Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος
 • 2310 891.487
 • kz uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 321 A

  Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος

  Καθηγητής
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Ποσοτικές Μέθοδοι με έμφαση στις Οικονομικές ή Πολιτικές Επιστήμες

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1987)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στις Ποσοτικές Μεθόδους, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1995)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Μέθοδοι έρευνας και Τεχνικές έρευνας πεδίου
  • Εφαρμογές της Στατιστικής στις Κοινωνικές Επιστήμες
  • Αξιολόγηση
  • Μελέτη και αξιολόγηση εφαρμογών Web2.0 (ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική συμμετοχή)
  • Μελέτη της χρήσης Νέων Τεχνολογιών

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
   (HRMS203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  HURMIS

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN HUMAN RIGHTS AND MIGRATION STUDIES

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
   (ΚΕ0312)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Εξοικείωση με βασικές στατιστικές τεχνικές και εφαρμογή αυτών.
  • Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της στατιστικής και των πιθανοτήτων. 
  • Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων. 
  • Διεξαγωγή ορθής στατιστικής επαγωγής.
  • Διεξαγωγή με ορθό τρόπο των απαραίτητων  διαγνωστικών ελέγχων.
  • Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών στατιστικών υποδειγμάτων.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσηςκαι ενίσχυση της δημιουργικότητας.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη στατιστική συμπερασματολογία ή στην επαγωγική στατιστική.  Αυτή συνίσταται στην εκμάθηση μεθόδων εξαγωγής συμπερασμάτων για τον πληθυσμό από την ανάλυση δεδομένων κατάλληλου δείγματος.  Το μάθημα περιλαμβάνει τον υπολογισμό διαστημάτων εμπιστοσύνης και την εκτιμητική.  Εισάγονται επίσης οι έννοιες του συντελεστή συσχέτισης και της γραμμικής παλινδρόμησης.

  • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
   (ΜΔ0106-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ
   (ΔΕ4003-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα, κατά πρώτον, εισάγει τους φοιτητές στις αρχές και στις διαδικασίες της έρευνας με ερωτηματολόγιο και, κατά δεύτερον, παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα πρώτης επαφής με μεθόδους ποιοτικής ανάλυσης (μη δομημένη συνέντευξη και focus group). Στην παρουσίαση των σταδίων μιας τυπικής έρευνας με ερωτηματολόγιο, η έμφαση δίνεται στις φάσεις του σχεδιασμού και της συλλογής των ερωτηματολογίων.
  Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές τη γνώση προκειμένου να επιλέξουν την κατάλληλη μέθοδο συλλογής δεδομένων, να σχεδιάσουν τις κατάλληλες ερωτήσεις, να διεκπεραιώσουν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου με συνέντευξη, να προετοιμάσουν τα στοιχεία που συλλέχθησαν προς ανάλυση, ενώ παράλληλα τους παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επιλογή του δείγματος της έρευνας και την ελαχιστοποίηση της μη ανταπόκρισης.
  Η γνώση των παραπάνω καθιστά τους φοιτητές ικανούς τόσο να διεξάγουν μια δική τους έρευνα με ερωτηματολόγιο, όσο και να αξιολογούν την ποιότητα των ευρημάτων τέτοιων ερευνών διεξαγόμενων από τρίτους, καθώς και να εκτιμούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τέτοιων ερευνών έναντι ερευνών με μεθόδους ποιοτικής ανάλυσης.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  - Εξοικείωση με βασικές τεχνικές έρευνας πεδίου.

  - Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της δειγματοληψίας και της διεξαγωγής ερευνών.   

  - Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

  - Διεξαγωγή ορθής έρευνας και συγγραφής ερευνητικής εργασίας.

  - Διεξαγωγή με ορθό τρόπο των απαραίτητων  ελέγχων ερωτηματολογίου.

  - Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των ευρημάτων. 

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.  

  • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
   (ΕΚΑΠ0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΑΕΑ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
   (ΕΕΔΒ107)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΕΔΒΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
   (EOD4215)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΟΔ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
   (ΚΕ0201-3)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Εξοικείωση με βασικές στατιστικές τεχνικές και εφαρμογή αυτών.
  • Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της στατιστικής και των πιθανοτήτων. 
  • Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων. 
  • Διεξαγωγή ορθής στατιστικής επαγωγής.
  • Διεξαγωγή με ορθό τρόπο των απαραίτητων  διαγνωστικών ελέγχων.
  • Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών στατιστικών υποδειγμάτων.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας. 

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες και όρους της στατιστικής σχετικά με δείγματα ή πληθυσμούς, η εισαγωγή στις βασικές έννοιες της περιγραφικής στατιστικής, δηλαδή τη δημιουργία πινάκων συχνοτήτων και κατανομών, την ομαδοποίηση δεδομένων, την κατασκευή γραφικών παραστάσεων, τον υπολογισμό μέτρων θέσης και διασποράς. Επίσης γίνεται εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων και στη συνδυαστική καθώς και μελέτη τυχαίων διακριτών και συνεχών μεταβλητών. Εισάγονται οι έννοιες της μέσης τιμής και της διασποράς τυχαίων μεταβλητών, η μελέτη κατανομών διακριτών τυχαίων μεταβλητών: κατανομή Bernoulli, Δυωνυμική, Poisson και η μελέτη της Κανονικής κατανομής. Επίσης γίνεται μελέτη της Κανονικής κατανομής ως προσέγγιση της Δυωνυμικής και της Poisson.

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I
   (ΔΕ1005)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες και όρους της στατιστικής σχετικά με δείγματα ή πληθυσμούς, η εισαγωγή στις βασικές έννοιες της περιγραφικής στατιστικής, δηλαδή τη δημιουργία πινάκων συχνοτήτων και κατανομών, την ομαδοποίηση δεδομένων, την κατασκευή γραφικών παραστάσεων, τον υπολογισμό μέτρων θέσης και διασποράς. Επίσης γίνεται εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων και στη συνδυαστική καθώς και μελέτη τυχαίων διακριτών και συνεχών μεταβλητών. Εισάγονται οι έννοιες της μέσης τιμής και της διασποράς τυχαίων μεταβλητών, η μελέτη κατανομών διακριτών τυχαίων μεταβλητών: κατανομή Bernoulli, Δυωνυμική, Poisson και η μελέτη της Κανονικής κατανομής. Επίσης γίνεται μελέτη της Κανονικής κατανομής ως προσέγγιση της Δυωνυμικής και της Poisson.

   Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  - Εξοικείωση με βασικές στατιστικές τεχνικές και εφαρμογή αυτών.

  - Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της στατιστικής και των πιθανοτήτων.   

  - Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

  - Διεξαγωγή ορθής στατιστικής επαγωγής.

  - Διεξαγωγή με ορθό τρόπο των απαραίτητων  διαγνωστικών ελέγχων.

  -Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών στατιστικών υποδειγμάτων. 

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II
   (ΔΕ2005)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη στατιστική συμπερασματολογία ή στην επαγωγική στατιστική. Αυτή συνίσταται στην εκμάθηση μεθόδων εξαγωγής συμπερασμάτων για τον πληθυσμό από την ανάλυση δεδομένων κατάλληλου δείγματος. Το μάθημα περιλαμβάνει τα διαστήματα εμπιστοσύνης, τους ελέγχους υποθέσεων, τους συντελεστές συσχέτισης και τα μοντέλα παλινδρόμησης.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

   - Εξοικείωση με βασικές στατιστικές τεχνικές και εφαρμογή αυτών.

  - Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της στατιστικής και των πιθανοτήτων.   

  - Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

  - Διεξαγωγή ορθής στατιστικής επαγωγής.

  - Διεξαγωγή με ορθό τρόπο των απαραίτητων  διαγνωστικών ελέγχων.

  - Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών στατιστικών υποδειγμάτων. 

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
   (Δ17005-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή μαθητές στη χρήση μονομεταβλητών, διμεταβλητών και πολυμεταβλητών στατιστικών μεθόδων χρησιμοποιώντας το SPSS. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι μαθητές αναμένεται να είναι σε θέση να αξιολογήσουν ένα πρόβλημα, να ορίσουν μεταβλητές, να χρησιμοποιήσουν τους κατάλληλους στατιστικούς ελέγχους ή μοντέλα παλινδρόμησης και να ερμηνεύσουν τα ευρήματα.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εξοικείωση με βασικές στατιστικές τεχνικές και εφαρμογή αυτών.

  -Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων. 

  - Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

  - Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. 

  - Δημιουργία και εκτίμηση θεωρητικά συνεπών στατιστικών εξειδικεύσεων. 

  - Διεξαγωγή ορθής στατιστικής επαγωγής.

  - Διεξαγωγή με ορθό τρόπο των απαραίτητων  διαγνωστικών ελέγχων.

  - Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών στατιστικών υποδειγμάτων. 

  - Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της πολιτικής, της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (20 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2022

   • Μπουτσιούκη, Σ., Σκιαδάς, Δ., Κουσκουβέλης, Η., Ζαφειρόπουλος, Κ., Βασιλειάδης, Ν., Καρατσιώρη, Μ., Κόνιαρης, Β., Τσαλαμπούνη, Αικ. (Επιμ.) (2022). Πανεπιστήμιο και Πρακτική Άσκηση. Εμπειρίες και Προκλήσεις. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου του ερευνητικού έργου «Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Hi.Ed.WEP). Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. (ISBΝ: 978-618-5255-19-0)

   2021

   2018

   • Zafiropoulos, K., Antoniadis, K. & Vrana, V. Community Characteristics in Tourism Twitter Accounts of European Countries. In Sigala, M. & Gretzel, U. (Eds.), Advances in Social Media for Travel, Tourism and Hospitality: New Perspectives, Practice and Cases: 311-321, London: Routledge.

   2017

   • Ζαφειρόπουλος, Κ. και Μυλωνάς, Ν. Στατιστική με το SPSS. Εκδόσεις Τζιόλα.
   • Εισαγωγή στη Στατιστική και τις Πιθανότητες, Εκδόσεις Κριτική. 2η έκδοση.

   2016

   • Vrana, V., Zafiropoulos, K. and Antoniadis, K. Top European Museums on Twitter. Tourism and Culture in the Age of Innovation Part of the series Springer Proceedings in Business and Economics pp 457-469.

   2015

   • Κώστας Ζαφειρόπουλος, «Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία; Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών», σελίδες 438, Αθήνα. Εκδόσεις Κριτική- 2η έκδοση.

   2013

   • K. Zafiropoulos, D. Vagianos and V. Vrana. Influential Greek Political Blogs. What are they talking about? Κεφάλαιο στον τόμο Digital Democracy and the Impact of Technology on Governance and Politics: New Globalized Practices. Επιμέλεια Ch. Akrivopoulou, N. Garipidis. IGI Global.
   • Εισαγωγή στη Στατιστική και τις Πιθανότητες, Εκδόσεις Κριτική 2013.

   2012

   • Κώστας Ζαφειρόπουλος (2012). Ποσοτική Εμπειρική 'Eρευνα και Δημιουργία Στατιστικών Μοντέλων. Εκδόσεις Κριτική ISBN: 9789602187692.
   • Karavasilis, I., Zafiropoulos, K., & Vrana, V. (2012). E-Governance Adoption: Identification of Success Factors from Teachers’ Perspectives in Greece. In Cakir, A., & Ordonez de Pablos, P. (Eds.), Social Development and High Technology Industries: Strategies and Applications. (pp. 99-117). doi:10.4018/978-1-61350-192-4.ch007

   2011

   • Zafiropoulos Kostas and Vasiliki Vrana. A Hyperlink Study of Greek Political Blogs Communication Patterns . In 'Internet Issues: Blogging, the Digital Divide and Digital Libraries' Nova Science Publishers, Inc., USA, 2011.
   • Kostas Zafiropoulos and Vasiliki Vrana, (2011) 'Hyperlink analysis of political blogs communication patterns'. Nova Science Publishers, Inc., USA σελ 71.
   • 'Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα', ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ της μετάφρασης του βιβλίου του Earl Babbie, INTRODUCTION TO SOCIAL RESEARCH, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ 2011 (Επιμέλεια).
   • Vrana, V., Zafiropoulos, K. Vagianos V. (2011). An Exploration of Wine Blog Communication Patterns. In Sigala, M., Gretzel, U., & Christou, E. (Eds.), Web 2.0 in travel, tourism and hospitality: theory, practice and cases. Farnham, UK: Ashgate Publishers.

   2009

   • Μορφές ενεργητικής πολιτικής συμμετοχής: ενεργητική κοινή γνώμη στο Συμμετοχικό Διαδίκτυο Κ Ζαφειρόπουλος & Β Βράνα. Στο Κόμματα και πολιτική στην Ελλάδα Οι σύγχρονες εξελίξεις ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ, ΤΑΚΗΣ Σ. ΠΑΠΠΑΣ (ΕΠΙΜ.). Εκδόσεις Κριτική 2009, Σειρά: Επιστημονική Βιβλιοθήκη Σελ. 336, ISBN: 978-960-218-635-0

   2005

   • Κώστας Ζαφειρόπουλος, «Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία; Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών», σελίδες 270, Αθήνα 2005, Εκδόσεις Κριτική.

   2002

   • «Κοινωνικές μεταβολές στην εκλογική βάση και στον πολιτικό λόγο του ΠΑΣΟΚ (1996-1998). Κ. Ζαφειρόπουλος και Ν. Μαραντζίδης,(2002) στο Νέα Σοσιαλδημοκρατία. Περιεχόμενα πολιτικής, θεσμοί οργανωτικές δομές, Επιμ. Ηλίας Κατσούλης, σελ. 303-324, εκδόσεις Σιδέρη.

   2001

   • Μ. Κ. Ψαρρού και Κώστας Ζαφειρόπουλος, «Επιστημονική έρευνα. Θεωρία και εφαρμογές στις κοινωνικές επιστήμες», σελίδες 270, Απρίλιος 2001, Αθήνα: Τυπωθήτω, Γ. Δαρδανός.

   2000

   • Athanasiades, H., Zafiropoulos, K., and Marantzides, N., (2000), "Union mobilization and political behaviour: the case of teachers 1995-1997", in Labour in the 21rst Century, Athens: Idiki Ekdotiki.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (59 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2024

    • Mitsiou, D.; Zafiropoulos, K. Exploring the Relationships between the Enablers and Results Criteria of the EFQM Model 2013 in the Context of the Greek Public Administrative Services. Adm. Sci. 2024, 14, 79. https://doi.org/10.3390/admsci14040079

     Προβολή Δημοσίευσης

    2023

    • Psalti, A. and Zafiropoulos, K. (2023). The role of parents in digital media use by preschool-age children in Greece. Journal of Contemporary Education Theory & Research: 6 pp. 3-13 (1/2).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • Antoniadis, Konstantinos, Kostas Zafiropoulos, and Dimitra Mitsiou. 2022. "Measuring Distance Learning System Adoption in a Greek University during the Pandemic Using the UTAUT Model, Trust in Government, Perceived University Efficiency and Coronavirus Fear" Education Sciences 12, no. 9: 625. https://doi.org/10.3390/educsci12090625

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Gianna Kaplani & Kostas Zafiropoulos | Beatrice Orlando (Reviewing editor) (2022) A model of quality assurance in primary education management. The case of Greece, Cogent Business & Management, 9:1, DOI: 10.1080/23311975.2021.2016555

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • Dimopoulos, A., Drimpetas, E. and Zafiropoulos, K. (2021). Person to Organization Fit & Person to the Job Fit Impact on Employment Interview Decisions. An Exploratory Field Study in Greece, International Journal of Human Resource Studies, Vol. 11, No. 1.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Dimitrios Skiadas, Sofia Boutsiouki, Vasileios Koniaris, Konstantinos Zafiropoulos, Marianthi Karatsiori (2021). Developing Student Work Experience Programmes Within the European Higher Education Area Framework: The Role of Social Partners, International Education Studies, Vol. 14, No. 11.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Dimitrios VAGIANOS & Kostas ZAFIROPOULOS (2021)," “An Effective Multidimensional Model for Analyzing Social Web Big Data – Testing in simple Web 2.0 Applications of Internet Politics”", Communications of the IBIMA, Vol. 2021 (2021), Article ID 589003, DOI: 10.5171/2021.589003

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Kyranou, M., Varvara, C., Papathanasiou, M. et al. Validation of the Greek version of the distress thermometer compared to the clinical interview for depression. BMC Psychiatry 20, 527 (2020).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Simos, G., Zikopoulou, O., Nisyraiou, A., & Zafiropoulos, K. (2019). Psychometric Properties of the Greek Version of the Obsessive-Compulsive Inventory-Revised in a Non-Clinical Young Adult Sample. Psychology, 10, 2247-2265.

    2016

    • Antoniadis, K., Zafiropoulos, K. and Vrana, V. Community characteristics of Twitter followers in EU-countries governmental accounts. International Journal of Electronic Governance (IJEG), 8(3): 283-302.
    • Karavasilis, I., Vrana, V. and Zafiropoulos, K. ‘An Extended Model of E-Government Adoption by Civil Servants in Greece’, International Journal of Electronic Government Research (IJEGR), Vol. 12, No. 1, pp. 1-23.
    • Antoniadis, K., Zafiropoulos, K. and Vrana, V. ‘A Method for Assessing the Performance of e-Government Twitter Accounts’, Future Internet, Vol. 8, No. 2, 12.

    2015

    • Antoniadis, K., Zafiropoulos, K. and Vrana, V. COMMUNITIES OF FOLLOWERS IN TOURISM TWITTER ACCOUNTS OF EUROPEAN COUNTRIES. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, Vol. 6, Issue 1, pp. 11-26.

    2014

    • Zafiropoulos, K.; Antoniadis, K.; Vrana, V. Sharing Followers in e-Government Twitter Accounts: The Case of Greece. Future Internet, 6, 337-358.
    • Kostas Zafiropoulos, Vrana Vasiliki and Dimitrios Vagianos. Measuring Influence of the Greek poltical Blogosphere. Cyprus Journal of Sciences.
    • Zafiropoulos, K.; Karavasilis, I.; Vrana, V. Exploring E-governance Acceptance by Primary and Secondary Education Teachers in Greece.Int. J. Information Technology and Management, Vol. 13, No. 4, 2014 285-304.

    2013

    • K. Antoniadis, V. Vrana, K. Zafiropoulos. "Promoting European Countries Destination Image through Twitter". European Journal of Tourism Hospitality and Recreation, Vol. 5, Issue 1, pp. 85-103.
    • Vrana, Vasiliki; Zafiropoulos, Kostas; Vagianos Dimitrios. (2013). AUTHORITY GROUPS AMONG POPULAR WINE BLOGS. Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism (JQAHT). Vol 14.
    • Niki Glaveli, Eleonora Karassavidou & Kostas Zafiropoulos (2013): Relationships among three facets of family-supportive work environments, work–family conflict and job satisfaction: a research in Greece, The International Journal of Human Resource Management, DOI:10.1080/09585192.2013.778317

    2012

    • Zafiropoulos, Kostas; Vrana, Vasiliki; Vagianos, Dimitrios. 2012. 'Bloggers' Community Characteristics and Influence within Greek Political Blogosphere.' Future Internet 4, no. 2: 396-412.
    • Kostas Zafiropoulos (2012). Wine-blogs influence and blogs' community connectivity: a social network analysis.EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM, HOSPITALITY AND RECREATION. Vol. 3/1, pp. 135-156.
    • Kostas Zafiropoulos, Karavasilis Ioannis and Vrana Vasiliki (2012). Assesing the Adoption of e-Government Services by Teachers in Greece Future Internet, 4(2), pp. 528-544.
    • Kostas Zafiropoulos (2012). Connectivity practices and activity of Greek political blogs. Future Internet, 4(3), pp. 719-736.

    2011

    • 'Assessing Hospitals' Readiness for Clinical Governance Quality Initiatives through Organizational Climate', E. Karassavidou, N. Glaveli and K. Zafiropoulos. Journal of Health Organization and Management. Vol. 25 No. 2, 2011, pp. 214-240.
    • 'Associations Between USPs and Design Characteristics of Mediterranean Countries' Websites', Vasiliki Vrana & Kostas Zafiropoulos. Journal of Hospitality Marketing & Management, Volume 20, Issue 7, 2011, Special Issue: Evaluating Website Design and Structure in Tourism: Dimensions, Stakeholders, and Marketing Issues, pp 766-790.

    2010

    • A Model for Investigating E-Governance Adoption Using TAM and DOI, Ioannis Karavasilis, Kostas Zafiropoulos and Vasiliki Vrana. International Journal of Knowledge Society Vol1 No 3, 2010, pp 71-86.
    • Locating central travelers' groups in travel blogs' social networks, Vasiliki Vrana and Kostas Zafiropoulos Journal of Enterprise Information Management Vol. 23 No. 5, 2010, 595-609.

    2009

    • 'Rural Tourism Lodgings' websites: A comparative study among Mediterranean countries', Vasiliki Vrana and Kostas Zafiropoulos, Int. J. Tourism Policy, Vol. 2, Nos. 1/2, 2009, pp 89-106.
    • The impact of political events on blog conversational patterns: two cases from Greece, ISSN: 1138-9761 / www.cac.cat. , Kostas Zafiropoulos and Vasiliki Vrana, Quaderns del CAC 33, desembre 2009 (77-85).

    2008

    • 'ΝΔ-ΛΑΟΣ: αλληλεξάρτηση και ποικιλομορφία της εκλογικής τους απήχησης'. Κ. Ζαφειρόπουλος. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 31 σσ 82-99, 2008.
    • 'Πρακτικές ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις'. Κ. Ζαφειρόπουλος. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων 9/2008 σσ 108-118.
    • 'SERVICE QUALITY ASSESSMENT IN A GREEK HIGHER EDUCATION INSTITUTE', Kostas Zafiropoulos, Vasiliki Vrana. JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT ISSN1611-1699, Vol 9, No 1, 33-45, 2008.

    2007

    • «Μελέτη των εκλογικών μετατοπίσεων 1996-2000. Συμπεράσματα από την ανάλυση μιας έρευνας εξόδου (exit poll)». Κ. Ζαφειρόπουλος. Τετράδια ανάλυσης δεδομένων, 7/2007, σελ. 160-170.

    2006

    • «Πρακτικές παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης των τουριστικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο». Ζαφειρόπουλος, Κ. και Βράνα, Β. Επιθεώρηση Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2,3, σσ 21-32.
    • "THE INTERNET PRACTICES OF HOTEL COMPANIES: AN ANALYSIS FROM GREECE", Costas Zafiropoulos, Vasiliki Vrana and Dimitrios Paschaloudis, υπό δημοσίευση στο International Journal of Contemporary Hospitality Management (April 2006) Volume 18 Issue 2, pp. 156-163.
    • "A framework for the evaluation of the hotel web sites: the case of Greece", Costas Zafiropoulos and Vasiliki Vrana, Information Technology in Tourism 8 (3-4), 2006, pp 239-254.
    • "Patterns of Information Services on Hotel Websites: The Case of Greece" Costas Zafiropoulos - Vasiliki Vrana - Dimitrios Paschaloudis, Anatolia: an International Journal of Tourism and Hospitality Research, 17(1) pp 55-74.
    • "STUDENTS' ATTITUDES ABOUT EDUCATIONAL SERVICE QUALITY", The Cyprus Journal of Sciences, Vol 4 Spring 2006, pp 13-24.
    • "ANALYZING THE DEMAND IN THE INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SECTOR: THE CASE OF GREECE", VASSILIS KOSTOGLOU, COSTAS ZAFIROPOULOS, The Cyprus Journal of Sciences, Vol 4 Spring 2006, pp 91-108.
    • "Tourism agents' attitudes on internet adoption: an analysis from greece", Vasiliki Vrana and Costas Zafiropoulos, International Journal of Contemporary Hospitality Management, v18 n7, 2006, p 601-608.

    2005

    • «Από την προσωπογενή ταύτιση στην προσωποκεντρική επιλογή: μελετώντας τη δομή του κομματικού ανταγωνισμού με όχημα την αξιολόγηση των ηγετών από τους ψηφοφόρους». Κ. Ζαφειρόπουλος και Ι. Κωνσταντινίδης. Τετράδια ανάλυσης δεδομένων, 5/05, σελ 127-139.
    • "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ", Κώστας Ζαφειρόπουλος, Επιθεώρηση της Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, 3 (3/4), 2005, σσ 5-14.
    • "INFORMATION SERVICES OFFERED THROUGH THE HOTEL WEB SITES. A COMPARATIVE STUDY BETWEEN CYPRUS AND GREECE". Costas Zafiropoulos και Vasiliki Vrana, The Cyprus Journal of Sciences, Vol 3, pp 225-247, Spring 2005.

    2004

    • "Investigating human resource management policies of the ICT labour market". Kostoglou, V., Paparrizos, K. και Zafiropoulos, C.ORIJ, 4,1, σσ 57-72. (2004).
    • "Measuring the provision of information services in tourism hotel web sites: The case of Athens-Olympic City 2004". Vrana, V., Zafiropoulos, C. και Paschaloudis, D (Tourism and Hospitality Planning and Development 2004, 1,3, σσ. 255-272).

    2003

    • «Η ευρωπαϊκή διάσταση στην ελληνική εκπαίδευση. Διαπιστώσεις μιας εμπειρικής έρευνας σε φοιτητές/τριες των Τομέων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής». Μ. Κελπανίδης, Κ. Ζαφειρόπουλος και Σ. Εμποροπούλου (Φιλόλογος, άνοιξη 2003, τχ. 111, σελ. 121-139).
    • «ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΦΟΣΙΩΣΗ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ». Ζαφειρόπουλος Κ. Επιθεώρηση της Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων 2003, Τόμος 1, 3, σσ. 29-41.

    2001

    • «Η γεωγραφία των εκλογών την περίοδο 1985-1993. Μια ανάλυση κυρίων συνιστωσών». Κ. Ζαφειρόπουλος και Θ. Χατζηπαντελής. (ΤΟΠΟΣ, 2001, τχ. 16, σελ. 91-119).
    • «Ανάλυση και γεωγραφία των εκλογικών μετατοπίσεων 1996-2000». Κ. Ζαφειρόπουλος (Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 2001, τχ. 17. σελ. 7-41).
    • «ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ: ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ». Κ. Ζαφειρόπουλος και Ν. Μαραντζίδης, (Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 2001, τχ. 18, σελ. 129-138).

    1999

    • «ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1985-1996». Κ. Ζαφειρόπουλος και Θ. Χατζηπαντελής. (Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 1999, τχ 13, σελ. 5-29).
    • «Συνδικαλιστική δράση και πολιτική συμπεριφορά. Η περίπτωση των εκπαιδευτικών 1995-1997». Χ. Αθανασιάδης, Κ. Ζαφειρόπουλος και Ν. Μαραντζίδης. (Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τχ. 16 Οκτώβριος 1999, σελ. 4-18).
    • «Εκλογικές Μεταβολές στην Κοινωνική Βάση του Νέου ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση του Εκλογικού Ακροατηρίου και Ρωγμές στο Σκληρό Πυρήνα». Κ. Ζαφειρόπουλος και Ν. Μαραντζίδης. (Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 1999, τχ. 14, σελ. 24-49).
    • "Greek, Italian, German and Turkish products in Boulgaria". S. Lysonski, L. Ziamou, Y. Zotos and C. Zafiropoulos. (Journal of EuroMarketing, 1999, 7:3, σελ. 59-77).

    1998

    • "Environmental knowledge of Elementary school students in Greece". S. Paraskevopoulos, S. Padeliadou and C. Zafiropoulos. (The Journal of Environmental Education, 1998, 29:3, σελ. 55-60).

    1994

    • "Οι μετατοπίσεις ψηφοφόρων και η κομματική πειθαρχία στις επαναληπτικές εκλογές της Β' περιφέρειας Αθηνών". Θ. Χατζηπαντελής και Κ. Ζαφειρόπουλος. (Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 1994, τχ. 4, σελ. 115-127)
    • "Transport and social discrimination: The case of Menemeni, Thessaloniki". Th. Chadjipadelis, S. Vougias and C. Zafiropoulos. (Transport Reviews, 1994, σελ. 1-12)
    • "Electoral changes in Greece 1981-90. Geographical patterns and the uniformity of the vote". Th. Chadjipadelis and C. Zafiropoulos. (Political Geography, 1994, σελ. 492-514)

    1993

    • "Γεωγραφικοί σχηματισμοί και ομοιομορφία στις εκλογικές μετατοπίσεις την περίοδο 1981-1990". Θ. Χατζηπαντελής και Κ. Ζαφειρόπουλος. (ΤΟΠΟΣ, τχ 6, 1993, σελ. 53-84)
    • Συνέδρια (58 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Vagianos, D. and Zafiropoulos, K. “Proposing a Three-Component Method for Mapping the Activated Public opinion: A Big Data Applied Analysis of the Greek Political Blogosphere”,” published at the International Business Information Management Conference (34th IBIMA) on 13-14 November, 2019, Madrid, Spain

     2018

     • Antoniadis, K., Grougiou, V., Zafiropoulos, K., Vrana, V. & Theocharidis, A. I., 2018. The Use of Facebook and Twitter by DMOs in Europe. In proceedings of the 2nd International Scientific Conference in Search of Excellence in Tourism, Travel & Hospitality Management TOURMAN 2018, Rhodes Greece, 25-28 October 2018.

     2017

     • Antoniadis, K., Zafiropoulos, K.& Vrana, V., 2017. Εντοπισμός των ενεργών χρηστών στους λογαριασμούς Twitter των ελληνικών κυβερνητικών οργανισμών. In Proceedings of the 9th Panhellenic Data Analysis Conference, September 28 -30, 2017, Thessaloniki, Greece.

     2016

     • Vasiliki Vrana, Kostas Zafiropoulos, Konstantinos Antoniadis (2016). Top European Museums on Twitter . IACUDIT 2016.

     2015

     • Καπλάνη Γ. & Ζαφειρόπουλος Κ. (2015) ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (Ο.Μ.Ε.Ρ.) με θέμα: «Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον. Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης» το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, από 16-18 Οκτωβρίου 2015.
     • Antoniadis, K., Zafiropoulos, K. and Vrana, V. (2015) Locating Active Followers in Governmental Twitter Accounts; the Case of Greece. ECSM 2015 proceedings of the 2nd European Conference on Social Media Porto Portugal Published by Academic Conferences and Publishing International Limited ISBN: 978-1-910810-31-6 ISSN: 2055-7213. 9-10 July 2015.
     • Vrana, V. Zafiropoulos, K., Antoniadis,K. and Theocharidis, A.I. ‘Measuring the Twitter Performance of Hotel E-Mediaries’, IACuDIT 2015, 3rd International Conference with the theme ‘Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy’, 19-21 May, Athens.
     • Theocharidis, A.I. Vrana, V Michailidis, E.N Zafiropoulos, K Paschaloudis, D and Pantelidis, P. ‘Social Influence in online social networks’, International Conference on Internet Studies (NETs2015), 18-19 July, Tokyo, Japan.

     2014

     • Konstantinos Antoniadis, Kostas Zafiropoulos and Vasiliki Vrana COMMUNITIES OF FOLLOWERS IN TOURISM TWITTER ACCOUNTS OF EUROPEAN COUNTRIES. ICT 2014 OMAN.
     • Konstantinos Antoniadis, Kostas Zafiropoulos and Vasiliki Vrana. Exploring potential communities of followers in governmental Twitter accounts of EU countries. EGOSE 2014, St Petersburg.
     • K. Antoniadis, V. Vrana, K. Zafiropoulos (2014). Associating E-Government and E-Participation Indexes With Governmental Twitter Accounts Performance, In EU Countries. CEDEM2014, Krems Austria 21-23/5/2014.
     • S. Katranidis and K. Zafiropoulos “DEVELOPING NET ASSESSMENT SCORES AFTER CONTROLLING FOR FACTORS AFFECTING STUDENT EVALUATIONS OF FACULTY”, The 2nd Dubai International Conference in Higher Education: Sustaining Success Through Innovation.

     2013

     • K. Antoniadis, V. Vrana, K. Zafiropoulos (2013). 'Promoting European Countries Destination Image through Twitter'. ITC 2013. Peniche Portugal 26-28 Nov.

     2012

     • Vasiliki Vrana and Kostas Zafiropoulos. A social networking analysis of wine blogs. 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference. Corfu 31 May-3 June 2012.

     2011

     • 'Discussion of eParticipation topics in Greek political blogs' Kostas Zafiropoulos, Dimitrios Vagianos, Vasiliki VranaCeDEM11 Proceedings of the International Conference for E-Democracy and Open Government, Peter Parycek, Manuel J. Kripp, Noella Edelmann (Editors). 5-6 May 2011 Danube University Krems, Austria, pp145-157.

     2010

     • Ioannis Karavasilis, Kostas Zafiropoulos and Vasiliki Vrana Factors affecting the adoption of e-governance by teachers in Greece 10th European Conference on eGovernment 17-18 June 2010
     • Investigating success factors of e-governance adoption by Greek teachers Vasiliki Vrana Ioannis Karavasilis, Dimitrios Vagianos and Kostas Zafiropoulos. 9th Special Conference of HELORS on Quantitative Models in the Managerial and Financial Decision Making Agios Nikolaos, Crete, Greece on 27th-29th May 2010.
     • Zafiropoulos, K Vrana, V & Vagianos, D, 2010 'Conversation Authorities Among Popular Wine Blogs' EuroCHRIE 2010 - Passion for Hospitality Excellence” Amsterdam, 25-28 October.
     • Ioannis Karavasilis, Kostas Zafiropoulos and Vasiliki Vrana. Extending TAM to Understand e-governance Adoption by Teachers in Greece 3rd World Summit on the Knowledge Society (WSKS 2010) Corfu, Greece, September, 22-24, 2010, Springer Verlag.

     2009

     • Ioannis Karavasilis, Kostas Zafiropoulos and Vasiliki Vrana. Investigating total quality management through e-governance practices. The case of regional primary and secondary education administrations 12th ICQSS Conference Programm (Joint conference of QMOD & Toulon Verona Conferences) Verona, 27-29 August 2009
     • Ioannis Karavasilis, Kostas Zafiropoulos and Vasiliki Vrana. 'Policy making through regional education administrations websites' 6th International Conference 'New Horizons in Industry, Business and Education' (NHIBE 2009) 27-28 August Santorini Island, Greece
     • Kostas Zafiropoulos and Vasiliki Vrana. Representation and study of political blogs conversational patterns. 4th Mediterranean Conference on Information Systems Athens, Greece, 25-27 September 2009.
     • Vasiliki Vrana and Kostas Zafiropoulos. 'A social Networking Analysis of travel blogs'. 4th Mediterranean Conference on Information Systems Athens, Greece, 25-27 September 2009.
     • Vasiliki Vrana, Kostas Zafiropoulos and Karystinaiou D. 'Hyperlink analysis of travel blogs: The case of travelpod.com'. 26th Eurochrie Conference.'From Services to Experiences in Tourism and the Hospitality Industry and Education',Helsinki 22-24 October 2009.

     2008

     • ASSOCIATIONS BETWEEN USPs AND DESIGN CHARACTERISTICS OF MEDITERRANEAN COUNTRIES' WEBSITES, Vasiliki G. Vrana and Kostas V. Zafiropoulos. Proceedings of the 2nd International E-Business Forum Conference, Athens, 2008.
     • Zafiropoulos Kostas; Vasiliki Vrana BUSINESS ATTITUDES TOWARDS SUPERVISED WORK EXPERIENCE OF GREEK TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTES STUDENTS. The 5th International Conference ‘Business and Management' 2008, MAY 16 – 17, Vilnius, Lithuania.
     • Vrana, V. and Zafiropoulos, C. 'Features, Perceived and Expected Interactivity of top hotel web sites' 26th EuroCHRIE Conference 'Building a Legacy, Living the Dream: 2020 Vision for Hospitality and Tourism' , 11-14 October 2008, Dubai UAE.
     • Zafiropoulos, K. και Vrana, V. (2008), “A Social Networking Exploration of Political Blogging in Greece”, Official Proceedings of 1st World Summit on the Knowledge Society, Lytras M. D., Carroll J. M., Damiani E., and Tennyson R. D. (Eds). Emerging Technologies and Information Systems for the Knowledge Society First World Summit, WSKS 2008, Athens, Greece, September 24-26, 2008. Lecture Notes in Computer Science, LNCS/LNAI 5288 Volume: 573-582, Springer Verlag.

     2007

     • Vrana, V., Zafiropoulos, C. and Karavasilis, I. (2007). « Quality evaluation of local government websites: the case of a primary education administration website », pp 344-354, 10th Toulon-Verona Conference ESOE, 3-4 September 2007, Thessaloniki
     • Karassavidou, E., Glaveli, N., Zafiropoulos, C. and Kipenis, V. (2007). « Assesing the progress of quality initiatives in hospitals through clinical governance climate », pp 57-65, 10th Toulon-Verona Conference ESOE, 3-4 September 2007, Thessaloniki.
     • Zafiropoulos, C., Fragidis, G. and Vrana, V. (2007). « Service quality assesment in Higher education: a comparison of students' and staff's attitudesin a Greek higher education institute » pp 430-440, 10th Toulon-Verona Conference ESOE, 3-4 September 2007, Thessaloniki.
     • Zafiropoulos, C. and Vrana, V. (2007), « Measuring perceived interactivity of hotel websites », New Horizon in Industry Business and Education, pp 433-437, Rodos, Greece 30-31 August 2007.
     • Zafiropoulos, C., Vrana, V. and Karystinaiou, D. (2007). "Differentiations between expected and perceived interactivity in hotel web sites", Proceedings of the 15th European Conference on Information Systems, ECIS2007, St. Gallen, Switzerland.

     2006

     • "Student satisfaction e qualità del servizio nelle università: un analisi trasnazionale Italia-Grecia" Angela Maria D'Uggento, Luca Petruzzellis, Salvatore Romanazzi, Vasiliki Vrana, Costas Zafiropoulos, Convegno per la celebrazione del 120 anniversario della faculta' di economia. Universita Degli Studi di Bari, Bari 20 October 2006 Taranto 21 October 2006.
     • "The impact of the Internet on travel agencies in Greece" Zafiropoulos, C and Vrana, V. 24th EuroCHRIE Conference, 25-28 October 2006, Thessaloniki, GREECE.
     • "Factors influencing Interactivity on top Hotel Brands Websites". Vrana, V. Zafiropoulos, C and Karystinaiou D. 24th EuroCHRIE Conference, 25-28 October 2006, Thessaloniki, GREECE.
     • Vrana, V. Zafiropoulos C. "Branding Mediterranean Countries through Internet". 2nd International Congress: 'Progress in Tourism and Hospitality: Present and Future Challenges' 1-4/6/2006, Thessaloniki, Greece.
     • "Measuring content and usability of rural tourism lodgings websites" , Costas Zafiropoulos,Vasiliki Vrana, Georgios Drogalas. International Conference of Trends, Impacts and Policies on Tourism Development, Hellenic Open University, Heraklion Crete June 2006 (http://tourism-conference.eap.gr/conf_proccedings.htm).
     • «Attitudes towards Internet use among travel agencies in Greece»,Vrana, Vasiliki, Zafiropoulos, Costas, Paschalidis, Savvas. European Conference on information systems,2006. Goteborg Sweden, june 2006.

     2005

     • "Analyzing academic staff and students' attitudes towards the adoption of e-learning", Vrana, V. Frangidis G, Zafiropoulos C., Paschaloudis D. ICDE International Conference, New Delhi, November 19-23, 2005.
     • "Benchmarking usability of rural tourism lodgings websites" Vrana. V and Zafiropoulos. C. Annual European Council for Hotel, Restaurant and Institutional Education (Euro-CHRIE) Conference « FACING CHANGE IN TOURISM AND HOSPITALITY ». 27 and 28 October 2005.
     • "Evaluation of the quality of hotel companies web sites" Zafiropoulos, K. Vrana, V. and Paschaloudis, D. International Conference, "Managing Global Trends and Challenges in a Turbulent Economy" October 13-15, in Chios, Greece.
     • "A longitudinal study on how students shape opinion about quality of education: research outcomes and management implications", Frangidis G, Zafiropoulos C., Paschaloudis D. and Vrana Vasiliki 8th Toulon-Verona Conference ESOE, 8-9 September 2005, Palermo.
     • "Global trends of the website content for the accommodation industry" by C. Zafiropoulos, V. Vrana, D. Paschaloudis and Bezergiannidou A, New Horizon in Industry Business and Education, Corfu 25-26 August 2005.
     • "Methodology tools for internal evaluation in higher education. The case of a Greek Business Administration department", Costas Zafiropoulos, Evaggelos Kehris, Sotirios Dimitriadis, New Horizon in Industry Business and Education, Corfu 25-26 August 2005.
     • "Website Marketing Practices of Agrotouristic Lodgings" by Vrana V, Zafiropolos C and Paschaloudis D. 9th International Conference on Marketing and Development (ICMD) 2005, Thessaloniki June 8-11, 2005.
     • "Service Quality Assessment in higher education: the case of Technological Educational Institute (T.E.I.) of Serres, Greece" by Zafiropolos C, Frangidis G, Kehris E, Dimitriadis S and Paschaloudis D. 9th International Conference on Marketing and Development (ICMD) 2005, Thesssaloniki June 8-11, 2005.
     • "An evaluation of the performance of hotel web sites using the managers' views about online information services", Zafiropoulos Costas, Vrana Vasiliki, Paschaloudis Dimitrios. European Conference of information science, Regensbourg germany, 2005.

     2004

     • «Επαγγελματικό στρες στον στρατό: Η περίπτωση της Ελλάδας». Μάρκοβιτς Γ., Καρασαββίδου, Ν., Πασχαλούδης, Δ. και Ζαφειρόπουλος,, Κ. Πρακτικά στο 2ο Διεθνές Συνέδριο για την ʼμυνα, την Ασφάλεια και την Οικονομική Ανάπτυξη. 18 - 20 Ιουνίου 2004 Τ.Ε.Ι. Λάρισας
     • «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ», Κ. Ζαφειρόπουλος, Δ. Πασχαλούδης και Σ. Δημητριάδης, Πρακτικά του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, 2004)
     • «Patterns of Information services offered on the web. An analysis of Hotel-Company Practices», Zafiropoulos, C., Vrana, V. and Paschaloudis, D. Annual European Council for Hotel, Restaurant and Institutional Education (Euro-CHRIE) Conference "Global issues and trends in Hospitality and Tourism Industries", Ankara Turkey: Bilkent University, 3-7 November 2004.
     • «Association Between Education Outflows and Labour Market Needs in the ICT Sector» Kostoglou, V. και Zafiropoulos, C. Πρακτικά συνεδρίου "Quality in Education in the Balkan Countries", Sofia, Boyana Residence, 2nd - 3rd July 2004, National Institute of Education, Sofia The Balkan Society of Pedagogy and Education International Conference.

     2003

     • «Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας». Β. Κώστογλου, Κ. Ζαφειρόπουλος, Κ. Παπαρρίζος, Π. Νοτόπουλος. Πρακτικά 16ο Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΕΕΕ. Λάρισα 2003.
     • «Μέτρηση και συσχέτιση της ικανοποίησης από την εργασία και της οργανωσιακής δέσμευσης, ως σημαντικών παραγόντων αποτελεσματικής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων». Γ. Μάρκοβιτς, Δ. Πασχαλούδης, Κ. Ζαφειρόπουλος. Πρακτικά του 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΕΕ. Λάρισα 2003.
     • «Εξετάζοντας τη χρηστικότητα ενός ιστοτόπου. Μια εφαρμογή σε Ελληνική Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη». Κ. Ζαφειρόπουλος, Ι. Σωτηρίου, Μ.Ε. Θεοδωρίδου. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2003.
     • «Ικανοποίηση από την εργασία, εμπιστοσύνη, ανασφάλεια και δέσμευση των εργαζομένων στο χώρο των Ελληνικών τραπεζών», Κ. Ζαφειρόπουλος, Δ. Πασχαλούδης, Ι. Κοτζαϊβάζογλου και Γ. Φραγκίδης. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ποσοτικών Μεθόδων στη Βιομηχανία και στις Εμπορικές Επιχειρήσεις, σελ. 158-167, 2003).

     1992

     • "Αλγόριθμος ταξινόμησης για συνεχείς και διακριτές μεταβλητές με από κοινού εκτίμηση των παραμέτρων λείανσης". Θ. Χατζηπαντελής και Κ. Ζαφειρόπουλος. (Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, σελ. 300-309, 1992)

     1991

     • "Μελέτη κοινωνικών, οικονομικών και συγκοινωνιακών χαρακτηριστικών. Η περίπτωση του Δήμου Μενεμένης". Θ. Χατζηπαντελής, Κ. Ζαφειρόπουλος, Σ. Βούγιας (Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, σελ. 24-32, 1991)
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font