Στάμου Λελούδα
 • 2310 891.391
 • lstamou uom.edu.gr
 • Γραφείο: Κ, 121

  Στάμου Λελούδα

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

  Καθηγήτρια, Διευθύντρια (Π.Μ.Σ. Μουσική και Κοινωνία)
  Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Μουσικές Τέχνες)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Παιδαγωγική της Μουσικής", (ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:Γ’ 1196/08.11.2012)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Νηπιαγωγών Παιδαγωγική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης(1993)
  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Μουσική Παιδαγωγική, Michigan State University, College of Arts and Letters, ΗΠΑ(1999)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Αυτοεθνογραφία και μουσική εκπαίδευση
  • Καλλιτεχνικά βασισμένη εκπαιδευτική έρευνα (Arts-Based Educational Research) στη Μουσική Παιδαγωγική
  • Μουσική, εκπαίδευση και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες – Κοινοτική Μουσική
  • Διδακτική της μουσικής
  • Το ‘σχετίζεσθαι’ μεταξύ δασκάλου-μαθητή στη μουσική εκπαίδευση
  • Η ανάπτυξη του μουσικού ταλέντου
  • Η επίδραση της μουσικής στην εμβρυική, βρεφική και παιδική ανάπτυξη
  • Η Επίδραση της γονικής συμμετοχής στη μουσική και γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού
  • Γονεική εκπαίδευση
  • Νέες προσεγγίσεις διδασκαλίας της μουσικής σε τυπικά και άτυπα μαθησιακά περιβάλλοντα
  • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών της μουσικής  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ SUZUKI ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
   (ΜΣ6108)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο πλαίσιο του μαθήματος επιδιώκεται:

  - H γνωριμία των φοιτητών με την ιστορία, τη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές της μεθόδου Suzuki
  - O διαχωρισμός αλλά και τα κοινά στοιχεία της μεθόδου με άλλες προσεγγίσεις στην οργανική μουσική διδασκαλία
  - Oι απόψεις της μεθόδου Suzuki για θέματα όπως:
  • ο τρόπος δουλειάς του δασκάλου με το μαθητή
  • ατομικά και ομαδικά μαθήματα
  • ακουστική αντίληψη
  • φυσικότητα στο παίξιμο και στην επαφή με το κοινό
  • ικανότητα για συγκέντρωση
  • μελέτη και αυτοδιόρθωση
  • κίνητρα για το μαθητή
  • ικανότητα για ανάγνωση παρτιτούρας
  • χτίσιμο ρεπερτορίου
  • ο ρόλος της οικογένειας

  - H παρακολούθηση μαθημάτων της μεθόδου Σουζούκι και ο κριτικός σχολιασμός τους49
  - η μελέτη σχετικών αναγνωσμάτων για τη μέθοδο και ο κριτικός σχολιασμός τους
  - ο προβληματισμός και η ανάπτυξη μιας προσωπικής φιλοσοφίαςσχετικά με την οργανική μουσική διδασκαλία.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
   (ΜΣ0703)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές καθοδηγούνται, στο επίπεδο που αντιστοιχεί σε ένα εισαγωγικό μάθημα, προκειμένου: να εφοδιαστούν με βασικές γνώσεις σχετικά με την έννοια, τα χαρακτηριστικά και τα στάδια της επιστημονικής έρευνας, καθώς και με ζητήματα βιβλιογραφίας, μεθοδολογίας και ανάλυσης· να γνωρίσουν διάφορα είδη έρευνας, με παραδείγματα από τη μουσική επιστήμη· να είναι σε θέση να εφαρμόσουν βασικά κριτήρια προκειμένου να επιλέξουν και να διατυπώσουν ένα ερευνητικό πρόβλημα και τα επιμέρους ερωτήματά του, να είναι σε θέση να ερευνήσουν έντυπες και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, βάσεις δεδομένων και άλλες πηγές για να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν σχετική με ένα ερευνητικό θέμα βιβλιογραφία· να είναι σε θέση να προτείνουν συγκεκριμένη ερευνητική στρατηγική - μεθοδολογία για ένα ερευνητικό πρόβλημα που τους ενδιαφέρει· να είναι σε θέση να κατανοήσουν σε γενικές γραμμές και να αξιολογήσουν δημοσιευμένες επιστημονικές έρευνες· να γνωρίσουν τις βασικές παραμέτρους που ισχύουν για την εκπόνηση έρευνας στην Ελλάδα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
   (ΜΣ0807-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές καθοδηγούνται προκειμένου:
  • Να έρθουν σε άμεση επαφή με τη μουσική εκπαίδευση, όπως αυτή λαμβάνει χώρα στα ελληνικά σχολεία.
  • Να παρατηρούν μουσική διδασκαλία και να εξοικειωθούν με τον καθηγητή της μουσικής, τους μαθητές και τα χαρακτηριστικά τους, και με τις πρακτικές του σχολείου στο οποίο έχουν
  τοποθετηθεί.
  • Να αναλάβουν σταδιακά μέρος της διδακτικής δραστηριότητας πάντα σε συνεννόηση με τον καθηγητή της τάξης και τον πανεπιστημιακό διδάσκοντα.
  • Να εξασκηθούν στην προετοιμασία, συγγραφή και εκπόνηση μουσικών δραστηριοτήτων και σχεδιαγραμμάτων μαθημάτων στην σχολική τάξη.
  • Να εξοικειωθούν με τεχνικές ελέγχου της τάξης.
  •Να εξερευνήσουν το υλικό που υπάρχει διαθέσιμο και το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πηγή για τη μουσική διδασκαλία στην τάξη.
  • Να εξοικειωθούν με τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών, καθώς και με τεχνικές αυτοκριτικής και αυτοαξιολόγησης.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΥΓΕΙΑ I
   (ΜΣ9373)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΥΓΕΙΑ II
   (ΜΣ9374)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ I
   (ΜΣ0306)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού οι φοιτητές καθοδηγούνται: να διερευνήσουν το ρόλο της μουσικής και του μουσικοπαιδαγωγού στην κοινωνία και την εκπαίδευση, και να δημιουργήσουν μια προσωπική φιλοσοφία για την αξία της μουσικής παιδείας και για την ευθύνη τους ως διδάσκοντες· να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αναπτύσσεται μουσικά και να γνωρίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη αυτή· να γνωρίσουν βασικούς ιστορικούς παράγοντες, φιλοσοφικές απόψεις, και ψυχολογικές θεωρίες και ρεύματα που επηρέασαν τη μουσική παιδαγωγική θεωρία και πράξη· να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των κυριότερων μουσικο-παιδαγωγικών προσεγγίσεων (Orff, Kodaly, Dalcroze, Suzuki, Kato Havas, Music Learning Theory κ.α.) μέσα από τις θεωρητικές αρχές τους και πρακτικές εφαρμογές· να κατανοήσουν την οργάνωση ενός αναλυτικού προγράμματος στη μουσική και τη σημασία του σχεδιασμού στη μουσική διδασκαλία· να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία που επιδιώκει να παρατηρήσει κανείς κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης μιας μουσικής διδασκαλίας· να παρακολουθήσουν μουσική διδασκαλία στα διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης και να κατανοήσουν βασικές αρχές για την αποτελεσματική διδασκαλία της μουσικής στις διάφορες ηλικίες· να γνωρίσουν διάφορους τρόπους μέτρησης και αξιολόγησης του μουσικού ταλέντου, της μουσικής διδασκαλίας, και της μάθησης· να γνωρίσουν βασικές αρχές της αποτελεσματικής μουσικής διδασκαλίας (οργανικής, σχολικής κλπ.)· να αναπτύξουν κριτική σκέψη πάνω σε θέματα διδακτικής της μουσικής στο σχολείο και να αρχίσουν να διαμορφώνουν προσωπικές απόψεις σε σχετικά θέματα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ II
   (ΜΣ0408)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές καθοδηγούνται: να κατανοήσουν τα στάδια μουσικής ανάπτυξης και τις μουσικές ανάγκες των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση· να κατανοήσουν τα βασικά συστατικά ενός «μουσικού» και αποτελεσματικού μαθήματος μουσικής και να είναι σε θέση να οργανώσουν πρότυπα μαθήματα μουσικής διδασκαλίας για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση· να εξοικειωθούν με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για τη μουσική στο δημοτικό σχολείο, καθώς και με τα διδακτικά εγχειρίδια και εποπτικό υλικό του ΔΕΠΠΣ·να αναπτύξουν τις διδακτικές δεξιότητες (μεθοδολογία διδασκαλίας, οργάνωση μαθήματος, έλεγχος τάξης, κλπ.) οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν πρότυπη και αποτελεσματική μουσική διδασκαλία σε μαθητές α΄βάθμιας εκπαίδευσης· να αναπτύξουν τις μουσικές δεξιότητες και ένα ρεπερτόριο δραστηριοτήτων (τραγούδι, κίνηση, ακρόαση, μουσική ανάγνωση και γραφή, αυτοσχεδιασμός και σύνθεση, πολύτεχνες δραστηριότητες), από το οποίο να μπορούν να αντλήσουν άμεσα υλικό για την πρακτική τους εξάσκηση και για τη μελλοντική διδασκαλία τους· να αποκτήσουν άμεση εμπειρία της διδακτικής πράξης στην α΄βάθμια εκπαίδευση μέσα από την παρακολούθηση μουσικών μαθημάτων σε σχολεία.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ III
   (ΜΣ0322)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού, οι φοιτητές καθοδηγούνται: να κατανοήσουν τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά και τις μουσικές ανάγκες των μαθητών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση· να κατανοήσουν τα βασικά συστατικά ενός «μουσικού» και αποτελεσματικού μαθήματος μουσικής και να είναι σε θέση να οργανώσουν πρότυπα μαθήματα μουσικής διδασκαλίας για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση· να αναπτύξουν τις διδακτικές δεξιότητες (μεθοδολογία διδασκαλίας, οργάνωση μαθήματος, έλεγχος τάξης, κλπ.) οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν πρότυπη και αποτελεσματική μουσική διδασκαλία σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· να εξοικειωθούν με το κατάλληλο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διδακτικό υλικό και να αναπτύξουν ένα ρεπερτόριο, από το οποίο να μπορούν να αντλήσουν άμεσα για τις πρακτικές τους και μελλοντική διδασκαλία· να αποκτήσουν άμεση εμπειρία της διδακτικής πράξης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσα από την παρακολούθηση μουσικών μαθημάτων.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
   (ΜΣ0524)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές καθοδηγούνται προκειμένου: να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της προσχολικής ηλικίας και πώς αυτά επηρεάζουν τη μάθηση και την διδασκαλία στην προσχολική (0 - 6 ετών.)· να κατανοήσουν πώς αναπτύσσονται μουσικά τα βρέφη και τα νήπια, τα στάδια της μουσικής τους ανάπτυξης και τις μουσικές τους ανάγκες· να αναπτύξουν τις μουσικές δεξιότητες κι ένα σχετικό ρεπερτόριο δραστηριοτήτων (ρυθμικός λόγος, τραγούδι, εκτέλεση μικρών κρουστών οργάνων, μουσική και κίνηση) οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να είναι σε θέση οι φοιτητές να παρέχουν πρότυπη μουσική διδασκαλία σε βρέφη και νήπια· να αναπτύξουν τις διδακτικές δεξιότητες (διδακτικές αρχές, μεθοδολογία, οργάνωση και εκτέλεση μαθήματος άτυπης και τυπικής διδασκαλίας) οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να είναι σε θέση οι φοιτητές να παρέχουν πρότυπη μουσική διδασκαλία σε βρέφη και νήπια· να εξοικειωθούν με το διδακτικό υλικό που είναι κατάλληλο για διδασκαλία μουσικής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και να δημιουργήσουν ένα "ρεπερτόριο" δραστηριοτήτων το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως αφετηρία στις πρακτικές ασκήσεις και στη μουσική διδασκαλία τους αργότερα. να έρθουν σε άμεση επαφή με τη διδασκαλία της μουσικής στην προσχολική ηλικία μέσα από την παρακολούθηση μαθημάτων μουσικής αγωγής/προπαιδείας.

  • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ I
   (ΜΣ9376)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ II
   (ΜΣ9377)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (44 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Στάμου, Λ. (επιμέλεια) (2019). Διαλεκτική και Πρωτοπορία στη Μουσική Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ε.Ε.Μ.Ε.
   • Gouzouasis, P. & Στάμου, Λ. (2019). Ιστορίες μάθησης: Αξιολογώντας τα βιώματα των μικρών μαθητών στην πρώιμη μουσική μέσα από την αυτοεθνογραφία. Στο Λ. Στάμου (επιμ.), Διαλεκτική και Πρωτοπορία στη Μουσική Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση

   2018

   • Στάμου, Λ. & Στάμου, Β. (επιμέλεια) (2018). Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών: Η Μουσική στη Δημιουργική Απεξάρτηση και Επανένταξη. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
   • 22. Stamou, V. & Stamou, L. (επιμέλεια) (2018). Handbook of Best Practices: Music in Creative Detoxification and Rehabilitation. University of Macedonia.
   • Aghedu, F. C., Graziani, P., Stamou, V., & Stamou, L. (επιμέλεια) (2018). Manuel des meilleures pratiques: L’ utilization de la MUSIQUE dans le domaine des addictions aux substances. University of Macedonia.
   • Στάμου, Λ., Ζιώγα, Δ., & Στάμου, Β. (2018). Η δημιουργική μουσική πράξη και η επίδρασή της στα παιδιά και στους νέους. Στο Λ. Στάμου & Β. Στάμου (επιμ.), Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών: Η μουσική στη δημιουργική απεξάρτηση και επανένταξη, σελ. 41-62. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
   • Stamou, L. & Zioga, D. (2018). Creative music making and its effects on children and youth. In V. Stamou. & L. Stamou (eds.), Handbook of Best Practices: Music in Creative Detoxification and Rehabilitation, pp. 41-62. University of Macedonia.
   • Stamou, L., Zioga, D., & Stamou, V. (2018). Creation musicale et ses effets sur enfantes et jeunes. Στο F. C. Aghedu, P. Graziani, V. Stamou, & L. Stamou, Manuel des meilleures pratiques: L’utilisation de la MUSIQUE dans le domaine des addictions aux substances, 42-64. University of Macedonia.
   • Στάμου, Λ., Ζιώγα, Δ., & Στάμου, Β. (2018). Κοινοτικά μουσικά προγράμματα και κοινωνική ενσωμάτωση. Στο Λ. Στάμου & Β. Στάμου (επιμ.), Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών: Η μουσική στη δημιουργική απεξάρτηση και επανένταξη, σελ. 63-79. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
   • Stamou, L., Zioga, D., & Stamou, V. (2018). Community music programs and social inclusion. In Stamou, V. & Stamou, L. (eds.), Handbook of Best Practices: Music in Creative Detoxification and Rehabilitation, pp. 63-79. University of Macedonia.
   • Stamou, L. Zioga, D., & Stamou, V. (2018). Programmes de musicque communautaire et inclusion sociale. Στο F. C. Aghedu, P. Graziani, V. Stamou, & L. Stamou, Manuel des meilleures pratiques: L’utilisation de la MUSIQUE dans le domaine des addictions aux substances, 65-82. University of Macedonia.
   • Στάμου, Β., Στάμου, Λ., Graziani, P. (2018). Μπορεί η ακρόαση μουσικής να διευκολύνει την αποκατάσταση της ντοπαμινεργικής δραστηριότητας στον εγκέφαλο στα εξαρτημένα από ουσίες άτομα; Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στο Στο Λ. Στάμου & Β. Στάμου (επιμ.), Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών: Η μουσική στη δημιουργική απεξάρτηση και επανένταξη, σελ. 99-141. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
   • Stamou, V. & Stamou, L. (2018). Can music listening facilitate reinstating brain dopaminergic activity in substance-addicted individuals? A theoretical review. In V. Stamou. & L. Stamou (eds.), Handbook of Best Practices: Music in Creative Detoxification and Rehabilitation, pp. 99-141. University of Macedonia
   • Stamou, V., Stamou, L., & Graziani, P. (2018). L’ecoute de la musique peut-elle faciliter le retablissement de l’activite dopaminergique cerebrale chez les personnes dependantes aux substances? Une revue theorique. Στο F. C. Aghedu, P. Graziani, V. Stamou, & L. Stamou, Manuel des meilleures pratiques: L’utilisation de la MUSIQUE dans le domaine des addictions aux substances, 103-146. University of Macedonia.
   • Στάμου, Λ., Στάμου, Β., Cannas Aghedu, F., & Graziani, P. (2018). Το ενιαίο πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού του MUSICDARE στην Ελλάδα: Διερεύνηση των επιδράσεων του προγράμματος κατάρτισης στην αυτοαξιολογούμενη γνώση, ικανότητα και ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για τη χρήση της μουσικής ως συμπληρωματικής παρέμβασης στις διαδικασίες απεξάρτησης και επανένταξης ατόμων εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες. Στο MUS.I.C.D.A.RE. Ερευνητικές Μελέτες (σελ. 11-30). Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
   • Stamou, L., Stamou, V., Cannas Aghedu, F., & Graziani, P. (2018). The MUS.IC.D.A.RE joint staff training program in Greece: An investigation on the effects of training on trainees’ self-assessed knowledge, ability and interest in using music as an additive treatment in the detoxification and rehabilitation processes of drug-addicted individuals. In MUS.I.C.D.A.RE. Research Studies (pp. 1-21). University of Macedonia.
   • Στάμου, Β., Στάμου, Λ. Cannas Aghedu, F., & Graziani, P. (2018). Το ενιαίο πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού του MUSICDARE στη Γαλλία: Διερεύνηση των επιδράσεων του προγράμματος κατάρτισης στην αυτοαξιολογούμενη γνώση, ικανότητα και ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για τη χρήση της μουσικής ως συμπληρωματικής παρέμβασης στις διαδικασίες απεξάρτησης και επανένταξης ατόμων εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες. Στο MUS.I.C.D.A.RE. Ερευνητικές Μελέτες (σελ. 31-50). Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
   • Stamou, V., Stamou, L., Cannas Aghedu, F., & Graziani, P. (2018). The MUS.IC.D.A.RE joint staff training program in France: An investigation on the effects of training on trainees’ self-assessed knowledge, ability and interest in using music as an additive treatment in the detoxification and rehabilitation processes of drug-addicted individuals. In MUS.I.C.D.A.RE. Research Studies (pp. 22- 40). University of Macedonia
   • Στάμου, Β., Στάμου, Λ. Cannas Aghedu, F., & Graziani, P. (2018). Το ενιαίο πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού του MUSICDARE στην Αγγλία: Διερεύνηση των επιδράσεων του προγράμματος κατάρτισης στην αυτοαξιολογούμενη γνώση, ικανότητα και ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για τη χρήση της μουσικής ως συμπληρωματικής παρέμβασης στις διαδικασίες απεξάρτησης και επανένταξης ατόμων εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες. Στο MUS.I.C.D.A.RE. Ερευνητικές Μελέτες (pp. 51-70). Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
   • Stamou, V., Stamou, L., Cannas Aghedu, F., Graziani, P. (2018). The MUS.I.C.D.A.RE joint staff training program in the U.K.: An investigation on the effects of training on trainees’ self-assessed knowledge, ability and interest in using music as an additive treatment in the detoxification and rehabilitation processes of drug-addicted individuals. Στο MUS.I.C.D.A.RE. Research Studies (pp. 41-61). University of Macedonia
   • Στάμου, Λ., Στάμου, Β., Cannas Aghedu, F., & Graziani, P. (2018). Το MUSIDARE E-course: Διερεύνηση των επιδράσεων ενός προγράμματος εξ-αποστάσεως κατάρτισης στην αυτοαξιολογούμενη γνώση, ικανότητα και ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για τη χρήση της μουσικής ως συμπληρωματικής παρέμβασης στις διαδικασίες απεξάρτησης και επανένταξης ατόμων εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες. Στο MUS.I.C.D.A.RE. Ερευνητικές Μελέτες (σελ. 71-92). Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
   • Stamou, L., Stamou, V., Cannas Aghedu, F., & Graziani, P. (2018). The MUS.IC.D.A.RE e-course: An investigation on the effects of an e-training program on trainees’ self-assessed knowledge, ability and interest in using music as an additive treatment in the detoxification and rehabilitation processes of drug-addicted individuals. In MUS.I.C.D.A.RE. Research Studies (pp. 62 - 82). University of Macedonia.
   • Στάμου, Λ., Στάμου, Β., Cannas Aghedu, F., & Graziani, P. (2018). Συγκριτική μελέτη των επιδράσεων ενός εξ-αποστάσεως κι ενός δια ζώσης προγράμματος κατάρτισης στην αυτοαξιολογούμενη γνώση, ικανότητα και ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για τη χρήση της μουσικής ως συμπληρωματικής παρέμβασης στις διαδικασίες απεξάρτησης και επανένταξης ατόμων εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες. Στο MUS.I.C.D.A.RE. Ερευνητικές Μελέτες (σελ. 93-118). Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
   • Stamou, L., Stamou, V., Cannas Aghedu, F., & Graziani, P. (2018). A comparative study on the effects of e-training and face-to-face training on the self-assessed knowledge, ability and interest of trainees in using music as an additive treatment in the detoxification and rehabilitation processes of individuals suffering from drug-dependence. In MUS.I.C.D.A.RE. Research Studies (pp. 83 - 106). University of Macedonia.

   2015

   • Stamou, L. (2015). Music Education for the Well Being of At-Risk Children and Youth. Στο N. Economidou & M. Stakelum, Every Learner Counts: Democracy and Inclusion in Music Education, the fourth volume of the EAS-series “European Perspectives on Music Education” (σελ. 257-271).

   2012

   • Στάµου, Λ. (2012). Ο χρόνος και η ιδανική εµπειρία: Η σηµασία της υποκειµενικότητας στη µουσική εµπειρία και παιδαγωγικές προεκτάσεις. Στην Επετηρίδα του Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
   • Π. Βούβαρης, Ε. Καλλιμοπούλου, Α. Μ. Ρεντζεπέρη –Τσώνου, Λ. Στάμου (επιμέλεια) (2012). Συλλογικός Τόµος Καλλιέργεια της µουσικής τέχνης στην Ελλάδα της Ευρώπης (Πρακτικά Συνεδρίου Μαίου Μουσικής Μέθεξης, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης, 2009). Αθήνα: Εκδόσεις Fagotto, 2012.
   • Stamou, L. (2012). A humanistic approach to music education: The philosophy and practice of the Suzuki method. Research Monograph: The standardization study of Primary Measures of Music Audiation in Greece. Thessaloniki, Greece: University of Macedonia Press. [in Greek]

   2007

   • Στάµου, Λ., Humphreys, C., Schmidt, C. (2007). Η επίδραση προγράμματος ερευνητικής επιμόρφωσης στην ερευνητική αυτό-αντίληψη Ελλήνων εκπαιδευτικών της μουσικής. Μουσικοπαιδαγωγικά, 5, σελ. 28-49.
   • Στάµου, Λ., Schmidt, C., & Humphreys, J. (2007). Ερευνητική Μονογραφία: Η έρευνα στάθµισης του Advanced Measures of Music Audiation (Προηγµένες Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας) στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
   • Edwin E. Gordon. (2007). Εγχειρίδιο για τo Advanced Measures of Music Audiation. Απόδοση στην ελληνική γλώσσα: Λελούδα Στάµου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
   • Στάμου, Λ. (2007). Ερευνητικό Πακέτο Advanced Measures of Music Audiation (Προηγµένες Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας) – Στάθμιση στην Ελλάδα και απόδοση του τεστ στην ελληνική γλώσσα. (περιλαμβάνεται το ακουστικό τέστ /CD σε επιµέλεια–μετάφραση στα Ελληνικά από τη Λ. Στάµου). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.

   2006

   • Στάµου, Λ. (2006). Σηµαντικά ερευνητικά ευρήµατα για τη µουσική ανάπτυξη κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία: Η αναγκαιότητα αναπροσανατολισµού της εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο Λ. Καρτασίδου & Λ. Στάµου, Μουσική παιδαγωγική, Μουσική Εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή, Μουσικοθεραπεία: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές (σελ. 35-43). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
   • Στάµου, Λ., Schmidt, C., & Humphreys, J. (2006). Ερευνητική Μονογραφία: Η έρευνα στάθμισης του Primary Measures of Music Audiation (Στοιχειώδεις Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας) στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
   • Edwin E. Gordon. (2006). Εγχειρίδιο για το Primary Measures of Music Audiation και Intermediate Measures of Music Audiation. Απόδοση στην ελληνική γλώσσα: Λελούδα Στάµου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
   • Στάμου, Λ. (2006). Ερευνητικό Πακέτο Primary Measures of Music Audiation (Στοιχειώδεις Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας) – Στάθµιση στην Ελλάδα και απόδοση του τεστ στην ελληνική γλώσσα (περιλαμβάνεται το ακουστικό τεστ /CD σε επιµέλεια–μετάφραση στα Ελληνικά από τη Λ. Στάµου). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
   • Λ. Καρτασίδου & Λ. Στάµου. (επιμέλεια) (2006). «Μουσική παιδαγωγική, Μουσική Εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή, Μουσικοθεραπεία: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές». Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
   • Λ. Στάµου & Π. Ανδρούτσος (επιμέλεια) (2006). Πρακτικά Ηµερίδας µε θέµα «Ειδικές εισιτήριες εξετάσεις σε καλλιτεχνικά πανεπιστηµιακά τµήµατα: Αναγκαιότητα και προοπτικές». Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2005

   • Stamou, L. (2005). Music Learning Theory, Physiology of Learning, and the Suzuki Philosophy: When research meets philosophy and education. Κεφάλαιο στο βιβλίο M. Runfola & C. Taggart (Eds.), The Development and Practical Application of Music Learning Theory, G.I.A. Publications, Chicago, IL, pp. 265-281.

   2004

   • Stamou, L. (2004). The role of music and tradition in the healthy upbringing of children. Art and Culture With No Limits, p. 132-138.
   • Stamou, L. & Stamou, V. (2004). Greek dancing from antiquity to today: The philosophical, religious, and social context. Art and Culture with No Limits, p. 139-164
   • Stamou, V. & Stamou, L. (2004). Music and dance of northern Greece: Macedonia and Thrace. Art and Culture With No Limits, p. 165-185.

   2001

   • Πατσαντζόπουλος, Κ., Στάµου, Λ., Λυµπεροπούλου, Σ. (2001). Μουσική Αγωγή, Β΄ Τάξης 1ου Κύκλου, Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια, Τοµέας Υγείας και Πρόνοιας, Ειδικότητα Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων. ΥΠ.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα
   • Πατσαντζόπουλος, Κ., Στάµου, Λ., Λυµπεροπούλου, Σ. (2001). Μουσικοκινητική Αγωγή, Β΄τάξης 2ου Κύκλου, Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια, Τοµέας Υγείας και Πρόνοιας, Ειδικότητα Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων, ΥΠ.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα
   • Επιστημονικά Περιοδικά (18 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2017

    • Vasileios Stamou, Rebecca Clerveaux, Lelouda Stamou, Sarah Le Rocheleuild, Lucie Berejnoie, Lucia Romob, Pierluigi Graziani. (2017). The therapeutic contribution of music in music-assisted systematic desensitization for substance addiction treatment: A pilot study. The Arts in Psychotherapy, 56, 30-44.

    2016

    • Vasileios Stamou, Theano Chatzoudi, Lelouda Stamou, Lucia Romob, Pierluigi Graziani, (2016). Music-assisted systematic desensitization for the reduction of craving in response to drug-conditioned cues: A pilot study. The Arts in Psychotherapy, 51, 36-45.

    2010

    • Stamou, L., Schmidt, C., & Humphreys, J. (2010, April). Standardization of the Gordon Primary Measures of Music Audiation in Greece. Journal of Research in Music Education, 58(1), 75-89.

    2008

    • Στάµου, Λ. (2008). Αυτο-αξιολογούµενο ερευνητικό ενδιαφέρον και γνώση Ελλήνων εκπαιδευτικών της μουσικής για την έρευνα δράσης: Μία συγκριτική διερεύνηση των επιδράσεων δύο προγραμμάτων ερευνητικής κατάρτισης στην ποσοτική και ποιοτική έρευνα. Μουσικοπαιδαγωγικά, 6, σελ. 5 – 24

    2007

    • Στάµου, Λ., Humphreys, C., Schmidt, C. (2007). Η επίδραση προγράμματος ερευνητικής επιμόρφωσης στην ερευνητική αυτό-αντίληψη Ελλήνων εκπαιδευτικών της μουσικής. Μουσικοπαιδαγωγικά, 5, σελ. 28-49.
    • Στάµου, Λ. (2007). Η περίπτωση ενός ερευνητικού προγράμματος στη μουσική παιδαγωγική στα πλαίσια του ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ. Μουσική σε Πρώτη Βαθµίδα, 1, σελ. 8-20.

    2006

    • Stamou, L., Humphreys, C., Schmidt, C. (2006, July). The Effects of Instruction on Self-Assessed Research Knowledge, Ability, and Interest among Greek Music Educators. Music Education Research. 6(2), 171-189
    • Στάµου, Λ. (Καλοκαίρι 2006). Παράγοντες που επηρεάζουν τις μουσικές προτιμήσεις των μαθητών και τη στάση τους απέναντι στο μάθηµα της μουσικής στο σχολείο. Περιοδικό Μακεδόνων (Περιοδική Επιστημονική Έκδοση της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), τεύχος 15, 19-34.

    2004

    • Στάµου, Λ. (2004). Η επίδραση της διδασκαλίας µε τη µέθοδο Suzuki και των προσχολικών µουσικών εµπειριών στη µεταβαλλόµενη µουσική δεκτικότητα και στα εκτελεστικά επιτεύγµατα αρχάριων µαθητών εγχόρδων της µεθόδου Suzuki. Μουσικοπαιδαγωγικά, 1, σελ. 1- 18.

    2002

    • LeBlanc, A., Fung, C. V., Boal-Palheiros, G., M., Burt-Rider, A. J., Ogawa, Y., Oliviera, A., J., Stamou, L. (2002). Effect of strength of rhythmic beat on preferences of young music listeners in Brazil, Greece, Japan, Portugal, and the United States. Bulletin of the Council for Research in Music Education, 153/154, p. 36-41.
    • Stamou, L., “Traditional Greek songs for the early childhood music Classroom”, Music Education International, no.1, pp. 78-90, 2002.
    • Stamou, L., “Plato and Aristotle on music and music education”, International Journal of Music Education, no. 39, pp. 3-16, 2002.

    2000

    • Στάµου, Λ. (2000). (µέλος της εισηγητικής – συγγραφικής οµάδας στην οποία ανήκουν επίσης οι: Ε. ∆αµιανού-Μαρίνη, Β. Ζάννου, Ν. Θεοδωρίδης, Μ. Κουρκουρίκα, και Ν. Πακλατζή). Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Μουσικής Αγωγής. Μουσική Εκπαίδευση, 2(7), Ειδική Έκδοση:Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής ‘Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου, 2000, σελ. 168-172.

    1999

    • LeBlanc, A., Jin, Y.C., Stamou, L., and McCrary, J. (1999). Effect of age, country, and gender on music listening preferences. Bulletin of the Council for Research in Music Education, Special Issue, 141, p. 72-76.
    • LeBlanc, A., Jin, Y.C., Stamou, L., και McCrary, J. (1999). Εικονικές και λεκτικές κλίµακες µέτρησης των µουσικών προτιµήσεων. Μουσική Εκπαίδευση, 2(5), σελ. 4-21
    • LeBlanc, A., Jin, Y.C., Simpson, C. S., Stamou, L., and McCrary, J., “Pictorial Versus Verbal Rating Scales in Music Preference Measurement”, Journal of Research in Music Education, vol. 46, no. 3, pp. 425-435.

    1998

    • Stamou, L., “Suzuki Method and Philosophy: Selected Research Findings and Implications for Teaching”, Sforzando, vol. 10, no. (3), pp. 6-8, 1998.

    • LeBlanc, A., Fung, C. V., Boal-Palheiros, G., M., Burt-Rider, A. J., Ogawa, Y., Oliviera, A., J., Stamou, L., “Effect of strength of rhythmic beat on preferences of young music listeners in Brazil, Greece, Japan, Portugal, and the United States”, Bulletin of the Council for Research in Music Education (in press).
    • Συνέδρια (25 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2017

     • Stamou, L. & Skandalaki, D. (2017). Parental awareness and activity concerning prenatal acoustic intake and after-birth music stimulation of babies. Proceedings of the 8th Conference of the European Network of Music Educators and Researchers of Young Children (MERYC 2017), 253-261
     • Αμανατοπούλου, Χ., Καμπάς, Α., Στάμου, Λ., & Δούδα, Ε. (2017). Η μουσική ως μέσο βελτίωσης της απόδοσης στις δοκιμασίες της δέσμης «Δ.Ε.Κ.Α.-ΠΡΟ». Πρακτικά 25ου Επετειακού Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή: ΣΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

     2016

     • Στάμου, Λ., & Θεοδωρίδης, Ν. (2016). Παιδί, οικογένεια και μουσική: Διερευνώντας τα χαρακτηριστικά των οικογενειών που εγγράφουν τα παιδιά τους σε προγράμματα μουσικής αγωγής για βρέφη και νήπια. Στο Μ. Κοκκίδου & Ζ. Διονυσίου (Επιμ.), Μουσικός Γραμματισμός: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης (Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση) (σελ. 477-492). Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ. Ε.
     • Αναστασιάδου, Ξ., Ζωβοΐλη, Α., Κουρκούλη, Ε., Σούκα- Σίμου, Α., Στάμου, Λ., & Τσαλίκη, Μ. (2016). Εστιατόριο «Η άλλη ταυτότητα»: Μια ανασκόπηση της ταυτότητας του εκπαιδευτικού μέσα από την αυτοεθνογραφική βιβλιογραφία. Στο Μ. Κοκκίδου & Ζ. Διονυσίου (Επιμ.), Μουσικός Γραμματισμός: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης (Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση) ( σσ. 469-476).
     • Στάμου, Λ. (2016). Πρώτο ταξίδι στην αυτοεθνογραφία: Αναζητώντας την ταυτότητα του εκπαιδευτικού μουσικής στην Ελλάδα μέσα από τις προσωπικές ιστορίες. Στο Μ. Κοκκίδου & Ζ. Διονυσίου ( Επιμ.), Μουσικός Γραμματισμός: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας- Μάθησης (Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση) (σσ. 449-468). Θεσσαλονίκη: Ε. Ε. Μ. Ε.
     • Κωνσταντινίδου, Ζ., Κυρίδης, Α., & Στάμου, Λ. (2016). Η διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση ως μέσο κοινωνικοποίησης. Μια πιλοτική προσέγγιση σε παιδιά πρώτης δημοτικού. Στο Μ. Κοκκίδου & Ζ. Διονυσίου (Επιμ.), Μουσικός Γραμματισμός: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης (Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση) (σσ. 270-284). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ε. Ε. Μ. Ε.

     2012

     • Στάµου, Λ. (2012). Μουσική παιδεία ή µουσική κατάρτιση; Η συνέργεια καλλιτεχνίας/ έρευνας/ διδασκαλίας ως προϋπόθεση της καλλιτεχνικής µουσικής παιδείας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Στο «Η καλλιέργεια της µουσικής τέχνης στην Ελλάδα της Ευρώπης», Πρακτικά συνεδρίου Μουσικής Μέθεξης, 29-30 Μαίου 2009, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Αθήνα: Εκδόσεις Fagotto.
     • Stamou, L. & Mouhtaroglou, N. (2012). Getting attuned with the music class: A case study of flow experience in a preschool music setting in Greece. Proceedings of the 24th Research Commission Seminar of the International Society for Music Education (ISME), 8-13 July 2012, University of Macedonia, Thessaloniki.

     2010

     • Custodero, L., & Stamou, L. The challenge of pedagogical change: Guided action inquiry with music teachers in Greece. 2010 Biennial Music Educators National Conference Research Poster Session, Anaheim, California, USA.

     2009

     • Στάµου, Λ. (2009). Μουσική µελέτη από ΄κούνια’: Η έρευνα της µουσικής συµπεριφοράς βρεφών και νηπίων. Πρακτικά του 6ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεµβρίου 2009, σελ. 846-858
     • Στάµου, Λ. (2009). Αναζητώντας ένα ‘άλλο’ µάθηµα µουσικής: Η µελέτη της εµπειρίας ροής στην Ελλάδα. Στα Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Αγωγή στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση (ΕΕΜΑΠΕ), 20-22 Απριλίου 2007, Αθήνα, σελ. 25-47
     • Στάµου, Λ. (2009). Αποκαλύπτοντας το εσωτερικό πεδίο των Ελλήνων εκπαιδευτικών της µουσικής: Μία πρόταση ουσιαστικής επιµόρφωσης. Ερευνητική εργασία που παρουσιάστηκε ως µέρος του Συµποσίου µε τίτλο «Η επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της µουσικής: Προβλήµατα, προκλήσεις, προοπτικές» (συντονισµός Λ. Στάµου). Πρακτικά του 6ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεµβρίου 2009, σελ. 990-999.

     2008

     • Στάµου, Λ. (2008). Εκπαιδευτικός της µουσικής ο Μεγάλος Άγνωστος: Το οξύµωρο της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών µουσικής στην Ελλάδα. Στο Μ. Αργυρίου (επιµ.), «Σύγχρονες τάσεις και δυναµικές της σχολικής ψυχολογίας στην Εκπαίδευση και στη Μουσική Παιδαγωγική», Πρακτικά Συµποσίου, σελ. 98 -108.

     2007

     • Στάµου, Λ. & Custodero, L. (2007). Flow Experience Seminars as Catalyst for Discovery: Greek Music Teacher Identity and Pedagogical Change. Πρακτικά από το 5ο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου –1 Ιουλίου 2007.

     2006

     • Stamou, L., Custodero, L., Schmidt, C., & Humphreys, J. (July 2006). Quantitative and Qualitative Research in Music Education: A Cross-Cultural and Cross-Methodological Collaborative Two-Year Research and Teacher Training Project. Proceedings of the International Society for Music Education (ISME) 27th World Conference – ISME 2006, Kuala Lumpur, Μαλαισία, 16 – 21 Ιουλίου.
     • Custodero, L., & Stamou, L. (2006, August). Engaging classrooms: Flow indicators as tools for pedagogical transformation. Proceedings of the 9th International Conference on Music Perception and Cognition – 6t ESCOM Conference, Μπολόνια, Ιταλία, 22-26 August 2006, pp. 1666-1673.
     • Stamou, L. (July 2006). A research investigation of the opinions and knowledge of pre- service and in-service music teachers on basic matters related to early childhood music education. Proceedings of the International Society for Music Education (ISME) 27th World Conference – ISME 2006, 1144-1163. Kuala Lumpur, Μαλαισία, 16 – 21 Ιουλίου 2006.

     2005

     • Στάµου, Λ. (Ιούλιος 2005). ∆ηµιουργικότητα και µουσική εκπαίδευση. Πρακτικά του 4ου Συνέδριου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.), 1-3 Ιουλίου 2005, Κάστρο Λαµίας, Μουσική Εκπαίδευση, σελ. 1- 14. (CD-rom)

     2004

     • Stamou, L. (2004). Discovering the musical world of preadolescents: A research investigation. Proceedings of the International Society for Music Education (ISME) 26th World Conference – ISME 2004, Tenerife, Spain, July 11 - 16, 2004. (CD-rom)

     2002

     • Stamou, L. (2002). Traditional Greek songs, games, and dances for the early childhood music classroom. Conference Proceedings of the 10th International Conference of the Early Childhood Commission of ISME, in Copenhagen, Denmark, August 5-9, 2002
     • Στάµου, Λ. (Οκτώβριος, 2002). Η µουσική διδασκαλία σύµφωνα µε τη «µέθοδο εκπαίδευσης ταλέντου» του Shinichi Suzuki: Θεµελιώδεις αρχές-προτάσεις για τη βελτίωση της οργανικής µουσικής διδασκαλίας στην Ελλάδα. Μουσική Εκπαίδευση, Ειδική Έκδοση: Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου – 30 Ιουνίου, 2002, σελ. 118-129.
     • LeBlanc, A., Fung, C. V., Boal-Palheiros, G. M., Burt-Rider, A. J., Ogawa, Y., Oliviera, A. J., Stamou, L., “Effect of strength of rhythmic beat on preferences of young music listeners in Brazil, Greece, Japan, Portugal, and the United States”, . Proceedings of the International Society for Music Education (ISME), 19th International Research Seminar, Gothenburg, Sweden, August 2002.

     2000

     • Στάµου, Λ. (2000). Η παράδοση στην ελληνική µουσική εκπαίδευση: Προβληµατισµοί και απόψεις. Μουσική Εκπαίδευση, 2(7), Ειδική Έκδοση: Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου, 2000, σελ. 116-119.
     • Στάμου, Λ., «Μουσική παράδοση και τεχνολογία στην ελληνική μουσική Εκπαίδευση», 2(7), Ειδική Έκδοση: Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου, 2000, σελ. 22-28.

     1998

     • LeBlanc, A., Jin, Y.C., Stamou, L., and McCrary, J, “Effect of Age, Country, and Gender on Music Listening Preferences”, Proceedings of the International Society for Music Education (ISME), Seventeenth International Research Seminar, Johannesburg, South Africa, July 11-17, 1998, p. 74-84.
     • Άλλα (55 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • 04/2019: Στάμου, Λ. Η μουσική στην απεξάρτηση και επανένταξη ατόμων εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες: Εμπειρίες από το πρόγραμμα MUSICDARE. Προφορική παρουσίαση στην Ημερίδα “Προσβάσιμη τέχνη: Η τέχνη του εφικτού», Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2019.

      2018

      • 03/2018: Στάμου, Λ. Η μουσική και ο γονιός στην αρχή της ζωής: Οι ακατάλυτες δυνάμεις της φύσης. EXPOBABY, Θεσσαλονίκη, 18-20 Μαρτίου 2018.
      • 05/2018: Stamou, L. Arts-based educational research. Προσκεκλημένη διάλεξη στο YEARLY RESEARCH SYMPOSIUM, University of Nimes, France, May 25, 2018.
      • 05/2018: Stamou, L. Researching the effects of community music programs on social inclusion. Προφορική παρουσίαση στο Graduate Program PSYCHOLOGIE SOCIALE (LPS), University of Nimes, France, May 24-25, 2018.
      • 05/2018: Stamou, L. Graduate programs in music education and music therapy in the Mediterrenean: The need for synergies in tertiary education. Προσκεκλημένη διάλεξη στο Graduate Program PSYCHOLOGIE SOCIALE (LPS), University of Nimes, France, May 24-25, 2018.
      • 07/2018: Στάμου, Λ. Μουσική εκπαίδευση: Επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο του μουσικοπαιδαγωγού στο νέο κοινωνικό γίγνεσθαι. Παρουσίαση στην 2η Ημερίδα για την Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής «Η μουσική στη γενική και ειδική εκπαίδευση: Από τη θεωρία στην έρευνα και τη διδακτική πράξη», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1 Ιουλίου 2018.

      2017

      • 03/2017: Στάμου, Λ. Παρουσίαση της μεθόδου Suzuki στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου «Μια ανθρωπιστική προσέγγιση στη διδασκαλία της μουσικής: Η φιλοσοφία και η πράξη της μεθόδου Suzuki» της Λ. Στάμου, στο Φόρουμ για τη Μουσική: Τα μαθήματα αλλιώς, του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, 19 Μαρτίου 2017.
      • 03/2017: Στάμου, Λ. Από την ιδέα στη δημοσίευση: Οδηγίες για τη συγγραφή επιστημονικής μελέτης. Διδασκαλία σεμιναρίου 15 ωρών, Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση, Μάρτιος 2017.
      • 06/2017: Στάμου, Λ. Η επικοινωνία και η σχέση ως ουσία διδασκαλίας και έρευνας. Προφορική παρουσίαση στην 1η Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα της Μουσικής «Η μουσική στη γενική και ειδική εκπαίδευση: Από τη θεωρία στην έρευνα και τη διδακτική πράξη», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 17 Ιουνίου 2017.
      • 09/2017: Stamou, L. The MUS.I.C.D.A.RE. project results and e-course. Προφορική παρουσίαση στο the Music in Creative Detoxification and Recovery Conference, Brighton, U.K., 30 Σεπτεμβρίου 2017.

      2015

      • 05/2015: Στάμου, Λ. Η σημασία της μουσικής από τα πρώτα χρόνια της ζωής ως τα δύσκολα χρόνια της νεότητας. Προφορική παρουσίαση στο 2ο Διήμερο Επιστήμης και Διάδρασης: Βία & Επικοινωνία σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα. Ομάδα ‘Πολύδρομο’. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 15 Μαίου 2015.

      2014

      • 01/2014: Στάμου, Λ. Φωνητική αγωγή και προγράμματα μουσικής αγωγής για βρέφη / Ανάπτυξη του μουσικού δυναμικού των βρεφών σύμφωνα με τη Θεωρία Μουσικής Μάθησης του Edwin Gordon. Διδασκαλία σεμιναρίου 6 ωρών στο «Κρουστόφωνο», Θεσσαλονίκη, 17 Ιανουαρίου 2014.

      2012

      • 04/2012: Στάµου, Λ. «Αυτοσχεδιασµός, δηµιουργικότητα και σύµπραξη της µουσικής µε τις άλλες τέχνες. Προτάσεις και εφαρµογές για την αξιοποίηση των δηµιουργικών δυνάµεων και της µουσικής φαντασίας των παιδιών». Εργαστήριο στο European University of Cyprus, Λευκωσία, 25 – 26 Απριλίου 2012, στο πλαίσιο LLP/ERASMUS για κινητικότητα των µελών ∆ΕΠ προκειµένου για διδασκαλία.
      • 04/2012: Στάµου, Λ. Η διδασκαλία της µουσικής κατά τη βρεφική και προνηπιακή ηλικία: Ένα πρόγραµµα βασισµένο στην έρευνα για τη θεµελίωση της µουσικής ικανότητας µέχρι την ηλικία των 5 χρόνων. Προσκεκλημένη διάλεξη στο European University of Cyprus, Λευκωσία, 25 – 26 Απριλίου 2012, στο πλαίσιο LLP/ERASMUS για κινητικότητα των µελών ∆ΕΠ προκειµένου για διδασκαλία
      • 04/2012: Στάµου, Λ. Η µουσική διδασκαλία σύµφωνα µε τη µέθοδο ‘εκπαίδευσης ταλέντου’ του Shinichi Suzuki: Θεµελιώδεις αρχές – προτάσεις για τη βελτίωση της οργανικής µουσικής διδασκαλίας. Προσκεκλημένη διάλεξη στο European University of Cyprus, Λευκωσία, 25 – 26 Απριλίου 2012, στο πλαίσιο LLP/ERASMUS για κινητικότητα των µελών ∆ΕΠ προκειµένου για διδασκαλία.
      • 03/2012: Στάµου, Λ. Φωνητική «προπόνηση» των µικρών παιδιών για τραγούδι και διδασκαλία του οµαδικού τραγουδιού στην τάξη. Επιµορφωτικό Σεµινάριο µουσικοπαιδαγωγικής επιµόρφωσης και εµψύχωσης, διάρκειας 6 ωρώ. ∆ιοργάνωση: Κρουστόφωνο: Εργαστήρι Κρουστών – Μουσικό Παιχνιδοθέαµα, Θεσσαλονίκη, 10 Μαρτίου 2012.

      2010

      • 11/2010: Στάµου, Λ. Η ανάπτυξη του µουσικού ταλέντου: Η σηµασία των πρώτων χρόνων της ζωής και της γονικής συµµετοχής. ∆ιάλεξη στη Σχολή Γονέων, Σχολή Μοντεσσοριανής Αγωγής Ζαφρανά, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη, 24 Νοεµβρίου 2010
      • 06/2010: Στάµου, Λ. (2010). 1. Φιλοσοφία της µουσικής διδασκαλίας - Αρχές σχεδιασµού µουσικών' µαθηµάτων µουσικής. 2. Ανάπτυξη ρυθµικής ετοιµότητας, ακουστικής µνήµης και αισθησιοκινητικού συντονισµού. Εισηγήσεις στην επιµορφωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς του κλ. ΠΕ16 (Μουσικής), µε θέµα «Παρουσίαση του πακέτου των βιβλίων Μουσικής για την Α΄ και Β΄ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου». ∆ιοργάνωση Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Περιφερειακή ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αττικής, ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πειραιά, Γραφείο Σχολικών Συµβούλων, 21-15 Ιουνίου 2010.
      • A) Philosophy of music teaching- Principles for music lesson planning. B) Developing rhythm readiness, oral memory and sensimotor coordination. Presentations at the teacher training program "Presentation of the textbooks for first and second grade", organized by the Ministry of Education, Athens, Greece, June 2010.
      • Developing musical talent: the importance of the first years of life and parental support. Presentation at the Parents' School, Montessori School of Zafrana, Thessaloniki, November 2010.

      2009

      • 03/2009: Στάµου, Λ. (2009). Μουσική ανάπτυξη και µουσική επιτυχία: Η σηµασία των πρώτων χρόνων της ζωής και ο ρόλος της οικογένειας και της εκπαίδευσης. ∆ιάλεξη στα πλαίσια του θεσµού «Μουσικές Παραλλαγές 2009», ∆ιοργάνωση Μουσικός Οργανισµός ∆ήµου ∆ράµας και ∆ηµοτικό Ωδείο ∆ράµας, 30 Μαρτίου 2009, ∆ράµα.

      2008

      • 09/2008: Στάµου, Λ. (2008). Μουσική Παιδαγωγική και ∆ιδακτική Μεθοδολογία της Μουσικής. Σεµινάρια 30 ωρών, ∆ιοργάνωση Σύλλογος Αποφοίτων του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, 3 – 5 Σεπτεµβρίου, Σχολή Καλών Τεχνών, ΑΠΘ, Θέρµη Θεσσαλονίκης. (επανάληψη του σεµιναρίου που πραγµατοποιήθηκε 24-27 Αυγούστου).
      • 08/2008: Στάµου, Λ. (2008). Μουσική Παιδαγωγική και ∆ιδακτική Μεθοδολογία της Μουσικής. Σεµινάρια 25 ωρών, ∆ιοργάνωση Σύλλογος Αποφοίτων του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 28 – 30 Αυγούστου2008, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ.
      • 08/2008: Στάµου, Λ. (2008). Μουσική Παιδαγωγική και ∆ιδακτική Μεθοδολογία της Μουσικής. Σεµινάριo 30 ωρών, ∆ιοργάνωση Σύλλογος Αποφοίτων του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, 24 – 27 Αυγούστου, Σχολή Καλών Τεχνών, ΑΠΘ, Θέρµη Θεσσαλονίκης
      • 05/2008: Στάµου, Λ. (2008). Οι επιδράσεις και ο ρόλος της µουσικής στη ζωή και την εκπαίδευση των παιδιών µας. Παρουσίαση στην ∆ιηµερίδα της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση, 31 Μαίου 2008, Βαφοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη.

      2007

      • 12/2007: Στάµου, Λ. (2007). Ο πολιτισµός της καρδιάς και η καρδιά του πολιτισµού στο σχολείο. Παρουσίαση στην Ηµερίδα «Παιδεία και Πολιτισµός», Θεσσαλονίκη, 1 ∆εκεµβρίου 2007.
      • 11/2007: Στάµου, Λ. (2007). «Στάθµιση εργαλείων µέτρησης του µουσικού ταλέντου στην Ελλάδα: ∆ιαπολιτισµικές συγκρίσεις και παράγοντες που επηρεάζουν το µουσικό ταλέντο και τη µουσική αίσθηση και συµπεριφορά». Παρουσίαση του Υποέργου 6 του προγράµµατος Πυθαγόρας ΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, του ΕΠΕΑΕΚ II., 30 Νοεµβρίου 2007, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.
      • 11/2007: Στάµου, Λ. (2007). Η κίνηση στο µάθηµα της µουσικής: Συνταγές και οδηγίες για διαδραστικές, χαρούµενες και εποικοδοµητικές µουσικοκινητικές δράσεις. Παρουσίαση εργαστηρίου στη ∆ιηµερίδα Εργαστηρίων της Οµοσπονδίας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε τίτλο «Η διδασκαλία της µουσικής στις α΄ και β΄ τάξεις του δηµοτικού σχολείου», 10 & 11 Νοεµβρίου 2007, Τµήµα Μουσικών Σπουδών, Σχολή Καλών Τεχνών, Α.Π.Θ., Θέρµη Θεσσαλονίκης.
      • 02/2007: Στάμου, Λ. ‘Και τώρα τι κάνω;’ - Ζητήµατα ουσίας στη µουσική διδασκαλία στις πρώτες τάξεις του σχολείου. Παρουσίαση στην Ηµερίδα «Η Μουσική στην Α΄ και Β΄ τάξη ∆ηµοτικού», ∆ιοργάνωση: Οµοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.), Κτίριο Ε∆ΟΘ, Θεσσαλονίκη, 2 Φεβρουαρίου 2007.

      2006

      • 05/2006: Στάμου, Λ. Σηµαντικά ερευνητικά ευρήµατα για τη µουσική ανάπτυξη κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία: Η αναγκαιότητα αναπροσανατολισµού της εκπαιδευτικής πολιτικής. Παρουσίαση στην Ηµερίδα «Μουσική παιδαγωγική, Μουσική Εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή, Μουσικοθεραπεία: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές», 20 Μαΐου 2006, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.
      • 04/2006: Στάμου, Λ. Παιδικές µουσικές µνήµες: Ένα εφόδιο για το προσωπικό και συλλογικό ταξίδι της ζωής. Ηµερίδα «Παιδική Έκφραση και ∆ηµιουργία», Συνδιοργάνωση: Οι Φίλοι του Ιδρύµατος Μελίνα Μερκούρη, ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου 2006, ∆.Ε.Θ.
      • 03/2006: Στάμου, Λ. Η ποιοτική έρευνα και η έρευνα δράσης στη µουσική παιδαγωγική: Θεωρητικό υπόβαθρο και εφαρµογές. Πεντάωρο σεµινάριο στα πλαίσια του Προγράµµατος Ερευνητικής Κατάρτισης «Έρευνα ∆ράσης στη Μουσική Παιδαγωγική», (Ερευνητικό Πρόγραµµα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ, Επιστηµονική Υπεύθυνη Λ. Στάµου), Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 3 – 18 Μαρτίου 2006, Θεσσαλονίκη.
      • 02/2006: Στάμου, Λ. Από τη µουσικοπαιδαγωγική έρευνα και θεωρία στην πράξη: H µουσική ανάπτυξη από τη βρεφική ηλικία ως την ενηλικίωση και τη µουσική επιτυχία. ∆ιάλεξη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στα πλαίσια του 7ου κύκλου διαλέξεων µε θέµα «Η µουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα», 23 Φεβρουαρίου 2006, Αθήνα.

      2005

      • 10/2005: Στάμου, Λ. Θεωρία Μουσικής Μάθησης (Music Learning Theory) – Τεστ Μουσικής ∆εκτικότητας, 5ωρο σεµινάριο στα πλαίσια του Προγράµµατος Ερευνητικής Κατάρτισης «Θέµατα Ποσοτικής Έρευνας», (Ερευνητικό Πρόγραµµα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ, Επιστηµονική Υπεύθυνη Λ. Στάµου), Πανεπιστ. Μακεδονίας, 8 - 21 Οκτωβρίου 2005, Θεσσαλονίκη.
      • 04/2005: Στάμου, Λ. Μαθαίνω να αγαπώ τη µουσική: Μία ερευνητική µατιά στους παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση του µαθητή απέναντι στη µουσική στο σχολείο. Εργασία που παρουσιάστηκε στην 7η συνάντηση της Καλλιτεχνικής – Παιδαγωγικής Οµάδας «ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ», 23 - 24 Απριλίου 2005, Πολιτιστικό Κέντρο Θέρµης Θεσσαλονίκης.
      • 01/2005: Στάμου, Λ. Παράγοντες που σχετίζονται µε υψηλά µουσικά επιτεύγµατα: Ερευνητικά ευρήµατα και παιδαγωγικές προεκτάσεις. Εργασία που παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα «Μουσική Πράξη και Θεωρία», Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 29 Ιανουαρίου 2005.

      2004

      • 04/2004: Στάμου, Λ. ∆ηµιουργικές δραστηριότητες στο µάθηµα της µουσικής στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση». Παρουσίαση στην Επιµορφωτική Ηµερίδα µε θέµα «∆ιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της µουσικής στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση», Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, ∆ιοργάνωση Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση, 24 Απριλίου 2004.

      2003

      • 12/2003: Στάμου, Λ. Η µουσική στο σχολείο και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Παρουσίαση στο Σεµινάριο για το Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο, ∆ιεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, 4ο Γραφείο, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Σπουδών Π.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 15 ∆εκεµβρίου 2003.
      • 05/2003: Στάμου, Λ. Η γονική συµµετοχή στην ανάπτυξη του µουσικού ταλέντου των παιδιών. ∆ιάλεξη σε Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Γονέων, Ωδείο Τούµπας Κ. Ματσίγκου, 26 Μαΐου 2003.
      • 03/2003: Στάμου, Λ. Οι πολλαπλές επιδράσεις της µουσικής και ο ρόλος της στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου. Παρουσίαση στην Ευρωπαϊκή Ηµερίδα µε θέµα «Η αναγκαιότητα της µουσικής παιδείας στην εκπαίδευση» (“La Musique au Coeur de l’ education”), Οργανωτής OE-GIAPEC, 22 Μαρτίου 2003.

      2002

      • 12/2002: Στάμου, Λ. Από τον λόγο, την κίνηση και το τραγούδι στη συνθετική διαδικασία της παράστασης. Εργαστηριακό Σεµινάριο 10 ωρών, Σχεδία στην Πόλη, 7 και 8 ∆εκεµβρίου 2002.
      • 11/2002: Στάμου, Λ. Η µέθοδος Project ως µία διαθεµατική δηµιουργική προσέγγιση στο µάθηµα της µουσικής. Παρουσίαση στην Επιµορφωτική Ηµερίδα µε θέµα «Η διδασκαλία της µουσικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση: Θεωρητικό πλαίσιο και διδακτικές προσεγγίσεις», Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 9 Νοεµβρίου 2002.
      • 11/2002: Στάμου, Λ. Ψυχολογία εφήβων και σχολική συµπεριφορά. Παρουσίαση στην Επιµορφωτική Ηµερίδα µε θέµα «Η διδασκαλία της µουσικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση: Θεωρητικό πλαίσιο και διδακτικές προσεγγίσεις», Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 9 Νοεµβρίου 2002.
      • 05/2002: Στάμου, Λ. Πολύτεχνες δηµιουργικές δραστηριότητες µε µουσική. Βιωµατικό εργαστήριο στα πλαίσια της διηµερίδας µε τίτλο «Η τέχνη στην εκπαίδευση», 25 και 26 Μαΐου 2002.
      • Stamou, L., “Greek dancing: Experiencing the power of life from the ancient Greek ‘choros’ to the modern Zorba”, presented at the 25th International Society for Music Education (ISME) World Conference, Bergen, Norway, August 2002.

      2001

      • 12/2001: Στάμου, Λ. «Παίζοντας µε την κίνηση και τη µουσική: ∆ραστηριότητες για το νηπιαγωγείο και το δηµοτικό σχολείο». Εισήγηση και εργαστήριο 8 ωρών, Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Νεάπολη Βόλου, 1 και 2 ∆εκεµβρίου 2001.
      • 04/2001: Στάμου, Λ. «∆ηµιουργικότητα – ∆ηµιουργική σκέψη – ∆ηµιουργική αγωγή». Συµµετοχή σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της 5η Συνάντησης Παιδαγωγών, Καλλιτεχνών και Εµψυχωτών, Θεσσαλονίκη, 7-8 Απριλίου 2001
      • 02/2001: Στάμου, Λ. «Μουσική και Κίνηση στο ∆ηµοτικό Σχολείο: Από την ελεύθερη εκφραστική κίνηση στην ελεγχόµενη ρυθµική κίνηση και τον οργανωµένο χορό». Σεµινάριο 6 ωρών το οποίο δίδαξα (∆ιοργανωτής: Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.)

      2000

      • 11/2000: Στάμου, Λ. «Η Παγκόσµια Κοινωνία Μπροστά στην πρόκληση της παιδικής ηλικίας». Εργασία που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο «Παραδοσιακός Πολιτισµός, Παγκοσµιοποίηση και Νέες Τεχνολογίες: Μουσικός Παραδοσιακός Πολιτισµός», διοργάνωση της Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης ∆ήµου Αλεξανδρούπολης και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, 25-26 Νοεµβρίου 2000.
      • 10/2000: Στάμου, Λ. «Η Σηµασία των Τριών Πρώτων Χρόνων της Ζωής του Παιδιού για την Ανάπτυξη του Μουσικού Ταλέντου». ∆ιάλεξη που πραγµατοποιήθηκε σε συνάντηση της Οµάδας Εργασίας για την Προσχολική και Πρωτοβάθµια Μουσική Εκπαίδευση της Ελληνικής Ένωσης για την Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.).

      1999

      • 06/1999: Stamou, L. “Early Childhood Music Instruction: Activities for Exiting Music Babble as Readiness for Orff Schulwerk”. Εργαστήριο που παρουσιάστηκε ως ειδικό θέµα στο 6ο Ετήσιο Πρόγραµµα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών της Μουσικής µε το Σύστηµα Orff Schulwerk (Sixth Annual Orff Schulwerk Teacher Training Program, University of Nevada, Las Vegas, Η.Π.Α., Ιούλιος 1999.
      • 06/1999: Stamou, L. “Early Childhood Music Instruction: Activities for Exiting Music Babble as Readiness for Orff Schulwerk”. Εργαστήριο που παρουσιάστηκε ως ειδικό θέµα στο 6ο Ετήσιο Πρόγραµµα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών της Μουσικής µε το Σύστηµα Orff Schulwerk (Sixth Annual Orff Schulwerk Teacher Training Program, University of Nevada, Las Vegas, Η.Π.Α., Ιούλιος 1999.
      • 04/1999: Stamou, L. “Music and Brain Development Before and After Birth: Investing on Babies to Transform Society”. Εργασία που παρουσιάστηκε στην Σειρά ∆ιαλέξεων του Πολιτειακού Πανεπιστηµίου της Νεβάδα, (UNLV Forum Lecture Series), Λας Βέγκας, Νεβάδα, Η.Π.Α.
      • 03/1999: Stamou, L. “Infants and Music”. Παρουσίαση στα πλαίσια επιµόρφωσης δασκάλων και προσωπικού στο Πρόγραµµα “Family to Family Connection” (Κρατικό Πρόγραµµα της Νεβάδα για την Ενηµέρωση και Στήριξη Νέων της Νεβάδα, Λας Βέγκας, Η.Π.Α.

      1998

      • 04/1998: Stamou, L. “Early Childhood Music Instruction". Οµιλία που παρουσιάστηκε στην 4η Ετήσια Σειρά Διαλέξεων της Οµάδας Ελ Γκρέκο, της Πανκρητικής Ένωσης Αµερικής. (Fourth Annual Lecture Series of the El Greco Great Lakes Chapter, Pancretan Association of America, Πανεπιστηµιακή Λέσχη, Michigan State University, Η.Π.Α
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font