Παπουτσή Κλεοπάτρα
 • 2310 891.623
 • kleopatrapapoutsi1 gmail.com
 • Γραφείο: ΚΖ, 211

  Παπουτσή Κλεοπάτρα

  Διδάσκουσα βάσει του Π.Δ. 407/80
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Βιογραφικό
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
   (ΞΓ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η διδασκαλία του μαθήματος αφορά την πρώτη επαφή με τη γλώσσα, το νέο αλφάβητο και την φωνητική λειτουργία. Μέσα από βασικές γραμματικές έννοιες δίνεται προτεραιότητα στην γραπτή και προφορική επικοινωνία καθημερινών, απλών εκφράσεων γνωριμίας, οδηγιών για χώρους ,γνωριμία με όρους που αφορούν εθνικότητες, εθνικές γλώσσες ,ονόματα χωρών, χρήση πτωτικών καταλήξεων και ρηματικών παροντικών τύπων ώστε να παράγονται μικρές αφηγηματικές περίοδοι

  • ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
   (ΞΓ0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος, σε πρώτο επίπεδο, είναι η διαδοχική κατάκτηση από τις/τους φοιτήτριες/ητές των απαραίτητων γραμματικοσυντακτικών και λεξιλογικών δομών για την κατάκτηση του Β1 επιπέδου γλωσσομάθειας, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες. Δίδεται έμφαση κατά τη διδασκαλία, ώστε μέσα από την άσκηση και την εμπειρία των φοιτητριών/ών σε ένα ευρύ φάσμα επικοινωνιακών κειμένων (περιγραφικά, αφηγηματικά, κ.ά.) και γεγονότων να αναπτυχθεί σταδιακά η επικοινωνιακή τους ικανότητα, η οποία προϋποθέτει την παράλληλη ανάπτυξη και τον συνδυασμό της γραμματικής ικανότητας, της ικανότητας παραγωγής λόγου, της κοινωνικοπολιτισμικής ικανότητας και της ικανότητας χρήσης στρατηγικών. Η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ταυτόχρονη ανάπτυξη των δεξιοτήτων που συνδέονται με την κατανόηση και παραγωγή του γραπτού και προφορικού λόγου με επιμέρους δραστηριότητες (αυθόρμητη απόκριση, αυτοσχεδιασμός κ.ά.) μέσα σε όσο γίνεται πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας. Τα θέματα με τα οποία καλούνται να ασχοληθούν οι φοιτήτριες/ητές συνδέονται με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους (σπίτι, Πανεπιστήμιο, διασκέδαση, ταξίδια κ.ά.), αντλούν το περιεχόμενο τους από την αληθινή ζωή (εκπαίδευση, υγεία κτλ.) και προωθούν την ανάληψη συγκεκριμένων και περισσότερων καθηκόντων. Παράλληλα, στο πλαίσιο της λεξιλογικής ενίσχυσης, της κατάκτησης ιδιωματικών εκφράσεων, της ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος, της γνωριμίας με τον τουρκικό πολιτισμό, της ευρηματικότητας-αυτοέκφρασης και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των φοιτητριών/ών, η διδασκαλία, μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες-ασκήσεις, προωθεί την επαφή τους και με κείμενα της τουρκικής λογοτεχνικής παραγωγής