Μαχίλη Ιφιγένεια
 • 2310 891.367
 • mahili uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 203

  Μαχίλη Ιφιγένεια

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Διδασκαλία Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Αριστοτέλειο Πανεπηστήμιο Θεσ/νίκης
  • MA in English (concentration in Teaching English as a Second Language), University of State University Sacramento, US
  • PhD in Linguistics, University of West of England Bristol, UK
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • academic writing,
  • workplace writing,
  • discourse analysis,
  • qualitative research methodology,
  • wriitng strategies,
  • multilingualism,
  • language policy and practice

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΓΓΛΙΚΑ I: Ανάπτυξη ακαδημαϊκού λεξιλογίου και δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων
   (ΞΓ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

   

  Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Α’ εξάμηνο)


  ΞΓ0101 - ΑΓΓΛΙΚΑ Ι: Ανάπτυξη ακαδημαϊκού λεξιλογίου και δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0101

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΓΓΛΙΚΑ Ι : Ανάπτυξη ακαδημαϊκού λεξιλογίου και δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων

  ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ

  Μ. ΚΑΡΑΓΚΕΒΡΕΚΗ (Α-Μα) , Ι. ΜΑΧΙΛΗ (Με-Ω)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  3,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΑΓΓΛΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO140/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  - Eξοικείωση με διαφορετικά είδη γραπτών οικονομικών κειμένων και της ιδιαίτερης μορφής που τα χαρακτηρίζει για ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για επιτυχή επικοινωνία στο εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών

  - Eξοικείωση με τις γραφικές παραστάσεις που συνοδεύουν τα κείμενα και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την συγγραφή μικρών κειμένων που τις επεξηγούν

  - Eξοικείωση με την οικονομική ορολογία που εμπεριέχεται στα υπό ανάλυση κείμενα και περαιτέρω εξάσκηση με κατάλληλες ασκήσεις

  - Ανάπτυξη κριτικής σκέψεως και όχι μία απλή ανάλυση περιεχομένου

  - Ανάπτυξη κατάλληλων τεχνικών αναγνωστικής κατανόησης για την πληρέστερη κατανόηση οικονομικών κειμένων.

  Γενικές Ικανότητες

  - Ομαδική εργασία

  - Αυτόνομη εργασία

  - Αναζήτηση, ανάλυση πληροφοριών με χρήση πηγών

  - Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

  - Ανάπτυξη ικανότητας διαχείρισης χρόνου και φόρτου εργασίας

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την ιδιαίτερη μορφή γραπτών οικονομικών κειμένων (δηλ. άρθρων από οικονομικές εφημερίδες/περιοδικά, αποσπασμάτων από βιβλία οικονομικών, κειμένων στο διαδίκτυο οικονομικού περιεχομένου, άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, διαφημιστικών κειμένων οικονομικού χαρακτήρα) και της οικονομικής ορολογίας που εμπεριέχουν όπως και των γραφημάτων που τα συνοδεύουν. Η εξοικείωση αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για μία επιτυχή επικοινωνία στο εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών των φοιτητών. Η ύλη είναι διαμορφωμένη ως εξής:

  1ηκαι 2η εβδομάδα: Ανάπτυξη κατάλληλων τεχνικών αναγνωστικής κατανόησης για την πληρέστερη κατανόηση οικονομικών κειμένων.

  3η-13η εβδομάδα: Ανάλυση μονομορφικών (γραπτών) και πολυμορφικών (γραφικές παραστάσεις) κειμένων οικονομικού περιεχομένου με έμφαση στην ιδιαίτερη εσωτερική δομή που τα χαρακτηρίζει και στους οικονομικούς όρους που εμπεριέχουν. Συγκεκριμένα κάποια από τα θέματα που αναλύονται αφορούν στη εμφάνιση και εξέλιξη της οικονομικής επιστήμης στην πάροδο του χρόνου, στις διαφορετικές προσεγγίσεις των μακροοικονομικών σχολών, στην λειτουργία της αγοράς εργασίας, μορφές ανεργίας, πληθωρισμός, κλπ.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία στην Επικοινωνία με τους φοιτητές.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  13x4=52

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  20

  Εργασίες

  33

  Σύνολο Μαθήματος

  105

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

   

  Γραπτή τελική εξέταση:Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου/ ερωτήσεις για μορφή κειμένου/ συμπλήρωση ακαδημαϊκού κειμένου με κενά/ άσκηση αντιστοίχησης λεξιλογίου/ άσκηση συμπλήρωσης παραγώγων/ άσκηση συμπλήρωσης χρόνων.

  Προαιρετική Πρόοδος με ανάλυση γραπτού ακαδημαϊκού κειμένου και γραφικής παράστασης.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βιβλιογραφία:

  - Halliday, M.A.K. and C.M.I.M. Matthiessen (2014). Halliday’s Introduction to Functional Grammar. 4th edn. London: Routledge.

  - Karagevreki, M. (2016) Text Analysis in Academic English. University of Macedonia Press.

  - Sloman, J. and A. Wride (2009) Economics. Pearson Education Limited.

  Σχετικά επιστημονικάπεριοδικά:

  -Economics and Politics

  -Journal of Macroeconomics

  -Review of Economics

  Σχετικές ιστοσελίδες:

  http://www.imf.org/external/index.htm

  http://ec.europa.eu/eurostat/

   

   

   

   

   

   

   

   

  • ΑΓΓΛΙΚΑ III: Αγγλικά για επαγγελματικούς σκοπούς
   (ΞΓ0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Γ’ εξάμηνο)


  ΞΓ0103 - ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ:Αγγλικά για επαγγελματικούς σκοπούς

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΞΓ0103

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ: Αγγλικά για επαγγελματικούς σκοπούς

  ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ

  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΡΙΣ (A-Μα), ΜΑΧΙΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (Με-Ω)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  3,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

   ΑΓΓΛΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

   ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO144/

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI103/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το μάθημα αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτεί ο επαγγελματικός χώρος.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει γνώσεις προχωρημένου επιπέδου Αγγλικών για επαγγελματικούς σκοπούς όσο αφορά τις τέσσερις βασικές δεξιότητες: reading, writing, listening και speaking
  • Έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεματικών ενοτήτων που αφορούν  τον επαγγελματικό χώρο της ειδικότητας τους πχ Είδη, βασικά χαρακτηριστικά και δομή εταιριών, ρόλος των διαπολιτισμικών διαφορών στον χώρο εργασίας, ο ρόλος της παγκοσμιοποίησης στο εμπόριο, διαχείριση κρίσεων κλπ.
  • Να κατανοεί και να αναλύει σε προχωρημένο επίπεδο αυθεντικά κείμενα που αφορούν θέματα οικονομίας στο χώρο εργασίας με διδασκαλία εστιασμένη στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για επαγγελματικούς σκοπούς πχ αγγελίες δουλειάς για οικονομολόγους
  • Να μπορεί αποδεδειγμένα να συντάξει βιογραφικό σημείωμα, και γράμμα αίτησης για δουλειά στην Αγγλική
  • Να μπορεί να κοινοποιεί μέσω προφορικής παρουσίασης και να εξηγεί γνώσεις, ιδέες και τη δική του/της άποψη πάνω σε θέματα της ειδικότητας του/της στα Αγγλικά.
  • Να είναι σε θέση να δώσει μια επιτυχή συνέντευξη για δουλειά σχετική με την ειδικότητα του/της
  • Να έχει αποκτήσει λεξιλόγιο σχετικό με το χώρο εργασίας στην οικονομική επιστήμη προχωρημένου επιπέδου.

  Γενικές Ικανότητες

  -Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  -Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  -Ομαδική εργασία

  -Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  -Λήψη αποφάσεων

  -Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

  Στόχος του μαθήματος είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας για επαγγελματικούς σκοπούς προχωρημένου επιπέδου. Συγκεκριμένα η ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και ανάλυσης κειμένων, προβληματισμού και κριτικής σκέψης, δεξιοτήτων γραπτού και προφορικού λόγου σε θέματα που αφορούν τον εργασιακό χώρο.

  Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι οι παρακάτω:

  -Προφίλ και χαρακτηριστικά επιτυχημένων επιχειρηματιών

  -Είδη και δομή εταιριών

  -Παγκοσμιοποίηση του εμπορίου

  -Διαπολιτισμικότητα στο χώρο εργασίας

  -Η διαδικασία αίτησης για δουλειά (κατανόηση & ανάλυση αγγελιών, κατανόηση & ανάλυση μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων για συνέντευξη για δουλειά,  σύνταξη βιογραφικού και γράμματος αίτησης για δουλειά)

  -Διαχείριση κρίσεων

  -Επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη (η περίπτωση της Nike)

  -Businessetiquette χωρών & κώδικας συμπεριφοράς εταιριών

  -SWOT ανάλυση

  -Ο ρόλος της διαφήμιση & του Μάρκετινγκ σήμερα

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες

  Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας Openeclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  13Χ4=52

  Μελέτη

  15

  Γραπτές και προφορικές εργασίες

  15

  Διαδραστική διδασκαλία

  23

  Σύνολο Μαθήματος

  105

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

   

  Γλώσσα αξιολόγησης: Αγγλική

  Δύο (2) επιλογές:

  1) Γραπτή τελική εξέταση: Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου (σε παράφραση), λεξιλόγιο με άσκηση αντιστοίχισης λέξεων με τις ερμηνείες τους & με άσκηση παραγώγων λέξεων, γράμμα αίτησης για δουλειά με συμπλήρωμα κενών, ερωτήσεις πάνω στις θεματικές ενότητες του μαθήματος, ερωτήσεις οικονομικών και λογιστικών όρων.

  2) Τεστ πάνω σε γράμμα αίτησης για δουλειά και οικονομικών όρων 50%, συνέντευξη για δουλειά με τη διδάσκουσα (σε ζευγάρια βασισμένη σε ατομικό βιογραφικό) 25%, Προφορική παρουσίαση (σε ζευγάρια) σε σχέση με θεματική ενότητα του μαθήματος 25%.     

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Business English at University (2019) by Z. Kantaridou, I. Papadopoulou, P. Stefanou

  English for Business Studies: A Course for Business Studies and Economics Students by Ian McKenzie

  Corporate Emails in English: Brief Contexts and Language by Helder Fanha Martins

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Business and Professional Communication Quarterly

  • ΑΓΓΛΙΚΑ IV: Βασικές αρχές προφορικών παρουσιάσεων στον ακαδημαϊκό χώρο
   (ΞΓ0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Δ’ εξάμηνο)


  ΞΓ0104 - ΑΓΓΛΙΚΑ ΙV: Βασικές αρχές προφορικών παρουσιάσεων στον ακαδημαϊκό χώρο

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0104

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΓΓΛΙΚΑ ΙV: Βασικές αρχές προφορικών παρουσιάσεων στον ακαδημαϊκό χώρο

  ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ

  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΙΣ (A-Μα), ΜΑΧΙΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (Με-Ω)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  3,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΑΓΓΛΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI123/

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI104/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το μάθημα αφορά τις προφορικές παρουσιάσεις στον ακαδημαϊκό χώρο στα Αγγλικά.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  • Έχουν την ικανότητα να επιλέγουν ένα θέμα προφορικής παρουσίασης κατάλληλο για την περίσταση, το κοινό και τους ίδιους και να αιτιολογούν την επιλογή του.
  • Είναι σε θέση να οργανώσουν την ομιλία τους με συνοχή και συνάφεια έτσι ώστε να είναι εύκολα κατανοητή στο κοινό τους.
  • Έχουν την ικανότητα να παρουσιάσουν στα Αγγλικά αυτό που έχουν να πουνδυνατά, καθαρά και εκφραστικά χωρίς να διαβάζουν και να είναι κατανοητοί στο κοινό τους.
  • Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αξιόπιστες πηγές για την έρευνα τους και να ενσωματώνουν τις πληροφορίες στην ομιλία τους χωρίς λογοκλοπή .
  • Έχουν πλήρως κατανοήσει τη διαφορά μεταξύ του λόγου που χρησιμοποιείται στις προφορικές δημόσιες παρουσιάσεις και σε αυτόν που χρησιμοποιείται σε μια γραπτή ερευνητική εργασία
  • Είναι σε θέση να κάνουν ατομικές αλλά και ομαδικές προφορικές παρουσιάσεις.    
  • Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση των τεχνικών που χρησιμοποιούν οι ομιλητές για να εισάγουν το θέμα τους, να τραβήξουν και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον του κοινού, να προσαρμόσουν το περιεχόμενο και την γλώσσα που χρησιμοποιούν στο κοινό τους ώστε να είναι κατανοητοί, να εξηγήσουν και να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της άποψης τους, καινα κλείσουν την ομιλία τους.
  • Έχουν αναπτύξει δεξιότητες κατάλληλου χειρισμού διαφανειών powerpoint, ως τεχνικά μέσα συμπληρωματικά της παρουσίασης.  
  • Έχουν κατανοήσει το ρόλο της στάσης του σώματος του ομιλητή.

  Γενικές Ικανότητες

  -Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  -Λήψη αποφάσεων

  -Αυτόνομη εργασία

  -Ομαδική εργασία

  -Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  -Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  -Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις βασικές αρχές προφορικής παρουσίασης σε ακαδημαϊκά αντικείμενα συναφή των σπουδών τους και να τους εμπλέξει στην εφαρμογή αυτών των αρχών με την προετοιμασία και την παρουσίαση των δικών τους ομιλιών.

  Το μάθημα αρχίζει με τις βασικές αρχές μιας προφορικής παρουσίασης όπως η χρησιμότητα της στον ακαδημαϊκό χώρο, ο ρόλος του κοινού και η συμβολή του στην ομιλία, ηθικά ζητήματα που προκύπτουν για ομιλητή και ακροατές, και ο φόβος της δημόσιας παρουσίασης. Στη συνέχεια ασχολείται με πιο πρακτικά ζητήματα όπως η επιλογή κατάλληλου θέματος και σκοπού, η προετοιμασίατης ομιλίας, η διαμόρφωση βασικής δομής-σκελετού, η σύνταξη περίληψης-abstract, ορθής εισαγωγής και επιλόγου. Επίσης ασχολείται με στοιχεία της απόδοσης της ομιλίας όπως η κατάλληλη φωνή και καθαρά και σωστή άρθρωση και προφορά, η γλώσσα του σώματος και η χρήση οπτικών και ηλεκτρονικών μέσων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνικές με τις οποίες ο ομιλητής εξασφαλίζει και διατηρεί την προσοχή του κοινού, στην αναγνώριση των δεξιοτήτων του/της κάθε φοιτητή/τριας προφορικής παρουσίασης και αυτοβελτίωση του, στη εποικοδομητική κριτική και ανάλυση ομιλιών και κατάλληλη χρήση των τεχνικών μέσων.  Οι φοιτητές αναγνωρίζουν και αναλύουν τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε ομιλίες οι οποίες προβάλλονται σε video ή διαβάζονται στο βιβλίο και κάνουν δικιές τους παρουσιάσεις. Συμπληρωματική βοήθεια (πχ πρόβες) παρέχεται και στις ώρες γραφείου.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και  στην Επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες

  Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας Openeclass.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  13X4=52

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  15

  Μελέτη και προετοιμασία για τις προφορικές παρουσιάσεις

  28

  Διαδραστική διδασκαλία

  10

  Σύνολο Μαθήματος

  105

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Αγγλικά

  Δύο (2) επιλογές αξιολόγησης

  1) Γραπτή τελική εξέταση: ερωτήσεις σύντομης απάντησης κατανόησης του περιεχομένου και των χρησιμοποιημένων τεχνικών μια ομιλίας που δίνεται γραπτά, λεξιλόγιο με άσκηση αντιστοίχισης λέξεων με τις ερμηνείες τους & με άσκηση συμπλήρωσης σωστών παραγώγων λέξεων, και ερωτήσεις πάνω στη θεωρία του δημόσιου λόγου και στο περιεχόμενο των ομιλιών που αναλύθηκαν στο μάθημα.

  2) Τρεις (3) προφορικές παρουσιάσεις & γραπτή εξέταση

  -μία (1) ατομική παρουσίαση όπου εξηγούν μία οικονομική θεωρία/παρουσιάζουν μία οικονομική άποψη (5 λεπτά)

  -μία (1) παρουσίαση σε ζευγάρια όπου ο καθένας υποστηρίζει μία διαφορετική άποψη πάνω στο ίδιο θέμα (10 λεπτά)

  -μία (1) παρουσίαση (20 λεπτών) σε ζευγάρια αποτελούμενη από γραπτή και προφορική αιτιολόγηση επιλογής θέματος και σκοπού, γραπτό επίσημα διαμορφωμένο σκελετό, γραπτή περίληψη, και διαφάνειες powerpoint. Το θέμα είναι οικονομικο-κοινωνικού περιεχομένου.

  -γραπτή εξέταση πάνω στην θεωρία του δημόσιου λόγου και οικονομικής ορολογίας

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Public speaking for University Students: Principles and Practice, by Ifigeneia Machili

  The Art of Public Speaking, by Stephen Lucas

   

   

  • ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ)
   (Δ16008-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  - Εξοικείωση και ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης ακαδημαϊκών γραπτών κειμένων. 

  -Eξοικείωση με διαφορετικά είδη γραπτών πολιτικών και οικονομικών κειμένων και της ιδιαίτερης μορφής που τα χαρακτηρίζει για ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για επιτυχή επικοινωνία στο εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών

  - Eξοικείωση με τις γραφικές παραστάσεις που συνοδεύουν τα κείμενα και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την συγγραφή μικρών κειμένων που τις επεξηγούν

  - Eξοικείωση με την οικονομική ορολογία που εμπεριέχεται στα υπό ανάλυση κείμενα και περαιτέρω εξάσκηση με κατάλληλες ασκήσεις

  -Εξοικείωση δεξιοτήτων στις προφορικές παρουσιάσεις εργασιών

  - Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. 

  - Ανάπτυξη κριτικής σκέψεως και όχι μία απλή ανάλυση περιεχομένου

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.  

  • ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ)
   (Δ26008)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Οι στόχοι του μαθήματος αφορούν την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και συγκεκριμένα
  της ειδικής ορολογίας στην Αγγλική όπως αυτή χρησιμοποιείται σε ερευνητικές εργασίες,
  εκτενείς περιλήψεις τους, και προφορικές παρουσιάσεις σε θέματα οικονομικού και
  πολιτικού περιεχομένου. Οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την
  ανάλυση και προφορική παρουσίαση ομιλιών σε θέματα της ειδικότητας τους. Μαθαίνουν να οργανώνουν τις εργασίες τους, να επιχειρηματολογούν, να αναλύουν και να συνθέτουν
  πληροφορίες από πηγές και να τις προσαρμόζουν κατάλληλα στις δικιές τους παρουσιάσεις.
  Η αξιολόγηση γίνεται με τελική γραπτή εξέταση ή προαιρετικές προόδους όπου
  παρουσιάζουν προφορικά τις εργασίες τους και γραπτή εξέταση ορολογίας.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  -Εξοικείωση και ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης ακαδημαϊκών γραπτών κειμένων.

  -Eξοικείωση με διαφορετικά είδη γραπτών πολιτικών και οικονομικών κειμένων και της ιδιαίτερης μορφής που τα χαρακτηρίζει για ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για επιτυχή επικοινωνία στο εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών

  - Eξοικείωση με τις γραφικές παραστάσεις που συνοδεύουν τα κείμενα και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την συγγραφή μικρών κειμένων που τις επεξηγούν

  - Eξοικείωση με την οικονομική ορολογία που εμπεριέχεται στα υπό ανάλυση κείμενα και περαιτέρω εξάσκηση με κατάλληλες ασκήσεις

  -Εξοικείωση δεξιοτήτων στις προφορικές παρουσιάσεις εργασιών

  - Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής.

  - Ανάπτυξη κριτικής σκέψεως και όχι μία απλή ανάλυση περιεχομένου

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (5 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2021

   • Papadopoulou, I., Machili, I. & Kantaridou Z. (2021). “9 Task-specific strategy use in video-mediated integrated writing: The Greek EAP context In Gavriilidou Z. & Mitits, L (Eds.), Situating Language Learning Strategy Use (pp. 165-180) Bristol: Multilingual Matters. https://doi.org/10.21832/9781788926720-014

   2020

   • Papadopoulou I., Machili, I. Kantaridou Z. (2020). “Exploring the nature of the video-mediated integrated writing task in the Greek EAP context” In Gavriilidou Z. & Mitits, L (Eds.), Situating Language Learning Strategy Use: Present issues and future trends. (pp. 165-180). Bristol: Multilingual Matters
   • Angouri, J. & Machili, I. (2020). “Is talking work doing work?” In Bauer L. & Calude, A. S. (Eds.) Questions about Language: what everyone should know about language in the 21st century (pp.18—35). London: Routledge

   2016

   • Machili, I, & Angouri, J. “Language awareness and multilingual workplace” In Encyclopedia of Language and Education” (3rd edition) (Ed.) May Stephen, Vol 6 (Eds.) Cenoz, Jasone & Gorter, Durk, 2016

   2015

   • Machili, I. Public Speaking for University Students: Theory and Practice. Εκδόσεις Ανικούλα, 2015
   • Επιστημονικά Περιοδικά (8 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2022

    • Angouri, J. & Machili I. (2022). “My job is killing me: Discourse-based interviews reframed for linguistic discursive research” Composition Forum, 49, summer 2022 (Special Issue).

    2021

    • Kantaridou, Z, Machili, I. & Papadopoulou, I. (2021). “Profiling the motivational characteristics of Greek university students”. System 103, https://doi.org/10.1016/j.system.2021.102638

    2020

    • Machili, I., Papadopoulou, I., & Kantaridou Z. (2020). “Effect of strategy instruction on EFL students’ video-mediated integrated writing performance” Journal of Second Language Writing 48, 100708.

    2019

    • Machili, I., Angouri, J. & Harwood, N. “The snowball of emails we deal with»: CCing in multinational companies” Business Communication Quarterly, 82(1), 7-37. 2019.

    2015

    • Machili, I. 'It’s not written on parchment but it’s the way to survive…’: Official and unofficial use of languages in MNCs” Language in Focus - International Journal of Studies in Applied Linguistics and ELT, 1(2), Dec 2015.

    2014

    • Machili, I. 'It’s pretty simple and in Greek…’: global and local languages in the Greek corporate setting” MULTILINGUA: Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication, Special Issue 2014.

    2008

    • Machili, I. “Learner beliefs about strategies, autonomy and motivation and their underlying factors” Journal of Applied Linguistics. Έκδοση της Ελληνικής Εταιρίας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας / Διευθ.: Καθηγ. Aggeliki Psaltou Joycey. 2008.

    1994

    • Machili, I. “Teaching ESL writing: process versus product” Journal of Applied Linguistics.. Έκδοση της Ελληνικής Εταιρίας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας / Διευθ.: Καθηγ. Στάθης Ευσταθιάδης. 1994.
    • Συνέδρια (3 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2010

     • Machili, I. “The gap between workplace and academic writing: what literature tells us” Ομιλία που δόθηκε στο «2nd ESP/EAP Conference in Tertiary settings: proposals and implementations», στην Καβάλα, 21-23 Μαίου.
     • Machili, I. “The gap between workplace and academic writing: what literature tells us” στο CD πρακτικών του 2nd ESP/EAP Conference in Tertiary Settings: Proposals and implementations, που οργανώθηκε από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του ΑΤΕΙ Καβάλας 2010.

     2008

     • Machili, I. “Learning strategies in a climate of change: a case in autonomy”. In Leontaridi et al (editors) 1st International Conference 'Language in a Changing World' Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών Πανεπιστημίου Αθηνών, 2008.
     • Άλλα (15 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2020

      • Papadopoulou, I., Machili, I. & Kantaridou, Z. “The effect of strategy instruction on strategy use in Read+Watch-To-Write (RW2W) tasks”. ISTAL, Aristotle University, Thessaloniki.

      2019

      • Machili, I. ‘Thanks for asking …’: repositioning interviews in workplace interactional sociolinguistics research” 6th I-mean Conference, Interaction and Meaning, Victoria University of Wellington, NZ, 16th April, 2019.

      2018

      • Machili, I., Papadopoulou, I., Kantaridou, Z., Rezouli, C. “The effect of strategy instruction on students' integrated writing performance”. BAAL TEA SIG Conference. Nottingham Trent University (City Campus) 13th April 2018.

      2017

      • Machili, I., & Papadopoulou, I. “Synthesizing strategies in a read+watch-to-write integrated task in the Greek EAP context” 2nd International Conference on Situating Strategy Use, Komotini, 29th September.
      • Machili, I. ‘“you either change of you’re out the door”: newcomers’ socialization in crisis-hit Greek organizations’ Talk given at the 5th I-mean conference, UWE, Bristol, April 2017
      • Machili, I. & Papadopoulou, I. “Synthesizing Strategies in a Read+Watch-To-Write integrated task in the Greek EAP context” Talk given at the 2nd International Conference on situating strategy use, Democritus University of Thrace, Komotini 28-30 September 2017

      2016

      • Machili, I. “The multivariate nature of workplace writing: teaching implications for ESP” Talk given at the IATEFL ESPSIG event, Athens, 1-2 October
      • Machili, I. “The challenges of workplace writing and their teaching implications” Talk given at the 3rd Language in Focus Conference, Istanbul, Turkey, 10-13 March
      • Machili, I. “The enactment of formality in workplace emails: Doing power at work” Talk given at the 49th Annual Conference of the British Association of Applied Linguistics, Cambridge, UK, 1-3 Sept
      • Machili, I. “The multivariate nature of workplace writing: teaching implications for ESP” Talk given at the IATEFL ESPSIG event, Athens, 1-2 October

      2015

      • Machili, I. «Definition and enactment of formality in workplace emails” Ομιλία που δόθηκε στο 2nd International Symposium on Theoretical and Applied linguistics 24-24 April, στη Θεσ/νικη την 25 Απριλίου.
      • Machili, I. “Official and unofficial use of languages in workplace communication” Ομιλία που δόθηκε στο συνέδριο LIF2015-Language in Focus Contemporary Perspectives on Theory, Research, and Praxis in ELT and SLA, στην Καππαδοκία της Τουρκίας, 5-7 Mαρτίου.
      • Machili, I. The enactment of power in the Greek corporate setting: A choice between global and local languages” Ομιλία που δόθηκε στο συνέδριο Multilingual Perspectives on Professional Discourse in Europe, στη Γάνδη του Βελγίου, 10-11 Σεπτεμβρίου

      2013

      • Machili, I. “Identity construction through the enactment of formality” Ομιλία που δόθηκε στο 3ο Γλωσσολογικό Συνέδριο I-Mean 2013: Language and identity, που οργανώθηκε από το University of the West of England Bristol, 18-20 Απριλίου.

      2011

      • Machili, I. “Workplace communication: variation in written products and processes” Ομιλία που δόθηκε σε panel πάνω στο θέμα της πολυγλωσσίας στο χώρο της εργασίας στο 2o Γλωσσολογικό Συνέδριο Ι-mean, που οργανώθηκε από το University of the West of England Bristol, 13-15 Απριλίου.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font