Κουρδούμπαλου Σταυρούλα
 • 2310 891.599
 • kroula uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 310

  Κουρδούμπαλου Σταυρούλα

  Λέκτορας
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Λογιστική

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2001)
  • ΜΒΑ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2003)
  • Δρ. τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2010)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Φοροδιαφυγή επιχειρήσεων
  Παραποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
   (ΟΔ0617)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0617

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Γενικού υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA150/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει:

  • Συνεπή και συνεκτική γνώση της λογιστικής ορολογίας αναφορικά με τη σύνταξη και την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης λογιστικών πληροφοριών
  • Δυνατότητα εφαρμογής αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών στη χρηματοοικονομική ανάλυση μίας επιχείρησης
  • Ικανότητα επεξήγησης και αξιολόγησης των επιχειρηματικών αποφάσεων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος που λειτουργούν

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχοι

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση της δομής και του πληροφοριακού περιεχομένου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα αναλυτικά εργαλεία και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στην ανάλυση των λογιστικών πληροφοριών.

  Περίγραμμα εισηγήσεων

  • Θεωρητικό πλαίσιο της λογιστικής
  • Εταιρική διακυβέρνηση
  • Συγκριτική ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Ανάλυση αριθμοδεικτών
  • Ανάλυση νεκρού σημείου και βαθμού λειτουργικής και χρηματοοικονομικής μόχλευσης

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία
  • Επίδειξη της βάσης δεδομένων της βιβλιοθήκης (ICAP DataPrisma) στους φοιτητές για την εύρεση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που θα αναλυθούν στο πλαίσιο της εργασίας τους και επίδειξη λοιπών πηγών πληροφόρησης (π.χ. ιστοσελίδες Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ΓΕΜΗ κ.τ.λ.)
  • Χρήση του Open eClass για ανάρτηση διαφανειών, ασκήσεων και εργασιών. Ανάρτηση των εργασιών των φοιτητών και βαθμολόγησής τους στην πλατφόρμα του Open eClass.
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης e-class

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  70

  Εκπόνηση ατομικής εργασίας

  30

  Σύνολο Μαθήματος

  100

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση (60%)
  • Ατομική εργασία (40%)

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

  Ηβαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

  Οι οιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου και οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Γεωργόπουλος Αντ. (2014), Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Εκδόσεις Ευγενία Σωτ. Μπένου
  • Στεφάνου Κ. (2017), Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με χρήση excel, Εκδόσεις Αλτιντζής Άγγελος
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΒΣ0649)

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣ0649

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Λογιστική

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  compus

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητριών/ών με τις βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα έχουν αποκτήσει:

  • Συνεπή και συνεκτική γνώση της λογιστικής ορολογίας
  • Ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση οικονομικών συμβουλών χρηματοοικονομικής λογιστικής
  • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων χρηματοοικονομικής λογιστικής
  • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και επεξήγησης οικονομικών επιχειρημάτων σχετικά με τη χρηματοοικονομική λογιστική τόσο σε άτομα με γνώση του αντικειμένου όσο και σε μη ειδικούς
  • Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά θεμάτων χρηματοοικονομικής λογιστικής
  • Ικανότητα ανάδειξης και διερεύνησης ενός συγκεκριμένου θέματος στην χρηματοοικονομική λογιστική
  • Ικανότητα παραγωγής αυτόνομης εργασίας.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Ομαδική εργασία
  • Λήψη αποφάσεων

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί η/ο φοιτήτρια/ητής σε εισαγωγικό επίπεδο με τα θέματα που πραγματεύεται η επιστήμη της λογιστικής.

  Περίγραμμα εισηγήσεων

  - Εισαγωγή στη Λογιστική

  - Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις

  - Ονομασία και Περιεχόμενο Λογαριασμών

  - Λειτουργία των Λογαριασμών (Διπλογραφικό Σύστημα)

  - Καταχώρηση Λογιστικών Γεγονότων

  - Προσδιορισμός Αποτελέσματος Περιόδου

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση PowerPoint στη διδασκαλία και επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης compus.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Φροντιστήριο

  30

  Γενική προετοιμασία

  68

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  Τελική γραπτή εξέταση (100%)

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

  Οι φοιτήτριες/ητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου και οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (compus).

  Οι φοιτήτριες/ητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (compus).

  Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στις/στους φοιτήτριες/ητές να εξεταστούν και μέσω προόδων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ήτοι, υπάρχουν 3 πρόοδοι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η πρώτη πρόοδος περιλαμβάνει περίπου το 30% της ύλης, η δεύτερη πρόοδος περιλαμβάνει το 70% της ύλης και η τρίτη πρόοδος το 100% της ύλης. Οι φοιτήτριες/ητές πρέπει να επιτύχουν προβιβάσιμο βαθμό σε κάθε πρόοδο ώστε να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη. Σε αυτή την περίπτωση η τελική βαθμολογία του μαθήματος προέρχεται (κατά 100%) από τη βαθμολογία της τρίτης προόδου. Οι φοιτήτριες/ητές που είτε δεν επέτυχαν στις εξετάσεις της τρίτης προόδου είτε δεν επέτυχαν ικανοποιητική βαθμολογία διατηρούν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος. Σε αυτή την περίπτωση ο βαθμός τους προκύπτει αποκλειστικά από τις τελικές εξετάσεις.

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Καραγιώργος, Θ. (2018) Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Αφοί Θ. Καραγιώργου.
  • Βαζακίδης, Α., Α. Σταυρόπουλος, και Σ. Τσόπογλου (2010) Χρηματοοικονομική Λογιστική Λογιστικό Σχέδιο, ΧΑΡΙΣ ΜΕΠΕ.

  – Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (ΟΔ0504)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0504

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Γενικού υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA177/

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει:

  • Συνεπή και συνεκτική γνώση της λογιστικής ορολογίας που σχετίζεται με τα ζητήματα που ανακύπτουν από την εταιρική συνεργασία και τον νομικό τύπο που περιβάλλεται κάθε εταιρία.
  • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης λογιστικών πληροφοριών
  • Ικανότητα επεξήγησης και αξιολόγησης  των επιχειρηματικών αποφάσεων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος που λειτουργούν
  • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
  • Ικανότητα παραγωγής αυτόνομης εργασίας

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  • Αυτόνομη εργασία
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Ομαδική εργασία
  • Λήψη αποφάσεων

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχοι

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση των λογιστικών συμβάντων και προβλημάτων που προκύπτουν από την εταιρική συνεργασία και τον νομικό τύπο που περιβάλλεται κάθε εταιρία.

  Περίγραμμα εισηγήσεων

  • Ομόρρυθμη Εταιρία
  • Ετερόρρυθμη Εταιρία
  • Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
  • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
  • Ανώνυμη Εταιρία

   

  1. 4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία
  • Επίδειξη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου για την εκπόνηση εργασιών
  • Χρήση του Open eClass για ανάρτηση διαφανειών, ασκήσεων και εργασιών. Ανάρτηση των εργασιών των φοιτητών και βαθμολόγησής τους στην πλατφόρμα του Open eClass.
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης compus

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  85

  Ατομικές εργασίες

  15

  Σύνολο Μαθήματος

  100

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση (85%)
  • Ατομικές εργασίες (15%)

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου και οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

  1. 5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

   

  • Χέβας Δ., Τζόβας Χρ. (2020), Προχωρημένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Εκδόσεις Ευγενία Σωτ. Μπένου
  • Καραγιώργος Θ. (2016), Λογιστική Εταιριών και Φορολογία Εισοδήματος, Εκδόσεις Αφοί Θ. Καραγιώργου Ο.Ε.
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
   (ΟΔ0506-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0506-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ’

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  3

  5

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Γενικού υποβάθρου

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA176/

   

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει:

  • Συνεπή και συνεκτική γνώση της φορολογικής ορολογίας καθώς και ορολογίας της εργατικής νομοθεσίας
  • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης φορολογικών πληροφοριών
  • Ικανότητα εφαρμογής αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών στην ανάλυση των φορολογικών αποφάσεων που λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις
  • Ικανότητα επεξήγησης και αξιολόγησης των επιχειρηματικών αποφάσεων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος που λειτουργούν

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχοι

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με βασικές έννοιες της εργατικής νομοθεσίας καθώς και να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες και τον τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων στην Ελλάδα.

  Περίγραμμα εισηγήσεων

  • Εργατική νομοθεσία
  • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
  • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία
  • Χρήση του Open eClass για ανάρτηση διαφανειών, ασκήσεων και εργασιών. Ανάρτηση των εργασιών των φοιτητών και βαθμολόγησής τους στην πλατφόρμα του Open eClass.
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης e-class

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  85

  Ατομικές εργασίες

  15

  Σύνολο Μαθήματος

  100

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση (85%)
  • Ατομικές εργασίες (15%)

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου και οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Επιστημονική Ομάδα ASTbooks: Κ. Γιαζιτζής, Ι. Καλοκύρη, Α. Κάση, Γ. Κατσιβέλη, Π. Κοτσώνης, Κ. Λάμπος, Α. Παπακίτσου και Π. Πετρόπουλος (2020), Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013, Εκδόσεις Σταγάκη Ελευθερία & Σία Ε.Ε.
  • Επιστημονική Ομάδα ASTbooks: Κ. Γιαζιτζής, Ι. Καλοκύρη, Α. Κάση, Γ. Κατσιβέλη, Π. Κοτσώνης, Κ. Λάμπος, Α. Παπακίτσου και Π. Πετρόπουλος (2020), Πρακτικός Οδηγός για Εργατικά Θέματα 2020, Εκδόσεις Σταγάκη Ελευθερία & Σία Ε.Ε.
  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I (πρώην "Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής")
   (ΟΔ0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0203

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

  (πρώην «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής»)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μάθημα Γενικού Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA149/

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει:

  • Συνεπή και συνεκτική γνώση της λογιστικής ορολογίας
  • Ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση οικονομικών συμβουλών χρηματοοικονομικής λογιστικής
  • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων χρηματοοικονομικής λογιστικής
  • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και επεξήγησης οικονομικών επιχειρημάτων σχετικά με τη χρηματοοικονομική λογιστική τόσο σε άτομα με γνώση του αντικειμένου όσο και σε μη ειδικούς.
  • Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά θεμάτων χρηματοοικονομικής λογιστικής

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  • Αυτόνομη εργασία
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Ομαδική εργασία
  • Λήψη αποφάσεων

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχοι

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής σε εισαγωγικό επίπεδο με τα θέματα που πραγματεύεται η επιστήμη της λογιστικής.

  Περίγραμμα εισηγήσεων

  • Εισαγωγή στη Λογιστική
  • Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις
  • Ονομασία και Περιεχόμενο Λογαριασμών
  • Λειτουργία των Λογαριασμών (Διπλογραφικό Σύστημα)
  • Καταχώρηση Λογιστικών Γεγονότων
  • Προσδιορισμός Αποτελέσματος Περιόδου

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης e-class

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  125

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  125

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

  • Τελική γραπτή εξέταση (100%)

  Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

  Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου και οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Δρογαλάς Γ., Καραγιώργος Αλ. (2021), Λογιστική Ι, Εκδόσεις Αφοί Καραγιώργου
  • Γεωργόπουλος Αντ. (2016), Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις Ευγενία Σωτ. Μπένου

  Δημοσιεύσεις


  • Επιστημονικά Περιοδικά (7 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2022

   • Kourdoumpalou S. and Drogalas G. (2022), "Non-conforming tax aggressiveness and earnings management: Evidence from Greek public companies", Journal of Accounting and Taxation, Vol. 14(1), pp. 64-75.

   2017

   • Kourdoumpalou St. (2017), “Detecting earnings management: a review of the proxies”, International Journal of Critical Accounting, Vol. 9, Issue 2, pp. 103-118.
   • Kourdoumpalou St. (2017), “Detecting tax evasion when tax and accounting earnings match”, Corporate Ownership and Control, Vol. 14, Issue 2, pp. 279-288.

   2016

   • Kourdoumpalou St. (2016), “Do corporate governance best practices restrain tax evasion? Evidence from Greece”, Journal of Accounting and Taxation, Vol. 8, Issue 1, pp. 1-10

   2012

   • Kourdoumpalou St. and Karagiorgos Th. (2012), “Extent of tax evasion of public companies when taxable earnings and accounting earnings coincide”, Managerial Auditing Journal, Vol. 27, Issue 3, pp. 228-250

   2006

   • Karagiorgos Th. and Kourdoumpalou St. (2006), “Exploring the relationship between learning approaches of accounting students and their learning outcomes at a Greek university”, European Journal of Social Sciences, Volume 2, Number 2, pp. 234-238.
   • Karagiorgos Th. and Kourdoumpalou St. (2006), “Methods for measuring the hidden economy – A review”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 5, pp. 95-102.
   • Συνέδρια (7 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    2021

    • Chytis E. and Kourdoumpalou St., "Tax Treatment of Losses During the COVID-19 Crisis: A Preliminary Analysis of the Commission Recommendation 2021/801", 20th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, 17-18 December 2021, Thessaloniki.

    2019

    • Kourdoumpalou St. and Drogalas G, “Examining the association between corporate tax aggressiveness and financial earnings management: The case of Greek public companies”, 18th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, 13-14 December 2019, Athens

    2007

    • Καραγιώργος Θ. και Κουρδούμπαλου Στ., «Παραποίηση Κερδών στο Χ.Α.Α.», 6ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος, 14-15 Δεκεμβρίου 2007, Πάτρα.
    • Karagiorgos Th. and Kourdoumpalou St., “The Relationship between Corporate Governance and Tax Evasion: Evidence from Athens Stock Exchange”, 5th International Conference, New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE 2005), 30 – 31 August 2007, Rhodes, Greece.

    2006

    • Karagiorgos Th. and Kourdoumpalou St., “An examination of corporate tax evasion”, 1st International Conference on Accounting and Finance, 31 August – 1 September 2006, Thessaloniki, Greece.

    2005

    • Karagiorgos Th. and Kourdoumpalou St., “Exploring the relationship between learning approaches of accounting students and their learning outcomes at a Greek university”, 4th International Conference, New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE 2005), 25 – 26 August 2005, Corfu, Greece.

    2004

    • Karagiorgos Th. and Kourdoumpalou St., “The Accounting Standard SFAS No.107: An Empirical Examination”, 2nd International Conference on Accounting and Finance in Transition, 9 – 11 July 2004, Kavala, Greece.
    • Άλλα (1 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2007

     • Καραγιώργος Θ. και Κουρδούμπαλου Στ., «Διερεύνηση της Αξιοπιστίας των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων υπό το Πρίσμα των Αποτελεσμάτων των Φορολογικών Ελέγχων», Ημερίδα προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή κ. Αριστοκλή Ιγνατιάδη, 2 Μαΐου 2007, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font