Παπακωνσταντίνου Δόξα
 • 2310-891403
 • klerip uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 315

  Παπακωνσταντίνου Δόξα

  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Εργασιακές σχέσεις και Στήριξη των Ατόμων με Αναπηρία στο χώρο της εργασίας"

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Νομικής, Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2000
  • Διετές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ειδίκευση στον Κλάδο του Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, 2002
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2012

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ
   (ΣΕ0804-3)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΚΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Κωδ. Μαθ. [ΣΕ0804-3]
  5 ECTS

  Το μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών /-τριών με το πεδίο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και ειδικότερα την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης αναφορικά με θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης ενηλίκων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

  Επιμέρους στόχοι:

  • Η εμβάθυνση στις βασικές έννοιες: εκπαίδευση ενηλίκων, ενηλικιότητα, κοινωνικές ομάδες, κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, ευάλωτες και ειδικές κοινωνικές ομάδες, κοινωνικός αποκλεισμός, κοινωνική ενσωμάτωση, ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών, διαμεσολαβητικός ρόλος του εκπαιδευτή, εξατομίκευση της διδασκαλίας και κίνητρα μάθησης.
  • Η παρουσίαση των παραγόντων που οδηγούν διαφορετικές κοινωνικές ομάδες ατόμων στην ένταξή τους στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
  • Η παρουσίαση των χαρακτηριστικών, ειδικοτέρων εκπαιδευτικών αναγκών αλλά και των δυσκολιών εκπαίδευσης βασικών ευπαθών κοινωνικά ομάδων, όπως των ατόμων που ανήκουν σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες (παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες), των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων τρίτης ηλικίας, των γυναικών, των φυλακισμένων/ αποφυλακισμένων, των εξαρτημένων/απεξαρτημένων ατόμων, των ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, των κατοίκων αγροτικών περιοχών και των ανέργων.
  • Η κατανόηση του τρόπου ανάπτυξης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων ευπαθών κοινωνικά ομάδων, καθώς και του ιδιαιτέρου και σημαντικού ρόλου του εκπαιδευτή των ομάδων αυτών.
  • Η παρουσίαση των βημάτων των εκπαιδευτών για την αντιμετώπιση των προσκλήσεων στην εκπαίδευση των κοινωνικά ευπαθών ομάδων και των ειδικοτέρων τεχνικών διδασκαλίας που καλούνται να εφαρμόσουν.

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
   (ΕΚΑΠ0109)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΑΕΑ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
   (ΕΚΑΠ0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΑΕΑ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ,ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
   (ΕΑ0819)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΚΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
   (ΕΑ404)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΚΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.