Δημητρίου Μαρία
 • 2310 891.485
 • mardim uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ3, 322

  Δημητρίου Μαρία

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΙΣΠΑΝΙΚΑ I
   (ΞΓ1511)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  • Θεματικές ενότητες:
   • Το άτομο και το άμεσό του περιβάλλον: οικογένεια, φίλοι, νέες γνωριμίες και
   • συστάσεις, εργασία, ασχολίες ελεύθερου χρόνου κ.ά.
   • Περιγραφή ατόμων, πραγμάτων, τοποθεσιών, καιρικών συνθηκών κ.ά.
   •  Διακοπές-ταξίδια: προγραμματισμός, εξοπλισμός, κράτηση και διαμονή σε τουριστικό
   • κατάλυμα, γεύμα/δείπνο σε εστιατόριο, προσανατολισμός και αναζήτηση διεύθυνσης.
   •  Απλές συναλλαγές σε εμπορικά καταστήματα και υπηρεσίες, μέσα μεταφοράς κ.ά.).\
   • Εξοικείωση με την ιστορία και τον πολιτισμό των ισπανόφωνων χωρών.
  • Βασικά γραμματικά φαινόμενα: τονισμός, προφορά, άρθρα, ουσιαστικά, επίθετα,
  • αντωνυμίες, σύνδεσμοι, προθέσεις, ιδιωματισμοί, περιφράσεις, ρήματα (ενεργητικά,
  • αυτοπαθή), χρόνοι ρημάτων.

   

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

   

  -Βασικές γνώσεις γραμματικο-συντακτικής δομής της Ισπανικής γλώσσας και εφαρμογή αυτών στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου απλής μορφής.

  -Εκμάθηση απλού και εύχρηστου λεξιλογίου και αξιοποίηση αυτού στη σύνταξη απλών προτάσεων και κειμένων που αφορούν στο ίδιο το άτομο, στο οικογενειακό, φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον του.

  -Ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας (γραπτής και προφορικής) διαμέσου της εμπέδωσης απλών, βασικών εκφράσεων που χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

   

   

  SPANISH LANGUAGE I

  Course Content: This course aims to familiarise students with Spanish at a beginner’s level and will enable them to communicate effectively in various everyday situations and conduct basic social interactions.  

  Learning Outcomes: Students who successfully complete the first semester will acquire basic vocabulary and grammatical skills that will enable them to perform simple reading and writing tasks. Students will also be able to communicate with ease in everyday situations, such as introducing themselves, booking a hotel room, dining in a restaurant, interacting at a bank, shopping, traveling, etc.

  • ΙΣΠΑΝΙΚΑ II
   (ΞΓ2511)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Θεματικές ενότητες:

  - Το άτομο και το άμεσό του περιβάλλον: οικογένεια, φίλοι, νέες γνωριμίες και συστάσεις, εργασία, ασχολίες ελεύθερου χρόνου κ.ά.

  - Εξιστόρηση γεγονότων του παρελθόντος.

  - Μελλοντικά σχέδια και προγραμματισμός.

  -Περιγραφή ανθρώπων (χαρακτήρα και εξωτερικής εμφάνισης), τόπων, συνηθειών, χώρου διαβίωσης και συγκρίσεις μεταξύ τους.

  -Έκφραση συναισθημάτων, προτιμήσεων, επιθυμιών, υποθέσεων, αναμνήσεων, διαφωνίας,συμφωνίας, αμφιβολίας.

  - Επίσκεψη σε φορείς υγείας και περιγραφή συμπτωμάτων ασθένειας.

  -Κοινωνικές συναναστροφές: πρόσκληση ατόμων, αποδοχή ή απόρριψη της πρόσκλησης, προγραμματισμός συνάντησης.

  -Σχολιασμός και ανταλλαγή πληροφοριών για διάφορα ζητήματα (π.χ. τον καιρό, την ώρα, το περιεχόμενο ενός βιβλίου, μιας ταινίας, αναζήτηση και προσανατολισμός στο χώρο κ.ά.).

  -Εξοικείωση με την ιστορία και τον πολιτισμό των ισπανόφωνων χωρών.

  - Βασικά γραμματικά φαινόμενα: αντωνυμίες, προθέσεις, επιρρήματα, σύνδεσμοι, ιδιωματισμοί.

  - Επίθετα – συγκριτικοί βαθμοί. Παρελθοντικοί και μελλοντικοί χρόνοι ρημάτων, σύγκριση μεταξύ τους. Εγκλίσεις ρημάτων: οριστική, προστακτική, απαρέμφατο, μετοχή. Περιφράσεις - Περιφραστικοί χρόνοι ρημάτων. Άμεσο και έμμεσο αντικείμενο.

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Βασικές γνώσεις γραμματικο-συντακτικής δομής της Ισπανικής γλώσσας και εφαρμογή αυτών στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου απλής μορφής.

  - Εκμάθηση απλού και εύχρηστου λεξιλογίου και αξιοποίηση αυτού στη σύνταξη απλών προτάσεων και κειμένων που αφορούν στο ίδιο το άτομο, στο οικογενειακό, φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον του.

  - Ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας (γραπτής και προφορικής) διαμέσου της εμπέδωσης απλών, βασικών εκφράσεων που χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

   

   

  SPANISH LANGUAGE II

   

  Course Content: This course aims to familiarise students with Spanish at a beginner’s level and will enable them to communicate effectively in various everyday situations and conduct basic social interactions.  

  Learning Outcomes: Students who successfully complete the second semester will acquire basic vocabulary and grammatical skills that will enable them to perform straightforward reading and writing tasks. Students will also be able to communicate with ease in everyday situations, such as giving information about themselves and their family, expressing likes, dislikes and preferences, writing a CV, giving job interviews, interacting with public officials, using public transportation, etc.

  • ΙΣΠΑΝΙΚΑ III
   (ΞΓ3511)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Θεματικές ενότητες:
  Αναζήτηση , επιβεβαίωση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το άτομο, τις
  δραστηριότητές του και το περιβάλλον του.
  - Διατύπωση συμβουλών, συστάσεων, εντολών, υποθέσεων, προβλέψεων, πιθανοτήτων.
  - Έκφραση αρνητικών και θετικών συναισθημάτων, αμφιβολιών, συνηθειών, προτιμήσεων,
  επιθυμιών, αναγκών.
  - Συσχετισμός ή αντιπαράθεση διαφορετικών ιδεών, προτάσεων, σχεδίων.
  - Περιγραφή εμπειριών, καταστάσεων και των αιτιών που τις προκάλεσαν.
  - Ο κόσμος του θεάματος και της διασκέδασης, της τεχνολογίας, των επιστημών, της
  εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και το εργασιακό περιβάλλον.
  - Διατροφή, κατανάλωση, εμπόριο, διαφήμιση.
  - Τεχνικές διατύπωσης άποψης και επιχειρηματολογίας στην Ισπανική Γλώσσα
  - Πολιτική και κοινωνική συμπεριφορά ατόμων και ομάδων (ορολογία)
  - Θεσμοί, όργανα του κράτους - Πολιτικά κόμματα, εκλογές (ορολογία)
  - Εξοικείωση με την ιστορία και τον πολιτισμό των ισπανόφωνων χωρών.
  - Βασικά γραμματικά φαινόμενα: Παρελθοντικοί και μελλοντικοί χρόνοι ρημάτων. Εγκλίσεις
  ρημάτων: οριστική, προστακτική, υποτακτική. Πλάγιος λόγος. Υποθετικός λόγος.

  Περιφράσεις.
  Δευτερεύουσες προτάσεις: αναφορικές, χρονικές, αιτιολογικές, τελικές, υποθετικές.


  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες:
  - Θα έχουν αναπτύξει τις βασικές γλωσσικές τους δεξιότητες στην ισπανική γλώσσα, καθώς
  θα κατέχουν ένα διευρυμένο και εύχρηστο λεξιλόγιο και θα έχουν αποκτήσει επαρκείς
  γνώσεις γραμματικής, ώστε να μπορούν να συντάσσουν κείμενα και να συμμετέχουν σε
  συζητήσεις μέσου επιπέδου.
  - Θα έχουν αναπτύξει σχετικά ικανοποιητικά την ικανότητα κατανόησης και χειρισμού της
  ισπανικής γλώσσας, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι κοινωνικές και επαγγελματικές τους
  ανάγκες στα ποικίλα περιβάλλοντα της καθημερινότητας.
  -  Θα έχουν μια πρώτη επαφή με αυθεντικά κείμενα που εισάγουν σε γλωσσικές δομές και
  βασική ορολογία των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται στο Τμήμα ΔΕΣ.

   


  Spanish Language III


  Course Content: This course aims to consolidate and expand the level of proficiency in Spanish attained in the previous two semesters in order to improve discourse competence (writing, speaking and listening). The course will enable the students to communicate effectively in various situations associated with their personal and professional lives. <br />
  Learning Outcomes: Students who successfully complete the third semester will acquire vocabulary and grammatical skills that will enable them to perform more advanced reading and writing tasks. Students will also be able to communicate with ease in everyday situations, such as giving information about themselves and their family, expressing likes, dislikes and preferences, writing a CV, giving job interviews, interacting with public officials, using public transportation, etc. Additionally, students will be able to read and understand Spanish scientific articles and texts associated with the modules taught within the Department of International and European Studies. Students will be able to search, review and use the Spanish language literature during their studies despite the fact that their Spanish language skills will not be equivalent to those of a Bachelor’s degree in Spanish.

  • ΙΣΠΑΝΙΚΑ IV
   (ΞΓ4510)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  -Θεματικές ενότητες:


  -Περιγραφή ατομικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων, επαγγελματικών και καλλιτεχνικών
  προσόντων.
  - Έκφραση θαυμασμού, εκτίμησης, ενσυναίσθησης, αλληλεγγύης, αποδοκιμασίας, πλήξης
  - Διατύπωση στόχων, προσδοκιών, υποδείξεων
  - Αξιολόγηση πράξεων ατόμων και ομάδων
  - Ασχολίες ελεύθερου χρόνου, ενδιαφέροντα, προτιμήσεις.
  - Αθλήματα και αθλητές, εξοπλισμός, αθλητικές διοργανώσεις
  - Διαπροσωπικές σχέσεις και γεγονότα που σχετίζονται με αυτές.
  - Ζητήματα κοινωνικά και πολιτικά (ψευδείς ειδήσεις, τρομοκρατία, ρατσισμός, φυλετική βία, φτώχια, αναλφαβητισμός, ) και τεχνικές επιχειρηματολογίας της Ισπανικής Γλώσσας.
  - Ηνωμένα Έθνη και ανθρώπινα δικαιώματα (ορολογία).
  - Ευρωπαϊκή Ένωση – όργανα, θεσμοί και λειτουργία αυτών (ορολογία).
  - Εξοικείωση με την ιστορία και τον πολιτισμό των ισπανόφωνων χωρών.
  - Βασικά γραμματικά φαινόμενα: Χρήση της Υποτακτικής και οι χρόνοι αυτής. Πλάγιος λόγος.


  Υποθετικός λόγος και Προστακτική. Διατύπωση ρεαλιστικών, μη ρεαλιστικών υποθέσεων.
  Ιδιωματισμοί. Περιφράσεις. Δευτερεύουσες προτάσεις Υποτακτικής.


  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες:


  - Θα έχουν αναπτύξει αρκετά ικανοποιητικά τις γλωσσικές τους δεξιότητες στην Ισπανική
  Γλώσσα, καθώς θα κατέχουν ένα σύνθετο και εύχρηστο λεξιλόγιο αλλά και τις απαραίτητες
  γλωσσικές δομές, ώστε να μπορούν να συντάσσουν επιστολές (επίσημη και ανεπίσημη
  μορφή), κείμενα, καθώς και να συμμετάσχουν σε συζητήσεις μέσου επιπέδου.
  - Θα μπορούν να επικοινωνούν με ευκολία σε καταστάσεις της κοινωνικής και επαγγελματικές
  ζωής, που απαιτούν ένα αρκετά διευρυμένο λεξιλόγιο και θα έχουν αναπτύξει επαρκώς την
  ικανότητα τόσο της αφήγησης και περιγραφής γεγονότων και καταστάσεων του
  παρελθόντος, όσο και της παρουσίασης σχεδίων και προσδοκιών που αφορούν στο μέλλον.
  - Θα έχουν εξοικειωθεί με αυθεντικά κείμενα που εισάγουν γλωσσικές δομές και ορολογία
  των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται στο Τμήμα ΔΕΣ, προκειμένου να αναζητούν,
  να αξιολογούν και να αξιοποιούν την ισπανόφωνη βιβλιογραφία για τις ανάγκες των
  σπουδών τους, ακόμη και αν οι προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές τους δεξιότητες
  στην ισπανική γλώσσα δεν είναι αναπτυγμένες σε ανώτατο επίπεδο (ισπανικά για ειδικούς
  ακαδημαϊκούς σκοπούς).


  SPANISH LANGUAGE  IV


  Course Content:
  This course aims to consolidate and expand the level of proficiency in Spanish attained in the previous three semesters in order to improve discourse competence (writing, speaking and listening). The module will enable the students to communicate effectively, on an intermediate level, in various situations associated with their personal and professional lives. The course also aims to familiarise students with Spanish scientific terminology associated with the modules taught within the Department of International and European Studies.
  Learning Outcomes: Students who successfully complete the fourth semester will acquire advanced vocabulary and grammatical skills that will enable them to write both formal and informal letters and participate in discussions of an intermediate level. Students will be able to communicate with ease in everyday situations which require a rich vocabulary. They will also develop the ability to describe past events as well as future plans and expectations. Additionally, students will be able to read and understand Spanish scientific articles and texts associated with the modules taught within the Department of International and European Studies. Students will be able to search, review and use the Spanish language literature during their studies despite the fact that their Spanish language skills will not be equivalent to those of a Bachelor’s degree in Spanish.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.