην ανάπτυξη και διοίκηση προϊόντων και υπηρεσιών
  4. Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη νέων προϊόντων/ υπηρεσιών
  5. Τεχνικές δημιουργικής σκέψης
  6. Μοντέλα ανάπτυξης νέων προϊόντων
  7. Μοντέλα ανάπτυξης νέων υπηρεσιών
  8. Επιτυχημένη υιοθέτηση και διάχυση νέων προϊόντων και υπηρεσιών
  9. Επιχειρηματικά Μοντέλα και Δημιουργία Αξίας
  10. Ανοικτή καινοτομία
  11. Μελέτες περιπτώσεων

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint).

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (open eclass). Χρήση ανακοινώσεων μέσω open eclass. Επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  Σύνολο ωρών παρακολούθησης: 39

  Διαλέξεις

  Σύνολο ωρών για τη μελέτη του μαθήματος: 30

  Εκπόνηση και συγγραφή ομαδικής εργασίας

  Σύνολο ωρών για την εκπόνηση των ομαδικών εργασιών: 78

  Σύνολο Μαθήματος

  147 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  Τελικές εξετάσεις (60%)
  Γραπτή εξαμηνιαία ομαδική εργασία και παρουσίαση (40%)
  Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στο Syllabus του μαθήματος.
  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Ελληνόγλωσση
  Tidd, J. and Bessant, J. (2017) Στρατηγική Διοίκηση Καινοτομίας. Broken Hill Publishers (1η έκδοση). ISBN: 9789963274703
  Κίτσιος Φ., Ζοπουνίδης Κ., (2008) Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών: Τουρισμός, Υγεία, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα ISBN: 978-960-461-119-54
  Schilling, A.M. (2016) Η Στρατηγική Διοίκηση της Τεχνολογικής Καινοτομίας, Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
  Αυλωνίτης Γ., Τσιότσου Ρ., Γούναρης Σ., (2015). Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
  Ulrich K., Eppinger S. (2015). Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ  ΥΙΟΙ Α.Ε, Αθήνα
  Αυλωνίτης, Γ., Παπασταθοπούλου, Π., (2004) Αποτελεσματική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Προϊόντων και Υπηρεσιών, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα
  Σημειώσεις και κείμενα στο open eclass

  Ξενόγλωσση
  Cooper, R.G., (2001), “Winning at New Products: Accelerating the Process from Idea to Launch,” 3rd edition, Reading, Mass: Perseus Books.
  Cooper, R.G., Edgett, S., (1999), “Product development for the service sector”, New York: Perseus Books
  Cagan, J  Vogel CM, 2001, Creating Breakthrough Products: Innovation from Product Planning to Program Approval, Prentice Hall, Upper Saddle River. ISBN: 0139696946
  Crawford M  Di Benedetto A, 2007, New Products Management, 9th edn, McGraw-Hill Irwin., ISBN: 0073529885
  Ulrich KT  Eppinger SD, 2007, Product Design and Development, 4th edn, McGraw-Hill Irwin., ISBN: 0073101427.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  International Journal of Innovation Management
  Research Technology Management
  The Journal of Product Innovation Management
  MIT Sloan Management Review
  Harvard Business Review
  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
   (MLI0206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
   (BC0111)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (67 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2023

   • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2023), Digital Innovation and Entrepreneurship in Open Data Ecosystem: Stakeholder perspectives and challenges, In: Carayannis, E.G. and Grigoroudis, E. (Eds.), HANDBOOK OF RESEARCH ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP, Edward Elgar Publishing Ltd, pp. 136-151
   • Matsatsinis, N., Kitsios, F., Madas, M. and Kamariotou, M. (2023). Introduction: Guest Editors’ Perspective, In: Matsatsinis, N., F. Kitsios, M. Madas and M. Kamariotou (Eds.), XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020) “Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics”, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, pp. 1-7

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Mouratidis, I., Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2023), Big data strategy and business analytics: A literature review, In: Matsatsinis, N., F. Kitsios, M. Madas and M. Kamariotou (Eds.), XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020) “Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics”, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, pp. 171-178

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kitsios, F., Kamariotou, M., Matoula, P., Kissa, B. and Gounopoulos, E. (2023), Business Process Management in Academic Libraries: Analyzing the As-Is model of the circulation department, In: Matsatsinis, N., F. Kitsios, M. Madas and M. Kamariotou (Eds.), XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020) “Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics”, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, pp. 133-140

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Ntereka, E., Madas, M., Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2023), A Multi-criteria Framework for Evaluating Passenger Satisfaction in Greek Railways, In: Matsatsinis, N., F. Kitsios, M. Madas and M. Kamariotou (Eds.), XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020) “Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics”, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, pp. 107-115

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Mitsopoulou, E., Moustaka, E., Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2023), User Generated Content and digital marketing platforms: Determinants of perceived value and trust, In: Matsatsinis, N., F. Kitsios, M. Madas and M. Kamariotou (Eds.), XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020) “Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics”, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, pp. 235-241

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Syngelakis, A., Kamariotou, M., Madas, M., Talias, M. and Kitsios, F. (2023), Health service quality evaluation in dental care: Challenges and future research directions, In: Matsatsinis, N., F. Kitsios, M. Madas and M. Kamariotou (Eds.), XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020) “Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics”, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, pp. 117-122

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kitsios, F., Kamariotou, M., Karanikolas, P. and Grigoroudis, E. (2023), Digital transformation in hospitality: Identifying customer satisfaction based on online hotel guests’ ratings, In: Marques, J. and R.P. Marques (Eds.), Digital Transformation of the Hotel Industry: Theories, practices, and global challenges, Springer, pp. 173-188

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2023), Digital Transformation and Digital Maturity Models: A blueprint strategic decision-making framework, In: Carayannis, E.G. and Grigoroudis, E. (Eds.), HANDBOOK OF RESEARCH ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP, Edward Elgar Publishing Ltd, pp. 77-87
   • Sitaridis, I., Laspita, S., Kitsios, F. and Sarri, K. (2023), Entrepreneurial Program Learning and Career Choice Intentions, In: Matsatsinis, N., F. Kitsios, M. Madas and M. Kamariotou (Eds.), XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020) “Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics”, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, pp. 253-261

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Sitaridis, I. and Kitsios, F. (2023), Can Computer self-efficacy predict Entrepreneurial Intention?, In: Matsatsinis, N., F. Kitsios, M. Madas and M. Kamariotou (Eds.), XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020) “Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics”, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, pp. 263-271

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Livanis, E., Matsatsinis, N. and Kitsios, F. (2023), Artificial Intelligence and Operational Research towards Finance Management: A research agenda, In: Matsatsinis, N., F. Kitsios, M. Madas and M. Kamariotou (Eds.), XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020) “Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics”, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, pp. 179-186

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Athanasiadou, A., Madas, M. and Kitsios, F. (2023), A Multi-criteria Framework for Evaluating Passenger Satisfaction in Thessaloniki Airport, In: Matsatsinis, N., F. Kitsios, M. Madas and M. Kamariotou (Eds.), XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020) “Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics”, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, pp. 97-105

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Mitroulis, D., Tsiavos, V. and Kitsios, F. (2023), Leadership as success factor for digital transformation and innovation, In: Matsatsinis, N., F. Kitsios, M. Madas and M. Kamariotou (Eds.), XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020) “Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics”, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, pp. 291-298

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Bordoloi, S., Fitzsimmons, J.A. and Fitzsimmons, M.J. (2023), ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιμέλεια από: Κίτσιος, Φ.: Broken Hill Publishers.

   2022

   • Osterwalder, A., Pigneur, Y., Greg, B., Fred, E. and Alan, S. (2022), Οδηγός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας: Από τη θεωρία στην πράξη. Επιμέλεια από: Κίτσιος, Φ., Κουλουριώτης, Δ., Μπλάνας, Γ. και Πολλάλης, Γ.: Broken Hill Publishers. ISBN: 9789925588336
   • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2022), Information Systems Strategy: A Multiple Criteria Decision Analysis Perspective for Business Performance in SMEs, In: Papagiannidis, S., E. Alamanos, S. Gupta, Y. K. Dwivedi, M. Mantymaki and I. O. Pappas (Eds.), The Role of Digital Technologies in Shaping the Post-Pandemic World, LNCS 13454, Springer, chapter 21, pp. chapter 17, pp. 267-276

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Ioannou, K., Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2022), Digital Transformation in the Public Sector: Investigating Success Factors in IRIDA System, In: Papagiannidis, S., E. Alamanos, S. Gupta, Y. K. Dwivedi, M. Mantymaki and I. O. Pappas (Eds.), The Role of Digital Technologies in Shaping the Post-Pandemic World, LNCS 13454, Springer, chapter 16, pp. chapter 17, pp. 207-218

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Ioannou, K., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2022), Digital Transformation Strategy and Organizational Change in the Public Sector: Evaluating E-Government IS and User Satisfaction, In: Themistocleous, M. and M. Papadaki (Eds.), EMCIS 2021, Lecture Notes in Business Information Processing, LNBIP 437, Springer, chapter 17, pp. chapter 17, pp. 247-257

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Tsiavos, V. and Kitsios, F. (2022), Technology as driver, enabler and barrier of digital transformation: A review, In: Themistocleous, M. and M. Papadaki (Eds.), EMCIS 2021, Lecture Notes in Business Information Processing, LNBIP 437, Springer, chapter 48, pp. 981-693

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kapetaneas, N. and Kitsios, F. (2022), Digital Transformation Approach to Public Hospitals Environment: Technology Acceptance Model for Business Intelligence applications, In: Themistocleous, M. and M. Papadaki (Eds.), EMCIS 2021, Lecture Notes in Business Information Processing, LNBIP 437, Springer, chapter 32, pp 453–462

    Προβολή Δημοσίευσης

   2021

   • Kamariotou, V., Kamariotou, M., Champipi, E. and Kitsios, F. (2021), Moving towards Museum Digital Strategy: A Transformational Framework, In: Sakas, D. P., D. K. Nasiopoulos and Y. Taratuhina (Eds.), Business Intelligence and Modelling, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer International Publishing, chapter 40, pp. 397-402

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kamariotou, V., Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2021), Strategies for increasing Visitors’ Interaction: The case of Virtual Museum and Exhibitions, In: Sakas, D. P., D. K. Nasiopoulos and Y. Taratuhina (Eds.), Business Intelligence and Modelling, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer International Publishing, chapter 42, pp. 409-414

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Sitaridis, I., Kitsios, F., Stefanakakis and Kamariotou, M. (2021), Course Evaluation using preference disaggregation analysis: The case of an Information Communication Technology course, In: Zilla, S. (Ed.), Handbook of Operations Research and Management Sciences in Higher Education, Springer Nature, chapter 13, pp. 389-418

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2021), Information Systems Planning Research and Strategy as Practice: Toward a theory-driven agenda, In: Sakas, D. P., D. K. Nasiopoulos and Y. Taratuhina. (Eds.), Business Intelligence and Modelling, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer International Publishing, chapter 41, pp. 403-408

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kitsios, F., Sitaridis, I. and Kamariotou, M. (2021), Entrepreneurial Education and Emotional Intelligence: A state of the art review, In: Jones, P., N. Apostolopoulos, A. Kakouris, C. Moon, V. Ratten and A. Walmsley (Eds.), Universities and Entrepreneurship: Meeting the Educational and Social Challenges, Emerald Publishing Limited, chapter 2, pp. 13-32

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kamariotou, V., Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2021), Digital transformation strategy initiative in cultural heritage: The case of Tate Museum, In: Ioannides, M., E. Fink, L. Cantoni and E. Champion (Eds.), Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection, EuroMed 2020, LNCS 12642, Springer, chapter 25, pp. 300-310

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2021), Agile Stage-Gate Hybrid Framework for New Product Development, In: Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of Organizational Knowledge, Administration, and Technologies, IGI Global Publishing, chapter 41, pp. 549-563

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Syngelakis, A., Kamariotou, M., Kitsios, F., Charalambous, C. and Polychronopoulou, A. (2021), Quality management in Primary Dental Care: Methods and Challenges, In: Manolitzas, P., C. Zopounidis, M. Talias, E. Grigoroudis and N. Matsatsinis (Eds.), Interdisciplinary Perspectives on Operations Management and Service Evaluation, IGI Global Publishing, chapter 10, pp. 192-212

    Προβολή Δημοσίευσης

   2020

   • Kitsios, F., Kamariotou, M., Manthou, V. and Batsara, A. (2020). Hospital Information Systems: Measuring End-User Satisfaction, In: Themistocleous, M., M. Papadaki and M. Kamal (Eds.), EMCIS 2020, Lecture Notes in Business Information Processing, Springer, pp. 463-479

    Προβολή Δημοσίευσης

   2019

   • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019), Strategic IT Alignment and Business Performance in SMEs: An Empirical Investigation, In: Abramowicz, W. and R. Corchuelo (Eds.), Business Information Systems Workshops, Springer LNBIP 373, Springer Nature, volume 373, pp. 113-123

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Jones, G. R. and George, J. M. (2019), Σύγχρονη Διοίκηση. Επιμέλεια από Γαλανάκη, Ε., Κίτσιος, Φ., Μπέλλου, Β. και Χατζόγλου, Π.: Broken Hill Publishers. ISBN: 9789925575428
   • Syngelakis, A., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019), Work-related Stress in Public Healthcare: A Case Study in Greece during economic crisis, In: Sakas, D. P. and D. K. Nasiopoulos (Eds.), Strategic Innovative Marketing, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 211-216

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kitsios, F., Kamariotou, M. and Manthou, V. (2019), Hospital Information Systems Planning: Strategic IT Alignment in Healthcare, In: Sakas, D. P. and D. K. Nasiopoulos (Eds.), Strategic Innovative Marketing, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 203-209

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2019), Information Systems Planning and Success in SMEs: Strategizing for IS, In: Abramowicz, W. and Corchuelo, R. (Eds.), BIS 2019, Springer LNBIP 353, Springer Nature, chapter 31, pp. 397-406

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019), Open Data and high-tech startups: Towards nascent entrepreneurship strategies, In: Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Advanced Methodologies and Technologies in Digital Marketing and Entrepreneurship, IGI Global Publishing, chapter 37, pp. 471-482

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kamariotou, M., Kitsios, F., Madas, M., Manthou, V. and Vlachopoulou, M. (2019), Strategic Decision Making and Information Management in the Agrifood Sector, In: Salampasis, M. and T. Bournaris (Eds.), HAICTA2017 post conference proceedings "ICT in Agriculture", Communications in Computer and Information Science, Springer Series, Vol. 953, pp. 97-109

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2019), Critical Factors of Strategic Information Systems Planning Phases in SMEs, In: Themistocleous, M. and Rupino da Cunha, P. (Eds.), Information Systems, EMCIS 2018, Springer LNBIP 341, Springer Nature, chapter 39, pp. 503-517

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2019), Strategic Information Systems Planning, In: Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Advanced Methodologies and Technologies in Business Operations and Management, IGI Global Publishing, chapter 39, pp. 535-545

    Προβολή Δημοσίευσης

   2018

   • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018), Open Data and high-tech startups: Towards nascent entrepreneurship strategies, In: Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition, IGI Global Publishing, chapter 265, pp. 3032-3041

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2018), Strategic Information Systems Planning, In: Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition, IGI Global Publishing, chapter 78, pp. 912-922

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Hill, C. W. L., Schilling, M. A. and Jones, G. R. (2018), Στρατηγικό Μάνατζμεντ. Επιμέλεια από Κίτσιος, Φ. και Πολλάλης, Ι.: Broken Hill Publishers. ISBN: 978-9925-563-52-4

    Προβολή Δημοσίευσης

   2017

   • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2017), Led to Change or Change to Lead?, In: Kavoura, A., D. Sakas and P. Tomaras (Eds.), Strategic Innovative Marketing, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 97-105

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2017), Information Systems Phases and Firm Performance: A conceptual Framework, In: Kavoura, A., D. Sakas and P. Tomaras (Eds.), Strategic Innovative Marketing, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 553-560

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2017), Strategic IT alignment: Business performance during financial crisis, In: Tsounis, N. and A. Vlachvei (Eds.), Advances in Applied Economic Research, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 503-525

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2017), Decision Support Systems and Strategic Information Systems Planning for Strategy Implementation, In: Kavoura, A., D. Sakas and P. Tomaras (Eds.), Strategic Innovative Marketing, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 327-332

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2017), From Apps to Startups: Success Factors for New Entries in Open Data Ecosystem, In: Sindakis, S. and P. Theodorou (Eds.), Global Opportunities for Entrepreneurial Growth: Coopetition and Knowledge Dynamics within and across Firms, Emerald Group Publishing, chapter 16, pp. 337-354

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Thompson, A., Peteraf, M., Gamble, J. and Strickland, III A.J. (2017), Σχεδιασμός και Υλοποίηση Στρατηγικής των Επιχειρήσεων: Η Αναζήτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος. Επιμέλεια από Πολλάλης, Γ. Α., Δρυμπέτας, Ε., Κίτσιος, Φ., Κωνσταντόπουλος, Ν. και Μυλώνη, Β.: Utopia Press (2η Έκδοση). ISBN-13: 978-618-81298-0-1

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Tidd, J. and Bessant, J. (2017), Στρατηγική Διοίκηση Καινοτομίας. Επιμέλεια από Ζοπουνίδης, Κ. και Κίτσιος, Φ.: Broken Hill Publishers (1η έκδοση). ISBN: 9789963274703

    Προβολή Δημοσίευσης

   2016

   • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2016), Fostering a Competitive Differentiation Strategy for Sustainable Organizational Performance, In: Grigoroudis, E. and M. Doumpos (Eds.), Operational Research in Business and Economics, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 85-112

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kitsios, F., Champipi, E. and Grigoroudis, E. (2016), Cultural and Creative Industries Innovation Strategies for New Service Development Using MCDA, In: Grigoroudis, E. and M. Doumpos (Eds.), Operational Research in Business and Economics, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 69-84

    Προβολή Δημοσίευσης

   2013

   • Papadopoulos, T., Angelopoulos, S. and Kitsios, F. (2013), A strategic approach to e-health interoperability using e-government frameworks, In: Information Resources Management Association, User-Driven Healthcare: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, IGI Global Publishing, chapter 19, pp. 791-807

    Προβολή Δημοσίευσης

   2012

   • Angelopoulos, S., Kitsios, F. and Moustakis, V. (2012), Transformation of management in the Public Sector: Exploring the Strategic Frameworks of e-Government, In: Information Resources Management Association, Digital Democracy: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, IGI Global Publishing, chapter 60, pp. 1198-1211

    Προβολή Δημοσίευσης

   • ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2012), Διοίκηση Κοινωνικών Φορέων, Θεωρητικές Σημειώσεις & Νομοθεσία, Αθήνα ISBN: 978-618-5006-03-7 (Συλλογικός Τόμος – υπεύθυνος έρευνας και αναζήτησης πηγών)
   • ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2012), Διοίκηση Κοινωνικών Φορέων, Βιβλίο Δραστηριοτήτων, Αθήνα ISBN: 978-618-5006-02-0 (Συλλογικός Τόμος – υπεύθυνος έρευνας και αναζήτησης πηγών)

   2011

   • Angelopoulos, S., Kitsios, F. and Moustakis, V. (2011), Transformation of management in the Public Sector: Exploring the Strategic Frameworks of e-Government, In: Papadopoulos, T. and P. Kanellis (Eds.), Public Sector Reform Using Information Technologies: Transforming Policy into Practice, IGI Global Publishing, pp. 44-58

    Προβολή Δημοσίευσης

   2010

   • Kitsios, F., Tzortzatos, P. and Zopounidis, C. (2010), Service Innovation Management: New Service Development Strategies in the Telecommunications Industry Test Template for Data Mining Publications, In: Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Networking and Telecommunications: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, IGI Global Publishing, chapter 117, pp. 1831-1847
   • Angelopoulos, S., Kitsios, F. and Babulac, E. (2010), From e to u: Towards an innovative digital era, In: Symonds, J. (Ed.), Ubiquitous and Pervasive Computing: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, IGI Global Publishing, chapter 103, pp. 1669-1687

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Angelopoulos, S., Kitsios, F., Kofakis, P. and Papadopoulos, T. (2010), Emerging Barriers in E-Government Implementation, In: Wimmer, M. A., J. L. Chappelet, M. Janssen and H. J. Scholl (Eds), Electronic Government. EGOV 2010. Lecture Notes in Computer Science, Springer, Berlin, Heidelberg, vol. 6228, pp. 216-225

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kitsios, F., Papadopoulos, T. and Angelopoulos, S. (2010), A roadmap to the introduction of pervasive Information Systems in healthcare, In: Lazakidou, A., K. Siassiakos and K. Ioannou (Eds.), Wireless Technologies for Ambient Assisted Living and Health Care: Systems and Applications, IGI Global Publishing, pp. 1-13

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Papadopoulos, T., Angelopoulos, S. and Kitsios, F. (2010). A strategic approach to e-health interoperability using e-government frameworks. In Lazakidou, A., Siassiakos, K., and Ioannou, K (Eds.), Wireless Technologies for Ambient Assisted Living and Health Care: Systems and Applications. Hershey, USA: Idea Group publishing, pp. 213-229

    Προβολή Δημοσίευσης

   2008

   • Angelopoulos, S., Kitsios, F. and Babulac, E. (2008), From e to u: Towards an innovative digital era, In: Kotsopoulos, S. and K. Ioannou (Eds.), Heterogeneous Next Generation Networking: Innovations and Platform, IGI Global Publishing, pp. 427-444

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kitsios, F., Angelopoulos, S. and Zannetopoulos, I. (2008), Innovation and e-government: an in depth overview on e-services, In: Kotsopoulos, S. and K. Ioannou (Eds.), Heterogeneous Next Generation Networking: Innovations and Platform, IGI Global Publishing, chapter 18, pp. 415-426
   • Kitsios, F., Tzortzatos, P. and Zopounidis, C. (2008), Service Innovation Management: New Service Development Strategies in the Telecommunications Industry, In: Kotsopoulos, S. and K. Ioannou (Eds.), Heterogeneous Next Generation Networking: Innovations and Platform, IGI Global Publishing, pp. 445-459

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Κίτσιος, Φ. και Ζοπουνίδης, Κ. (2008), Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών: Τουρισμός, Υγεία, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα ISBN: 978-960-461-119-5

   2006

   • Κίτσιος, Φ. (2006), Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων στον Τομέα των Υπηρεσιών: Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας στον Ξενοδοχειακό Κλάδο, στο: Ζοπουνίδης, Κ. και Ι. Σίσκος (επιμέλεια), Τουριστικό Μάνατζμεντ, εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, σελ 173-206

   2001

   • Κίτσιος, Φ. και Σκιαδάς, Χ. (2001), Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, στο: Κομνηνός, Ν., Λ. Κυργιαφίνη και Ε. Σεφερτζή (επιμέλεια), Τεχνολογίες Ανάπτυξης Καινοτομίας σε περιφέρειες και συμπλέγματα παραγωγής, εκδόσεις GUTENBERG, Αθήνα, κεφ. 12, σελ. 177-188
   • Επιστημονικά Περιοδικά (73 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    • Laspita, S., Sitaridis, I., Kitsios, F. and Sarri, K. (2023). Founder or employee? The effect of social factors and the role of entrepreneurship education, Journal of Business Research, 155 (2023), 113422

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Delias, P. and Kitsios, F. (2023). Delias, P. and Kitsios, F. (2023). Operational Research and Business Intelligence as Drivers for Digital Transformation, Operational Research - An International Journal, 23 (3), 45

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F., Kamariotou, M., Syngelakis, A. and Talias, M. (2023). Recent Advances of Artificial Intelligence in Healthcare: A Systematic Literature Review, Applied Sciences, 13 (13), 7479, pp. 1-22

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F., Chatzidimitriou, E. and Kamariotou, M. (2023). The ISO/IEC 27001 Information Security Management Standard: How to Extract Value from Data in the IT Sector, Sustainability, 15 (7), 5828, pp. 1- 17

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2023). Digital innovation and entrepreneurship through open data-based platforms: Critical success factors for hackathons, Heliyon, 9 (4), e14868, pp. 1-11

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F., Stefanakakis, S., Kamariotou, M. and Dermentzoglou, L. (2023). Digital Service Platform and Innovation in Healthcare: Measuring Users’ Satisfaction and Implications, Electronics, 12 (3), 662, pp. 1-16

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2023). Information Systems Strategy and Security Policy: A Conceptual Framework, Electronics, 12 (2), 382, pp. 1-12

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F., Kamariotou, M. and Mavromatis, A. (2023). Drivers and Outcomes of Digital Transformation: The Case of Public Sector Services, Information, 14 (1), 43, pp. 1-14

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kissa, B., Gounopoulos, E., Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2023). Business Process Management Analysis with Cost Information in Public Organizations: A Case Study at an Academic Library, Modelling, 4 (2), 251-263, pp. 1-13

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Stoumpos, A. I., Kitsios, F. and Talias, M. A. (2023). Digital Transformation in Healthcare: Technology Acceptance and Its Applications. International journal of environmental research and public health, 20 (4), 3407

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Perifanis, N. A. and Kitsios, F. (2023). Investigating the influence of artificial intelligence on business value in the digital era of strategy: A literature review. Information, 14(2), 85

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2023). Digital Innovation and Entrepreneurship Transformation through Open Data Hackathons: Design Strategies for successful start-up settings, International Journal of Information Management, 69, 102472

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2023). Information Systems Strategy and Innovation: Analyzing perceptions using MCDA, IEEE Transactions on Engineering Management, 70 (5), pp. 1977-1985

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • Kitsios, F., Nousopoulou, E. and Kamariotou, M. (2023). Dynamic Capabilities and Digital Transformation in the COVID-19 Era: Implications from Driving Schools, Logistics, 7 (4), 81, pp. 1-12

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F., Papageorgiou, E., Kamariotou, M., Perifanis, N.A. and Talias, M.A. (2022). Emotional intelligence with the gender perspective in health organizations managers, Heliyon, 8 (11), e11488, pp. 1-8

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F., Mitsopoulou, E., Moustaka, E. and Kamariotou, M. (2022). User-Generated Content in Social Media: A Twenty-Year Bibliometric Analysis in Hospitality, Information, 13 (12), 574, pp. 1-19

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F. (2022). Entrepreneurial new service development strategies: identifying critical success factors, R&D Management, 53 (4), pp. 638-655

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2022). Strategy implications of IS planning: Executives’ perceptions on firm performance, Information & Management, 59 (3), 103625. DOI: 10.1016/j.im.2022.103625

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sindakis, S., Kitsios, F., Aggarwal, S. and Kamariotou, M. (2022). Entrepreneurial Strategies and Family Firm Culture in the Arab World: A Systematic Literature Review, Journal of Small Business and Enterprise Development, 29 (7), pp. 994-1016

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F., Mitsopoulou, E., Moustaka, E. and Kamariotou, M. (2022). User-Generated Content behavior and digital tourism services: A SEM-neural network model for information trust in social networking sites, International Journal of Information Management Data Insights, 2 (1), 100056, pp. 1-8

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2022). Hackathons for Driving Service Innovation Strategies: The Evolution of a Digital Platform-Based Ecosystem, Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 8 (3), 111, pp. 1-16

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F. and Kapetaneas, N. (2022). Digital Transformation in Healthcare 4.0: Critical Factors for Business Intelligence Systems, Information, 13 (5), 247, pp. 1-14

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Perifanis, N. and Kitsios, F. (2022). Edge and Fog Computing Business Value Streams through IoT Solutions: A Literature Review for Strategic Implementation, Information, 13 (9), 427, pp. 1-25

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sitaridis, I. and Kitsios, F. (2022). Gendered personality traits and entrepreneurial intentions: insights from information technology education, Education + Training, 64 (7), pp. 1018-1034

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kamariotou, M., Kitsios, F., Charatsari, C., Lioutas, E. D. and Talias, M. A. (2022). Digital Strategy Decision Support Systems: Agrifood Supply Chain Management in SMEs, Sensors, 22(1), 274, pp. 1-14

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F., Chatzidimitriou, E. and Kamariotou, M. (2022). Developing a Risk Analysis strategy framework for Impact Assessment in Information Security Management Systems: A case study in IT consulting industry, Sustainability, 14 (3), 1269, pp. 1- 19

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F., Kyriakopoulou, M. and Kamariotou, M. (2022). Exploring Business Strategy Modelling with ArchiMate: A Case Study Approach, Information, 13 (1), 31, pp. 1-21

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2022). Bringing Digital Innovation Strategies and Entrepreneurship: The Business Model Canvas in Open Data Ecosystem and Startups, Future Internet, 14 (5), 127, pp. 1-14

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Moumtzidis, I., Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2022). Digital Transformation Strategies Enabled by Internet of Things and Big Data Analytics: The Use-Case of Telecommunication Companies in Greece, Information, 13 (4), 196, pp. 1-14

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • Kitsios, F., Kamariotou, M. and Grigoroudis, E. (2021). Digital Entrepreneurship Services Evolution: Analysis of Quadruple and Quintuple Helix Innovation Models for Open Data Ecosystems, Sustainability, 13 (21), 12183, pp. 1-15

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kamariotou, M., Kitsios, F. and Madas, M. (2021). E-Business Strategy for Logistics Companies: Achieving Success through Information Systems Planning, Logistics, 5 (4), 73, pp. 1-9

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2021). Artificial Intelligence and Business Strategy towards Digital Transformation: A Research Agenda, Sustainability, 13, 2025, pp. 1-14

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kamariotou, V., Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2021). Strategic planning for virtual exhibitions and visitors’ experience: A multidisciplinary approach for museums in the digital age, Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, 21, e00183

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2021). Job satisfaction behind motivation: An empirical study in public health workers, Heliyon, 7 (4), e06857, pp. 1-8

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F., Kamariotou, M., Karanikolas, P. and Grigoroudis, E. (2021). Digital Marketing Platforms and Customer Satisfaction: Identifying eWOM Using Big Data and Text Mining, Applied Sciences, 11 (17), 8032, pp. 1-12

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F., Giatsidis, I. and Kamariotou, M. (2021). Digital Transformation and Strategy in the Banking Sector: Evaluating the Acceptance Rate of E-services, Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7 (3), 204, pp. 1-14

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2021). Service innovation process digitization: areas for exploitation and exploration, Journal of Hospitality and Tourism Technology, 12 (1), pp. 4-18

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Rompoti, K., Madas, M. and Kitsios, F. (2020). A conceptual framework for effective contracting in construction supply chains, International Journal of Construction Supply Chain Management, 10 (3), pp. 92-114

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2020). How Managers Use Information Systems for Strategy Implementation in Agritourism SMEs, Information, 11 (6), 331, pp. 1-11

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F., Kamariotou, M. and Talias, M. (2020). Corporate Sustainability Strategies and Decision Support Methods: A Bibliometric Analysis, Sustainability, 12 (2), 521, pp. 1-21

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2020). Evaluating service innovation and business performance in tourism: A multicriteria decision analysis approach, Management Decision, 58 (11), pp. 2429-2453

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Karamitri, I., Kitsios, F. and Talias, M. (2020). Development and validation of a knowledge management questionnaire for hospitals and other healthcare organizations, Sustainability, 12 (7), 2730, pp. 1-19

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F., Kamariotou, M., Madas, M., Fouskas, K. and Manthou, V. (2020). Information systems strategy in SMEs: critical factors of strategic planning in logistics, Kybernetes, 49 (4), pp. 1197-1212

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Charatsari, C., Kitsios, F., Lioutas, E.D. (2020). Short food supply chains: The link between participation and farmers' competencies, Renewable Agriculture and Food Systems, 35 (6), pp. 643-652

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2020). Mapping New Service Development: A Review and Synthesis of Literature, The Service Industries Journal, 40 (9-10), pp. 682-704

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sitaridis, I. and Kitsios, F. (2020). Competitiveness analysis and evaluation of entrepreneurial ecosystems: a multi‐criteria approach, Annals of Operations Research, 294 (1-2), pp. 377-399

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2019). Using multicriteria decision analysis to evaluate the effect of digital transformation on organizational performance: evidence from Greek tourism SMEs, International Journal of Decision Support Systems, 4(2), pp. 143-158

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F., Charatsari, C. and Kamariotou, M. (2019). Strategic Decision Support Systems for Short Supply Chain Development in the Agrifood Sector, International Journal of Decision Support Systems, 4 (2), pp. 115-129

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019). Strategizing Information Systems: An empirical analysis of IT Alignment and Success in SMEs, Computers, 8 (4), 74, pp. 1-14

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019). Beyond Open Data Hackathons: Exploring Digital Innovation Success, Information, 10 (7), 235, pp. 1-10

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019). Business Strategy Modelling based on Enterprise Architecture: A State of the Art Review, Business Process Management Journal, 25 (4), pp. 606-624

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sitaridis I. and Kitsios, F. (2019). Entrepreneurship as a Career Option for Information Technology Students: Critical Barriers and the Role of Motivation, Journal of the Knowledge Economy, 10 (3), pp. 1133-1167

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F., Stefanakakis, S., Kamariotou, M. and Dermentzoglou, L. (2019). E-service Evaluation: User Satisfaction Measurement and Implications in Health Sector, Computer Standards & Interfaces Journal, 63, pp. 16-26

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018). Decision Support Systems for Strategic Information Systems Planning: An Approach for Logistics Strategic Management, International Journal of Decision Support Systems, 3 (3-4), pp. 207-221

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Mitkidis, G., Magoutas, A. and Kitsios, F. (2018). Market and Economic Feasibility Analysis for the Implementation of 2nd Generation Biofuels in Greece, Energy Strategy Reviews, 19, pp. 85-98

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018). Open Data Hackathons: An Innovative Strategy to Enhance Entrepreneurial Intention, International Journal of Innovation Science, 10 (4), pp. 519-538

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018). Decision Support Systems and Strategic Planning: Information Technology and SMEs Performance, International Journal of Decision Support Systems, 3 (1/2), pp. 53-70

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Charatsari, C., Kitsios, F., Stafyla, A., Aidonis, D. and Lioutas, E. D. (2018). Antecedents of farmers’ willingness to participate in short food supply chains, British Food Journal, 120 (10), pp. 2317-2333

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Atsalakis, G., S. and Kitsios, F. (2018). Forecasting the Success of a New Service in Tourism by Computational Intelligence, Journal of Scientific and Engineering Research, 5 (2), pp. 87-99

    2017

    • Sitaridis, I. and Kitsios, F. (2017). Entrepreneurial intentions in information technology students: The theory of planned behaviour, the role of gender and education, Journal of International Business and Entrepreneurship Development, 10 (3), pp. 316-335

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Sindakis, S. and Kitsios, F. (2016). Entrepreneurial Dynamics and Patient Involvement in Service Innovation: Developing a Model to Promote Growth and Sustainability in Mental Health Care, Journal of the Knowledge Economy, 7 (2), pp. 545-564

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • Kitsios, F., Grigoroudis, E., Giannikopoulos, K., Doumpos, M. and Zopounidis, C. (2015). Strategic decision making using multicriteria analysis: New service development in Greek hotels, International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, 7 (2), pp. 187-202

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Dagoumas, A. and Kitsios, F. (2014). Assessing the impact of the economic crisis on energy poverty in Greece, Sustainable Cities and Society, 13, pp. 267-278

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Lazakidou, Α., Ioannou, A., Ioannou, K. and Kitsios, F. (2014). Use of TETRA Networks in Crisis Situations for Health Information Transfer Strategies, International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare, 3 (1), pp. 1-8

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • Kitsios, F., Moschidis, O. and Livanis, E. (2013). Service Innovation Strategies in Greek Hotel Sector: An exploratory study using correspondence analysis, International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, 5 (1), pp. 49-62

    2011

    • Georgakalou, M. and Kitsios, F. (2011). The Need of Identifying Heuristic Measures of Entrepreneurship, Investment Research and Analysis Journal, 4 (2), pp 20-24

    2010

    • Kitsios, F., Papadopoulos, T. and Angelopoulos, S. (2010). A roadmap to the introduction of pervasive Information Systems in healthcare, International Journal of Advanced Pervasive and Ubiquitous Computing, 2 (3), pp. 21-32

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Κίτσιος, Φ. και Καραγιάννης, Σ. (2010). Η συμβολή της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών στη στρατηγική των αγροτουριστικών επιχειρήσεων: Μια προτεινόμενη έρευνα πεδίου, Κείμενα Περιφερειακής Επιστήμης, 1 (1), σελ. 15-32
    • Angelopoulos, S., Kitsios, F. and Papadopoulos, T. (2010). New service development in e-Government: Identifying Critical Success Factors, Transforming Government: People, Process and Policy, 4 (1), pp. 95-119

     Προβολή Δημοσίευσης

    2009

    • Kitsios, F., Doumpos, M., Grigoroudis, E. and Zopounidis, C. (2009). Evaluation of new services development strategies using multicriteria analysis: Predicting the success of innovative hospitality services, Operational Research: An International Journal (ORIJ), 9 (1), pp. 17-33

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F., Angelopoulos, S. and Papadogonas, T. (2009). Innovation and Strategic Management in e-Government Services, International Journal of Trade in Services, 1 (1), pp. 35-42
    • Kitsios, F., Angelopoulos, S. and Papadogonas, T. (2009). Strategic innovation in tourism services: Managing Emergent Technologies, International Journal of Management Research and Technology, 3 (1), pp. 217-237

    2007

    • Kitsios, F. and Zopounidis, C. (2007). Services marketing in the hospitality economy: An exploratory study, The Southeuropean Review of Business Finance & Accounting, 5 (1), pp. 97-133
    • Συνέδρια (109 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2022

     • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2022). Strategic alignment and Information Systems success: Towards an evaluation model for firm performance. Proceedings of UKAIS 2022 Annual Conference, Online. ISBN: 978-1-8384954-0-4

     2020

     • Ioannou, K., Kotsilieris, T., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2020). Evaluating users’ acceptance and satisfaction in egovernment: The case of IRIDA system, In: Kitsios, F., Matsatsinis, N., Aretoulis, G., Delias, P., Kamariotou, M., Madas, M., Papathanasiou, J., Stiakakis, E., Vergidis, K. and Ziakis, C. (Eds), Book of Abstracts, XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020), Thessaloniki, Greece, pp. 125
     • Sitaridis, I. and Kitsios, F. (2020). Computer self-efficacy as an antecedent of entrepreneurial intention, In: Kitsios, F., Matsatsinis, N., Aretoulis, G., Delias, P., Kamariotou, M., Madas, M., Papathanasiou, J., Stiakakis, E., Vergidis, K. and Ziakis, C. (Eds), Proceedings of the XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020), Thessaloniki, Greece, pp. 460-464
     • Sitaridis, I., Laspita, S., Kitsios, F. and Sarri, K. (2020). Student perception on Entrepreneurship Program learning: Insights from GUESSS, In: Kitsios, F., Matsatsinis, N., Aretoulis, G., Delias, P., Kamariotou, M., Madas, M., Papathanasiou, J., Stiakakis, E., Vergidis, K. and Ziakis, C. (Eds), Proceedings of the XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020), Thessaloniki, Greece, pp. 455-459
     • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2020). Digital transformation effectiveness evaluation in Greek service SMEs using an ordinal regression analysis approach, In: Kitsios, F., Matsatsinis, N., Aretoulis, G., Delias, P., Kamariotou, M., Madas, M., Papathanasiou, J., Stiakakis, E., Vergidis, K. and Ziakis, C. (Eds), Proceedings of the XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020), Thessaloniki, Greece, pp. 157-162
     • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2020). Critical success factors of digital maturity: a multicriteria analysis, In: Kitsios, F., Matsatsinis, N., Aretoulis, G., Delias, P., Kamariotou, M., Madas, M., Papathanasiou, J., Stiakakis, E., Vergidis, K. and Ziakis, C. (Eds), Proceedings of the XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020), Thessaloniki, Greece, pp. 408-412
     • Livanis, E., Matsatsinis, N. and Kitsios, F. (2020). The Impact of Artificial Intelligence and Operational Research Cooperation on the Finance and Business: A Literature Review, In: Kitsios, F., Matsatsinis, N., Aretoulis, G., Delias, P., Kamariotou, M., Madas, M., Papathanasiou, J., Stiakakis, E., Vergidis, K. and Ziakis, C. (Eds), Proceedings of the XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020), Thessaloniki, Greece, pp. 179-182
     • Mouratidis, I. and Kitsios, F. (2020). Strategic Value of Big Data and Business Analytics, In: Kitsios, F., Matsatsinis, N., Aretoulis, G., Delias, P., Kamariotou, M., Madas, M., Papathanasiou, J., Stiakakis, E., Vergidis, K. and Ziakis, C. (Eds), Proceedings of the XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020), Thessaloniki, Greece, pp. 174-178
     • Athanasiadou, A., Madas, M. and Kitsios, F. (2020). Assessing Level of Service in Airport Terminals: a MUSA Approach, In: Kitsios, F., Matsatsinis, N., Aretoulis, G., Delias, P., Kamariotou, M., Madas, M., Papathanasiou, J., Stiakakis, E., Vergidis, K. and Ziakis, C. (Eds), Proceedings of the XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020), Thessaloniki, Greece, pp. 215-219
     • Kitsios, F., Athanasiou, S. and Kamariotou, M. (2020). Mapping Business Model Using Archimate: The case of Open Data Ecosystem, In: Kitsios, F., Matsatsinis, N., Aretoulis, G., Delias, P., Kamariotou, M., Madas, M., Papathanasiou, J., Stiakakis, E., Vergidis, K. and Ziakis, C. (Eds), Proceedings of the XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020), Thessaloniki, Greece, pp. 340-344
     • Kitsios, F., Kissa, B. and Kamariotou, M. (2020). Business Process Management Simulation in Academic Libraries: A Case Study, In: Kitsios, F., Matsatsinis, N., Aretoulis, G., Delias, P., Kamariotou, M., Madas, M., Papathanasiou, J., Stiakakis, E., Vergidis, K. and Ziakis, C. (Eds), Proceedings of the XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020), Thessaloniki, Greece, pp. 143-146
     • Moustaka, E., Mitsopoulou, E., Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2020). Social networking services and travel information: Evaluating users’ perceived value and trust, In: Kitsios, F., Matsatsinis, N., Aretoulis, G., Delias, P., Kamariotou, M., Madas, M., Papathanasiou, J., Stiakakis, E., Vergidis, K. and Ziakis, C. (Eds), Proceedings of the XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020), Thessaloniki, Greece, pp. 440-444
     • Kitsios, F., Tsotoulidou, A. and Kamariotou, M. (2020). Determinants of User Satisfaction with a Justice Information System, In: Kitsios, F., Matsatsinis, N., Aretoulis, G., Delias, P., Kamariotou, M., Madas, M., Papathanasiou, J., Stiakakis, E., Vergidis, K. and Ziakis, C. (Eds), Proceedings of the XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020), Thessaloniki, Greece, pp. 345-349
     • Ntereka, E., Madas, M., Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2020). Analysis of Passenger Satisfaction in Greek Railways: A Multicriteria Approach, In: Kitsios, F., Matsatsinis, N., Aretoulis, G., Delias, P., Kamariotou, M., Madas, M., Papathanasiou, J., Stiakakis, E., Vergidis, K. and Ziakis, C. (Eds), Proceedings of the XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020), Thessaloniki, Greece, pp. 220-224
     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2020). Stage-Gate and Agile Manufacturing in New Product Development: A state-of-the art, Proceedings of the 15th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE20), Rome, Italy, pp. 330-337
     • Laspita, S., Sitaridis, I., Kitsios, F. and Sarri, K. (2020). Entrepreneurship Program Learning: Different Views of Latent, Nascent, Active Entrepreneurs and Abstainers, Proceedings of the 15th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE20), Rome, Italy, pp. 352-359
     • Sitaridis, I. and Kitsios, F. (2020). Entrepreneurial barriers perceptions of Information Technology students, Proceedings of the 2020 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Porto, Portugal, pp. 1347-1351

      Προβολή Δημοσίευσης

     2019

     • Kitsios, F., Delimpasis, T. and Kamariotou, M. (2019). Digital Business Strategy: An Empirical Analysis of Mission statement content and Financial Performance, Proceedings of the 19th International Conference on Electronic Business (ICEB), Newcastle, UK, pp. 156-163

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2019). Evaluating IT alignment and performance in SMEs using Multivariate Regression Analysis, Proceedings of the 19th International Conference on Electronic Business (ICEB), Newcastle, UK, pp. 222-230

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2019). Digital transformation strategy: a literature review, Πρακτικά 6ου Φοιτητικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Ξάνθη, σελ. 59-61
     • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2019). Strategic Information Systems Planning: Implementing a Digital Strategy, Πρακτικά 6ου Φοιτητικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Ξάνθη, σελ. 56-58
     • Κουτλουμπάση, E., Κίτσιος, Φ., Καρακίτσιου, A. και Τάλιας, Μ. Α. (2019). Αξιολόγηση αποδοτικότητας στη Δημόσια Υγεία: Η περίπτωση των Κέντρων Υγείας του Νομού Σερρών, Πρακτικά 17oυ Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και 13ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων: "Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα", Σέρρες, σελ. 11
     • Sitaridis, I. and Kitsios, F. (2019). Course experience evaluation using importance-performance analysis, Proceedings of the 2019 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Dubai, UAE, pp. 859-862

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Sitaridis, I. and Kitsios, F. (2019). The effect of computer self-efficacy on entrepreneurial aspirations of students, Proceedings of the 2019 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Dubai, UAE, pp. 685-688

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kasaris, E. and Kitsios, F. (2019). Open innovation in SMEs: Intention and Influence to contemporary entrepreneurship, Proceedings of the 8th International Symposium & 30th National Conference on Operational Research, Patras, Greece, pp. 36-40
     • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2019). MCDA for assessing the impact of digital transformation on hotels performance in Thessaloniki, Proceedings of the 8th International Symposium & 30th National Conference on Operational Research, Patras, Greece, pp. 53-57
     • Ntereka, E., Madas, M., Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2019). A Multicriteria Evaluation of Passenger Satisfaction in Greek Railways, Proceedings of the 8th International Symposium & 30th National Conference on Operational Research, Patras, Greece, pp. 28
     • Kyriakopoulou, E., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019). Analyzing Consumers’ Behavior and Purchase Intention: the case of Social Media Advertising, Proceedings of the 8th International Symposium & 30th National Conference on Operational Research, Patras, Greece, pp. 18-22
     • Kitsios, F., Tsotoulidou, A. and Kamariotou, M. (2019). User Satisfaction and Acceptance of the e-justice system in Greece, Proceedings of the 8th International Symposium & 30th National Conference on Operational Research, Patras, Greece, pp. 131-135
     • Champipi, E., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019). Innovation Management and New Service Development Strategy: A Case Study in Cultural Heritage Institutions, Proceedings of the 8th International Symposium & 30th National Conference on Operational Research, Patras, Greece, pp. 115-119
     • Giatsidis, I., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019). Digital Transformation and User Acceptance of Information Technology in the Banking Industry, Proceedings of the 8th International Symposium & 30th National Conference on Operational Research, Patras, Greece, pp. 6-10
     • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2019). Information Systems Planning and Business Strategy: Implications for Planning Effectiveness, Proceedings of the 8th International Symposium & 30th National Conference on Operational Research, Patras, Greece, pp. 58-62
     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019). Open Data Value Network and Business Models: Opportunities and Challenges, Proceedings of the 21st IEEE Conference on Business Informatics (CBI2019), Moscow, Russia, pp. 296-302

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2019). Strategic Planning and Information Systems Success: Evaluation in Greek SMEs, Proceedings of the 21st IEEE Conference on Business Informatics (CBI2019), Moscow, Russia, pp. 204-211

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019). Information Systems Strategy and Strategy-as-Practice: Planning Evaluation in SMEs, Proceedings of Americas Conference on Information Systems (AMCIS2019), Cancun, Mexico, pp. 1-10

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kouparanidis, A. and Kitsios, F. (2019). The Antecedents of Customer Satisfaction in Tourism: Text Analysis of Online Hotel Reviews, Proceedings of the International Symposium on Consumer Personality in Contemporary Contexts (ISCP2019), Thessaloniki, Greece, pp. 21-22
     • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2019). Evaluating digital transformation strategies: a MCDA analysis of Greek tourism SMEs, Proceedings of the 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE19), Kalamata, Greece, vol. 2, pp. 667-676
     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019). Service Dominant Logic and Digital Innovation from Open Data: Exploring Challenges and Opportunities, Proceedings of the 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE19), Kalamata, Greece, vol. 1, pp. 522-529
     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019). Digital Business Strategy and Information Systems Planning: Determinants of Success, Proceedings of the 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE19), Kalamata, Greece, vol. 1, pp. 514-521
     • Avramidis, N. and Kitsios, F. (2019). Information and Communication Technology adaption by the organizations of Social Entrepreneurship in Greece, Proceedings of the 2019 European Triple Helix Congress on Responsible Innovation & Entrepreneurship (ETHAC2019), Thessaloniki, Greece, pp. 39-40
     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019). Digital Innovation and Open Data Hackathons Success: A Comparative Descriptive Study, Proceedings of the 2019 European Triple Helix Congress on Responsible Innovation & Entrepreneurship (ETHAC2019), Thessaloniki, Greece, pp. 20-25
     • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2019). Measuring the success of digital transformation strategies in tourism firms: an MCDA approach, Πρακτικά 17oυ Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και 13ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων: "Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα", Σέρρες, σελ. 1
     • Kyriakopoulou, E. and Kitsios, F. (2019). The influence of social media advertising on customers’ behavior and purchase intention, Πρακτικά 17oυ Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και 13ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων: "Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα", Σέρρες, σελ. 10
     • Kasaris, E. and Kitsios, F. (2019). Open Innovation and Entrepreneurship: The case of Small and medium-sized Enterprises, Πρακτικά 17oυ Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και 13ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων: "Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα", Σέρρες, σελ. 3
     • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2019). The Effectiveness of Strategic Information Systems Planning in the Agritourism sector, Πρακτικά 17oυ Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και 13ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων: "Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα", Σέρρες, σελ. 4-5

     2018

     • Σιταρίδης, Ι. και Κίτσιος, Φ. (2018). Αυτοαντίληψη ικανοτήτων χρήσης υπολογιστών ως παράγοντας επίδρασης στις επιχειρηματικές βλέψεις μαθητών, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία, Λαμία (in press)
     • Sitaridis, I., Stefanakakis, S., Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2018). Students’ experience and Course evaluation: An MCDA analysis approach, Proceedings of the 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, pp. 116-120
     • Sitaridis, I. and Kitsios, F. (2018). Entrepreneurial Intentions in the field of IT: The role of gender typed personality and entrepreneurship education, Proceedings of the 2018 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain, pp. 1854-1859

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Mitroulis, D., Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2018). MCDA framework to sustainable innovative strategy, Proceedings of the 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, pp. 189-194
     • Mitroulis, D., Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2018). Marketing Strategy Decision Support for Technology and Market-Driven Changes, Proceedings of the 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, pp. 56-61
     • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2018). A Sustainable Knowledge-based Innovation Strategy Framework, Proceedings of the 4th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST2018), Heraklion, Greece, pp. 344-349
     • Madas, M., Vlachopoulou, M., Manthou, V., Kitsios, F. and Vergidis, K. (2018). Decision Support Systems & Tools for Airport Airside Performance Assessment, Proceedings of the 4th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST2018), Heraklion, Greece, pp. 162-170
     • Kitsios, F., Kamariotou, M., Mavridis, I. and Fouliras, P. (2018). Information Systems Policy and Strategic Planning: The Alignment between Organizational Factors and ICT Security Management, Proceedings of the ICDSST2018 Conference, Heraklion, Greece, pp. 368-372
     • Kitsios, F., Kamariotou, M., Madas, M., Fouskas, K. and Manthou, V. (2018). Strategic Information Systems in Logistics and Supply Chain Management, Proceedings of the ICDSST2018 Conference, Heraklion, Greece, pp. 216-221
     • Kitsios, F., Kamariotou, M., Fouliras, P. and Mavridis, I. (2018). National Cybersecurity Strategy: A Conceptual Framework for Greece, Proceedings of the 11th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2018), Doha, Qatar, pp. 99-105
     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018). Open Data Hackathons and Innovation: Strategic Planning, Implementation and Evaluation of Civic Applications, Proceedings of the 11th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2018), Doha, Qatar, pp. 107-113
     • Kamariotou, M., Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2018). Strategic Information Systems and SMEs Performance: Evaluation approach using MUSA method, Πρακτικά 16oυ Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και 12ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, Πειραιάς, Ελλάδα, σελ. 50
     • Kamariotou, M., Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2018). Strategic Decision Making using Multicriteria Analysis: Information Systems Performance Evaluation in Greek SMEs, Proceedings of the 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, pp. 184-188
     • Fouskas, K., Kitsios, F., Vlachopoulou, M. and Tsiavos, V. (2018). Challenges for Digital Expansion to International Markets, Proceedings of the 2018 Global Marketing Conference, Tokyo, pp. 370-382
     • Delimpasis, T., Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2018). Στρατηγική ψηφιακών επιχειρήσεων: Η ανάλυση της δήλωσης αποστολής με τη χρήση της Πολυκριτήριας Ανάλυσης, Πρακτικά 16oυ Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και 12ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, Πειραιάς, Ελλάδα, pp. 52
     • Delimpasis, T. and Kitsios, F. (2018). E-Business Strategy: Mission statement and performance of digital businesses, Proceedings of the 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, pp. 178-183
     • Charatsari, C., Kitsios, F. and Lioutas, E. D. (2018). Developing short food supply chains: The dual role of farmers’ competencies, Proceedings of the 4th International Conference on Supply Chains, Katerini, Greece, pp. 27
     • Barboutidis, G., Stiakakis, E., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018). Proposing a New Dynamic Framework of Digital Skills: A Bottom-Up Approach, Proceedings of the 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, pp. 111-115

     2017

     • Syngelakis, A. I. and Kitsios, F. (2017). Evaluating occupational stress and job satisfaction in health sector during the austerity: the case of Greek NHS dentists, In: Vlachopoulou, M., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (Eds.), Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, pp. 252-256
     • Stefanakakis, S., Trevlakis, S. and Kitsios, F. (2017). Analyzing quality characteristics: The case of an e – health application, In: Vlachopoulou, M., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (Eds.), Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, pp. 246-251
     • Kyriakopoulou, E. and Kitsios, F. (2017). The influence of social media on consumers’ behavior, In: Vlachopoulou, M., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (Eds.), Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, pp. 62-66
     • Kitsios, F. and Sitaridis, I. (2017). An application of non weight MCDM for the evaluation of GEM entrepreneurial ecosystems, In: Vlachopoulou, M., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (Eds.), Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, pp. 35-39
     • Kitsios, F., Papachristos, N. and Kamariotou, M. (2017). Business Models for Open Data Ecosystem: Challenges and Motivations for Entrepreneurship and Innovation, Proceedings of the 19th IEEE International Conference on Business Informatics (CBI’17), Thessaloniki, Greece, pp. 398-408

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2017). Strategic Change Management in Public Sector Transformation: The Case of Middle Manager Leadership in Greece, Proceedings of British Academy of Management (ΒΑΜ) Conference 2017, Coventry, UK, pp. 1-17
     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2017). Enterprise Architecture Management for Business Strategy Modelling, Proceedings of British Academy of Management (ΒΑΜ) Conference 2017, Coventry, UK, pp. 1-24
     • Kamariotou, M., Kitsios, F., Madas, M., Manthou, V. and Vlachopoulou, M. (2017). Strategic Decision Support Systems for Logistics in the Agrifood Industry, Proceedings of the 8th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food & Environment, Chania, Crete, Greece, pp. 781-794

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2017). Open Data Hackathons: A Strategy to Increase Innovation in the City, Proceedings of the International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2017), Thessaloniki, Greece, pp. 231-238
     • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2017). An Empirical Evaluation of Strategic Information Systems Planning Phases in SMEs: Determinants of Effectiveness, In: Vlachopoulou, M., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (Eds.), Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, pp. 67-72
     • Georgakalou, M., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2017). Measuring Leaders’ Strategic Thinking, In: Vlachopoulou, M., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (Eds.), Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, pp. 73-78
     • Charatsari, C., Kitsios, F., Stafyla, A. and Lioutas, E. D. (2017). Developing Alternative Food Networks: What Strengthens Farmers’ Willingness to Participate in Short Food Supply Chains?, Proceedings of the 23rd European Seminar on Extension (and) Education (ESEE), Chania, Crete, Greece, pp. 1-14

     2016

     • Καμαριώτου, Μ. και Κίτσιος, Φ. (2016). Στρατηγική Διοίκηση Οργανωσιακής και Τεχνολογικής Αλλαγής: Κριτική Επισκόπηση στο Δημόσιο Τομέα, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης, Τρίπολη, Ελλάδα, σελ. 103-104
     • Stefanakakis, S. and Kitsios, F. (2016). E-service Evaluation: User Satisfaction Measurement and Implications in Health Sector, Proceedings of the 5th International Symposium and 27th National Conference on Operation Research, Athens, Greece, pp. 53-58
     • Sitaridis I. and Kitsios, F. (2016). Student's perception of barriers to entrepreneurship, Proceedings of the 1st Panhellenic Scientific Conference: “Greece-Europe 2020 - Education, Lifelong learning, Research, Innovation and Economy”, Athens, Greece, pp. 524-535

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Sitaridis, I. and Kitsios, F. (2016). A Taxonomy of barriers to entrepreneurship, Proceedings of the 5th International Symposium and 27th National Conference on Operation Research, Athens, Greece, pp. 133-137
     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2016). The impact of Information Technology and the alignment between business and service innovation strategy on service innovation performance, Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Industrial Engineering, Management Science and Applications (ICIMSA 2016), Jeju Island, Korea, pp. 247-25

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2016). Decision Support Systems and Business Strategy: A conceptual framework for Strategic Information Systems Planning, Proceedings of the 6th IEEE International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS2016), Prague, Czech Republic, pp. 149-153

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2016). Critical success factors in service innovation strategies: An annotated bibliography on NSD, Proceedings of British Academy of Management (ΒΑΜ) Conference 2016, Newcastle, UK, pp. 1-28
     • Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2016). Comparing hospitality innovation strategies: New service development using multicriteria analysis, Proceedings of the 5th International Symposium and 27th National Conference on Operation Research, Athens, Greece, pp. 127-132
     • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2016). Strategic Information Systems Planning: SMEs Performance outcomes, Proceedings of the 5th International Symposium and 27th National Conference on Operation Research, Athens, Greece, pp. 153-157

     2015

     • Mitkidis, G., Magoutas, A. and Kitsios, F. (2015). Market Analysis and Strategies of 2nd Generation Biofuels in Greece, Proceedings of the 9th International Conference of New Horizons in Industry, Business and Education, Skiathos, Greece, pp.300-306
     • Konstantinidou, M., Magoutas, A. and Kitsios, F. (2015). New Service Development in the Banking Sector: The Case Study of NTT Hellenic Postbank’s Deposit Strategy, Proceedings of the 9th International Conference of New Horizons in Industry, Business and Education, Skiathos, Greece, pp.307-312
     • Στεφανακάκης, Σ. και Κίτσιος, Φ. (2015). Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, Πρακτικά 2oυ Φοιτητικού Συνεδρίου Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογίες Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, σελ. 244-252
     • Σιταρίδης, Ι. και Κίτσιος, Φ. (2015). Η Δημιουργικότητα σαν βάση για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα. Κρίσιμοι παράγοντες ανάπτυξης και υπαινιγμοί για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πρακτικά 2oυ Φοιτητικού Συνεδρίου Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογίες Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, σελ. 271-281
     • Παπαχρήστος, Ν. και Κίτσιος, Φ. (2015). Open Data Ecosystem: A Business Perspective Literature Review, Πρακτικά 2oυ Φοιτητικού Συνεδρίου Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογίες Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, σελ. 282-300
     • Μητρούλης, Δ. και Κίτσιος, Φ. (2015). Ο Προσανατολισμός προς την Αγορά και η Στρατηγική Διαχείριση της Καινοτομίας για την βελτίωση της Επιχειρηματικής Απόδοσης, Πρακτικά 2oυ Φοιτητικού Συνεδρίου Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογίες Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, σελ. 322-328
     • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2015). Competitive innovation strategies improving the organizational performance, Proceedings of the 4th International Symposium & 26th National Conference on Operational Research, Chania, Crete, Greece, pp. 23-28
     • Kitsios, F., Champipi, E. and Grigoroudis, E. (2015). New service development: strategy and innovation process in cultural and creative industries using MCDA, Proceedings of the 4th International Symposium & 26th National Conference on Operational Research, Chania, Crete, Greece, pp. 36-42
     • Kamariotou, M., Liaggou, D. and Kitsios, F. (2015). The Implementation of E-Business Value Chain on enterprises in the sector of Information Technology and Communications, Proceedings of the 2nd Student Conference of Department of Applied Informatics on “Contemporary Entrepreneurship and Information Technology”, Thessaloniki, Greece, pp. 450-461
     • Georgakalou, M. and Kitsios, F. (2015). New heuristic measures for potential entrepreneurs, Proceedings of ΗΟΒΑ Conference, Athens, Greece, Hellenic Open University, Patras: ISBN: 978-960-538-950-5
     • Angelopoulos, S. and Kitsios, F. (2015). Decision Making for Content Management Systems: Criteria Identification and Categorisation, Proceedings of the 48th IEEE Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), USA, pp. 1233-1239

      Προβολή Δημοσίευσης

     2014

     • Χαριζοπούλου Β., Μπουρουτζόγλου, Μ., Κίτσιος, Φ., Καλαθέρη, Ε., Μπεκιαρίδου, Ο. και Φλαμπουλίδου, Γ. (2014). Κοινοτική μαιευτική στην Ελλάδα σήμερα: Η ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό, Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαιών-Μαιευτών, Ναύπλιο, Ελλάδα, σελ. 49
     • Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2014). Innovation management strategies for organizational performance, Proceedings of the 3rd International Symposium & 25th National Conference on Operational Research, Volos, Greece, pp. 177-182
     • Kitsios, F. and Sindakis, S. (2014). Analysis of innovation strategies in hospitality industry: Developing a framework for the evaluation of new hotel services in Thailand, Proceedings of the 2nd International Conference on Innovation and Entrepreneurship (ICIE 2014), Bangkok, pp. 136-141
     • Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2014). Evaluating new service development effectiveness in tourism: An ordinal regression analysis approach, Proceedings of the 3rd International Symposium & 25th National Conference on Operational Research, Volos, Greece, pp. 138-145
     • Carayannis, E. G., Sindakis, S. and Kitsios, F. (2014). Sustained Enterprise Excellence, Resilience & Robustness via Organizational Intelligence & Data Analytics, Πρακτικά 18ου Συνεδρίου Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, «Περιφερειακή εξειδίκευση και επιχειρηματικότητα», Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα, pp. 54-59

     2013

     • Darousis, E. and Kitsios, F. (2013). New e-Tourism Services Development: The Case of Greek Winter Tourism E-Business Innovation, Proceedings of the 1st International Conference on Applied Innovation, Arta, Epirus, Greece, pp. 203-213
     • Darousis, E. and Kitsios, F. (2013). Case Study of e-Services Development: New e-Business Idea in the Greek Winter Tourism Economy, Proceedings of the 8th International Conference "New Horizons in Industry, Business and Education" NHIBE 2013, Chania, Crete, Greece, pp. 273-278

     2010

     • Κοντάκος, Η. και Κίτσιος, Φ. (2010). Τεχνολογία, καινοτομία και ανάπτυξη: εφαρμογή στις ελληνικές περιφέρειες, Πρακτικά 16ου Συνεδρίου Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, Αθήνα, Ελλάδα, pp. 73-82
     • Angelopoulos, S., Kitsios, F., Kofakis, P., and Papadopoulos, T. (2010). Emerging barriers in e-government implementation, accepted in IFIP e-government conference 2010. Lausanne, Switzerland.

     2009

     • Angelopoulos, S., Papadopoulos, T. and Kitsios, F. (2009). Services innovation in e-government: A roadmap for a Critical Success Factor approach, Proceedings of EMCIS conference, Izmir, Turkey, pp. 1-14
     • Angelopoulos, S., Kitsios, F. and Moustakis, V. (2009). Managing e-government services: An overview of emergent strategy models, Proceedings of the 5th National & International HSSS Conference, Xanthi, Greece, pp. 1-20

     2006

     • Kitsios, F. (2006). Services marketing in the hospitality economy: An exploratory study, 98th EAAE seminar, Marketing Dynamics within the Global Trading System: New Perspectives, Chania, Crete, Greece, pp. 1-23

     2001

     • Kitsios, F. and Skiadas, C. (2001). Some Critical Issues Concerning Technological Change, Proceedings of the 1st International Conference in Management of Change, Iasi, Romania, pp. 37-43

     2000

     • Σκιαδάς, Χ., Αποστόλου, Α., Κίτσιος, Φ. και Αγγελάκης, Ν. (2000). Εφοδιαστική Αλυσίδα & Χάος, Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Logistics, Αθήνα, Ελλάδα, pp. 1-20
     • Άλλα (16 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2019). The relationship between Strategic Information Systems Planning and Success: An empirical analysis in SMEs, 30th European Conference on Operational Research, June 2019, Dublin Ireland (accepted for presentation)

      2018

      • Sindakis, S., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018). Management Strategies of Family Firms in the Arab World: The Impact of Organizational Culture on Firm Performance, 2nd International Conference on Cognitive Analytics Management 2018 (CAM2018), November 2018, Lebanon (accepted for presentation)
      • Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018). Agile-Stage-Gate: A New Approach for New Service Development, 10th SERVSIG Conference, June 2018, Paris, France (accepted for presentation)
      • Sindakis, S., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2018). Family Management Strategies in the Arab World: The Impact of Organizational Culture on Firm Performance, 1st International Academic Conference Family Business in the Arab World, UAE

      2016

      • Atsalakis, G, Atsalaki, I. and Kitsios, F. (2016). Modeling the process of development of a new service by ANFIS, FEBS, June 2016, Athens, Malaga, Spain

      2015

      • Kamariotou, M. and Kitsios, F. (2015). Innovating with Strategic Information Systems Planning: A Structured Literature Review, 2nd International Conference on Applied Innovation, October 2015, Arta, Greece

      2014

      • Champipi E. and Kitsios, F. (2014). Innovation Strategy in the Cultural Industry: Development of New Services in Museums Athens, Creative Workshop 2014 – Workshop on the Creative Economy and Developments in Greece, Institute for Regional Development - Panteion University, December 2014, Athens, Greece
      • Sindakis, S. and Kitsios, F. (2014). Corporate venturing and customer driven innovation strategies in the healthcare industry, AMA SERVSIG 2014, June 2014, Thessaloniki, Greece (accepted for presentation)

      2013

      • Darousis, E. and Kitsios, F. (2013). Service Blueprint Methodology Case Study: Business Plan of Electronic Business Development in the Greek Winter Tourism, 1st Interdisciplinary Student Conference of Mediterranean College, May 2013, Athens, Greece

      2011

      • Lazaridis, I., Livanis, E., Kitsios, F. and Palla, F. (2011). A detailed review on IT & IS strategies concerning Greek bank M&A, 2ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής (Ε.Ε.Χ.Μ.Τ.), Δεκέμβριος 2011, Αθήνα, Ελλάδα
      • Georgakalou, M. and Kitsios, F. (2011). Finding potential businessmen and entrepreneurs in texts, 7th National & International HSSS Conference, May 2011, Athens, Greece

      2010

      • Κίτσιος Φ., Μοσχίδης Ο. και Λιβάνης Κ. (2010). Service Innovation Strategies using correspondence analysis, 10ο Ειδικό Συνέδριο, Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών, 7η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, Σεπτέμβριος 2010, Ορεστιάδα, Ελλάδα

      2009

      • Angelopoulos, S., Kitsios, F. and Moustakis, V. (2009). Current status of strategic e-Government frameworks literature, 5th National & International HSSS Conference, June 2009, Xanthi, Greece
      • Angelopoulos, S., Kitsios, F. and Papadopoulos, T. (2009). New service development in e-Government: Identifying Critical Success Factors, European and Mediterranean Conference on Information Systems (emcis 2009), July 2009, Izmir, Turkey

      2007

      • Κίτσιος, Φ., Γρηγορούδης, Ε., Δούμπος, Μ. και Ζοπουνίδης, Κ. (2007). Πολυκριτήρια αξιολόγηση της καινοτομίας των υπηρεσιών: Η περίπτωση των ελληνικών ξενοδοχείων, 7ο Ειδικό Συνέδριο, Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών, 5η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, Σεπτέμβριος 2007, Χανιά, Ελλάδα

      1997

      • Κίτσιος, Φ. (1997). Στρατηγική Ανάπτυξης Ημερήσιου Επαρχιακού Τύπου, 3ο Συνέδριο Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερήσιου Επαρχιακού Τύπου, Συνεδριακό Κέντρο Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, Σεπτέμβριος 1997, Χανιά, Ελλάδα
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font