Στάμου Λελούδα
 • 2310-891391
 • lstamou uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ4, 402

  Στάμου Λελούδα

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Παιδαγωγική της Μουσικής", (ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:Γ’ 1196/08.11.2012)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Νηπιαγωγών Παιδαγωγική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης(1993)
  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Μουσική Παιδαγωγική, Michigan State University, College of Arts and Letters, ΗΠΑ(1999)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


  Μέθοδοι Μουσικής Διδασκαλίας και η Επίδρασή τους στην Μουσική Ανάπτυξη
  Παράγοντες Ανάπτυξης του Μουσικού Ταλέντου
  Πολιτισμικοί, Κοινωνικοί, και Φυλετικοί Παράγοντες που Συνδέονται με τις Μουσικές Προτιμήσεις
  Η Επίδραση της Προσχολικής Μουσικής Αγωγής και Παρέμβασης στην Συμπεριφορά
  Η Επίδραση της Γονικής Συμμετοχής στη Μουσική Ανάπτυξη και Εξέλιξη του Παιδιού-Μουσικού
  Αναλυτικά Προγράμματα στη Μουσική Εκπαίδευση
  Κατάρτιση, Επιμόρφωση και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών της Μουσικής

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΔΜ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΜΚ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
   (ΔΜ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΜΚ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
   (ΜΣ0703)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές καθοδηγούνται, στο επίπεδο που αντιστοιχεί σε ένα εισαγωγικό μάθημα, προκειμένου: να εφοδιαστούν με βασικές γνώσεις σχετικά με την έννοια, τα χαρακτηριστικά και τα στάδια της επιστημονικής έρευνας, καθώς και με ζητήματα βιβλιογραφίας, μεθοδολογίας και ανάλυσης· να γνωρίσουν διάφορα είδη έρευνας, με παραδείγματα από τη μουσική επιστήμη· να είναι σε θέση να εφαρμόσουν βασικά κριτήρια προκειμένου να επιλέξουν και να διατυπώσουν ένα ερευνητικό πρόβλημα και τα επιμέρους ερωτήματά του, να είναι σε θέση να ερευνήσουν έντυπες και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, βάσεις δεδομένων και άλλες πηγές για να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν σχετική με ένα ερευνητικό θέμα βιβλιογραφία· να είναι σε θέση να προτείνουν συγκεκριμένη ερευνητική στρατηγική - μεθοδολογία για ένα ερευνητικό πρόβλημα που τους ενδιαφέρει· να είναι σε θέση να κατανοήσουν σε γενικές γραμμές και να αξιολογήσουν δημοσιευμένες επιστημονικές έρευνες· να γνωρίσουν τις βασικές παραμέτρους που ισχύουν για την εκπόνηση έρευνας στην Ελλάδα.

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
   (ΜΣ0807-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές καθοδηγούνται προκειμένου:
  • Να έρθουν σε άμεση επαφή με τη μουσική εκπαίδευση, όπως αυτή
  λαμβάνει χώρα στα ελληνικά σχολεία.
  • Να παρατηρούν μουσική διδασκαλία και να εξοικειωθούν με τον
  καθηγητή της μουσικής, τους μαθητές και τα χαρακτηριστικά
  τους, και με τις πρακτικές του σχολείου στο οποίο έχουν
  τοποθετηθεί.
  • Να αναλάβουν σταδιακά μέρος της διδακτικής δραστηριότητας
  πάντα σε συνεννόηση με τον καθηγητή της τάξης και τον
  πανεπιστημιακό διδάσκοντα.
  • Να εξασκηθούν στην προετοιμασία, συγγραφή και εκπόνηση
  μουσικών δραστηριοτήτων και σχεδιαγραμμάτων μαθημάτων
  στην σχολική τάξη.
  • Να εξοικειωθούν με τεχνικές ελέγχου της τάξης.
  • Να εξερευνήσουν το υλικό που υπάρχει διαθέσιμο και το οποίο
  θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πηγή για τη μουσική
  διδασκαλία στην τάξη.
  • Να εξοικειωθούν με τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών, καθώς
  και με τεχνικές αυτοκριτικής και αυτοαξιολόγησης.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ II
   (ΜΣ0408)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές καθοδηγούνται: να κατανοήσουν τα στάδια μουσικής ανάπτυξης και τις μουσικές ανάγκες των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση· να κατανοήσουν τα βασικά συστατικά ενός «μουσικού» και αποτελεσματικού μαθήματος μουσικής και να είναι σε θέση να οργανώσουν πρότυπα μαθήματα μουσικής διδασκαλίας για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση· να εξοικειωθούν με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για τη μουσική στο δημοτικό σχολείο, καθώς και με τα διδακτικά εγχειρίδια και εποπτικό υλικό του ΔΕΠΠΣ·να αναπτύξουν τις διδακτικές δεξιότητες (μεθοδολογία διδασκαλίας, οργάνωση μαθήματος, έλεγχος τάξης, κλπ.) οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν πρότυπη και αποτελεσματική μουσική διδασκαλία σε μαθητές α΄βάθμιας εκπαίδευσης· να αναπτύξουν τις μουσικές δεξιότητες και ένα ρεπερτόριο δραστηριοτήτων (τραγούδι, κίνηση, ακρόαση, μουσική ανάγνωση και γραφή, αυτοσχεδιασμός και σύνθεση, πολύτεχνες δραστηριότητες), από το οποίο να μπορούν να αντλήσουν άμεσα υλικό για την πρακτική τους εξάσκηση και για τη μελλοντική διδασκαλία τους· να αποκτήσουν άμεση εμπειρία της διδακτικής πράξης στην α΄βάθμια εκπαίδευση μέσα από την παρακολούθηση μουσικών μαθημάτων σε σχολεία.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (2 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2012

   • Stamou, L. (2012). A humanistic approach to music education: The philosophy and practice of the Suzuki method. Research Monograph: The standardization study of Primary Measures of Music Audiation in Greece. Thessaloniki, Greece: University of Macedonia Press. [in Greek]

   2009

   • Stamou, L. (2009). Musicality and music guidance in the first years of life: The contribution of Music Learning Theory in the music education practice with infants and toddlers. In X. Papapanagiotou, pp. 165-192. Thessaloniki, EEME editions. [in Greek]
   • Επιστημονικά Περιοδικά (14 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2010

    • Stamou, L. (2010). The unborn child and music. [in Greek]

    2009

    • Stamou, L., Schmidt, C., & Humphreys, J. (2010, April). Standardization of the Gordon Primary Measures of Music Audiation in Greece. Journal of Research in Music Education, 58(1), 75-89.
    • Stamou, L. (2009). "What is music talent? How do I know whether my child is musically talented?". [in Greek]

    2008

    • Stamou, L. (2008). Self-assessed research interest and knowledge of Greek music educators about action research: A comparative investigation of the effects of two different research training programs in quantitative and qualitative research. Mousikopaidagogika, 6, pp. 5-24. [in Greek]

    2002

    • Stamou, L., “Plato and Aristotle on music and music education”, International Journal of Music Education, no. 39, pp. 3-16, 2002.
    • Stamou, L., “Traditional Greek songs for the early childhood music Classroom”, Music Education International, no.1, pp. 78-90, 2002.

    2001

    • Stamou, L., “The effect of parental involvement on children’s musical development: The need to educate the parent”, Colorado Music Educator, vol. 49, no. 1, pp. 24-31, 2001.
    • Stamou, L, “Expertise in music teaching”, TEMPO, 2001.
    • Stamou, L., “Spontaneity–Creativity–Improvisation–Composition: A developmental process (Improvisation in human existence, art and pedagogy)”, Orff Echo, vol. 34, no.1, pp. 8-10, 2001.
    • Stamou, L., “Brain and Musical Development Before and After Birth”, Cadenza, vol. 46, no. 1, pp. 47-48, 2001.

    1999

    • LeBlanc, A., Jin, Y.C., Stamou, L., and McCrary, J., “Effect of age, country, and gender on music listening preferences”, Bulletin of the Council for Research in Music Education, Special Issue, no.141, pp. 72-76, 1999.

    1998

    • LeBlanc, A., Jin, Y.C., Simpson, C. S., Stamou, L., and McCrary, J., “Pictorial Versus Verbal Rating Scales in Music Preference Measurement”, Journal of Research in Music Education, vol. 46, no. 3, pp. 425-435, 1998.
    • Stamou, L., “Suzuki Method and Philosophy: Selected Research Findings and Implications for Teaching”, Sforzando, vol. 10, no. (3), pp. 6-8, 1998.

    • LeBlanc, A., Fung, C. V., Boal-Palheiros, G., M., Burt-Rider, A. J., Ogawa, Y., Oliviera, A., J., Stamou, L., “Effect of strength of rhythmic beat on preferences of young music listeners in Brazil, Greece, Japan, Portugal, and the United States”, Bulletin of the Council for Research in Music Education (in press).
    • Συνέδρια (16 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2012

     • Stamou, L. (2012). Music pedagogy or music training? The synergy among artistry, research and teaching as a requirement for music education at the university level. Proceedings of Musical Methexis Conference. Athens, Fagotto Editions. [in Greek]
     • Stamou, L. & Mouhtaroglou, N. (2012). Getting attuned with the music class: A case study of flow experience in a preschool music setting in Greece. Proceedings of the 24th Research Commission Seminar of the International Society for Music Education (ISME), University of Macedonia, Thessaloniki.

     2010

     • Custodero, L., & Stamou, L. The challenge of pedagogical change: Guided action inquiry with music teachers in Greece. 2010 Biennial Music Educators National Conference Research Poster Session, Anaheim, California, USA.

     2009

     • Stamou, L. (2009). Revealing the inner field of Greek music educators: A proposal for substantial training. Proceedings of the 6th Greek conference of the Greek Society for Music Education, Thessaloniki, 209, pp. 990-999. [in Greek]
     • Stamou, L. (2009). Music study from the cradle. The research on infants' and toddlers' musical behavior. Proceedings of the 6th Greek conference of the Greek Society for Music Education, Thessaloniki, 209, pp. 846-858. [in Greek]
     • Stamou, L., Schmidt, C., & Humphreys, J. Standardization of the Gordon Primary Measures of Music Audiation in Greece. 2nd Symposium of the Society for Research in Music Education) of the Music Education National Conference (MENC), Arlington, VA, USA.
     • Stamou, L. & Custodero, L. Action research and the flow experience model: Looking for efficacy in teacher training. Conference on "Education and Teacher Training", University of Crete, Rethymno, Crete. [in Greek]
     • Stamou, L. (2009). Looking for a different music lesson: The study of flow experience in Greece. Proceedings of the 2nd Conference of the Greek Society for Primary Music Education, Athens, pp. 25-47. [in Greek]

     2008

     • Custodero, L. & Stamou, L. Creating a Professional Ecology: Co-constructing Meaningful Music Education with Researchers, Teachers, and Students. 28th World Conference of the International Society for Music Education, Bologna, Italy, August 7, 2008.
     • Stamou, L. (2008). The music teacher, a great stranger: The oxymoron of music teacher training in Greece. In M. Argyriou (Ed.) Current trends and dynamics of school psychology in education and music pedagogy, Symposium Minutes, pp. 225 - 231.

     2004

     • Stamou, L., “Discovering the musical world of pre-adolescents: A research investigation”, in Proc. 26th International Society for Music Education World Conference, Tenerife, Spain, July 11-16, 2004.

     2002

     • LeBlanc, A., Fung, C. V., Boal-Palheiros, G. M., Burt-Rider, A. J., Ogawa, Y., Oliviera, A. J., Stamou, L., “Effect of strength of rhythmic beat on preferences of young music listeners in Brazil, Greece, Japan, Portugal, and the United States”, in Proc. 19th International Research Seminar of the International Society for Music Education (ISME), Gothenburg, Sweden, August 5–10, 2002.
     • Στάμου, Λ. , «Η μουσική διδασκαλία σύμφωνα με τη ‘μέθοδο εκπαίδευσης ταλέντου’ του Shinichi Suzuki: Θεμελιώδεις αρχές-προτάσεις για τη βελτίωση της οργανικής μουσικής διδασκαλίας στην Ελλάδα», Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση, Βόλος, σελ. 118-129, 2002.

     2000

     • Στάμου, Λ., «Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μουσικής Αγωγής», Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, σελ. 168-171, 2000.
     • Στάμου, Λ., «Μουσική παράδοση και τεχνολογία στην ελληνική μουσική Εκπαίδευση», Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, σελ. 22-28, 2000.

     1998

     • LeBlanc, A., Jin, Y.C., Stamou, L., and McCrary, J, “Effect of Age, Country, and Gender on Music Listening Preferences”, in Proc. 17th International Research Seminar, International Society for Music Education (ISME), Johannesburg, South Africa, July 11-17, pp. 74-84, 1998.
     • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
     • Σεμινάρια / Masterclasses (0 εγγραφές)
     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
     • Δισκογραφία (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
     • Άλλα (25 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2012

      • Lectures titled "a) music teaching according to Suzuki's Talent Education method, b) Teachingmusic in early childhood: A program based on research for establishing musicality until the age of five". European University of Cyprus, LLP Erasmus program, April 2012.
      • Vocal training for young children in singing and the teaching of rote songs in the classroom. 6-hour seminar, organized by Kroustophono, Thessaloniki, March 2012.

      2011

      • Vouvaris, P., E. Kallimopoulou, A. M. Retntzeperi-Tsonou, and L. Stamou, ed. The Cultivation of Musical Art in Greece of Europe. Proceedings of Conference Organized by the Department of Music Science and Art, University of Macedonia, Thessaloniki, 29 ? 31 May, 2009. Editor:L.Stamou. Athens, 2011: Fagotto Books. ISBN: 978-960-7075-99-4. In Greek.

      2010

      • Developing musical talent: the importance of the first years of life and parental support. Presentation at the Parents' School, Montessori School of Zafrana, Thessaloniki, November 2010.
      • A) Philosophy of music teaching- Principles for music lesson planning. B) Developing rhythm readiness, oral memory and sensimotor coordination. Presentations at the teacher training program "Presentation of the textbooks for first and second grade", organized by the Ministry of Education, Athens, Greece, June 2010.

      2009

      • Musical development and musical success: The importance of the first years of life and the role of family and education. Presentation in the "Music variations" organized by the Municipality of Drama, Drama, March 2009.

      2008

      • Music education and music teaching methodology. 30-hour seminar, Dept. of Music Studies Alumni Association , Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, August 2008.
      • Music education and music teaching methodology. 25-hour seminar, Dept. of Music Studies Alumni Association , National and Kapodistrian University of Athens, August 2008.

      2003

      • Stamou, L., «Οι πολλαπλές επιδράσεις της μουσικής και ο ρόλος της στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου», Ευρωπαική Ημερίδα με θέμα: Η αναγκαιότητα της μουσικής παιδείας στην εκπαίδευση (“La Musique au Coeur de l’ education”), Οργανωτής OE-GIAPEC, Μάρτιος 2003.

      2002

      • Stamou, L., “Greek dancing: Experiencing the power of life from the ancient Greek ‘choros’ to the modern Zorba”, presented at the 25th International Society for Music Education (ISME) World Conference, Bergen, Norway, August 2002.

      2000

      • Stamou, L., “Early Childhood Music Education and the Global Society: Developing our Children’s Potential Without Losing Cultural Identity”, presented at the 24th International Society for Music Education (ISME) World Conference, Edmonton, Canada, Έντμοντον, July 2000.
      • LeBlanc, A., Jin, Y.C., Stamou, L., and McCrary, J., “Preferences of student listeners in Greece, Korea, and the United States for art music, jazz, and rock”, presented at the 2000 MENC Biennial National Convention, Washington, D.C., March 2000.
      • LeBlanc, A., Jin, Y.C., Stamou, L., and McCrary, J., “Preferences of student listeners in Greece, Korea, and the United States for art music, jazz, and rock”, presented at the Midwestern Conference on School Vocal and Instrumental Music, Ann Arbor, MI, U.S.A., January 2000.
      • Στάμου, Λ., «Η Παγκόσμια Κοινωνία Μπροστά στην πρόκληση της παιδικής ηλικίας», στο Συνέδριο, Παραδοσιακός Πολιτισμός, Παγκοσμιοποίηση και Νέες Τεχνολογίες, Αλεξανδρούπολη, Νοέμβριος, 2000.

      1999

      • Stamou, L., “The effect of Suzuki Instruction on Musical Development”, presented at the 1999 American Orff Schulwerk Association National Conference), Phoenix, Arizona, U.S.A., November 1999.
      • Stamou, L., “Early Childhood Musical Development: How Research Helps us Create the Optimal Music Environment for Infants and Young Children”, presented at the 1st International Conference for Research in Music Education, Exeter, UK, April, 1999.
      • Stamou, L., “The effects of different types of music instruction on music aptitude development”, presented at the 1st International Conference for Research in Music Education, Exeter, UK, April, 1999.
      • LeBlanc, A., Jin, Y.C., Stamou, L., and McCrary, J., “Preferences of student listeners in Greece, Korea, and the United States for Art Music, Jazz, and Rock: Preliminary Report”, presented at the 13th National Symposium on Research in Music Behavior), Montreal, Canada, April, 1999.
      • Stamou, L., “The Effect of Suzuki Instruction and Early Childhood Music Experiences on Developmental Music Aptitude and Performance Achievement of Beginning Suzuki String Students”, presented at the 1999 MENC Eastern Division In-Service Conference, New York, February 1999.

      1998

      • Stamou, L., “The Effect of Suzuki Instruction and Early Musical Experiences on the Developmental Music Aptitude and Performance Achievement of Beginning Suzuki Students: A Preliminary Report”, presented at the 8th Conference of the Suzuki Association of America on Talent Education, Research Session Chicago, IL, May, 1998.
      • LeBlanc, A., Jin, Y.C., Simpson, C. S., Stamou, L., and McCrary, J., “Pictorial versus Verbal Rating Scales in Music Preference Measurement”, presented at the 1998 MENC Biennial National Convention, Phoenix, Arizona, U.S.A., April, 1998.
      • Stamou, L., “Effects of Parental Involvement on Children's Musical Growth: A Review of Literature”, presented at the 1998 Midwestern Conference on School Vocal and Instrumental Music, Ann Arbor, Michigan, U.S.A, January 1998.
      • LeBlanc, A., Jin, Y.C., Simpson, C. S., Stamou, L., and McCrary, J., “Pictorial versus Verbal Rating Scales in Music Preference Measurement”, presented at the 1998 Midwestern Conference on School Vocal and Instrumental Music, Ann Arbor, Michigan, U.S.A., January 1998.

      1997

      • Stamou, L., “Research Findings in the Suzuki Method of Teaching: What do we know and Where Do We Go From Here”, presented at the 4th International Research Symposium on Talent Education, Stevens-Point, Wisconsin, U.S.A., August 1997.
      • LeBlanc, A., Jin, Y.C., Simpson, C. S., Stamou, L., and McCrary, J., “Pictorial Versus Verbal Rating Scales in Music Preference Measurement: A Preliminary Report”, presented at the 12th National Symposium on Research in Music Behavior, Mineapolis, U.S.A., May 1997.