Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος
 • 2310 891.540
 • kt uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 234

  Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Διεθνείς Οργανισμοί και Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

  Βιογραφικό
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
   (HRMS101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  HURMIS

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN HUMAN RIGHTS AND MIGRATION STUDIES

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ
   (ΒΣ0633-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣ0633-2

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε & Ζ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Προστασία Μειονοτήτων

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Ειδίκευσης, ειδικού υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://services.uom.gr/classweb/class_profile.asp?key=126-%C2%D30633-2-182&param=%D0%D1%CF%D3%D4%C1%D3%C9%C1%20%CC%C5%C9%CF%CD%CF%D4%C7%D4%D9%CD

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Η ανάπτυξη της γνώσης για την ανθρώπινη κινητικότητα, βίαιη ή εθελούσια. Επίσης η γνώση για το δίκαιο και τις πολιτικές που ασκούνται και εφαρμόζονται στην ανθρώπινη κινητικότητα. Τέλος, η εξοικείωση με κάθε δυνατό πεδίο που αφορά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

  Γενικές Ικανότητες

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα εξετάζει το φαινόμενο των μειονοτήτων που διαβιούν στα κράτη της δυτικής, ανατολικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και αλλού. Οι μειονότητες αυτές προβάλλουν ποικίλες διεκδικήσεις απέναντι στα κράτη με βάση την πολιτισμική και εθνική τους ταυτότητα, εγείροντας σειρά διλημμάτων και προκλήσεων σχετικά με τις παραδοχές της σύγχρονης δημοκρατικής συμμετοχής, τον εθνικό χαρακτήρα των κρατών και την πολιτική-εδαφική συγκρότηση τους. Με αφετηρία το πλαίσιο συγκρότησης εθνικών κρατών στην Ευρώπη, το μάθημα εξετάζει τον ποικίλο χαρακτήρα των μειονοτικών ζητημάτων σε διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης, θεωρίες σχετικά με τα αίτια και τους παράγοντες που ενισχύουν την πολιτικοποίηση των μειονοτήτων, καθώς και δομές και κρατικές πολιτικές που στοχεύουν στο να διαχειριστούν τις εθνοτικές συγκρούσεις. Σκοπός του μαθήματος επίσης είναι να διερευνήσει το περιεχόμενο των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας καθώς και της επιπτώσεις των αιτημάτων που προβάλλουν στις κρατικές δομές και τους θεσμούς δημοκρατικής αντιπροσώπευσης και πολιτικής συμμετοχής.

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο, ασύγχρονη εκπαίδευση εξ αποστάσεως

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις, Παρουσίαση και συγγραφή εργασίας

  52

  Προετοιμασία για το κάθε μάθημα

  26

  Ασύγχρονη εκπαίδευση

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  88

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Γλώσσα αξιολόγησης: αγγλικά

   

  Η αξιολόγηση γίνεται συνδυαστικά με την παρουσίαση και συγγραφή εργασίας και την προφορική ή γραπτή εξέταση

   

  Τα κριτήρια αξιολόγησης λαμβάνουν υπόψη την ικανότητα αφομοίωσης της γνώσης, ανάλυσης και σύνθεσης της βιβλιογραφίας, παρουσίασης εργασίας, ομαδική δουλειά. Τα κριτήρια αξιολόγησης συζητιούνται με τους φοιτητές κατά το πρώτο μάθημα.

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία:

  Κ. Τσιτσελίκης & Δ. Χριστόπουλος, Το μειονοτικό φαινόμενο στην Ελλάδα, 1997, Κριτική Δημήτρης Χριστόπουλος, Το μειονοτικό φαινόμενο: μια ευρωπαϊκή ιστορία, Η Ετερότητα ως Σχέση Εξουσίας, 2002, Κριτική

  - Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  Ethnicities / International Journal of Minority and Group Rights

   

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (27 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • K. Tsitselikis and Meriç Özgüneş, «Greek and Turkish reciprocal minorities: Α silenced dispute at the border zone of democracy», Greece and Turkey in Conflict and Cooperation, Alexis Hraklidis & Gizem Cakmak (eds.), Routledge,
   • Κ. Τσιτσελίκης, «Μουσουλμάνοι πρόσφυγες: μια ακόμα πρόκληση για την ελληνική δικαιοταξία», Διλήμματα και συμφραζόμενα του προσφυγικού ζητήματος, Κ. Παπαγεωργίου & Π. Σούρλας (επιμ.), Ίδρυμα της Βουλής, Αθήνα 25-41.

   2017

   • Κ. Τσιτσελίκης, «Οι μουσουλμάνοι της Ηπείρου: μια μειονότητα στα αζήτητα της ιστορίας», Narda - Οθωμανική Άρτα. Η μετάβαση από την ύστερη οθωμανική περίοδο στην ελληνική πόλη, Η. Σκουλίδας (επιμ.), Σκουφάς, Άρτα, σελ. 193-206
   • K. Tsitselikis, “The Lausanne minorities of Greece and Turkey after 1999: Signs of Change and Fields of Resistance”, Rethinking Greek-Turkish Relations Since 1999, Gokce Bayindir Goularas and Hakan Sezgin Erkan (eds.), Lexington Books, N. York/London, σελ. 13-24

   2016

   • Κ. Τσιτσελίκης και Μ. Γεωργαλίδου (επιμ.), Γλωσσική και κοινοτική ετερότητα στη Δωδεκάνησο του 20ού αιώνα, Παπαζήση, Αθήνα
   • Κ. Τσιτσελίκης, «Οι μουσουλμανικές κοινότητες Ρόδου και Κω: Δίκαιο και πολιτικές», Γλωσσική και κοινοτική ετερότητα στη Δωδεκάνησο του 20ού αιώνα, Κ. Τσιτσελίκης και Μ. Γεωργαλίδου (επιμ.), εκδ. Παπαζήση, Αθήνα , σελ. 279-305
   • Κ. Τσιτσελικης, «Εθνική ορθότητα: ένα αγκάθι στο υπογάστριο της δημοκρατίας μας;», Η λογοκρισία στην Ελλάδα, Πην. Πετσίνη-Δ. Χριστόπουλος (επιμ.), Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, Αθήνα , σελ. 216-224
   • K. Tsitselikis, “A Dynamic Community in Impasse: The Turkish-Muslim Minority in Greece”, Islam in the Balkans, Demolishing Mentality Which Demolishes Bridges, Muhammet Savaş Kafkasyalı, Ankara , σελ. 287-315

   2015

   • “The emergence of the international regulation of human mobility” (with D. Parsanoglou), International ‘migration management’ in the early cold war. The Intergovernmental Committee for Migration from Europe (L. Ventouras ed.), University of Peloponese, σελ. 13-32

    Προβολή Δημοσίευσης

   • K. Tsitselikis, “Temporary migration in Greece”, Transnational migration in transition: state of the art report on temporary migration, Collected Working Papers from the EURA-NET project (Edited by Pirkko Pitkänen and Sergio Carrera), University of Tampere, 142-167.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Κ. Τσιτσελίκης, «Οι μουσουλμάνοι της Θεσσαλονίκης (1912-2012): μια διακεκομμένη και άβολη παρουσία», Επίκεντρο, επιμ. Β. Γούναρης και Δ. Καιρίδης, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, σελ. 391-407.

   2014

   • K. Tsitselikis, “Studying International Organizations: Exploring Key-notions, Theoretical and Methodological Tools”, International Organizations and the Protection of Human Rights. Essays in honor of professor Parroula Naskou-Perraki, Th. Skouteris & M. Vagias (eds.), Themis pub., Athens, , σελ. 15-30.
   • K. Tsitselikis, “The Convention of Lausanne (1923): Perceptions and Counter-Perceptions of an On-going Appraisal”, When Greek Meets Turk: Interdisciplinary Perspectives on the Relationship since 1923, Vally Lytra (ed.), Ashgate, London , σελ. 211-225.

   2012

   • Tsitselikis, K., (2012). Old and New Islam in Greece. From traditional minorities to immigrant newcomers, Martinus Nijhoff, Leiden/Boston

   2011

   • Τσιτσελίκης K., (2011). Τα βακούφια των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων στον ευρωπαϊκό δρόμο της Τουρκίας, Αθήνα: Βιβλιόραμα

   2010

   • Τσιτσελίκης Κ. & D. Kurban, (2010). Μία ιστορία αμοιβαιότητας: Μειονοτικά ιδρύματα σε Ελλάδα και Τουρκία, Istanbul/Αθήνα: TESEV/ΚΕΜΟ

   2009

   • Τσιτσελίκης K., & Κ. Γαβρόγλου (επιμ.), (2009). Συνάντηση στην Πόλη. Το παρόν και το μέλλον. Κείμενα για την ρωμαίικη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, Αθήνα: Καλειδοσκόπιο

   2008

   • Tsitselikis, K. & Μ. Pekin (επιμ.), (2008). Στις όχθες του Έβρου, Κωνσταντινούπολη: LMV/ΚΕΜΟ

   2003

   • Τσιτσελίκης K., & Δ. Χριστόπουλος (επιμ.), (2003). Η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας, συνεπιμέλεια με Δ. Χριστόπουλο, Κριτική, Αθήνα

   2001

   • Τσιτσελίκης K., (2001), Η μειονοτική εκπαίδευση της Θράκης. Συλλογή νομοθεσίας-σχόλια, (μαζί με τον Λάμπρο Μπαλτσιώτη), Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή
   • Τσιτσελίκης K., (2001) Επιβάλλοντας την ειρήνη: Το δικαίωμα στην επέμβαση και τα όρια του ανθρωπισμού, στη σειρά «Συνταγματικό δίκαιο στην Ευρώπη-Μελέτες του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου», εκδ. Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή
   • Τσιτσελίκης K. & άλλοι (συνεπιμέλεια με τους: Λ. Εμπειρίκο, Α. Ιωαννίδου, Ε. Καραντζόλα, Λ. Μπαλτσιώτη, Σ. Μπέη και Δ. Χριστόπουλο), (2001). Η γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα, Πρακτικά Διημερίδων, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα

   2000

   • Τσιτσελίκης K., & Δ. Χριστόπουλος (κείμενα και συνεπιμέλεια) (2000). Η συνάντηση των Δελφών και η δράση του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων, Κριτική, Αθήνα

   1999

   • Τσιτσελίκης K.) (επιμ.) (1999). Γλώσσες, αλφάβητα και εθνική ιδεολογία στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, Κριτική, Αθήνα (σελ. 145)

   1997

   • Τσιτσελίκης K., & Δ. Χριστόπουλος (επιμ.) (1997). Το μειονοτικό φαινόμενο στην Ελλάδα - Μία συμβολή των κοινωνικών επιστημών, (επιμ.), Κριτική, Αθήνα

   1996

   • Τσιτσελίκης K., (1996). Το διεθνές και ευρωπαϊκό καθεστώς των γλωσσικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων και η ελληνική έννομη τάξη, Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή

   2016

   • Κ. Τσιτσελίκης κ Μ. Γεωργαλίδου, «Εισαγωγή: Η γλωσσική και κοινοτική ετερότητα στη Δωδεκάνησου του 20ού αιώνα», Γλωσσική και κοινοτική ετερότητα στη Δωδεκάνησο του 20ού αιώνα, Κ. Τσιτσελίκης και Μ. Γεωργαλίδου (επιμ.), εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, σελ. 13-32
   • Επιστημονικά Περιοδικά (30 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    2013

    • “European Islams and Muslim Europes: Some thought about studying Europe’s contemporary Islam”, Yearbook of Muslims in Europe, vol. 5, pp. 1-18
    • Tsitselikis, K., (2013), “Sticks, not carrots: Immigration and rights in Greece and Turkey”, Southeast European and Black Sea Journal, 421-433

    2012

    • Tsitselikis, K., (2012), «Seeking To Accommodate Shari’a Within A Human Rights Framework: The Future Of The Greek Shari’a Courts», Journal of Law and Religion, XXVII, 341-360
    • Τσιτσελίκης K., (2012), «Όψεις νομικού κοινοτισμού στην Ελλάδα: Μεταξύ μιλλέτ και ιθαγένειας», Ιδιότητα του Πολίτη, Γ. Κουζέλης & Δ. Χριστόπουλος (επιμ.), Αθήνα: εκδ. Πατάκη, σελ. 73-90

    2010

    • Tsitselikis, K., (2010), “Applying Sharia in Europe: Greece as an Ambivalent Legal Paradigm”, Yearbook of Muslims in Europe, vol. ΙI, J.S. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibašić, Br. Maréchal & Ch. Moe (επιμ.), Brill, 663-679

    2008

    • Τσιτσελίκης K. & Λ. Μπαλτσιώτης, (2008), «Η μειονοτική εκπαίδευση της Θράκης: νομικό καθεστώς, προβλήματα και προοπτικές», Πρόσθεση όχι Αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός όχι Διαίρεση. Η μεταρρυθμιστική παρέμβαση στην εκπαίδευση της μειονότητας της Θράκης, Θ. Δραγώνα & Α. Φραγκουδάκη (επιμ.), Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σελ. 57-87
    • Tsitselikis, K., (2008), “Minority mobilization in Greece and litigation in Strasbourg”, International Journal on Minority and Group Rights, 15/2008, 27-48

    2007

    • Tsitselikis, K., (2007), “The Pending Modernisation of Islam in Greece: From Millet to Minority Status”, Jahrbuecher fuer Geschichte und Kultur Suedosteuropas, Vol 55 (2007) 4, σελ. 354-373. (το άρθρο μεταφράστηκε στα βοσνιακά και δημοσιεύτηκε στο: Behar (2012) 108, σελ. 68

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tsitselikis, K., (2007), «Droits de l’homme et des minorités: le parcours balkanique jusque au pacte de stabilité», Mesogeios 32/33, 2007, σελ. 45-57

    2006

    • Τσιτσελίκης K., (2006), «Ανιχνεύοντας το ιστορικό και ιδεολογικό υπόβαθρο της Ανταλλαγής», Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών. Πτυχές μιας εθνικής σύγκρουσης, ΚΕΜΟ & εκδ. Κριτική, Αθήνα 2006, σελ. 15-48
    • Tsitselikis, K., (2006), “Citizenship in Greece. Present challenges for future changes”, Multiple Citizenship As A Challenge To European Nation-States, D. Kalekin-Fishman & P. Pitkänen (eds.), SensePublishers, Rotterdam, σελ. 145-170 και το συναφές “Dual citizenship issues in Greece”, Doppelte Staatsbürgerschaft, Schröter, Mengelkamp & Jäger (eds.), Verlang Empirische Pädagogik, Landau 2005, σελ. 284-299
    • Tsitselikis, K., D. Kalekin-Fishman & P. Pitkänen, (2006), “Theorizing Multiple Citizenship”, Multiple Citizenship As A Challenge To European Nation-States, D. Kalekin-Fishman & P. Pitkänen (eds.), SensePublishers, Rotterdam 2006, σελ. 145-170

    2005

    • Tsitselikis, K., (2005), “Dual citizenship in the light of International Law”, Doppelte Staatsbürgerschaft, Schröter, Mengelkamp & Jäger, Verlang Empirische Pädagogik, Landau, σσ. 360-376 και το παρεμφερές “Aspects of Citizenship in the Light of International Law”, Justice in Particular, In Honour of Professor P.J. Kozyris, A.N. Sakkoulas, Αθήνα/Κομοτηνή 2007, σελ. 471-491

    2004

    • Τσιτσελίκης K. (2004), «Αναζητώντας την χαμένη τιμή του διεθνούς δικαίου. Μετά την διεθνή επέμβαση στο Ιράκ (2003)», Ισοπολιτεία, τ. VΙΙΙ, 1-2, 2004 [2007], σελ. 153-183

    2003

    • Τσιτσελίκης K. (2003), «Η εκπαίδευση της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία», Η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας, (επιμ. Κ. Τσιτσελίκης, Δ. Χριστόπουλος), Κριτική, Αθήνα 2003, σελ. 165-223
    • Τσιτσελίκης K. (2003), «Η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας: Στιγμιότυπα αβεβαιότητας ως εθνικές αλήθειες» (μαζί με τον Δημ. Χριστόπουλο), Η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας, (επιμ. Κ. Τσιτσελίκης, Δ. Χριστόπουλος), Κριτική, Αθήνα 2003, σελ. 17-44
    • Τσιτσελίκης K. (2003), «Μουσουλμανικά εκπαιδευτήρια: Το ατελές και διφορούμενο νομικό καθεστώς των ιεροσπουδαστηρίων», 2 Νομοκανονικά 2003, σελ. 49-66

    2002

    • Tsitselikis, K., (2002), «Exchange Of Population: A Paradigm Of Legal Perversion», The protection of national minorities by their kin-state, European Commission for Democracy through Law, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2002, σελ. 135-147
    • Τσιτσελίκης K. (2002), «Η συνθήκη των Αθηνών 1913 στην προκρούστεια κλίνη», 1 Νομοκανονικά 2002, σελ. 101-116
    • Τσιτσελίκης K. (2002), «Το δικαίωμα στην αποζημίωση σε περίπτωση απαλλοτρίωσης. Οι υποθέσεις Υagtzilar και Μάλαμα κατά Ελλάδας ενώπιον του ΕΔΔΑ», 50 Το Νομικό Βήμα, 2002, σελ. 1431-1441

    2001

    • Tsitselikis, K., (2001), “The enhancement of the electoral process and the consolidation of democracy in Europe”, 1rst Annual Human Rights Education Programme, A.N. Sakkoulas & Human Rights Defense Centre, Athens-Komotini 2001, σελ. 311-318
    • Τσιτσελίκης K. (2001), « Επεμβάσεις στο Κόσοβο και το Ανατολικό Τιμόρ: Καταστρατήγηση ή επαναπροσδιορισμός του διεθνούς δικαίου; » 21 Ελληνική Επιθεώρηση Ευρ. Δικαίου 2001, σελ. 485-504

    2000

    • Τσιτσελίκης K. (2000), « Η προσφυγή Σερίφ κατά Ελλάδας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», Δικαιώματα του Ανθρώπου, 8/2000, σελ. 947-970

    1999

    • Τσιτσελίκης K. (1999), «Η θέση του Μουφτή στην ελληνική έννομη τάξη. Η νομική απροσδιοριστία ως παράγοντας της θρησκευτικής ελευθερίας των μουσουλμάνων της Θράκης», Νομικά ζητήματα θρησκευτικής ετερότητας στην Ελλάδα, Δ. Χριστόπουλος (επιμ.), εκδ. Κριτική, Αθήνα 1999, σελ. 271-330

    1998

    • Τσιτσελίκης K. (1998), «Η θέση σε ισχύ του Ευρωπαϊκού Χάρτη Μειονοτικών ή Περιφερειακών Γλωσσών», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 4/1998, σελ. 808-825

    1997

    • Τσιτσελίκης K. & Δ. Χριστόπουλος (1997), «Ο εντοπισμός του μειονοτικού φαινομένου στην Ελλάδα από τη νομική επιστήμη και το δίκαιο. Τα όρια της εμπειρικής προσέγγισης και η αναγκαιότητα μιας αυτονόμησης των γνωστικών συμπερασμάτων», Το μειονοτικό φαινόμενο στην Ελλάδα - Μια συμβολή των κοινωνικών επιστημών, Κ. Τσιτσελίκης & Δ. Χριστόπουλος (επιμ.), Κριτική, Αθήνα, σελ. 415-451.
    • Τσιτσελίκης K. (1997), «Οι υποθέσεις Σαδίκ κατά Ελλάδας», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρ. Δικαίου, 3/1997, σελ. 689-711

    1995

    • Τσιτσελίκης K. (1995), «Η Σύμβαση-πλαίσιο για τις εθνικές μειονότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης», Το Σύνταγμα, 3/1995, σελ. 563-586 και το συναφές σχόλιο «H θέση σε ισχύ της Σύμβασης-πλαισίου για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων του Συμβουλίου της Eυρώπης και η υπογραφή της από την Eλλάδα», Eλληνική Eπιθεώρηση Eυρ. Δικαίου, 1/1998, σελ. 73-77
    • Tsitselikis, K., (1995). «Les langues minoritaires en Grèce», 23 Llengues i dret, Barcelona, σελ. 101-128. (Το άρθρο έχει μεταφραστεί στα καταλανικά στο Εuropa de les Naciones, No 24, CIEMEN, Barcelona 1995)
    • Συνέδρια (20 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2013

     • Tsitselikis, K., (2013). “A Surviving Treaty: The Lausanne Minority Protection in Greece And Turkey”, Kristin Henrard (ed.), The Interrelation between the Right to Identity of Minorities and their Socio-economic Participation, Martinus Nijhoff, Leiden/Boston, 287-313

     2012

     • Tsitselikis, K., (2012). “Aspects of Legal Communitarianism in Greece: Between Millet and Citizenship”, Oñati Socio-Legal Series, v. 2/7, 106-118

     2010

     • Tsitselikis, K., (2010). “Una visión desde la Europe suroriental: Comunidades religiosas minoritarias en sociedades de mayoría ortodoxa”, Derechos umanos y diversidad religiosa, Ed. J. Ruiz Vieytez & G. Urrutia Asua (επιμ.), Deusto, Instituto de derechos humanos Pedro Arruper, 105-125

     2008

     • Τσιτσελίκης K. & Δ. Χριστόπουλος, (2008). «Από το πολυπολιτισμικό ‘μέγα όνειρον του Ελληνισμού’ των αρχών του 20ού στην ‘πολυπολιτισμική πραγματικότητα’ των αρχών του 21ου αιώνα», Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι συνταγματικές αναθεωρήσεις από το χθες στο σήμερα, Αρ. Βατσάκη & Μ. Τσαπόγας (επιμ.), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος»/ΑΝ. Σάκκουλος, Αθήνα/Κομοτηνή, σελ. 163-187 (=στο: Το ανομολόγητο ζήτημα των μειονοτήτων στην ελληνική έννομη τάξη, (2008) Δ. Χριστόπουλος (επιμ.),
     • Tsitselikis, K., (2008). “Le droit de la différence. Minorités et étrangers en Grèce », Nommer et classer dans les Balkans, G. de Rapper & P. Sintes (επιμ.), Ecole Française d’Athènes, 107-121
     • Tsitselikis, K., (2008). “Between the Old and the New: Different Perspectives on Dual Citizenship and European Citizenship” (με τους: P. Toropainen, J. Rautopuro), European Citizenship. An emerging Institution?, D. Kalekin-Fishman & P. Pitkänen (eds.), Peter Lang, Bern 2007, σελ. 243-269

     2007

     • Tsitselikis, K., (2007). “Reciprocity as a regulatory pattern for the treatment of the Turkish/Muslim minority of Greece”, S. Akgönül (ed.), Reciprocity. Greek and Turkish Minorities: Law, Religion and Politics, Bilgi Univeristy Press, Istanbul, σελ. 163-189. Παρόμοιο άρθρο με τίτλο «Η αμοιβαιότητα ως όρος εφαρμογής των υποχρεώσεων Ελλάδας και Τουρκίας απέναντι στις μειονότητές τους», δημοσιεύτηκε στο: Διαστάσεις της μετάβασης και η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της Βαλκανικής, Πρακτικ

     2005

     • Tsitselikis, K., (2005). «1923’ten Önce Yunanistan’da Müslüman Cemaatler Yasal Süreklilikler ve İdeolojik Tutarsızlıklar [Μουσουλμανικές κοινότητες στην Ελλάδα πριν και μετά το 1923: δικαιικές συνέχειες και ιδεολογικές ασυνέπειες], Μ. Pekin (ed.), 2005, Yeninden Kurulan Yaşamlar. 1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi, Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Istanbul, σσ. 341-255. Το πρωτότυπο στα ελληνικά δημοσιεύτηκε στο: Η

     2004

     • Τσιτσελίκης K., (2004), «Γλωσσική πολιτική και δίκαιο στα Βαλκάνια: Η περίπτωση των μουσουλμάνων της Ελλάδας», Γλώσσα. Κοινωνία Ιστορία: Τα Βαλκάνια, Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ.), Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 471-487 (στο ίδιο και η αγγλική μετάφραση του κειμένου, σελ. 478-492)
     • Tsitselikis, K., (2004). «Personal status of Greece’s Muslims: A legal anachronism or an example of applied multiculturalism?», The legal treatment of Islamic minorities in Europe, R. Aluffi & G. Zincone (eds) Peeters, σελ. 109-132. Το άρθρο μεταφράστηκε στα πορτογαλικά (με τον τίτλο: «A situação dos muçulmanos na Grécia: anacronismo legal ou exemplo de multiculturalismo aplicado?») και δημοσιεύτηκε στο βραζιλιάνικο περιοδικό συνταγματικού δικαίου Revista Brazileiras de estud

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Τσιτσελίκης K., (2004). «Ο κανόνας δικαίου ως έκφραση εθνικής ιδεολογίας. Αδιέξοδα της νομικής αντιμετώπισης των μειονοτήτων στην Ελλάδα», Μειονότητες στην Ελλάδα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού, Αθήνα 2004, σελ. 457-482
     • Τσιτσελίκης K., (2004) «Η ιστορική συγκρότηση της μειονοτικής προστασίας στην Ελλάδα», 1953-2003: τα δικαιώματα στην Ελλάδα, (επιμ. Μ. Τσαπόγας, Δ. Χριστόπουλος), Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου/Καστανιώτης, Αθήνα 2004, σσ. 110-125
     • Τσιτσελίκης K., (2004). «Η θρησκευτική ελευθερία των μεταναστών», Η Ελλάδα της μετανάστευσης. Κοινωνική συμμετοχή, δικαιώματα και ιδιότητα του πολίτη (επιμ. Μ. Παύλου, Δ. Χριστόπουλος), Κριτική/ΚΕΜΟ, Αθήνα 2004, σελ. 267-302
     • Tsitselikis, K., (2004). «Muslims in Greece», Islam and the European Union, R. Poz & W. Wieshaider (eds), Peeters, Leuven-Paris-Dudley MA 2004, σελ. 79-107 και το συναφές «The legal status of Islam in Greece», 44/3 Die Welt des Islams 2004, σελ. 402-431 μετάφραση του οποίου δημοσιεύτηκε στα γαλλικά: «Le statut juridique de l’Islam en Grèce», L’année canonique, XLV/2003, 219-242
     • Τσιτσελίκης K. & Γ. Μαυρομμάτης, (2004). «Η εκπαίδευση των μεταναστών στην Ελλάδα (1990-2003). Πολιτικές και πρακτικές»,), Η Ελλάδα της μετανάστευσης. Κοινωνική συμμετοχή, δικαιώματα και ιδιότητα του πολίτη (επιμ. Μ. Παύλου, Δ. Χριστόπουλος), Κριτική/ΚΕΜΟ, Αθήνα 2004, σελ. 121-140

     2003

     • Τσιτσελίκης K. & Δ. Χριστόπουλος (2003), «Impasses of treatment regarding minorities and homogeneis in Greece», History and Culture of South Eastern Europe - An Annual Journal, (Jahrbuecher fuer Geschichte und Kultur Suedosteuropas) Vol 5/2003, σελ. 81-93

     2002

     • Τσιτσελίκης K. (2002), «Διαμόρφωση και εφαρμογή του δικαιώματος στην διδασκαλία της μειονοτικής-μητρικής γλώσσας: Από το μειονοτικό στο διαπολιτισμικό σχολείο», Η διδασκαλία της γλώσσας και των μαθηματικών: Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 446-455

     1999

     • Τσιτσελίκης K. (1999), «Η αντιμετώπιση των μειονοτικών γλωσσών στην Ελλάδα και το ευρωπαϊκό νομικό περιβάλλον στα πρόθυρα του 20ού αιώνα» - "The Attitude to Minority Languages in Greece in Relation to the European Legal Environment on the Threshold of the 20th Century», Ισχυρές και ασθενείς γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου), Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα 1999, σελ. 785-802

     1996

     • Τσιτσελίκης K. (1996), «Μειονοτικές γλώσσες και 'μειονοτικοποίηση': το δίκαιο ως ρυθμιστικός παράγοντας», Ισχυρές και ασθενείς γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα, σελ. 213-224

     2019

     • K. Tsitselikis, «Muslims of Greece: A Legal Paradox and a Political Failure», Oberauer, Nobert, Yvonne Prief & Ulrike Qubaja (eds.), Legal pluralism in Muslim Context, Leiden/Boston: Brill, 63-82
     • Άλλα (43 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2018

      • Κ. Τσιτσελίκης, εισήγηση «Immigrants and refugees as indicators of the securitization process», στο συνέδριο Security and Equality in the European Union που διοργάνωσε η έδρα Jean Monnet του Παν. Μακεδονίας
      • Κ. Τσιτσελίκης, εισήγηση με θέμα «Τα οικουμενικά δικαιώματα του ανθρώπου στο περιφερειακό περιβάλλον της ΕΕ» στο συνέδριο Η συμμετοχή της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Κρίσπη στη Θεσσαλονίκη
      • Κ. Τσιτσελίκης, εισήγηση με θέμα «Το δικαίωμα στα παγκόσμια κοινά: Άπιαστη ουτοπία ή αναγκαίος ρεαλισμός» στο συνέδριο Τα δικαιώματα του Ανθρώπου: από την αναγόρευση στη διεκδίκηση που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων στην Αθήνα

      2016

      • K. Tsitselikis, “Muslims of Greece: mobilizing for the impossible?” στο συνέδριο Islam in the Balkans που διοργάνωσε στο Παρίσι η EHEES.

      2014

      • K. Tsitselikis, «Σύνταγμα και Μειονότητες σε Ελλάδα και Τουρκία» στο συνέδριο με θέμα «Greece and Turkey. Converging and diverging trajectories» που διοργάνωσε στην Κωνσταντινούπολη ο Όμιλος «Αριστόβουλος Μάνεσης» και το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου.

      2013

      • Tsitselikis, K., (2013), εισήγηση Divergences and convergences between East and West: Old and New Islam in East – South East Europe στο συνέδριο με θέμα «Islam in Europe - CEIT closing conference» που διοργάνωσε στο Elsinore (Δανία) το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης

      2012

      • Τσιτσελίκης, Κ., (2012), εισήγηση Το μεταναστευτικό ως μεταβλητή γεωμετρία δικαιωμάτων και αποκλεισμών στο συνέδριο με θέμα «Η Ψυχολογία σε κρίσιμους καιρούς» που διοργάνωσε στην Αλεξανδρούπολη η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρείας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
      • Τσιτσελίκης, Κ., (2012), εισήγηση Προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και ΜΜΕ στην ημερίδα με θέμα «Ο μειονοτικός τύπος στην Ευρώπη, ελευθερία της έκφρασης και του τύπου» που διοργάνωσε στην Κομοτηνή η Πολιτιστική Εκπαιδευτική Εταιρεία Μειονότητας Δυτικής Θράκης
      • Τσιτσελίκης, Κ., (2012), εισήγηση Αντιμετωπίζοντας την ρατσιστική βία στην ημερίδα με θέμα «ʼσυλο και μετανάστευση» που διοργάνωσε στην Θεσσαλονίκη το Ίδρυμα Henrich Boell
      • Τσιτσελίκης, Κ., (2012), εισήγηση Η εφαρμογή της Συνθήκης της Λωζάννης στο ελληνικό δίκαιο στην ημερίδα με θέμα «90 χρόνια από τη Συνθήκη της Λωζάννης» που διοργάνωσε στην Αθήνα το Ελληνικό Τμήμα της Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου (International law Association)
      • Τον Δεκέμβριο 2012 (14.12) συμμετείχα με την εισήγηση Academic and activist descourse στην ημερίδα με θέμα «Ελληνοβουλγαρικές μειονότητες» που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το Πανεπιστήμιο Mακεδονίας, Τμήμα Βαλκανικών και Ανατολικών Σπουδών, το Βουλγαρικό προξενείο και το ΚΕΜΟ
      • Τσιτσελίκης, Κ., (2012), εισήγηση Οι αλλοδαποί στην Ελλάδα. Μεταξύ κακονομίας και απέλασης στην ημερίδα με θέμα «Η προστασία των προσφύγων – Προκλήσεις στην ελληνική πραγματικότητα» που διοργάνωσε στα Ιωάννινα η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
      • Τσιτσελίκης, Κ., (2012), εισήγηση Οι μουσουλμάνοι της Θεσσαλονίκης (1912-2012): μια διακεκομμένη και άβολη περιουσία στο συνέδριο με θέμα «Θεσσαλονίκη: μια πόλη σε μετάβαση, 1912-2012» που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη o Δήμος Θεσσαλονίκης και το Ναυαρίνο Network
      • Τσιτσελίκης, Κ., (2012), εισήγηση Οι αλλοδαποί στην Ελλάδα. Μεταξύ κακονομίας και απέλασης στην ημερίδα με θέμα «Η προστασία των προσφύγων – Προκλήσεις στην ελληνική πραγματικότητα» που διοργάνωσε στα Ιωάννινα η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
      • Tsitselikis K., (2012), εισήγηση The Greek minority vakif in Turkey στο πάνελ «Minority foundations in Turkey and Greece» που διοργάνωσε στην Κωνσταντινούπολη το Ίδρυμα Hrant Dink
      • Tsitselikis K., (2012), εισήγηση Minority protection in Greece and Turkey, πάνελ «Identities and minorities in Turkey and Greece» που διοργάνωσε στην Κωνσταντινούπολη το Πανεπιστήμιο Bilgi, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
      • Τσιτσελίκης Κ., (2012), εισήγηση «Μετανάστευση στις σκοτεινές γωνίες της κρίσης» στο πάνελ με θέμα Τα δικαιώματα σε κρίση: Η ελληνική κρίση που διοργάνωσε στις Βρυξέλλες η Σοσιαλδημοκρατική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
      • Tsitselikis K., (2012), γραπτή εισήγηση «Comments on the Draft Law of the Turkish Independent Law Enforcement Complaint Commission» στο συνέδριο με τίτλο Workshop On The Turkish Independent Law Enforcement Complaint Commission που διοργάνωσε στην ʼγκυρα η Τουρκική Εθνική Ακαδημία της Αστυνομίας

      2011

      • Tsitselikis K., (2011), εισήγηση «Dignity and Human Rights Law» στην ημερίδα Karama Workshop που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
      • Τσιτσελίκης Κ. (2011) εισήγηση «ελευθερία του λόγου και ΜΜΕ» στο συνέδριο Δημοσιογραφία χωρίς διακρίσεις που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης και η European Federation of Journalists
      • Tsitselikis, K., (2011), εισήγηση στο πάνελ «European and International Perspectives on Religion and Integration» στο συνέδριο Integration and Diversity or Segregation and Exclusion? που διοργάνωσε στην Θεσσαλονίκη το British Council
      • Τσιτσελίκης Κ., (2011) εισήγηση “δίκαιο και πολιτικές σχετικά με την μετανάστευση στην Ελλάδα”, διημερίδα για την Διαπολιτισμικότητα στην Ελλάδα που διοργάνωσαν η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Δίκτυο Ναυαρίνο και το Πολύδρομο σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο της Θεσσαλονίκης

      2010

      • Τσιτσελίκης Κ., (2010), εισήγηση «Όψεις του νομικού κοινοτισμού: ανάμεσα στο μιλλέτ και την ιδιότητα του πολίτη» στο συνέδριο Διερευνήσεις για την ιδιότητα του πολίτη: Πολιτικός λόγος, ιστορία και κανόνες σε συγκριτικές προοπτικές που διοργάνωσε στην Αθήνα το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών
      • Τσιτσελίκης Κ., (2010), εισήγηση «Η μετέωρη ελληνική υπογραφή της Σύμβασης-πλαίσιο για τις εθνικές μειονότητες» στο συνέδριο Η προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κεκτημένο και προκλήσεις που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Διεθνούς Δικαίου & Διεθνών Σχέσεων και η Νομική Σχολή ΔΠΘ
      • Tsitselikis, K., (2010) εισήγηση «Minorities in the post-Ottoman Balknas» στο συνέδριο «What is a minority? Should members of minorities have special rights? που διοργάνωσε το Αμερικανικό Κολλέγιο θεσσαλονίκης (ACT)
      • Tsitselikis, K., (2010), εισήγηση “From Millet Organization to Minority Protection: Traditional and New Islam in Greece” στην στρογγυλή τράπεζα με θέμα In the same neighborhood: Citizenship and belonging in Turkey and Greece που διοργάνωσε το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Boğaziçi
      • Tsitselikis K., (2010) εισήγηση “Muslim communities in Greece after the Treaty of Athens (1913-1923): Βetween the millet and the nation», συνέδριο From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire/Turkey and Muslims in Greece, 1830s-1939 που διοργάνωσε το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
      • Τσιτσελίκης, (2010), εισήγηση στο πάνελ Μετανάστες. Μετά την ιθαγένεια: Προκλήσεις ένταξης στην ελληνική κοινωνία που διοργάνωσε στην Θεσσαλονίκη η Ελληνική Ένωση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
      • Τσιτσελίκης, Κ., (2010) εισήγηση «Γάμοι σε νεαρή ηλικία: περιπτώσεις σύγκρουσης κανόνων αστικού και ισλαμικού δικαίου» στην ημερίδα Οι γάμοι σε νεαρή ηλικία στις κοινότητες Ρομά και μουσουλμάνων και οι επιπτώσεις στη ζωή των νέων και της κοινότητας που διοργάνωσε στην Θεσσαλονίκη η οργάνωση ʼρσις
      • Tsitselikis K., (2010), εισήγηση “The (in)convenience of the Lausanne minorities in Greece and Turkey», που διοργάνωσε το School of Oriental and African Studies

      2009

      • Tsitselikis K., (2009), εισήγηση «Law, policy and the Rights of Immigrants», σε συνέδριο με θέμα Legal Mobilization and Political Participation in Europe, EΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα
      • Κ. Τσιτσελίκης, (2009), εισήγηση “Το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα δικαιώματα του ανθρώπου: (Αν)ισορροπίες μεταξύ πολιτικού ρεαλισμού και νομικής ουτοπίας” συνέδριο Η διεθνής συνεργασία σε οικουμενικό και περιφερειακό επίπεδο: Οι διεθνείς θεσμοί σε κρίση που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων
      • Κ. Τσιτσελίκης, (2009), εισήγηση «Τα μουσουλμανικά σχολεία στην Βόρεια Ελλάδα, 1913-1923» στο συνέδριο Θρησκείες και πολιτική στις Ανατολές της Ευρώπης (14ος-20ος αι.) που διοργάνωσε το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και η Ecole Française d’Athènes
      • Tsitselikis K., (2009) εισήγηση «A vision from South-East Europe: Religious minority communities within Orthodox majority societies» στο συνέδριο 5th Human Rights Meeting in Religion and human rights in the public sphere που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Deusto και η τοπική κυβέρνηση της Gipuzkoa (Χώρα των Βάσκων)
      • Κ. Τσιτσελίκης, (2009), εισήγηση «Τα ασφαλιστικά μέτρα ενώπιον του ΕΔΔΑ και της ΕΔΑ (ΔΣΑΠΔ): Μια συγκριτική αποτίμηση» στο συνέδριο Διεθνής Δικαιοσύνη στον 21ο αιώνα. Προκλήσεις και Προοπτικές, που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από κοινού με την Ελληνική Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων
      • Τσιτσελίκης, Κ., (2009), εισήγηση «Η νομική τακτοποίηση των βακουφίων ως πρόκληση για το μέλλον των κοινοτήτων» κατά την ημερίδα παρουσίασης του βιβλίου «Συνάντηση στην Πόλη: Το παρόν και το μέλλον»

      2008

      • Tsitselikis K., (2008), εισήγηση «Exploring the ideological and historical background of the Greek-Turkish population exchange (1923)» στο συνέδριο Empire and Nations που διοργάνωσε η Association for the Study of nationalities και η Σχολή Πολιτικών Επιστημών της Σορβόννης, SciencesPo
      • Tsitselikis K., (2008), εισήγηση με θέμα «The waqf in Greece: a case of resistance to civil law» στο συνέδριο The Law of the Waqf που οργάνωσε η Νομική Σχολή του πανεπιστημίου Harvard
      • Τσιτσελίκης, Κ. (2008) εισήγηση «Η οργάνωση των Τσάμηδων ως μειονότητα και κοινότητα (1913-1944)» σε ημερίδα με θέμα «Ιστορία και επικαιρότητα του ζητήματος των Τσάμηδων στις ελληνοαλβανικές σχέσεις», Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου.
      • Τσιτσελίκης, Κ. (2008), εισήγηση «Συνθήκες κράτησης και σεβασμός της αξιοπρέπειας του κρατουμένου. Με αφορμή την απόφαση KAJA κατά Ελλάδας ενώπιον του ΕΔΔΑ» στο συνέδριο Συνθήκες κράτησης και δικαιώματα των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές που οργάνωσε η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
      • Τσιτσελίκης, Κ. (2008), εισήγηση «The minority protection system in Greece and Turkey based on the Treaty of Lausanne (1923): A legal overview» ενώπιον της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στρασβούργο.

      2017

      • K. Tsitselikis,«The refugee reception crisis in Greece and Europe. Failures and challenges» στο διεθνές συνέδριο Migracoes relacoes interculturais na cοntamporaneidade που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο του Πόρτο και το ίδρυμα Galouste Gulbenkian.

      2016

      • K. Tsitselikis, «Refugees and the EU-Turkey agreement» στο συνέδριο «Refugee reception and humanitarian protection in Greece: evidence from the ground» που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Middlesex στο ΑΠΘ.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font