Παπακωνσταντίνου Δόξα
 • 2310 891.403
 • klerip uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 315

  Παπακωνσταντίνου Δόξα

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή»)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Εργασιακές σχέσεις και Στήριξη των Ατόμων με Αναπηρία στο χώρο της εργασίας"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Νομικής, Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2000
  • Διετές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ειδίκευση στον Κλάδο του Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, 2002
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2012

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ,ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
   (ΕΑ0819)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς τους ακόλουθους περιγραφικούς δείκτες των μαθησιακών αποτελεσμάτων:

  Γνώσεις: Οι φοιτητές/τριες αφομοιώνουν μέσω της μάθησης τις πληροφορίες που αφορούν στους τρόπους ένταξης στην αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία, στις μορφές και στα μοντέλα απασχόλησής τους, στη νομοθεσία για την απαγόρευση της διακριτικής εργασιακής μεταχείρισής τους, στα εργασιακά τους προβλήματα, στη στάση των εργοδοτών και των συναδέλφων τους, και σε βασική ορολογία που άπτεται των εργασιακών τους θεμάτων.

  Δεξιότητες: Οι φοιτητές/τριες αναπτύσσουν την ικανότητα εφαρμογής των ανωτέρω γνώσεων για την επίλυση σχετικών εργασιακών θεμάτων των ατόμων με αναπηρία. Έμφαση δίδεται στις νοητικές δεξιότητες των φοιτητών και ειδικότερα στην κριτική και δημιουργική τους σκέψη. Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές είναι σε θέση να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους και να αξιοποιήσουν τη δημιουργική τους σκέψη για την επίλυση προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία στο χώρο εργασίας, για τον εντοπισμό των αιτίων και των προβληματικών σημείων που οδηγούν στον εργασιακό αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία, αλλά και για την υποβολή προτάσεων αναφορικά με την ομαλότερη και απρόσκοπτη εργασιακή τους ενσωμάτωση.

  Ικανότητες: Οι φοιτητές/τριες επιδεικνύουν επάρκεια στη χρήση των ανωτέρω γνώσεων, και αναπτύσσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν μελλοντικά να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε πραγματικές καταστάσεις εργασίας ή εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία. Προσδιορίζουν με υπευθυνότητα το ρόλο που δύναται να διαδραματίσουν οι ίδιοι στην ομαλότερη ευρύτερη κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία.

  Το μάθημα αποσκοπεί στην καλλιέργεια των ακολούθων γενικών ικανοτήτων των φοιτητών:

  • Τρόποι αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης ερευνητικών δεδομένων και πληροφοριών
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα αναπηριών και χρόνιων ασθενειών
  • Σεβασμό στη διαφορετικότητα
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Επίλυση προβλημάτων
  • Άσκηση αυτοκριτικής ως προς το ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας των ατόμων με αναπηρία

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Στόχο του μαθήματος αποτελεί η διερεύνηση του θέματος της εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Η εργασία αποτελεί καταλυτικής σημασίας παράγοντα για την επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσής των ατόμων με αναπηρία, ο οποίος, φαίνεται να πλήττεται σημαντικά από τα υφιστάμενα ακόμη αρνητικά κοινωνικά στερεότυπα, τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και τα έκτακτα φαινόμενα, όπως η πανδημία του νέου κορωνοϊού (Covid-19). Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι ο φοιτητής/τρια να αποκτήσει μία σφαιρική εικόνα για την υπάρχουσα εργασιακή πραγματικότητα των ατόμων με αναπηρία, τις δυνατότητες/ικανότητές τους, τους τρόπους με τους οποίους εισάγονται στην αγορά εργασίας, τις μορφές και τα μοντέλα απασχόλησής τους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις εργασιακές τους σχέσεις μετά το στάδιο της ένταξής τους, την υποστήριξη που χρειάζονται στο εργασιακό τους περιβάλλον και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη της ισότιμης εργασιακής συμμετοχής τους.

  Προς την κατεύθυνση αυτή το περιεχόμενο του μαθήματος κατανέμεται στις ακόλουθες βασικές θεματικές ενότητες, που αφορούν:

  • Στην εργασιακή πραγματικότητα των ατόμων με αναπηρία. Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι μορφές του εργασιακού αποκλεισμού τον οποίο δύναται να βιώσουν τα άτομα με αναπηρία και παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για τα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας τους στην Ελλάδα και σε λοιπά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Στις στάσεις των εργοδοτών αναφορικά με την πρόσληψη και απασχόληση ατόμων με αναπηρία και στους τρόπους για την ευμενέστερη διαμόρφωσή τους/ στα οφέλη από την απασχόληση ατόμων με αναπηρία και στον αντίκτυπο των προσλήψεων στο αγοραστικό κοινό.
  • Στις μορφές και στα μοντέλα απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, και ειδικότερα: α) στην «αναγκαστική πρόσληψη» σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, β) στην προστατευόμενη/υποστηριζόμενη απασχόληση, γ) στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, όπως η τηλεργασία, η σύμβαση μερικής απασχόλησης και η εκ περιτροπής εργασίας, και γ) στην επιχειρηματικότητα των ατόμων με αναπηρία
  • Στην ανάλυση των εννοιών: α) ‘εργασία’, ‘εργασιακές σχέσεις’, ‘πολιτικές απασχόλησης’, ‘εργασιακή κοινωνική στήριξη’, και β) ‘πρόσβαση’, ‘προσβασιμότητα’, ‘εύλογες προσαρμογές’, ‘ειδικές προσαρμογές’, ‘καθολικός σχεδιασμός’, ‘προσωπικός βοηθός’, και του ειδικότερου ρόλου τους στην εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία.
  • Στο ρόλο των ιδίων των ατόμων με αναπηρία στην επιτυχή εργασιακή τους ενσωμάτωση, και ειδικότερα: α) στις εργασιακές δεξιότητες που καλούνται να αποκτήσουν, β) στους τρόπους αποτελεσματικής ανταπόκρισής τους στις απαιτήσεις μιας εργασιακής συνέντευξης, ώστε η συνέντευξη να οδηγήσει σε πρόσληψη (εικονική εργασιακή συνέντευξη), και γ) στον τρόπο διαχείρισης και παρουσίασης της αναπηρίας τους στον εργασιακό χώρο.
  • Στην ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στο εργασιακό γίγνεσθαι με έμφαση στο δικαιωματικό μοντέλο προστασίας και στην απαγόρευση της εργασιακής διακριτικής μεταχείρισής τους λόγω της αναπηρίας τους ή και λοιπών προστατευομένων χαρακτηριστικών, όπως του φύλου ή της εθνικότητάς τους. Στην ενότητα αυτή επεξηγούνται οι μορφές των εργασιακών διακρίσεων και αναλύονται οι τρόποι προστασίας των ατόμων με αναπηρία.

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.

  • ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ(ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ MOBBING)ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
   (ΕΑ0645)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς τους ακόλουθους περιγραφικούς δείκτες των μαθησιακών αποτελεσμάτων:

  Γνώσεις: Οι φοιτητές αφομοιώνουν μέσω της μάθησης τις πληροφορίες που αφορούν στα αίτια που υποκινούν το φαινόμενο mobbing στους εργασιακούς χώρους, στα στάδια κλιμάκωσης του φαινομένου και στις μορφές εκδήλωσής του, στις συνέπειες που επιφέρει στα θύματα και στις ίδιες τις επιχειρήσεις/οργανισμούς, στο θεσμικό προστατευτικό πλαίσιο και στους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής του.

  Δεξιότητες: Οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα εφαρμογής των ανωτέρω γνώσεων για την επίλυση φαινομένων εργασιακού εκφοβισμού των ατόμων με αναπηρία. Έμφαση δίδεται στις νοητικές δεξιότητες των φοιτητών και ειδικότερα στην κριτική και δημιουργική τους σκέψη. Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές είναι σε θέση να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους και να αξιοποιήσουν τη δημιουργική τους σκέψη για την επίλυση ζητημάτων mobbing των ατόμων με αναπηρία, τον εντοπισμό των αιτίων που οδηγούν στη γέννηση του φαινομένου, αλλά και την υποβολή προτάσεων αναφορικά με τη διασφάλιση μιας υγιούς καθημερινότητας στο χώρο εργασίας για τα άτομα με αναπηρία.

  Ικανότητες: Οι φοιτητές επιδεικνύουν επάρκεια στη χρήση των ανωτέρω γνώσεων, δεξιοτήτων σε περιστάσεις εργασίας των ατόμων με αναπηρία. Προσδιορίζουν με ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα το ρόλο που δύναται να διαδραματίσουν οι ίδιοι στην ομαλότερη εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία ως εν δυνάμει εργοδότες και συνάδελφοί τους.

  Το μάθημα αποσκοπεί στην καλλιέργεια των ακολούθων γενικών ικανοτήτων των φοιτητών:

  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα αναπηριών και χρόνιων ασθενειών, καθώς και φύλου
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Ενσυναίσθηση
  • Λήψη αποφάσεων, ενεργή συμμετοχή
  • Κριτική ικανότητα, αναγνώριση προβλημάτων
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών, επίλυση προβλημάτων
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Στόχο του μαθήματος αποτελεί η διερεύνηση του φαινομένου mobbing στο χώρο εργασίας εις βάρος των ατόμων με αναπηρία. Η εργασία, καταλυτικής σημασίας παράγοντας για την επίτευξη της πλήρους κοινωνικής ενσωμάτωσής των ατόμων με αναπηρία, βάλλεται ιδιαιτέρως την περίοδο της οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα την έξαρση συστηματικών αρνητικών συμπεριφορών και στάσεων στο χώρο εργασίας. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι ο φοιτητής/τρια να είναι σε θέση να αναγνωρίσει ένα εκφοβιστικό εργασιακό περιβάλλον και τις προβληματικές συμπεριφορές που το συνθέτουν, τους τρόπους αντίδρασης και τα δικαιώματα των θυμάτων του mobbing αλλά και τους τρόπους πρόληψης του φαινομένου σε θεσμικό και ατομικό επίπεδο. Η ανάλυση των ανωτέρω στρέφεται γύρω από τον άξονα της αναπηρίας ως εν δυνάμει παράγοντα διαφοροποίησης των σχέσεων, των συμπεριφορών και των στάσεων σ’ έναν εργασιακό χώρο.

  Προς την κατεύθυνση αυτή το περιεχόμενο του μαθήματος κατανέμεται στις ακόλουθες βασικές θεματικές ενότητες, που αφορούν:

  • στην ανάλυση των διεθνών όρων ‘mobbing’ (εργασιακός εκφοβισμός ή ηθική παρενόχληση στο χώρο εργασίας), ‘workplace bullying’ (εργασιακός εκφοβισμός), ‘workplace harassment’ (εργασιακή παρενόχληση), ‘sexual harassment’ (σεξουαλική παρενόχληση), emotional abuse (συναισθηματική κακοποίηση), καθώς και στην επισήμανση των ουσιωδών ομοιοτήτων ή διαφορών τους. Στην ενότητα παρουσιάζονται, επιπλέον, στατιστικά στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο για την ανάδειξη της έξαρσης του φαινομένου mobbing εις βάρος εργαζομένων με και χωρίς αναπηρία.
  • στα αίτια που υποκινούν το φαινόμενο στους εργασιακούς χώρους. Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι λόγοι που οδηγούν το θύτη ως φυσικό πρόσωπο ή ακόμη και ως νομικό πρόσωπο (επιχείρηση-οργανισμός) στην υιοθέτηση του mobbing, ως στρατηγικής ψυχολογικής τρομοκρατίας, ενώ έμφαση δίδεται στον ειδικότερο ρόλο της αναπηρίας στην πρόκληση η αποτροπή του φαινομένου.
  • στις κατηγορίες, στους τρόπους έκφρασης του mobbing στο χώρο εργασίας, στα στάδια κλιμάκωσης του φαινομένου, αλλά και στις συνέπειες που επιφέρει στα θύματα και στις ίδιες τις επιχειρήσεις/οργανισμούς. Σημειώνονται οι διαφοροποιημένοι ανά περίπτωση ρόλοι του θύτη και του θύματος, οι συμπεριφορές και οι στάσεις που εντάσσονται στην έννοια του mobbing, ενώ τονίζονται οι σοβαρότατες συνέπειες που επισύρει ιδιαίτερα για τους εργαζομένους με αναπηρία.
  • στη σεξουαλική παρενόχληση, η οποία ανάλογα με τη διάρκειά της δύναται να περιλαμβάνεται στις μορφές του mobbing ή να διαφοροποιείται αποτελώντας συγγενή έννοια. Παρουσιάζεται το ειδικότερο θεσμικό πλαίσιο προστασίας από τη σεξουαλική παρενόχληση στην Ελλάδα και στην ΕΕ υπό το ειδικότερο πρίσμα της αναπηρίας.
  • στα ερωτήματα: Ποιος είναι ο θύτης και η προσωπικότητά του; Ποιο είναι το θύμα και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του; Πώς αντιδρά; Ποιος είναι ο ρόλος των παρισταμένων θεατών; Ποια είναι η στάση των ιεραρχικά υπευθύνων; Στην παρούσα ενότητα φωτίζονται και σκιαγραφούνται οι πρωταγωνιστές σε μία υπόθεση mobbing. Οι φοιτητές καλούνται μέσα από βιωματικές ασκήσεις να βιώσουν, να κατανοήσουν, να κρίνουν, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να εντοπίσουν προβλήματα και να αναζητήσουν λύσεις.
  • στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του mobbing. Συζητείται το ενδιαφέρον της ΕΕ για τον εν λόγω φαινόμενο, οι σχετικές Οδηγίες, Συμφωνίες και τα Ψηφίσματα με στόχο την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση του φαινομένου. Αναλύεται η ύπαρξη ή μη ειδικότερου προστατευτικού πλαισίου της αναπηρίας από το mobbing στην εργασία στο πλαίσιο της ΕΕ και δίδονται σχετικά παραδείγματα πολιτικών και θεσμικών πλαισίων επιμέρους χωρών της ΕΕ.
  • στο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας για την αντιμετώπιση του mobbing στο χώρο εργασίας. Στην ενότητα αυτή κρίνεται η αποτελεσματικότητα του υπάρχοντος συστήματος, ενώ σημειώνονται τα κενά/ προβληματικά νομοθετικά σημεία και υποβάλλονται σχετικές προτάσεις. Ειδική ενότητα αφιερώνεται στις διαδικασίες αντιμετώπισης του φαινομένου με έμφαση στις μεθόδους πρόληψης.

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Απαλλακτική εργασία

  • ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
   (ΕΑ252)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
   (ΕΑ404)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς τους ακόλουθους περιγραφικούς δείκτες των μαθησιακών αποτελεσμάτων:

  Γνώσεις: Οι φοιτητές αφομοιώνουν μέσω της μάθησης τις πληροφορίες που αφορούν στα εργασιακά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στις κρατικές πολιτικές απασχόλησης και στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας για τα άτομα με αναπηρία στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Δεξιότητες: Οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα εφαρμογής των ανωτέρω γνώσεων για την επίλυση θεμάτων που άπτονται της εργασιακής απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έμφαση δίδεται στην κριτική και δημιουργική σκέψη των φοιτητών. Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τη δημιουργική τους σκέψη για την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με την εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία, την εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών απασχόλησης και τη διασφάλιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων.

  Ικανότητες: Οι φοιτητές επιδεικνύουν επάρκεια στη χρήση των ανωτέρω γνώσεων, δεξιοτήτων σε περιστάσεις εργασίας ή εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία στον ευρωπαϊκό χώρο, ενώ είναι σε θέση να καθοδηγήσουν αναφορικά με τους τρόπους διεκδίκησης των εργασιακών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

  Το μάθημα αποσκοπεί στην καλλιέργεια των ακολούθων γενικών ικανοτήτων των φοιτητών:

  • Τρόποι αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης ερευνητικών δεδομένων και πληροφοριών
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα αναπηριών και χρόνιων ασθενειών
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Επίλυση προβλημάτων
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Στόχο του μαθήματος αποτελεί η διερεύνηση του θέματος της πρόσβασης στην εργασία και στην απασχόληση των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχοντας ως αφετηρία την παραδοχή της σημασίας της εργασίας για την πλήρη κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία, βασική επιδίωξη του μαθήματος αποτελεί ο φοιτητής/τρια να αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα για τον τρόπο με τον οποίον διασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και δη τα εργασιακά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, αλλά και τις πολιτικές απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία στο σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Προς την κατεύθυνση αυτή το περιεχόμενο του μαθήματος κατανέμεται στις ακόλουθες βασικές θεματικές ενότητες, που αφορούν:

  • στην παρουσίαση της γενικής εικόνας της αγοράς εργασίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στο εργατικό δυναμικό των κρατών μελών,
  • στην παράθεση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εμπλοκής τους στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία,
  • στη συζήτηση και ερμηνεία νομοθετικών κειμένων- σταθμών για την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, στα οποία συγκαταλέγεται το δικαίωμα στην εργασία, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και η Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία,
  • στην αναλυτική παρουσίαση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030,
  • στην εκμάθηση των τρόπων διεκδίκησης των εργασιακών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, π.χ. Σύνταξη προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, και σύνταξη καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων,
  • στην ανάλυση των υφισταμένων πολιτικών απασχόλησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα άτομα με αναπηρία με ιδιαίτερη έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, στην ανάλυση των στρατηγικών και των καλών πρακτικών, καθώς και των προγραμμάτων για την προώθηση της ένταξης και παραμονής τους στην αγορά εργασίας,
  • στην επίδραση των νέων συνθηκών, Covid-19, στη διαμόρφωση των πολιτικών απασχόλησης και των εργασιακών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  και
  • στην κριτική θεώρηση του νομοθετικού πλαισίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της ένταξης και παραμονής στην αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία, με στόχο τον προβληματισμό των φοιτητών και την υποβολή προτάσεων από μέρους τους για τη βελτίωση των νομοθετικών ρυθμίσεων και των πολιτικών απασχόλησης αναφορικά με την εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία, αλλά και για την πληρέστερη διασφάλιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων.

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Απαλλακτική εργασία..

  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II
   (ΕΑ0803)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές/-τριες οδηγούνται στην επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως:

  • Η γνωριμία των φοιτητών/-τριών με τις συνθήκες λειτουργίας και τη διοίκηση του φορέα, τα εφαρμοζόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • Η απόκτηση από μέρους των φοιτητών/-τριών βασικών δεξιοτήτων στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • Η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τη διδακτική πράξη σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε δομές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), που εμπίπτουν στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Η συστηματική παρατήρηση και καταγραφή από τους φοιτητές/-τριες μεθόδων και στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης του φορέα
  • Η δυνατότητα σχεδιασμού μαθήματος και η συμμετοχή του φοιτητή/-τριας στη διδασκαλία, υπό την επίβλεψη του Μέντορα που παρακολουθεί και υποστηρίζει τον φοιτητή/-τρια στον φορέα
  • Η παρατήρηση, καταγραφή και συμμετοχή των φοιτητών/-τριών στις Υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής - Επαγγελματικού Προσανατολισμού που παρέχει ο φορέας

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Κατά την διάρκεια των 13 εβδομάδων και 26 συνολικά επισκέψεων, οι φοιτητές/-τριες της κατεύθυνσης Συνεχούς Εκπαίδευσης έχουν ως αντικείμενο ενασχόλησης:

  • τη γνωριμία με το προσωπικό και την εξοικείωση με τις συνθήκες λειτουργίας του φορέα, όπου θα πραγματοποιηθεί η Π.Α.
  • τη συστηματική παρατήρηση και καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του φορέα,   στον οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.

  Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/-τριών μπορεί να είναι:

  • Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση ή/και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στον φορέα
  • Η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τη διδακτική πράξη σε φορείς ή σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε δομές του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), που εμπίπτουν στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Η γνωριμία των φοιτητών/-τριών με τη συμβουλευτική παρέμβαση, τον πληθυσμό-στόχο, τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που ο φορέας Π.Α. προσφέρει υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής – Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ NEETs (Νέων Εκτός Απασχόλησης ή Κατάρτισης -ΕΑΕΚ)
   (ΕΑ0646)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς τους ακόλουθους περιγραφικούς δείκτες των μαθησιακών αποτελεσμάτων:

  Γνώσεις: Οι φοιτητές/τριες αφομοιώνουν μέσω της μάθησης τις πληροφορίες που αφορούν: α) στην οριοθέτηση της ορολογίας NEETs/ΕΑΕΚ (Nο Employment, Education or Training/ Εκτός Εργασίας, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης), β) στα ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι που επονομάζονται NEETs, και γ) στις πολιτικές, πρακτικές και στα στοχευμένα προγράμματα με τα οποία κρίνεται βέλτιστο να προσεγγισθούν, προκειμένου να επανενταχθούν εργασιακά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά.

  Δεξιότητες: Έμφαση δίδεται στις νοητικές δεξιότητες των φοιτητών/τριών και ειδικότερα στην κριτική και δημιουργική τους σκέψη. Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές είναι σε θέση να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους για, τον εντοπισμό των αιτίων που οδηγούν στην υπαγωγή νέων ατόμων στους NEETs, την επίλυση προβλημάτων των NEETs, αλλά και την υποβολή προτάσεων αναφορικά με την απρόσκοπτη εργασιακή και ευρύτερη κοινωνική τους ενσωμάτωση.

  Ικανότητες: Οι φοιτητές/τριες επιδεικνύουν επάρκεια στη χρήση των ανωτέρω γνώσεων, και αναπτύσσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν μελλοντικά να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε πραγματικές προβληματικές καταστάσεις εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης των νέων. Προσδιορίζουν με υπευθυνότητα το ρόλο που δύναται να διαδραματίσουν οι ίδιοι ως εν δυνάμει εκπαιδευτές, συνάδελφοι και εργοδότες στην αποτελεσματικότερη ένταξη/ επανένταξη των NEETs. Αντιλαμβάνονται, ότι όλες οι προσεγγίσεις πρέπει να στηρίζονται στην επιτακτική ανάγκη στήριξης των νέων ατόμων που βάλλονται στην ιδιαίτερα παραγωγική ηλικιακή αυτή περίοδο.

  Το μάθημα αποσκοπεί στην καλλιέργεια των ακολούθων γενικών ικανοτήτων των φοιτητών:

  • Τρόποι αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης ερευνητικών δεδομένων και πληροφοριών
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα νεαρών ατόμων που δεν εργάζονται και δεν εκπαιδεύονται (NEETS).
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Επίλυση προβλημάτων
  • Άσκηση αυτοκριτικής ως προς την ατομική συμβολή στη διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας των NEETS.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Στόχο του μαθήματος αποτελεί η απόκτηση γνώσεων και η καλλιέργεια κριτικής σκέψης αναφορικά με θέματα που άπτονται των εργασιακών αλλά και των ευρύτερων κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι NEETs, δηλαδή οι νέοι ηλικίας 15-29 ετών, οι οποίοι σήμερα δεν εργάζονται, δεν εκπαιδεύονται και δεν καταρτίζονται.

  Προς την κατεύθυνση αυτή το περιεχόμενο του μαθήματος κατανέμεται στις ακόλουθες βασικές θεματικές ενότητες, που αφορούν σε:

  • Προσδιορισμό της έννοιας NEETs (No Employment, Education or Training) και των υποομάδων που δύναται να υπαχθούν σ’ αυτήν. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες νέων, ηλικιακού φάσματος, 15-29, το οποίο δύναται να επεκταθεί έως και τα 34 έτη ανάλογα με την προσέγγιση, οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Ειδικότερα, οι  βασικότερες υποομάδες των νέων που υπάγονται ή διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υπαχθούν στην ομάδα των NEETs, στις οποίες θα δοθεί έμφαση στα πλαίσια του μαθήματος, αποτελούν οι:

  -       βραχυχρόνια και μακροχρόνια άνεργοι νέοι,

  -       αποθαρρυμένοι νέοι που δεν αναζητούν εργασία,

  -       νέοι με αναπηρία και χρόνιες ασθένειες,

  -       ΛΟΑΤΚΙ

  -       νέοι με χαμηλά προσόντα και επίπεδο εκπαίδευσης,

  -       νέοι αντιμέτωποι με το φάσμα της φτώχειας,

  -       νέοι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών,

  -       νέοι με οικογενειακές υποχρεώσεις που δεν τους επιτρέπουν να εργαστούν· κυρίως γυναίκες,

  -       νέοι με οικογενειακά προβλήματα,

  -       νέοι που υπάγονται στις πλέον ευπαθείς κοινωνικά ομάδες· όπως: φυλακισμένοι-αποφυλακισμένοι, εξαρτημένοι-απεξαρτημένοι, κακοποιημένες γυναίκες,  μετανάστες-πρόσφυγες,

  -       νέοι που επιλέγουν εναλλακτικά επαγγελματικά μονοπάτια, όπως καλλιτεχνικές καριέρες, ακόμη και

  -       νέοι που ανήκουν στις πιο προνομιούχες κοινωνικά τάξεις.

  • Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων και εκθέσεων για τη θέση των NEETs στην Ελλάδα, σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Σημειώνεται, ενδεικτικά, ότι σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ σαράντα εκατομμύρια νέοι στις χώρες μέλη του υπάγονται στους NEETs, ενώ η Ελλάδα κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά.
  • Ανάλυση: α) των λόγων που οδηγούν στην υπαγωγή νέων στους NEETs, β) των προβλημάτων - δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, γ) των συνεπειών από την υπαγωγή στους NEETs σε ατομικό επίπεδο, με σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις και εν δυνάμει κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά και σε κρατικό επίπεδο, με κίνδυνο διάσπασης της κοινωνικής συνοχής και τεράστιο κόστος-επιβάρυνση για τις εθνικές οικονομίες.
  • Ανάλυση της επίδρασης των νέων συνθηκών της πανδημίας, Covid-19, στην αύξηση του ποσοστού των NEETs και στη μείωση των προοπτικών ένταξης/επανένταξής τους στην απασχόληση/εκπαίδευση/κατάρτιση.
  • Παρουσίαση στοχευμένων προγραμμάτων, πολιτικών και καλών πρακτικών για την ένταξη/επανένταξη των NEETs στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση ή στην κατάρτιση και στην ευρύτερη κοινωνική συμμετοχή τους. Κριτική προσέγγιση επί των προγραμμάτων και των πολιτικών κρατών μελών της ΕΕ. Σχεδιασμός προγραμμάτων από τους ίδιους τους φοιτητές σε συνεργασία ανά ομάδες.

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, προαιρετική εργασία.

   

  • ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
   (ΕΚΑΠ0207)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΑΕΑ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • ­Παπακωνσταντίνου, Δ. ‘Εργασία, Εργασιακές Σχέσεις και Πολιτικές Απασχόλησης των Ατόμων με Αναπηρία’, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg, 2019, ISBN 978-960-01-0000-0.

   2018

   • Papakonstantinou, D., Bilinovic, R. A., & Berbic, S. (2018). Benefits of employing persons with disabilities. In P. Milenkovic (Ed.). Hiring people with disabilities: employers training (21-34). Serbia: the University of Novi Sad, Faculty of Philosophy Novi Sad.

   2012

   • ­Παπακωνσταντίνου, Δ. (2012). Η εργασιακή ένταξη των ατόμων με οπτική αναπηρία. Διδακτορική Διατριβή. Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.

   2002

   • ­Συνεργάτης στην έκδοση του Κώδικα «Εμπορικός Κώδικας» Βασίλης Γ. Αντωνόπουλος (2002), ΣΤ’ έκδοση, Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (19 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    in press

    • ­Papakonstantinou, D. (in press). Work Disability and Rheumatoid Arthritis: Predictive Factors. WORK: A Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation

    2021

    • ­ Chelioudaki, E., & Papakonstantinou, D. (in press). Factors associated with work-related stress for people with disabilities: A scoping review. Journal of Rehabilitation
    • ­ Kobus-Ostrowska, D., & Papakonstantinou, D. (2021). Dilemmas of sheltered employment in Poland and Greece and the concept of supported employment. Comparative Economic Research, 24(3), 127-137. https://doi.org/10.18778/1508-2008.24.25
    • ­ Papakonstantinou, D. (2021). Work Disability and Rheumatoid Arthritis: Predictive Factors. WORK, 69(4), 1293-1304. https://doi.org/ 10.3233/WOR-213550
    • ­ Axiotidou, M. and Papakonstantinou, D. (2021). The meaning of work for people with severe mental illness: a systematic review, Mental Health Review Journal, 26(2), 170-179. https://doi.org/10.1108/MHRJ-12-2020-0088

    2020

    • ­ Papakonstantinou, D., & Papadopoulos, K. (2020). The implementation of Holland SDS to employed higher education graduates: A comparison between sighted adults and adults with visual impairments. British Journal of Visual Impairment. https://doi.org/10.1177/0264619620973687
    • ­Papadopoulos, Κ., & Papakonstantinou, D. (2020). The impact of friends’ social support on depression of young adults with visual impairments. International Journal of Disability, Development and Education, 67(5), 484-496. DOI:10.1080/1034912X.2019.1620922
    • ­Papakonstantinou, D. (2020). Relationships between individual characteristics and occupational possibilities for young adults with visual impairments. British Journal of Visual Impairment, 38(2), 137-150. DOI:10.1177/0264619619896005
    • ­Kobus-Ostrowska, D., & Papakonstantinou, D. (2020). Labor market integration of people with disabilities according to Polish and Greek Legislation. Comparative Economic Research ‘Central and Eastern Europe’, 23(1), 111-126. DOI:10.18778/1508-2008.23.07
    • ­Papakonstantinou, D., & Papadopoulos, K. (2020). Employers’ attitudes toward hiring individuals with visual impairments. Disability and Rehabilitation, 42(6). DOI:10.1080/09638288.2018.1510044

    2018

    • Papakonstantinou, D. (2018). Why should employers be interested in hiring people with mental illness? A review for occupational therapists. Journal of Vocational Rehabilitation, 49(2), 217–226. DOI: 10.3233/JVR-180967

    2017

    • Papakonstantinou, D., & Papadopoulos, Κ. (2017). “The Impact of Information on Employers' Attitudes towards Employees with Visual Impairments”. Journal of Vocational Rehabilitation, 47, 99-107. DOI: 10.3233/JVR-170886

    2016

    • Papakonstantinou, D., & Papadopoulos, Κ. (2016). Social Support Provided to Higher Education Students with Visual Impairments by their Sighted Fellow Students. Turkish Online Journal of Educational Technology, December 2016, Special Issue for INTE 2016, 1393- 1400.
    • Papadopoulos, Κ., & Papakonstantinou, D. (2016). Social Support Provided to High School Students with Visual Impairments by their Sighted Classmates. Turkish Online Journal of Educational Technology, December 2016, Special Issue for INTE 2016, 517-522.

    2015

    • Papadopoulos, Κ., Papakonstantinou, D., Κoutsoklenis, A., Κoustriava, E., & Κouderi, V. (2015). Social Support, Social Networks, and Happiness of Individuals with Visual Impairments. Rehabilitation Counseling Bulletin, 58(4), 240-249. DOI: 10.1177/0034355214535471

    2014

    • Papadopoulos, Κ., Papakonstantinou, D., Montgomery, A., & Solomou, A. (2014). Social Support and Depression of Adults with Visual Impairments. Research in Developmental Disabilities, 35(7), 1734-1741. DOI: 10.1016/j.ridd.2014.02.019

    2013

    • Παπακωνσταντίνου, Δ. (2013). Ο N. 2643/1998 αναφορικά με την εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία – H ανάγκη επικαιροποίησής του. Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου (ΕΕΔ), τ. 13, 2013, 777-798.

    2010

    • Papakonstantinou, D., & Papadopoulos, Κ. (2010). Forms of Social Support in the Workplace for Individuals with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment and Blindness, 104(3), 183-187. DOI: 10.1177/0145482x1010400306

    2009

    • Papakonstantinou, D., & Papadopoulos, Κ. (2009). Social Support in the Workplace for Working-Age Adults with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment and Blindness, 103(7), 393-402. DOI: 10.1177/0145482x0910300703
    • Συνέδρια (10 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2021

     • ­ Παπακωνσταντίνου, Δ. (2021). Η συμβολή της πρακτικής άσκησης στην εργασιακή ένταξη των φοιτητών με αναπηρία. Στα Πρακτικά διαδικτυακού συνεδρίου «Πανεπιστήμιο και Πρακτική Άσκηση: Εμπειρίες και Προκλήσεις», 16 Μαρτίου, 2021.

     2020

     • ­Markou, N. & Papakonstantinou, D. (2020). Work and Non-Visible Disabilities. Proceedings of the World Disability and Rehabilitation Virtual Conference 2020 (WDRVC 2020), 26th June 2020.

     2016

     • Klemenović, J., Janičić, B., Milencović, P., Kovač, N., Škurić, M., Dlabač, T.,...Papakonstantinou, D.,... Vujević, V. (2016). Transition Planning for Higher Education (HE) Students with Disabilities: The Opinions of Employers in Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro. Proceedings of the 7th International Conference on eLearning, “eLearning-2016”, Belgrade, Serbia, 29 – 30 September 2016.
     • Bošnjak, S. B., Pavlovič, Ζ., Vujević, V., Kovač, N., Škurić, M., Dlabač, T.,...Papakonstantinou, D.,... Šušnjara, S. (2016). Transition Planning for Higher Education Students with Disabilities: A comparative analysis of the opinions of employers in Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro. Proceedings of the 7th International Conference on eLearning, “eLearning-2016”, Belgrade, Serbia, 29 – 30 September 2016.

     2010

     • Παπακωνσταντίνου, Δ. & Παπαδόπουλος, Κ. (2010). Το Νομοθετικό Πλαίσιο Αναφορικά με την Εισαγωγή και τη Φοίτηση Ατόμων με Πρόβλημα Όρασης στα Α.Ε.Ι.: Αξιολόγηση και Προτάσεις. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών της Εκπαίδευσης, Αθήνα, 28-30 Μαΐου, 2009.
     • Παπαδόπουλος, Κ., Παπακωνσταντίνου, Δ., Κουτσοκλένης, Α., & Κουστριάβα, Ε. (2010). Κοινωνική Στήριξη και Κοινωνικά Δίκτυα Μαθητών και Φοιτητών με Πρόβλημα Όρασης. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών της Εκπαίδευσης, Αθήνα, 28-30 Μαΐου, 2009.

     2009

     • Papadopoulos, K., Kartasidou L., Papakonstantinou, D., Koutsoklenis, A., & Koustriava, E. (2009). Self-esteem of Adults with Visual Impairments. Proceedings of the 7th ICEVI European Conference, “Living in a Changing Europe”, Dublin, Ireland, 5-10 July 2009.
     • Papadopoulos, K., Koustriava, E., Papakonstantinou, D., & Koutsoklenis, A. (2009). People with Visual Impairments: Views of Sighted Individuals. Proceedings of the 7th ICEVI European Conference, “Living in a Changing Europe”, Dublin, Ireland, 5-10 July 2009.
     • Koutsoklenis, A., Papadopoulos, K., Papakonstantinou, D., & Koustriava, E. (2009). Students with Visual Impairments in Higher Education Institutes. Proceedings of the 7th ICEVI European Conference, “Living in a Changing Europe”, Dublin, Ireland, 5-10 July 2009.

     2007

     • Παπαδόπουλος, Κ., Παπακωνσταντίνου, Δ. & Μπίμπασης, Φ. (2007). Πρακτική και Συναισθηματική Υποστήριξη των Ατόμων με πρόβλημα όρασης στον εργασιακό χώρο. 1ο Forum της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για όλους. Σύγχρονα Προβλήματα της Σπουδάζουσας Νεολαίας», Θεσσαλονίκη, 16-18 Νοεμβρίου 2007. Δημοσίευση της εργασίας σε αυτόνομο τεύχος από τον εκδοτικό οίκο του ΑΠΘ.
     • Άλλα (13 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2021

      • ­ Papakonstantinou, D. (2021, September 27-30). The working reality for people with disabilities/chronic diseases. ProCKD. 1st Training Activity: Employment, Employability and Entrepreneurship for people with Chronic Kidney Disease or End Stage Renal Disease, Aegina, Greece.

      2020

      • ­ Καρτασίδου, Λ. & Παπακωνσταντίνου, Δ. (2020, Ιανουάριος 24). Η έρευνα στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες: τί πρέπει να γνωρίζει ο ερευνητής. Ημερίδα: Ημέρα Ηθικής και Δεοντολογίας στην Έρευνα, Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
      • ­ Markou, N. & Papakonstantinou, D. (2020, June 26). Work and Non-Visible Disabilities [Oral Presentation]. The World Disability and Rehabilitation Virtual Conference 2020 (WDRVC 2020).
      • ­Καρτασίδου, Λ. & Παπακωνσταντίνου, Δ. (2020). Η έρευνα στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες: τί πρέπει να γνωρίζει ο ερευνητής. Ημερίδα: Ημέρα Ηθικής και Δεοντολογίας στην Έρευνα, Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 24 Ιανουαρίου 2020.

      2019

      • ­ Παπακωνσταντίνου, Δ. (2019, Σεπτέμβριος, 28-30). Στάσεις εργοδοτών ως προς την πρόσληψη ατόμων με κώφωση. DEAFestifal. Οργάνωση: Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος με την υποστήριξη του Συλλόγου Κωφών Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Δημαρχιακό Μέγαρο.
      • ­Παπακωνσταντίνου, Δ. (2019). Στάσεις εργοδοτών ως προς την πρόσληψη ατόμων με κώφωση. DEAFestifal. Οργάνωση: Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος με την υποστήριξη του Συλλόγου Κωφών Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Δημαρχιακό Μέγαρο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2019.
      • Παπακωνσταντίνου, Δ. (2019). Στάσεις εργοδοτών ως προς την πρόσληψη ατόμων με κώφωση. DEAFestifal. Οργάνωση: Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος με την υποστήριξη του Συλλόγου Κωφών Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Δημαρχιακό Μέγαρο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2019.

      2013

      • Παπακωνσταντίνου, Δ. (2013). Η «αναγκαστική σύμβαση» στην αγορά εργασίας για τα άτομα με αναπηρία. Ημερίδα: «Μπορώ και εγώ το ίδιο καλά». στο πλαίσιο προγράμματος παράλληλων εκδηλώσεων με τίτλο «ΗΜΕΡΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ-ADMISSION IS POSSIBLE». Οργάνωση: Γραφείο Διασύνδεσης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 05 Ιουλίου 2013.
      • Παπακωνσταντίνου, Δ. (2013). Ευρωπαϊκές πολιτικές για την εργασιακή απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Ημερίδα: «Ευρωπαϊκές Αξίες, Κοινωνίες και Κοινωνική Ευρώπη: Επαναπροσδιορισμός του Κοινωνικού και Πολιτικού Τοπίου της Ένωσης». Οργάνωση: Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Jean Monnet Γραφείο Διασύνδεσης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 21 Μαΐου 2013.

      2012

      • Παπακωνσταντίνου, Δ. (2012). Θεσμικό πλαίσιο για την ισότητα στην αγορά εργασίας. Ημερίδα: «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». Οργάνωση: Γραφείο Διασύνδεσης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 28 Νοεμβρίου 2012.

      2008

      • Koutsoklenis, A., Papadopoulos, K., Papakonstantinou, D., & Mpimpasis, F. (2008). Students with Visual Impairments in Greek Higher Education Institutes: views of sighted students. Proceedings of the 4th ICEVI Balkan Conference, Istanbul, 22-25 October 2008.
      • Κουτσοκλένης, Αθ., Παπακωνσταντίνου Δ., Κουστριάβα Ε., Μπίμπασης, Φ. και Παπαδόπουλος, Κ. (2008). Απόψεις Καθηγητών και Προσωπικού των ΑΕΙ σχετικά με τη Φοίτηση των Ατόμων με Πρόβλημα Όρασης. Forum: «Ποιότητα Ζωής στο Α.Π.Θ.». Οργάνωση: Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου 2008.
      • Μπίμπασης, Φ., Παπακωνσταντίνου, Δ., Κουτσοκλένης, Α. και Παπαδόπουλος, Κ. (2008). Φοιτητές με Πρόβλημα Όρασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Διερεύνηση των Απόψεων Βλεπόντων Φοιτητών. Ημερίδα «Άνθρωποι με τυφλότητα: Προβλήματα και Λύσεις: Εκπαιδευτικά και κοινωνικά ζητήματα». Οργάνωση: Αναπηρία Σήμερα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2008.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font