Παπουτσή Κλεοπάτρα
 • 2310-891623
 • kleopatrapapoutsi1 gmail.com
 • Γραφείο: ΚΖ, 211

  Παπουτσή Κλεοπάτρα

  Διδάσκων ΠΔ 407/80
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
   (ΞΓ0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος των μαθημάτων, σε πρώτο επίπεδο, είναι η διαδοχική κατάκτηση από τις/τους φοιτήτριες/ητές πιο σύνθετων γραμματικοσυντακτικών και λεξιλογικών δομών, προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή χρήση της γλώσσας. Σε επίπεδο διδακτικής προσέγγισης δίδεται έμφαση κατά τη διδασκαλία ώστε μέσα από την άσκηση και την εμπειρία των φοιτητριών/ών σε ένα ευρύ φάσμα επικοινωνιακών κειμένων (περιγραφικά, αφηγηματικά, κτλ.) και γεγονότων, να αναπτυχθεί σταδιακά η επικοινωνιακή τους ικανότητα, η οποία προϋποθέτει την παράλληλη ανάπτυξη και τον συνδυασμό της γραμματικής ικανότητας, της ικανότητας παραγωγής λόγου, της κοινωνικοπολιτισμικής ικανότητας και της ικανότητας χρήσης στρατηγικών. Λαμβάνοντας υπόψη σύγχρονες μεθόδους, όπως η μέθοδος της Παιδαγωγικής του Σχεδίου Εργασίας κ.ά., η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ταυτόχρονη ανάπτυξη των δεξιοτήτων που συνδέονται με την κατανόηση και παραγωγή του γραπτού και προφορικού λόγου με επιμέρους δραστηριότητες (αυθόρμητη απόκριση, αυτοσχεδιασμός κτλ.) μέσα σε όσο γίνεται πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας. Απαραίτητη κρίνεται η διαθεματικότητα των δραστηριοτήτων αυτών, για τον λόγο αυτό τα θέματα με τα οποία καλούνται να ασχοληθούν οι φοιτήτριες/ητές συνδέονται με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους (σπίτι, Πανεπιστήμιο, διασκέδαση, ταξίδια κτλ.), αντλούν το περιεχόμενό τους από την αληθινή ζωή (εκπαίδευση, υγεία κτλ.) και προωθούν την ανάληψη συγκεκριμένων και περισσότερων καθηκόντων. Σε αυτό το επίπεδο, σημαντική θεωρείται η αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσα από κατάλληλες μεθόδους, όπως είναι η «συνδυασμένη μέθοδος διδασκαλίας» (blendedlearning).

  • ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
   (ΞΓ0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος, σε πρώτο επίπεδο, είναι η διαδοχική κατάκτηση από τις/τους φοιτήτριες/ητές των απαραίτητων γραμματικοσυντακτικών και λεξιλογικών δομών για την κατάκτηση του Β1 επιπέδου γλωσσομάθειας, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες. Δίδεται έμφαση κατά τη διδασκαλία, ώστε μέσα από την άσκηση και την εμπειρία των φοιτητριών/ών σε ένα ευρύ φάσμα επικοινωνιακών κειμένων (περιγραφικά, αφηγηματικά, κ.ά.) και γεγονότων να αναπτυχθεί σταδιακά η επικοινωνιακή τους ικανότητα, η οποία προϋποθέτει την παράλληλη ανάπτυξη και τον συνδυασμό της γραμματικής ικανότητας, της ικανότητας παραγωγής λόγου, της κοινωνικοπολιτισμικής ικανότητας και της ικανότητας χρήσης στρατηγικών. Η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ταυτόχρονη ανάπτυξη των δεξιοτήτων που συνδέονται με την κατανόηση και παραγωγή του γραπτού και προφορικού λόγου με επιμέρους δραστηριότητες (αυθόρμητη απόκριση, αυτοσχεδιασμός κ.ά.) μέσα σε όσο γίνεται πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας. Τα θέματα με τα οποία καλούνται να ασχοληθούν οι φοιτήτριες/ητές συνδέονται με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους (σπίτι, Πανεπιστήμιο, διασκέδαση, ταξίδια κ.ά.), αντλούν το περιεχόμενο τους από την αληθινή ζωή (εκπαίδευση, υγεία κτλ.) και προωθούν την ανάληψη συγκεκριμένων και περισσότερων καθηκόντων. Παράλληλα, στο πλαίσιο της λεξιλογικής ενίσχυσης, της κατάκτησης ιδιωματικών εκφράσεων, της ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος, της γνωριμίας με τον τουρκικό πολιτισμό, της ευρηματικότητας-αυτοέκφρασης και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των φοιτητριών/ών, η διδασκαλία, μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες-ασκήσεις, προωθεί την επαφή τους και με κείμενα της τουρκικής λογοτεχνικής παραγωγής