Δημητρίου Μαρία
 • 2310 891.485
 • mardim uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ3, 322

  Δημητρίου Μαρία

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΙΣΠΑΝΙΚΑ I
   (ΞΓ1511)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  • Θεματικές ενότητες:
   • Το άτομο και το άμεσό του περιβάλλον: οικογένεια, φίλοι, νέες γνωριμίες και
   • συστάσεις, εργασία, ασχολίες ελεύθερου χρόνου κ.ά.
   • Περιγραφή ατόμων, πραγμάτων, τοποθεσιών, καιρικών συνθηκών κ.ά.
   •  Διακοπές-ταξίδια: προγραμματισμός, εξοπλισμός, κράτηση και διαμονή σε τουριστικό
   • κατάλυμα, γεύμα/δείπνο σε εστιατόριο, προσανατολισμός και αναζήτηση διεύθυνσης.
   •  Απλές συναλλαγές σε εμπορικά καταστήματα και υπηρεσίες, μέσα μεταφοράς κ.ά.).\
   • Εξοικείωση με την ιστορία και τον πολιτισμό των ισπανόφωνων χωρών.
  • Βασικά γραμματικά φαινόμενα: τονισμός, προφορά, άρθρα, ουσιαστικά, επίθετα,
  • αντωνυμίες, σύνδεσμοι, προθέσεις, ιδιωματισμοί, περιφράσεις, ρήματα (ενεργητικά,
  • αυτοπαθή), χρόνοι ρημάτων. 

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Απόκτηση βασικών γνώσεων γραμματικο-συντακτικής δομής της Ισπανικής γλώσσας και εφαρμογή αυτών στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου απλής μορφής.

  - Εκμάθηση απλού και εύχρηστου λεξιλογίου και αξιοποίηση αυτού στη σύνταξη απλών προτάσεων και κειμένων που αφορούν στο ίδιο το άτομο, στο οικογενειακό, φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον του.

  - Ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας (γραπτής και προφορικής) διαμέσου της εμπέδωσης απλών, βασικών εκφράσεων που χρησιμοποιούνται  σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. 

   

  • ΙΣΠΑΝΙΚΑ II
   (ΞΓ2511)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Θεματικές ενότητες:

  - Το άτομο και το άμεσό του περιβάλλον: οικογένεια, φίλοι, νέες γνωριμίες και συστάσεις, εργασία, ασχολίες ελεύθερου χρόνου κ.ά.

  - Εξιστόρηση γεγονότων του παρελθόντος.

  - Μελλοντικά σχέδια και προγραμματισμός.

  -Περιγραφή ανθρώπων (χαρακτήρα και εξωτερικής εμφάνισης), τόπων, συνηθειών, χώρου διαβίωσης και συγκρίσεις μεταξύ τους.

  -Έκφραση συναισθημάτων, προτιμήσεων, επιθυμιών, υποθέσεων, αναμνήσεων, διαφωνίας,συμφωνίας, αμφιβολίας.

  - Επίσκεψη σε φορείς υγείας και περιγραφή συμπτωμάτων ασθένειας.

  -Κοινωνικές συναναστροφές: πρόσκληση ατόμων, αποδοχή ή απόρριψη της πρόσκλησης, προγραμματισμός συνάντησης.

  -Σχολιασμός και ανταλλαγή πληροφοριών για διάφορα ζητήματα (π.χ. τον καιρό, την ώρα, το περιεχόμενο ενός βιβλίου, μιας ταινίας, αναζήτηση και προσανατολισμός στο χώρο κ.ά.).

  -Εξοικείωση με την ιστορία και τον πολιτισμό των ισπανόφωνων χωρών.

  - Βασικά γραμματικά φαινόμενα: αντωνυμίες, προθέσεις, επιρρήματα, σύνδεσμοι, ιδιωματισμοί.

  - Επίθετα – συγκριτικοί βαθμοί. Παρελθοντικοί και μελλοντικοί χρόνοι ρημάτων, σύγκριση μεταξύ τους. Εγκλίσεις ρημάτων: οριστική, προστακτική, απαρέμφατο, μετοχή. Περιφράσεις - Περιφραστικοί χρόνοι ρημάτων. Άμεσο και έμμεσο αντικείμενο. 

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εμπλουτισμός θεματικού λεξιλογίου και ανάπτυξη δεξιοτήτων στον γραπτό και προφορικό λόγο.

  - Απόκτηση επαρκών γνώσεων της μορφο-συντακτικής δομής της Ισπανικής γλώσσας, ώστε να υπάρχει δυνατότητα συζήτησης για το παρελθόν και το μέλλον, σύνταξης απλών κειμένων και συμμετοχής σε συζητήσεις απλής μορφής.

  - Δυνατότητα επικοινωνίας με σχετική ευκολία σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

  - Δυνατότητα συναλλαγής με σχετική άνεση στο χώρο εργασίας τους, σε καταστήματα, τράπεζες, μεταφορικά μέσα, φορείς της δημόσιας υγείας κ.ά.

  • ΙΣΠΑΝΙΚΑ III
   (ΞΓ3511)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Θεματικές ενότητες:
  Αναζήτηση , επιβεβαίωση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το άτομο, τις
  δραστηριότητές του και το περιβάλλον του.
  - Διατύπωση συμβουλών, συστάσεων, εντολών, υποθέσεων, προβλέψεων, πιθανοτήτων.
  - Έκφραση αρνητικών και θετικών συναισθημάτων, αμφιβολιών, συνηθειών, προτιμήσεων,
  επιθυμιών, αναγκών.
  - Συσχετισμός ή αντιπαράθεση διαφορετικών ιδεών, προτάσεων, σχεδίων.
  - Περιγραφή εμπειριών, καταστάσεων και των αιτιών που τις προκάλεσαν.
  - Ο κόσμος του θεάματος και της διασκέδασης, της τεχνολογίας, των επιστημών, της
  εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και το εργασιακό περιβάλλον.
  - Διατροφή, κατανάλωση, εμπόριο, διαφήμιση.
  - Τεχνικές διατύπωσης άποψης και επιχειρηματολογίας στην Ισπανική Γλώσσα
  - Πολιτική και κοινωνική συμπεριφορά ατόμων και ομάδων (ορολογία)
  - Θεσμοί, όργανα του κράτους - Πολιτικά κόμματα, εκλογές (ορολογία)
  - Εξοικείωση με την ιστορία και τον πολιτισμό των ισπανόφωνων χωρών.
  - Βασικά γραμματικά φαινόμενα: Παρελθοντικοί και μελλοντικοί χρόνοι ρημάτων. Εγκλίσεις
  ρημάτων: οριστική, προστακτική, υποτακτική. Πλάγιος λόγος. Υποθετικός λόγος.

  Περιφράσεις.
  Δευτερεύουσες προτάσεις: αναφορικές, χρονικές, αιτιολογικές, τελικές, υποθετικές.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Ανάπτυξη βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων στην ισπανική γλώσσα, με χρήση διευρυμένου και εύχρηστου λεξιλογίου

  - Απόκτηση επαρκών γνώσεων γραμματικής, για σύνταξη κειμένων και συμμετοχή σε συζητήσεις μέσου επιπέδου.

  - Ανάπτυξη ικανότητας κατανόησης και χειρισμού της ισπανικής γλώσσας, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες στα ποικίλα περιβάλλοντα της καθημερινότητας.

  - Διενέργεια πρώτης επαφής με αυθεντικά κείμενα που εισάγουν σε γλωσσικές δομές και βασική ορολογία των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται στο Τμήμα ΔΕΣ.

  • ΙΣΠΑΝΙΚΑ IV
   (ΞΓ4510)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  -Θεματικές ενότητες:

  -Περιγραφή ατομικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων, επαγγελματικών και καλλιτεχνικών
  προσόντων.
  - Έκφραση θαυμασμού, εκτίμησης, ενσυναίσθησης, αλληλεγγύης, αποδοκιμασίας, πλήξης
  - Διατύπωση στόχων, προσδοκιών, υποδείξεων
  - Αξιολόγηση πράξεων ατόμων και ομάδων
  - Ασχολίες ελεύθερου χρόνου, ενδιαφέροντα, προτιμήσεις.
  - Αθλήματα και αθλητές, εξοπλισμός, αθλητικές διοργανώσεις
  - Διαπροσωπικές σχέσεις και γεγονότα που σχετίζονται με αυτές.
  - Ζητήματα κοινωνικά και πολιτικά (ψευδείς ειδήσεις, τρομοκρατία, ρατσισμός, φυλετική βία, φτώχια, αναλφαβητισμός, ) και τεχνικές επιχειρηματολογίας της Ισπανικής Γλώσσας.
  - Ηνωμένα Έθνη και ανθρώπινα δικαιώματα (ορολογία).
  - Ευρωπαϊκή Ένωση – όργανα, θεσμοί και λειτουργία αυτών (ορολογία).
  - Εξοικείωση με την ιστορία και τον πολιτισμό των ισπανόφωνων χωρών.
  - Βασικά γραμματικά φαινόμενα: Χρήση της Υποτακτικής και οι χρόνοι αυτής. Πλάγιος λόγος.

  Υποθετικός λόγος και Προστακτική. Διατύπωση ρεαλιστικών, μη ρεαλιστικών υποθέσεων.
  Ιδιωματισμοί. Περιφράσεις. Δευτερεύουσες προτάσεις Υποτακτικής.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Ικανοποιητική ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στην Ισπανική Γλώσσα, με κατοχή σύνθετου και εύχρηστου λεξιλογίου αλλά και των απαραιτήτων γλωσσικών δομών για σύνταξη επιστολών (επίσημης και ανεπίσημης μορφής), κειμένων, καθώς και για συμμετοχή σε συζητήσεις μέσου επιπέδου.

  - Ικανότητα επικοινωνίας με ευκολία σε καταστάσεις της κοινωνικής και επαγγελματικές ζωής, που απαιτούν ένα αρκετά διευρυμένο λεξιλόγιο και επαρκής ανάπτυξη της ικανότητας αφήγησης και περιγραφής γεγονότων και καταστάσεων του παρελθόντος, όσο και της παρουσίασης σχεδίων και προσδοκιών που αφορούν στο μέλλον.

  - Εξοικείωση με αυθεντικά κείμενα που εισάγουν γλωσσικές δομές και ορολογία των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται στο Τμήμα ΔΕΣ, προκειμένου να αξιοποιείται η ισπανόφωνη βιβλιογραφία για τις ανάγκες των σπουδών, ακόμη και αν οι προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες στην ισπανική γλώσσα δεν είναι αναπτυγμένες σε ανώτατο επίπεδο (ισπανικά για ειδικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς).

  Δημοσιεύσεις


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font