Λεύκος Ιωάννης
 • 2310 891.353
 • lefkos uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 205

  Λεύκος Ιωάννης

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Εφαρμογές Πληροφορικής και Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας
  • Πτυχίο Τμήματος Φυσικής,
  • MSc στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών & τις Νέες Τεχνολογίες
  • PhD  στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών & τις Νέες Τεχνολογίες
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
  • Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
  • Επιστημονικός Γραμματισμός
  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
  • Αρχική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών eTwinning (ITE)

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
   (ΣΕ0647)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με από επιτυχή́ ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει την κατανόησή τους για βασικές έννοιες των Φυσικών Επιστημών και θα είναι ικανοί́ να σχεδιάζουν και να υλοποιούν διδακτικές /μαθησιακές δραστηριότητες σε θεματικές περιοχές των Φυσικών Επιστήμων (Φ.Ε.) με στόχο την καλλιέργεια γνώσεων και την ανάπτυξη στάσεων και ικανοτήτων των μαθητών.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Παρουσιάζεται η σημερινή κατάσταση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, σχετικά με την εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών, καθώς και η τάση για ολιστική αντιμετώπιση κάτω από την οπτική της εκπαίδευσης STEM.

  Επίσης συζητούνται οι επικρατέστερες θεωρίες μάθησης σε σχέση με την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση των Φ.Ε. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σύγχρονες διερευνητικές προσεγγίσεις μέσα από τις οποίες προωθείται τόσο η κατανόηση του γνωστικού περιεχομένου, αλλά και όψεις της μεθοδολογίας των Φ.Ε.

  Τέλος, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι φοιτητές συμμετέχουν στην αξιολόγηση και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διδακτικών /μαθησιακών δραστηριοτήτων, στις οποίες χρησιμοποιούνται απλά υλικά καθημερινής χρήσης ή ψηφιακά υλικά και μέσα, ώστε να υποστηριχθούν οι διερευνητικές προσεγγίσεις.

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
   (ΕΚΑΠ0206)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΑΕΑ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ
   (ΚΕ0110)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι τα εξής:

  • Βασικές γνώσεις της ιστορίας των ψηφιακών συστημάτων, έτσι ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να κατανοήσουν την εξέλιξη τους και το ρόλο που παίζουν στις σύγχρονες κοινωνίες.
  • Απόκτηση βασικών γνώσεων του τρόπου λειτουργίας των ψηφιακών συστημάτων, ως μηχανών επεξεργασίας συμβολοσειρών
  • Ικανότητα εργασίας με ευχέρεια σε περιβάλλοντα με σύγχρονη γραφική διεπαφή χρήστη
  • Γνώσεις σχετικές με την κωδικοποίηση ψηφιοποιημένων πληροφοριών και δεξιότητες μετατροπής των πληροφοριών από το ένα σύστημα σε ένα άλλο
  • Γνώσεις της βασικής αρχιτεκτονικής των Η.Υ. και της ροής της πληροφορίας σε αυτούς
  • Δεξιότητες διαχείρισης σύγχρονων παραθυρικών περιβαλλόντων – θέματα συμπίεσης, εγκατάστασης λογισμικού κ.ά.
  • Ικανότητες εργασίας σε περιβάλλοντα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, προγραμμάτων παρουσίασης – συνεργατικά περιβάλλοντα εργασίας
  • Γνώσεις θεμάτων που σχετίζονται με το Ανοιχτό Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα
  • Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το Διαδίκτυο:  (ενδεικτικά) στρατηγικές αναζήτησης, έλεγχος αξιοπιστίας πληροφοριών, netiquette, ασφαλής πλοήγηση, θέματα ιδιωτικότητας, και δεοντολογίας, το web 2.0, το «νέφος» (cloud).

  Γνώσεις  στον ψηφιακο/πληροφορικού γραμματισμού: το νόημα του για την Ειδική Αγωγή και την Δια Βίου Μάθηση. Πληροφορικός Γραμματισμός και Εκπαίδευση Ενηλίκων.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Γνωριμία κι εξοικείωση με τις νέες Τεχνολογίες και κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας και χρήσεων των H/Y και γενικότερα των πληροφορικών συστημάτων. Επιπτώσεις των ΤΠΕ και των ψηφιακών συστημάτων στην προσωπική και κοινωνική ζωή των πολιτών.

  Στοιχεία αρχιτεκτονικής των ΗΥ: βασικά στοιχεία της δομής ενός Η.Υ. και κυκλοφορία της πληροφορίας.

  Η κωδικοποίηση των πληροφοριών, η επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορά τους.

  Εργασία σε παραθυρικό περιβάλλον, στοιχειώδεις ρυθμίσεις περιβάλλοντος. Εναλλακτικά παραθυρικά περιβάλλοντα εργασίας.

  Εγκατάσταση λογισμικού και προστασία λογισμικού. Στοιχεία από την συμπίεση πληροφοριών και την κωδικοποίηση πληροφοριών.

  Επεξεργασία κειμένου, παρουσιάσεις και ηλεκτρονικά λογιστικά φύλλα. Συνεργατικά περιβάλλοντα (όπως τα Google Docs), περιβάλλοντα Ανοιχτού Λογισμικού.

  Ηλεκτρονική αναζήτηση ντοκουμέντων σε βιβλιοθήκες, στοιχειώδεις χρήσεις του Internet (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χρήση φυλλομετρητών): θέματα που συνδέονται με το Διαδίκτυο. Ενδεικτικά αναφέρονται: στρατηγικές αναζήτησης, έλεγχος αξιοπιστίας πληροφοριών, ασφαλής πλοήγηση, θέματα ιδιωτικότητας, και δεοντολογίας. Εισαγωγή στα περιβάλλοντα web 2.0

  Εισαγωγή στον ψηφιακό/πληροφορικό Γραμματισμό: το νόημα του για την Ειδική Αγωγή και την Δια Βίου Μάθηση. Πληροφορικός Γραμματισμός και Εκπαίδευση Ενηλίκων.

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
   (ΚΕ0215)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι τα εξής:

  • Γνώσεις των βασικών αρχών της Πληροφορικής Επιστήμης.
  • Γνώσεις προγραμματισμού Η.Υ. σε πολλαπλά περιβάλλοντα με στόχο της
  • Γνώσεις για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα Δίκτυα και δεξιότητες στη διαχείρισή τους
  • Ικανότητες εκμετάλλευσης και διαχείρισης ψηφιακών πόρων και ιδιαίτερα των βασικών υπηρεσιών του Διαδικτύου
  • Δεξιότητες διαχείρισης ψηφιακών περιβαλλόντων γενικής χρήσης (ενδεικτικά: εννοιολογικοί χάρτες, Google maps κ.ά.).
  • Γνώσεις για τις γενικές επιπτώσεις  της ανάπτυξης της Πληροφορικής και της Ψηφιακής Τεχνολογίας (ιδιαίτερα στην εργασία και την Εκπαίδευση/επιμόρφωση/κατάρτιση).

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών αρχών της Πληροφορικής και των εφαρμογών της.

  Τα περιεχόμενα του μαθήματος προσδιορίζονται ως εξής:

  • Βασικές αρχές της Πληροφορικής Επιστήμης. Εισαγωγικές έννοιες προγραμματισμού Η/Υ. Εφαρμογές των εννοιών αυτών σε διάφορα περιβάλλοντα με προσανατολισμό την εκπαιδευτική τους χρήση.
  • Δίκτυα και οι χρήσεις τους που σχετίζονται με την Εκπαίδευση. Βασικές υπηρεσίες διαδικτύου και ενσωμάτωση των λειτουργιών αυτών στην έρευνα και την επαγγελματική απασχόληση (προσωπική χρήση κι εγγραφή σε καταλόγους συζητήσεων, διακίνηση αρχείων, χρήση φυλλομετρητών για συλλογή πληροφοριών και βιβλιογραφική έρευνα).
  • Εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές εφαρμογές των βασικών περιβαλλόντων εργασίας: επεξεργασίας κειμένου, παρουσιάσεων, λογιστικών φύλλων αλλά και περιβαλλόντων γενικότερης χρήσης όπως οι εννοιολογικοί χάρτες, το Google Earth κ.ά.
  • Γενικές επιπτώσεις της ανάπτυξης της Πληροφορικής (ιδιαίτερα στην εργασία και την Εκπαίδευση/επιμόρφωση/κατάρτιση).
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ III: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
   (ΚΕ0316)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι τα εξής:

  • Βασικές γνώσεις των θεωριών για τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση
  • Βασικές έννοιες από τις θεωρίες μάθησης και τις εφαρμογές τους στη διδασκαλία
  • Γνώσεις βασικών διδακτικών μεθόδων και μεθόδων αξιολόγησης
  • Γνώσεις των βασικών κατηγοριών εκπαιδευτικών λογισμικών και περιβαλλόντων
  • Δεξιότητες κατηγοριοποίησης εκπαιδευτικών λογισμικών και αξιολόγησής τους
  • Ικανότητα και δεξιότητες σχεδίασης εκπαιδευτικών λογισμικών και ιδιαίτερα πολυμεσικών εφαρμογών

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τις σημαντικότερες θεωρίες και τη γενικότερη προβληματική που χαρακτηρίζει τη χρήση των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) στην Εκπαίδευση.

  Επίσης θα γνωρίσουν τις βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικών λογισμικών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους καθώς και τους βασικούς τρόπους χρήσης των εκπαιδευτικών λογισμικών στην Εκπαίδευση (διοίκηση και διδασκαλία), τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζει το ενδιάμεσο (interface) στη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού και τις βασικές αρχές και τις φάσεις σχεδίασης ενός εκπαιδευτικού λογισμικού και ειδικότερα των πολυμεσικών εφαρμογών.

  Θα είναι σε θέση να οργανώσουν την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού. Θα είναι σε θέση τέλος να εντάξουν ένα λογισμικό (ή ένα τμήμα λογισμικού) σε συγκεκριμένη κατηγορία.
  Εξάλλου, οι σπουδαστές θα έλθουν σε επαφή με προγράμματα κατασκευής πολυμεσικών εφαρμογών και θα δημιουργήσουν μια στοιχειώδη εφαρμογή του είδους αυτού.

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ IV: ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ e-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ)
   (ΚΕ0616-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία και εξοικείωση με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση, και γενικότερα στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση καθώς και η εμπεριστατωμένη γνώση των αρχών στις οποίες στηρίζονται τα σχετικά συστήματα.

  Τα περιεχόμενα του μαθήματος προσδιορίζονται ως εξής:

  • Προηγμένες υπηρεσίες διαδικτύου και χρήση τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  • Σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία από Απόσταση. Το Μεικτό μοντέλο: τεχνικές, θεσμικές, οικονομικές, παιδαγωγικές και διδακτικές διαστάσεις τους.
  • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες: κατηγορίες και χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων συστημάτων, κριτήρια επιλογής συστήματος.
  • Ανάλυση, σχεδίαση, κατασκευή και αξιολόγηση ολοκληρωμένων συστημάτων για εξ αποστάσεως διδασκαλία και επιμόρφωση-κατάρτιση

  Σε επίπεδο γνώσεων, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ύστερα από την παρακολούθηση του μαθήματος, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν βασικές έννοιες που σχετίζονται  με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση, και γενικότερα στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση καθώς και η εμπεριστατωμένη γνώση των αρχών στις οποίες στηρίζονται τα σχετικά συστήματα.

  Σε επίπεδο δεξιοτήτων και χειρισμού οι φοιτητές/τριες θα εξασκηθούν στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθησιακού περιεχομένου  στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση σε σχέση με την υποστήριξη επιθυμητών μαθησιακών στόχων. Επιπλέον θα εξοικειωθούν με διάφορες δικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες για τη διαχείριση της διαδικασίας μάθησης και του μαθησιακού περιεχομένου, με τη βοήθεια τω οποίων γίνεται η υλοποίηση εξ αποστάσεως μαθησιακών δράσεων.

  Σε επίπεδο ικανοτήτων οι φοιτητές/τριες θα εξασκηθούν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και στη διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσής του.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες:

  1η – 2η ενότητα: Τι είναι e-portfolio, που αξιοποιούνται, παραδείγματα διαδικτυακών υπηρεσιών. υλοποίηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας με αξιοποίηση διαδικτυακού e-portfolio(θεωρία και πράξη)

  3η – 4η – 5η ενότητα:  Γνωριμία με διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης - Πώς χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας (θεωρία και πράξη)

  6η ενότητα: ΜΟΟCs – Massive Online Open Courses, γνωριμία και χαρακτηριστικά γνωρίσματα (θεωρία και πράξη)

  7η -8η ενότητα: WIKIs και συνεργατικά μαθησιακά περιβάλλοντα -  γνωριμία και χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Πώς χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση. Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας (θεωρία και πράξη)

  9η και 10η ενότητα:  Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικής δραστηριότητας που αξιοποιεί τεχνολογίες διδακτικής εκμετάλλευσης εκπαιδευτικών Video και συνοδευτικού υλικού: σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση. (θεωρία και πράξη)

  11η-12η  ενότητα: Παρουσίαση εργασιών

  13η ενότητα: Επισκόπηση μαθήματος-Ύλη μαθήματος για τις εξετάσεις

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (9 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2023

   • Valsamouli, D., & Lefkos, I. (2023, to be published). Analysis and evaluation of inquiry-based tasks in online learning scenarios. Journal of Physics: Conference Series.

   2021

   • Lefkos, I. (2024, to be published). An Assessment Rubric for Future Teachers' Ability to Design Experiments. In C. Fazio & P. Logman (Eds.), Physics Education Today: Innovative Methodologies, Tools and Evaluation. Springer.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Μολοχίδης Α., Λεύκος Ι., Ζουπίδης Α. (2021), Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νέων Ερευνητών της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Τμήμα Φυσικής & Τμήμα Χημείας ΑΠΘ. (ISBN 978-618-85582-0-5).

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Lefkos, I. & Mitsiaki, M. (2021). Users’ preferences for pedagogical e-Content: A utility/usability survey on the Greek Illustrated Science Dictionary for School. In S. Demetriadis, T. Tsiatsos, T. Mikropoulos & V. Dagdilelis (Eds.), Research on E-Learning and ICT in Education (pp 197-217). Springer. (ISBN 978-3-030-64362-1).

    Προβολή Δημοσίευσης

   2015

   • Διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές επιστήμες και την Τεχνολογία: Έρευνες, Καινοτομίες και Πρακτικές, Ψύλλος Δ., Σιγάλας Μ., Καλλέρη Μ., Σταμοβλάσης Δ., Μολοχίδης Α., Λεύκος Ι., Αντώνογλου Λ., Χαριστός Ν., Ταραμόπουλος Α. (2015), 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (Τόμος Συνόψεων), ΠΤΔΕ – ΑΠΘ (ISBN:978-960-243-701-8).

   2011

   • Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Εικονικών Εργαστηρίων – μια πρόταση για τη Διδακτική Αξιοποίηση του Εργαστηρίου Θερμότητας του Λογισμικού Σ.Ε.Π., Λεύκος 2011, Γράφημα: Θεσσαλονίκη (ISBN: 978-960-93-2884-5)

   2010

   • Enhancing students’ abilities to design experiments of thermal interactions by virtual investigations in a simulated laboratory, I., Lefkos, D., Psillos, E., Hatzikraniotis (2010), στο M.F. Tasar & G. Cakmakci (Ed.): “Contemporary Science Education Research: Teaching”, 413-418, ESERA (ISBN: 978-605-364-030-1)

   2008

   • Φυσική, Ι., Λεύκος (2008), στο: «Θεωρία για το Τεστ Δεξιοτήτων», σελ. 403-468, Εκδόσεις Μπόνιας (ISBN: 987-960-89911-1-8)

   2005

   • Μελέτη της διδασκαλίας της θερμιδομετρίας με Εικονικό Εργαστήριο, Πετρίδου Ε., Λεύκος Ι., Χατζηκρανιώτης Ε. και Ψύλλος Δ. (2005), στο Π. Φιλντίσης (Εκδ.): «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών – Προτάσεις για νέες διδακτικές μεθόδους», Ε.Ε.Φ., σελ. 136-145, Εκδόσεις Κωστόγιαννος (ISBN: 960-543-185-8)
   • Επιστημονικά Περιοδικά (6 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    • Manoloudi, Μ., & Lefkos, Ι. (2023). Nanotechnology in Kindergarten. Is there any Learning Gain using an ICT-based Approach? International Journal for Digital Society, 14(1).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • Λεύκος, Ι. (2022). Διερεύνηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί στο σχεδιασμό πειραμάτων, με χρήση ρουμπρίκας. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 84, 85-104.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Velentza, A.M., Fachantidis, N., & Lefkos, I. (2022). Human-Robot Interaction Methodology: Robot Teaching Activity. MethodsX, 9, 101866.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    2019

    • Εικονογραφημένο Λεξικό Φυσικής για το Σχολείο (ΕΛΕΦΥΣ): Ένα πολυλειτουργικό εργαλείο για τη Διδασκαλία της Γλώσσας με βάση το Περιεχόμενο, Μητσιάκη Μ. & Λεύκος Ι. (2019), περιοδικό Φιλόλογος, Τόμος ΜΑ, τεύχ. 174-175 (ISSN: 1107-5392)

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • Designing experiments about thermal interactions by secondary students in a simulated laboratory environment, Lefkos I., Psillos D., Hatzikraniotis E., (2011), Research in Science & Technological Education, Vol 29 (2) (Έντυπο ISSN: 0263-5143, Δικτυακό ISSN: 1470-1138)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (30 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2022

     • Lefkos, I., Psillos, D., & Hatzikraniotis, E. (2022). Linking Theory to Practice in Inquiry-Based Laboratory Activities. In G.S. Carvalho, A.S. Afonso & Z. Anastácio (Eds.), Fostering scientific citizenship in an uncertain world (Proceedings of ESERA 2021), Part 4 (co-ed. J. Bruun & J. Haglund), (pp. 272-280). Braga: CIEC, University of Minho. ISBN 978-972-8952-82-2.

     2021

     • Mitsiaki, M & Lefkos, I. (2021, accepted). Graded scientific definitions for school learners: A challenge for pedagogical specialized lexicography. EURALEX 2020 Congress, 7-11 September 2021, Alexandroupolis, Greece.
     • Velentza, A.M., Fachantidis, N. & Lefkos, I. (2021). Human or Robot University Tutor? Future Teachers’ Attitudes and Learning Outcomes. Proceedings 2021 30th IEEE International Conference on Robot & Human Interactive Communication (RO-MAN), 2021, pp. 236-242, doi: 10.1109/RO-MAN50785.2021.9515521

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Λεύκος Ι., Κανύχης Π. (2021). H εκπαιδευτική́ πύλη SCIENTIX: Το αποθετήριο εκπαιδευτικών πόρων και η κατάρτιση εκπαιδευτικών. Στο Α. Σοφός, Α. Κώστας, Γ. Φούτζας & Β. Παράσχου (επιμ.), Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις-Αντιλήψεις-Σενάρια-Προοπτικές-Προτάσεις» (σελ. 684-692). Ηλεκτρονική Έκδοση - ΕΚΤ. (ISBN 978-618-84330-5-2).

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Λεύκος Ι., Μητσιάκη, Μ. (2021). elefys.gr – Διαδικτυακό Ανοικτό Εκπαιδευτικό Υλικό για μια συνδυαστική προσέγγιση διδασκαλίας Φυσικών Επιστήμων και Γλώσσας. Στο Α. Σοφός, Α. Κώστας, Γ. Φούτζας & Β. Παράσχου (επιμ.), Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις-Αντιλήψεις-Σενάρια-Προοπτικές-Προτάσεις» (σελ. 693-700). Ηλεκτρονική Έκδοση - ΕΚΤ. (ISBN 978-618-84330-5-2).

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Μπεντεβίνου, Μ., & Λεύκος, Ι. (2021). Η διδασκαλία των χαρακτηριστικών και της χρήσης των γραναζιών, μέσα από δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής. Στο Α., Καμέας, & Σ., Παπαδάκης (Επιμ.), Πρακτικά Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M (σελ. 679-680). Πάτρα: ΕΑΠ: ISBN: 978-618-5497-24-8

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Μπεντεβίνου, Μ., Λεύκος, Ι. & Φαχαντίδης, Ν. (2021). Διερεύνηση της συνεισφοράς δραστηριοτήτων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, στις απόψεις και την κατανόηση των μαθητών για τη δύναμη και τη ροπή. Στο Θ. Μπράτιτσης (επιμ.), Πρακτικά́ Εργασιών 12ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (σελ. 342-349). Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. (ISBN: 978-618-83186-5-6).

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Παπαδόπουλος, Κ., Λεύκος, Ι., Βελέντζα, Α.Μ. & Φαχαντίδης, Ν. (2021). Ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης συναισθημάτων για την εκπαίδευση. Στο Θ. Μπράτιτσης (επιμ.), Πρακτικά́ Εργασιών 12ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (σελ. 335-543). Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. (ISBN: 978-618-83186-5-6).

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ιωαννίδης, Σ., Βελέντζα, Α.Μ., Λεύκος, Ι. & Φαχαντίδης, Ν. (2021). Αντιλήψεις Μαθητών για τη Χρήση Ρομπότ Κοινωνικής Αρωγής στην Υποστήριξη του STEM. Στο Θ. Μπράτιτσης (επιμ.), Πρακτικά́ Εργασιών 12ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (σελ. 358-367). Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. (ISBN: 978-618-83186-5-6)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Παπαλαζάρου, Ν., Λεύκος, Ι. & Φαχαντίδης, Ν. (2021). Διερεύνηση και σύγκριση των στάσεων των μαθητών σχετικά με τον πειραματισμό τους σε εικονικά ή πραγματικά εργαστήρια. Στο Θ. Μπράτιτσης (επιμ.), Πρακτικά́ Εργασιών 12ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (σελ. 157-167). Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. (ISBN: 978-618-83186-5-6).

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Κοταρίδου, Κ. Λεύκος, Ι., Δαγδιλέλης, Β. (2021). Μια πρόταση για την αξιοποίηση διαδραστικών δικτυακών χαρτών στη διδασκαλία ιστορικών και γεωγραφικών δεδομένων. Στο Α. Σοφός, Α. Κώστας, Γ. Φούτζας & Β. Παράσχου (επιμ.), Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις-Αντιλήψεις-Σενάρια-Προοπτικές-Προτάσεις» (σελ. 246-257). Ηλεκτρονική Έκδοση - ΕΚΤ. (ISBN 978-618-84330-5-2).

      Προβολή Δημοσίευσης

     2020

     • Λεύκος, I. & Μητσιάκη, M. (2020). Διαβαθμιζόμενοι ορισμοί των εννοιών στις Φυσικές Επιστήμες: η παιδαγωγική προσέγγιση του Ε.ΛΕ.ΦΥ.Σ. Στο Α. Σπύρτου, Π. Παπαδοπούλου, Α. Ζουπίδης, Γ. Μαλανδράκης, & Π. Καριώτογλου (επιμ.), Πρακτικά του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (σελ. 537-542). ΠΤΔΕ – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. (ISBN: 978-618-83267-7-4)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Λεύκος, Ι. & Κανύχης, Π. (2020). Η εκπαιδευτική πύλη Scientix: μια κοινότητα μάθησης και πρακτικής εκπαιδευτικών, με ευκαιρίες για επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη. Στο Μ. Ιωσηφίδου (επιμ.), Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη (τ. B’, σελ. 150-154). Εκδόσεις Ε-Δίκτυο ΤΠΕΕ. (ISBN 978-618-80768-7-7)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2019

     • STEMigrants.eu: Ένα δικτυακό αποθετήριο δραστηριοτήτων STEM για την ένταξη και την εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών μαθητών - Πιλοτική έρευνα απόψεων εκπαιδευτικών, Ι. Λεύκος & X. Λούστα (2019), πρακτικά του Πανελλήνιου συνεδρίου Scientix για την εκπαίδευση STEM, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2018

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας διδακτικής σειράς ψηφιακών σεναρίων με εικονικά πειράματα – σύγκριση με την συμβατική προσέγγιση, Ν. Παπαλαζάρου, Ι. Λεύκος, Ν. Φαχαντίδης (2019), πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου "Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Αθήνα, Οκτώβριος 2019 (σελ 347-358, ISBN:978-618-83186-4-9)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2018

     • ELeFyS: A Greek Illustrated Science Dictionary for School, Maria Mitsiaki & Ioannis Lefkos (2018), 18 EURALEX International Congress, Ljubljana, Slovenia, Ιούλιος 2018,

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΕΛεΦυΣ – Πιλοτική διερεύνηση απόψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ι. Λεύκος, Μ. Μητσιάκη (2018), 11ου Πανελληνίου/Διεθνούς Συνεδρίου "Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2018 (165-172, ISBN: 978-618-83186-2-5)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • Ένα ψηφιακό λεξικό Φυσικής για το Σχολείο, Ι. Λεύκος, Μ. Μητσιάκη (2017), 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Αθήνα, Απρίλιος 2017 (878-884, ISBN 978-618-83186-0-1)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΕΛΕΦΥΣ – Εικονογραφημένο Λεξικό Φυσικής για το Σχολείο, Ι. Λεύκος, Μ. Μητσιάκη (2017), 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Ρέθυμνο, Απρίλιος 2017 (σελ. 1130-1138, ISBN: 978-960-86978-3-6)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Πλανήτης Γη: Η Αιτία Για Την Εναλλαγή Των Εποχών - Ένα Διδακτικό Σενάριο Γεωγραφίας Δημοτικού Με Χρήση ΤΠΕ, Λεύκος, Ι., (2017), 9ου Πανελλήνιου συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος, Απρίλιος 2017, (ISBN 978-618-80768-4-6)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2016

     • Web – labs: Aξιολόγηση Aποδοχής, Μολοχίδης, Μ., Λεύκος, Ι., Ταραμόπουλος, Α., Χατζηκρανιώτης, Ε., & Ψύλλος, Δ. (2016), 10ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2016

      Προβολή Δημοσίευσης

     2015

     • Web-based Virtual Labs. A Cosmos – Evidence – Ideas as a Design Framework Leading to Good Practice, Molohidis A., Lefkos I., Taramopoulos A., Hatzikraniotis E. and Psillos D. (2015), 7th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2015), Lisbon, Portugal (DOI: 10.5220/0005477204180423, ISBN: 978-989-758-107-6)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Διερευνώντας διαστάσεις της ικανότητας πειραματισμού, μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, Ι. Λεύκος, Δ. Ψύλλος (2015), 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, Μαΐος 2015, (908-914, ISBN: 978-960-243-702-5)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ανοικτά Διαδικτυακά Εικονικά Εργαστήρια Φυσικής, Δ. Βράκας, Α. Μολοχίδης, I. Λεύκος, Α. Ταραμόπουλος, Ε. Κοντόπουλος, Ε. Χατζηκρανιώτης, Ι. Βλαχάβας, Δ. Ψύλλος (2015), 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, Μαΐος 2015, (387-395, ISBN: 978-960-243-702-5)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2011

     • Ενισχύοντας την εννοιολογική κατανόηση των μαθητών Γυμνασίου στην περιοχή των θερμικών φαινομένων με μια διδακτική σειρά εμπλουτισμένη με ΤΠΕ, Λεύκος, Ι., Ψύλλος, Δ., Χατζηκρανιώτης, Ε. (2011), 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών & Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Αλεξανδρούπολη, Απρίλιος 2011 (670-678, ISSN 1791-1281, τ. 7)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2010

     • Talking Physics in inquiry Based Virtual Laboratory Activities, Lefkos I., Psillos D., Hatzikraniotis E. (2010), 9th International Conference on "Computer Based Learning in Science (CBLIS)", Warsaw, Poland (189-200, ISBN: 978-9963-689-85-9),

      Προβολή Δημοσίευσης

     2009

     • Ανάπτυξη πειραματικών δεξιοτήτων μέσα από ένα εικονικό περιβάλλον στην περιοχή των θερμικών φαινομένων, Λεύκος Ι., Ψύλλος Δ., Χατζηκρανιώτης Ε. (2009), 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 7-10 Μαΐου 2009, Φλώρινα (495-503, ISSN: 1791-1281, τόμος 6)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2005

     • Μια πρόταση για την εργαστηριακή υποστήριξη της διδασκαλίας της Θερμικής Ακτινοβολίας με συνδυασμένη χρήση εργαλείων ΤΠΕ, Λεύκος, Ι., Ψύλλος, Δ., Χ"Κρανιώτης, Ε., Παπαδόπουλος, Α. (2005), 3ου Πανελλήνιου συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος (372-382, ISBN: 960-8105-90-0)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Integrating ICT tools in a laboratory teaching sequence of thermal phenomena, Lefkos I., Psillos D., Hatzikraniotis E. (2005), 7th International Conference on "Computer Based Learning in Science (CBLIS)", Zilina, Slovakia (450-460, ISBN: 9963-607-63-2)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Investigating the use of simulated laboratory for teaching aspects of calorimetry to secondary education students, Petridou E., Psillos D., Lefkos I., Fourlari S., Hatzikraniotis E. (2005), 7th International Conference on "Computer Based Learning in Science (CBLIS)", Zilina, Slovakia (284-295, ISBN: 9963-607-63-2)

      Προβολή Δημοσίευσης

     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font