Ψάννης Κωνσταντίνος
 • 2310 891.737
 • kpsannis uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ5, 521

  Ψάννης Κωνσταντίνος

  Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  • PhD, Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Brunel, Λονδίνο, Αγγλία. 
  World's top 2% scientists in the field of "Networking & Telecommunications" and "Artificial Intelligence & Image Processing"

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • BUSINESS DATA COMMUNICATIONS
   (ΠΛ0936)

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • COMMUNICATIONS SYSTEMS
   (ΠΛ0917)

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
   (AIE805)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIE805

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  NAI

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/DAI125

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Με την επιτυχή περάτωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

  να διαχειρίζεται προγράμματα ενοποιημένων συστημάτων επικοινωνιών
  να διακρίνει, να περιγράφει και να εφαρμόζει τις βασικές δομές  δικτύων πρόσβασης νέας γενεάς
  να αξιοποιεί συστήματα  επικοινωνιών και δικτύων δεδομένων
  να υλοποιεί σύγχρονες εφαρμογές συστημάτων επικοινωνιών : Διαδίκτυο των αντικειμένων,  υπολογιστική νέφους και  Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική (Big Data Analytics)

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Λήψη αποφάσεων
  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  Αυτόνομη εργασία
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Συστήματα και Δίκτυα πρόσβαση Νέας Γενεάς , Πολυμεσικές Επικοινωνίες,  Συνεργατικές εφαρμογές στο διαδίκτυο, Ασύρματες επικοινωνίες, Δίκτυα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών, Θεωρία της Πληροφορίας, Αλγόριθμοι και εφαρμογές συστημάτων επικοινωνιών : υπολογιστική νέφους (Cloud computing) -διαδίκτυο αντικειμένων (internet of things)- μεγάλα δεδομενα (BIG DATA)

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Χρησιμοποιείται πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τον διαμοιρασμό εκπαιδευτικού υλικού, την επικοινωνία και την ανάθεση εργασιών.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στηv Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  Αξιοποιείται λογισμικό ανοικτού κώδικα

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (eclass). Χρήση ανακοινώσεων μέσω eclass. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email, ενώ ακόμη παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω Skype/messenger/viber (VoIP)

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26

  Εργαστηριακό μάθημα

  13

  Εβδομαδιαίες ασκήσεις

  15

  Ατομική εργασία

  20

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  71

  Σύνολο Μαθήματος

  145

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  Υποχρεωτικές εργασίες προγραμματισμού:  δεκαπενθήμερες ασκήσεις (40%) ή τελική εργασία (35%)
  Γραπτή αξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου (60% ή 65% ανάλογα με τον τύπο των εργασιών) 
  Μέθοδοι Γραπτής Αξιολόγησης:
  Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει θεωρητικές ερωτήσεις και ανάπτυξη προγραμμάτων.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΕΝΙΚΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΒΟΥΔΔΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΑΠΙΟΥ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΔΟΥΚΟΓΛΟΥ, ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, 2010
  Rappaport Theodore, Ασύρματες επικοινωνίες, 2006
  Αρχές τηλεπικοινωνιακών συστήματων, Taub Herbert 1918-,Schilling Donald L.
  Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων, Stallings William
  Ψηφιακές επικοινωνίες, Rice Michael
  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΟΣ 1:ΣΗΜΑΤΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, NEVIO BENVENUTO,GIOVANNI CHERUBINI
  Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, 4η Έκδοση, Καραγιαννίδης Γεώργιος, Παππή Κοραλία
  Ricardo Puttini, Thomas Erl, Zaigham Mahmood, Cloud Computing Αρχές, Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική, 2015
  Digital Communications, John Proakis, Massoud Salehi
  Ψηφιακή Ανάλυση Σήματος, Proakis J, Manolakis D.
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Proakis/Salehi
  Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών, Simon Haykin
  Συμπληρωματικό υλικό Διαφάνειες μαθήματος, Προτεινόμενα sites, ιστοσελίδα μαθήματος (http://compus.uom.gr/)
  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  IEEE Communications
  IEEE Access
  IEEE Communications Letters
  Future Generation Computer Systems
  IEICE Transactions on Communications
  IEEE Transactions on Sustainable Computing
  Wireless Communications and Mobile Computing
  Telecommunication Systems,
  International Journal of Communication Systems, Wiley
  Journal of Real-Time Image Processing
  • ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (AIE807)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIE807

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/UNI307

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  προσδιορίζουν διαφορετικά είδη ασύρματης επικοινωνίας, όπως ασύρματα τοπικά δίκτυα, δίκτυα προσωπικής περιοχής, ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και κινητά δίκτυα,
  συγκρίνουν διαφορετικές τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας,
  αντιλαμβάνονται προκλήσεις που δημιουργούν οι σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας, όπως κινητικότητα χρηστών, ετερογένεια υλικού και λογισμικού,
  περιγράφουν τεχνικές πρόσβασης στο μέσο,
  αναγνωρίζουν εφαρμογές των τεχνολογιών δικτύωσης σε διάφορους τομείς, όπως περιβάλλον και υγεία,
  αξιολογούν τα οφέλη και τις απώλειες των διαφορετικών τεχνολογιών, όπως καλύτερες επιδόσεις αλλά υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας,
  εντοπίζουν ζητήματα ασφάλειας που αναδύονται κατά την εφαρμογή των τεχνολογιών κινητής και διάχυτης υπολογιστικής,
  συγκρίνουν ποιοτικά και ποσοτικά τις επιδόσεις μηχανισμών και πρωτοκόλλων, και
  αναπτύσουν κριτική σκέψη μέσα από την προσομοίωση/εξομοίωση πρωτοκόλλων.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Λήψη αποφάσεων
  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  Αυτόνομη εργασία
  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Κινητές και προσωπικές επικοινωνίες, Ασύρματα συστήματα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών, Θέματα σχεδίασης, Επίδραση της κινητικότητας στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, Συστήματα κινητών επικοινωνιών 3ης και 4ης γενιάς, Το ασύρματο περιβάλλον στις κινητές επικοινωνίες, μοντέλα απωλειών διαδρομής, Ψηφιακές Επικοινωνίες και Ψηφιακή Μετάδοση (Overview), Τηλεπικοινωνιακή κίνηση, Βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών, Multiple Access Techniques, Modulation Schemes, Antennas, Diversity, and Link Analysis, Spread Spectrum (SS) and CDMA Systems.  Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης, Διαμορφώσεις,  Διασποράς φάσματος άμεσης ακολουθίας και διασποράς φάσματος αναπήδηση συχνότητας, Διαχείριση κινητικότητας, Διαχείριση εντοπισμού, Διαδικασία ενημέρωσης θέσης, Έλεγχος και εγκατάσταση κλήσης, Διαδικασία εντοπισμού δεδομένων, Μέθοδοι προσδιορισμού της θέσης κινητού τερματικού. Αλγόριθμοι για κινητά και ασύρματα  επικοινωνιακά συστήματα και εφαρμογές (Mobile Media Communications), Ασύρματα τοπικά δίκτυα υπολογιστών, RFID και δίκτυα αισθητήρων, Εφαρμογές δικτύων αισθητήρων (περιβάλλον, υγεία, στρατός), Θέματα κατανάλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ασύρματες επικοινωνίες, Θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας σε διάχυτα δίκτυα, επιχειρηματικά και ρυθμιστικά θέματα.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις με φυσική παρουσία)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Χρησιμοποιείται πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τον διαμοιρασμό εκπαιδευτικού υλικού, την επικοινωνία και την ανάθεση εργασιών.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στηv Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  Αξιοποιείται λογισμικό ανοικτού κώδικα

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (eclass) Χρήση ανακοινώσεων μέσω eclass. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email, ενώ ακόμη παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω Skype/messenger/viber (VoIP)

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26

  Εργαστηριακό μάθημα

  13

  Εβδομαδιαίες ασκήσεις

  15

  Ατομική εργασία

  20

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  71

  Σύνολο Μαθήματος

  145

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  Γραπτή αξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου
  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Δίκτυα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών, Μιχαήλ Θεολόγου, Εκδ. Τζιόλα, 2010 (2η έκδ)
  Ασύρματες επικοινωνίες και δίκτυα, William Stallings, Εκδ. Τζιόλα, 2007
  Pervasive Computing and Networking, Wiley, 2011
  Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks, Wiley, 2005

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  IEEE Access
  IEEE Communications
  IEEE Pervasive Computing
  Pervasive and Mobile Computing, Elsevier,
  IEEE Communications Letters
  Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments
  Future Generation Computer Systems
  IEEE Internet of Things
  IEEE Transactions on Sustainable Computing
  Mobile Networks and Applications
  • ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ - ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ COBOT - ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
   (NG0105)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
   (CSC503)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  CSC503

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI306/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Το μάθημα καλύπτει την εκμάθηση των βασικών αρχών και μεθόδων των συστημάτων επικοινωνίας. Επιγραμματικά, το μάθημα δίνει έμφαση στην κατανόηση των βασικών αρχών, των μεθόδων, των θεμελιωδών περιορισμών, των μαθηματικών τεχνικών και των ζητημάτων αντισταθμιστικής απόδοσης (trade-offs) των ψηφιακών συστημάτων επικοινωνίας.

  Περιλαμβάνει θεωρητικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε θέματα ψηφιακών επικοινωνιών, αξιοποιώντας εργαλεία ανοιχτού λογισμικού (Open Source).

  Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα:
  αποκτήσει μια συνολική εικόνα για τα Επικοινωνιακά Συστήματα με βάση τη θεωρία που έχει διδαχθεί και τις σχετικές πρακτικές και θεωρητικές ασκήσεις,
  αναγνωρίζει τη βασική αρχιτεκτονική και τους κυρίαρχους μηχανισμούς των συστημάτων επικοινωνιών, όπως την κωδικοποίηση καναλιού και τον εντοπισμό και την διόρθωση λαθών ,
  επιλέγει και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα θεωρητικά εργαλεία και θεωρήματα που αξιοποιούνται στην ανάλυση των αντίστοιχων συστημάτων (π.χ. ανάλυση Fourier, Nyquist, Shannon κ.α.),
  εξοικειωθεί με ζητήματα υλικού (hardware) και βιομηχανικών προτύπων (standards).

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  - Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  - Λήψη αποφάσεων
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
   Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  Αυτόνομη εργασία
  - Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Ανάλυση Fourier, Αναπαράσταση σημάτων στα πεδία συχνότητας και χρόνου. Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη, Φίλτρα, Πηγές και παραδείγματα υποβάθμισης καναλιού-θόρυβος. Συστήματα αναλογικής διαμόρφωσης, Συστήματα ΑΜ και FM. όριο Shannon (Shannon bound), Χωρητικότητα κατά Nyquist (Nyquist Bandwidth), Διαμόρφωση Πλάτους  Παλμών (PAM), Παλµοκωδική διαµόρφωση (PCM), Μέσα μετάδοσης, Διαδικασία  Δειγματοληψία, Πολυπλεξία, Κωδικοποίηση καναλιού, Ψηφιακές διαμορφώσεις, Ψηφιακή διαμόρφωση πολλαπλών επιπέδων. Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης πολλαπλών χρηστών. Αξιολόγηση παραμέτρων κωδικοποίησης και Διαμόρφωσης, Αρχές μετάδοσης δεδομένων, Βλάβες και μέσα μετάδοσης, Τεχνικές κωδικοποίησης, Ασύγχρονη και σύγχρονη μετάδοση, Έλεγχος σφαλμάτων,Έλεγχος ζεύξης δεδομένων, Θεωρία Πληροφοριών και Κωδικοποίηση,  Αλγόριθμοι και εφαρμογές συστημάτων επικοινωνιών.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο) Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Χρησιμοποιείται πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τον διαμοιρασμό εκπαιδευτικού υλικού, την επικοινωνία και την ανάθεση εργασιών.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στηv Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  Αξιοποιείται λογισμικό ανοικτού κώδικα

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Χρήση ανακοινώσεων μέσω eclass/CoMPUs. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email, ενώ ακόμη παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω Skype/Zoom/google meet/messenger/viber (VoIP)

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Θεωρητικές διαλέξεις / ασκήσεις

  26

  Εργαστηριακό μάθημα

  13

  Μελέτη του φοιτητή

  91

  Σύνολο Μαθήματος

  130

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  Γραπτή αξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος.  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Αρχές τηλεπικοινωνιακών συστήματων, Taub Herbert 1918-,Schilling Donald L.
  Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων, Stallings William
  Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, 4η Έκδοση, Καραγιαννίδης Γεώργιος, Παππή Κοραλία
  Ψηφιακές επικοινωνίες, Rice Michael
  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΟΣ 1:ΣΗΜΑΤΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, NEVIO BENVENUTO,GIOVANNI CHERUBINI
  Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες, Κωττής Παναγιώτης Γ.
  Digital Communications, John Proakis, Massoud Salehi
  Ψηφιακή Ανάλυση Σήματος, Proakis J, Manolakis D.
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Proakis/Salehi
  Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών, Simon Haykin

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  IEICE Transactions on Communications
  Future Generation Computer Systems
  IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
  IEEE Transactions on Sustainable Computing
  IEEE Communications
  IEEE Access
  IEEE Communications Standards
  Telecommunication Systems,
  International Journal of Communication Systems, Wiley
  Journal of Real-Time Image Processing
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ
   (BC0109)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
   (MLI0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΕΦΟΥΣ
   (SD0105)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
   (MLI0210)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (17 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2020

   • Androniki Sapountzi and Konstantinos E. Psannis, "Pre-processing Big Data from Online Social Networks", Principles of Data Science , Springer, 2020
   • Christos Stergiou, Konstantinos E. Psannis, and Brij B. Gupta, "Secure Machine Learning Scenario from Big Data in Cloud Computing via Internet of Things", Springer . Handbook of Computer Networks and Cyber Security: Principles and Paradigms, 2020
   • Christos Stergiou and Konstantinos E. Psannis, "Recent Advances Delivered in Mobile Cloud Computing's Security and Management Challenges", Modern Principles, Practices, and Algorithms for Cloud Security [DOI: 10.4018/978-1-7998-1082-7.ch002)], 2020

   2018

   • Κωσταντίνος Ψάννης και Χρήστος Στεργίου, "Αποτελεσματική και Ασφαλής μεταφορά BIG data στο Cloud Computing με έναν αλγόριθμο", Περιοδική Εκδοση του Πανεπιστημιου Μακεδονιας (Τ16), Αύγουστος 2018

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Evangelos Balasas, Konstantinos E. Psannis, and Manos Roumeliotis, Performance Evaluation of Routing Protocols for BIG Data applications, In: Sifaleras A., Petridis K. (eds) Operational Research in the Digital Era – ICT Challenges. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer , pp 75-87 , 2018.

   2017

   • George Kokkonis, Konstantinos E. Psannis, Manos Roumeliotis, Yutaka Ishibashi, Byung-Gyu Kim, and Anthony G. Constantinides, "Transferring Wireless High Update Rate Supermedia Streams Over IoT", Springer, New Advances in the Internet of Things, 2017.

   2015

   • G. Kokkonis, Konstantinos E. Psannis, M. Roumeliotis, "Network Adaptive Flow Control Algorithm for Haptic Data Over the Internet–NAFCAH", Springer, Genetic and Evolutionary Computing, pp. 93-102, Sept. 2015.
   • V. Memos and Konstantinos E. Psannis, A New Methodology based on Cloud Computing for Efficient Virus Detection, New Trends in Networking, Computing, E-learning, Systems Sciences, and Engineering, Lecture Notes in Electrical Engineering Volume 312, , pp 37-47. 2015.

   2010

   • Konstantinos E. Psannis, "Ubiquitous Media Communication Algorithms", Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications and Networking, Sobh, Tarek; Elleithy, Khaled; Mahmood, Ausif (Eds.), Publisher Springer, Signals and Communications, (2010).
   • Konstantinos E. Psannis, "Multiview Media Transmission Algorithm for Next Generation Networks", Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications and Networking, Sobh, Tarek; Elleithy, Khaled; Mahmood, Ausif (Eds.), Publisher Springer, Signals and Communications, (2010).

   2008

   • Konstantinos E. Psannis, "Interactive Compression Algorithms for Streaming Media over High Speed Networks", Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications, Automation and Industrial Electronics, Sobh, T.; Elleithy, K.; Mahmood, A.; Karim, M. A. (Eds.), Publisher Springer, Signals and Communications, pp 415-420 (2008).
   • Konstantinos E. Psannis, "Dynamic Rate Control Algorithm for Streaming Media over Wireless Channel", Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications, Automation and Industrial Electronics, Sobh, T.; Elleithy, K.; Mahmood, A.; Karim, M. A. (Eds.), Publisher Springer, Signals and Communications, pp 409-414 (2008).

   2006

   • Konstantinos E. Psannis, Marios Hadjinicolaou and Yutaka Ishibashi, "Efficient Support of Wireless Video Multicast Services in 3G and Beyond", Advances in Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering, (Eds.) Elleithy, K.; Sobh, T.; Mahmood, A.; Iskander, M.; Karim, M. Publisher Springer, Signals and Communications, pp 205-210 (2006)

   2002

   • Konstantinos E. Psannis, "Flexible Interactive Functions for MPEG-2 Video Streaming over High-Speed Networks", Ph.D. Thesis Brunel University, UK (2002). Avaiable (Britih Library), ISNI: 0000 0001 3502 5919

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Konstantinos E. Psannis, Marios Hadjinicolaou and Argy Krikelis, "Full Interactive Functions in MPEG-based Video on Demand Systems", In G Antoniou Editor, Recent Advances in Circuits, Systems and Signal Processing Book Series, Published by Engineering Academic Society Press, pp 419-424 (2002)
   • Konstantinos E. Psannis and Marios Hadjinicolaou, "Support Backward Interactive Functions of MPEG–2 Stream", In Ales Grmela Editor, Advances in Intelligent Systems, Fuzzy Systems, Evolutionary Computation Book Series, Published by Engineering Academic Society Press, pp 282-287 (2002).

   2001

   • Konstantinos E. Psannis and Marios Hadjinicolaou, "Implementing Interactive Operations of MPEG-2 Stream", In VV Kluev and C E D'Attellis, Editors, Advances in Automation, Multimedia and Video Systems, and Modern Computer Science Book Series, Published by Engineering Academic Society Press, pp 262-267 (2001).
   • Επιστημονικά Περιοδικά (107 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • V. A. Memos, G. Minopoulos, K. D. Stergiou and K. E. Psannis, "Internet-of-Things-Enabled Infrastructure Against Infectious Diseases," in IEEE Internet of Things Magazine, vol. 4, no. 2, pp. 20-25, June 2021, doi: 10.1109/IOTM.0001.2100023.
    • V. A. Memos, G. Minopoulos, K. D. Stergiou and K. E. Psannis, "Internet-of-Things-Enabled Infrastructure Against Infectious Diseases," in IEEE Internet of Things Magazine, vol. 4, no. 2, pp. 20-25, June 2021, doi: 10.1109/IOTM.0001.2100023.
    • M. Milossi, E. Alexandropoulou-Egyptiadou and K. E. Psannis, "AI Ethics: Algorithmic Determinism or Self-Determination? The GPDR Approach," in IEEE Access, vol. 9, pp. 58455-58466, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3072782
    • N. Hameedha, Y. Ishibashi, and K. E. Psannis, "Effects of QoS control in remote master-slave robot systems with force feedback," International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (IJMERR), vol. 10, no. 2, pp. 49-53, Feb. 2021. [paper] [DOI: 10.18178/ijmerr.10.2.49-5
    • Memos, V.A., Psannis, K.E., Goudos, S.K. et al. An Enhanced and Secure Cloud Infrastructure for e-Health Data Transmission. Wireless Pers Commun 117, 109–127 (2021). https://doi.org/10.1007/s11277-019-06874-1
    • C. L. Stergiou, K. E. Psannis and B. B. Gupta, "IoT-Based Big Data Secure Management in the Fog Over a 6G Wireless Network," in IEEE Internet of Things Journal, vol. 8, no. 7, pp. 5164-5171, 1 April1, 2021, doi: 10.1109/JIOT.2020.3033131.
    • Xifilidis, T., & Psannis, K. E. (2021). Wireless fading channels performance based on Taylor expansion and compressed sensing: A comparative approach. In International Journal of Communication Systems (Vol. 34, Issue 8). Wiley. https://doi.org/10.1002/dac.4794
    • Brij B. Gupta, Krishna Yadav, Imran Razzak, Konstantinos Psannis, Arcangelo Castiglione, Xiaojun Chang, A novel approach for phishing URLs detection using lexical based machine learning in a real-time environment,Computer Communications, Volume 175, 2021, Pages 47-57,https://doi.org/10.1016/j.comcom.2021.04.023.
    • Boursianis AD, Papadopoulou MS, Salucci M, Polo A, Sarigiannidis P, Psannis K, Mirjalili S, Koulouridis S, Goudos SK. Emerging Swarm Intelligence Algorithms and Their Applications in Antenna Design: The GWO, WOA, and SSA Optimizers. Applied Sciences. 2021; 11(18):8330. https://doi.org/10.3390/app11188330
    • Boursianis AD, Papadopoulou MS, Nikolaidis S, Sarigiannidis P, Psannis K, Georgiadis A, Tentzeris MM, Goudos SK. Novel Design Framework for Dual-Band Frequency Selective Surfaces Using Multi-Variant Differential Evolution. Mathematics. 2021; 9(19):2381. https://doi.org/10.3390/math9192381
    • V. A. Memos and K. E. Psannis, "UAV-Based Smart Surveillance System over a Wireless Sensor Network," in IEEE Communications Standards Magazine, vol. 5, no. 4, pp. 68-73, December 2021, doi: 10.1109/MCOMSTD.0001.2100007

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Mamta, B. B. Gupta, K. -C. Li, V. C. M. Leung, K. E. Psannis and S. Yamaguchi, "Blockchain-Assisted Secure Fine-Grained Searchable Encryption for a Cloud-Based Healthcare Cyber-Physical System," in IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, vol. 8, no. 12, pp. 1877-1890, December 2021, doi: 10.1109/JAS.2021.1004003.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • D. Pliatsios, P. Sarigiannidis, S. K. Goudos and K. Psannis, "3D Placement of Drone-Mounted Remote Radio Head for Minimum Transmission Power Under Connectivity Constraints," in IEEE Access, vol. 8, pp. 200338-200350, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3034881.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • S. Rizou, E. Alexandropoulou-Egyptiadou and K. E. Psannis, "GDPR Interference With Next Generation 5G and IoT Networks," in IEEE Access, vol. 8, pp. 108052-108061, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3000662

     Προβολή Δημοσίευσης

    • C. K. Metallidou, K. E. Psannis and E. Alexandropoulou-Egyptiadou, "Survey on the Patent Law Awareness and the Entrepreneurial Trend of Greece’s Graduates of Technology Institutes," in IEEE Access, vol. 8, pp. 98057-98072, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2994099.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • K. Metallidou, K. E. Psannis and E. A. Egyptiadou, "Energy Efficiency in Smart Buildings: IoT Approaches," in IEEE Access, vol. 8, pp. 63679-63699, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2984461

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Konstantinos E. Psannis, Yutaka Ishibashi, Jordi Mongay Batalla, Brij Gupta, Muhammad Imran, Byung-Gyu Kim, Special Issue on Artificial Intelligence for Cloud Based Big Data Analytics, Big Data Research, 2020
    • S. K. Goudos, D. E. Anagnostou, S. Koulouridis, K.E, Psannis, P. Sarigiannidis, S. Wan, Special Issue , 6G Wireless Communication Systems, Sensors (ISSN 1424-8220; CODEN: SENSC9), 5-Year Impact Factor: 3.302, 2021
    • Konstantinos E Psannis, Y. Ishibashi, D. E. Anagnostou, S. K. Goudos, P. Sarigiannidis, J.M Batalla B-G. Kim, B.B. Gupta, S. Wan, "5G Networks: Optimization, Machine Learning And Blockchain Technologies II", Applied Sciences (ISSN 2076-3417; CODEN: ASPCC7), 2021
    • Chih-Peng Fan, Konstantinos E. Psannis, Muh-Tian Shiue, and Hsi-Pin Ma, Advances in Baseband Signal Processing, Circuit Designs, and Communications, Information, Decembere 2021.
    • Konstantinos E Psannis , and Christos Stergiou, "Application of Data Analytics in Smart Healthcare" Applied Sciences (ISSN 2076-3417; CODEN: ASPCC7), 2022
    • Zhihan Lv (Lead) , Huihui Wang Konstantinos E. Psannis, Digital Twins in Civil Engineering, Advances in Civil Engineering, 2022
    • Konstantinos E. Psannis (Lead Editor), (Guest Editors) B. B. Gupta2, John Kwok Tai Chui, The Role of AI, ML, and IoT in Smart Education/Learning in Wireless Environments, Wireless Communications and Mobile Computing, 2022
    • S. K. Goudos, D. E. Anagnostou, S. Koulouridis, K.E, Psannis, P. Sarigiannidis, S. Wan, Special Issue , 6G Wireless Communication Systems, Telecom, Dec 2021
    • Konstantinos E. Psannis, Yutaka Ishibashi, Sotirios K. Goudos, George Kokkonis, Panagiotis Sarigiannidis, Special Issue "Papers from the 4th World Symposium on Communication Engineering (WSCE 2021)", Telecom, Nov. 2021
    • Konstantinos E Psannis, "6G-Enabled Massive Internet of Things", special issue of Electronics (ISSN 2079-9292), special issue belongs to the section "Microwave and Wireless Communications), 2022
    • V. Memos, K.E. Psannis, Z. Lv, A Secure Network Model against Bot Attacks in Edge-enabled Industrial Internet of Things, IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2022 [doi;10.1109/TII.2022.3162837]

     Προβολή Δημοσίευσης

    • A. Plageras and K.E. Psannis, IoT-based Health and Emotion Care System, Elsevier, ICT EXPRESS - Information & Communications Technology Express, 2022 [doi: 10.1016/j.icte.2022.03.008]
    • Rizou, E. Alexandropoulou-Egyptiadou and K. E. Psannis, "Covid-19 Impacts in the New Technological Era: Cross-Border Privacy Issues With Emphasis on AI", IEEE Transactions on Technology and Society, 2022
    • Georgios M Minopoulos, Vasileios A Memos, Christos L. Stergiou, Konstantinos D Stergiou, Andreas P Plageras, Maria P Koidou, Konstantinos E Psannis, Exploitation of Emerging Technologies and Advanced Networks for a Smart Healthcare System, Applied Sciences, 2022
    • G. Minopoulos and K.E. Psannis, Opportunities and Challenges of Tangible XR Applications for 5G Networks and Beyond. IEEE Consumer Electronics Magazine, 2022, [doi: 10.1109/MCE.2022.3156305]

     Προβολή Δημοσίευσης

    • V. Memos and K.E. Psannis, NFV-based Scheme for Effective Protection against Bot Attacks in AI-enabled IoT, IEEE Internet of Things Magazine, 2022
    • Ahmed Seddik, Yassine Maleh, Ghada M. El Banby, Ashraf A.M. Khalaf, Fathi E. Abd El-Samie, Brij B Gupta, Konstantinos Psannis, Ahmed A. Abd El-Latif, AI-enabled digital forgery analysis and crucial interactions monitoring in smart communities, Technological Forecasting and Social Change, Volume 177, 2022, 121555, ISSN 0040-1625, [https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121555]

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Akshat Gaurav and Konstantinos E. Psannis, Machine and federated learning for high-performance computing: a survey, International Journal of High Performance Computing and Networking (IJHPCN), Vol. 17, No. 1, 2021, Online: February 3, 2022, pp. 28-38 [http://dx.doi.org/10.1504/IJHPCN.2021.10044883]

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Gaurav, A., Psannis, K., & Peraković, D. (2022). Security of Cloud-Based Medical Internet of Things (MIoTs): A Survey. International Journal of Software Science and Computational Intelligence (IJSSCI), 14(1), 1-16. http://doi.org/10.4018/IJSSCI.285593

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Christina G. Skarpathiotaki, Konstantinos E. Psannis, Cross-Industry Process Standardization for Text Analytics, Big Data Research, Volume 27, 2022, 100274, ISSN 2214-5796, https://doi.org/10.1016/j.bdr.2021.100274.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Stergiou, C. L., Psannis, K. E., & Gupta, B. B. (2022). InFeMo: Flexible Big Data Management Through a Federated Cloud System. In ACM Transactions on Internet Technology (Vol. 22, Issue 2, pp. 1–22). Association for Computing Machinery (ACM). https://doi.org/10.1145/3426972

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Xifilidis, T., Psannis, K.E. Correlation-based wireless sensor networks performance: the compressed sensing paradigm. Cluster Comput 25, 965–981 (2022). https://doi.org/10.1007/s10586-021-03480

     Προβολή Δημοσίευσης

    • C. L. Stergiou, K. E. Psannis and B. B. Gupta, "IoT-Based Big Data Secure Management in the Fog Over a 6G Wireless Network," in IEEE Internet of Things Journal, vol. 8, no. 7, pp. 5164-5171, 1 April1, 2021, doi: 10.1109/JIOT.2020.3033131.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Brij B. Gupta, Krishna Yadav, Imran Razzak, Konstantinos Psannis, Arcangelo Castiglione, Xiaojun Chang,, A novel approach for phishing URLs detection using lexical based machine learning in a real-time environment, Computer Communications, Volume 175, 2021, Pages 47-57,ISSN 0140-3664, https://doi.org/10.1016/j.comcom.2021.04.023.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Stavroula Rizou, Eugenia Alexandropoulou-Egyptiadou, Yutaka Ishibashi, and Kostas E. Psannis, "Preserving Minors’ Data Protection in IoT-based Smart Homes According to GDPR Considering Cross-Border Issues," Journal of Communications vol. 17, no. 3, pp. 180-187, March 2022. Doi: 10.12720/jcm.17.3.180-187

     Προβολή Δημοσίευσης

    • M. Milossi, E. Alexandropoulou-Egyptiadou and K. E. Psannis, "AI Ethics: Algorithmic Determinism or Self-Determination? The GPDR Approach," in IEEE Access, vol. 9, pp. 58455-58466, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3072782

     Προβολή Δημοσίευσης

    • V. A. Memos, G. Minopoulos, K. D. Stergiou and K. E. Psannis, "Internet-of-Things-Enabled Infrastructure Against Infectious Diseases," in IEEE Internet of Things Magazine, vol. 4, no. 2, pp. 20-25, June 2021, doi: 10.1109/IOTM.0001.2100023
    • N. Hameedha, Y. Ishibashi, and K. E. Psannis, "Effects of QoS control in remote master-slave robot systems with force feedback," International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (IJMERR), vol. 10, no. 2, pp. 49-53, Feb. 2021. [paper] [DOI: 10.18178/ijmerr.10.2.49-53.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Xifilidis, T., & Psannis, K. E. (2021). Wireless fading channels performance based on Taylor expansion and compressed sensing: A comparative approach. In International Journal of Communication Systems (Vol. 34, Issue 8). Wiley. https://doi.org/10.1002/dac.4794

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Boursianis, A.D.; Papadopoulou, M.S.; Nikolaidis, S.; Sarigiannidis, P.; Psannis, K.; Georgiadis, A.; Tentzeris, M.M.; Goudos, S.K. Novel Design Framework for Dual-Band Frequency Selective Surfaces Using Multi-Variant Differential Evolution. Mathematics 2021, 9, 2381. https://doi.org/10.3390/math9192381

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Boursianis, A.D.; Papadopoulou, M.S.; Salucci, M.; Polo, A.; Sarigiannidis, P.; Psannis, K.; Mirjalili, S.; Koulouridis, S.; Goudos, S.K. Emerging Swarm Intelligence Algorithms and Their Applications in Antenna Design: The GWO, WOA, and SSA Optimizers. Appl. Sci. 2021, 11, 8330. https://doi.org/10.3390/app11188330

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Chih-Peng Fan, Konstantinos E. Psannis, Muh-Tian Shiue, and Hsi-Pin Ma, "Advances in Baseband Signal Processing, Circuit Designs, and Communications", Information (ISSN 2078-2489; CODEN: INFOGG), November 2020.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Konstantinos E. Psannis, ”Compressive Sensing-Based IoT Applications”, Sensors (ISSN 1424-8220; CODEN: SENSC9), 5-Year Impact Factor: 3.302, 2020

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Ioanna Kakalou, and Konstantinos E. Psannis, "Sustainable and Efficient Data collection in Cognitive Radio Sensor Networks", IEEE Transactions on Sustainable Computing, Volume: 4 , Issue: 1 , Jan.-March 1 2019

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Konstantinos E. Psannis, C. Stergiou, and BB Gupta, "Advanced Media-based Smart Big Data on Intelligent Cloud Systems", IEEE Transactions on Sustainable Computing, Volume: 4 , Issue: 1 , Jan.-March 2019

     Προβολή Δημοσίευσης

    • M. Matalatala, M. Deruyck, S. Shikhantsov, E. Tanghe, D. Plets, S. Goudos, Konstantinos E. Psannis, L. Martens, W. Joseph, "Multi-objective optimization of massive MIMO 5G wireless networks towards power consumption, uplink and downlink exposure", Applied Sciences (ISSN 2076-3417; CODEN: ASPCC7), 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Konstantinos E. Psannis, Y. Ishibashi, D. E. Anagnostou, S. K. Goudos, P. Sarigiannidis, J.M Batalla B-G. Kim, B.B. Gupta, S. Wan, "5G Networks: Optimization, Machine Learning And Blockchain Technologies", Applied Sciences (ISSN 2076-3417; CODEN: ASPCC7), 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • G. Minopoulos, G. Kokkonis, , Konstantinos E. Psannis, and Y. Ishibashi, "A survey of haptic data over 5G networks," International Journal of Future Generation Communication and Networking, vol. 12, no. 2, pp. 37-54, July 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Konstantinos E. Psannis, Jordi Mongay Batalla, Muhammad Imran, Wael Guibene, Tomohiko Taniguchi, Jaime Ruiz Alonso, "Roadmap to 5G: Rising to the Challenge", IEEE Access, vol. 7, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Vasileios A. Memos, Konstantinos E. Psannis, Sofoklis Kyriazakos, and Sotirios K. Goudos, An Enhanced and Secure Cloud Infrastructure for e-Health Data Transmission, Wireless Personal Communications - Springer [DOI :10.1007/s11277-019-06874-1], 2019

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Goudos, S.K., Deruyck, M., Plets, D.b, Martens, L.b, Konstantinos E. Psannis, Sarigiannidis, P., Joseph, W., "A Novel Design Approach for 5G Massive MIMO and NB-IoT Green Networks Using a Hybrid Jaya-Differential Evolution Algorithm", IEEE Access , vol. 7, pp. 105687 - 105700, 30 July 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Goudos, S.K., Tsoulos, G.V., Athanasiadou, G., Batistatos, M.C., Zarbouti, D., and Konstantinos E. Psannis, "Artificial Neural Network Optimal Modeling and Optimization of UAV Measurements for Mobile Communications Using the L-SHADE Algorithm", IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Volume 67, Issue 6, Article number 8668525, Pages 4022-4031, June 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Goudos, S.K., Yioultsis, T.V., Boursianis, A.D., Konstantinos E. Psannis, Siakavara, K., "Application of New hybrid jaya grey Wolf optimizer to antenna design for 5G communications systems", IEEE Access Journal, Volume 7, ,Article number 8723127, Pages 71061-71071, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • G. Kokkonis, Konstantinos Psannis , C. Asiminidis, S. Kontogiannis, “Design Tactile Interfaces with Enhanced Depth Images With Patterns and Textures for Visually Impaired People”, International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) International Open Access Journal, ISSN No: 2456 - 6470 | Volume - 3 | Issue – 1 | Nov – Dec 2018.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • V. Memos, Konstantinos E. Psannis, Y. Ishibashi, B-G Kim, B. Gupta, "An Efficient Algorithm for Media-based Surveillance System (EAMSuS) in IoT Smart City Framework", Elsevier, Future Generation Computer Systems, Volume 83, Pages 619-628, June 2018

     Προβολή Δημοσίευσης

    • B-G Kim, N. Chilamkurti, D. P. Dogra, and Konstantinos E. Psannis, "Multimedia Technology for Multimedia Centric Internet of Things", Multimedia Tools and Applications, Volume 77, Issue 4, pp 4543–4543, February 2018.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • B. B. Gupta, Shingo Yamaguchi, Zhiyong Zhang, and Konstantinos E. Psannis, "Security and Privacy of Multimedia Big Data in the Critical Infrastructure", Multimedia Tools and Applications, Volume 77, Issue 23, pp 31517–31524, December 2018

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Dharma Agrawal, B. B. Gupta, Shingo Yamaguchi, and Konstantinos E. Psannis, "Recent Advances in Mobile Cloud Computing", Wireless Communications and Mobile Computing, https://doi.org/10.1155/2018/5895817, Volume 2018, Article ID 5895817

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Byung-Gyu Kim, Kye-Shin Lee, and Konstantinos E. Psannis, "Advances in Smart Content-Oriented Display Technology", Elsevier -Journal Displays, Volume 55, December 2018, Pages 1-2, 2018

     Προβολή Δημοσίευσης

    • G. Kokkonis, Konstantinos E. Psannis, S. Kontogiannis, P. Nicopolitidis, M. Roumeliotis and Y. Ishibashi, “Interconnecting Haptic Interfaces with High Update Rates through the Internet”, Appl. Syst. Innov. 2018, 1(4), 51, 18 December 2018

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Konstantinos C. Fountoukidis, Christos Kalialakis, Konstantinos E. Psannis, Katherine Siakavara, Sotirios Goudos, Panagiotis G. Sarigiannidis, and Mohammad S. Obaidat, "MIMO Antenna Selection Using Biogeography Based Optimization with Non-Linear Migration Models", International Journal of Communication Systems, volume 31, Issue 17, 25 November 2018,

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Christos Stergiou, Konstantinos E. Psannis, B.B. Gupta, and Yutaka Ishibashi, "Security, Privacy & Efficiency of Sustainable Cloud Computing for Big Data & IoT", Sustainable Computing, Informatics and Systems, Elsevier, volume 19, pages 174-184, September 2018

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Ioanna Kakalou and Konstantinos E. Psannis, "Coordination without Collaboration in Imperfect Games: the Primary User Emulation Attack Example", IEEE Access Journal, [DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2791519], vol.6, pp. 5402 – 5414, 2018

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Chistos Stergiou, Konstantinos E. Psannis, Andreas P. Plageras, Y. Ishibashi, B.-G. Kim, "Algorithms for efficient digital media transmission over IoT and cloud networking", Journal of Multimedia Information System [http://dx.doi.org/10.9717/JMIS.2018.5.1.27], vol. 5, no. 1, pp. 27-34, March 2018

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Andreas P. Plageras, Konstantinos E. Psannis, Christos Stergiou, Haoxiang Wang, and B. B. Gupta, "Efficient Sensor Big Data Collection-Processing and Analysis in Smart Buildings", Future Generation Computer Systems. Volume 82, Pages 349-357, May 2018

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Theofanis Xifilidis and Konstantinos E. Psannis, "Caching Hit Probability and Compressive Sensing Perspective for Mobile Cellular Networks", Simulation Modelling Practice and Theory, volume 87, pages 92-98, September 2018

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Avishek Saha, Young-Woon Lee, Young-Sup Hwang, Konstantinos E. Psannis, Byung-Gyu Kim, "Context-aware Block-based Motion Estimation Algorithm for Multimedia Internet of Things (IoT) Platform", Personal and Ubiquitous Computing (Springer), Volume 22, Issue 1, pp 163–172, February 2018

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Brij Gupta; Nalin A.G. Arachchilage, and Konstantinos E. Psannis, "Defending against Phishing Attacks: Taxonomy of Methods, Current Issues and Future Directions", Telecommunication Systems, Volume 67, Issue 2, pp 247–267, February 2018

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Christos Stergiou, Konstantinos E. Psannis, Byung-Gyu Kim, Brij Gupta, "Secure integration of IoT and Cloud Computing", Elsevier, Future Generation Computer Systems, Volume 78, Part 3, Pages 964-975, January 2018

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Androniki Sapountzi and Konstantinos E. Psannis, "Social networking data analysis tools & challenges", Elsevier, Future Generation Computer Systems, volume 86, pages 893-913, September 2018

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Nikolaos A. Papadopoulos and Konstantinos E. Psannis, "Sequential Multiple LSB methods and real-time data hiding: variations for Visual Cryptography ciphers", Journal of Real-Time Image Processing, Volume 14, Issue 1, pp 75–86, January 2018

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Byung-Gyu Kim, , Konstantinos E. Psannis, Harish Bhaskar, Emerging Multimedia Technology for Smart Surveillance System with IoT Environment, The Journal of Supercomputing, Volume 73, Issue 3, pp 923–925, March 2017

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Ioanna Kakalou, Konstantinos E. Psannis, Piotr Krawiec, and Radu Badea, "Cognitive Radio Network and Network Service Chaining towards 5G: challenges and requirements", IEEE Communications, vol. 55, issue 11, pp. 145-151, 2017

     Προβολή Δημοσίευσης

    • P. Huang, Y. Ishibashi, and Konstantinos E. Psannis, "Fairness assessment in networked games with olfactory and haptic senses", International Journal of Communications, Network and System Sciences (IJCNS), DOI: 10.4236/ijcns.2017.108009, vol. 10, no. 8, pp. 173-186, Aug. 2017

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Christos Stergiou and Konstantinos E. Psannis, "Efficient and Secure BIG Data Delivery in Cloud Computing", Multimedia Tools and Applications, volume 76, Issue 21, pp 22803–22822, November 2017

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Byung-Gyu Kim, Gwang-Soo Hong, and Konstantinos E. Psannis, "Design of Efficient Shape Feature for Object-based Watermarking Technology", Multimedia Tools and Applications, Volume 76, Issue 21, pp 22741–22759, November 2017

     Προβολή Δημοσίευσης

    • George Kokkonis, Konstantinos E. Psannis, Manos Roumeliotis and Dan Schonfeld, Real-time wireless multisensory smart surveillance with 3D-HEVC streams for internet-of-things (IoT), Journal of Supercompuitng, The Journal of Supercomputing, Volume 73, Issue 3, pp 1044–1062, March 2017

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Byung‐Gyu Kim, , Konstantinos E. Psannis, Dong‐San Jun," Architectures and Algorithms of High Efficiency Video Coding (HEVC) Standard for Real‐Time Video Applications", Journal of Real Time Image Processing, volume 12, Issue 2, pp 215–218, August 2016

     Προβολή Δημοσίευσης

    • George Kokkonis, Konstantinos E. Psannis, Manos Roumeliotis, and Yutaka Ishibashi, Efficient algorithm for transferring a real-time HEVC stream with haptic data through the internet, Journal of Real-Time Image Processing, Volume 12, Issue 2, pp 343–355, August 2016

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Vasileios A. Memos, and Konstantinos E. Psannis, “Encryption algorithm for efficient transmission of HEVC media”, Journal of Real-Time Image Processing , Volume 12, Issue 2, pp 473–482, August 2016

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Konstantinos. E. Psannis, “HEVC in wireless environments”, Journal of Real-Time Image Processing, Volume 12, Issue 2, pp 509–516, August 2016

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Christos Stergiou, and Konstantinos. E. Psannis, "Recent advances delivered by Mobile Cloud Computing and Internet of Things for Big Data applications: a survey", Wiley, International Journal of Network Management, pp. 1-12, May 2016. [DOI:10.1002/nem.1930]

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • Konstantinos E. Psannis, "Radio Resource Allocation on Complex 4G Wireless Cellular Networks", Journal of Physics, vol. 633 (2015) 012004, September 2015 [doi:10.1088/1742-6596/633/1/012004]

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Konstantinos E. Psannis, S. Xinogalos and A. Sifaleras, "Convergence of Internet of things and mobile cloud computing", Systems Science & Control Engineering: An Open Access Journal, 2:1, pp. 476-483, May 2014

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • Y. Miyashita, Y. Ishibashi, N. Fukushima, S. Sugawara, and Konstantinos E. Psannis, "Quality of experience assessment of media synchronization in chorus among multi-points", The Journal of the Institute of Image Information and Television Engineers, Kαταλογραφείται από το vol. 1 (1947) στο https://www.jstage.jst.go.jp/browse/itej1947/1/0/_contents (ΙΑΠΩΝΙΑ). The Institute of Image Information and Television Engineers, established on 30 September 1933 under the advocacy of Yujiro Kusunose of the Ministry of Communications Electric Laboratory, vol. 66, no. 4, pp. J114-J118,[https://doi.org/10.3169/itej.66.J114], Apr. 2012.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2009

    • Konstantinos E. Psannis, "Efficient Redundant Frames Encoding Algorithm for Streaming Video over Error Prone Wireless Channels", IEICE ELEX Journal, The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE), was established in May, 1917, Japan. Psannis, KE (reprint author), Univ Macedonia, Dept Technol Management, Thessaloniki, Greece. Publisher: IEICE-INST ELECTRONICS INFORMATION COMMUNICATIONS ENG, KIKAI-SHINKO-KAIKAN BLDG MINATO-KU SHIBAKOEN 3 CHOME, TOKYO, 105, JAPAN, Vol.6, No.21, pp 1497-1502, November, 2009.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Konstantinos E. Psannis and Yutaka Ishibashi, "Efficient Error Resilient Algorithm for H.264/AVC: Mobility Management in Wireless Video Streaming", Springer Telecommunication Systems Journal, Reprint Address: Psannis, KE (reprint author), University of Macedonia, Dept. Technol. Management, Thessaloniki, Greece, This paper was supported in part by International Information Science Foundation (IISF), Japan (Grant. no. 2006.1.3.916), vol 41, number 2, pp. 65-76, June 2009.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2008

    • Konstantinos E. Psannis and Yutaka Ishibashi, "Networked Interactive Media Codec Algorithms", Psannis, KE (reprint author), Nagoya Inst Technol, Dept Comp Sci & Engn, Grad Sch Engn, Nagoya, Aichi 4668555 Japan. This paper was supported in part by International Information Science Foundation (IISF), Japan (Grant no 2006.1.3.916), Journal on Computer Networks and Internet Research, Vol. (8), Issue (1), pp. 1-8, 2008.
    • Konstantinos E. Psannis and Yutaka Ishibashi, "Enhanced H.264/AVC Stream Switching over Varying Bandwidth Networks", IEICE ELEX Journal, The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE), was established in May, 1917, Japan]. Reprint Address: Psannis, KE (reprint author), Univ Macedonia, Dept Technol Management, Thessaloniki, Greece. Publisher: IEICE-INST ELECTRONICS INFORMATION COMMUNICATIONS ENG, KIKAI-SHINKO-KAIKAN BLDG MINATO-KU SHIBAKOEN 3 CHOME, TOKYO, 105, JAPAN, Vol.5, No.19, pp. 827-832, October, 2008.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Konstantinos E. Psannis and Yutaka Ishibashi, "Efficient Flexible Macroblock Ordering Technique", IEICE Transactions on Communications, The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE), was established in May, 1917, Japan. Archive: IEICE TRANSACTIONS (1976) , Reprint Address: Psannis, KE (reprint author), Univ Macedonia, Dept Technol Management, Thessaloniki, Greece. Subject Category: Engineering, Electrical & Electronic; Telecommunications. Publisher: IEICE-INST ELECTRONICS INFORMATION COMMUNICATIONS ENG, KIKAI-SHINKO-KAIKAN BLDG MINATO-KU SHIBAKOEN 3 CHOME, TOKYO, 105, JAPAN , vol. E91-B, No. 08, pp. 2692-2701, August 2008.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2007

    • M. Hadjinicolaou, Konstantinos E. Psannis, and Y. Ishibashi, "Error-resilient interactive video streaming over wireless networks", The International Society for Optical Engineering, SPIE Optics East, Multimedia Systems and Applications X, vol. 6777, no. 2, ISSN:0277-786X, Sep. 2007.
    • S. Minezawa, Y. Ishibashi, and Konstantinos E. Psannis,, "A quality comparison of preventive control schemes for media synchronization in voice and video communications", The International Society for Optical Engineering, SPIE Optics East, Multimedia Systems and Applications X, vol. 6777, no. 2, ISSN:0277-786X, Sep. 2007.

    2006

    • Konstantinos E. Psannis, and Marios Hadjinicolaou, "Multi-Resolution Video Services over Passive Optical Networks", This paper was supported in part by British Chevening/Sponsored by the British Government, Reprint Address: Psannis, KE (reprint author), Brunel Univ, Sch Engn & Design Elect & Comp Engn, Uxbridge UB8 3PH, Middx, England, Transactions on Communication, Journal on Computer Networks and Internet Research, Vol. (5), Issue (3), pp. 47-54, 2006
    • Konstantinos E. Psannis and Marios Hadjinicolaou, "Interactive Media Streaming over High Speed Wireless Channel", This paper was supported in part by British Chevening/Sponsored by the British Government, Reprint Address: Psannis, KE (reprint author), Brunel Univ, Sch Engn & Design Elect & Comp Engn, Uxbridge UB8 3PH, Middx, England, Transactions on Communication, Scientific-Engineering academy and society , Issue 8, Vol.5, ISSN 1109-2742 , pp 1369-1375., August 2006.
    • Konstantinos E. Psannis, "3G Wireless Video with full interactive multicast services", This paper was supported in part by British Chevening/Sponsored by the British Government, Reprint Address: Psannis, KE (reprint author), Brunel Univ, Sch Engn & Design Elect & Comp Engn, Uxbridge UB8 3PH, Middx, England, Transactions on Communication, Scientific-Engineering academy and society, Issue 8, Vol.5, ISSN 1109-2742, pp 1361-1367, August 2006
    • Konstantinos E. Psannis, Marios Hadjinicolaou and Anargyros Krikelis, "MPEG-2 Streaming Of Full Interactive Content", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Reprint Address: Psannis, KE (reprint author), Brunel Univ, Sch Engn & Design Elect & Comp Engn, Uxbridge UB8 3PH, Middx, England, This paper was supported in part by British Chevening/Sponsored by the British Government. Publisher: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 445 HOES LANE, PISCATAWAY, NJ 08855 USA, vol.16. no 2, pp. 280-285, 2006.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Konstantinos E. Psannis, "MPEG-based Video over High Speed Downlink Packet Access Wireless Networks", Psannis, KE (reprint author), Nagoya Inst Technol, Dept Comp Sci & Engn, Grad Sch Engn, Nagoya, Aichi 4668555 Japan. This paper was supported in part by International Information Science Foundation (IISF), Japan (Grant no 2006.1.3.916), Journal on Computer Networks and Internet Research, Vol. (5), Issue (2), pp. 45-51, 2006.
    • Konstantinos E. Psannis and Yutaka Ishibashi, "Impact of Video Coding on Delay and Jitter in 3G Wireless Video Multicast Services", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Reprint Address: Psannis, KE (reprint author), Nagoya Inst Technol, Dept Comp Sci & Engn, Grad Sch Engn, Nagoya, Aichi 4668555 Japan. ACKNOWLEDGMENT: This paper was supported in part by International Information Science Foundation (IISF), Japan (Grant no 2006.1.3.916), vol. 2006, Article ID 24616, pp. 1-7, 2006.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2005

    • Konstantinos E. Psannis, Yutaka Ishibashi and Marios Hadjinicolaou, "A Novel Method for supporting Full Interactive Media Stream over IP Network", Reprint Address: Psannis, KE (reprint author), Nagoya Inst Technol, Dept Comp Sci & Engn, Grad Sch Engn, Nagoya, Aichi 4668555 Japan. This paper was supported in part by International Information Science Foundation (IISF), Japan (Grant no 2006.1.3.916), Journal on Graphics, Vision and Image Processing, vol.4, pp. 25-31, 2005.
    • Konstantinos E. Psannis and Yutaka Ishibashi, MPEG-4 Interactive Video Streaming Over Wireless Networks, Reprint Address: Psannis, KE (reprint author), Nagoya Inst Technol, Dept Comp Sci & Engn, Grad Sch Engn, Nagoya, Aichi 4668555 Japan. This paper was supported in part by International Information Science Foundation (IISF), Japan (Grant no 2006.1.3.916), Transactions of Information Science and Applications, Scientific-Engineering academy and society, Issue 8, Vol.2, ISSN 1790-0832, pp 131- 138 , July 2005.

    2003

    • Konstantinos E. Psannis and Marios Hadjinicolaou, "MPEG-based Interactive video streaming: A Review", This paper was supported in part by British Chevening/Sponsored by the British Government, Reprint Address: Psannis, KE (reprint author), Brunel Univ, Sch Engn & Design Elect & Comp Engn, Uxbridge UB8 3PH, Middx, England, Transactions on Communication , Scientific-Engineering academy and society , Issue 2, Vol 2, ISSN 1109-2742, pp 113-119, 2003.
    • Συνέδρια (78 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2024

     • Keynote Chair on ICCE 2024, ICCE 2024 (at Las Vegas), 2024 IEEE 42nd International Conference on Consumer Electronics (ICCE) Jan. 06 - 08, 2024 Tuscany Suites and Casino, Las Vegas, NV, USA, Las Vegas, United States https://icce.org/2024/

      Προβολή Δημοσίευσης

     2023

     • Invited, 2023 The 5th IEEE International Conference on Computer Communication and the Internet (ICCCI), Fujisawa, Japan June 23-25, 2023
     • Invited, 2023, The 11th International Conference on Computer and Communications Management (ICCCM 2023), Nagoya, Japan | Aug 4-6, 2023
     • Invited, 12th International Conference on Networks, Communication and Computing) will be held at Osaka, Japan during December 15-17, 2023
     • Conference Chair IEEE 6th World Symposium on Communication Engineering, October 2023, Greece http://www.wsce.org/

      Προβολή Δημοσίευσης

     2019

     • T. Xifilidis, Konstantinos E. Psannis ,G. Minopoulos, G. Kokkonis, and Y. Ishibashi, "Convolution Based Energy Detection Scheme for Cognitive Radio Systems", The 2nd World Symposium on Communication Engineering (WSCE 2019), Nagoya Institute of Technology, Japan from December 20-23, 2019.
     • I. Kakalou, Konstantinos E. Psannis, S. Goudos, T. V. Yioultsis, N. V. Kantartzis, amd Y. Ishibashi, "Radio Environment Maps for 5G Cognitive Radio Network", The 8th International IEEE Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), 13-15 May 2019 13-15 May 2019
     • V. Memos, Konstantinos E. Psannis, G. Minopoulos, G. Kokkonis, and Y. Ishibashi, "An Energy Efficient Scheme for IoT (EES4IoT)", The 2nd World Symposium on Communication Engineering (WSCE 2019), Nagoya Institute of Technology, Japan from December 20-23, 2019.
     • Georgios Kokkonis,Georgios Minopoulos, Konstantinos E. Psannis , and Yutaka Ishibashi, "Evaluating Vibration Patterns in HTML5 for Smartphone Haptic Applications", The 2nd World Symposium on Communication Engineering (WSCE 2019), Nagoya Institute of Technology, Japan, December 20-23, 2019.
     • T. Xifilidis and Konstantinos E. Psannis, “Practicing Medicine: A Compressed Sensing Apptoach”, in Proceedings of New Technologies in Health: Medical, Legal & Ethical Issues, 21-22 November 2019, Thessaloniki, Greece
     • V. Memos, G. Minopoulos, and Konstantinos E. Psannis, “The Impact of IoT and 5G Technology in Telesurgery: Benefits & Limitations”, in Proceedings of New Technologies in Health: Medical, Legal & Ethical Issues, 21-22 November 2019, Thessaloniki, Greece
     • A. P. Plageras, C. L. Stergiou, and Konstantinos E. Psannis, “Internet of Things for Healthcare: Challenges & Perspectives”, in Proceedings of New Technologies in Health: Medical, Legal & Ethical Issues, 21-22 November 2019, Thessaloniki, Greece

     2018

     • Ioanna Kakalou, Konstantinos E. Psannis, Katherine Siakavara, Sotirios K.Goudos, and Yuataka Ishibashi, "SDN-based QoS Provisioning and Interference Management in Heterogeneous CRN", International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies, Thessaloniki, Greece, 7-9 May 2018. DOI: 10.1109/MOCAST.2018.8376585
     • Ioanna Kakalou; Danai Papadopoulou; Theofanis Xifilidis; Konstantinos E. Psannis; K. Siakavara; Yutaka Ishibashi, "A survey on spectrum sensing algorithms for cognitive radio networks", IEEE, International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST) on Electronics and Commuications, 7 - 9 May 2018, Thessaloniki, Greece DOI: 10.1109/MOCAST.2018.8376562
     • C. Stergiou, A. P. Plageras, Konstantinos E. Psannis, T. Xifilidis, G. Kokkonis, S. Kontogiannis, K. Tsarava, A. Sapountzi, "Proposed High Level Architecture of a Smart Interconnected Interactive Classroom", in Proceedings of SEEDA-CECNSM 2018 Conference, 22-24 September, Kastoria, Greece
     • S.K. Goudos, A. Boursianis, K. Siakavara, N. Kantartzis, Konstantinos E. Psannis, "A novel methodology for designing antenna arrays with reduced number of elements based on Differential Evolution with Ranking-Based Mutation Operators", 2018 International Applied Computational Electromagnetics Society (ACES) Symposium, July 29 - August 1, 2018, Beijing, China
     • Christos Stergiou, Konstantinos E. Psannis, Andreas P. Plageras, Theofanis Xifilidis, and B.B. Gupta, "Security and Privacy of Big Data for Social Networking Services in Cloud", in Proceedings of IEEE conference on Computer Communications (IEEE INFOCOM 2018), Workshop on CCSNA: Cloud Computing Systems, Networks, and Applications, 15-20 April 2018, Honolulu, HI, USA

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Qin QIANQ, Yutaka Ishibashi, Pingguo Huang, Yuichiro TATEIWA, Hitoshi WATANABE, and Konstantinos E. Psannis, "Softness Comparison of Stabilization Control in Remote Robot System with Force Feedback", IEEE TENCON 2018 - 2018 IEEE Region 10 Conference , Jeju Island, Korea, October 28 – 31, 2018

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • T. Rikiishi, Y. Ishibashi, P. Huang, T. Miyoshi, H. Ohnishi, Y. Tateiwa, Konstantinos E. Psannis, and H. Watanabe, "Stabilization control by viscosity in remote robot system with haptics", IEICE Society Conference, BS-7-21, Sep. 2017.
     • T. Rikiishi, Y. Ishibashi, P. Huang, T. Miyoshi, H. Ohnishi, Y. Tateiwa, Konstantinos E. Psannis, and H. Watanabe, "Effect of Stabilization control by viscosity in remote robot system", IEICE, CQ2017, Sep. 2017.
     • Ioanna Kakalou and Konstantinos E. Psannis, "A Broadcast Protocol in Multi-hop Cognitive Radio Ad Hoc Networks with Guarantees", 12th IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting, , Cagliari, Italy 7-9 June, 2017
     • George Kokkonis, Konstantinos E. Psannis, Manos Roumeliotis, Petros Nikopolitidis, and Yutaka Ishibashi, "Performance Evaluation of Transport Protocols for Real-Time Supermedia - HEVC streams over the Internet", 12th IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting, T-Congress, Cagliari, Italy, 7-9 June, 2017
     • Christos Stergiou, Konstantinos E. Psannis, Andreas P. Plageras, Yutaka Ishibashi, Brij Gupta, and Byung-Gyu Kim, "Architecture for security monitoring in IoT environments", 26th International Symposium on Industrial Electronics, Edinburgh, Scotland (UK) 19-21 June, 2017
     • Andreas P. Plageras, Christos Stergiou, Konstantinos E. Psannis, Byung-Gyu Kim, Brij Gupta, and Yutaka Ishibashi, "Solutions for Inter-connectivity and Security in a Smart Hospital Building", IEEE 15th International Conference on Industrial Informatics, Emden, Germany July 24-26, 2017.
     • Andreas P. Plageras, Christos Stergiou, George Kokkonis, Konstantinos E. Psannis, Yutaka Ishibashi, Byung-Gyu Kim, and Brij Gupta, "Efficient Large-scale Medical Data (eHealth Big Data) Analytics in Internet of Things", International Workshop on Internet of Things and Smart Services in the 19th IEEE Conference on Business Informatics, Thessaloniki, Greece 24-26 July, 2017.
     • Andreas P. Plageras and Konstantinos E. Psannis, "Algorithms for Big Data Delivery over the Internet of Things", 19th IEEE Conference on Business Informatics, Thessaloniki, Greece 24-26 July, 2017.[
     • C. Stergiou, Konstantinos E. Psannis, Algorithms for Big Data in Advanced Communication Systems and Cloud Computing, 19th IEEE Conference on Business Informatics, Thessaloniki, Greece 24-26 July, 2017. [Award] & [link] [DOI: 10.1109/CBI.2017.28]

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Evangelos Balasas, Konstantinos E. Psannis, and Manos Roumeliotis, "Performance Evaluation of Routing Protocols for BIG Data application", 6th International Symposium & 28th National Conference on Operational Research, "OR in the digital era - ICT challenges", Thessaloniki, University of Macedonia, Greece, June 8-10, 2017.

     2016

     • Andreas Plageras, Konstantinos E. Psannis, Yutaka Ishibashi and Byung-gyu Kim, "IoT-based surveillance system for ubiquitous healthcare", 42nd Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society, Piazza Adua, 1 - Firenze (Florence), Italy October 24-27, 2016.
     • George Kokkonis, Konstantinos E. Psannis, Manos Roumeliotis, Real time Haptic data transferring, IFIP Wireless Days, Toulouse; France; 23 March 2016

     2015

     • Georgia Tsakalidou and Konstantinos E. Psannis, "Effective Synchronization Of Mobile Cloud Computing", 2nd Student Conf. of the Dept. of Applied Informatics, University of Macedonia (FSTEP 2015), Dec. 2015.
     • V. Memos and Konstantinos E. Psannis, "Ένα Νέο Πρότυπο Ασφαλείας Βασισμένο στο Cloud Computing για Αποτελεσματική Ανίχνευση Απειλών", 2nd Student Conf. of the Dept. of Applied Informatics, University of Macedonia (FSTEP 2015), Dec. 2015.
     • G. Kokkonis, Konstantinos E. Psannis, M. Roumeliotis, "Experiments for Haptic Data Transferring", 2nd Student Conf. of the Dept. of Applied Informatics, University of Macedonia (FSTEP 2015), Dec. 2015.
     • S. Nakano, Y. Zheng, Y. Ishibashi, N. Fukushima, P. Huang, and Konstantinos E. Psannis, "QoE assessment of fairness between players in networked baloon bursting game with olfactory and haptic senses," in Record of 2015 Tokai-Section Joint Conference on Electrical, Electronics, Information, and Related Engineering, K4-4, Sep. 2015.
     • Konstantinos E. Psannis, University of Macedonia, Greece – “Toward Convergence of Information Theory for Efficient Data Collection, Storage and Access”, Session 3a: “Information retrieval and data processing”–Chair: Jon Crowcroft, Marconi Professor of Communications Systems in the Computer Lab, at the University of Cambridge, Policy-making in the BIG DATA ERA: Opportunities and Challenges, June 2015, organized by Computer Laboratory, University of Cambridge, Centre for Science and Policy (CSaP), University of Cambridge, Public Policy Platform, London Centre for Social Studies (LCSS), Data Science Institute (DSI), Imperial College London, Department of Methodology, London School of Economics (LSE), The Royal Statistical Society (RSS), Sciencewise Programme funded by the Department for Business, Innovation & Skills (BIS), Office for National Statistics (ONS), ανδ London Innovation Society (LIS) , Venue: University of Cambridge’s Computer Laboratory.
     • Konstantinos E. Psannis, "Radio Resource Allocation on Complex 4G Wireless Cellular Networks", 4th International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences, Session: Statistical Physics and Applications, Mykonos, Greece, June 5-8, 2015
     • George Kokkonis, Konstantinos E. Psannis, Manos Roumeliotis, "Network Adaptive Flow Control Algorithm for Haptic data over the Internet–NAFCAH", The Ninth International Conference on Genetic and Evolutionary Computing, Yangon, Myanmar, August 26-28, 2015 (http://bit.kuas.edu.tw/~icgec15/)[10.1007/978-3-319-23207-2]
     • Seiya NAKANO, Yoshihiro MAEDA, Yutaka ISHIBASHI, Norishige FUKUSHIMA, Pingguo HUANG, and Konstantinos E. Psannis, "Influence of Network Delay on Fairness Between Players in Networked Game with Olfactory and Haptic Senses", THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS, IEICE Technical Report, Copyrightⓒby IEICE, This work was done in cooperation with Suji Wellness Cooking Co., Exhalia, and Shiono Koryo Kaisha, Ltd. , [pdf-web.nitech.ac.jp] [ppt], Jan. 22, 2015.

     2014

     • Κωσταντίνος E. Ψάννης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Lecture, entitled, "Experiments on International Connections for Haptic Transmission", (Section Β2 Sensor Networks/Geolation Services), Technology Forum, organized by ΣΕΠΒΕ-EKETA-ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΓΓΕΤ, Θεσσαλονίκη 2014
     • Χαριτίδης Αλέξανδρος και Κωσταντίνος E. Ψάννης, "Υπολογιστική Νέφους Για Κινητά Τερματικά σε Δίκτυα 4ης Γενιάς: Apps4Thess, (in Greek)", Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στις 13 Μαΐου 2014.

     2013

     • Vasileios Memos and Konstantinos E. Psannis, "A New Methodology based on Cloud Computing for Efficient Virus Detection", 9th Annual International Joint Conferences on Computer, Information, Systems Sciences, & Engineering Telecommunications & Networking, December 2013.
     • Qi Zeng, Yutaka Ishibashi, Norishige Fukushima, Shinji Sugawara, and Konstantinos E. Psannis, "Influences of Inter-Stream Synchronization Errors among Haptic Media, Sound, and Video on Quality of Experience in Networked Ensemble", 2nd IEEE Global Conference on Consumer Electronics, Japan, October 2013.
     • Konstantinos E. Psannis, "Adaptive Layered Segment Algorithm for Media Delivery over 4G LTE Wireless Cellular Networks", IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB2013), Brunel University, Uxbridge, West London, UK, June 2013.
     • Aggeliki Arampatzi and Konstantinos E. Psannis, "Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου για την Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας Οικιακών Συσκευών (in Greek)", Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στις 16 Μαΐου 2013.

     2012

     • Ψάννης Κωνσταντίνος σε συνεργασία με το Nagoya Institute of Technology," QOE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΕ AVATARS", Excellence in Higher Education Conference organized by HELLENIC REPUBLIC, Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious, Affairs, Invited Poster, December 2012.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • S. Xinogalos, Konstantinos E. Psannis, and A. Sifaleras, "Recent advances delivered by HTML 5 in mobile cloud computing applications: a survey", in ACM Proc. of the 5th Balkan Conference in Informatics (BCI 2012), Novi Sad, Serbia, 16-20 September, 2012.
     • G. Kokkonis, Konstantinos E. Psannis, M. Roumeliotis, S. Kontogiannis and Y. Ishibashi, "Evaluating Transport and Application Layer Protocols for Haptic Applications", IEEE International Symposium on Haptic Audio-Visual Environments and Games (HAVE2012), Munich, Germany, October 2012.
     • Qi Zeng, Yutaka Ishibashi, Norishige Fukushima, Shinji Sugawara, and Konstantinos E. Psannis, "Influence of Network Delay on Quality of Experience in Networked Ensemble with Stereoscopic Video, Sound, and Haptic Media", 2012 Tokai-Section Joint Conference on Electrical and Related Engineering, Japan, September 2012.
     • G. Kokkonis, Konstantinos E. Psannis, M. Roumeliotis and S. Kontogiannis, "A Survey of Transport Protocols for Haptic Applications", 16th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2012), Piraeus, Greece, October 5 - 7, 2012.
     • Konstantinos E. Psannis (invited Lecture), "Green DAN - QoE ICONS HAVE 3D MISSION between EU (GR) – JP, JAPAN- EU Research and Development Cooperation, EU-Japan Co-ordinated Call Preparatory meeting", July 2012, Berlin, Green & Content Centric Networking (CCN), organized by European Commission (EC) and National Institute of Information and Communications Technology (NICT)/ Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC), Japan (in the context of the upcoming ICT Work Programme 2013) and International Telecommunication Union (ITU) SG13 meeting on DAN/CCN, July 2012

     2011

     • Yuji Miyashita, Yutaka Ishibashi, Norishige Fukushima, Shinji Sugawara, Konstantinos E. Psannis, "QoE Assessment of Group Synchronization in Networked Chorus with Voice and Video", Publisher (USA) IEEE Trends and Development in Converging Technology towards 2020, Bali, INDONESIA, 2011. (Extended research work- published J.15 Publisher The Institute of Image Information and Television Engineers: JAPAN)
     • Konstantinos E. Psannis, "Motion-based competitive spatio-temporal technique with multi-frames references for efficient H.264/AVC motion information prediction", IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB2011), Metropolitan Area, Nuremberg, Germany, pp 1-5, June 2011.

     2010

     • K. Hosoya, Y. Ishibashi, S. Sugawara, and Konstantinos E. Psannis, Switching scheme of group synchronization control in multipoint communications, in Proc. the 21st International Teletraffic Congress Specialist Seminar on Multimedia Applications - Traffic, Performance and QoE, pp. 7-12, Mar. 2010

     2009

     • Naoki Ishii (Nagoya Institute of Technology, JAPAN), Seokhee Lee (Gwangju Institute of Science and Technology, KOREA), Yutaka Ishibashi (Nagoya Institute of Technology, JAPAN), Konstantinos E. Psannis (University of Macedonia, GREECE) and JongWon Kim (Gwangju Institute of Science and Technology, KOREA), "Experiment on International Connection for Haptic Media Communications", Tokai-Section Joint Conference of the Eight Institutes of Electrical and Related Engineers, Japan, September 2009 (Research funded project by TAF, JAPAN: International Connection for Haptic Media Communications). [IEICE]

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kazuki Hosoya, Yutaka Ishibashi, Shinji Sugawara and Konstantinos E. Psannis, "Group Synchronization Control Considering Difference of Conversation Roles", 13th IEEE International Symposium on Consumer Electronics, pp. 948-952, Mielparque-Kyoto, Kyoto, May 25-28, Japan, 2009.

     2008

     • Konstantinos E. Psannis, "Ubiquitous Media Communication Algorithms", IEEE International Conference on Telecommunication and Networking (TENE08), CISSE2008, pp. 18-22, December 2008.
     • Konstantinos E. Psannis, "Multiview Media Transmission Algorithm for Next Generation Networks", IEEE International Conference on Telecommunication and Networking (TENE08), CISSE2008, pp 75-79, December 2008.
     • Kazuki Hosoya, Yutaka Ishibashi, Shinji Sugawara and Konstantinos E. Psannis, "QoE Assessment of Group Synchronization Control in Distributed Virtual Environments with Avatars", IEICE Conference On Communications Quality (CQ2008), Japan, pp.27-32, June 2008 †‡ . [IEICE, established in May, 1917, JAPAN] †‡joint Research Award, July 2009, from the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE), JAPAN, Technical Committee on Communication Quality

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Konstantinos E. Psannis and Yutaka Ishibashi, "Efficient Error Resilient Algorithm for H.264/AVC: Mobility Management in Wireless Video Streaming", Networking and Electronic Commerce Research Conference (NAEC2008), Riva Del Garda, Italy, pp. 205-212, September, 2008.
     • Kazuki Hosoya, Yutaka Ishibashi, Shinji Sugawara and Konstantinos E. Psannis, "Effects of Group Synchronization Control in Networked Virtual Environments with Avatars", 12-th IEEE/ACM International Symposium on Distributed Simulation and Real Time Applications, Vancouver, British Columbia, Canada, pp. 119-127, October 27 - 29, 2008.
     • D. V. Vlachos , M. G. Hadjinicolaou and Konstantinos E. Psannis, "A Computational Efficient Method for Joint Blind Channel and Carrier Offset Estimation for CDMA Systems", Networking and Electronic Commerce Research Conference (NAEC2008), Riva Del Garda, Italy, pp. 29-35, September, 2008.

     2007

     • Konstantinos E. Psannis, "Dynamic Rate Control Algorithm for Streaming Media over Wireless Channel", IEEE International Conference on Telecommunication and Networking (TENE07), Bridgeport, USA, pp 52-56, December 2007
     • Konstantinos E. Psannis, Y. Ishibashi, and M. Hadjinicolaou, "QoS for wireless interactive multimedia streaming", in Proc. 3rd ACM International Workshop on QoS and Security for Wireless and Mobile Networks (Q2SWinet'07), pp. 168-171, Oct. 2007.
     • Konstantinos E. Psannis, “Interactive Compression Algorithms for Streaming Media over High Speed Networks”, IEEE International Conference on Telecommunication and Networking (TeNe07), Bridgeport, USA, pp 82-87, December 2007.

     2006

     • Konstantinos E. Psannis and A. Vrechopoulos, "Interactive Services in Modern Wireless Networks: Technical Challenges and Potential Business Benefits", 3rd Student Conference of Management Science and Technology – Entrepreneurship and Technology: Key for Competitiveness, Athens, Greece, pp 416-423, 2006
     • Konstantinos E. Psannis and M. Hadjinicolaou, "Media Interactive Streaming in High Speed Downlink Packet Access Wireless Channel", Int. Conf. on Signal Processing, Computational Geometry & Artificial Vision, Elounda, Greece, , pp182-186, August 21-23, 2006
     • Konstantinos E. Psannis, "Multicast Video Services over Wireless Channel with VCR Functionality", In Proc. International Conference on Communications, Athens, Greece, pp 85-89, July 2006.

     2005

     • Konstantinos E. Psannis, M. Hadjinicolaou, and Yutaka Ishibashi, "Efficient Support of Wireless Video Multicast Services in 3G and Beyond", IEEE International Conference on Telecommunication and Networking (TeNe05), Bridgeport, USA, pp 1-4, December 2005.
     • Konstantinos E. Psannis and Yutaka Ishibashi, "Efficient Support of Full Interactive Wireless Media Communications", 10th Panhellenic Conference on Informatics (PCI'2005), Volos, Greece, pp 373-383, November 2005.
     • Konstantinos E. Psannis and Yutaka Ishibashi, "MPEG-4 Interactive Video Streaming over Wireless Networks", In Proc. International Conference on Computers, Athens, Greece, pp 145-149, July 2005.
     • Konstantinos E. Psannis, and Yutaka Ishibashi, "Full Interactive MPEG-based Wireless Video Streaming", 5th IEEE International Conference on Technology and Automation, Thessaloniki, Greece, pp 312-317,October 2005.

     2002

     • Konstantinos E. Psannis, M. Hadjinicolaou and A. Krikelis, "Full Interactive Functions in MPEG-based Video on Demand Systems", In Proc. International Conference on Communications, Crete, Greece, pp 44-48, July 2002.
     • Konstantinos E. Psannis and M. Hadjinicolaou, "Support Backward Interactive Functions of MPEG-2 Stream", In Proc International Conference on Intelligent Systems, Switzerland, pp 55-59, Feb 2002.

     2001

     • M. Themistocleous, Z. Irani, Konstantinos E. Psannis, and A. Vrechopoulos, "Application Integration of Information Technology: Classification of Benefits and Barriers", Proceedings of the International Workshop on New Models of Business: Managerial Aspects and Enabling Technology, School of Management, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia, pp. 153 – 161, June 2001
     • G. Christoforidis, P. Dokopoulos and Konstantinos E. Psannis, "Induced Voltages and Currents on Gas Pipelines with Imperfect Coatings due to Faults in a Nearby Transmission Line", in Proc. IEEE Power Tech Conference, pp 251-258, Sept 2001.
     • Konstantinos E. Psannis and M. Hadjinicolaou, "Implementing Interactive Operations of MPEG-2 Stream", International Conference on Multimedia Internet and Video Technologies (MIV01), Malta, pp 70-74, Sept 2001.
     • Konstantinos E. Psannis and M. Hadjinicolaou, "A New Methodology for Implementing Interactive Operations of MPEG-2 Compressed Video", In Proc IEEE Second International Workshop on Digital and Computational Video, Tampa, USA, pp 21-28, Feb2001

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Konstantinos E. Psannis and M. Hadjinicolaou, "Transmitting Additional Data of MPEG-2 Compressed Video to Support Interactive Operations", In Proc. IEEE International Symposium on Intelligent Multimedia, Video and Speech Processing, Hong Kong, pp 308-311, May 2001

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Άλλα (11 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2018

      • Q. Qian, Y. Ishibashi, P. Huang, Y. Tateiwa, H. Watanabe, and Konstantinos E. Psannis, "QoE assessment of object softness in remote robot system with haptics: Comparison of stabilization control," IEICE[[The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE), was established in May, 1917, Japan]. Technical Report, CQ2018-27, IEICE Technical Committee on Communication QualityJune 1, 2018, Chiba University, May/June 2018, May/June 2018. [talk(en)-http://users.uom.gr/~kpsannis/CQ20180601.pdf]

       Προβολή Δημοσίευσης

      2017

      • T. Rikiishi, Y. Ishibashi, P. Huang, T. Miyoshi, H. Ohnishi, Y. Tateiwa, Konstantinos E. Psannis, and H. Watanabe, "Stabilization control by viscosity in remote robot system with haptics," IEICE Society Conference, [The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE), was established in May, 1917, Japan]. BS-7-21, Sep. 2017. [talk-en: http://users.uom.gr/~kpsannis/rikiishiSociety2017.pdf]

       Προβολή Δημοσίευσης

      • T. Rikiishi, Y. Ishibashi, P. Huang, T. Miyoshi, H. Ohnishi, Y. Tateiwa, Konstantinos E. Psannis, and H. Watanabe, "Effect of stabilization control by viscocity in remote robot system," (in Japanese), IEICE Technical Report [The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE), was established in May, 1917, Japan]., MVE2017-19, Sep. 2017. [https://www.ieice.org/ken/paper/20170921TbXk/eng/]

       Προβολή Δημοσίευσης

      2015

      • Seiya NAKANO, Yoshihiro MAEDA, Yutaka ISHIBASHI, Norishige FUKUSHIMA, Pingguo HUANG, and Konstantinos E. Psannis, Influence of Network Delay on Fairness Between Players in Networked Game with Olfactory and Haptic Senses, THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS, IEICE Technical Report, Copyrightⓒby IEICE, This work was done in cooperation with Suji Wellness Cooking Co., Exhalia, and Shiono Koryo Kaisha, Ltd. , [pdf-web.nitech.ac.jp] [ppt], Jan. 22, 2015
      • S. Nakano, Y. Zheng, Y. Ishibashi, N. Fukushima, P. Huang, and Konstantinos E. Psannis, "QoE assessment of fairness between players in networked baloon bursting game with olfactory and haptic senses," in Record of 2015 Tokai-Section Joint Conference on Electrical, Electronics, Information, and Related Engineering, K4-4, Sep. 2015.

      2013

      • Q. Zeng, Y. Ishibashi, N. Fukushima, S. Sugawara, and Konstantinos E. Psannis, "Influence of inter-stream synchronization error on QoE in networked ensenmble with haptic media, sound and video," IEICE Global Conference, A-16-1, Mar. 2013

      2012

      • Q. Zeng, Y. Ishibashi, N. Fukushima, S. Sugawara, and Konstantinos E. Psannis, "Influence of network delay on QoE in networked ensenmble with stereo video, sound, and haptic media," in Record of 2012 Tokai-Section Joint Conference on Electrical and Related Engineering, P1-8, Sep. 2012

      2011

      • Y. Miyashita, Y. Ishibashi, N. Fukushima, S. Sugawara, and Konstantinos E. Psannis, "QoE assessment in chorus with voice and video among multi-points," (in Japanese), IEICE Technical Report, CS2010-51, Dec. 2010. [IEICE]. Encouraging Prize The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE), JAPAN, Technical Committee on Communication Systems (CS). July 2011. [IEICE] established in May, 1917, JAPAN [https://www.ieice.org/ken/paper/20101202502w/eng/]

       Προβολή Δημοσίευσης

      2010

      • K. Hosoya, Y. Ishibashi, N. Fukushima, S. Sugawara, and Konstantinos E. Psannis, "QoE assessment in switching scheme for inter-destination synchronization control," (in Japanese), IEICE Technical Report, [The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE), was established in May, 1917, Japan].CQ2009-65, Jan. 2010. [IEICE] [21st ITC Specialist Seminar: http://users.uom.gr/~kpsannis/ITC-SS21-Proceedings.pdf]

       Προβολή Δημοσίευσης

      2009

      • N. Ishii, S. Lee, Y. Ishibashi, Konstantinos E. Psannis, and J. Kim, "Experiment on international connection for haptic media communications," in Record of 2009 Tokai-Section Joint Conference of the Eight Institutes of Electrical and Related Engineers, IEICE [The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE), was established in May, 1917, Japan], O-434, ACKNOWLEDGEMENT This work was supported by the Telecommunications Advancement Foundation, JAPAN, Sep. 2009.

       Προβολή Δημοσίευσης

      2008

      • K. Hosoya, Y. Ishibashi, S. Sugawara, and Konstantinos E. Psannis, "QoE assessment of group synchronization control in distributed virtual environments with avatars," IEICE Technical Report, [The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE), was established in May, 1917, Japan], CQ2008-18, July 2008. [https://jglobal.jst.go.jp/en/detail?JGLOBAL_ID=200902218764407749&rel=0]
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font