Κεντρωτής Κυριάκος
 • 2310 891.797
 • kkentrotis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ3, 301

  Κεντρωτής Κυριάκος

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Εξωτερικές Σχέσεις της Ε.Ε.

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πολιτική Επιστήμη (Doktor der Philosophiae), Σχολή Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Kaiserslautern – Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανίας (1990)
  • Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Eθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1985)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
  • Eξωτερική πολιτική
  • Περιφερειακές σχέσεις και σπουδές
  • Πολιτική και μεταφορά
  • ΜΜΕ και τα Think Tanks
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
   (ΒΣ203-Ι)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣ203-Ι

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στόχος αυτού του εισαγωγικού μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητριών/ών με το γεωγραφικό και ιστορικό περιβάλλον της Ε.Ε. και κατ΄ επέκταση της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η γνώση όλων των γεωγραφικών και ιστορικών στοιχείων, παραμέτρων και ιδιαιτεροτήτων της Ε.Ε. είναι αναγκαία προϋπόθεση για την καλύτερη κατανόηση των διαχρονικών προσπαθειών της ευρωπαϊκής ενοποίησης πριν, αλλά και μετά την ίδρυση της ΕΟΚ, προκειμένου οι φοιτήτριες/ητές να παρακολουθήσουν στα επόμενα εξάμηνα τα σχετικά εξειδικευμένα μαθήματα για την Ε.Ε.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία
  • Άσκηση κριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο μάθημα αναλύονται: α) η γεωγραφία της ευρωπαϊκής ηπείρου και ειδικότερα της Ε.Ε. και των κρατών μελών της, β) η ιστορική πορεία συγκρότησης της Ε.Ε. από την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την υπογραφή των Συνθηκών του Παρισιού (1951) και της Ρώμης (1957), την υπογραφή της Συνθήκης της Νίκαιας (2000) σε συνδυασμό με τις διαβουλεύσεις εντός της Ε.Ε. για τη θέσπιση Συνταγματικής Συνθήκης (2004) μέχρι και την κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας (1.12.2009), γ) τα γενικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (μεταξύ άλλων, εννοιολογικοί προσδιορισμοί, οι στόχοι και τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η κοινοτική μέθοδος ολοκλήρωσης και η σχέση της με το εθνικό κράτος).

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Προετοιμασία, εκπόνηση μελέτης (project)

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξης,

  Γραπτή εργασία σε εθελοντική βάση με παρακολούθηση και διόρθωση μέχρι την εκπόνησή της

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Glencross, Andrew (2015) Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, μτφρ.-επιμ. Χρήστος Φραγκονικολόπουλος και Νικόλαος Παπαναστασόπουλος, Αθήνα: Ι. Σιδέρης.

  – Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • Journal of Contemporary European Studies
  • Journal of European Studies
  • Journal of Common Market Studies

   

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
   (ΒΣΑ201-Ι)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ201-Ι

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

   2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει εισαγωγική γνώση, αλλά και να έχουν αναπτύξει τη διερευνητική τους ικανότητα πάνω σε μια σειρά ζητημάτων που συνδέονται με τις Διεθνείς Σχέσεις. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εξοπλίσει τις/τους φοιτήτριες/ητές με τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια, ώστε να είναι σε θέση

  α) να χειρίζονται κριτικά τις βασικές θεματικές του μαθήματος,

  β) να συμμετέχουν σε μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων πάνω στις επιμέρους θεματικές και

  γ) να εμβαθύνουν σε σύνθετα σύγχρονα πολιτικά ζητήματα.

  Γενικές Ικανότητες

  • Άσκηση κριτικής, προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχος του πρώτου σκέλους του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/ών με βασικές έννοιες από τον χώρο της Πολιτικής Επιστήμης. Οι έννοιες αυτές εισάγουν και καλύπτουν τα βασικά θεματικά πεδία της πολιτικής ανάλυσης (εξουσία, κράτος, πολιτικό σύστημα, πολιτικές ιδεολογίες, κόμματα και κομματικά συστήματα, εκλογές) και προετοιμάζουν τις/τους φοιτήτριες/ητές να υποδεχτούν περισσότερο πολύπλοκες αναλύσεις που θα ακολουθήσουν τα επόμενα εξάμηνα. Το δεύτερο σκέλος του μαθήματος («Διεθνείς Σχέσεις») εξετάζει βασικές έννοιες, υποκείμενα και ζητήματα της διεθνούς πολιτικής. Ειδικότερα, αναλύονται οι εξής θεματικές: εθνικισμός, τρομοκρατία, ασφάλεια και ανθρώπινη ασφάλεια, ανθρώπινα δικαιώματα, κουλτούρα.

   4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Προετοιμασία

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Γραπτή εξέταση

   5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Baylis, John, Steve Smith, και Patricia Owens (2013) Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

  – Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • Review of International Studies
  • European Journal of International Relations
  • International Studies Quarterly

   

  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
   (ΒΣΑ212-Ι)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ212-Ι

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εξωτερικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτήτριες/ητές τόσο το πλαίσιο δημιουργίας της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. στο εσωτερικό της όσο και το πεδίο εφαρμογής της στις διεθνείς σχέσεις.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία
  • Άσκηση κριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο μάθημα εξετάζονται: α) η διεθνής νομική προσωπικότητα της Ε.Κ./Ε.Ε. και η ικανότητά της προς συνομολόγηση Συνθηκών, β) η θέση και ο ρόλος της Ε.Ε. ως αυτοτελούς οντότητας στο διεθνές πολιτικό και οικονομικό σύστημα, ιδιαίτερα μετά τις σημαντικές ανακατατάξεις που έλαβαν χώρα μετά το 1990, γ) οι σχέσεις που αναπτύσσει η Ε.Ε. με τις τρίτες (μη κοινοτικές χώρες) ομάδες χωρών, περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, δ) οι ρυθμίσεις των ιδρυτικών Συνθηκών της ΕΟΚ και της Συνθήκης της Ε.Ε. (του Μάαστριχτ το 1992 με τις μετέπειτα αναθεωρήσεις-του Άμστερνταμ το 1997-της Νίκαιας το 2000 και της Λισσαβώνας το 2009) στα πεδία της εμπορικής και οικονομικής πολιτικής, καθώς και για την ανάπτυξη κοινής εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας (Κ.Ε.Π.Π.Α. και Κ.Π.Α.Α).

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γενική προετοιμασία, εκπόνηση μελέτης (project)

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:

  Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξης

  Γραπτή εργασία σε εθελοντική βάση με παρακολούθηση και διόρθωση μέχρι την εκπόνησή της

  Παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες συγγραφής και αναρτώνται στο Compus

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Κυριάκος Κεντρωτής (2010) Εξωτερική Πολιτική της Ε.Ε. και Μεταρρυθμιστική Συνθήκη: Ένας Νέος «Προμηθέας  Δεσμώτης;, Αθήνα: Παπαζήσης.

  Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  European Foreign Affairs Review

  Journal of Common Market Studies

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (47 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2022

   • Κεντρωτής Δ. Κυριάκος, Αταίριαστες ιστορίες από το EURO 2020, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
   • Κεντρωτής Δ. Κυριάκος, «Η "αγωνία" του μεταπολεμικού κόσμου στο πέναλτι του πολέμου: επανεξετάζοντας τις φάσεις της παγκόσμιας πολιτικής» στο Κ. Υφαντής, Μ. Σαρρηγιαννίδης και Δ. Ακριβούλης (επιμ.) Πόλεμος και Ειρήνη. Τιμητικός Τόμος Κώστα Χατζηκωνσταντίνου, Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρη

   2021

   • Κεντρωτής Δ. Κυριάκος, Θεοί και Δαίμονες. Ιστορίες του ’21 στον 21ο αιώνα, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο

   2018

   • Κεντρωτής, Δ. Κυριάκος, Αταίριαστες ιστορίες από το Μουντιάλ της Ρωσίας, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
   • Κεντρωτής, Δ. Κυριάκος, «Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας και Ευρωπαϊκή Ένωση: Βίοι παράλληλοι;» στο Στέλιος Περράκης-Γρηγόρης Τσάλτας (επιμ.) Ανιχνεύοντας στο γαλάζιο του Αιγαίου και της Μεσογείου. Εφαρμογές Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Πολιτικής. 20 χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Δικαίου Θαλάσσης, Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, σελ. 299-316.
   • Κεντρωτής, Δ. Κυριάκος, «Γενεαλογία του Δικαίου της Θάλασσας: Μύθοι και πραγματικότητες» στο Στέλιος Περράκης-Γρηγόρης Τσάλτας (επιμ.) Ανιχνεύοντας στο γαλάζιο του Αιγαίου και της Μεσογείου. Εφαρμογές Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Πολιτικής. 20 χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Δικαίου Θαλάσσης, Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, σελ. 49-63.

   2017

   • Κεντρωτής Δ. Κυριάκος, «'Αρχιπέλαγος ευρωπαϊκή ολοκλήρωση': μια αποτίμηση μετά τη Λισσαβώνα», στο Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Οι Πολλαπλές Κρίσεις και οι Προκλήσεις του Μέλλοντος – Δοκίμια προς Τιμή του Παναγιώτη Κ. Ιωακειμίδη, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 97-116.
   • Kentrotis D. Kyriakos, "60 years after Messina: the 'double life' of European Integration", in Liber Amicorum Stelios Perakis, edited by Jean-Paul Jacqué, Florence Benoît-Rohmer, Panagiotis Grigoriou, and Maria Daniella Marouda, Athens: I. Sideris, pp.241-250.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2016

   • Κεντρωτής Δ. Κυριάκος, Το ποδόσφαιρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερο από ένα παιχνίδι και μία Ένωση, Αθήνα: Gutenberg.

   2012

   • Κεντρωτής Κ., «Ελλάδα-Βαλκάνια και Ε.Ε. Τριάντα χρόνια αναζήτησης δομών και χώρων». Στο Σωτήρης Ντάλης (επιμ.). Από την ένταξη στην κρίση. Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση: 1981-2011, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 285-294.
   • Κεντρωτής Κ., «Η Ε.Ε. μετά την Πτώση του Τείχους του Βερολίνου: Ανάμεσα στην ημιτελή Ολοκλήρωση και στην ‘περιτειχισμένη’ Πολιτεία». Στο Κυριάκος Κεντρωτής (επιμ.). Μετά το ‘Τέλος’ της Ιστορίας, Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, σελ. 225-246.
   • Κεντρωτής Κ., «Προλεγόμενα». Στο Κυριάκος Κεντρωτής (επιμ.). Μετά το ‘Τέλος’ της Ιστορίας, Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, σελ. 11-13.
   • Κεντρωτής, Κ. (επιμ.). Μετά το ‘Τέλος’ της Ιστορίας, Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη.
   • Κεντρωτής Κ., «Ε.Ε. και διαπεριφερειακές συνεργασίες: Πολυεπίπεδες αναζητήσεις και συνθέσεις δομών και ρόλων στην εποχή της παγκοσμιοποίησης». Στο Αντώνης Κόντης & Χαράλαμπος Τσαρδανίδης (επιμ.). Διεθνής Πολιτική Οικονομία. Θεωρία, δομή και προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 391-424.

   2011

   • Kentrotis K., “The Balkans and the EU: Severed threads-new skeins”. Ιn South-Eastern Europe Today: Problems and perspectives. The Greek and the German aspect, Proceedings of the VIII Greek-German Symposium, I.M.X.A and Südosteuropa-Gesellschaft, Thessaloniki: ΙΜΧΑ, pp. 33-49.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Κεντρωτής Κ., «Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε Αναζήτηση Ρόλου στην Εξωτερική Πολιτική της: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πραγματικότητα». Στο Στέλιος Περράκης (επιμ.). Η Διεθνής Συνεργασία σε Οικουμενικό και Περιφερειακό Επίπεδο: Οι διεθνείς θεσμοί σε κίνηση, Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, σελ. 537-562.
   • Κεντρωτής Κ., «Εξευρωπαϊσμός και Πολιτικά Κόμματα στα Βαλκάνια: Οι περιπτώσεις της Βουλγαρίας και της ΠΓΔΜ». Στο Ναπολέων Μαραβέγιας (επιμ.). Εξευρωπαϊσμός στο Μεσογειακό Χώρο, Αθήνα: Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 45-61.
   • Κεντρωτής Κ., ‘Περιτειχισμένες Πολιτείες’: Ευρωπαϊκή Ένωση και Δυτικά Βαλκάνια, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο.

   2010

   • Κεντρωτής Κ., «Ευρωπαϊκή Ένωση-Ιαπωνία: Αναζήτηση ταυτότητας και ρόλων στην παγκόσμια πολιτική». Στο ΝΟΜΟΣ, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Αρ. 12, Αφιέρωμα στην Καθηγήτρια Καλλιόπη Κούφα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, σελ. 195-208.
   • Κεντρωτής Κ., «Βουλγαρία: Πραγματικότητα και αναζητήσεις στις αρχές του 21ου αιώνα». Στο Θάνος Ντόκος και Γιάννης Αρμακόλας (επιμ.). Από τα Βαλκάνια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, σελ. 143-165.
   • Κεντρωτής Κ., Εξωτερική Πολιτική της Ε.Ε. και Μεταρρυθμιστική Συνθήκη: Ένας νέος ‘Προμηθέας Δεσμώτης;’, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

   2009

   • Κεντρωτής Κ., «Χαμένη στις Γειτονιές του Κόσμου: Οι περιφερειακές αναζητήσεις των εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε.». Στο Στέλιος Περράκης (επιμ.). Σύγχρονες Ματιές στις Νομικές και Πολιτικές Όψεις Διεθνούς Οργάνωσης - Διεθνών Οργανισμών, Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, σελ. 365-391.
   • Κεντρωτής Κ., «Ολοκλήρωση, Περιφερειακές Συνεργασίες και Ζώνες Επιρροής: Ο ρόλος της Ε.Ε. στον ευρύτερο χώρο της ΝΑ Ευρώπης». Στο Στέλιος Περράκης (επιμ.). Ματιές στο Σύγχρονο Τοπίο των Δυτικών Βαλκανίων, Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, σελ. 373-393.

   2008

   • Κεντρωτής Κ., «Αναζητώντας την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση: Η ελληνική εξωτερική πολιτική στις αναλύσεις της γερμανικής επιστημονικής κοινότητας». Στο Ναπολέων Μαραβέγιας (επιμ.). Η Ελλάδα στην Ε.Ε.: Παρελθόν, παρόν, μέλλον, Αθήνα: Εκδόσεις Θεμέλιο, σελ. 177-188.

   2007

   • Κεντρωτής Κ., «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Βαλκάνια ανάμεσα στη γεωγραφία και στην ιστορία: Αναζητήσεις δομών και υπερδομών». Στα Πρακτικά του Α΄ επιστημονικού συνεδρίου του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τις διαστάσεις της μετάβασης και την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της Βαλκανικής, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σελ. 39-60.
   • Κεντρωτής Κ., «Από την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα στην Ενωμένη Ευρώπη: Αναζητήσεις και πραγματικότητα». Στον Επετειακός τόμος 20 χρόνια ΤΞΓΜΔ-Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Αθήνα: Εκδόσεις Δίαυλος, σελ. 327-339.

   2006

   • Κεντρωτής Κ., Θεωρήσεις και δράσεις των εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε.: Tαξιδεύοντας με οδηγό τον ‘μικρό Πρίγκιπα’, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

   2004

   • Κεντρωτής Κ., «Πρόσφυγες και Μακεδονικό Ζήτημα στη Βουλγαρία μετά το 1989: Η περίπτωση της VMRO». Στα Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου «Πρόσφυγες στα Βαλκάνια: Μνήμη και ενσωμάτωση», Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, σελ. 447-473.

   2003

   • Κεντρωτής Κ., Θησέας και Μινώταυρος: Ο μίτος της ΚΕΠΠΑ και των εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε., Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

   2002

   • Κεντρωτής Κ., «Η Ελλάδα και οι μηχανισμοί εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής σε θέματα ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ) / Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα / ΕΚΕΠΠ, Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας απολογισμός, Αθήνα, σελ. 57-61.
   • Κεντρωτής Κ. - Σ. Κάτσιος, Διεθνείς Οργανισμοί: Ανάμεσα στον πόλεμο και στην ειρήνη, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

   2000

   • Κεντρωτής Κ., «Γεωπολιτική των δικτύων ενέργειας και μεταφορών στα Βαλκάνια: Η περίπτωση της Βουλγαρίας». Στο Υπουργείο Εθνικής ʼμυνας, Επιτελείο Υπουργού Εθνικής ʼμυνας, Η Γεωπολιτική της Ευρασίας στο νέο διεθνές σύστημα, Αθήνα, σελ. 80-98.
   • Κεντρωτής Κ., «Η Βουλγαρία και το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου». Στο Βενιαμίν Καρακωστάνογλου / Κυριάκος Κεντρωτής / Ελευθερία Μαντά / Σπυρίδων Σφέτας, Το Κόσοβο και οι αλβανικοί πληθυσμοί της Βαλκανικής, Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ (275), σελ. 361-384.

   1999

   • Kεντρωτής Κ., «Aναζητούμενες ισορροπίες στα Bαλκάνια: H Bουλγαρία ανάμεσα στην Eλλάδα και την Tουρκία». Στο Xριστόδουλος Γιαλλουρίδης / Παναγιώτης Tσάκωνας (επιμ.). Eλλάδα και Tουρκία μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, Αθήνα: Eκδόσεις I. Σιδέρη, σελ. 259-278.
   • Kεντρωτής Κ., Aεροναυτικές ασκήσεις στο Aιγαίο. Eλλάδα–Tουρκία: Διεθνές Δίκαιο και Γεωπολιτική, Αθήνα: Eκδόσεις Προσκήνιο.

   1996

   • Kentrotis Κ., “Germany and the Balkans”, International Conference on the Balkans, The Carnegie Report and the Balkans today, Proceedings, Sofia: The Free and Democratic Bulgaria Foundation, pp. 130-133.

   1995

   • Kentrotis Κ., “Myths and Realities about Minorities in Greece: The Case of the Moslem Chams in Epirus”. In Lyubov Grigorova-Mincheva (ed.). Comparative Balkan Parliamentarism, Sofia: International Center for Minority Studies and Intercultural Relations, pp. 149-155.
   • Kεντρωτής Κ., «H Eλλάδα και η Pουμανία». Στο Iωάννης K. Xασιώτης (επιμ.). H Eλλάδα και οι γείτονές της. Διακρατική συνεργασία και ειρηνική συμβίωση σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, Θεσσαλονίκη: IMXA, σελ. 79-89.
   • Kεντρωτής Κ., «H Eλλάδα και η Bουλγαρία». Στο Iωάννης K. Xασιώτης (επιμ.). H Eλλάδα και οι γείτονές της. Διακρατική συνεργασία και ειρηνική συμβίωση σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, Θεσσαλονίκη: IMXA, σελ. 65-78.
   • Kεντρωτής Κ., «Oι ελληνο-βουλγαρικές σχέσεις στη μετακομμουνιστική περίοδο: Παλαιοί άξονες σε νέες περιστροφές». Στο Λεωνίδας Mαρούδας/Xαράλαμπος Tσαρδανίδης (επιμ.). Eλληνο-βουλγαρικές σχέσεις. Σύγχρονες οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις, Αθήνα: Eκδόσεις Παπαζήση, σελ. 53-76.
   • Σφέτας Σ. / K. Kεντρωτής, Oι Aλβανοί των Σκοπίων: Θέματα εθνοτικής συνύπαρξης, Θεσσαλονίκη: IMXA (264).

   1994

   • Kentrotis Κ., “Echoes from past: Greece and the Macedonian Controversy”. In Richard Gillespie (ed.). Mediterranean Politics, London: Pinter Publishers, pp. 85-103.
   • Kεντρωτής Κ., «Bουλγαρία». Στο Θάνος Bερέμης (επιμ.). Bαλκάνια. Aπό τον διπολισμό στη νέα εποχή, Αθήνα: Eκδόσεις Γνώση, 1994, σελ. 219 – 433.
   • Σφέτας Σ. / K. Kεντρωτής, Σκόπια: Σε αναζήτηση ταυτότητας και διεθνούς αναγνώρισης, Θεσσαλονίκη: IMXA (257).

   1993

   • Kondis Β. / K. Kentrotis / S. Sfetas/ Y. D. Stefanides (eds). Resurgent Irredentism: Documents on Skopje “Macedonian’’ nationalist aspirations (1934-1992), Thessaloniki: Institute for Balkan Studies (251).
   • Kόντης Β. / K. Kεντρωτής / Σ. Σφέτας / Γ. Δ.Στεφανίδης (επιμ.). H επεκτατική πολιτική των Σκοπίων: Συλλογή εγγράφων (1934-1992), Θεσσαλονίκη: IMXA (254).

   1991

   • Kentrotis Κ., Militärische Manöver im Mittelmeer. Zur völkerrechtlichen und politischen Problematik zwischen Küstenstaaten und Großmächten sowie Küstenstaaten untereinander, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft (Universitätsschriften, Reihe Politik 24) (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ)
   • Επιστημονικά Περιοδικά (33 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • Kentrotis D. Kyriakos, The Governance of the Abnormal: The Balkan Chalk Circle within the Circle of European Integration, Balkans Studies, 54, 279-292

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Κεντρωτής Δ. Κυριάκος, Ο Φουκώ στ’ Ανάπλι, Τετράδια Διεθνούς Δικαίου & Διεθνούς Πολιτικής, τεύχος 1/2021, 268-270

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Κεντρωτής Δ. Κυριάκος, Η διακυβέρνηση των μη κανονικών: ο βαλκανικός κύκλος με την κιμωλία στον κύκλο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Τετράδια Διεθνούς Δικαίου & Διεθνούς Πολιτικής, τεύχος 3/2021,49-59

    2019

    • Kentrotis Kyriakos, Football UN-ited: From the Game of War to the War of the Game, Brazilian Political Science Review, 13 (1), 1-22:e0002. https://doi.org/10.1590/1981-3821201900010002

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    2017

    • Kentrotis D. Kyriakos, Book, Review Tobias Wagner, Regionale wirtschaftliche Integration und die Europäische Union. Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit den Staaten des westlichen Balkans, Balkan Studies 52, 153-155
    • Kentrotis D. Kyriakos, Book Review, Hanns Schneider, Die Parteien Serbiens im Wandel. Der Einfluss europäischer Parteifamilien und deutscher politischer Stiftungen Forschungen zu Südosteuropa, Balkan Studies 52, 151-153
    • Kentrotis D. Kyriakos, Book Review, Exploring the EU's Legitimacy Crisis: The Dark Heart of Europe, SEEJE 28 (1), 87-90

    2016

    • Kentrotis D. Kyriakos, "From Sepúlveda to the Islamic State: Sovereignty Monologues in International Relations", Balkan Studies, ISSN (online) 2241-1674, 51, 161-183.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kentrotis D. Kyriakos, and Akrivoulis E. Dimitrios,"European Union and the economy of the gift." European Politeia 2: 319-344

    2015

    • Κεντρωτής Δ. Κυριάκος, «Από τα Βαλκάνια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Άλλες σημαίες, άλλοι μύθοι», Βαλκανικά Σύμμεικτα, ISSN (online) 2407-9456, 17, 43-54

    2011

    • Κεντρωτής Κ., «Ελλάδα-Βαλκάνια και Ε.Ε.: Τριάντα χρόνια αναζήτησης δομών και χώρων», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, 21-22, 211-218.
    • Kentrotis K., “Die Balkanpolitik der Europäischen Union”, Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik/ZfAS, 4 (1), 43-52.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    2007

    • Kentrotis Κ., “The European Union and the Balkans: Multilevel structures between national interests, regional quests and global challenges”, Southeastern Europe, 1(1), 32-52.
    • Κεντρωτής Κ., «Αναζητώντας την ευρωπαϊκή πιστοποίηση: Η ελληνική εξωτερική πολιτική στις αναλύσεις της γερμανικής επιστημονικής κοινότητας», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 27(2), 303-322.
    • Κεντρωτής Κ., «Αγχωμένοι σύμμαχοι-δύσπιστοι εταίροι: Οι σχέσεις της Ε.Ε. με την Ιαπωνία ανάμεσα στις περιφερειακές αναζητήσεις και στην παγκόσμια πολιτική», Αγορά ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ, 13(1), 38-57.

    2003

    • Κεντρωτής Κ., «Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στις αναλύσεις των αμερικανικών Think Tanks», Βαλκανικά Σύμμεικτα, 11, 409-431.

    1999

    • Kentrotis Κ., “Greece and Bulgaria at the Crossroads of two centuries: from the experiences of the past to the challenges of the future”, Journal of Modern Hellenism, 15, 31-50.
    • Kεντρωτής Κ., «H Eλλάδα και η Tουρκία στον κόσμο των ενεργειακών και μεταφορικών δικτύων στα Bαλκάνια», Bαλκανικά Σύμμεικτα, 10, 283-311.
    • Kentrotis Κ., “The Geopolitics of Energy in the Southeastern Europe: The Case of Oil and Gas Pipelines”, Balkan Studies, 39 (2), 323– 338.

    1998

    • Kεντρωτής Κ., «H εξωτερική πολιτική της ΠΓΔM προς τις βαλκανικές χώρες», Aγορά XΩPIΣ ΣYNOPA, 4 (1), 3-12.

    1997

    • Kεντρωτής Κ., «H Bουλγαρία στο κλείσιμο του αιώνα: Επιλογές και προοπτικές της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της», Bαλκανικά Σύμμεικτα, 9, 295-324.

    1996

    • Kεντρωτής Κ., «H εικόνα της Bουλγαρίας στον ελληνικό τύπο», Bαλκανικά Σύμμεικτα, 8, 247-275.

    1995

    • Kεντρωτής Κ., «Συνταγματική γεωγραφία των μειονοτήτων στα Bαλκάνια: Η περίπτωση των πρώην σοσιαλιστικών χωρών», Bαλκανικά Σύμμεικτα, 7, 185-210.
    • Kentrotis Κ., “The Macedonian Question as presented in the German Press (1990-1994)”, Balkan Studies, 36 (2), 319-326.

    1994

    • Kεντρωτής K., «H Bουλγαρία στη μετα-κομμουνιστική περίοδο: Πολιτική και ιστοριογραφία», Nέα Eστία, Aφιέρωμα στους λαούς της Xερσονήσου του Aίμου, 1619, 170-181.
    • Sfetas S. / K. Kentrotis, Book Review, Skopje: In Search of Identity and International Recognition, Balkan Studies, 35 (2), 337-377.
    • Kentrotis Κ., “Der Verlauf der griechisch–albanischen Beziehungen nach dem II. Weltkrieg und die Frage der muslimischen Tschamen”, Balkan Studies, 34 (2), 271-299.

    1993

    • Κεντρωτής Κ., «H Bουλγαρία στη μετα-κομμουνιστική περίοδο: Tρία χρόνια πειραματισμού υπό καθεστώς κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας (1990-1993)», Bαλκανικά Σύμμεικτα, 5-6, 113-128.
    • Kentrotis K., “Die griechisch-bulgarischen Beziehungen nach dem Ende der Ära Zhivkov (1989-1992)”, Südosteuropa, 42 (7-8), 420-433.

    1992

    • Kentrotis Κ., “Parteien und Gewerkschaften in Bulgarien nach dem Sturz Zhivkovs (1989-1991)”, Balkan Studies, 33 (1), 155-166.

    1991

    • Kentrotis Κ., “Die Entwicklung der griechisch-bulgarischen Beziehungen (1990-1991)”, Balkan Studies, 32 (1), 63-69.
    • Συνέδρια (22 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2021

     • Κεντρωτής Δ. Κυριάκος, 200 χρόνια του ‘21: Η Ελλάδα από την Ανεξαρτησία στην Ενωμένη Ευρώπη, Τετράδια Διεθνούς Δικαίου & Διεθνούς Πολιτικής, τεύχος 2/2021, 202-206

      Προβολή Δημοσίευσης

     2013

     • Κεντρωτής Κ.- Δ. Ακριβούλης, «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και η Οικονομία του Δώρου». Ανακοίνωση στο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων (ΕΕΔΔΔΣ), Η Ελλάδα και η Ευρώπη απέναντι στις μεγάλες κρίσεις της εποχής πριν την Ελληνική Προεδρία στην Ε.Ε.", Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 19-21 Δεκεμβρίου.

     2012

     • Κεντρωτής Κ., «Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας και Ευρωπαϊκή Ένωση: Βίοι παράλληλοι;». Ανακοίνωση στο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων (ΕΕΔΔΔΣ), 30 χρόνια 1982-2012 Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου & Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 20-22 Δεκεμβρίου.

     2010

     • Κεντρωτής Κ., «Εξωτερικές σχέσεις των εθνικών Περιφερειών και Ε.Ε.: Προβληματισμοί και προοπτικές». Συμμετοχή στο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων (ΕΕΔΔΔΣ), «Το κράτος στη διεθνή κοινότητα του 21ου αιώνα», Αθήνα, 16-18 Δεκεμβρίου.

     2009

     • Κεντρωτής Κ., «Η πορεία της Ε.Ε. μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου: Διαπιστώσεις και εξελίξεις». Συμμετοχή στο συνέδριο του ΤΒΣ, Είκοσι χρόνια μετά από την πτώση του τείχους του Βερολίνου: αποτιμήσεις και προοπτικές,, Φλώρινα, 16-17 Οκτωβρίου.
     • Κεντρωτής Κ., «Εξευρωπαϊσμός και πολιτικά κόμματα στα Βαλκάνια: Οι περιπτώσεις της Βουλγαρίας και της ΠΓΔΜ και οι σχέσεις τους με την Ελλάδα». Συμμετοχή στο συνέδριο της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Εταιρείας Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ), Εξευρωπαϊσμός: Θεωρητικό πλαίσιο και συγκριτικές αναφορές, Αθήνα, 5 Νοεμβρίου.
     • Κεντρωτής Κ., «Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αναζήτηση ρόλου στην εξωτερική της πολιτική: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πραγματικότητα». Συμμετοχή στο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων (ΕΕΔΔΔΣ), Η διεθνής συνεργασία σε οικουμενικό και περιφερειακό επίπεδο: οι διεθνείς θεσμοί σε κίνηση, Αθήνα, 17-19 Δεκεμβρίου.

     2008

     • Kentrotis K., “Der Balkan und die Europäische Union: Altes Garn im neuem Knäuel”. Συμμετοχή στο VIII Ελληνογερμανικό Συμπόσιο του ΙΜΧΑ και της Südosteuropa-Gesellschaft, Η Ν.Α. Ευρώπη σήμερα: προβλήματα και προοπτικές. Η ελληνική και γερμανική οπτική, Θεσσαλονίκη, 8-9 Μαΐου.
     • Κεντρωτής Κ., «Ε.Ε. και διαπεριφερειακές συνεργασίες: Πολυεπίπεδες αναζητήσεις και συνθέσεις δομών και ρόλων στην εποχή της παγκοσμιοποίησης». Συμμετοχή στο Γ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ), Η Διεθνής Οικονομία στον 21ο αιώνα. Προς την παγκοσμιοποίηση ή προς την κυριαρχία των περιφερειακών συνεργασιών;, Αθήνα, 16-18 Μαΐου.
     • Κεντρωτής Κ., «Ολοκλήρωση, περιφερειακές συνεργασίες και ζώνες επιρροής: Ο ρόλος της Ε.Ε. στον ευρύτερο χώρο της ΝΑ Ευρώπης». Συμμετοχή στη Διημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων (ΕΕΔΔΔΣ) και του ΠΜΣ του ΤΒΣ του ΠΔΜ, Φλώρινα, 10-11 Οκτωβρίου

     2007

     • Kentrotis K., “European Union and the Balkans: Multilevel structures between national interests, regional quests and global challenges”. Συμμετοχή στο ΧΧΙ επιστημονικό συνέδριο της Ιταλικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (SISP), Catania, 20-22 Σεπτεμβρίου.
     • Κεντρωτής Κ., «΄Χαμένη στις γειτονιές του κόσμου΄: oι περιφερειακές αναζητήσεις των εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε.». Συμμετοχή στο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων (ΕΕΔΔΔΣ), Διεθνής Οργάνωση-Διεθνείς Οργανισμοί: Νομικές και πολιτικές όψεις. Αθήνα, 6-8 Δεκεμβρίου.

     2006

     • Κεντρωτής Κ., «Αναζητώντας την ευρωπαϊκή πιστοποίηση. Η ελληνική εξωτερική πολιτική στις αναλύσεις της γερμανικής επιστημονικής κοινότητας». Συμμετοχή στο συνέδριο της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Εταιρείας Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ), 25 χρόνια της Ελλάδας στην Ε.Ε., Αθήνα, 8-9 Νοεμβρίου.
     • Κεντρωτής Κ., «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Βαλκάνια ανάμεσα στη γεωγραφία και στην ιστορία: αναζητήσεις δομών και υπερδομών». Συμμετοχή στο Α΄ επιστημονικό συνέδριο του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τις διαστάσεις της μετάβασης και την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της Βαλκανικής, Φλώρινα, 10-12 Νοεμβρίου.

     2001

     • Κεντρωτής Κ., «Πρόσφυγες και Μακεδονικό Ζήτημα στη Βουλγαρία μετά το 1989: Η περίπτωση της VMRO». Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο «Πρόσφυγες στα Βαλκάνια: Μνήμη και ενσωμάτωση» που οργάνωσε το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και το Κέντρο Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης, Θεσσαλονίκη, 20-21 Δεκεμβρίου.

     1999

     • Κεντρωτής Κ., «Γεωπολιτική των δικτύων ενέργειας και μεταφορών στα Bαλκάνια: Η περίπτωση της Bουλγαρίας». Συμμετοχή στη διεθνή επιστημονική ημερίδα του Yπουργείου Eθνικής ʼμυνας, H γεωπολιτική της Eυρασίας και της Aνατολικής Mεσογείου στο νέο διεθνές σύστημα, Αθήνα, 5 Ιουλίου.

     1997

     • Kentrotis K., “The Economic Dimension of the Greek-Bulgarian Relations: Τhe Cases of Energy and Transport”. Aνακοίνωση στο 7ο Συμπόσιο που διοργάνωσαν από κοινού στη Θεσσαλονίκη το IMXA και η Südosteuropa - Gesellschaft του Mονάχου, Θεσσαλονίκη, 4-7 Σεπτεμβρίου.

     1995

     • Kentrotis K., “Germany and the Balkans”. Συμμετοχή στο συνέδριο που διοργάνωσε το βουλγαρικό ίδρυμα “Free and Democratic Bulgaria Foundation” σε συνεργασία με το αμερικανικό Iνστιτούτο Carnegie Endowment for International Peace, Sofia, 31 Μαρτίου-2 Απριλίου.

     1994

     • Kentrotis K., “Die deutsche Politik im Balkanraum”. Συμμετοχή στο 7ο Διεθνές Συνέδριο των Σπουδών Nοτιοανατολικής Eυρώπης της AIESEE, Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου- 4 Σεπτεμβρίου.
     • Κεντρωτής Κ., «Oι ελληνοβουλγαρικές σχέσεις στη μετα-κομμουνιστική περίοδο: παλαιοί άξονες σε νέες περιστροφές». Aνακοίνωση στο ελληνοβουλγαρικό συμπόσιο του Iνστιτούτου Διεθνών Oικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ) για τις ελληνοβουλγαρικές οικονομικές σχέσεις, Αθήνα, 7-8 Οκτωβρίου.
     • Κεντρωτής Κ., «Tο μακεδονικό ζήτημα στο γερμανικό τύπο (1990– 1994)». Συμμετοχή στο συνέδριο του IMXA και του AΠΘ για το μακεδονικό ζήτημα, Θεσσαλονίκη, 25-27 Νοεμβρίου.

     1993

     • Kentrotis K., “Mythen und Realitäten über Minderheiten in Griechenland. Der Fall der muslimischen Tschamen”. Συμμετοχή σε συνέδριο του Institut für Föderalismus/Fribourg σε συνεργασία με το Tμήμα Πολιτικής Eπιστήμης του Πανεπιστημίου της Σόφιας για τις μειονότητες στα Bαλκάνια, Fribourg/Freibourg (Suisse / Schweiz),14-19 Σεπτεμβρίου.
     • Άλλα (19 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • Κεντρωτής, Κ., «Εξωτερική Πολιτική της Ένωσης: Νέες Προκλήσεις και Νέες Προσεγγίσεις». Εισήγηση στην ημερίδα του Εργαστηρίου έρευνας και μελέτης των Διεθνών Σχέσεων και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εξωτερική Πολιτική της Ένωσης: Νέες Προκλήσεις και Νέες Προσεγγίσεις, Θεσσαλονίκη, 20 Φεβρουαρίου.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Kentrotis K. & D. E. Akrivoulis, “Why is it failing? Learning liberal democracy through neoliberal economics in the Balkans”. Εισήγηση στο διεθνές συνέδριο «Ενέργεια, συνεργασία και επιχειρηματικότητα στα Βαλκάνια», Έδρα ΔΕΗ «Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία – Διασυνοριακή Συνεργασία», Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 13-16 Ιουνίου.

      2011

      • Κεντρωτής Κ., «Ευρωπαϊκή Ένωση και Μακεδονικό Ζήτημα μετά το 1990: ‘η αιωνιότητα’ του μισού βήματος», Ιστορικά, ένθετο της εφ. Ελευθεροτυπία, Μακεδονικό. Η περιπέτεια ενός ονόματος από το 1850 έως σήμερα, 157-193.

      2010

      • Κεντρωτής Κ., «Οι Πολιτικές Διαστάσεις της Ολοκλήρωσης της Ε.Ε. ή Περί τίνος (δεν) πρόκειται». Ανακοίνωση στην Επιμορφωτική ημερίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας «Θεσμοί, Όργανα και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πορεία προς την πολιτική ενοποίηση», Φλώρινα, 29 Απριλίου.

      2008

      • Kentrotis K., “European Integration and Prometheus Bound: Myths and Realities”. Εισήγηση στο διεθνές συνέδριο του University of Primorska, Freedom and Democracy–European Perceptions, European Perspectives, Koper (Slovenia), 4-6 Δεκεμβρίου.

      2006

      • Kentrotis K., “The Balkans as seen by Euro-Atlantic think tanks from 1990 to 2005”. Συμμετοχή στο συνέδριο “International Relations in Eastern Europe”, που διοργάνωσε το Institut für Osteuropäischen Studien του Freie Universität του Βερολίνου, Berlin, 16-18 Μαρτίου.

      2005

      • Kentrotis K., “Imperial profiles through the looking glass or the adventures of the Greek national Anthem in Translation-land”. Συμμετοχή με εισήγηση στο διεθνές συνέδριο, “Images of Imperial Legacy”, Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, Copenhagen, 20-22 Μαΐου.

      2001

      • Kentrotis K., “Globalization and International Organizations”. Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο, “The first International Congress on the Contemporary Civilizations, Globalization and the Dialogue of Civilizations”, Ain Shams University, Cairo, 5-8 Νοεμβρίου.
      • Κεντρωτής Κ., «N.A. Ευρώπη: Συγκλίσεις και αποκλίσεις της διεθνούς και της ελληνικής πολιτικής». Συμμετοχή στην ημερίδα του Ελληνοισπανικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης, Ελλάδα και Ισπανία στις εξελίξεις στη Ν.Α. Ευρώπη, Θεσσαλονίκη, 25 Μαΐου.

      2000

      • Kentrotis K., “Europa-Balkan: Bilder und Stereotypen”. Συμμετοχή στο τριεθνές συνέδριο «2. European Forum» μεταξύ των Πανεπιστημίων του Iονίου, του Paderborn (Γερμανία) και της Mersin(Τουρκία), Κέρκυρα, 29 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου.

      1998

      • Kentrotis K., “Regionale Entwicklung im Balkanraum”. Συμμετοχή στο τριεθνές συνέδριο “Avrupa Forumu/European Forum” μεταξύ των Πανεπιστημίων του Iονίου, του Paderborn (Γερμανία) και της Mersin (Τουρκία), Mersin, 21 – 24 Οκτωβρίου.
      • Kentrotis K., Συμμετοχή στο σεμινάριο “Exchange for Change” για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς ερευνητές στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Eυρώπης που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Sveti Kiril i Metodij, Skopje, 31 Οκτωβρίου-5 Νοεμβρίου.

      1997

      • Κεντρωτής Κ., «Tα Bαλκάνια στην Eνωμένη Eυρώπη: ανάμεσα στον μύθο της προσέγγισης και την πραγματικότητα της ένταξης». Aνακοίνωση στο επιστημονικό διήμερο της Eλληνικής Eταιρείας Πολιτικής Eπιστήμης (ΕΕΠΕ) και της Friedrich Ebert Stiftung, Όψεις της ευρωπαϊκής ταυτότητας, Θεσσαλονίκη, 19-20 Μαΐου.
      • Κεντρωτής Κ., «Aμερικανικά Think Tanks και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση της πολιτικής των διεθνών συστημάτων συλλογικής ασφάλειας: Η περίπτωση των Bαλκανίων». Eισήγηση στο διεθνές συνέδριο του Iονίου Πανεπιστημίου και του Παντείου Πανεπιστημίου, Διεθνή συλλογικά συστήματα ασφαλείας και ο ρόλος τους στην N.A. Mεσόγειο, Κέρκυρα, 27-29 Ιουνίου.

      1996

      • Κεντρωτής, Κ., «Aνάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα: Το φαινόμενο των Aλβανών λαθρομεταναστών στην Eλλάδα». Aνακοίνωση στο Συνέδριο του IMXA, Eλλάδα και Aλβανία στον 20ό αιώνα, Θεσσαλονίκη, 9-10 Φεβρουαρίου.

      1993

      • Κεντρωτής Κ., «H πορεία της μετακομμουνιστικής Bουλγαρίας». Aνακοίνωση στο σεμινάριο του Iνστιτούτου Διεθνών Oικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ) για τις επενδύσεις στη Bουλγαρία, Αθήνα, 4 Μαΐου.

      1992

      • Κεντρωτής Κ., «Oι πρόσφατες αλλαγές στη Bουλγαρία». Eισήγηση σε συνέδριο του ΕΛIAMEΠ στο Πανεπιστήμιο Aθηνών για τις εξελίξεις στα Bαλκάνια, Αθήνα, 3 Μαρτίου.
      • Κεντρωτής Κ., «H Bουλγαρία μετά τον Zίφκωφ». Eισήγηση στη διημερίδα του IMXA για τις εξελίξεις στα Bαλκάνια, Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου.
      • Kentrotis K., “Гърция и Македонският въпрос ” (H Eλλάδα και το μακεδονικό ζήτημα). Συμμετοχή στις εργασίες διήμερης στρογγυλής τράπεζας στο Iνστιτούτο CIBAL, Sofia, 19 Νοεμβρίου.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font