Τσιρώνης Λουκάς
 • 2310 891.597
 • loukas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 403

  Τσιρώνης Λουκάς

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)
  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση)
  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA))
  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

  Βιογραφικό

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
   (ΑΕ207)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBADS

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Περιγραφή

  Αναλυτική  στη  Διαχείριση  Λειτουργιών  και  την  Εφοδιαστική  Αλυσίδα (Operations and Supply Chain Analytics - O/SC-Analytics)

   

  Κωδικόςμαθήματος:

  1022-ΑΕ207

  Εξάμηνο:

  B’

  Είδος:

  Επιλογής

  Θεωρία – Εργασία (ποσοστά):

  60 – 40

  Γλώσσα διδασκαλίας:

  Ελληνικά – Αγγλική ορολογία και βιβλιογραφία

  Ώρες διδασκαλίας:

  3 ώρες την εβδομάδα

  ECTS:

  7,5

  Σελίδα μαθήματος

  Σελίδα διδασκόντων και Compus

   

  Τμήμα, Υπεύθυνος

  Τμήμα:

  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Υπεύθυνος (συνδιδασκαλία):

  Ι. Παπαθανασίου (Αναπλ. Καθηγητής)

  Email:

  jason@uom.edu.gr

  Τηλ:

  2310891571

  Γραφείο

  203, Κτήριο Θ

  Ώρες Γραφείου

  Ανακοινώνονται στο Compus

   

  Υπεύθυνος (συνδιδασκαλία):

  Λ. Τσιρώνης (Επίκουρος Καθηγητής)

  Email:

  loukas@uom.edu.gr

  Τηλ:

  2310-891874

  Γραφείο

  228 Κτήριο Η

  Ώρες Γραφείου

  Ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα

   

  Βιβλιογραφία

  Βασική βιβλιογραφία (επιλεγμένα κεφάλαια από τα παρακάτω):

  Chopra S. and Meindl P. (2012), Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operation, 5th Edition, Pearson Education, USA.

  Feigin G. (2011). Supply Chain Planning and Analytics: The right product to the right place at the right time, Business Expert Press, New York, USA.

  Mathirajan, M., Sadagopan, S., Rajendran, C., Ravindran, A., Balasubramanian, P. (2016). Analytics in Operations/Supply Chain Management. I K International Publishing House.

  Ramanathan, R., Mathirajan, M. and Ravindran A.R. (2017). Big Data Analytics Using Multiple Criteria Decision-Making Models. CRC Press

  Singh, S. (2016). Project Management Analytics: A Data-Driven Approach to Making Rational and Effective Project Decisions. Pearson Education, Inc.

  Soluade, O. (2015). Business Analytics in Production & Operations Management: A Modular Approach. LAP LAMBERT Academic Publishing

  Watson, M., Lewis, S., Cacioppi, P. and Jayaraman, J. (2012). Supply Chain Network Design: Applying Optimization and Analytics to the Global Supply Chain. FT Press.

  Σημειώσεις διαλέξεων των διδασκόντων στο http://compus.uom.gr/xxxxxxxxxx

  Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

  Cachon, G., & Terwiesch, C. (2013). Matching supply with demand: An introduction to operations management. McGraw-Hill Education.

  Fisher M. and Raman A. (2008). The new Science of Retailing: How analytics are transforming the supply chain and improving performance, Harvard Business Press, Boston, Massachusetts, USA.

  Handfield R. (2006). Supply Market Intelligence: A managerial handbook for building sourcing strategies, Taylor and Francis Group, Auerbach Publications, New York, USA.

  Nahmias, S. and Olsen, T. (2015). Production and Operations Analysis. 7th ed. Long Grove, IL: Waveland Press.

  Samuel H. Huang, Supply Chain Management for Engineers, CRC Press.

  Silver, E.A. and Pyke, D.F. and Peterson, R. (1998). Inventory Management and Production Planning and Scheduling. John Wiley and Sons.

  Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., and Simchi-Levi, E. (2008) Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies and Case Studies. 3rd Edition, McGraw-Hill Irwin, Boston.

   

  Λογισμικό

   EXCEL, LINGO, MCDM software

   

  Συνοπτική Περιγραφή και Μαθησιακοί Στόχοι

  Η αναλυτική  στη  διαχείριση  λειτουργιών  και  την  εφοδιαστική  αλυσίδα (Operations and Supply Chain Analytics – O/SC-Analytics) είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς εφαρμογών επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence). Σημαντικό στοιχείο του μαθήματος O/SC-Analytics είναι η έγκαιρη πρόσβαση σε τάσεις και μετρήσεις σε βασικούς δείκτες απόδοσης, ενώ οι πρόσφατες εξελίξεις στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας συνέβαλαν στην ταχεία αύξηση της λήψης αποφάσεων προσανατολισμένης στα δεδομένα.

  Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με ζητήματα τακτικής και στρατηγικής, γύρω από το σχεδιασμό και τη λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού, την ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων και τη διδασκαλία των φοιτητών σε ένα ευρύ φάσμα μεθόδων και εργαλείων τους τομείς της προγνωστικής, περιγραφικής αναλυτικής για την αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων ζήτησης και προμήθειας.

  Το μάθημα αυτό μελετά τους βασικούς τομείς αποφάσεων στον σχεδιασμό και τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού Οι φοιτητές αρχικά θα μάθουν ποια δεδομένα χρειάζονται και πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να μετρήσουν την απόδοση της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως επίπεδα αποθεμάτων, διαθεσιμότητα προϊόντων, απόδοση προμηθευτή, αποδοτικότητα των αποθηκών και επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών. Στη βάση αυτή, θα μάθουν πώς να εφαρμόζουν διάφορα εργαλεία και μεθόδους για να αναλύουν τις τάσεις, να εξάγουν γνώση και επιχειρηματική ευφυΐα και να λαμβάνουν αποφάσεις. Τα θέματα που καλύπτονται θα χωριστούν στον σχεδιασμό και τη διαχείριση λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων -μεταξύ άλλων- της αναλυτικής των προμηθευτών, του προγραμματισμού της παραγωγικής ικανότητας, της αντιστοίχισης της ζήτησης και της προσφοράς, του σχεδιασμού πωλήσεων και λειτουργιών, της ανάλυσης θέσης και της διαχείρισης δικτύου, διαχείριση αποθεμάτων, διανομή και θέσεις εγκατάστασης. Τέλος, μέσω της ανάλυσης και της συζήτησης μελετών περίπτωσης (case studies), θα εκτιμήσουν και θα λάβουν χρήσιμες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο βελτιστοποίησης της αξίας των διαδικασιών και λειτουργιών της αλυσίδας εφοδιασμού, για τον εξορθολογισμό των στόχων και τον σχεδιασμό ευέλικτων αλυσίδων εφοδιασμού.

   

  Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα:

  • Μάθουν πώς να βελτιστοποιούν τις διαδικασίες της αλυσίδας εφοδιασμού έτσι ώστε να μπορούν να επιτύχουν τον στρατηγικό στόχο μιας εταιρείας είτε για αποδοτικότητα είτε για ανταποκρισιμότητα.
  • Κατανοούν τους στόχους μιας αλυσίδας εφοδιασμού, θα εξηγούν τις επιπτώσεις των αποφάσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού για την επιτυχία μιας εταιρείας και θα προσδιορίζουν τους βασικούς τομείς αποφάσεων.
  • Προσδιορίζουν τους κύριους μοχλούς απόδοσης της αλυσίδας εφοδιασμού και θα καθορίζουν τους βασικούς δείκτες απόδοσης της αλυσίδας εφοδιασμού
  • Γνωρίζουν πως να εξάγουν γνώση από τις δυναμικές πληροφορίες σχετικά με τη μελλοντική ζήτηση, τη διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα και τις πηγές εφοδιασμού
  • Αναπτύσσουν μοντέλα για την λήψη αποφάσεων σχεδιασμού δικτύου και θα χρησιμοποιούν μεθόδους βελτιστοποίησης για τη λήψη αποφάσεων για τον προγραμματισμό της εγκατάστασης και την ανάλυση αντίστοιχων αποφάσεων
  • Χρησιμοποιούν μεθοδολογίες για να αξιολογούν τις αποφάσεις σχετικά με τον προγραμματισμό της αλυσίδας εφοδιασμού και την κατανομή δυναμικότητας υπό αβεβαιότητα
  • Εφαρμόζουν μεθόδους πρόβλεψης για τον προσδιορισμό των τάσεων της προσφοράς και της ζήτησης.
  • Εξοικειωθούν με εργαλεία όπως: EXCEL, LINGO και MCDM software για την διεξαγωγή αναλύσεων.

   

  Περιεχόμενο – Σχέδιο διαλέξεων 

  Εβδομάδα

  Θέμα διάλεξης

  Διδάσκων

  1

  Intro – Syllabus - Operations management analytics

  Τσιρώνης

  2

  Supply chain (SC) analytics-data sources – new paradigms (i.e. IoT, Physical Internet, Blockchain, Social media)

  Τσιρώνης

  3

  SC network design analytics

  Τσιρώνης

  4

  Predictive analytics - Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (CPFR) analytics

  Τσιρώνης

  5

  Project Management analytics

  Τσιρώνης

  6

  Operations research in O/SC-Analytics

  Παπαθανασίου

  7

  Inventory management in O/SC-Analytics

  Παπαθανασίου

  8

  Transportation models analytics

  Παπαθανασίου

  9

  Multi Criteria Decision Aid in O/SC-analytics

  Παπαθανασίου

  10

  Markov models in O/SC-Analytics

  Προσκεκλημένος (Διαμαντίδης)

  11

  Game theory in O/SC-Analytics

  Προσκεκλημένος (Διαμαντίδης)

  12

  Παρουσιάσεις εργασιών

  Παπαθανασίου/Τσιρώνης

  13

  Εξετάσεις

  Παπαθανασίου/Τσιρώνης

   

   Αξιολόγηση Επίδοσης

   [1] Γραπτές Εξετάσεις 50%

  [2] Γραπτή εργασία – παρουσίαση 50%

   

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
   (MIB0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
   (ΟΔ0612)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0612

  ΕΞΑΜΗΝΟ

  ΣΤ’

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  (Σύνολο Μαθήματος)

   

   

  3

  6

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Υποχρεωτικό - Ειδικότητας

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA106/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να:

  • Κατανοούν τις βασικές αρχές της διοίκησης των έργων, μεθόδους επιλογής και αξιολόγησης  έργων, τεχνικές  και  μεθόδους  χρονικού  προγραμματισμού, ανάλυσης κόστους‐διάρκειας,  βέλτιστης κατανομής και εξομάλυνσης πόρων ενός έργου, και μεθόδους ελέγχου ενός έργου.
  • Αξιολογούν έργα και προγράμματα
  • Προγραμματίζουν με βέλτιστο τρόπο την υλοποίηση ενός έργου
  • Παρακολουθούν και να διαχειρίζονται ένα έργο.

  Γενικές Ικανότητες

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και κριτικής σκέψης των φοιτητών μέσω συζητήσεων, ασκήσεων και εργασιών στα πλαίσια του μαθήματος

      

   
  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ο σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της διαχείρισης του έργου και των αρχών της σε ένα σύγχρονο περιβάλλον του έργου. Στόχος του είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στη γλώσσα που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες, σε συνδυασμό με την ορολογία που αναγνωρίζονται από το Project Management Institute (PMI).

  Θα καλυφθούν ενότητες διαχείρισης έργων όπως, κύκλος ζωής του έργου,  διαγράμματα ιεραρχικής δομής, διαγράμματα Cantt και δίκτυα. Τεχνοοικονομική ανάλυση και Κοστολόγηση του κύκλου ζωής του έργου. Προγραμματισμός Έργων: αντικείμενο, στόχοι, περιορισμοί, προσδιορισμός δραστηριοτήτων, εκτίμηση χρονικής διάρκειας και απαιτούμενων πόρων, κατασκευή δικτύου έργου, χρονικός προγραμματισμός, κρίσιμη διαδρομή, πιθανολογικά δίκτυα, ανάλυση κόστους, εξομάλυνση πόρων. 

  1η Εβδομάδα:

  Εισαγωγή

  2η Εβδομάδα:

  Αξιολόγηση Έργων - Πολυκριτηριακή Αξιολόγηση Έργων

  3η Εβδομάδα:

  Τεχνικοοικονομική ανάλυση

  4η Εβδομάδα:

  Κοστολόγηση κύκλου ζωής

  5η Εβδομάδα:

  Κρησάρισμα και επιλογή έργου

  6η Εβδομάδα:

  Αντικείμενο και οργανωσιακή δομή έργου

  7η Εβδομάδα:

  Χρονοπρογραμματισμός έργου – Μέθοδος CPM-PERT

  8η Εβδομάδα:

  Χρονοπρογραμματισμός έργου – Πιθανοτική προσέγγιση

  9η Εβδομάδα:

  Αναθεώρηση Προγράμματος και Συμπίεση χρόνου του έργου

  10η Εβδομάδα:

  Διαχείριση πόρων

  11η Εβδομάδα:

  Προϋπολογισμός έργου

  12η Εβδομάδα:

  Έλεγχος έργου

  13η Εβδομάδα

  Τελικές γραπτές εξετάσεις

   

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας open eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  50

  Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

  50

  Αυτοτελής Μελέτη

  50

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

  -     Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

  -     Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

  -     Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα ενός έργου χρόνου, κόστους

  -               Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

  • Pinto, J.K. (2016). Διοίκηση έργων: Η επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, Broken Hill Publishers, Αθήνα
  • Σημειώσεις διαλέξεων του διδάσκοντα στο http://compus.uom.gr/BA233/index.php

  Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  • Shtub A. Bard J. F. Globerson S., (2008). Διαχείριση έργων: Διεργασίες, μεθοδολογία και τεχνικοοικονομική, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε.
  • Burke R., (2002) Διαχείριση έργου (project management): Τεχνικές σχεδιασμού και ελέγχου, Εκδόσεις Κριτική.
  • Chapman, C., Διαχείριση κινδύνων έργων : Διεργασίες, τεχνικές και εμβαθύνσεις, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2009.
  • Maylor, H., (2005) Διαχείριση έργων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.
  • Verzuh Ε., Εισαγωγή στη διαχείριση έργων (project management), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2002.
  • Δημητριάδη A., (2004) Διοίκηση, Διαχείριση Έργου, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
  • Κοκκόση A. I., (2005) Διαχείριση έργων (project management), Σύγχρονη Εκδοτική.
  • Πολύζου Σ., (2011) Διοίκηση και διαχείριση έργων, Εκδόσεις Κριτική.

  ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & WEBSITES

  1.    Επιστημονικά Περιοδικά:

  • Project Management Journal
  • International Journal of Project Management

  2.    Websites:

  • Columbia University - Project Management Resources: http://www.columbia.edu/~jm2217/
  • Επίσημο website του Microsoft Project 2010: http://www.microsoft.com/project/en/us/project-professional-2010.aspx

  3.    Επιστημονικοί / Επαγγελματικοί Οργανισμοί:

  • Project Management Institute (PMI): http://www.pmi.org/
  • Association for Project Management (APM): http://www.apm.org.uk/

  International Project Management Association (IPMA): http://www.ipma.ch/

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
   (ΟΔ0714)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

   

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

   

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

   

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0714

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  E’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  (Σύνολο Μαθήματος)

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  (Υποχρεωτικό)

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA166/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι έτοιμοι να εξετάσουν τον σχεδιασμό και την απόδοση των δικτύων εφοδιασμού και των αντίστοιχων διαδικασιών σε διαφορετικά πλαίσια και περιβάλλοντα. Οι φοιτητές θα αναπτύξουν ικανότητες στα logistics, στην ψηφιακή συνεργασία για την ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στη διαχείριση αποθεμάτων, στο σύστημα risk pooling,  στο σχεδιασμό προϊόντων και διαδικασιών και στην διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.

  Ειδικότερα οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

  • Κατανοήσουν την στρατηγική σημασία της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στην αγορά.
  • Κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των αποδοτικών εφοδιαστικών αλυσίδων και πως διαφέρουν από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις
  • Αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα όπως σχεδιασμός, προγραμματισμός και εφαρμογή της εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Κατανοήσουν την επίδραση της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας στην συνολική στρατηγική της επιχείρησης
  • Καταλάβουν την σημασία της τεχνολογίας των πληροφοριών στην ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Αποκτήσουν θεμελιώδεις δεξιότητες στην ανάλυση και διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε ένα οργανισμό.

  Γενικές Ικανότητες

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και κριτικής σκέψης των φοιτητών μέσω συζητήσεων, ασκήσεων και εργασιών στα πλαίσια του μαθήματος

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  Το μάθημα αυτό θα εκθέσει τους μαθητές σε θέματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό και τη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού, από τις εισερχόμενες πρώτες ύλες μέχρι την παράδοση του τελικού προϊόντος. Θέματα του μαθήματος θα περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την μαθηματική μοντελοποίηση του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας, το σχεδιασμό εγκαταστάσεων, την ικανότητα σχεδιασμού, της παγκοσμιοποίησης και της εξωτερικής ανάθεσης, της τεχνολογίας των πληροφοριών, και παγκόσμια ζητήματα στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

  Η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνει την ροή των υλικών και των πληροφοριών μεταξύ όλων των επιχειρήσεων που την αποτελούν και που προσδίδουν αξία σε ένα προϊόν δηλαδή από τον προμηθευτή των πρώτων υλών έως τον τελικό καταναλωτή.

  Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάσει τους φοιτητές να εφαρμόζουν τις έννοιες, τις στρατηγικές και την τεχνολογία των πληροφοριών στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εστιάζει στην συστημική προσέγγιση του προγραμματισμού, της ανάλυσης, του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της αξιολόγησης της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

  Θα παρουσιαστούν και θα χρησιμοποιηθούν σαν θεμελιώδεις τακτικές οι τεχνικές “risk pooling” και τοποθέτησης αποθεμάτων, ολοκληρωμένου προγραμματισμού και συνεργασιών, και ο διαμοιρασμός πληροφοριών. Ο ανταγωνισμός πλέον παρουσιάζεται μεταξύ των δικτύων εφοδιασμού και όχι μεταξύ των ατομικών επιχειρηματικών μονάδων. Η διαφοροποίηση που επέρχεται μέσω της διοίκησης της ροής των προϊόντων, πληροφοριών και κέρδους διαμέσου της εφοδιαστικής αλυσίδας βασίζεται στην ικανότητα των δικτύων εφοδιασμού στην εκπλήρωση των αναγκών των πελατών.

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα να αξιολογούν τον τρόπο που η ροή των πληροφοριών μπορεί να υποκαταστήσει φυσικούς πόρους όπως τα αποθέματα και γιατί αυτά τα συστήματα πετυχαίνουν ή αποτυγχάνουν. Αξιολογούν πως η τεχνολογία του διαδικτύου, οι δυναμικές αγορές και η παγκοσμιοποίηση επιδρούν στις στρατηγικές και τις πρακτικές της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας συμπεριλαμβανομένων των logistics, της ψηφιακής συνεργασίας, του σχεδιασμού των διαδικασιών και των προϊόντων και της διαχείρισης των εσόδων.

  Περιεχόμενα μαθήματος

  • Κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Απόδοση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Επίτευξη Στρατηγικής Προσαρμογής και Στρατηγικού Πεδίου
  • Οδηγοί και Μετρικές της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Σχεδιάζοντας Δίκτυα Διανομής και Εφαρμογές για Διαδικτυακές Πωλήσεις
  • Σχεδιασμός Δικτύου της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Σχεδιάζοντας Παγκόσμια Δίκτυα Εφοδιαστικών Αλυσίδων
  • Πρόβλεψη Ζήτησης σε Μία Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Προγραμματισμός Πωλήσεων και Λειτουργιών: Προγραμματισμός Προσφοράς και Ζήτησης σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Συντονισμός στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Διαχείριση Οικονομιών Κλίμακας σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα: Κυκλικό Απόθεμα
  • Διαχείριση της Aβεβαιότητας σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα: Απόθεμα Ασφαλείας
  • Καθορισμός του Βέλτιστου Επιπέδου Διαθεσιμότητας του Προϊόντος
  • Μεταφορές σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Αποφάσεις Πηγών Εφοδιασμού σε Μία Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Διαχείριση Τιμολόγησης και Εσόδων σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Τεχνολογία Πληροφοριών σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Αειφορία και Εφοδιαστική Αλυσίδα

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας open eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  50

  Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

  50

  Αυτοτελής Μελέτη

  60

  Σύνολο Μαθήματος

  160

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

  -     Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

  -     Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

  -     Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα ενός έργου χρόνου, κόστους

  -               Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βασικά συγγράμματα

  • Rushton, A., Croucher, P., Baker, P., (2022). Εγχειρίδιο Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Broken Hill Publishers LTD. Αθήνα
  • Chopra S., Meindl P., 2015, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 5η έκδοση, Εκδόσεις: Τζιόλας

  Σημειώσεις διαλέξεων (http://compus.uom.gr/BA228)

  Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  • Bowersox, D., Closs, D., Cooper, M., Bowersox, J. (2015). Logistics εφοδιαστική και διοίκηση δικτύων διανομής, Broken Hill Publishers LTD, Αθήνα.
  • Jacobs R.  (2011) Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΑΘΗΝΑ
  • Βιδάλης, Μ., 2009, Εφοδιαστική (Logistics): Μια ποσοτική προσέγγιση, Εκδόσεις: Κλειδάριθμος
  • Taylor, D.A. (2006) Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
  • Christopher, M. (2007) Logistics & Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εκδόσεις Κριτική

  Επιστημονικά Περιοδικά:

  • Production and Operations Management
  • Journal of Business Logistics
  • International Journal of Logistics Management
  • International Journal of Logistics: Research and Applications
  • International Journal of Physical Distribution and Logistics Management
  • Supply Chain Management: An International Journal

  European Journal of Operational Research

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
   (MIB0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ-LOGISTICS
   (ΔΕ0112)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Αυτό το μάθημα θα σας εισαγάγει στις βασικές πτυχές της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και θα τις τοποθετήσει σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Το μάθημα θέτει τα θεμέλια που θα σας επιτρέψουν να επεκτείνετε τις γνώσεις σας στη διαχείριση της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού, αναπτύσσοντας μια νοοτροπία προσανατολισμένη στην επίλυση προβλημάτων. Θα αποκτήσετε γνώση των βασικών θεωριών και πρακτικών τεχνικών στη διαχείριση της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού και θα τις εφαρμόσετε σε εννοιολογικές ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων. Θα εξερευνήσετε και θα βιώσετε επίσης τον ψηφιακό μετασχηματισμό της παγκόσμιας διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όλες αυτές οι πτυχές του μαθήματος θα χτίσουν τις επαγγελματικές σας δεξιότητες, καθιστώντας σας έναν ελκυστικό πόρο για τις εταιρείες.

  Περιεχόμενο:
  1. Logistics, εφοδιαστική αλυσίδα και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
  2. Ο ρόλος του αποθέματος στις αλυσίδες εφοδιασμού και οι βασικές μεθοδολογίες για τη διαχείριση αποθεμάτων
  3. Αβεβαιότητα και κίνδυνος, και πώς να τα αντιμετωπίσουμε μέσω καλών προσεγγίσεων διαχείρισης αποθεμάτων
  4. Αξία πληροφοριών και ανταλλαγή πληροφοριών στις αλυσίδες εφοδιασμού
  5. Στρατηγικές διανομής
  6. Συντονισμός εφοδιαστικής αλυσίδας και στρατηγική συμμαχία
  7. Προμήθειες και εξωτερική ανάθεση
  8. Ενοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας
  9. Δεοντολογικά ζητήματα στις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εφοδιαστικής
  10. Βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού
  11. Παρουσιάσεις εργασιών
  12. Παρουσιάσεις εργασιών

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
   (ΟΔ0318)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

   

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΔΕ

   

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

   

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0318

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  (Σύνολο Μαθήματος)

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Ειδικότητας (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA167/

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές:

  •              Θα έχουν αναπτύξει ικανότητες ανάλυσης, μοντελοποίησης και υλοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών έτσι ώστε να μπορούν να κατανοούν, διοικούν, ελέγχουν, βελτιώνουν/επανασχεδιάζουν και αξιολογούν τις επιχειρησιακές διαδικασίες διοικητικής ευθύνης τους.

  •              Θα έχουν αναπτύξει ικανότητες διερεύνησης, καταγραφής και τεκμηρίωσης/documentation επιχειρησιακών διαδικασιών και θα έχουν εξοικειωθεί με εργαλεία και μεθοδολογίες ανάλυσης & μοντελοποίησης.

  Θα έχουν κατανοήσει – σε πρακτικό επίπεδο – επιχειρηματικές λειτουργίες και διαδικασίες ενοποίησης και χρήσης των διαθέσιμων επιχειρησιακών δεδομένων.

  Γενικές Ικανότητες

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και κριτικής σκέψης των φοιτητών μέσω συζητήσεων, ασκήσεων και εργασιών στα πλαίσια του μαθήματος

             

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Το μάθημα εξετάζει τις μεθόδους και τις τεχνικές που απαιτούνται για την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αυτοματοποίηση, και την αξιολόγησή των επιχειρηματικών διεργασιών. Είναι δομημένο κατά μήκος των φάσεων του κύκλου ζωής της επιχειρηματικής διεργασίας. Οι φοιτητές μαθαίνουν να αναλύουν την οργανωτική απόδοση από την άποψη της διεργασίας, τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών με τη χρήση τεχνικών εστιασμένων σε ροές εργασίας και να δημιουργήσουν μοντέλα διεργασιών χρησιμοποιώντας τις τεχνικές: Flowchart, IDEF, ARIS, BPMN. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα ενός οργανισμού από τη σκοπιά της διαδικασίας, να διεξάγουν έργα βελτίωσης της διαδικασίας, και να καθορίσουν το ρόλο της τεχνολογίας στην υποστήριξη των επιχειρηματικών διεργασιών.

  Διαρθρώνεται γύρω από τις φάσεις της του κύκλου ζωής της διαχείρισης της επιχειρησιακής διαδικασίας.

  Οι φοιτητές μαθαίνουν να αναλύουν την οργανωτική και απόδοση από τη σκοπιά των διαδικασιών και τον επανασχεδιασμό με βάση την αξία.

  Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι να ενισχύσει τους φοιτητές να:

  •              Προσδιορίζουν τις στρατηγικές, τακτικές και τους επιχειρησιακούς ρόλους της Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών σε οργανισμούς.

  •              Προσδιορίζουν μοντέλα επιχειρηματικής διαδικασίας σε οργανισμούς

  •              Να εξηγούν το ρόλο της τεχνολογίας των πληροφοριών

  •              Να αναλύουν την απόδοση των διαδικασιών και να προσδιορίζουν την βελτίωση τους.

  •              Να προτείνουν επιχειρηματικές λύσεις σε έργα ανασχεδιασμού της παραγωγικής διαδικασίας.

  •              Να συμμετέχουν και να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εφαρμογή και τη διαχείριση έργων αλλαγής βασισμένα στις τεχνολογίες πληροφορικής 

   

  Περιεχόμενα μαθήματος

  •              Εισαγωγή στη διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών

  •              Αναγνώριση διαδικασίας

  •              Βασική Μοντελοποίηση Διαδικασιών (διάγραμμα ροής, IDEFØ)

  •              Σύνθετη διαδικασία μοντελοποίησης (e-EPC ARIS Toolset, BPMN)

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας open eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  50

  Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

  50

  Αυτοτελής Μελέτη

  50

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

   

  Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

  -     Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

  -     Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

  -     Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα ενός έργου χρόνου, κόστους

  -               Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βασική βιβλιογραφία

  •              Dumas M., La Rosa  M., Mendling J., Reijers H., (2017), Βασικές αρχές της Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών, Broken Hill Publishers Ltd, Αθήνα.

  •              Σημειώσεις διαλέξεων του διδάσκοντα στο http://compus.uom.gr/BA218/index.php

  Επιπρόσθετη βιβλιογραφία

  •              Davenport, T. H. (1993). ‘Process Innovation: Re-engineering Work Through Information Technology’, Harvard Business School Press.

  •              Davis, R.: An Introduction to Business Process Modeling with the ARIS design platform: getting started with BPM, (1st ed.) Springer, New York, 2007.

  •              Dumas, M.; van der Aalst, W.M.P. and A.H.M. ter Hofstede (eds.): Process-Aware Information Systems. Bridging People and Software Through Process Technology, John Wiley & Sons, Inc.,Hoboken, NJ, 2005

  •              Hammer, M. (2002). ‘Process Management and the future of six sigma’, MIT Sloan Management Review, Winter, 26-32.

  •              Hammer, M. and Champy, J. (1993).‘Re-engineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution’, Harper Business, New York, NY.

  •              Harmon, P. (2007). Business Process Change: A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals 2nd edition, San Francisco, California: Morgan Kaufmann.

  •              Indulska, M. et al. (2009b). “Process Modeling: Current Issues and Future Challenges,” in van Eck, P., J. Gordijn, and R. Wieringa (eds.) Advanced Information Systems Engineering - CAiSE 2009 Amsterdam, The Netherlands: Springer, pp. 501-514.

  •              Jeston, John; Nelis, Johan: Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations. Butterworth Heinemann, 2006, pp. 464, ISBN 0750669217

  •              Kettinger, W. J., J. T. C. Teng, and S. Guha (1997). "Business Process Change: A Study of Methodologies, Techniques, and Tools,” MIS Quarterly (21)1, pp. 55-80.

  •              Khoshafian, S. Service-oriented Enterprises. Auerbach Publications, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, 2007.

  •              la Rosa, M. and M. Dumas (2008). "Configurable Process Models: How to Adopt Standard Practices in Your Own Way ,” BPTrends (5)11, pp. 1-10.

  •              Scheer, A.-W. Business process change management: ARIS in practice Springer, Berlin; NewYork, 2003, pp. xiii, 290 p.

  •              SOAP,” Decision Support Systems (40)1, pp. 9-29.

  •              van der Aalst, W.M.P., and van Hee,K. Workflow Management. Models, Methods, and Systems MIT Press, Cambridge, MA, USA, 2002.

  •              Vernadat, F.B., Enterprise Modeling and Integration: Principles and Applications. 1996. Chapman & Hall, London.

  •              Weske, M. (2007). Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures Berlin, Germany: Springer.

  •              White, S. A. (2006). "Introduction to BPMN,” BPMI.org, White, S. A. and D. Miers (2008). BPMN Modeling and Reference Guide Future Strategies: Lighthouse Point, Florida.

  Blogs

  •              BPTrends.org

  •              Column2.com

  •              BPM.com

  Journals

  •              Business process management journal

  •              International Journal of Business Process Management

  •              IBM Business Process Management Journal

  •              Knowledge and Process Management

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
   (ΔΕ0202-02)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές σε βασικούς τομείς της διοίκησης παραγωγής. Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιληφθούν το ρόλο της μέσα στην επιχείρηση, την επίδρασή της στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τον τρόπο αλληλεπίδρασής της με τις υπόλοιπες βασικές λειτουργίες της επιχείρησης. Παρουσιάζονται και αναλύονται βασικές περιοχές της διοίκησης παραγωγής καθώς και τα εργαλεία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων σε αυτές. Κάθε μάθημα αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα της Διοίκησης Λειτουργιών (Προβλέψεις; Επιλογή Τοποθεσίας; Σχεδίαση Χωροταξικής Διάταξης; Σχεδίαση Δυναμικότητας; Σχεδίαση Προϊόντος και Παραγωγικής Διαδικασίας; Διαχείριση Αποθεμάτων, Συστήματα Just-In-Time (JIT), Ανταγωνισμός Με βάση Το Χρόνο (TBC), Εφοδιαστική - Logistics). Τα θέματα αναλύονται συστηματικά και παρουσιάζονται ακολουθώντας μια λογική σειρά Η θεωρία και η πράξη συνδυάζονται μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
   (MTM0105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
   (MHM0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (BUSINESS CASE STUDY)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0809-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η’

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  3

  5

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA205/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  ΓΝΩΣΕΙΣ:

  • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές της Επιχειρηματικής Μελέτης  που εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
  • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής της Επιχειρηματικής Μελέτης  και των συνδεόμενων τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
  • Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση της Επιχειρηματικής Μελέτης , συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου.

  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

  • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης  ή και του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
  • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων της Επιχειρηματικής Μελέτης .
  • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα της Επιχειρηματικής Μελέτης , αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
  • Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
  • Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
  • Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης .

  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

  • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
  • Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.
  • Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
  • Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  14. Εισαγωγή στις μελέτες περίπτωσης (προδρομικές, αναδρομικές, διαμήκεις)
  15. Ενότητες πληροφόρησης (SWOT, PEST_LE)
  16. Εταιρικό προφίλ
  17. Είδη στρατηγικής
  18. Ανάλυση δομών και συστημάτων
  19. Χαρακτηριστικά ποιοτικών μελετών
  20. Χαρακτηριστικά ποσοτικών μελετών
  21. Πτυχές επιχειρηματικής μελέτης
  22. Χαρακτηριστικά επιχειρηματικής μελέτης
  23. Παραδείγματα επιχειρηματικών μελετών
  24. Ερωτήματα επιχειρηματικών μελετών
  25. Διαμόρφωση και συγγραφή επιχειρηματικής μελέτης
  26. Παρουσίαση επιχειρηματικής μελέτης

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και Open eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Προσωπική επαφή (13x4)

  52

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας (12x3)

  36

  Εκπόνηση μελέτης (project) (12x3)

  36

  Συγγραφή εργασίας

  26

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  •  Αξιολόγηση:

  Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στην ελληνική ή αγγλική  γλώσσα με τη βοήθεια:

  1. Γραπτής εργασίας: Η εργασία κατατίθεται σε μορφή Word έκτασης 3000 περίπου λέξεων, για ατομική εργασία, και για ομαδική εργασία αυξάνεται κατά 500 λέξεις για κάθε ένα επιπλέον φοιτητή.
  2. Προφορικής παρουσίασης: Οι φοιτητές παρουσιάζουν την εργασία τους σε μορφή Power Point έκτασης 15 διαφανειών.
  •   Παρατηρήσεις:
  Όλοι οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος σε ομαδική επιχειρηματική μελέτη λαμβάνουν τον ίδιο βαθμό.

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  ·         Βακόλα, Μ. (2009) Διοικώντας τις Αλλαγές. Έκδοση Β΄, Αθήνα: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
  ·         Ellet, W. (2018) The Case Study Handbook, Revised Edition: A Student's Guide.  Harvard Business Publishing.

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  —  Journal of Business Case Studies

  —  Journal of Business Case Studies and Applications

  —  Journal of Case Studies

  —  International Journal of Cases Studies

   

  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
   (ΔΕ0376)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επιδιώκει να προετοιμάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για μια επαγγελματική σταδιοδρομία σε ένα ευρύ φάσμα έργων, προσφέροντας τους την αναγκαία κατανόηση τόσο των πτυχών που σχετίζονται με τον ανθρώπινο παράγοντα όσο και των τεχνικών απαιτήσεων που απαιτούνται για την επιτυχή διαχείριση έργων, καθώς και των οργανωτικών και στρατηγικών πτυχών. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καθοδηγούνται μέσω βασικών εννοιών στη διοίκηση έργων και των συμπεριφορικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχημένη εκκίνηση, καθοδήγηση και ολοκλήρωση ενός έργου σε κερδοσκοπικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
  Οι επιτυχημένοι διαχειριστές έργων διαχειρίζονται επιδέξια τους πόρους, τα χρονοδιαγράμματα, τους κινδύνους και το εύρος των έργων για να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εξερευνούν τη διοίκηση έργων με πρακτική προσέγγιση μέσω μελετών περιπτώσεων και ασκήσεων στην αίθουσα. Επίσης, αναλύονται οι προκλήσεις που προκύπτουν κατά τη διαχείριση του έργου και ο τρόπος αντιμετώπισης των κινδύνων μέσω σωστού σχεδιασμού στις αρχικές φάσεις μιας νέας πρωτοβουλίας.


  Το πρόγραμμα καλύπτει βασικές αρχές της διοίκησης έργων, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης έργου, της διαχείρισης του φυσικού αντικειμένου του έργου, της διαχείρισης του χρόνου και του κόστους έργου, της διαχείρισης της ποιότητας, των εκτιμήσεων του ανθρώπινου δυναμικού, των επικοινωνιών, της διαχείρισης κινδύνων και της διαχείρισης προμηθειών.


  Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το μάθημα σχεδιάστηκε σύμφωνα με το πρότυπο PMBOK 6th και 7th guide του Project Management Institute (PMI) και αποτελεί προπαρασκευαστικό βήμα για όσους επιθυμούν τη μελλοντική επαγγελματική πιστοποίηση από το PMI (https://www.pmi.org/).


  Το πρόγραμμα αυτό θα αναπτύσσεται ισορροπημένα μεταξύ διαλέξεων και διαλόγων. Οι διάλογοι θα ξεκινούν από τη μελέτη πραγματικών προβλημάτων (case studies), και η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών θα είναι απαραίτητη. Επιπλέον, ένα μέρος του μαθήματος (3 διαλέξεις) περιλαμβάνει διδασκαλία της διοίκησης έργων χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό (π.χ. Microsoft Project).


  Γενικοί στόχοι μαθήματος.

  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρόκειται να:
  • Κατανοήσουν τις έννοιες του σχεδιασμού και της οργάνωσης έργου, του προϋπολογισμού και του ελέγχου και των κύκλων ζωής του έργου. Να αναγνωρίσουν ζητήματα σε ένα ρεαλιστικό σενάριο έργου. Να δημιουργήσουν μια πρόταση έργου. Να δημιουργήσουν την εφαρμογή ενός προτεινόμενου σχεδίου.

  • Να μάθουν έννοιες που σχετίζονται με την οργανωτική ροή εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας στελέχωσης, των στοιχείων σχεδιασμού έργου και των περιεχομένων του σχεδίου έργου και των επικοινωνιών του έργου.
  • Μάθουν αρκετές βασικές τεχνικές προγραμματισμού έργων, όπως WBS, CPM, PERT, GANTT CHARTS και προγραμματισμός περιορισμένων πόρων.
  • Κατανοήσουν τις σχετικές έννοιες των οργανωτικών μορφών, την επίλυση συγκρούσεων και θέματα που σχετίζονται με την ηγεσία και τη διαχείριση εργασιών σε περιβάλλον έργου.
  • Βελτιώσουν τις δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας μέσω επίσημων εργασιών γραφής και ομαδικών συζητήσεων.
  • Εξοικειωθούν με το Microsoft Project στην εκτέλεση απλών εργασιών διοίκησης έργου.

  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
   (ΠΑ_ΟΔΕ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (SPC)
   (ΟΔ0619)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0619

  ΕΞΑΜΗΝΟ

  ΣΤ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (SPC)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  (Σύνολο Μαθήματος)

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Επιλογής - Επιστημονικής Περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA105/

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να μεταδώσει το πλαίσιο του ελέγχου ποιότητας και βελτίωσης διαδικασιών και τις τεχνικές του στατιστικού ελέγχου διαδικασιών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοήσουν τις στατιστικές αρχές του στατιστικού ελέγχου διαδικασιών
  • Εφαρμόζουν τις τεχνικές βελτίωσης διαδικασιών και μείωσης της απόκλισης
  • Αποκτήσουν ευχέρεια στην εφαρμογή των μεθοδολογιών του σχεδιασμού πειραμάτων για τη μελέτη της απόκλισης και βελτίωσης διαδικασιών
  • Διεξάγουν μελέτες και ανάλυση της ικανότητας της διαδικασίας
  • Μεταφράζουν τα διαγράμματα ελέγχου
  • Εξηγήσουν την σημασία της ποιότητας
  • Εξηγήσουν τη σημασία της βελτίωσης

  Γενικές Ικανότητες

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και κριτικής σκέψης των φοιτητών μέσω συζητήσεων, ασκήσεων και εργασιών στα πλαίσια του μαθήματος

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Το 1931 Walter Shewhart έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Economic Control of Quality of Manufactured Product» και ουσιαστικά παρουσίασε έναν νέο τρόπο κατανόησης του πώς οι στατιστικές μέθοδοι θα μπορούσαν να κάνουν σημαντική συνεισφορά στην κατανόηση και τη βελτίωση όλων των τύπων των διαδικασιών. Στα χρόνια που ακολούθησαν υπήρξαν πολλές επεκτάσεις του έργου του, επεκτείνοντας τα εργαλεία, τις περιοχές εφαρμογής, καθώς και τον τρόπο ενσωμάτωσης των αρχών σε όλους τους τομείς των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας.

  Αυτό το μάθημα θα επικεντρωθεί σε στατιστικές μεθόδους για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας. Θα επικεντρωθεί στα εξής θέματα: ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων μέτρησης, εφαρμογή απλών τεχνικών σχεδιασμού πειραμάτων, εφαρμογή της μεθοδολογίας του στατιστικού ελέγχου διαδικασιών και στις μεθόδους δειγματοληψίας αποδοχής. 

  Περιεχόμενα μαθήματος

  • Βασικές έννοιες ποιότητας και στατιστικής
  • Έλεγχος ποιότητας αποδοχής με διαλογή
  • Ειδικές τεχνικές ελέγχου αποδοχής με διαλογή
  • Έλεγχος ποιότητας αποδοχής με μέτρηση
  • Ανάλυση δυνατοτήτων παραγωγικής διαδικασίας
  • Διαγράμματα ελέγχου χαρακτηριστικών διαλογής
  • Διαγράμματα ελέγχου χαρακτηριστικών μέτρησης
  • Ειδικά διαγράμματα ελέγχου
  • Μέθοδοι σχεδίασης διαγραμμάτων ελέγχου
  • Στατιστικά πειράματα με έναν παράγοντα
  • Στατιστικά πειράματα με πολλούς παράγοντες
  • Μεθοδολογία Taguchi

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας open eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  40

  Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

  40

  Αυτοτελής Μελέτη

  40

  Σύνολο Μαθήματος

  120

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

  -     Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

  -     Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

  -     Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα ενός έργου χρόνου, κόστους

  -     Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βασική βιβλιογραφία

  • Ταγαράς, Γ., 2001, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Εκδόσεις: ΖΗΤΗ
  • Σημειώσεις διαλέξεων του διδάσκοντα στο http://compus.uom.gr/BA234/index.php

  Επιπρόσθετη βιβλιογραφία

  • Douglas C. Montgomery (2009). Introduction to Statistical Quality Control, 6th Edition, John Wiley & Sons, Inc.
  • Thomas P. Ryan (2000). Statistical Methods for Quality Improvement, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc.
  • Eugene, L. Grant and Richard S. Leavenworth (1996) Statistical Quality Control, 7th Edition, McGraw Hill.

  Επιστημονικά περιοδικά

  • Technometrics
  • Journal of Quality Technology
  • Quality Engineering
  • Quality and Reliability Engineering International

  Quality Technology & Quantitative Management

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (6 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • The role of middle managers in knowledge creation and diffusion
   • A mapping of Knowledge Management techniques and tools for sustainable growth in the public sector

   2017

   • Eco-certification and transparency in global food supply chains

   2015

   • Business Process Improvement through Data Mining Techniques
   • Business Process Improvement through Data Mining Techniques

   2011

   • Evaluating Environmental and Regional Policies in the European Union through the Use of Environmental Quality Indices
   • Επιστημονικά Περιοδικά (27 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Investigating the quality of online advertisement: A model of evaluation criteria
    • The essence of Supply Chain collaboration: A consideration of information sharing types and benefits
    • Supply Chain Reconfiguration Opportunities Arising from Additive Manufacturing Technologies in the Digital Era

    2018

    • Hybrid methods and practices associated with agile methods, method tailoring and delivery of projects in a non-software context
    • Identifying customer satisfaction: the mystery customer approach
    • Quality improvement calls data mining: the case of the 7 new quality tools

    2017

    • E-Business Critical Success Factors: Developing an Integrated Success Model

    2016

    • Road towards Lean Six Sigma in Service Industry: A Multi-Factor Integrated Framework

    2015

    • Towards the identification of important strategic priorities of the supply chain network: An empirical investigation

    2014

    • The Road Towards Lean Six Sigma: Sustainable Success Factors in Service Industry

    2012

    • Towards an Integrated Framework for Lean Six Sigma Application: Lessons from Air Line Industry
    • Lean Six Sigma in a service context: A multi-factor application approach in the telecommunications industry
    • Towards a systematic e-business excellence framework

    2011

    • A QFD strategy for Improving Customer Satisfaction: Case Study of Telecom Companies of Pakistan
    • Antibiotic prescriptions in primary health care in a rural population in Crete

    2010

    • Fuzzy Performance Evaluation of Workflow Stochastic Petri nets

    2009

    • An Alternative Comprehensive Approach to Quality Business Education
    • An Alternative Comprehensive Approach to Quality Business Education
    • A framework for BPML assessment and improvement: a case study using IDEF0 and eEPC

    2008

    • Empowerment the IDEF0 modelling language
    • The assessment of user-perceived web quality: Application of a satisfaction benchmarking approach

    2007

    • Creativity development in Engineering education: The case on Mind mapping
    • Benchmarking the competitiveness of industrial sectors – Application in Textiles

    2006

    • A model of website quality assessment

    2005

    • Mining Aberrant Driving Behavior Characteristics
    • Using machine learning to support quality management: Framework and experimental investigation

    2003

    • Quality and Electronic Commerce: A partnership for growth
    • Συνέδρια (15 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • An innovative game-based approach for teaching urban sustainability
     • A project about Game Based Learning on Urban Sustainability
     • Investigation and Classification of Risk Factors in Supply Chains: A Multi-Criteria Approach
     • The use of hybrid methods and agile practices for the management of projects delivering services: A journey in literature
     • Measuring the efficiency of Greek regional airports prior to privatization using Data Envelopment Analysis

     2018

     • Hybrid methods and practices associated with agile methods, method tailoring and delivery of projects in a non-software context

     2012

     • The Road towards Lean Six Sigma: Key Success Factors in Service Industry

     2009

     • Quality Control in The Tourist Sector. The Case of the Mamidakis Hotels: Lessons for the Middle East
     • Mapping out the use of the European Quality Award. A case study over the Greek finalist organizations
     • Towards a systematic e-Business Excellence framework

     2006

     • Defining the Main Factors of Quality of Service in Mobile Telephony
     • Βελτίωση Διαδικασιών με χρήση Ασαφούς Λογικής

     2004

     • Website Quality Assessment Criteria

     2001

     • Using inductive Machine Learning to support Quality Management

     1996

     • Knowledge Quality Assurance in Medical Data Mining
     • Άλλα (7 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • Towards a unified framework of Labor Productivity Assessment

      2001

      • Using Analytic Hierarchy Process to Assess WWW Site Effectiveness

      1999

      • Machine Learning meets Logistics
      • Quality Assurance in Knowledge Discovery in Databases: Tutorial
      • Positioning machine learning in operations management: Past, present, and future potential
      • Quality and Electronic Commerce: A partnership for growth

      1994

      • Evaluation and Selection of Landfill Sites for Chania
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font