Παπακωνσταντίνου Δόξα
 • 2310 891.403
 • klerip uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 315

  Παπακωνσταντίνου Δόξα

  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Επίκουρη Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» («Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή»))


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Εργασιακές σχέσεις και Στήριξη των Ατόμων με Αναπηρία στο χώρο της εργασίας"

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Νομικής, Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2000
  • Διετές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ειδίκευση στον Κλάδο του Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, 2002
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2012

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ,ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
   (ΕΑ0819)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά αποτελέσματα:

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς τους ακόλουθους περιγραφικούς δείκτες των μαθησιακών αποτελεσμάτων:

  Γνώσεις: Οι φοιτητές αφομοιώνουν μέσω της μάθησης τις πληροφορίες που αφορούν στους τρόπους ένταξης στην αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία, στις μορφές απασχόλησής τους, στη νομοθεσία για την απαγόρευση της διακριτικής εργασιακής μεταχείρισής τους, στα εργασιακά τους προβλήματα, στη στάση των εργοδοτών και των συναδέλφων τους, και σε βασική ορολογία που άπτεται των εργασιακών τους θεμάτων.

  Δεξιότητες: Οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα εφαρμογής των ανωτέρω γνώσεων για την επίλυση σχετικών εργασιακών θεμάτων των ατόμων με αναπηρία. Έμφαση δίδεται στις νοητικές δεξιότητες των φοιτητών και ειδικότερα στην κριτική και δημιουργική τους σκέψη. Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές είναι σε θέση να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους και να αξιοποιήσουν τη δημιουργική τους σκέψη για την επίλυση προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία στο χώρο εργασίας, για τον εντοπισμό των αιτίων και των προβληματικών σημείων που οδηγούν στον εργασιακό αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία, αλλά και για την υποβολή προτάσεων αναφορικά με την ομαλότερη και απρόσκοπτη εργασιακή τους ενσωμάτωση.

  Ικανότητες: Οι φοιτητές επιδεικνύουν επάρκεια στη χρήση των ανωτέρω γνώσεων, δεξιοτήτων σε περιστάσεις εργασίας ή εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία. Προσδιορίζουν με υπευθυνότητα το ρόλο που δύναται να διαδραματίσουν οι ίδιοι στην ομαλότερη ευρύτερη κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία.

  Το μάθημα αποσκοπεί στην καλλιέργεια των ακολούθων γενικών ικανοτήτων των φοιτητών:

  • Τρόποι αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης ερευνητικών δεδομένων και πληροφοριών
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα αναπηριών και χρόνιων ασθενειών
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Επίλυση προβλημάτων
  • Άσκηση αυτοκριτικής ως προς το ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας των ατόμων με αναπηρία

  Περιεχόμενο μαθήματος:

  Στόχο του μαθήματος αποτελεί η διερεύνηση του θέματος της εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Η εργασία αποτελεί καταλυτικής σημασίας παράγοντα για την επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσής των ατόμων με αναπηρία, ο οποίος, φαίνεται να πλήττεται σημαντικά από τα υφιστάμενα ακόμη αρνητικά κοινωνικά στερεότυπα. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι ο φοιτητής/τρια να αποκτήσει μία σφαιρική εικόνα για την υπάρχουσα εργασιακή κατάσταση των ατόμων με αναπηρία, τις δυνατότητες/ικανότητές τους, τους τρόπους με τους οποίους εισάγονται στην αγορά εργασίας, τις βασικές μορφές απασχόλησής τους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις εργασιακές τους σχέσεις, την υποστήριξη που χρειάζονται στο εργασιακό τους περιβάλλον και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη της ισότιμης εργασιακής συμμετοχής τους.

  Προς την κατεύθυνση αυτή το περιεχόμενο του μαθήματος κατανέμεται στις ακόλουθες βασικές θεματικές ενότητες, που αφορούν:

  • στην υπάρχουσα σχέση των ατόμων με αναπηρία με την αγορά εργασίας. Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι μορφές του εργασιακού αποκλεισμού τον οποίον υφίστανται τα άτομα με αναπηρία και δίδονται στατιστικά στοιχεία για τα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας τους στην Ελλάδα και σε λοιπά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • στο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας για: α) την εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ειδικότερες αναφορές στο πεδίο προστασίας του νόμου, στα κίνητρα του νόμου προς τους εργοδότες για την πρόσληψη των ατόμων με αναπηρία, στη ρύθμιση των εργασιακών τους σχέσεων και στους τρόπους λύσης της σχέσης εργασίας τους, β) την προστατευόμενη/υποστηριζόμενη απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, γ) τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, όπως η τηλεργασία, η σύμβαση μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας, και δ) την απαγόρευση της εργασιακής διακριτικής μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία λόγω της αναπηρίας τους ή και λοιπών προστατευομένων χαρακτηριστικών, όπως του φύλου ή της εθνικότητάς τους,. Στην ενότητα αυτή σημειώνονται τα κενά/ προβληματικά νομοθετικά σημεία και υποβάλλονται σχετικές προτάσεις.
  • στις στάσεις των εργοδοτών αναφορικά με την απασχόληση ατόμων με αναπηρία και στους τρόπους για την ευμενέστερη διαμόρφωσή τους/ στα οφέλη από την απασχόληση ατόμων με αναπηρία και στον αντίκτυπο των προσλήψεων στο αγοραστικό κοινό.
  • στην ανάλυση των εννοιών ‘εργασιακή κοινωνική στήριξη’, ‘πρόσβαση’, ‘προσβασιμότητα’, ‘εύλογες προσαρμογές’, ‘ειδικές προσαρμογές’, ‘καθολικός σχεδιασμός’ και της σημασίας τους στην εργασιακή καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία.
  • στο ρόλο των ιδίων των ατόμων με αναπηρία στην επιτυχή εργασιακή τους ενσωμάτωση, και ειδικότερα: α) στον τρόπο διαχείρισης και παρουσίασης της αναπηρίας τους στον εργασιακό χώρο, β) στις εργασιακές δεξιότητες που καλούνται να αποκτήσουν, και γ) στους τρόπους αποτελεσματικής ανταπόκρισής τους στις απαιτήσεις μιας εργασιακής συνέντευξης, ώστε η συνέντευξη να οδηγήσει σε πρόσληψη (εικονική εργασιακή συνέντευξη).

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου. 

  • ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ(ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ MOBBING)ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
   (ΕΑ0645)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά αποτελέσματα:

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς τους ακόλουθους περιγραφικούς δείκτες των μαθησιακών αποτελεσμάτων:

  Γνώσεις: Οι φοιτητές αφομοιώνουν μέσω της μάθησης τις πληροφορίες που αφορούν στα αίτια που υποκινούν το φαινόμενο mobbing στους εργασιακούς χώρους, στα στάδια κλιμάκωσης του φαινομένου και στις μορφές εκδήλωσής του, στις συνέπειες που επιφέρει στα θύματα και στις ίδιες τις επιχειρήσεις/οργανισμούς, στο θεσμικό προστατευτικό πλαίσιο και στους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής του.

  Δεξιότητες: Οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα εφαρμογής των ανωτέρω γνώσεων για την επίλυση φαινομένων εργασιακού εκφοβισμού των ατόμων με αναπηρία. Έμφαση δίδεται στις νοητικές δεξιότητες των φοιτητών και ειδικότερα στην κριτική και δημιουργική τους σκέψη. Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές είναι σε θέση να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους και να αξιοποιήσουν τη δημιουργική τους σκέψη για την επίλυση ζητημάτων mobbing των ατόμων με αναπηρία, τον εντοπισμό των αιτίων που οδηγούν στη γέννηση του φαινομένου, αλλά και την υποβολή προτάσεων αναφορικά με τη διασφάλιση μιας υγιούς καθημερινότητας στο χώρο εργασίας για τα άτομα με αναπηρία.

  Ικανότητες: Οι φοιτητές επιδεικνύουν επάρκεια στη χρήση των ανωτέρω γνώσεων, δεξιοτήτων σε περιστάσεις εργασίας των ατόμων με αναπηρία. Προσδιορίζουν με ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα το ρόλο που δύναται να διαδραματίσουν οι ίδιοι στην ομαλότερη εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία ως εν δυνάμει εργοδότες και συνάδελφοί τους.

  Το μάθημα αποσκοπεί στην καλλιέργεια των ακολούθων γενικών ικανοτήτων των φοιτητών:

  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα αναπηριών και χρόνιων ασθενειών, καθώς και φύλου
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Ενσυναίσθηση
  • Λήψη αποφάσεων, ενεργή συμμετοχή
  • Κριτική ικανότητα, αναγνώριση προβλημάτων
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών, επίλυση προβλημάτων
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Περιεχόμενο μαθήματος:

  Στόχο του μαθήματος αποτελεί η διερεύνηση του φαινομένου mobbing στο χώρο εργασίας εις βάρος των ατόμων με αναπηρία. Η εργασία, καταλυτικής σημασίας παράγοντας για την επίτευξη της πλήρους κοινωνικής ενσωμάτωσής των ατόμων με αναπηρία, βάλλεται ιδιαιτέρως την περίοδο της οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα την έξαρση συστηματικών αρνητικών συμπεριφορών και στάσεων στο χώρο εργασίας. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι ο φοιτητής/τρια να είναι σε θέση να αναγνωρίσει ένα εκφοβιστικό εργασιακό περιβάλλον και τις προβληματικές συμπεριφορές που το συνθέτουν, τους τρόπους αντίδρασης και τα δικαιώματα των θυμάτων του mobbing αλλά και τους τρόπους πρόληψης του φαινομένου σε θεσμικό και ατομικό επίπεδο. Η ανάλυση των ανωτέρω στρέφεται γύρω από τον άξονα της αναπηρίας ως εν δυνάμει παράγοντα διαφοροποίησης των σχέσεων, των συμπεριφορών και των στάσεων σ’ έναν εργασιακό χώρο.

  Προς την κατεύθυνση αυτή το περιεχόμενο του μαθήματος κατανέμεται στις ακόλουθες βασικές θεματικές ενότητες, που αφορούν:

  • στην ανάλυση των διεθνών όρων ‘mobbing’ (εργασιακός εκφοβισμός ή ηθική παρενόχληση στο χώρο εργασίας), ‘workplace bullying’ (εργασιακός εκφοβισμός), ‘workplace harassment’ (εργασιακή παρενόχληση), ‘sexual harassment’ (σεξουαλική παρενόχληση), emotional abuse (συναισθηματική κακοποίηση), καθώς και στην επισήμανση των ουσιωδών ομοιοτήτων ή διαφορών τους. Στην ενότητα παρουσιάζονται, επιπλέον, στατιστικά στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο για την ανάδειξη της έξαρσης του φαινομένου mobbing εις βάρος εργαζομένων με και χωρίς αναπηρία.
  • στα αίτια που υποκινούν το φαινόμενο στους εργασιακούς χώρους. Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι λόγοι που οδηγούν το θύτη ως φυσικό πρόσωπο ή ακόμη και ως νομικό πρόσωπο (επιχείρηση-οργανισμός) στην υιοθέτηση του mobbing, ως στρατηγικής ψυχολογικής τρομοκρατίας, ενώ έμφαση δίδεται στον ειδικότερο ρόλο της αναπηρίας στην πρόκληση η αποτροπή του φαινομένου.
  • στις κατηγορίες, στους τρόπους έκφρασης του mobbing στο χώρο εργασίας, στα στάδια κλιμάκωσης του φαινομένου, αλλά και στις συνέπειες που επιφέρει στα θύματα και στις ίδιες τις επιχειρήσεις/οργανισμούς. Σημειώνονται οι διαφοροποιημένοι ανά περίπτωση ρόλοι του θύτη και του θύματος, οι συμπεριφορές και οι στάσεις που εντάσσονται στην έννοια του mobbing, ενώ τονίζονται οι σοβαρότατες συνέπειες που επισύρει ιδιαίτερα για τους εργαζομένους με αναπηρία.
  • στη σεξουαλική παρενόχληση, η οποία ανάλογα με τη διάρκειά της δύναται να περιλαμβάνεται στις μορφές του mobbing ή να διαφοροποιείται αποτελώντας συγγενή έννοια. Παρουσιάζεται το ειδικότερο θεσμικό πλαίσιο προστασίας από τη σεξουαλική παρενόχληση στην Ελλάδα και στην ΕΕ υπό το ειδικότερο πρίσμα της αναπηρίας.
  • στα ερωτήματα: Ποιος είναι ο θύτης και η προσωπικότητά του; Ποιο είναι το θύμα και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του; Πώς αντιδρά; Ποιος είναι ο ρόλος των παρισταμένων θεατών; Ποια είναι η στάση των ιεραρχικά υπευθύνων; Στην παρούσα ενότητα φωτίζονται και σκιαγραφούνται οι πρωταγωνιστές σε μία υπόθεση mobbing. Οι φοιτητές καλούνται μέσα από βιωματικές ασκήσεις να βιώσουν, να κατανοήσουν, να κρίνουν, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να εντοπίσουν προβλήματα και να αναζητήσουν λύσεις.
  • στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του mobbing. Συζητείται το ενδιαφέρον της ΕΕ για τον εν λόγω φαινόμενο, οι σχετικές Οδηγίες, Συμφωνίες και τα Ψηφίσματα με στόχο την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση του φαινομένου. Αναλύεται η ύπαρξη ή μη ειδικότερου προστατευτικού πλαισίου της αναπηρίας από το mobbing στην εργασία στο πλαίσιο της ΕΕ και δίδονται σχετικά παραδείγματα πολιτικών και θεσμικών πλαισίων επιμέρους χωρών της ΕΕ.
  • στο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας για την αντιμετώπιση του mobbing στο χώρο εργασίας. Στην ενότητα αυτή κρίνεται η αποτελεσματικότητα του υπάρχοντος συστήματος, ενώ σημειώνονται τα κενά/ προβληματικά νομοθετικά σημεία και υποβάλλονται σχετικές προτάσεις. Ειδική ενότητα αφιερώνεται στις διαδικασίες αντιμετώπισης του φαινομένου με έμφαση στις μεθόδους πρόληψης.

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Απαλλακτική εργασία

   

  • ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
   (ΕΑ252)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
   (ΕΑ404)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά αποτελέσματα:

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς τους ακόλουθους περιγραφικούς δείκτες των μαθησιακών αποτελεσμάτων:

  Γνώσεις: Οι φοιτητές αφομοιώνουν μέσω της μάθησης τις πληροφορίες που αφορούν στα εργασιακά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στις κρατικές πολιτικές απασχόλησης και στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας για τα άτομα με αναπηρία στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Δεξιότητες: Οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα εφαρμογής των ανωτέρω γνώσεων για την επίλυση θεμάτων που άπτονται της εργασιακής απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έμφαση δίδεται στην κριτική και δημιουργική σκέψη των φοιτητών. Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τη δημιουργική τους σκέψη για την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με την εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία, την εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών απασχόλησης και τη διασφάλιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων.

  Ικανότητες: Οι φοιτητές επιδεικνύουν επάρκεια στη χρήση των ανωτέρω γνώσεων, δεξιοτήτων σε περιστάσεις εργασίας ή εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία στον ευρωπαϊκό χώρο, ενώ είναι σε θέση να καθοδηγήσουν αναφορικά με τους τρόπους διεκδίκησης των εργασιακών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

  Το μάθημα αποσκοπεί στην καλλιέργεια των ακολούθων γενικών ικανοτήτων των φοιτητών:

  • Τρόποι αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης ερευνητικών δεδομένων και πληροφοριών
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα αναπηριών και χρόνιων ασθενειών
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Επίλυση προβλημάτων
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Περιεχόμενο μαθήματος:

  Στόχο του μαθήματος αποτελεί η διερεύνηση του θέματος της πρόσβασης στην εργασία και στην απασχόληση των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχοντας ως αφετηρία την παραδοχή της σημασίας της εργασίας για την πλήρη κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία, βασική επιδίωξη του μαθήματος αποτελεί ο φοιτητής/τρια να αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα για τον τρόπο με τον οποίον διασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και δη τα εργασιακά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, αλλά και τις πολιτικές απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία στο σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Προς την κατεύθυνση αυτή το περιεχόμενο του μαθήματος κατανέμεται στις ακόλουθες βασικές θεματικές ενότητες, που αφορούν:

  α) στην παρουσίαση της γενικής εικόνας της αγοράς εργασίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στο εργατικό δυναμικό των κρατών μελών,

  β) στην παράθεση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εμπλοκής τους στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία,

  γ) στη συζήτηση και ερμηνεία νομοθετικών κειμένων- σταθμών για την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, στα οποία συγκαταλέγεται το δικαίωμα στην εργασία, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και η Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία,

  δ) στην εκμάθηση των τρόπων διεκδίκησης των εργασιακών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, π.χ. Σύνταξη προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, και σύνταξη καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων,

  ε) στην ανάλυση των υφισταμένων πολιτικών απασχόλησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα άτομα με αναπηρία με ιδιαίτερη έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, στην ανάλυση των στρατηγικών και των καλών πρακτικών, καθώς και των προγραμμάτων για την προώθηση της ένταξης και παραμονής τους στην αγορά εργασίας, και

  στ) στην κριτική θεώρηση του νομοθετικού πλαισίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της ένταξης και παραμονής στην αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία, με στόχο τον προβληματισμό των φοιτητών και την υποβολή προτάσεων από μέρους τους για τη βελτίωση των νομοθετικών ρυθμίσεων και των πολιτικών απασχόλησης αναφορικά με την εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία, αλλά και για την πληρέστερη διασφάλιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων.

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Απαλλακτική εργασία.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά από τη διδάσκουσα στους φοιτητές στην εναρκτήρια συνάντηση. Επίσης παρατίθενται στη διαδικτυακή ιστοσελίδα επικοινωνίας compus και στο e-class.

   

   

   

   

   

   

   

  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II
   (ΕΑ0803)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά αποτελέσματα:

  Η Πρακτική Άσκηση έχει ως γενικό στόχο την εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τη διδακτική πράξη ΜΟΝΟ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και σε δομές του Υ.ΠΑΙ.Θ. (σύμφωνα με το Ν 4559/3-8-2018 αρ, φύλλου 142, άρθρο 22, παρ. 1,2), όπου εκπαιδεύονται και υποστηρίζονται μαθητές/άτομα, ενήλικες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία.

  Αναλυτικότερα: στην κατεύθυνση «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» οι φοιτητές/τριες οδηγούνται σε επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η γνωριμία των φοιτητών/τριών με τον επόπτη εκπαιδευτικό, η εξοικείωση τους με τις συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας φορέα υποδοχής όπου πραγματοποιείται η ΠΑ καθώς και η συστηματική παρατήρηση που απαιτείται από πλευράς τους των δυνατών αδύνατων μαθησιακών σημείων –και- συμπεριφορών του/των μαθητή/τών που φοιτούν στις αντίστοιχες τάξεις ή τμήματα ένταξης (ΤΕ) σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα και για συγκεκριμένες δραστηριότητες, τους εφοδιάζουν με ένα επίπεδο δεξιοτήτων και πρακτικών (π.χ. στρατηγικών, τεχνικών, πρακτικών, υλικών) απαραίτητων για την υλοποίηση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης για τον αντίστοιχο μαθητή ή τους αντίστοιχους μαθητές.

  Περιεχόμενο μαθήματος:

  Κατά την διάρκεια των  13 εβδομάδων και 26 συνολικά επισκέψεων οι φοιτητές/τριες της κατεύθυνση «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» έχουν ως αντικείμενο ενασχόλησης

  • τη γνωριμία με το διδακτικό προσωπικό και στην εξοικείωση με τις συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας- όπου θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση
  • τη συστηματική παρατήρηση των μαθητών που ανήκουν στη σχολική μονάδα.

  Με βάση τις πληροφορίες που οι φοιτητές/τριες θα συγκεντρώσουν σε συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό της ειδικής τάξης ή του ΤΕ  που θα επισκέπτονται, θα επιλέξουν έναν μαθητή/-τρια ή ομάδα μαθητών, προκειμένου να σχεδιάσουν και να οργανώσουν ένα εξατομικευμένο ή ομαδικό πρόγραμμα παρέμβασης ΕΕΠ/ΕΠΕ.

  Η παιδαγωγική/εξατομικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση θα πρέπει να περιλαμβάνει πέντε μέρη:

  • την αρχική αξιολόγηση του μαθητή/-τριας,
  • τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός εξατομικευμένου προγράμματος
  • την ενδιάμεση ή διορθωτική αξιολόγηση του μαθητή/-τριας,
  • την τελική αξιολόγηση του μαθητή/-τριας
  • την  αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης ΕΕΠ/ΕΠΕ (δηλ. την επίτευξη ή όχι των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων που έθεσαν οι φοιτητές/-τριες για τον μαθητή/-τρια τους).

  • ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ NEETs (Νέων Εκτός Απασχόλησης ή Κατάρτισης -ΕΑΕΚ)
   (ΕΑ0646)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά αποτελέσματα:

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς τους ακόλουθους περιγραφικούς δείκτες των μαθησιακών αποτελεσμάτων:

  Γνώσεις: Οι φοιτητές αφομοιώνουν μέσω της μάθησης τις πληροφορίες που αφορούν: α) στην οριοθέτηση της ορολογίας NEETs/ΕΑΕΚ (Nο Employment, Education or Training/ Εκτός Εργασίας, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης), β) στα ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι που επονομάζονται NEETs, και γ) στις πολιτικές, πρακτικές και στα στοχευμένα προγράμματα με τα οποία κρίνεται βέλτιστο να προσεγγισθούν, προκειμένου να επανενταχθούν εργασιακά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά.

  Δεξιότητες: Έμφαση δίδεται στις νοητικές δεξιότητες των φοιτητών και ειδικότερα στην κριτική και δημιουργική τους σκέψη. Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές είναι σε θέση να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους για, τον εντοπισμό των αιτίων που οδηγούν στην υπαγωγή νέων ατόμων στους NEETs, την επίλυση προβλημάτων των NEETs, αλλά και την υποβολή προτάσεων αναφορικά με την απρόσκοπτη εργασιακή και ευρύτερη κοινωνική τους ενσωμάτωση.

  Ικανότητες: Οι φοιτητές επιδεικνύουν επάρκεια στη χρήση των ανωτέρω γνώσεων, δεξιοτήτων σε περιστάσεις εργασίας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης των NEETs. Προσδιορίζουν με υπευθυνότητα το ρόλο που δύναται να διαδραματίσουν οι ίδιοι ως εν δυνάμει εκπαιδευτές, συνάδελφοι και εργοδότες στην αποτελεσματικότερη ένταξη/ επανένταξη των ατόμων αυτών. Αντιλαμβάνονται, ότι όλες οι προσεγγίσεις πρέπει να στηρίζονται στην επιτακτική ανάγκη στήριξης των νέων ατόμων που βάλλονται στην ιδιαίτερα παραγωγική ηλικιακή αυτή περίοδο.

  Το μάθημα αποσκοπεί στην καλλιέργεια των ακολούθων γενικών ικανοτήτων των φοιτητών:

  • Τρόποι αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης ερευνητικών δεδομένων και πληροφοριών
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα νεαρών ατόμων που δεν εργάζονται και δεν εκπαιδεύονται (NEETS).
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Επίλυση προβλημάτων
  • Άσκηση αυτοκριτικής ως προς την ατομική συμβολή στη διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας των NEETS.

  Περιεχόμενο μαθήματος:

  Στόχο του μαθήματος αποτελεί η απόκτηση γνώσεων και η καλλιέργεια κριτικής σκέψης αναφορικά με θέματα που άπτονται των εργασιακών αλλά και των ευρύτερων κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι NEETs, δηλαδή οι νέοι ηλικίας 15-29 ετών, οι οποίοι σήμερα δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν και δεν καταρτίζονται επαγγελματικά.

  Προς την κατεύθυνση αυτή το περιεχόμενο του μαθήματος κατανέμεται στις ακόλουθες βασικές θεματικές ενότητες, που αφορούν σε:

  • Προσδιορισμό της έννοιας NEETs (No Employment, Education or Training) και των υποομάδων που δύναται να υπαχθούν σ’ αυτήν. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες νέων, ηλικιακού φάσματος, 15-29, το οποίο δύναται να επεκταθεί έως και τα 34 έτη ανάλογα με την προσέγγιση, οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Ειδικότερα, οι  βασικότερες υποομάδες των NEETs, στις οποίες θα δοθεί έμφαση στα πλαίσια του μαθήματος, αποτελούν οι:

  -      βραχυχρόνια και μακροχρόνια άνεργοι νέοι,

  -      αποθαρρημένοι νέοι που δεν αναζητούν εργασία,

  -      νέοι με αναπηρία και χρόνιες ασθένειες,

  -      νέοι με χαμηλά προσόντα και επίπεδο εκπαίδευσης,

  -      νέοι αντιμέτωποι με το φάσμα της φτώχειας,

  -      νέοι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών,

  -      νέοι με οικογενειακές υποχρεώσεις που δεν τους επιτρέπουν να εργαστούν· κυρίως γυναίκες,

  -      νέοι με οικογενειακά προβλήματα,

  -      νέοι που υπάγονται στις πλέον ευπαθείς κοινωνικά ομάδες· όπως: φυλακισμένοι-αποφυλακισμένοι, εξαρτημένοι-απεξαρτημένοι, κακοποιημένες γυναίκες,  μετανάστες-πρόσφυγες,

  -  νέοι που επιλέγουν εναλλακτικά επαγγελματικά μονοπάτια, όπως καλλιτεχνικές καριέρες, ακόμη και

  -      νέοι που ανήκουν στις πιο προνομιούχες κοινωνικά τάξεις.

  • Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων και εκθέσεων για τη θέση των NEETs στην Ελλάδα, σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Σημειώνεται, ενδεικτικά, ότι σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ σαράντα εκατομμύρια νέοι στις χώρες μέλη του υπάγονται στους NEETs, ενώ η Ελλάδα κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά.
  • Ανάλυση: α) των λόγων που οδηγούν στην υπαγωγή νέων στους NEETs, β) των προβλημάτων - δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, γ) των συνεπειών από την υπαγωγή στους NEETs σε ατομικό επίπεδο, με σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις και εν δυνάμει κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά και σε κρατικό επίπεδο, με κίνδυνο κοινωνικής συνοχής και τεράστιο κόστος-επιβάρυνση για τις εθνικές οικονομίες.
  • Παρουσίαση στοχευμένων προγραμμάτων, πολιτικών και καλών πρακτικών για την ένταξη/επανένταξη των NEETs στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση ή στην επαγγελματική κατάρτιση και στην ευρύτερη κοινωνική συμμετοχή τους. Κριτική προσέγγιση επί των προγραμμάτων και των πολιτικών κρατών μελών της ΕΕ. Σχεδιασμός προγραμμάτων από τους ίδιους τους φοιτητές σε συνεργασία ανά ομάδες.

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

  • ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
   (ΕΚΑΠ0207)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΑΕΑ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • ­Παπακωνσταντίνου, Δ. ‘Εργασία, Εργασιακές Σχέσεις και Πολιτικές Απασχόλησης των Ατόμων με Αναπηρία’, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg, 2019, ISBN 978-960-01-0000-0.

   2018

   • Papakonstantinou, D., Bilinovic, R. A., & Berbic, S. (2018). Benefits of employing persons with disabilities. In P. Milenkovic (Ed.). Hiring people with disabilities: employers training (21-34). Serbia: the University of Novi Sad, Faculty of Philosophy Novi Sad.

   2012

   • ­Παπακωνσταντίνου, Δ. (2012). Η εργασιακή ένταξη των ατόμων με οπτική αναπηρία. Διδακτορική Διατριβή. Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.

   2002

   • ­Συνεργάτης στην έκδοση του Κώδικα «Εμπορικός Κώδικας» Βασίλης Γ. Αντωνόπουλος (2002), ΣΤ’ έκδοση, Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (15 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    in press

    • ­Papakonstantinou, D., & Papadopoulos, K. (in press). The implementation of Holland SDS to employed higher education graduates: A comparison between sighted adults and adults with visual impairments. British Journal of Visual Impairment
    • ­Papakonstantinou, D. (in press). Work Disability and Rheumatoid Arthritis: Predictive Factors. WORK: A Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation

    2020

    • ­Papadopoulos, Κ., & Papakonstantinou, D. (2020). The impact of friends’ social support on depression of young adults with visual impairments. International Journal of Disability, Development and Education, 67(5), 484-496. DOI:10.1080/1034912X.2019.1620922
    • ­Papakonstantinou, D. (2020). Relationships between individual characteristics and occupational possibilities for young adults with visual impairments. British Journal of Visual Impairment, 38(2), 137-150. DOI:10.1177/0264619619896005
    • ­Kobus-Ostrowska, D., & Papakonstantinou, D. (2020). Labor market integration of people with disabilities according to Polish and Greek Legislation. Comparative Economic Research ‘Central and Eastern Europe’, 23(1), 111-126. DOI:10.18778/1508-2008.23.07
    • ­Papakonstantinou, D., & Papadopoulos, K. (2020). Employers’ attitudes toward hiring individuals with visual impairments. Disability and Rehabilitation, 42(6). DOI:10.1080/09638288.2018.1510044

    2018

    • Papakonstantinou, D. (2018). Why should employers be interested in hiring people with mental illness? A review for occupational therapists. Journal of Vocational Rehabilitation, 49(2), 217–226. DOI: 10.3233/JVR-180967

    2017

    • Papakonstantinou, D., & Papadopoulos, Κ. (2017). “The Impact of Information on Employers' Attitudes towards Employees with Visual Impairments”. Journal of Vocational Rehabilitation, 47, 99-107. DOI: 10.3233/JVR-170886

    2016

    • Papakonstantinou, D., & Papadopoulos, Κ. (2016). Social Support Provided to Higher Education Students with Visual Impairments by their Sighted Fellow Students. Turkish Online Journal of Educational Technology, December 2016, Special Issue for INTE 2016, 1393- 1400.
    • Papadopoulos, Κ., & Papakonstantinou, D. (2016). Social Support Provided to High School Students with Visual Impairments by their Sighted Classmates. Turkish Online Journal of Educational Technology, December 2016, Special Issue for INTE 2016, 517-522.

    2015

    • Papadopoulos, Κ., Papakonstantinou, D., Κoutsoklenis, A., Κoustriava, E., & Κouderi, V. (2015). Social Support, Social Networks, and Happiness of Individuals with Visual Impairments. Rehabilitation Counseling Bulletin, 58(4), 240-249. DOI: 10.1177/0034355214535471

    2014

    • Papadopoulos, Κ., Papakonstantinou, D., Montgomery, A., & Solomou, A. (2014). Social Support and Depression of Adults with Visual Impairments. Research in Developmental Disabilities, 35(7), 1734-1741. DOI: 10.1016/j.ridd.2014.02.019

    2013

    • Παπακωνσταντίνου, Δ. (2013). Ο N. 2643/1998 αναφορικά με την εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία – H ανάγκη επικαιροποίησής του. Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου (ΕΕΔ), τ. 13, 2013, 777-798.

    2010

    • Papakonstantinou, D., & Papadopoulos, Κ. (2010). Forms of Social Support in the Workplace for Individuals with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment and Blindness, 104(3), 183-187. DOI: 10.1177/0145482x1010400306

    2009

    • Papakonstantinou, D., & Papadopoulos, Κ. (2009). Social Support in the Workplace for Working-Age Adults with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment and Blindness, 103(7), 393-402. DOI: 10.1177/0145482x0910300703
    • Συνέδρια (9 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • ­Markou, N. & Papakonstantinou, D. (2020). Work and Non-Visible Disabilities. Proceedings of the World Disability and Rehabilitation Virtual Conference 2020 (WDRVC 2020), 26th June 2020.

     2016

     • Klemenović, J., Janičić, B., Milencović, P., Kovač, N., Škurić, M., Dlabač, T.,...Papakonstantinou, D.,... Vujević, V. (2016). Transition Planning for Higher Education (HE) Students with Disabilities: The Opinions of Employers in Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro. Proceedings of the 7th International Conference on eLearning, “eLearning-2016”, Belgrade, Serbia, 29 – 30 September 2016.
     • Bošnjak, S. B., Pavlovič, Ζ., Vujević, V., Kovač, N., Škurić, M., Dlabač, T.,...Papakonstantinou, D.,... Šušnjara, S. (2016). Transition Planning for Higher Education Students with Disabilities: A comparative analysis of the opinions of employers in Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro. Proceedings of the 7th International Conference on eLearning, “eLearning-2016”, Belgrade, Serbia, 29 – 30 September 2016.

     2010

     • Παπακωνσταντίνου, Δ. & Παπαδόπουλος, Κ. (2010). Το Νομοθετικό Πλαίσιο Αναφορικά με την Εισαγωγή και τη Φοίτηση Ατόμων με Πρόβλημα Όρασης στα Α.Ε.Ι.: Αξιολόγηση και Προτάσεις. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών της Εκπαίδευσης, Αθήνα, 28-30 Μαΐου, 2009.
     • Παπαδόπουλος, Κ., Παπακωνσταντίνου, Δ., Κουτσοκλένης, Α., & Κουστριάβα, Ε. (2010). Κοινωνική Στήριξη και Κοινωνικά Δίκτυα Μαθητών και Φοιτητών με Πρόβλημα Όρασης. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών της Εκπαίδευσης, Αθήνα, 28-30 Μαΐου, 2009.

     2009

     • Papadopoulos, K., Kartasidou L., Papakonstantinou, D., Koutsoklenis, A., & Koustriava, E. (2009). Self-esteem of Adults with Visual Impairments. Proceedings of the 7th ICEVI European Conference, “Living in a Changing Europe”, Dublin, Ireland, 5-10 July 2009.
     • Papadopoulos, K., Koustriava, E., Papakonstantinou, D., & Koutsoklenis, A. (2009). People with Visual Impairments: Views of Sighted Individuals. Proceedings of the 7th ICEVI European Conference, “Living in a Changing Europe”, Dublin, Ireland, 5-10 July 2009.
     • Koutsoklenis, A., Papadopoulos, K., Papakonstantinou, D., & Koustriava, E. (2009). Students with Visual Impairments in Higher Education Institutes. Proceedings of the 7th ICEVI European Conference, “Living in a Changing Europe”, Dublin, Ireland, 5-10 July 2009.

     2007

     • Παπαδόπουλος, Κ., Παπακωνσταντίνου, Δ. & Μπίμπασης, Φ. (2007). Πρακτική και Συναισθηματική Υποστήριξη των Ατόμων με πρόβλημα όρασης στον εργασιακό χώρο. 1ο Forum της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για όλους. Σύγχρονα Προβλήματα της Σπουδάζουσας Νεολαίας», Θεσσαλονίκη, 16-18 Νοεμβρίου 2007. Δημοσίευση της εργασίας σε αυτόνομο τεύχος από τον εκδοτικό οίκο του ΑΠΘ.
     • Άλλα (9 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2020

      • ­Καρτασίδου, Λ. & Παπακωνσταντίνου, Δ. (2020). Η έρευνα στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες: τί πρέπει να γνωρίζει ο ερευνητής. Ημερίδα: Ημέρα Ηθικής και Δεοντολογίας στην Έρευνα, Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 24 Ιανουαρίου 2020.

      2019

      • ­Παπακωνσταντίνου, Δ. (2019). Στάσεις εργοδοτών ως προς την πρόσληψη ατόμων με κώφωση. DEAFestifal. Οργάνωση: Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος με την υποστήριξη του Συλλόγου Κωφών Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Δημαρχιακό Μέγαρο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2019.
      • Παπακωνσταντίνου, Δ. (2019). Στάσεις εργοδοτών ως προς την πρόσληψη ατόμων με κώφωση. DEAFestifal. Οργάνωση: Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος με την υποστήριξη του Συλλόγου Κωφών Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Δημαρχιακό Μέγαρο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2019.

      2013

      • Παπακωνσταντίνου, Δ. (2013). Η «αναγκαστική σύμβαση» στην αγορά εργασίας για τα άτομα με αναπηρία. Ημερίδα: «Μπορώ και εγώ το ίδιο καλά». στο πλαίσιο προγράμματος παράλληλων εκδηλώσεων με τίτλο «ΗΜΕΡΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ-ADMISSION IS POSSIBLE». Οργάνωση: Γραφείο Διασύνδεσης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 05 Ιουλίου 2013.
      • Παπακωνσταντίνου, Δ. (2013). Ευρωπαϊκές πολιτικές για την εργασιακή απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Ημερίδα: «Ευρωπαϊκές Αξίες, Κοινωνίες και Κοινωνική Ευρώπη: Επαναπροσδιορισμός του Κοινωνικού και Πολιτικού Τοπίου της Ένωσης». Οργάνωση: Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Jean Monnet Γραφείο Διασύνδεσης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 21 Μαΐου 2013.

      2012

      • Παπακωνσταντίνου, Δ. (2012). Θεσμικό πλαίσιο για την ισότητα στην αγορά εργασίας. Ημερίδα: «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». Οργάνωση: Γραφείο Διασύνδεσης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 28 Νοεμβρίου 2012.

      2008

      • Koutsoklenis, A., Papadopoulos, K., Papakonstantinou, D., & Mpimpasis, F. (2008). Students with Visual Impairments in Greek Higher Education Institutes: views of sighted students. Proceedings of the 4th ICEVI Balkan Conference, Istanbul, 22-25 October 2008.
      • Κουτσοκλένης, Αθ., Παπακωνσταντίνου Δ., Κουστριάβα Ε., Μπίμπασης, Φ. και Παπαδόπουλος, Κ. (2008). Απόψεις Καθηγητών και Προσωπικού των ΑΕΙ σχετικά με τη Φοίτηση των Ατόμων με Πρόβλημα Όρασης. Forum: «Ποιότητα Ζωής στο Α.Π.Θ.». Οργάνωση: Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου 2008.
      • Μπίμπασης, Φ., Παπακωνσταντίνου, Δ., Κουτσοκλένης, Α. και Παπαδόπουλος, Κ. (2008). Φοιτητές με Πρόβλημα Όρασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Διερεύνηση των Απόψεων Βλεπόντων Φοιτητών. Ημερίδα «Άνθρωποι με τυφλότητα: Προβλήματα και Λύσεις: Εκπαιδευτικά και κοινωνικά ζητήματα». Οργάνωση: Αναπηρία Σήμερα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2008.