Δήλωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας


Το ακόλουθο έντυπο αποστέλλεται στη γραμματεία μαζί με το υπόμνημα του φοιτητή/τριας

Για να κατεβάσετε τη δήλωση ΜΔΕ πατήστε εδώ

 

Τα αρχεία που θα αποστείλετε στη γραμματεία πρέπει να έχουν τη μορφή:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ_ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΗΛΩΣΗ_ΜΔΕ_ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font