Μάνθου Βασιλική
 • 2310-891893
 • manthou uom.gr
 • Γραφείο: Γ2, 232
 • Fax: 2310-891804

  Μάνθου Βασιλική

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • B.Sc. in Management and Administration, Louisiana State University, U.S.A, (1976).
  • Διδάκτωρ Τμήματος. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1991).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Ανάλυση, σχεδίαση και στρατηγική πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικού επιχειρείν.
  Συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων και αποθηκών.
  Εικονικές επιχειρήσεις.
  Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management).
  Πληροφοριακά συστήματα logistics.
  Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείου.
  Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP Enterprise Resource Planning).
  Bar-codes.
  Ηλεκτρονικό εμπόριο.
  Αυτοματισμός γραφείου.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
   (EI0102)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LOGISTICS
   (ΟΙ0625)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΟΙ0105

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   5ο 7ο

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   Πληροφοριακά Συστήματα Logistics

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  Βασιλική Μάνθου

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

  Σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

                 

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

        

   

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

   Ελληνικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/INF175/index.

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

  και Παράρτημα Β

  Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

   Εισαγωγή Στόχος είναι η παροχή των γνώσεων, ώστε να είναι δυνατή η κατανόηση, η ανάλυση των βασικών διαδικασιών και λειτουργιών logistics και η αντιμετώπιση πολύπλοκων καταστάσεων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

  Το μάθημα αποτελεί .την εισαγωγή . στην έννοια του ολοκληρωμένου συστήματος Logistcs και των Πληροφοριακών Συστημάτων Logistics όπως εφαρμόζεται στις σύγχρονες επιχειρήσεις..

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζει τις προκλήσεις των πληροφοριακών συστημάτων logistics
  • Περιγράφει τις βασικές διαδικασίες, λειτουργίες και τεχνολογίες των logistics
  • Συνειδητοποιεί και να αντιμετωπίζει τις πολύπλοκες καταστάσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
  • Προτείνει λύσεις στις προκλήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις οργάνωσης, διοίκησης και τεχνολογίας
  •  ...    

   

   

   

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

   

  Σεβασμός στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

   

   

   

  1. 3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

   Πληροφοριακά Συστήματα Logistics

  Συστήματα προμηθειών, διανομής, αποθήκευσης, μεταφορών, αποθεμάτων, και συσκευασίας.

  Ιχνηλασιμότητα και logistics

  Ειδικά θέματα logistics (e-logistics, 3PL, 4PL, αντίστροφη εφοδιαστική, πράσινα logistics)

   

   

  1. 4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

   Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

   Χρήση Power Point, video μελετών περιπτώσεων, για την διδασκαλία. Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας compus για την ανάρτηση των διαλέξεων, των μελετών περιπτώσεων και ανακοινώσεων καθώς και επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  2

  Φροντιστήριο

   

  (άλλο…)διαδραστική διδασκαλία

  2

  Αυτόνομη μελέτη

   

  Σύνολο Μαθήματος

  Οι συνολικές ώρες πρέπει να αντιστοιχούν στο γινόμενο του αριθμού πιστωτικών μονάδων επί 30 (π.χ. για ένα μάθημα με 8 πιστωτικές μονάδες το σύνολο των ωρών πρέπει να είναι 8x30=240)

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Προφορική εξέταση

  Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης

  Συγγραφή εργασίας πρακτικής εφαρμογής με βιβλιογραφική τεκμηρίωσης

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στο compus

   

   

   

   

  1. 5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

  Martin Christopher

  Εκδόσεις Κριτική, 2007, ISBN 978-960-218-537-7

   

  Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

  David Taylor

  Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006, ISBN 960-209-954-2

  Σημειώσεις καθηγήτριας

   

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
   (ΠΛ0113)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: Κορμού | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Μάνθου Βασιλική, Ταμπούρης Ευθύμιος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Η διερεύνηση του ρόλου και της επίδρασης των πληροφοριακών συστημάτων στις λειτουργίες των επιχειρήσεων, μέσα από την εξέταση των σημαντικότερων μοντέλων στρατηγικής και διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η εννοιολογική προσέγγιση μέσω μελετών περιπτώσεων (case studies) μιας σειράς από πληροφοριακά συστήματα που εφαρμόζονται στα πλαίσια της «διευρυμένης» ή αλλιώς «ψηφιακής επιχείρησης», όπως για παράδειγμα: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες (CRM), Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM), Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

  Περιεχόμενο μαθήματος

  1. Τα επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα στη σταδιοδρομία σας
  2. Παγκόσμιο η-επιχειρείν και συνεργασία
  3. Επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με πληροφοριακά συστήματα
  4. Ηθικά και κοινωνικά ζητήματα σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα
  5. Υποδομή της τεχνολογίας πληροφοριών
  6. Επίτευξη επιχειρησιακής αριστείας και σχέσεων με τους πελάτες: επιχειρησιακές εφαρμογές
  7. Η-εμπόριο: ψηφιακές αγορές, ψηφιακά αγαθά
  8. Βελτίωση της λήψης αποφάσεων και της διαχείρισης των γνώσεων
  9. Ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές εξετάσεις 100%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  41962586 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, KENNETH C. LAUDON, JANE P. LAUDON, 2014, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-623-7

  32997790 Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, Τύπος: Σύγγραμμα, Wallace Patricia, 2014, Κριτική, ISBN: 978-960-218-886-6

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (MLI0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (14 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2008

   • D. Folinas, T. Pavlou, B. Karakostas, V. Manthou, "A Conceptual Framework for Business Process Modeling in Virtual Organizations", in Agent and Web Service Technologies in Virtual Enterprises, Information Science Reference, New York, 2008.
   • Matopoulos, A., Vlachopoulou M. and Manthou, V. Electronic integration of supply chain operations: context, evolution and practices (Eds. Butcher T. and Dwivedi, A.) in "Supply Chain Management and Knowledge Management - Integrating Critical Perspectives in Theory and Practice", Palgrave, Palgrave-MacMillan, Dec. 2008.
   • Kenneth C. Laudon, Jane Laudon, «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης», 8η αμερ. Έκδοση, επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης, εκδ. Κλειδάριθμος, 2008.

   2006

   • D. Folinas, V. Manthou, M. Vlachopoulou "Integrated Logistics Information Systems: The Greek Paradigm", Handbook of Supply Chain Management and Logistics in South East Europe, ed. Ketikidis and Koh, to be published, 2006.
   • Ματόπουλος, Α., Βλαχοπούλου, Μ. και Μάνθου, Β., «Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα: κρίσιμα θέματα, περιορισμοί και προοπτικές», Τόμος επιστημονικών εργασιών «Καινοτόμες εφαρμογές της πληροφορικής στον αγροτικό τομέα και στο περιβάλλον», εκδ. Ελληνικής Εταιρίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, σελ. 137-150, Θεσσαλονίκη 2006.
   • Kenneth C. Laudon, Jane Laudon, «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης», 6η αμερ. Έκδοση, επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης, εκδ. Κλειδάριθμος, 2006.

   2005

   • Ε.I. Malama, M. Vlachopoulou, D. Folinas, V. Manthou, 2005, "A Conceptual Model for E-Learning Service Provider: Applied to Greek Tourist Sector" in Information Management in Modern Enterprise: Issues and Solutions, ed. Khalid S. Soliman, IBIMA pp 413-419, ISBN 0-9753393-3-8, 2005

   2003

   • Vlachopoulou, M., Manthou, V., "Partnership Alliances in Virtual Markets", Cooperation & Competition, The Organization of the Future, ed. M. Zineldin, pp 434 - 445, 2003
   • Malama, E. I., Vlachopoulou, M., Manthou, V., "Challenges and Limitations in Viral Marketing strategy", Global Business Issues of Business vol 3, ed. G.T. Papanikos, C. Veloutsou, publ. Athens Institute for Education and Research, Athens, pp. 349-357, 2003

   2002

   • Manthou, V., Vlachopoulou, M., Folinas, D., “The Supply Chain Perspective of e-business Evolution”, in Towards the Knowledge Society, J.L. Monteiro, P. Swatman, L.V. Tavares, eds., Kluwer Academic Publishers, pp.230-242, Boston 2002.
   • [11] M. Vlachopoulou, V. Manthou, O. Ioannidis, "Integrated Customer Relationship Management in the Banking Sector", In New Trends in Banking Management, ed. by C. Zopounidis, Physica-Verlag, pp 136-147, 2002

   2001

   • [13] Μ. Βλαχοπούλου, Β. Μάνθου, Ε. Βλαχοπούλου, «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (E-Services) για το Μάρκετινγκ και τα Logistics των Αγροτικών προϊόντων», «Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα», ISBN. 960-8105-35-8, σελ. 283-305, Αθήνα, 2001
   • [14] V. Manthou, M. Vlachopoulou, "Agile Manufacturing: The 21st Century Competitive Strategy", ed. by A. Gunasekaran, chapter on "Agile Manufacturing Strategic Options", Elsevier, 2001

   1991

   • Μάνθου, Β., Επίδραση της πληροφορικής στη διοίκηση: βελτιστοποίηση εκχώρησης προσωπικού πληροφοριακών συστημάτων, Διδακτορική Διατριβή, εκδόσεις Ανδρονάκη, Θεσσαλονίκη, 1991.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (33 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2009

    • Saprikis, V., Vlachopoulou, M., Manthou, V. "A Typology Framework of Greek B2B E-Marketplaces". International Journal of Business Innovation and Research (IJBIR), Vol. 3, No. 3,pp252-267 2009.
    • Besta, C., Georgiadis, N., Manthou V. and Vlachopoulou M. 'A research strategy formulation for innovative Greek Universities', Int. J. Bussiness Excellence, Int. J. Bussiness Excellence, iss. 3-4, pp 330-345, 2009.
    • Papadopoulou, Manthou, Vlachopoulou Ocean Carriers Transition from Transport Providers to Supply Chain Integrators - A Case Study International Journal of Shipping and Transport Logistics, accepted for publication, 2009

    2008

    • Pavlou, S, Manthou, V., Identifying and Evaluating Unexpected Events as Sources of Supply Chain Risk, International Journal Services and Operations Management, vol. 4, issue 5, pp 604-617, 2008

    2007

    • Kitsiou, S., Matopoulos, A., Vlachopoulou, M. and Manthou, V.. Evaluation of integration technology approaches in the healthcare supply chain, International Journal of Value Chain Management, Vol. 1, No. 4, pp. 325-343 2007
    • Matopoulos, A., Vlachopoulou, M., Manthou, V., "A conceptual framework for supply chain collaboration: empirical evidence from the agri-food industry", Supply Chain Management: An International Journal, vol. 12, No 3, pp 177-186, 2007
    • Matopoulos, A., Vlachopoulou, M. and Manthou, V. Exploring the impact o E-business adoption on logistics processes: empirical evidence from the food industry, International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 10, No. 2, pp. 109-122, 2007
    • Matopoulos, A., Vlachopoulou, M. and Manthou, V. Integrating supply chain operations in the Internet era, International Journal of Logistics Systems and Management, Vol. 3, No. 3, pp. 305-314., 2007

    2006

    • Vlachopoulou, M., Manthou, V., "Enterprise Resource Planning (ERP) in a construction company", International Journal of Business Information Systems, Volume 1, No.3, pp 339-351, 2006
    • Folinas D., Pastos, P., Manthou, V., Vlachopoulou, M., "Virtual Pre-Incubator: A New Entrepreneurship Approach", International Journal of Enterprise Network Management, to appear in vol 1, No 1, 2006
    • Folinas, D., Manthou, V., Vlachopoulou, M., "VIPIA: A project for entrepreneurship", Industry and Higher Education, vol. 20, No 1, 2006

    2005

    • Manthou, V., Matopoulos, A. , Vlachopoulou , M., "Internet-based applications in Agri-Food Supply Chain: A Survey on the Greek canning sectors", Journal of Food Engineering: Vol. 70, No. 3, pp. 447-454, 2005
    • Manthou, V., Folinas, D., Vlachopoulou, M., "Establishing an integrated virtual logistics network", International Journal of Logistics Systems and Management, Volume 1, No.4, pp 354-365, 2005
    • Matopoulos, A., Vlachopoulou, M., Manthou, V., "Exploring chain, network and cluster collaborative practises: implications for SME's"- International Journal of Networking and Virtual Organizations: Special Issue on Organizing Collaborative Supply Chains and Networks, 2005, Vol. 3, No. 2, pp. 142-155.
    • Matopoulos, A., Vlachopoulou, M., Manthou, V., "Exploring clusters and their value as types of business networks in the agricultural sector", Operational Research: An International Journal, Vol. 5, No. 1., pp. 1-11, 2005
    • Vlachopoulou, M., Manthou, V., Folinas, D., "Partners Relationship Management of e-Logistics Networks", Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Volume 17, No.4, pp 40-50, 2005
    • Vlachopoulou, M., Manthou, V., "Supply chain and relationship management systems supporting the responsive enterprise: an empirical research", International Journal of Services and Operation Management, Volume 1, No.4, pp 358-371, 2005
    • Kitsiou, S., Vlachopoulou, M., Manthou, V., "Improhealth: an e-Learning Virtual Quality Center for Vocational Education and Training", Journal of Qual. Life Res., Volume 3, Issue 2, pp 39-44, 2005

    2004

    • Manthou, V., Matopoulos, A. , Vlachopoulou , M., “Internet-based applications in Agri-Food logistics: A Survey on the Greek canning sectors”, Journal of Food Engineering: Special Issue on Operational Research and Food Logistics (Δεκτή προς δημοσίευση), 2004.
    • Folinas, D., Manthou, V., Sigala, M., Vlachopoulou, M., "e-Volution of supply chain: cases and best practices", Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, Volume 14,Number 4, April, pp. 274-283, 2004
    • Manthou, V., Folinas, D., Vlachopoulou, M., “Workflow Systems Approaches in Supply Chain Evolution”, Journal of Applied Systems Studies, 2004.

    2003

    • Manthou, V., Vlachopoulou, M., Folinas, D., “Virtual e-Chain (VeC) Model for Supply Chain Collaboration”, International Journal of Production Economics, Vol.87, Issue:3, pp.241-250, 2003.
    • Vlachopoulou, M., Manthou, V., Folinas, D., Malama, E.I., “Building a Logistical Vortal: Content Structure and Marketing Management”, International Journal of e-Business Strategy Management, V.4, N.4, pp.313-322, 2003.
    • Vlachopoulou, M., Manthou, V., “Partnership Alliances in Virtual Markets”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, V.33, N.3, pp.254-267, 2003.

    2001

    • Manthou V., Vlachopoulou M., Nanos I., “EDI Implementation: The EDI Clusters Program in Greece”, Journal of Information Technology Impact, vol.2, no.2, pp.71-82, 2001.
    • Vlachopoulou, M., Silleos, G., Manthou, V., "Geographic information systems in warehouse site selection decisions", International Journal of Production Economics, Elsevier Science B.V., vol.71, pp.205-212, 2001.
    • Manthou, V., Vlachopoulou, M. "Bar-code technology for inventory and marketing management systems: A model for its development and implementation", International Journal of Production Economics, Elsevier Science B.V., vol.71, pp.157-164, 2001.
    • Manthou, V., Vlachopoulou, M., Michaelidou, L. Manthos, A. “Management and exploitation of health information, supported by GIS”, Scientific Annals of the Faculty of Medicine, vol.28b, pp.85-96, Thessaloniki, 2001.

    1996

    • Manthou, V., Vlachopoulou, M., Theodorou, P., "The implementation and use of material requirements planning system in Northern Greece: A case study", International Journal of Production Economics, 45, pp.187-193. Elsevier, The Netherlands, 1996.
    • Manthou, V., Notopoulos, P., Vlachopoulou, Μ., "Information systems design requirements for inventory management: A conceptual approach», International Journal of Production Economics, 45, pp.181-186 εκδ. Elsevier, The Netherlands, 1996.

    1994

    • Manthou, V., "Concepts and applications of inventory management in Northern Greece", International Journal of Production Economics, 35, pp.149-152, εκδ. Elsevier, The Netherlands, 1994.

    1992

    • Μάνθου, Β. "Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άνθρωπος: Αμφίδρομες Αλληλεπιδράσεις", Οφθαλμολογία, τόμος 4, τεύχος 3, Σεπτέμβριος 1992.
    • Manthou, V., Kalfakakou, "Performance optimization of a system through the transitive interaction between its sections", International Journal of Production Economics, 26, pp.293-296, εκδ. Elsevier, The Netherlands, 1992.
    • Συνέδρια (83 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2008

     • Μπέστα Χ., Γεωργιάδης Ν., Μάνθου Β. Εξαγωγή δεικτών μέτρησης της Πανεπιστημιακής ερευνητικής δραστηριότητας με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής πρακτικά 4ου Εθνικού Συνέδριου Ελληνικής Εταιρίας Συστημικών Μελετών: Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών & Καινοτομιών, 29-31 Μαΐου, Ιωάννινα. 2008
     • Γεωργιάδης Ν., Μπέστα Χ. Μάνθου Β. Παράγοντες που επηρεάζουν το σύστημα αξιολόγησης των προτάσεων Ε&Τ στην Ελλάδα, πρακτικά 4ου Εθνικού Συνέδριου Ελληνικής Εταιρίας Συστημικών Μελετών: Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών & Καινοτομιών, 29-31 Μαΐου, Ιωάννινα. 2008
     • Κωνσταντίνος Μπελιμπασάκης , Μαρία Βλαχοπούλου, Βασιλική Μάνθου,»Σχέδιο Μάρκετινγκ Τουριστικής Προβολής Νομού Θεσσαλονίκης (2007-2009, , πρακτικά 2ου Εθνικόυ Συνέδριου της ΕΕΕΕ, Σπέτσες, 2008
     • Παπακώστας, Α., Μάνθου, Β. Ματόπουλος, Α.. Υιοθέτηση και εφαρμογή της τεχνολογίας ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID): διερεύνηση μέσω μελέτης περιπτώσεων στον ελληνικό αγροτικό τομέα, Πρακτικά 4ου Εθνικού Συνέδριου της Ελληνικής Εταιρίας Συστημικών Μελετών, 29-31 Μαΐου, Ιωάννινα (πρακτικά προς έκδοση των Ιανουάριο του 2009 - σε CD-ROM) (2008)
     • Ι. Μανίκας, Β. Μάνος, Μ. Βλαχοπούλου, Β. Μάνθου, Σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης της ιχνηλασιμότητας νωπών οπωροκηπευτικών, Πρακτικά 4ου Εθνικού Συνέδριου της Ελληνικής Εταιρίας Συστημικών Μελετών, 29-31 Μαΐου, Ιωάννινα (πρακτικά προς έκδοση τoν Ιανουάριο του 2009 - σε CD-ROM) (2008)
     • Patsioura, F., Vlachopoulou, M., Μanthou, V., «A New Advertising Effectiveness Model for Corporate Advertising Web Sites: A Relationship Marketing Approach», in Proceedings of International Conference on Innovation & Development for Economic Growth in the Global Environment; GBID 2008, pp.313-324, January 16-19, Rio De Janeiro, Brazil 2008
     • Saprikis, V., Vlachopoulou, M., Manthou, V. "A Typology Framework of Greek B2B E-Marketplaces". Proceedings of the International Conference on Global Business Innovation and Development (GBID 2008): Innovation and Development for Economic Growth in the Global Environment. 16-19 January 2008, Rio de Janeiro, Brazil. 2008
     • Panousopoulou P., Papadopoulou E.M.,Manthou V., Vlachopoulou M., Expanding supply chain services in the agrifood sector - A case study , proceedings 4th International Conference on Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences HAICTA, Athens, 2008
     • \Malama, E. Patsioura, F., Manthou, V. Vlachopoulou, M. «E - learning in Greece: Application in the area of e - marketing», 7th European Conference on e-Learning, Agia Napa, Cyprus, 2008
     • Besta, C., Georgiadis, N., Manthou V. and Vlachopoulou M. A research strategy formulation for innovative Greek Universities, proceedings 2008 Global Business Innovation and Development Conference,16-19 January, Rio de Janeiro, Brazil. 2008
     • Georgiadis, N., Besta, C., Manthou V. and Vlachopoulou M. The Use of ICT for improving R&D propοsals evaluation in Greece, proceedings (CD) pp 658-662, 9th International Business Information Management Association: Information Management in Modern Organizations Conference: , 4-6 January, Marrakech, Morocco. 2008

     2007

     • Πανουσοπούλου Π., Μάνθου Β., Βλαχοπούλου Μ., Εφαρμογή της θεωρίας των αποφάσεων στα συγκεντρωτικά κέντρα επιστροφών της Αντίστροφης Εφοδιαστικής, πρακτικά του 19ου Εθνικόυ Συνέδριου Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, ʼρτα 2007
     • Matopoulos, A., Vlachopoulou, M. and Manthou, V. Factors affecting e-business adoption and impact in the supply chain: empirical research of the Greek agri-food industry, In Proceedings of the 5th International Workshop on Supply Chain Management & Information Systems, 9-12 December, Melbourne, Australia. 2007

     2006

     • Matopoulos, A., Vlachopoulou M., Manthou, V., "Exploring trust in e- B2B relationships", Proceedings of the 99th International European Seminar of the EAAE "Trust and Risk in Business Networks", February 8-10, Bonn, Germany, 2006
     • Kitsiou, S., Matopoulos, A., Vlachopoulou, M. and Manthou, V. Evaluation of integration technology approaches in the healthcare supply chain, In Proceedings of the 4th International Workshop on Supply Chain Management & Information Systems (SCMIS 06), (Editor: Chien-Ta Bruce Ho), 5-7 July, Thaichung, Taiwan, Vol. I, pp. 331-339. 2006
     • Matopoulos, A., Vlachopoulou, M. and Manthou, V. Exploring the impact of e-business adoption on logistics processes: a conceptual framework and empirical evidence, In Proceedings of the 13th Conference of European Operations Management Association (Editors: Mendibil, K. and Shamsuddin, A.), 18-21 June, Glasgow, Scotland, Vol. I, pp. 611-620. 2006
     • Matopoulos, A., Vlachopoulou, M. and Manthou, V. Exploring trust in e-B2B relationships, In Proceedings of the 99th seminar of the European Association of Agricultural Economists on Trust and Risk in Business Networks (Editors: Fritz, M., Rickert, U. and Schiefer, G.), 8-10 February, Bonn, Germany, pp. 409-416. 2006

     2005

     • Matopoulos, A., Vlachopoulou M., Manthou, V., and Manos, V., "A conceptual framework for e-business adoption and development for enterprises in the agri-food industry", Proceedings of 5th EFITA & 3rd WCCA 2005 Joint Conference (eds. Boaventura Cuhna. J. and Valente, A.), pp. 370-376, Villa Real, Portugal, July 2005
     • Κωστίκης Ν., Μάνθου, Β., Βλαχοπούλου, Μ., «Ο ρόλος των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πρακτικά εθνικού συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών, Τρίπολη, 2005
     • Κωνσταντινίδης Ν., Μάνθου Β., «Μια προσέγγιση για την Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων με τη μεθοδολογία SSM», Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου Διοίκησης Α/βαθιάς και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ʼρτα 2005
     • Μάνθου Β., «Στρατηγική Επιλογής Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων», Πρακτικά του Συνέδριου Scientific Congress "New Technologies & Marketing", Ιεράπετρα, Κρήτη, 19-20 Μαίου, 2005
     • Matopoulos, A., Vlachopoulou M., Manthou, V., and Manos, V., " A conceptual framework for supply chain collaboration: empirical evidence from the agri-food industry", Proceedings of the 3rd International Workshop on Supply Chain Management & Information Systems (eds. Koh. L, & Ketikidis, P.), pp. 90-101, Thessaloniki, Greece, 2005
     • D. Folinas, V. Manthou, M. Vlachopoulou "Integrated Logistics Information Systems: The Greek Paradigm", Proceedings of the 3rd International Workshop on Supply Chain Management & Information Systems, Thessaloniki, 6th - 8th July 2005, pp. 383-394, 2005
     • Ε.I. Malama, M. Vlachopoulou, D. Folinas, V. Manthou, "A Conceptual Model for E-Learning Service Provider: Applied to Greek Tourist Sector" Proceedings in the proceedings of the International Business Information Management Conference (IBIMA 2005), Lisbon, Portugal, July 2005
     • D. Folinas, V. Manthou, M. Vlachopoulou, "ViPiA: A project for entrepreneurship" Proceedings 4th International Conference New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE 2005), Corfu, pp. 426-431, 2005
     • Eleonora-Ioulia Malama, Maro Vlachopoulou, Vicky Manthou, "Framework for e-Marketing plan for projects: Entrepreneurship and innovation practices" Proceedings, 4th International Conference in New horizons in industry, business and education (NHIBE 2005), pp 441-449, Corfu, Greece, August 2005
     • V. Monochristou, M. Vlachopoulou, V. Manthou «Agile Software Project Management Methodologies - Prospects of the Greek IT Market», Proceedings of the 7th Balkan Conference on Operational Research (υπό έκδοση), Constanta, Romania, May 2005
     • V. Monochristou, M. Vlachopoulou, V. Manthou «Agile IT Project Management Methodologies - The Greek Case», Proceedings of the 2nd International Scientific Conference "COMPUTER SCIENCE", (υπό έκδοση) Chalkidiki, Greece, Oct 2005
     • Kitsiou, S., Vlachopoulou, M., Manthou, V. "IMPROHEALTH: a Virtual Quality Center for Vocational Education and Training", Proceedings of the 3rd International Conference on Information Communication Technologies in Health, July 7-10, Samos Island, Greece. pp. 63-71, 2005
     • Manikas, I., Manos, B., Vlachopoulou, M., Manthou, V., "Constraints and Perspectives on traceability in fresh produce supply chain", Proceedings of the 3rd International Logistics & Supply Chain Congress 2005, November 23-24, Istanbul, Turkey, pp 459-465, 2005
     • Matopoulos, A., Manthou, V., Vlachopoulou, M., "Internet-based integration of supply chain operations", Proceedinds of the 3rd International Logistics & Supply Chain Congress 2005, November 23-24, Istanbul, Turkey, pp 497-503, 2005
     • Kitsiou, S., Manthou, V., Vlachopoulou, M. "Integrated Electronic Health Record: Development Approaches". Proceedings of the 10th International Symposium for Health Information Management Research, 21-23 September, Thessaloniki, Greece, pp. 410-422, 2005
     • Kitsiou, S., Vlachopoulou, M., Manthou, V. "Implementing an ICD-10 Clinical Coding System: The case of a Greek University Hospital", Proceedings of the 1st International Conference of Healthcare Informatics, June 21-23, Ostrava, Czech Republic, pp. A8-A16, 2005
     • [18]. Manikas, I., Manos, B., Vlachopoulou, M., Manthou, V., Tsekouropoulos, G., "Identification and Evaluation of Traceability Schemes for a Particular Supply Chain", Proceedinds of International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment, (πρακτικά σε CD), Adana, Turkey, October 2005

     2004

     • Μανίκας, Ι., Μάνος, Β., Βλαχοπούλου, Μ., Μάνθου, Β., «Ιχνηλασιμότητα και αποδοτικότητα εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα των νωπών αγροτικών προϊόντων» 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Θεσσαλονίκη, 2004.
     • Κωνσταντινίδης Ν., Μάνθου Β., Μαυρίδης Ι, «Προς μία Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων για την Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορική και Εκπαίδευση, 2004.
     • Kitsios, S., Manthou, V., Vlachopoulou, M., “Managing Technology Oriented Change in Healthcare Organizations”, 2nd International Conference on Information Communication Technologies in Health, July 8-10, Samos, 2004.
     • Matopoulos, A., Vlachopoulou M., and Manthou, V., “Business networks and clusters in the Agri-food industry”, in Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems and Innovative Technologies in Agriculture, Food and Environment 18-20 March, vol. 1, pp. 22-27 Thessaloniki, 2004.
     • Matopoulos, A., Vlachopoulou, M., Folinas D., and Manthou V., “Information Architecture framework for Agri-Food Networks”, in Proceedings of the 6th International Conference on Chain and Network Management in Agribusiness and the Food Industry (Editors: H. Bremmers, S.W.F. Omta, J.H. Trienekens, E.F.M. Wubben), 27-28 May, Ede, The Netherlands, 2004.
     • Malama, Ε.I., Folinas, D., Vlachopoulou, M., Manthou, V. 2004. « AgriBus e-learning model in Greek environment”, in Proceedings of the International Conference on Information Systems & Innovative Technologies in Agriculture, Food and Environment, pp.257-263, Thessaloniki, March 2004.
     • Patsioura F., Vlachopoulou M., Manthou V., “Evaluation of an agricultural web site”, in Proceedings of the International Conference on Information Systems & Innovative Technologies in Agriculture, Food and Environment, pp. 28-37, Thessaloniki, March 2004.
     • Manthou, V., Vlachopoulou, M., “Evaluation Process for Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation: A Case Study in a Construction Company”, in Proceedings (CD) of the International Conference on Responsive Supply Chain and Organizational Competitiveness, Coimbatore, India, January 2004.
     • Vlachopoulou, M., Manthou, V., “Supply chain and Relationship Management Systems Supporting the Responsive Enterprise: An Empirical Research”, in Proceedings (CD)of the International Conference on Responsive Supply Chain and Organizational Competitiveness”, Coimbatore, India, January 2004.

     2003

     • Βλαχοπούλου Μ., Β. Μάνθου, Β. Μονοχρήστου, «Σύγχρονες Μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργων Πληροφορικής», πρακτικά 16ου Εθνικού Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Λάρισα, 2003.
     • Φωλίνας, Δ., Μάνθου, Β., Βλαχοπούλου, Μ., “Μοντέλο Διαχείρισης Κύκλου Ζωής Έργων Δικτύου Εικονικών Επιχειρήσεων”, πρακτικά 16ου Εθνικού Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Λάρισα, 2003.
     • Matopoulos, A., Vlachopoulou, M., Manthou, V.and Manos, B., «Adopting Internet-based applications in the Agri-food industry: a survey on Greek canning industries», in Proceedings of the International Congress on Information Technology in Agriculture Food and Environment, 7-10 October, Izmir, Turkey, 2003.
     • Malama, E.I., Vlachopoulou, M., Manthou, V., Konstantoglou, A., “E-government models a study in Greek paradigms”, International conference on e-challenges 2003, Proceedings, pp.742-749 Bologna, Oct. 2003.
     • Maro Vlachopoulou, Vicky Manthou, Nikos Yagoulis, “The Transition of Greek Peripheral SMEs to E-Business Practices”, The 3rd IFIP Conference on E-commerce-business- government, S.Paulo–Brazil, Proceedings IFIP 2003, pp.143-149, 21-24 September 2003.
     • Folinas, D., Manthou, V., Vlachopoulou, M., “Modeling Business Information in Virtual Environment”, in Proceedings of the 10th International Conference on Human-Computer Interaction, 22-27 June 2003, Crete, Human-Centred Computing, Vol.3, pp.699-703, Lawrence Erlbaum Associates, London, 2003.
     • Malama, E. I., Vlachopoulou, M., Manthou, V., “Challenges and Limitations in Viral Marketing strategy”, in Proceedings of the 1st International Conference on Business Economics, Management and Marketing, Athens, 26-29, pp.349-357, June 2003.
     • Folinas, D., Vlachopoulou, M., Manthou, V., Manos, B., “A Web-Based Integration of Data and Processes in Agribusiness Supply Chain”, in Proceedings of EFITA 2003 Conference, Hungary, pp.143-150, 2003.

     2002

     • Ματόπουλος, Α., Μάνος, Β., Μάνθου, Β., Βλαχοπούλου, Μ., «Μοντέλο ηλεκτρονικού επιχειρείν προώθησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές», πρακτικά 15ου Εθνικού συνέδριο ΕΕΕΕ, Τρίπολη 2002.
     • Φωλίνας, Δ., Βλαχοπούλου, Μ., Μάνθου, Β., “Στάδια διαμόρφωσης ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσίδας», πρακτικά 15ου Εθνικού συνέδριο ΕΕΕΕ, Τρίπολη 2002.
     • Μάλαμα, Ι., Φωλίνας, Δ., Μάνθου, Β., «Ηλεκτρονικός δικτυακός τόπος για τα Logistics”, Πρακτικά 6ου Πανελληνίου συνεδρίου Logistics, Αθήνα 2002.
     • Vlachopoulou, M., Manthou, V., Folinas, D., “Energizing e-partnership models”, in Proceedings of the 6th Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, 2002.
     • Folinas, D., Manthou, V., Vlachopoulou, M., Zogopoulos, D., “The Value System of M-Business”, The first International Conference on Mobile Business, Athens, July 8-9, 2002.
     • Matopoulos, Α. Manthou V., Vlachopoulou, M., “Life cycle cost and support opportunities in the supply chain: a case study of Greek peach co-operatives”, in Proceedings of the 18th International Logistics Congress, 6-9 October, Munich, Germany 2002.
     • Katos, V., Vlachopoulou, M., Manthou, V., “Modeling Virtual Network Processes”, in Proceedings of the International Conference SCI 2002 /ISAS 2002, Vol.VIII (CD) Florida, 2002.
     • Vlachopoulou, M., Manthou, V., “A Portal for Agricultural and Agribusiness Network”, in Proceedings of the 1st conference of Hellenic Association of ICT, The Impact of ICT in Agriculture, Food and Environment, pp.27-36, Athens, 2002.

     2001

     • Nanos I., Vlachopoulou M., Manthou V., “Modeling of Logistics in e-marketplaces”, in proceedings of the 17th International Logistics Congress, “Logistics from α to Ω- Strategies and Applications”, pp.179-189, Thessaloniki, 2001.
     • Silleos G., Vlachopoulou M., Manthou V., “Integrating GIS and Artificial Intelligence to Site Selection”, in proceedings of the 17th International Logistics Congress, “Logistics from α to Ω- Strategies and Applications”, pp.572-578, Thessaloniki, 2001.
     • Gilis C., Manthou V., Vlachopoulou M., “E-chain system analysis”, in proceedings of the 17th International Logistics Congress “Logistics from α to Ω-Strategies and Applications”, pp.140-148, Thessaloniki, 2001.
     • Folinas D., Vlachopoulou M., Manthou V., “Logistics service management in virtual organization environment: modeling systems and procedures”, in proceedings of the 17th International Logistics Congress “Logistics from α to Ω-Strategies and Applications”, pp. 127-139, Thessaloniki, 2001.
     • Ioannidis O., Vlachopoulou M., Manthou V., “Internet marketing strategy supported by logistics operations: the Greek banking sector case”, in proceedings of the 17th International Logistics Congress “Logistics from α to Ω- Strategies and Applications”, pp.311-324, Thessaloniki, 2001.

     2000

     • Γκιλής, Κ., Μάνθου, Β., Βλαχοπούλου Μ., "Τάσεις και Εξέλιξη του Supply Chain", Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Logistics, Αθήνα 2000.
     • Βλαχοπούλου, Μ., Μάνθου, Β., Βλαχοπούλου, Ε., «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-services) για το μάρκετινγκ και τα logistics των αγροτικών προϊόντων», 2ο Ειδικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών με θέμα, Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα, Χανιά, 2000.
     • Βλαχοπούλου, Μ., Μάνθου, Β., "Ολοκλήρωση Συστημάτων Διαχείρισης Πελατών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε μία Διευρυμένη Επιχείρηση", Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Logistics 2000, Αθήνα 2000.
     • Μαμούκαρης, Κ., Μάνθου, Β., Βλαχοπούλου, Μ., "Ηλεκτρονική Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Εικονικές Επιχειρήσεις", Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Logistics 2000 «Partnerships in the Supply Chain”, Αθήνα 2000.
     • Gilis, C., Manthou, V., Vlachopoulou, M., Ketikidis, P., "Framework for Inventory Control, The Case of a Wood Processing Industry", 11th International Symposium on Inventories, Budapest, 2000.
     • Nanos, I., Manthou, V., Vlachopoulou, M., Ketikidis, P., "E-Commerce in Greece: Implementing EDI to Improve Supply Chain Management", CD 35th Annual International Logistics Conference and Exhibition, New Orleans, 2000.

     1999

     • Βλαχοπούλου, Μ., Βογιατζής Α., Μάνθου, Β., "Η πληροφόρηση και επικοινωνία μέσα από το διαδίκτυο/internet στον αγροτικό επιχειρησιακό τομέα", Πρακτικά (σε CD) 1ο Ειδικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Ιωάννινα, 1999.
     • Σαρρή, Κ., Βλαχοπούλου, Μ., Μάνθου, Β., «Διαχείριση χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τη στήριξη τιμολογιακών αποφάσεων σε αγροτικές επιχειρήσεις», Πρακτικά (σε CD) 1ο Ειδικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Ιωάννινα, 1999.
     • Μάνθου, Β., Βλαχοπούλου, Μ., Μάνος Β., Καραμούζη, Π., «Αναδιοργάνωση Διαδικασιών Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών με την Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών», Πρακτικά (σε CD) 1ο Ειδικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Ιωάννινα, 1999.

     1998

     • Συλλαίος, Γ., Βλαχοπούλου, Μ., Μάνθου, Β., "Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για την Επιλογή Τόπου Εγκατάστασης Ενός Τραπεζικού Καταστήματος", Πρακτικά 12ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακής Έρευνας, Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών–Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τόμος ΙΙ, σελ.1135-1145, Σάμος, 1998.
     • Νάνος, Ι., Μάνθου, Β., Βλαχοπούλου, Μ., "Η Διείσδυση των Ελληνικών επιχειρήσεων στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Έρευνα στον Κλάδο Πληροφορικής", Πρακτικά 12ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακής Έρευνας, Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών–Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τόμος Ι, σελ.405-414, Σάμος, 1998.
     • Πατσιούρα, Φ., Βλαχοπούλου, M., Μάνθου, Β., "Πλαίσιο Ανάπτυξης ενός Πληροφοριακού Διαφημιστικού Συστήματος", Πρακτικά 12ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακής Έρευνας, Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών–Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τόμος ΙΙ, σελ. 821-840, Σάμος, 1998.

     1997

     • Manthou, V., Vlachopoulou, M., «Material Requirements Planning Systems: Marketing Production Interface», 4th Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, Proceedings, vol.1, pp.178-192, 1997.

     1995

     • Manthou, V., Kalfakakou, R., "Rotation of key personnel for improving information system's performance", 3rd Balkan Conference on Operational Research, proceedings, vol.1, pp.698-708, Thessaloniki, October 1995.
     • Vlachopoulou, Μ., Manthou, V. "A framework for the development of a product policy decision support system", 3rd Balkan Conference on Operational Research, proceedings, vol.1, pp.163-178, Thessaloniki, October 1995.
     • Bλαχοπούλου, M., Μάνθου, Β., Θεοδώρου, Π., "Εφαρμογές των CAD συστημάτων στην ελληνική κλωστοϋφαντουργία", Proceedings, 4th International Congress New Technologies in Business and Economics, Thessaloniki, pp.142-163, April 1995.

     1994

     • Manthou, V., Kalfakakou, R., Manitsaris, A., "Human resource management and productivity of the computer aided design systems in Northern Greece", 8th Working Seminar of Production Economics, Innsbruck, Austria, pp.431-442, Feb. 1994.

     1993

     • Καλφακάκου Ρ., Μανιτσάρης Α., Μάνθου Β., "Προσδιορισμός ύψους παραγωγής διαφορετικών ποιοτήτων ενός προϊόντος που μεγιστοποιεί το αναμενόμενο κέρδος", Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Θεσ/νίκη, Ιούνιος 1993.
     • Manitsaris, A., Kalfakakou, R., Manthou, V., "Wind integration into an electricity network", Proceedings 2nd Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, Oct., pp.309-318, 1993.
     • Άλλα (25 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2009

      • Κίτσιου, Σ., Μάνθου, Β., Βλαχοπούλου, Μ., Στοιχειοθετώντας το e-profile ενός δημόσιου νοσοκομείου: Πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης του βαθμού υιοθέτησης ΠΣ στα δημόσια νοσοκομεία, Ειδική Έκδοση Economist, Καθημερινή Available at http://www.webcitation.org/5nbqiG1Ih, 2009Β.,

      2004

      • Μάνθου, Β., «Νέες τεχνολογίες, απειλή ή ευκαιρία για το παιδί», 14ο πανελλήνιο συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, Θεσσαλονίκη, 23-25 Μαίου, 2004.
      • Patsioura, F., Vlachopoulou, M., Manthou, V., «Customers’ Perceptions for E-store Services», 20th European Conference on Operational Research, July 4-7, Rhodes, 2004.
      • Ioannidis, O., Vlachopoulou, M., Manthou, V., «An Evaluation of Online Relationship Marketing Effectiveness in Greek Banking Sector», 20th European Conference on Operational Research, July 4-7, Rhodes, 2004.

      2002

      • Φωλίνας, Δ., Βλαχοπούλου, Μ., Μάνθου, Β., "Στάδια διαμόρφωσης ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσίδας", βιβλίο περιλήψεων 15ου Εθνικού συνέδριο ΕΕΕΕ, Τρίπολη 2002
      • Φωλίνας Δ. , Βλαχοπούλου Μ., Μάνθου Β. «Μοντέλο διαχείρισης υπηρεσιών logistics σε περιβάλλον εικονικών επιχειρήσεων» ΕΞΠΡΕΣ LOGISTIC, Έτος 40 ΙΟΥΝΙΟΣ 2002, σελ 16-17, 2002
      • Ιωαννίδης Ο., Βλαχοπούλου Μ. , Μάνθου Β. «Λειτουργίες Logistics και στρατηγική μάρκετινγκ στο Ιντερνετ» ΕΞΠΡΕΣ LOGISTIC, Έτος 40 ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 σελ. 18-19, 2002
      • Βλαχοπούλου Μ., Μάνθου Β., Νάνος Γ., «Ο ρόλος των Logistics στις ηλεκτρονικές αγορές (e-Marketplaces)», Plant Management Online, διεύθυνση άρθρου: http://www.plant-management.gr/online/article.asp?articleid=1297, 2002 και στο περιοδικό Plant Management, Ετήσια έκδοση 2001 - 2002 σελ 46-52, 2002
      • Ματόπουλος, Α., Μάνος, Β., Μάνθου, Β., Βλαχοπούλου, Μ., «Μοντέλο ηλεκτρονικού επιχειρείν προώθησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές», βιβλίο περιλήψεων 15ου Εθνικού συνέδριο ΕΕΕΕ, Τρίπολη 2002

      2001

      • M. Vlachopoulou, V. Manthou, O. Ioannidis, "Integrated Customer Relationship Management in the Banking Sector", 10th IFORS special conference, IFORS-SPC 10, New Trends in Banking Management, Athens, Greece, 2001
      • Bλαχοπούλου Μ., Μάνθου Β., «Τα Κριτήρια Επιλογής Προμηθευτών ERP Συστημάτων» Plant Management, εκδ. Ιnfopublica, Τεύχος 166, Φεβρουάριος-Μάρτιος 2001, σ.40-44, 2001
      • Bλαχοπούλου Μ., Μάνθου Β., «Σύγχρονη ολοκλήρωση των συστημάτων ERP, CRM και e-επιχειρείν», Plant management, Τεύχος 167, Απρίλιος- Μάιος 2001, σελ. 58-60, εκδ. Ιnfopublica και Plant management on line, www.plant-management.gr/online/article.asp?section=1&articleid=814, 2001
      • Bλαχοπούλου Μ., Μάνθου Β., «΄Ερευνα περιεχομένου ιστοσελίδας για τις υπεραγορές τροφίμων στην Ελλάδα», Οδηγός Δημοσιότητας και Επικοινωνίας, 2001, www.publicity-guide.gr/online/pop_artprint.asp?section=1&articleid=116 του portal http://www.publicity-guide.gr, 2001
      • Μαμούκαρης, Κ., Μάνθου, Β., Βλαχοπούλου, Μ., "Ηλεκτρονική Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Εικονικές Επιχειρήσεις", Plant management - Ανάπτυξη, ετήσια έκδοση 2000-2001, Logistics Management, Infopublica ΑΕ, σελ. 66-70, 2001
      • Βλαχοπούλου, Μ., Μάνθου, Β., "Ολοκλήρωση Συστημάτων Διαχείρισης Πελατών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε μία Διευρυμένη Επιχείρηση", Plant management - Ανάπτυξη, ετήσια έκδοση 2000-2001, Logistics Management, Infopublica ΑΕ, σελ. 78-83, 2001

      2000

      • C., Manthou, V., Vlachopoulou, M., Ketikidis, P., "Framework for Inventory Control, The Case of a Wood Processing Industry", 11th International Symposium on Inventories, Budapest, 2000
      • [16]. Μάνθου, Β., "Πληροφοριακά Συστήματα Logistics", Plant Management: Ανάπτυξη, ετήσια έκδοση 1999-2000, Infopublica ΑΕ, σ. 124-128, 2000
      • Μάνθου, Β., «Στρατηγική Ανάπτυξη και Προώθηση ERP Συστημάτων», ημερίδα Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Δεκέμβριος 2000.
      • Μάνθου, Β., «Η επιστήμη των Logistics: ρόλος, αμοιβές, προοπτικές», Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ ΕΕΔΕ Μακεδονίας, τμήμα φοιτητών, Νοέμβριος 2000.

      1999

      • Μάνθου, Β. «Πληροφοριακή Τεχνολογία και Logistics», SOLE Logistics Newsletter Thessaloniki Chapter, 1ο τρίμηνο 1999, τεύχος 4. 1999

      1994

      • M. Vlachopoulou, V. Manthou "The Status of the marketing decision support systems in the Greek industrial enterprises, EURO XIII/OR 36, Glasgow, Ιούλιος 1994
      • Vlachopoulou, M., Manthou, V., "The Status of the marketing decision support systems in the Greek industrial enterprises», EURO XIII/OR 36, Glasgow, Ιούλιος 1994.
      • Manthou, V., “Information System Design Requirements for Inventory Management”, presentation to Hungarian Managers during the 8th International Symposium on Inventories, Budapest, 1994.

      1991

      • Μάνθου, Β. "Εφαρμογές Η/Υ: Αυτοματισμός Γραφείου", Προσεγγίσεις 6,3:2-5, 1991, εκδ. του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ΄Αμυνας/ΣΣΑΣ, 1991

      1987

      • Φραγκοπούλου-Μάνθου, B. "Τα γραφήματα και οι γενικότερες εφαρμογές τους", Προσεγγίσεις 2,5:15-17, 1987, εκδ. του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ΄Αμυνας/ΣΣΑΣ, 1987