Διεύθυνση Βιβλιοθήκης
  • 2310 891.751
  • maclib uom.gr
  • Γραφείο: Ημιόροφος, Βιβλιοθήκη

    Διεύθυνση Βιβλιοθήκης

    Οργανική Μονάδα
    Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης