Μαρκάτη Δήμητρα
 • 2310 891.169
 • dmarkati uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 215

  Μαρκάτη Δήμητρα

  Ακαδημαϊκή Υπότροφος
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
  Διδακτικό Προσωπικό


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Τουρκική Γλώσσα

  Βιογραφικό
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
   (ΞΓ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0101

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Όχι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική, Τουρκική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO223/

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  - Ανάπτυξη γενικών ικανοτήτων (δηλωτική γνώση, πρακτικές δεξιότητες-τεχνογνωσία, υπαρκτική ικανότητα, ικανότητα μάθησης).

  - Ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων (γλωσσικές, κοινωνιογλωσσικές, πραγματολογικές ικανότητες)

   -Σε επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων:

  - Ανάπτυξη λεξιλογικής ικανότητας: στοιχειώδες λεξιλογικό ρεπερτόριο μεμονωμένων λέξεων και φράσεων που σχετίζονται με συγκεκριμένες καταστάσεις. - Κατάκτηση γραμματικής ακρίβειας: περιορισμένος έλεγχος .

  - Ανάπτυξη φωνολογικής ικανότητας: αρκετά καθαρή προφορά – συχνή χρήση επαναλήψεων.

   - Ανάπτυξη ορθογραφικής και ορθοφωνικής ικανότητας.

  - Επιτέλεση και ανταπόκριση σε στοιχειώδεις γλωσσικές λειτουργίες (ανταλλαγή πληροφοριών, αιτήσεις, έκφραση γνώμης και στάσης με απλό τρόπο).

   - Ανάπτυξη κοινωνικών συναναστροφών με απλό αλλά αποτελεσματικό τρόπο χρησιμοποιώντας τις απλούστερες κοινές εκφράσεις.

  - Κατάκτηση λειτουργικής επιτυχίας του φοιτητή (ευχέρεια και ακρίβεια προτασιακού περιεχομένου).

  - Ανάπτυξη στρατηγικών χρήσης της γλώσσας-στόχου.

  - Κριτική ικανότητα.

  - Διαπολιτισμική επίγνωση.

   - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (3) Περιεχόμενο μαθήματος

  Στόχος του μαθήματος, σε πρώτο επίπεδο, είναι η διαδοχική κατάκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γραμματικοσυντακτικών και λεξιλογικών δομών για την κατάκτηση του Α1 επιπέδου γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων στόχος είναι να μπορούν οι φοιτητές να ανταποκριθούν σε πολύ απλές περιστάσεις επικοινωνίας σχετικά με προσωπικά στοιχεία και συγκεκριμένες ανάγκες. Aναφορικά με τη διδακτική προσέγγιση δίνεται έμφαση κατά τη διδασκαλία ώστε μέσα από την άσκηση και την εμπειρία των φοιτητών σε ένα ευρύ φάσμα επικοινωνιακών κειμένων (περιγραφικά, αφηγηματικά, κ.ά.) και γεγονότων να αναπτυχθεί σταδιακά η επικοινωνιακή τους ικανότητα η οποία προϋποθέτει την παράλληλη ανάπτυξη και τον συνδυασμό της γραμματικής ικανότητας, της ικανότητας παραγωγής λόγου, της κοινωνικο-πολιτισμικής ικανότητας και της ικανότητας χρήσης στρατηγικών. Λαμβάνοντας υπόψη σύγχρονες μεθόδους όπως τη μέθοδο της Παιδαγωγικής του Σχεδίου Εργασίας κ.ά., η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ταυτόχρονη ανάπτυξη των δεξιοτήτων που συνδέονται με την κατανόηση και παραγωγή του γραπτού και προφορικού λόγου με επιμέρους δραστηριότητες (αυθόρμητη απόκριση, αυτοσχεδιασμός κ.ά.) μέσα σε όσο γίνεται πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας. Απαραίτητη κρίνεται η διαθεματικότητα των δραστηριοτήτων αυτών, για τον λόγο αυτό τα θέματα με τα οποία καλούνται να ασχοληθούν οι φοιτητές συνδέονται με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους (σπίτι, Πανεπιστήμιο, διασκέδαση, ταξίδια κ.ά.), έχουν περιεχόμενο από την αληθινή ζωή (εκπαίδευση, υγεία κτλ.) και προωθούν την ανάληψη συγκεκριμένων και περισσότερων καθηκόντων.

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  52

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  -          Διαμορφωτική Αξιολόγηση με διάδραση, ασκήσεις μέσα στην τάξη

  -          Συμπερασματική αξιολόγηση με γραπτές και προφορικές εξετάσεις (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης και συμπλήρωσης κενών)

   

   

   

   

   

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Δαφνοπατίδης, Β., Σανλίογλου, Χ. (2011). ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Αθήνα: Perugia

  Albayrak, Z., Hristidu, E., Λιμαντζάκης, Γ. (2020). Tamam 1. Türkçe Dilbilgisi Alıştırmaları. Αθήνα: Ormimi Editiıons

  Συλλογικό έργο (2020). Yeni İstanbul A1 Ders Kitabı. İstanbul: KÜLTÜR SANAT YAYINEVİ

  Δημάση, Μ., Νιζάμ, Α. (2018). ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη: ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Turkish Studies

  European journal of Turkish studies

   

   

  • ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
   (ΞΓ0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0103

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Όχι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική, Τουρκική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO243/

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  - Ανάπτυξη γενικών ικανοτήτων (δηλωτική γνώση, πρακτικές δεξιότητες-τεχνογνωσία, υπαρκτική ικανότητα, ικανότητα μάθησης).

  - Ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων (γλωσσικές, κοινωνιογλωσσικές, πραγματολογικές ικανότητες)

   -Σε επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων:

  - Ανάπτυξη λεξιλογικής ικανότητας: στοιχειώδες λεξιλογικό ρεπερτόριο μεμονωμένων λέξεων και φράσεων που σχετίζονται με συγκεκριμένες καταστάσεις. - Κατάκτηση γραμματικής ακρίβειας: περιορισμένος έλεγχος .

  - Ανάπτυξη φωνολογικής ικανότητας: αρκετά καθαρή προφορά – συχνή χρήση επαναλήψεων.

   - Ανάπτυξη ορθογραφικής και ορθοφωνικής ικανότητας.

  - Επιτέλεση και ανταπόκριση σε στοιχειώδεις γλωσσικές λειτουργίες (ανταλλαγή πληροφοριών, αιτήσεις, έκφραση γνώμης και στάσης με απλό τρόπο).

   - Ανάπτυξη κοινωνικών συναναστροφών με απλό αλλά αποτελεσματικό τρόπο χρησιμοποιώντας τις απλούστερες κοινές εκφράσεις.

  - Κατάκτηση λειτουργικής επιτυχίας του φοιτητή (ευχέρεια και ακρίβεια προτασιακού περιεχομένου).

  - Ανάπτυξη στρατηγικών χρήσης της γλώσσας-στόχου.

  - Κριτική ικανότητα.

  - Διαπολιτισμική επίγνωση.

   - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (3) Περιεχόμενο μαθήματος

  Στόχος του μαθήματος, σε πρώτο επίπεδο, είναι η διαδοχική κατάκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γραμματικοσυντακτικών και λεξιλογικών δομών για την κατάκτηση του Β1 επιπέδου γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων στόχος είναι να μπορούν οι φοιτητές να ανταποκριθούν σε πολύ απλές περιστάσεις επικοινωνίας σχετικά με προσωπικά στοιχεία και συγκεκριμένες ανάγκες. Aναφορικά με τη διδακτική προσέγγιση δίνεται έμφαση κατά τη διδασκαλία ώστε μέσα από την άσκηση και την εμπειρία των φοιτητών σε ένα ευρύ φάσμα επικοινωνιακών κειμένων (περιγραφικά, αφηγηματικά, κ.ά.) και γεγονότων να αναπτυχθεί σταδιακά η επικοινωνιακή τους ικανότητα η οποία προϋποθέτει την παράλληλη ανάπτυξη και τον συνδυασμό της γραμματικής ικανότητας, της ικανότητας παραγωγής λόγου, της κοινωνικο-πολιτισμικής ικανότητας και της ικανότητας χρήσης στρατηγικών. Λαμβάνοντας υπόψη σύγχρονες μεθόδους όπως τη μέθοδο της Παιδαγωγικής του Σχεδίου Εργασίας κ.ά., η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ταυτόχρονη ανάπτυξη των δεξιοτήτων που συνδέονται με την κατανόηση και παραγωγή του γραπτού και προφορικού λόγου με επιμέρους δραστηριότητες (αυθόρμητη απόκριση, αυτοσχεδιασμός κ.ά.) μέσα σε όσο γίνεται πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας. Απαραίτητη κρίνεται η διαθεματικότητα των δραστηριοτήτων αυτών, για τον λόγο αυτό τα θέματα με τα οποία καλούνται να ασχοληθούν οι φοιτητές συνδέονται με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους (σπίτι, Πανεπιστήμιο, διασκέδαση, ταξίδια κ.ά.), έχουν περιεχόμενο από την αληθινή ζωή (εκπαίδευση, υγεία κτλ.) και προωθούν την ανάληψη συγκεκριμένων και περισσότερων καθηκόντων.

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  52

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  -          Διαμορφωτική Αξιολόγηση με διάδραση, ασκήσεις μέσα στην τάξη

  -          Συμπερασματική αξιολόγηση με γραπτές και προφορικές εξετάσεις (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης και συμπλήρωσης κενών)

   

   

   

   

   

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Δαφνοπατίδης, Β., Σανλίογλου, Χ. (2011). ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Αθήνα: Perugia

  Albayrak, Z., Hristidu, E., Λιμαντζάκης, Γ. (2020). Tamam 1. Türkçe Dilbilgisi Alıştırmaları. Αθήνα: Ormimi Editiıons

  Συλλογικό έργο (2020). Yeni İstanbul B1 Ders Kitabı. İstanbul: KÜLTÜR SANAT YAYINEVİ

  Δημάση, Μ., Νιζάμ, Α. (2018). ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη: ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Turkish Studies

  European journal of Turkish studies

   

   

  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font