Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική


Ο σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΠΜΣ-Λ&Χ) που οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ? αριθ. 70628/Β7 απόφασης του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 1566Β/20.10.2004) είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος και των ομολόγων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ ημεδαπής και αλλοδαπής, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής και στη δημιουργία στελεχών ικανών: α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων, των συμβούλων επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης, β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στην πράξη στις αντίστοιχες δύο περιοχές.

Το ΠΜΣ-Λ&Χ οδηγεί στην απονομή:
α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική στις κατευθύνσεις: i) Λογιστική και ii) Χρηματοοικονομική.
β) Διδακτορικού Διπλώματος στα γνωστικά αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.