Πρόγραμμα Σπουδών


Μαθήματα

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δύο στάδια, το στάδιο διεξαγωγής μαθημάτων (σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα) και το στάδιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα χωρίζονται σε υποχρεωτικά (5), υποχρεωτικά επιλογής (2) και ελεύθερες επιλογές (4), τα οποία κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα του προγράμματος.

Ο τίτλος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απονέμεται εφόσον οι φοιτητές περατώσουν με επιτυχία τη διαδικασία των εξετάσεων σε ένδεκα (11) μαθήματα και η διπλωματική τους εργασία κριθεί ως επαρκής.

 

Α΄ Εξάμηνο (Χειμερινό)

ΜΑΘΗΜΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

«Συγκριτική ιστορία αυτοκρατοριών στην Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη» (Y)

10

«Εθνογραφίες της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης» (Υ)

10

«Χώρος και διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη» (Υ)

10

Σύνολο μονάδων

30

B΄ Εξάμηνο (Εαρινό)

ΜΑΘΗΜΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

«Θεωρία και μεθοδολογία της Ιστορίας» (Υ)

10

«Θεωρία και μεθοδολογία της Ανθρωπολογίας» (Υ)

10

Ελεύθερη επιλογή δύο μαθημάτων από τον σχετικό πίνακα (παρακάτω)

2×5

Σύνολο μονάδων

30

Γ΄ Εξάμηνο (Χειμερινό)

ΜΑΘΗΜΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

Υποχρεωτικά Επιλογής 2 από τα 3 ακόλουθα μαθήματα:

 

«Σύγχρονη βαλκανική ιστορία και πολιτική» (ΥΕ)

10

«Πολιτική Ανθρωπολογία, θρησκεία και φύλα στα Βαλκάνια και την Αν. Μεσόγειο» (ΥΕ)

10

«Τέχνη, κουλτούρα και πολιτική στην Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη» (ΥΕ)

10

Ελεύθερη επιλογή δύο μαθημάτων από τον σχετικό πίνακα (παρακάτω)

2×5

Σύνολο μονάδων

30

 

Ελεύθερες Επιλογές για τα Β΄ και Γ΄ εξάμηνα:

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

«Βουλγαρική λογοτεχνία και πολιτισμική κριτική»

5

«Ρωσική λογοτεχνία και πολιτισμική κριτική»

5

«Ρουμανική λογοτεχνία και πολιτισμική κριτική»

5

«Τουρκική λογοτεχνία και πολιτισμική κριτική»

5

«Πολιτικές του πολιτισμού στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας»

5

«Σλαβολογία: Εθνικές σχολές και εθνογενετικές διαδικασίες»

5

«Προφορική ιστορία, μνήμη, εικόνα και ψηφιοποίηση»

5

Δ΄ Εξάμηνο

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

Διπλωματική εργασία

30