Κοκκινίδης Κωνσταντίνος-Ηρακλής
 • 2310 891.705
 • kostas.kokkinidis uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ2, 222

  Κοκκινίδης Κωνσταντίνος-Ηρακλής

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή (HCI)

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 2017:  Διδακτορικό δίπλωμα του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή για την μετάδοση γνώσης με αξιοποίηση Μηχανικής Μάθησης και Αισθητηριοκινητικών Τεχνικών σε Πολυτροπικό Σήμα»  Βαθμός «Άριστα».
  • 2012:  Μεταπτυχιακό δίπλωμα του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Αισθητηριοκινητική μάθηση και στατιστική μηχανική μάθηση για την τεχνολογία της τέχνης: η περίπτωση ενός άυλου μουσικού οργάνου». Βαθμός «Άριστα»
  • 2010:   Πτυχίο Πληροφορικής - Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Ε.Α.Π.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή (HCI),
  • Aναγνώριση χειρονομιών (Gesture Recognition) και εικόνων (Image Recognition),
  • Mηχανική μάθηση (Machine Learning),
  • Aισθητηριοκινητική μάθηση (Sensorimotor Learning),
  • Eπεξεργασία εικόνας, ήχου & βίντεο, κινητές εφαρμογές.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
   (AIC401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC401

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (HCI)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI177/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
  να αναγνωρίζουν την βασική ορολογία που θα συναντάνε σε κείμενα και άρθρα σχετικά με το επιστημονικό πεδίο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI)
  να γνωρίζουν τα μοντέλα της επικοινωνίας Ανθρώπου - Υπολογιστή (Α-Υ) 
  να γνωρίζουν τους κανόνες και τις τεχνικές δημιουργίας διεπιφανειών για την επικοινωνία Α-Υ 
  να είναι σε θέση να κατασκευάσουν διεπιφάνειες επικοινωνίας Α-Υ σύμφωνα με την θεωρία του μαθήματος χρησιμοποιώντας ανάλογο λογισμικό

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το μάθημα αποσκοπεί στις ακόλουθες γενικές ικανότητες:
  Θεωρητική θεμελίωση της αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (Α-Υ).
  Μοντέλα αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (Α-Υ).
  Παρουσίαση των Συσκευών αλληλεπίδρασης Α-Υ.
  Παρουσίαση των Τεχνολογιών αλληλεπίδρασης Α-Υ.
  Κατανόηση των κανόνων και παραγόντων για την σχεδίαση διεπιφανειών για την Αλληλεπίδραση Α-Υ.
  Ανάλυση  Σχεδίαση διεπιφανειών Αλληλεπίδρασης Α-Υ.
  Ατομική εργασία
  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών στον τομέα Αλληλεπίδρασης Α-Υ.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI) Θεωρητική θεμελίωση.

   Συσκευές Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (Α-Υ). 

  Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (Α-Υ). 

  Ανάλυση  Σχεδίαση διεπιφανειών Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (Α-Υ). 

  Υλοποίηση διεπιφανειών Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (Α-Υ). 

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint), επισκέψεων σε ιστότοπους (σχετικούς με συγκεκριμένες ενότητες της ύλης του μαθήματος) και ανάλογου λογισμικού (για την υλοποίηση διαφανειών στο πλαίσιο της επικοινωνίας Α-Υ).

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (Open e-Class). Χρήση ανακοινώσεων μέσω Open e-Class. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Εργαστηριακή Άσκηση

  30

  Συγγραφή εργασιών

  40

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  35

  Σύνολο Μαθήματος

  144 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  –  Γραπτές εξετάσεις (70%)
  –  Αξιολόγηση γραπτής ατομικής εργασίας (30%)

  Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν:
  ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και
  ερωτήσεις ανάπτυξης ή/και
  άσκηση

  Ο Τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα της γραπτής εξέτασης και της ατομικής εργασίας.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  «Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή», Τύπος: Σύγγραμμα, Αβούρης Νικόλαος, 2000, Δίαυλος, ISBN: 978-960-531-098-1
  «Επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή», 3ή Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Dix Alan J.,Finlay Janet E.,Abowd Gregory D.,Beale Russell, 2007, Α.Γκιούρδα  ΣΙΑ ΟΕ, ISBN: 960-512-503-X

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  Human-Computer Interaction, Taylor  Francis
  International Journal of Human Computer Studies, Elsevier
  IEEE Transactions on Human-Machine Systems
  User Modelling and User-Adapted Interaction (Springer)
  Journal on Multimodal User Interfaces (Springer)
  Journal of Usability Studies (Usability Professionals Association)
  International Journal of Technology and Human Interaction (IGI Global)
  Interfaces (magazine, British Computer Society)
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΑ
   (CSE706)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  CSE706

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ (GV)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI178/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
  να αναγνωρίζουν την βασική ορολογία που θα συναντάνε σε κείμενα και άρθρα σχετικά με το επιστημονικό πεδίο των Πολυμέσων
  να γνωρίζουν την θεωρία (δημιουργία  επεξεργασία) της Ψηφιακής Εικόνας
  να γνωρίζουν την θεωρία (δημιουργία  επεξεργασία) του Ψηφιακού  Ήχου
  να γνωρίζουν την θεωρία (δημιουργία  επεξεργασία) του Ψηφιακού Βίντεο
  να είναι σε θέση να σχεδιάσουν  αναπτύξουν εφαρμογές Πολυμέσων σύμφωνα με την θεωρία του μαθήματος χρησιμοποιώντας ανάλογο λογισμικό
  να είναι σε θέση να σχεδιάσουν  αναπτύξουν πολυμεσικές εφαρμογές με HTML5

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το μάθημα αποσκοπεί στις ακόλουθες γενικές ικανότητες:
  Θεωρητική θεμελίωση των Τεχνολογιών των Πολυμέσων (εικόνας, ήχου, βίντεο, κίνησης)
  Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων
  Σχεδίαση και ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών με HTML5
  Τεχνολογίες παραγωγής συνθετικής εικόνας (Computer Graphics) με Σχεδίαση ευθείας, κύκλου, έλλειψης, καμπύλες Bezier, κ.α.
  Δισδιάστατοι  Τρισδιάστατοι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί
  Μοντέλο φωτισμού  σκίασης
  Προσομοίωση κίνησης
  Ατομική εργασία
  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών στον τομέα των Πολυμέσων και των Γραφικών Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  - Πολυμεσική πληροφορία (βασικές έννοιες εικόνας, ήχου, βίντεο, κίνησης)

  -. Ψηφιοποίηση πολυμεσικής πληροφορίας (δειγματοληψία, κβαντοποίηση, κωδικοποίηση)

  - Κωδικοποίηση  Συμπίεση (μη απωλεστική, απωλεστική) - (JPEG, MPEG,…)

  - Ανάλυση πολυμεσικής πληροφορίας (βελτιστοποίηση, εξαγωγή  επιλογή χαρακτηριστικών)

  - Αναγνώριση πολυμεσικών προτύπων (μοντελοποίηση, ταίριασμα  αξιολόγηση)

  - Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων

  - Εισαγωγή στην ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών με HTML5.

  - Τεχνολογίες παραγωγής συνθετικής εικόνας (Computer Graphics)

  - Σχεδίαση ευθείας, κύκλου, έλλειψης, καμπύλες Bezier

  - Δισδιάστατοι  Τρισδιάστατοι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί

  - Μοντέλο φωτισμού  σκίασης

  - Προσομοίωση κίνησης

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint), επισκέψεων σε ιστότοπους (σχετικούς με συγκεκριμένες ενότητες της ύλης του μαθήματος) και ανάλογου λογισμικού (για την κατανόηση των τεχνολογιών εικόνας, ήχου, βίντεο και την παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών).

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (Open e-Class). Χρήση ανακοινώσεων μέσω Open e-Class. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Εργαστηριακή Άσκηση

  30

  Συγγραφή εργασιών

  40

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  35

  Σύνολο Μαθήματος

  144 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  –  Αξιολόγηση με εκπόνηση ατομικής,  απαλλακτικής γραπτής εργασίας (100%)


  Ο Τελικός βαθμός προκύπτει από την βαθμολογία της ατομικής,  απαλλακτικής γραπτής εργασίας.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  ”Πολυμέσα”, Φώτης Λαζαρίνης, ΣΕΑΒ, 2015 (διαθέσιμο δωρεάν ως αρχείο PDF, κλπ. από το αποθετήριο "Κάλλιπος")
  "Πολυμέσα Αναλυτικός Οδηγός", 8η Έκδοση (σε Μετάφραση), Tay Vaughan, Μ. Γκιούρδας, 2012

  Δημοσιεύσεις


  • Επιστημονικά Περιοδικά (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2015

   • Apostolos Tsagaris, Konstantinos-Hercules Kokkinidis and Athanasios Manitsaris, "Intelligent Speech Interaction with Mechatronic System using HMM", International Journal of Mechanical & Mechatronics Engineering (IJMME-IJENS Vol:15 No:01), Thessaloniki 2015
   • Συνέδρια (8 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    2019

    • Kostas Kokkinidis, Theodoros Mastoras, Athanasia Stergiaki, Paraskevi Kritopoulou, "GESTURE RECOGNITION & CHANTING ASSESSMENT FOR BYZANTINE MUSIC LEARNING", 2nd International Conference on Advanced Research in EDUCATION, Sorbonne - Paris 2019
    • Kostas Kokkinidis, Theodoros Mastoras, Kyriaki Balta, Athanasia Stergiaki, Paraskevi Kritopoulou, George Patronas, Ioanna Simeli, Isavella Kotini, Aikaterini Yannoukakou, Menelaos Katsantonis, Panagiotis Fouliras, Ioannis Mavridis, "Learning Byzantine Music in a Sensory-Motor Based Environment", European Academic Conference on Education & Teaching, and Learning (WEI-ETL-Rome 2019), Rome 2019

    2018

    • K. Kokkinidis, T. Mastoras, A. Tsagaris, P. Fotaris, "An empirical comparison of machine learning techniques for chant classification", 7th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies - MO.C.A.S.T. 2018 - IEEE Greece Section, Thessaloniki 2018

    2017

    • K. Kokkinidis, A. Stergiaki, A. Tsagaris, "Machine learning via multimodal signal processing", 6th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies - MO.C.A.S.T. 2017 - IEEE Greece Section, Thessaloniki 2017

    2016

    • K. Kokkinidis, A. Stergiaki, A. Tsagaris, "Error prooving and sensorimotor feedback for singing voice ", 3rd International Symposium on Movement and Computing - MO.CO. 2016 – ACM, Thessaloniki 2016.
    • K. Kokkinidis, A. Panagi and A. Manitsaris, "Finding the optimum training solution for Byzantine Music Recognition - a Max/Msp approach", 5th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies - MO.C.A.S.T. 2016 - IEEE Greece Section, Thessaloniki 2016

    2015

    • Konstantinos-Hercules Kokkinidis, Athanasios Manitsaris, "Intelligent Sensorimotor Learning for Byzantine music", 4th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies - MO.C.A.S.T. 2015 - IEEE Greece Section, Thessaloniki 2015

    2014

    • Αθανάσιος Μανιτσάρης, Κωνσταντίνος Κοκκινίδης, Αλίνα Γκλούσκοβα, Σωτήρης Μανιτσάρης, "Αναγνώριση και άμεσος χαρακτηρισμός ψαλτικής φωνής σε πραγματικό χρόνο στη Βυζαντινή μουσική", Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής (ΕΛ.ΙΝ.Α) – Ακουστική, Θεσσαλονίκη 2014
    • Άλλα (1 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2014

     • Συνεισφορά στην εκπαίδευση και αναγνώριση χειρονομιών, καθώς και στο συνεχόμενο και σε πραγματικό χρόνο έλεγχο του ήχου, πραγματοποιώντας αντίστοιχα πειράματα. Ευρωπαϊκό Έργο: i-Treasures, (Intangible Treasures - Capturing the Intangible Cultural Heritage and Learning the Rare Know-How of Living Human Treasures FP7-ICT-2011-9-600676-i-Treasures) is an Integrated Project (IP) of the European Union's 7th Framework Programme “ICT for Access to Cultural Resources
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font